Programme from 5 to 6 March 1916Booklet

Bron: FelixArchief nr. 1968#3

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.

Show the facsimiles of this programme booklet\ TAVERNE HOLSTERS

cj (ancien local du PAON ROYAL)

25 Place de la Gare 25 /\nvers

IJ CONSOMMATIONS de Ier CHOIX

J] Spécialité de Gueuze-Lambic à 35 centimes la 1/2 bouteille

Bock Artois le 1/4 20 c., le 1/2 30c. n Café filtre extra (Spécialité) 30 c.

Stout 30 centimes le verre Orge double 30 c., la 1/2 bouteille Sandwich divers 40 centimes

as—w

Emailleries = paieneeries

— ANVERS01SES —

OFFERGELD Frères

22 rue des Escrimeurs22

PORCELAINES, FAIENCES CRISTAUX, VERRERIES EMAIL, etc.

FOURNITURES POUR 1’ ELECTRICITE

Dépôt de la

S1BJJ

AÎHIPB

J(indsJ{orvengoed

TCommuniek/eederen

DE PRET-VAN DEN BERGH

52 Diepesfraat 54

1 Droguerie J. BRAECKMANS f

Drogueries 24, Place de!a Gare, 24 Couleurs r Produits chimiques Téléphone 7383 Vernis, etc. (

Toutes fournitures et Travaux Photographiques r

Projection — Cinématographie — Lanternes Magiques

<5! Maison existant depuis 20 ans, Avenue de Keyser, 54. L

BEZOEKT

HET

ßadtais i, pouillon

204, Dambruggestraat

ANTWERPEN

Een der schoonste en modernste bad-inrichtingen met centrale verwarming der plaats, met

27 Kabienen

Des zomers open van 7 uren ’s morgens tot 8 uren ’s avonds des winters van 8 uren ’s morgens tot 7 uren ’s avonds Zon- en Feestdagen gesloten om 12 uren.

Prijs 0.60 fr. - Per abon. 0.50 fr.

Charbons

/Vlph. MOERMAN

I 29, Rue du Palais

ANVERS (Sud)

HORS DE TOUT SYNDICAT Firme fondée en 1896

Grande Spécialité de Charbons domestiques

Grosse composition et qualité supérieure CHARBONS DE BOIS JJntfjracites, goulets ûvo/des COKES divers

AOtÿtÿrV'',

ZEEP IN POEDER

J: H. DESCHAMPS - /\ntv\terpen.

fieeren Rookers van Gigaretten vraagt aan uwen VVinkelier de

CiQaret SUBLIME

F. LES, firma SchWalbe

j|WWW


Severo Torelli

Drama in 5 deelcn en 1 voorspel naar hel onsterfelijke meesterstuk van FRANÇOIS COPPÉE VOORSPEL

Barnabo Spinola condottiere in dienst der Florentijnsche republiek en gouverneur van Pisa, kon zich niet gewennen iii dit kleine hoogmoedige plaatsje, met zijne stille gewoonten. Hij aanzag zich als een banneling.

Barnabo was gewetenloos; hij zou alles van anderen opgeofferd hebben om zijne slechte neigingen en driften te voldoen.

Een schoone morgen luisterde hij naar den zang eener prachlige bijzit, als men hem het volgende briefje bracht:

« Doorluchtige Heer,

“ Drie edellieden van Pisa zweren samen tegen u. Hun doel is u tedooden en Pisa van het Florentijnsche juk te bevrijden. Heden avond komen zij bijeen ten huize van Gian-Batista Torelli om de laatste schikkingen te nemen ».

Het briefje bevatte waarheid.

In de groote zaal van het Paleis Torelli zijn drie edellieden vergaderd en zweren Barnabo te dooden en Pisa te bevrijden

Barige! en zijne speerdragers beuken de poorten in en werpen zich op de edele samenzweerders die, op, bevel van Qian-Batisia Torelli, zich overgeven. Op het punt weggevoerd te worden, verschijnt Donna Pia Torelli.de echtgenoo-van Gian Batista Zij begrijpt alles en valt ten gronde; zonder medelijden spreekt Barnabo Spinola het doodvonnis uit over de drie edellieden.

Donna Pia verneemt het schrikkelijke nieuws. Gedreven door de innige liefde die zij haar echtgenoot toedraagt, gelukt zij er in door de wachters te dringen tot bij Batnabo, werpt zich voor zijne voeten en smeekt zijne goedertierenheid af.

Op het zien dezer schoone vrouw, biedt de dwingeland, met van verlangen bevende stem. h-t leven van Torelli ten koste van de eer der echtgenoote

Denzelfdei. nacht doorliep eene dicht gesluierde vrouw de verlaten slraten. Zij hield buiten adem en met kloppend hart stil aan eene der poorten van Barnabo’s paleis, en klopte aan. De deur werd zachtjes geopend en de vrouw verdween als eene schaduwe.

Den volgenden dag werd het schavot op hel bijzonderste plein opgericht.

