Programme from 13 to 14 Feb. 1916Booklet

Bron: FelixArchief nr. 1968#2

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.

Show the facsimiles of this programme bookletTAVERNE HOLSTERS

(ancien local du PAON ROYAL)

4 25 Place de la Gare 25 •*- /\nvers f

CONSOMMATIONS de Ier CHOIX

Spécialité de Gueuze-Lambic à 35 centimes la 1/2 bouteille

Bock Artois le 1/4 20 c., le 1/2 30c. I Stout 30 centimes le verre Café filtre extra (Spécialité) 30 c. I Orge double 30 c., la 1/2 bouteille Sandwich divers 40 centimes

Emailleries = Faïenceries

— ANVERSOISES — OFFERGELD Frères

22 rue des Escrimeurs 2 2

PORCELAINES, FAIENCES CRISTAUX, VERRERIES EMAIL, etc.

FOURNITURES POUR

l’ELECTRICITÉ

Dépôt de la

J(i n dsorvengo ed TCommuniek/eederen

DE PRET-VAN DEN BERGH

52 Dêepestraaf 54

Drogueries 24, Place de la Gare, 24

Droguerie J.BRAECKMANS

Produits chimiques

Téléphone 7383

Couleurs Vernis, etc.

Toutes fournitures et Travaux Photographiques

Projection — Cinématographie — Lanternes Magiques

Çafé Rentrai

12, 5tatieplaats, 12

EIGENAAR

H.GALijVIflRT

SPECIALITEIT

van

Extra Garsten

Charbons

Alph. MOERMAN

I 29, Rue d u Palais

ANVERS (Sud)

HORS DE TOUT SYNDICAT Firme fondée en 1896

Grande Spécialité de

Charbons domestiques

Grosse composition et qualité supérieure CHARBONS DE BOIS jflntfjracites, poulets ûvo'/des COKES divers

ZEEP IN POEDER

H. DESCHAMPS - Antwerpen, f-

Heeren Hookers van Gigaretten

vraagt aan uwen Vinkelier de

Cicjatfefc SUBLIME


PALJAS

De handeling van den film vindt plaats in het hedendaagsche leven, tn de titel herinnert onmiddellijk aan het beroemde werk van den ltaliaanschen toondichter Leoncavallo Evenals in het Opera, lacht Paljas... en zijn lachen is geene uiting van vreugde, maar verbergt zijne smart; hij lacht., en zijne ziel is geknakt. Dit is wat de beide werken gemeenzaam hebben, hoe verscheiden zij ook anders zijn, want de tooneelen van den film volgen zich ongeveer als volgt op: lste Bedrijf

In het eerste bedrijf ziet men het jonggezellen-huishouden van Rudolf, den toondichter, en Alfred, den schrijver, bediend door den lustigen huisbewaarder Baptist die in het Bohemersleven van Murger zeer goede figuur zou gemaakt hebben. De beide vrienden leven in de beste verstandhouding, maar buiten huis stooten zij op onaangenaamheden. Inderdaad, Rudolf ziet zich in een huis aan de deur geworpen door de ouders van een onbeschaamd en bedorven kind waaraan hij pianolessen geeft, en Alfred, van zijnen kant, krijgt ruzie met den patroon van de mooie machienschrijfster Suzanna. Deze bracht het hoofd van haren patnoon en van Alfred op hol; zij verkiest echter dezen laatste, en volgt hem naar zijne woonst na den twist in het kantoor lusschen de twee ijverzuchtige mannen.

Rudolf is diep onder den indruk der schoonheid van Suzanna maar de twee verliefden spotten met de openlijke betuigingen zijner bewondering en maken er grappen mede. Onderwijl neemt het Bohemersleven zijn voorloop; Felix en Robrecht hooren er ook aan toe, en beiden bevinden zich juist bij de twee vrienden op zekeren dag dat de deurwaarder beslag komt leggen; deze beslagname gaat met eene kluchtige vergissing gepaard waarvan Rudolf en Alfred het slachtoffer worden; Robrecht brengt allen tot accoord door zijne tiitnoodiging voor den avond in het café-concert.

2de Bedrijf

Onder luidruchtige muziek zitten de vier vrienden, door Suzanna vergezeld, vóór eene flesch champagne in het café-concert. Alfred en Suzanna toonen openlijk elkander lief te hebben, hetgeen telkemaal eenen hartsteek geeft aan den steeds meer en meer verliefden Rudolf. Deze gaat ten slotte een briefje schrijven, waarin hij aan Suzanna een samenkomst voor denzelfden avond vraagt. Suzanna staat het toe, maar in werkelijkheid wil zij enkel den man bespottelijk maken. De andere jongelieden hadden het overgeven van het briefje inderdaad bemerkt, en hadden zelf hef antwoord ingegeven. Als gevolg daarop begaven zich alle drie, Alfred, Felix en Robrecht, naar de plaats der samenkomst, om daar het paar te verrassen op het oogenblik dat de gevoelvolle Rudolf eenen ruiker rozen aan Suzanna overreikt. Door die handelwijze in zijne gevoelens ten zeerste gekwetst, rukt Rudolf de bloemen uit Suzanna’s hand en breekt af met zijne vrienden Des anderdaags huurt hij eene nieuwe woning, en om zijn huishouden ie besturen stelt hij Jenny, eene arme rondleurster, aan. Wat hem in Jenny aangetrokken had, was hare gelijkenis me; Suzanna, wier aandenken nog steeds in zijn hartstochieiijk gemoed voortleefde. Slechts allengskens kan de nieuwe liefde het beeld der wreede schoone verdrijven, dat immer voor zijnen geest verscheen als hij Jenny omhelzen wilde.

Oneenigheden worden vergeten, en dit was namelijk het geval met Rudolf en Alfred, vooral nadat deze laatste op zi' beurt in zijne'liefde tot

AA ßiT

Centraal Wisselkantoor 50, Minderbroedersrui, 50 ANTWERPEN Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaai HOLLAND Koopt: Coupons, Vreemd geld, Fondsen, tegen de hoogste prijzen. Alle inlichtingen gratis.

Guillaume CAMPO

Tableaux

de premier ordre Rue du Paroissien n° 9 ANVERS

Bureau de Change Central 50. Canal des Récollets, 50 ANVERS Succursale: Brugstraat, 24, Roosendaal HOLL.ANDE Achète: Coupons, Monnaies Étrangères, Fonds Publics aux plus hauts prix. Tous renseignements gratis.

I Gntreprise Générale d’flmeublement

Gain. ôwaeheh-Çrets

23, Rue de la Commune, 23

Ch. Blockhuys & Zoon

GüBZENMAKER en rçUNSTGliASRRf/lEN t J usticiestraat - 77 - Antwerpen -.... - rtoÊl


Suzanna bedrogen was, want de schoone had zich door den eleganten Robrecht laten overreden. Op zekeren dag nu richtte Robrecht een gemaskerd bal in, en noodigde zijne oude vrienden uit. Alfred was op hem niet verstoord gebleven, en aanvaardde, en hij slaagde er ook gemakkelijk in Rudolf tot meegaan te besluiten, waarin hij door de vleiende Jenny trouwens geholpen werd.

3dä Bedrijf

Het feest was prachtig, en de dolste uitgelatenheid heerschte op het oogenblik dat de uitgenoodigden, in de zonderlingste vermommingen, in maskeradenoptocht door het atelier van Robrecht rondwandelden. Rudolf bleef aan den invloed van het vermaak niet vreemd, en aan dezen invloed voegde zich door de tegenwoordigheid van Suzanna nog een kunstmatige prikkel, daar hij in den wijn en in den dans de weder opgewekte oude liefdesmart smoren wilde.