Tweemaal volbracht de bijl haar werk. Op het oogenblik, dat zij voor de derde maal zou neervallen in den hals van Torelli, hief Spinola de hand op en schonk genade.

Torelli verklaarde aan Spinola den strijd op te geven — maar dat hij door dien eed zich alleen persoonlijk verbond en dat, indien hem een zoon geboren werd, hij hem zou opvoeden in den haat tegen den dwingeland.

Ist'DEEL Twintig jaar later (1494)

Eenigc maanden na den schrikkelijken dag, dat Torelli zoo van nabij den dood gezien had, schonk zijne vrouw Pia hem een zoon, Severo.

Op het Lugano, was de winkel van Sandrino, den jongen wapen- en goudsmid, het vereenigingspunt der jonge edellieden, die er de schoone wapens kwamen bewonderen. Het was daar dat een nieuwe samenzwering broeide tegen den dwingeland, waarvan Severo Torelli de ziel was.

Nadat tijdens een opstootje, gedurende hetwelk jonge edellieden en de menigte Barigol en zijne wapenlieden verplicht hadden, een ongelukkige los daten die zijne belastingen niet kon betalen, en nadat Gian-Batista en zijn

t. .t.&A Centraal Wisselkantoor 50, Minderbroedersrui, 50 ANTWERPEN Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaal HOLLAND Koopt: Coupons, Vreemd geld, Fondsen, tegen de hoogste prijzen. Alle inlichtingen gratis.

Guillaume CàMPO

Tableaux

de premier ordre Rue du Paroissien n° 4 ANVERS

Bareao de Change Central 50, Canal des Récollets, 50 ANVERS Succursale: Brugstraat, 24, Roosendaal HOLLANDE Achète: Coupons, Monnaies Étrangères, Fonds Publics auxplus hautsprix. Tous renseignements gratis.

I Bntreprise Générale d’flmeublement

3

23, Rue de la Commune, 23 kl

Ch. Blockhuys & Zoon

GliAZENNIURER EN rçUNSTGltASRRIVIEN Justiciestraat - 77 - Antwerpen


zoon Severo een oogenblik op het plein verschenen waren, naderde een stoet voorafgegaan door een kind; een edelknaap verwijdert trotsch de menigte: « Plaats voor den Gouverneur! Plaats! <• Inderdaad, hij was het, prachtig gekleed. Hij nadert langzaam met aan zijne zijde Portia, in een met goud geborduurd kleed.

De jonge goudsmid Sandrino weigert hem een wapen of juweel te verkoo-pen; op een teeken van Barnabo willen Barigol en zijne wapenlieden optreden; de edelen, vrienden van Sandrino, slaan de hand aan het gevest van hunnen degen, de oproer broeit, als Portia tusschenkomt en er in gelukt Barnabo te bedaren.

Het paar verwijdert zich met zijn gevolg.

Intusschen is Severo Torelli genaderd. Zijne vrienden brengen hem op de hoogte van het gebeurde. De jonkheid kookt en trilt. De samenzwering krijgt vasten vorm en een hoofdman gaat aangeduid worden, als opeens eene diepe stilte heerscht. Het is Portia welke nadert. Severo Torelli bliift onverschillig bij de aanspraak der bijzit, welke zich weldra verwijdert.

Op dit oogenblik verschijnt Fra Paolo, de heilige hostie in de ciborie dragende en zich naar de kerk begevende. De vier jongelieden houden hem tegen en, geknield de handen uitgestrekt naar het stralend zinnebeeld, zweren zij Pisa te verlossen.

2de DEEL

ln de eerezaal van het oud kasteel der Torelli, maakt Severo zijn vader bekend met den eed die hem met zijne gezellen bindt. Gian-Batista Torelli siddert van genoegen. Eindelijk was de wreker daar wiens komst hij zoolang verbeid had.

Onverwachts komt Donna Pia binnen en Gian, haar te gemoet gaande deelt haar het moorddadig ontwerp van haren zoon mede. « Oh!... nooit!.... Dat niet! roept de ongelukkige vrouw; en alleen gebleven met haar zoon, het schaamterood op het voorhoofd, de handen samengevouwen, vertelt de moeder der smarten aan Severo gansch het rampzalige verleden: de samenzwering, het opgerichte schavot, hare smart, hare liefde, de schandelijke koop- Hare weigering was Gian Batista’s dood en Gian Batista leeft: Severo is de zoon van Spinola!

3de DEEL

Eene stoute, onbekende hand heeft tien der marmeren leeuwen bevlekt, welke Florentië te Pisa had doen oprichten. Op ieder las men « Dood aan Spinola »,

Severo, uitzinnig van droefheid, ten prooi aan den schrikkelijken strijd in zijn binnenste geleverd, doolt in de eenzame straten.

Hij ontmoet zijne vrienden, die hem melden dat Barnabo, woedend over de beleediging de leeuwen der Heerlijkheid aangedaan, tien gijzelaars heeft doen aanhouden, die den volgenden dag zullen ter dood gebracht worden indien de plichtige zich niet doet kennen.