Maar de wijn had nog elders invloed, want Jenny had ook gedronken, en toen op een zeker oogenblik Alfred vurige blikken op haar wierp, kon zij niet weerstaan. Rudolf, man van eenvoudig en diep gevoel, had haar ook, door zijne herinneringen aan den ouden hartstocht, in hare liefdebehoeften te zeer verwaarloosd. Als nu de verlokking zich aanbood, waakte Rudolf niet meer, want de wijn had hem overwonnen, en daar lag hij, in zijne paljas-kleeren, met het hoofd midden de ledige champagneflesschen op tafel te slapen, terwijl zijn vriend met Jenny voorzichtig wegsloop.

4d' Bedrijf

Rudolf ontwaakt. Hij tast en ziet om zich heen naar de jonge vrouw die hem dierbaar was geworden na de wufte Suzanna, den gevallen engel. Jenny is echter niet meer daar. Waar mag zij zijn? Angstig zoekt hij ze. Zijn krank hart, begeerig naar genegenheid, is bang haar te verliezen, en waanzinnig loopt hij in de zaal, tusschen de maskers rond om ze te ontdekken. Zijne zenuwen zijn trouwens zeer erg geprikkeld, en bij de overblijvende ophitsing van den champagne voegen zich de eerste kenteekens van eene ziekelijke storing der zenuwen.

Zie den Paljas daar angstig al de maskers ondervragen, of zij zijne geliefde niet gezien hebben? Hoe prettig! Wat is hij aardig, die Paljas! zeggen allen. Want iedereen denkt dat de Paljas zijne rol speelt, en zich op zijne manier vermaakt.

Daar vlucht hij uit die plaats van vermaak voort, hopende Jenny in zijne woning aan te treffen. Maar niemand is daar. In zijnen angst besluit hij bij zijnen vriend Alfred om nieuws te gaan vragen. Dit moet hem tot de erkenning brengen van zijn nieuw ongeluk, want Alfred enjenny zijn daar te zamen.

Bij deze ontdekking wil de in woede ontstoken man Jenny dooden. Hij weerhoudt zich echter nog, en verlaat de kamer waar de twee minnaars met hunne schuldige liefde achterblijven. Hij komt thuis, in zijne ledige kamer. En als hij zich daar gansch alleen en verlaten ziet, in de belachelijke kleeder-dracht van eenen lustigen Paljas, lacht hij...

Hij lacht, Paljas, maar in waanzin.

Lach, Paljas! Zoo vergeet gij uw ongeluk in de schipbreuk van uw verstand. En het onmeedoogend tooneelspel van het leven heeft een nieuw bedrijf afgespeeld.

KUNSTBEENEN, KUNSTARMEN

- KRUKKEN -

Breuk- en Buikbanden

van alle soorten met en zonder veer, gemaakt of op maat.

Elastiek« Kousen voor aderspatten Elastieke Windels, enz. Heelkundige Werktuigen

Artikels voor Ziekenverpleging

4, Lindenstraat,4

tusschen Vleminckveld en Gerardstraat HUIS VAN VERTROUWEN Leverancier van Gasthuizen, Ijzerenwegen enz. Specialiteit van Gewone DAMESKORSETS op maat en volgens de regels der hygiene gemaakt

CINEMA

ZOOLOGIE

PROCHAINEMENT

SEVERO

TORELLI

d’après le chef d’œuvre de François Coppée

* ÉCOLE SPÉCIALE

19, RUE HOUBLONNIERE, /\nVers

FRANÇAIS, FRANSCH

OU ANOLAIS, ot ENOELSCH

OU ESPAGNOL. of SPAANSCH

ou ALLEMAND, of DUITSCH

OU DACTYLOGRAPHIE, of MACHIENSCHRIFT

ou COMPTABILITÉ, of BOEKHOUDEN

5 francs par mois.

(2 leçons par semaine).

5 franks per maand (2 lessen per week).

ainulaiö ti sibiNu-LiAL I YLuUKAPHiE: in rrancs par mois. Clu leçon«

Comptabilité, Anglais et Dactylooraphie: 15 frs. par mois (10 leçons par semaine)

PATISSERIE - CONFISERIE

Avenue de Keyser, 52, Anvers Fournisseur des principaux Cinémas et Restaurants Maison de lr ordre. — On porte à domicile.


Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen!

Koffie, Melk 0.30

Limonade 0.30

Extra Gersten 1/2 0.20

H Blonde » 0.30

PROGRAMMA

PICK

Publieke Vertoningen met Muziek

van Zondag 1 3 Februari om 4 en 8 torenuur en Maandag 14 Februari om 8 12 torenuur

1. Voorspel voor Groot Orgel

2. In ’t Land der blauwe Netten

3. Habanera

4. De Zang der Zwaan

5. Het Meisje uit de Far-West, bloemlezing

6 De Engel des Huizes,

tooneelspel in 3 bedrijven

Bericht voor de Avondvertooningen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van liet Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heereni ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

’s Avonds: 10 minuten poos tusschen nummers 6 en 7.

J. S. Bach Jane Vieu G. Puccini

GBAFBIiLBBH ÜBMTBAIiB

H. Van den Kerekhove-Van Eynde 22, 2)ambruggestraai, 22 (nabij de Carnotstraatj Altijd nog FIJNE NIEUWE ENGE1 SCHE MODELLEN

VE ENGE1

OOOOOOfl

fj Pendant 1 Entracte déqustez au Buffet du Café:

E Orge Extra 1/2 0.20 Café, Lait 0.30 g

Blonde » 0.30 Limonade 0.30

1 Etc- f!

PROGRAMME

DES

Représentations publiques avec auditions musicales

du Dimanche 1 3 février à 4 et à 8 h. (de la Tour) et Lundi 1 4 février à 8 1/2 h. (de la Tour)

1. Prélude pour Grand Orgue J. S. Bach

2. Au Pays des filets bleus

3. Habanera Jane Vieu

4. Le Chant du Cygne,

5. La Fille du Far-West, sélection G. Puccini

6 L’Ange de îa Maison,

comédie en 3 parties

Avis pour Iss Représentations du Soir.—Afin de ne pas déranger les auditions musicales, le public occupant les places du Rez-de-chaussée aura exclusivement accès aux Lavatories et W. C. (pour Dames et Messieurs) installés au Jardin d’hiver et au Café (accès par la Salle des Marbres).

Le soir: Pause de 10 minutes entre les nos 6 et 7.

Jacques BOü

opticien

Electricien

Fournisseur de la Société d’Astronomie

Bu St» Jacques mt ânviïs

Pas de hausse pendant la Guerre.


Biscuits en Chocolade

zijn alom bekend. Personen van smaak willen en moeten ze hebben. ZIJ zijn | ’t behoud der gezelligheid, de vreugde in ’t gezin en kost voor eiken mond. | Zij zijn rene uitkomst voor de huisvrouw en munten uit door voedzaamheid I en fijnen smaak. I

Al 't volk stemt voor

DE BEUKELAER’S

Biscuits &. Chocolade |

I De Fabrieken in Kievit-en P loenst raten behooren tot de nuttigste aantrekkeg Itjkheden van Antwerpen. Zegt het voort.

I UjKiP ÿ Q wyfiüFïp qpsp tysy? npop lyKip tyPUWW

7. De lustige Vrouwtjes van Windsor, openingstuk Otto Nicolaï s Palj US, drama in 4 deelen

9. Bout-de-Zan heeft eene Huidziekte, klucht

Verwacht: de volgende indrukwekkende kunstfilms: Zondag 20 en Maandag 21 Februari

Judith van Bethulië

Zondag 27 en Maandag 28 Februari

Door de Liefde

Zondag 5 en Maandag 6 Maart

Severn Torelli en Het roode Zegel

Zondag 12 en Maandag 13 Maart

Salammbô u*.

3 efafo tfafa fait frsfh ffcaA* efty5b dr. tftefb tfrxfa ïftüïh {ftxfojfoón dfedb dryfn tj«h 2?