Op dit oogenblik verschijnt Barnabo, door Barigol voorafgegaan die de menigte doet uiteen gaan. Als de schuldige zich bekend maakt, verklaart hij, zal hij zich alleen tevreden stellen met den plichtige, zooniet zullen ’s anderendaags bij het Angelus de tien gijzelaars sterven.

Severo Torelli verklaart de plichtige te zijn die de zinnebeelden van Florencië bevuilde.

Doch Barnabo Iaat zich niet misleiden en weigert den jongen man te doen aanhouden. « lk heb maar één enkel woord te spreken » fluistert hij hem in het oor, « en ik onteer u allen, u en uwe ouders! »

’s Nachts, zijne gedachten ontvluchtende, richtte Severo onwillens zijne schreden naar het Campo Santo waar zijne voorvaderen rusten.

Een schrikkelijke strijd wordt in zijn binnenste geleverd: binnen een uur zal hij vadermoorder of meineedige zijn. Zelfmoord plegen, was zijn eed ontduiken.

KUNSTBEENEN, KUNSTARMEN

- KRUKKEN -

Breuk- en Buikbanden

van alle soorten met en zonder veer, gemaakt of op maat.

Elastieke Kousen voor aderspatten Elastieke Windels, enz. Heelkundige Werktuigen

Artikels voor Ziekenverpleging

K I3B!YIÏS

4, Lindenstraat,4

tusschen Vleminckveld en Gerardstraat HUIS VAN VERTROUWEN Leverancier van Gasthuizen. Ijzerenwegen enz. Specialiteit van Gewone DAMESKORSETS op maat en volgens de regels der hygiene gemaakt

Cinema Zoologie

Zondag 12 en Maandag 13 Maart

Salam mbo

Dirrianche 12 et Lundi 13 Mars

Salammbô

* ÉCOLE SPÉCIALE

19, RUE HOUBLONNIERE, /\nVers

FRANÇAIS,

OU ANGLAIS,

OU ESPAGNOL, ou ALLEMAND, ou DACTYLOGRAPHIE, OU COMPTABILITÉ,

FRANSCH Of ENOELSCH of SPAANSCH of DU1TSCH Of MACHIENSCHRIFT of BOEKHOUDEN

5 francs par mois.

(2 leçons par semaine).

5 franks per maand (2 lessen per week).

ANGLAIS et STENODACTYLOGRAPHIE: 15 francs par mois. (10 leçons par semaine)

0 Comptabilité, Anglais et Dactylographie: 15 frs. par mois (10 leçons par semaine)

PATISSERIE

CONFISERIE

Avenue de Keyser, S2, Anvers

Fournisseur des principaux Cinémas et Restaurants Maison de lr ordre. — On porte à domicile.


Inde verte, dan dichtbij, verheft zich eene teedere jonge stem, Severo had zich neergezet, toen eene slanke, gesluierde gestalte zich achter hem oprichtte en eene blanke hand die van den jongeling vatte. • Wie zijt gij toch? » vroeg Torelli. « Eene vrouw die u bemint » werd hem geantwoord. O Ontwel! De vrouw is Portia, de bijzit, de uitverkorene van Spinola. Severo verstoot haar en verdwijn) in het duister.

Severo is dwalend in het paleis Torelli gekomen. Na een kort onderhoud me) zijn vader, komt zijne moeder Donna Pia bij hem. Deze beproeft te vergeefs de nare gedachten van haar zoon te verdrijven.

Weldra verschijnen Renzo en Sandrino, twee der samenzweerders. De eerste deelt Severo mede, dat eene gunstige gelegenheid zich aanbiedt om Spinola te treffen, die heimelijk, eiken avond, alleen en zonder wapens, zich naar de onderaardsche Domkapei begeeft, om te trachten vergilfems te bekomen voor zijne zonden, met eene bijzondere godsvrucht tot ht doek der H. Catharina te betoonen; de tweede brengt Severo den dolk, het wapen der kastijding.

In de onderaardsche Domkapei.

Na het lof verlaten de geloovigen de kapel. Een man verschijnt van achter een der zware peilers: Severo. Weldra wordt de deur in den achtergrond geopend. Fra Paolo staat op den drempel en verleent doorgang aan Barnabo nadat deze zich van zijne wapens ontlast heeft.

Op het oogenblik dat Spinola het altaar nadert, rijst Severo voor hem op en de twee mannen, vader en zoon, de dwingeland en de bevrijder, bevinden zich tegenover elkaar.

Spinola geeft niet toe aan de bedreigingen van den jongeling, maar op het oogenblik dat deze, kokend van razenden moordlust, den goeverneur wil doorsteken, rijst eene zwarte gedaante op, een arm gaat op en neer, en Spinola, doodelijk getroffen door Donna Pia stort ten gronde. Het is de martelares die de misdaad straft, het vaderland bevrijdt, haar kind redt.