De beste Wijnen en Champagnen

zijn te bekomen in het Huis

Hoofdhuis: Vondelstraat 9 |

St-Jacobsmarkt, 45 | Mechelsche Steenweg, 77 Dambruggestraat, 17 I Oude Koornmarkt, 60 j Zuiderlei, 159 | Carnotstraat, 170 | 1 AnbuJerpen

7. Les joyeuses Commères de Windsor, ouverture Otto Nicolaï s. Paillasse, tragi-comédie en 4 parties

9. Bout-de-Zan a la Gale, comique

Attendu: les fims d’art et sensationnels suivants: Dimanche 20 et Lundi 21 février

Judith de Béthulie

Dimanche 27 et Lundi 28 février

Par l’Amour

Dimanche 5 et Lundi 6 mars

Severn Torelli et Le Cachet rouge.

Dimanche 12 et Lundi 13 mars

K Salammbô


PAILLASSE

L’action du film se place dans la vie moderne, et le titre rappelle aussitôt l’œuvre célèbre du compositeur italien Leoncavallo. Comme dans l’opéra, le Paillasse rit.... et son rire couvre la douleur, non la joie; il rit.... et il a l'âme brisée. C’est là l’analogie entre deux œuvres, autrement très diverses, les scènes du film se développant comme suit:

1er Acte

Au premier acte on voit le ménage de garçons de Rodolphe, le compositeur. et d’Alfred, l'écrivain, servis par un joyeux concierge. Baptiste, digne de figurer dans la vie de Bohême de Mttrger. Les deux amis, s’ils s’entendent à merveille à la maison, ils éprouvent quelques déceptions au dehors. En effet, pendant que Rodolphe se fait jeter, à la porte par les parents d’une élève insolente et gâtée, qui massacre son piano en même temps que les oreilles de son professeur, Alfred se prend de querelle avec le patron de la belle dactylographe Suzanne. Celle-ci a tourné la tête du patron et d’Alfred, mais elle préfère ce dernier, et elle le suit chez lui après la dispute dans le bureau entre les deux hommes jaloux.

Rodolphe est vivement impressionné par le beauté de Suzanne, mais ses avances et les manifestations visibles de ses sentiments sont tournés en dérision par les deux amoureux. Entretemps la vie de Bohême continue; Félix et Robeit sont de la partie et ils se trouvent notamment chez nos deux amis un jour de saisie d’huissier, laquelle donne lieu à un amusant quiproquo au détriment de Rodolqhe et d’Alfred. C’est Robert, l’ami riche, qui les met tous d’accord par une invivation pour le soir, au Café-Concert.

2ra- Acte

La musique bat son plein et les quatre amis, accompagnés de Suzanne, sont garment attablés devant une bouteille de champagne. Alfred et Suzanne manifestent ostensiblement leur affection réciproque, ce qui ne laisse pas d'exaspérer les sentiments de Rodolphe, de plus en plus épris de la jeune fille. Aussi finit-il par rédiger un billet pressant à l’adresse de Suzanne, lui demandant un rendez-vous pour le même soir. Suzanne le lui accorde, mais en réalité ce n'est que pour se moquer du pauvre homme, d’accord avec ses amis qui se sont parfaitement aperçus de la remise du billet et qui ont eux-mêmes imaginé la suite à y donner. Au lieu du rendez-vous les trois hommes, Alfred, Felix et Robert, viennent surprendre le couple au moment ou sentimentalement Rodolphe offre un bouquet de rose à Suzanne. Profondément froissé, Rodolphe arrache le bouquet des mains de celle-ci et brise avec ses amis. Dès le lendemain il loue un autre logement, et pour diriger son ménage, il prend Jenny, une pauvre vendeuse ambulante. £Ce qui l’a frappé dans celle-ci, c’est sa ressemblance avec Suzanne, dont le souvenir survit dans son âme passionnée. Et ce n’est que peu à peu qu’un nouvel amour efface l’image de la cruelie, qui se dressait devant lui chaque fois qu’il voulait embrasser Jenny.