Maar zij kan niet leven in het bijzijn van haren zoon, die haar schrikkelijk geheim kent en ploft in hare borst den nog met bloed van Spinola rood geverfden dolk.

Het Roode Zegel

In 1801, op een der wegen van Vlaanderen, doolt de kapitein Le Guyader, die juist ontslag heeft genomen,. in gezelschap van eene arme zinnelooze, wier eenige steun hij is; hij ontmoet een ouden wapenvriend, wien hij dè volgende droevige geschiedenis verhaalt:

« Het is in de dagen van het Directoire. Louis Vernon, de geestige liedjesdichter, maakt de vreugde uit der Parijsche'salons en verovert de harten der schoonen. Lauretta, gevoelig aan zooveel bekoorlijkheid, onthaalt met vreugde de liefdeseeden van den dichter. De jonge lieden wisselen liefdebrieven.

Een soort tooneelspeler, La Flèche, leelijk en geniepig van aard, benijdt Vernon en verraadt aan de ouders van Lauretta de teedere briefwisseling. Louis Vernon is een man van eer. Kortelings zal zijn eerste tooneelwerk aan het publiek onderworpen worden; te dezer gelegenheid, en om den opkomenden roem van den dichter te vieren, zullen de twee verliefden huwen. Den Zondag 3 Prairial woont het elegante Parijs de vertooning bij van « Harlekijn in de Onderwereld », blijspel van Louis Vernoh. Het opzettelijk erbarmelijk spel van La Flèche is de schuld dat het stuk valt, temeer nog dat een luidruchtig kabaal door hem op touw gezet. werd.

Niettegenstaande deze mislukking trouwen Lauretta en Vernon, en hun huwelijk wordt gevierd in de met bloemen getooide boschjes van Romainville.

La Flèche bereidt zijne wraak. Hij VeFiat het trouwfeest en begeeft zich verraderlijk ten huize van Vl In, alwaar hij tusschen

dezös handschriften allerlei verdachte papieren mengelt. Daarna schrijft hij naar de Burgers-Directeurs, en beschuldigt den jongen dichter. Barras beveelt Fouché bij burger Vernon eene huiszoeking te doen. Daar de minister van politie de verdachte papieren gevonden heeft, wordt Vernon, door een wreed vonnis, ter dood veroordeeld.

Lauretta werpt zich voor de knieën van Barras en smeekt hem deze onverdiende straf minder zwaar te maken. Ovérwonnen door deze vrouwensmart stemt Barras er in toe de doodstraf m levenslange verbanning te veranderen. Vernon zal dus niet sterven en de zoete hoop herleeft in het bedroefde hart der eebtgenoote.

Carnot, onwrikbaar, verontwaardigd over de lankmoedigheid van Barras, vertrouwt aan Fouché de zorg toe om het onverzoenlijk doodsvonnis uit te voeren. Fouché schrijtt een bevel en op den ge-heimzinnigen omslag, welke de lotsbestemming van Vernon bevat, plaatst hij een bloedrood zegel.

Den 28 Fructidor 1797 vertrekken Lauretta en haar echtgenoot met andere verbannenen van Frankrijk naar Cayenna, aan boord van de oorlogsbrik « Marat ».

De omslag van Fouché wordt aan den bevelvoerenden kapitein Le Guyader overhandigd, met bevel den brief slechts te openen bij de overvaart van de meridiaanlijn, op den 27n en z8n lengtegraad. Ruw van aard, is kapitein Le Guyader toch een goedhartig mensch. Op het dek voelt hij zich verjongd bij het aanschouwen van het jeugdige liefdekoppei, dat droomend de zee bewondert. Zij hebben elkander waarlijk zoo lief, dat men niet anders kan dan hen ook beminnen. Voor de verbannenen is hij een oude vriend geworden; met vaderlijke goedheid bewondert hij hunne spelen en deelt hij hunne hoopvolle verwachtingen.

' De « Marat » heeft den 270 lengtegraad overschreden. Het uur is daar om het roode zegel te verbreken... Verschrikkelijk uur! Eens den keerkring overschreden moet Louis Vernon dadelijk doodgeschoten worden.

Aldus moet de kapitein zelf het bevel geven tot vuren om Vernon te dooden. den jongen man dien hij als een zoon bemint. Dat is te veel! Le Guyader voelt zijn wilskracht verzwakken, wat laf is vanwege eert soldaat. Hij beredeneert een bevel, wat onwaardig is van een officier. Zijn hart zwijgt, want de plicht gebiedt. Na deze korte aarzeling komt de kalmte.

Vernon, over zijn lot ingelicht, maakt zich gereed heldhaftig te sterven. Lauretta heeft een kleed in zee laten vallen; daardoor wordt eene reden gevonden om haar van de brik te verwijderen. Eene sloep wordt voor haar te wrater gelaten. Vernon zoent haar in eene laatste omhelzing, waarvan zij den angst niet vermoedt.