Les rancunes s’effacent, et il en fût notamment ainsi entre I»lphe et

SEVERO TORELLI


Alired, surtout que ce dernier avait à son tour vu son amour trahi par la volage Suzanne, conquise par l’élégant Robert. Or, ce dernier organisait un bal masqué, et y invitait ses amis. Alfred qui n’avait pas tenu rigueur à Robert, acceptait, et n’avait que peu de peine à décider Rodolphe, surtout lorsque celui-ci en fut bien câlinement priée par Jenny aussi.

3e Acte

C’est que la fête était belle, et la plus folle gaité régnait lorsque les invités, rangés en cortège, défilaient en leurs déguisements fantaisistes dans l’atelier de Robert. Rodolphe Se laissait peu à peu gagner par la joie, mais quand il eut aperçu Suzanne, sa gaîté reçut encore un stimulant factice par sa volonté de trouver, dans le champagne et la folie de la danse, l’oubli de l’ancienne douleur réveillée.

Mais le stimulant du champagne n’agissait pas seul sur lui, Jenny aussi a bu, et lorsqu’Alfred jeta sur elle des regards ardents, elle ne sût pas résister. Rodolphe, être de sentiment profond et simple, et trop distrait encore par son ancien amour, avait aussi trop longtemps ignoré les passions de cette jeune fille. Et quand ia tentation s’offrit, Rodolphe ne veillait plue; le vin l’avait terrassé, et dans son costume de Paillasse, il sommeillait lourdement, la tête appuyée sur la table chargée de bouteilles vides, tandis que son ami et Jenny se sauvèrent discrètement ensemble.

4e Acte

Rodolphe se réveille. 11 cherche du geste et du regard celle qu’il avait peu à peu admise dans son cœur après la folle Suzanne, l’ange déchu. Mais Jenny n’est plus là. Où est elle? Anxieusement il là cherche. Son cœur malade, avide d’affection, craint de ia perdre, et follement il se jette dans la salle, parmi les invités, pour découvrir la disparue. Ses nerfs ont été trop tendus d’ailleurs, et aux reste de la griserie au champagne se mêlent les premières manifestations d’un dérangement nerveux morbide.

Voyez le Paillasse interroger anxieusement chaque masque. A-t-on vu sa bien-aimée? La bonne farce! dit chacun, ce qu’il est comique! s'exclame-t-on. Et tout le monde croit que Paillasse joue un rôle, qu’il s’amuse à «a façon.

Le voilà qui fuit ce milieu de plaisir, espérant trouver Jenny dans sa chambre. Mais personne n’est là. Dans son angoisse, il se decide à aller se renseigner chez son ami Alfred. C’était aller vers la reconnaissance de son nouveau malheur, car Alfred et Jenny s’y trouvèrent ensemble.

A cette découverte, Rodolphe, exaspéré, veut tuer Jenny. Mais il réagit encore, et quitte la chambre où ies deux amants restent avec leur amour coupable. Il rentre chez lui, dans son appartement désormais vide. Et quand il se volt ainsi triste, seul, ridiculement habillé encore dans le costume de joie, d’un paillasse, il rit...

Il rit, Paillasse, mais c’est la démence.

Ris donc, Paillasse. C’est ton propre malheur que tu oublies, dans le naufrage de ta raison. Et ta terrible comédie de la vie a de nouveau joué un acte.

PAPIERHANDEL

BOEtf- EN STEENDRUKKERIJ BOEKBINDERIJ

J{op/and 22, jÇntwerpen

M 7K iso n/erstjwppeN

Rue du Prince, 21h23, Anvers — Grand choix d’après les dernières Nouveautés — Installation spéciale pour Deuil.

ßeroepsehool van DHHD- EN SNIJKUNDE BsMr M-V. ROCK-CLUYTENS

120, Viaduct-Dam, 120 - ANTWERPEN Nieuwe leerlingen worden dagelijks aangenomen.

Magazijn van Corsets - Corsets op maat.