De jonge man klimt op den ankerbaik aan bakboordzijde; met het hoofd fier omhoog gelijk hij een levend standbeeld van den moed. Kapitein Le Guyader klemt hem nog eenmaal aan zijn soldatenhart, en roept vervolgens het noodlottig bevel: Vuur! Vernon valt neergebliksemd in zee. Onmachtig woont Lauretta dit ijzingwekkend schouwspel bij. De sloep brengt enkel eene arme zinnelooze terug.

Getrouw aan de belofte aan Vernon gedaan, troost de kapitein de ongelukkige. Lauretta heeft op den vloer der kabien den omslag met het roode zegel teruggevonden. Dat is van nu af haar eenigste schat, dien zij aan het hart drukt, uit vrees dat hij haar zal ontnomen worden. Le Guyader besluit, in eene opwelling van verontwaardiging, aan het zeemansleven vaarwel te zeggen en zich geheel aan de bescherming der ongelukk g te wijden. »

En terwijl hij deze geschiedenis vertelde, weent de oude kapitein tranen, die minder bitter zijn door de edele vertroosting van zijn trouw volbrachten plicht.


Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

Koffie, Melk 0.30 Limonade 0.30

Extra Gersten 1/2 0.20 Blonde » 0.30

Enz.

PROGRAMMA

DER

Publieke Vertooningen met Muziek

van Zondag 5 Maart om 4 en 8 torenuur en Maandag 6 Maart om 8 1;2 torenuur

1. Fanfare voor Orgel J. Lemmens

2. De Golf van St. Tropez, zeegezichten

3. Etienne Marcel, bloemlezing uit het zangspel C. Saint-Saëns

4. Verwelkte bloemen, geliefde harten, drama

5. Een Avontuur van het Hertoginnetje,

tooneelspel in 2 deelen

6. Coppelia, dansspel L. Delibes

7. Het roode Zegel, drama in 2 deelen

Bericht voor de Avondvertooningen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal hel publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heerem ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

’s Avonds: 10 minuten poos tusschen nummers 7 en 8.

H. Van den Kerekhove-Van Eynde 22, 2)ambruggestraat,22 (nabij de Carnofstraat) Altijd nog FIJNE NIEUWE ENGELSCHE MODELLEN

Pendant l’Entraete déqastez au Buffet du Café: É

Café, Lait 0.30 |j

Limonade 0.30 S

Orge Extra 12 0.20

Blonde » 0.30

Etc. 3

PROGRAMME

DES

Représentations publiques avec auditions musicales

du Dimanche 5 mars à 4- et à 8 h. (de la Tour) et Lundi 6 mars à 8 1 2 h. (de la Tour)

1. Fanfare pour Orgue J. Lemmens

2. Golfe de St. Tropez, marines

3. Etienne Marcel, sélection sur l’opéra C. Saint-Saëns

4. Fleur fanée, cœur aimé, drame

5. Une aventure de la Petite-Duchesse,

comédie en 2 parties

6. Coppélia, ballet L. Delibes

7. Le Cachet rouge, drame en 2 parties

Avis pour les Représentations du Soir. — Afin de ne pas déranger les auditions musicales, le public occupant les places du Rez-de-chaussée aura exclusivement accès aux Lavatories et W. C. (pour Dames et Messieurs) installés au Jardin d’hiver et au Café (accès par la Salle des Marbres).

Le soir: Pause de 10 minutes entre les nos 7 et 8.

Jacques BOli

OPTICIEN

Electricien

Fournisseur de la Société d’Astronomie

Rue St. Jacques 21, Anvers

Pas de hausse pendant la Guerre.


! E jPEilKEilJllBit S

Biscuits en (Chocolade

zijn alom bekend. Personen van smaak willen en moeten ze hebben. Zij zijn |! ’t behoud der gezelligheid, de vreugde in ’t gezin en kost voor eiken mond. [ï § Zij zijn eene uitkomst voor de huisvrouw en munten uit door voedzaamheid jj Z- en fijnen smaak.

3 Al ’t volk stemt voor

DE BEU KELAER’S

Biscuits & Chocolade

De Fabrieken in Kievit- en Ploegstraten beknoren tot de nuttigste aantrekkelijkheden van Antwerpen. Zegt het voort.

8. Mireille, openingstuk Ch. Gounod

9. SEVERO TORELLI

drama in 5 deelen

10. Bout-de-Zan als onderzoeker, klucht

L. W. Gezien de huidige omstandigheden voorbehoudt het bestuur zich het recht het programma te veranderen.

Verwacht: dé volgende indrukwekkende kunstfilms: Zondag 12 en Maandag 13 Maart

Salammbô

Van 19 Maart tot 17 April Fantomas. i n 4 reeksen.

&II0O2ITB-KOBIB

Egmontstraat, 39-41, Antwerpen

Bxtra Belgische Kolen

ïftvfe tftdfti tfcjfc öésflh .i'-sintfxn trafodtafotfoifo iforfo tfotfo cfryfo ifofo rfrafo ctryfo tfetfop drafo rftyfofi7

De beste Wijnen en Champagnen |

zijn te bekomen in het Huis f

GKO. MIEKSMII! 1

Hoofdhuis: Vondelstraat 9

St-Jacobsmarkt, 45 | Mechelsche Steenweg, 77

Dambruggestraat, 1 7 Oude Koornmarkt, 60 | Zuiderlei, 159 | Carnotstraat, AntuJerpen

xiAfp Qpsp >4p-yp scrip yp ty/uP’Zffilfi

8. Mireille, ouverture Ch. Gounod

9. SEVERO TORELLI

Drame en 5 parties

10. Bout-de-Zan fait une enquête, comique

N. B. Vu les circonstances actuelles, la direction se réserve le droit de changer le programme.

Attend u: les fims d’art et sensationnels suivants: Dimanche 12 et Lundi 13 mars

Salammbô

Du 19 mars au 17 avril FantomaS, en 4 séries.

Rue d’Ëgmom, 39-41, Anvers

Charbons belges extra


Severo Torelli

Drame en 5 actes et 1 prologue d’après l’immortel chef-d’œuvre de FRANÇOIS COPPEE PROLOGUE

Barnabo Spinola, condottiere au service de la République de Florence et gouverneur de Pise, n’était pas fait pour cette petite et altière cité, aux mœurs paisibles. Il s’y considérait comme en exil.

Barnabo était sans scrupules; il aurait tout sacrifié des autres, pour satisfaire ses vices et ses passions.

Par un.e claire matinée, T écoutait la chanson d’pne splendide courtisane, quand on lui remit le papier suivant:

« Illustre Seigneur,

« Trois nobles Pisans conspirent contre vous. Leur but est de vous poignarder et d’arracher Pise au joug de Florence. Ils se réuniront ce soir dans la maison de Gian-Battista TorelF pour prendre les dernières dispositions. »

Le billet avait dit vrai.

Dans la grande salle du Palais des Torelli, trois nobles Pisans sont.assemblés et jurent de tuer Barnabo et de délivrer Pise.

Barigel et ses porteurs de lances enfoncent les portes et se jettent sur les nobles conspirateurs qui, sur ordre de Gian-Battista Torelli, se rendent et vont être emmenés quand surgit Donna Pia Torelli, l’épouse de Gian-Batista. Elle comprend tout et se roule à terre.

Barnabo Spinola prononça la sentence de mort contre les trois Pisans.

Donna Pia apprend bien vite l’affreuse nouvelle. Poussée par l’amour profond qu’elle éprouve pour son mari, elle parvint à forcer toutes les consignes et, pénétrant jusqu’auprès du condottiere, elle se roula à ses pieds et implora sa clémence.

A la vue de cette femme si. belle, le tyran, la voix changée et frémissante de désir contenu, offrit la vie de .Torelli au prix de l’honneur de l’épouse. ,

La nuit, une femme étroitement voilée cheminait seule dans les rues désertes. Elle s’arrêta, essoufflée et palpitante, à une des portes du palais de Barnabo, puis elle.frappa. La porte s’ouvrit silencieusement et la femme y glissa comme une ombre.

Le lendemain, sur la place principale, l’échafaud était dressé.

Deux fois la hache accomplit sa besogne. Au moment où, pour la troisième fois, elle allait s’abattre sur le cou de Torelli. Spinola leva la main et fit grâce.

Torelli déclara à Spinola qu’il désarme contre lui — mais que par ce serment il ne se lie que personnellement et que, s’il lui naît un fils, il l’élèvera dans la haine du tyran.

ier ACTE

Vingt ans après (1494),

Quelques mois après la terrible journée où Torelli put voir de si près le bourreau, donna Pia, sa femme, eut un fils, Severo.

Sur le Lugano, à Pise, la boutique du jeune armurier-orfèvre Sandrine était le rendez-vous des gentilshommes, qui venaient y admirer les belles armes. C’était là que s’indiquait déjà un nouveau complot contre le tyran.complot dont Severo Torelli allait être l’âme.

Après que s’est déroulée une scène, pendant laquelle des gentils-Ijommes et la foule ont obligé le Barigel et ses gens armés à lâcher un malheureux qui n’a pu payer l’impôt, et après que Gian-Battista et son fils Severo ont fait une courte apparition sur la place publique, apparaît un cortège: devant lui, un enfant, un page écarteÂ.foule

THE

LANGUAGES

EGOLE SPÉCIALE DES LANGUES VIVANTES

41, F LACE DE MEIR41, coin Longue rue des Claires

C’est dans votre intérêt de vous préparer pour les besoins futurs, en vous mettant rapidement au courant de l’Anglais, de l’Allemand, du Français, de l’Espagnol, de l’Italien, du Portugais, ainsique etc., etc.

de la Comptabilité, de l’Arithmétique Commerciale, et de la Sténo-Dactylographie.