Au PALASS DES CORSETS

Klapdorp36, Anvers

Bertha DE DORCKER, Corsetière

Belangrijkste Huis der Stad voor den verkoop van alle soorten

Corsets - Soutlen-Gorgen - Buikbanden aan zeer voordeelige prijzen. Specialiteit van CORSETS OP MAAT

ook voor misvormden

Het Huis gelast zich niet alle Veranderingen en Reparation.


I Aux Forges de Vulcain

* AflisoN L. Verstrepen - eliaerTs

PL. VERSTREPEN, Succ.

Foyers E. M. JAÄRSMA

Agence exclusive Se méfier- des imitations

Calorifères MUSGRAVE.

Cuisinières Emaillées et Pôeles Godin

Installations complètes de cuisinières

FABRIQUE DE FOURRURES SPÉCIALITÉ DE PALETOTS ET ÉTOLES

1ÊM IP il II

RÉPARATIONS

TRANSFORMATIONS

CONSERVATION

rat \S 2-J MAISON FERMÉE

Rue de la Province, 33

ANVERS

, Téléphone 2709

\~V5 V W Z# Wîiüÿts VW"

ZINK vo os1 Dak en

PLATFORMENenGOTEN

wordt zeer voordeelig vervangen door de

gewaarborgde )! ni ICTlfllICÜ dekking rLAilUjüt

Waterdichtmaken onder waarborg van alle GLASDAKEN, KOEPELS, BROEIKASSEN.

dekking voor Terrassen en Plattedaken, getvaarb onverslijtbaar. Carton bitumé. Asphaltpapier Dakvilt, enz. enz Roestwerende Metaalverwen, Waterverwen voor Buiten-en Binnenwerk

Kelders worden poederdroog gemaakt. Muren en Gevels tegen regendoorslag beveiligddoorhetgeheel iUpCDHCA kleurloos produkt: *•"* SiiIHEm

Voor alle aankondigingen in dit Programma gelief u te wenden tot het

Bureel voor Aankondigingen HOFLAND 30

- MONOLITHE

Pour toutes annonces dans ce Programme, veuillez vous adresser au

BUREAU D’ANNONCES, Rue Houblonnière 30

BRUNO van HAAREN

Waterloostraat 3, Antwerpen

Vertegenwoordigers gevraagd buiten Antwerpen.

Kinkhoest Vallingen- Bronchiet

Het eenig en afdoende middel:

Borstsiroop & Borstbalsem

Julius DE PRAETER

Vermaarde Volks-Apotheek

LANöE BEELDEKENSSTRAAT

ANTWERPEN

Prijs: Borstsiroop, 1.50 fr. Borstbalsem, 1.50 en 1.00 fr. per pot.

TRANSPORTS

Marchandises

dans toute la Belgique

par service accéléré et à

— PRIX REDUITS —

V. ERPICUM

65, Rue Sandérus, 65

ANVERS

La Maison s’occupe des formalités de sortie.

HELPT

ons volk aan werk; werk voor die menschen op dit oogenblik beteekent brood, laat daarom tegen lage prijzen uwe kledingstukken, mantels, pardessus, dekens, tapijten, enz., enz. VERWEN OF WASSCHEN in de Stoomverwerij

CQechoIsclte Steenweg, 93 Kunstlei, 38, "onäelstrcictt, 8 Kasfeelpleinstraaf, 67. ROUWZWART in 24 uren.

SÜMMSSS SSSSSMttKMSSiüHM

SSS &SSSSSSSHSSSSSSSSVU ssssssus

M’& M” RYNVELD

Chirurgiens-Dentist es

75, Rempart St-Georges, 75

près la Place Léopold et Ia Banque Consultations journellement.

Maladies des Dents et de la Bouche

Pièces dentaires de tout système. Prix très modérés

Gediplom. Tandmeesters

75, Sint Jorisvest, 75

nabij de Leopoldplaats en de Nationale Bank Dagelijks te raadplegen.

Cand- en jMondztehten

Kunsttanden in alle systemen met of zonder platen.

MATIGE PRIJZEN SSS