Leçons privées, classes et cours collectifs, pendant toute la journée, pour Dames et Messieurs.

Renseignements gratuits, 41, PLACE DE MEIR

Les souscriptions sont ouvertes pour lescours collectifs suivants: j Français

Anglais 1

Espagnol f 5 frs. par mois

Italien

— I 2 leçons par semaine

Comptabilité

Sténographie '

Dactylographie 5 frs. par mois, 6 leçons par semaine.

Ces cours qui fonctionnent depuis le mois de Janvier 1915, sont fréquentés par l’élite de la société actuellement présente à Anvers.

N.-B. — De Moderne School, voorheen Hopland 19, is overgeplaatst van af I November 1915: MEIR, 41.

Voor alle inlichtingen zich te wenden tot den Bestuurder M. UMBERTO TEN, leeraar in de ltaliaanschestaal en beëedigd vertaleraan de rechtbank van Antwerpen


avec arrogance: « Place au gouverneur! Place! » C’est lui, en effet, vêtu avec magnificence. Il s’avance lentement, soutenant la courtisane Portia, en robe de brocard.

Le jeune orfèvre Sandrino refuse de lui vendre une arme ou un bijou; sur un signe de Barnabo, le barigel et ses hommes d’armes vont intervenir; les seigneurs, amis de Sandrino, portent la main à la garde de leur épée; l’émeute gronde sourdement, lorsque Portia intervient et réussit à apaiser Barnabo.

Le couple s’éloigne avec son cortège.

Severo Torelli s’est approché sur ces entrefaits. Ses amis le mettent au courant de ce qui vient de se passer. Toute cette jeunesse palpite, bouillonne. La conspiration se noue; on va lui désigner un chef, mais tout à coup un. profond silence tombe. C’est Portia qui s’approche. Sev-ero- Torelli demeure indifférent aux avances de la courtisane, qui bientôt s’éloigne.

A ce moment apparaît Fra Paolo, portant la sainte hostie dans le ciboire et se dirigeant vers l’église. Les quatre jeunes gens l’arrêtent et, à genoux et les mains étendues vers le symbole radieux, font le serment de délivrer Pise.

2e ACTE

Dans l’antique salle d’honneur du château des Torelli, Severo apprend à son père le serment qui le lie avec ses compatriotes. Gian-Batista Torelli a tressailli d’aise. Enfin, le voici donc, le vengeur dont il a souhaité la venue!

Donna Pia survient et Gian, allant vers elle, lui dit l’homicide projet de son fils. « Ah!... Jamais!... Pas cela!... s’écrie la malheureuse femme; et, restée seule avec son fils, la mère de douleur, la rougeur .au front, les mains crispées, raconte à Severo tout la tragique passé la conspiration., l’échafaud dressé, sa douleur, son amour, le honteux marché proposé. Son refus entraînait la mort de Gian-Batista, et Gian-Batista est vivant: Severo est le fils de Spinola!

3e ACTE

Une main hardie et inconnue a, souillé dix des grands lions de marbre que Florence a fait ériger à Pise. Sur chacun d’eux on lit: «,Morte a Spinola! »

Severo, divaguant dans son délire douloureux, en proie à l’affreuse lutte qui se déroule en lui-ffiême, vague dans la rue déserte.

Surviennent ses amis qui lui apprennent que, furieux de l’outrage fait aux lions de la Seigneurie, Barnabo a fait arrêter dix otages, qui seront exécutés le lendemain si le coupable ne se fait connaître.

Voici qu’arrive Barnabo, précédé de Barigel qui fait circuler la foule. Si le coupable se dénonce, déclare-t-il, il se contentera de ce coupable; -sinon, les dix otages mourront le lendemain à l’Angelus.

Severo Torelli déclare être le Pisan dont la main a sali les emblèmes de Florence.

Mais Barnabo n’est pas dupe et il refuse de faire arrêter le jeune homme. « Je n’ai qu’un mot à dire », lui ajoute-t-il à l’oreille, « e,t je vous déshonore tous, toi et tes parents! »

La nuit est venue. Severo, fuyant ses pensées, a dirigé inconsciemment ses pas vers le Campo Santo où dorment ses- ancêtres.

Un affreux combat se livre en son cœur: dans une heure, il faut qu’il soit parricide ou parjure. Se tuer, c’est faire faillite à son serment.

A uloin, puis tout près de lui, une voix juvénile et tendre s’élève. Une forme svelte, voilée, s’est glissée derrière Severo assis, et bientôt une main blancne s’est posae sur la main du eune homme.

« Qui êtes-vous? » demande Torelli. « Une femme qui t’aime », lui est-il répondu. Horreur! La femme est Portia, la courtisane, la préférée de Spinola que la fatalité a promise aux coups de Ss-iro.

Il la repousse en s’enfonce dans la nuit.

Het Huis van

YERKinZÏNGEN

Ed. Van Reeth

138, Nationa lestraat

ANTWERPEN

heeft de eer te berichten aan het publiek, getroffen doorde oorlotsgebeurt nissen, dat het beschikt over magazijnen gezegd « Garde-MeuPles » en dat het zich aanbeveelt in zijne welwillende aandacht. Al de zaken zullen afgehandeld worden aan de prijzen en voorwaarden van het Syndikaat der Verhuizers.

Verhuizingen voor de stad, de provincie en het buitenland. Telegram-adres « Continent » Telefoon 4701.

Lra (Jlétpopole

0nöepsoise

Sté Ame d'Assurances fondée en 1900 DEMANDE de BONSAGENTS

pour sa nouvelle branche

CAPITALISATION

TRAVAIL FACILE COMMISSION IMPORTANTE

Rue Leys 19

ANVERS

<► Maison VERSTAPPEN

Kue du Prince, 21-23. Anvers

* — Grand choix d’après les dernières Nouveautés —

4 Qeroepsehool van DAAD- EN ôNUKÜNDE »

5 Bster Mme V. ROCK-CLUYTENS

120, Viaduct-Dam, 120 - ANTWERPEN »

Nieuwe leerlingen worden dagelijks aangenomen. T'

Magazijn van Corsets - Corsets op maat.


ACTE

La course errante de Severo l’a reconduit au palais Torelli. Après une courte entrevue avec .son père, il est rejoint par sa mère Donna Pia. Celle-ci essaie vainement de combattre les résolutiôfis farouches de son fils.

Bientôt apparaissent deux des conjurés: Renro et Sandrino. Le premier apprend à Severo qu’une occasion propice se présente pour frapper Spinola, qui chaque soir se rend secrètement, seul et sans armes, dans une chapelle souterraine du Dôme pour tâcher de racheter ses fautes ou ses crimes par des dévotions particulières au voile de sainte Catherine; le second apporte à Severo le poighard qui sera l’arme du châtiment.

5° ACTE Dans la chapelle basse du Dôme.

Après le salut, les fidèles se retirent. Un homme se détache de l’ombre épaisse d’un pilier: c’est Severo. Bientôt la porte du fond s’ouvre. Fra Paolo se tient sur le seuil et laisse passage à Barnabo qui est debout devant lui, après qu’il s’est dépouillé de ses armes.

Au moment où Spinola s’approche de l’autel, Severo se dresse devant lui et désormais les deux hommes, le fils et le père, le tyran et le libérateur, sont face à face.

Spinola ne cède pas devant les menaces du jeune homme, mais au moment où celui-ci, en qui bout une rage homicide, va poignarder le gouverneur, une forme noire a surgi de derrière la châsse, un bras s’est levé puis abaissé, et Spinola s’affaisse, frappé à mort par Donna Pia. C’est la martyre qui punit le crime, sauve la Patrie, sauve son enfant.

Mais elle ne pourra vivre sous les yeux de ce fils qui connaît son redoutable secret et elle plonge dans sa poitrine le poignard rouge encore du sang de Spinola.

Le Cachet Rouge

Sur une route des Flandres, en 1801, le capitaine démissionnaire Le Guyader erre, en compagnie d’une pauvre folle dont il est l’unique soutien; rencontrant un. ancien camarade d’armes, il lui conte cette douloureuse histoire:

« Nous sommes aux jours du Directoire. Louis Vernon, le spirituel auteur de chansons, fait la joie des salons parisiens. Sa personne sait conquérir le cœur des belles. Laurette, sensible à tant de charme, accueille avec joie les serments du poète. Les jeunes gens échangent une correspondance amoureuse où leurs vingt ans s’exaltent.

Un cabotin, La Flèche, sournois et laid, jalouse Vernon et dénonce aux parents de Laurette la tendre correspondance. Louis Vernon est homme d’honneur. Prochainement, son premier vaudeville sollicitera la faveur du public; en cette occasion et pour fêter la gloire naissante de l’auteur, les deux amoureux s’épouseront. Le dimanche 3 Prairial, le Paris élégant assiste à la première représentation de « Arlequin aux Enfers », vaudeville de Louis Vernon. Le jeu volontairement détestable de La Flèche cause l’insuccès de la pièce, d’autant plus qu’une cabale bruyante a été organisée par lui.

Malgré cet échec, Laurette et Vernon se marient. Sous les bosquets en fleurs de Romainville, ils fêtent leur union. La Flèche prépare sa vengeance. Délaissant la noce, traîtreusement, le jaloux se rend chez son rival en cache, parmi les manuscrits de Vernon, des papiers compromettants. Puis, il écrit aux Citoyens Directeurs, en accusant le jeune poète. Barras remet à Fouché l’ordre de perquisitionner chez le citoyen Vernon. Le ministre de police ayau*vdécou-

F. NOPPE-BRUSSELAiRS

Boulangerie de Luxe Chaussée d.e Malines, Anvers


vert les papiers accusateurs, Vernon, par un jugement cruel, est condamné à mort.

Laurette se jette aux genoux de Barras, et le supplie d’adouçjr cette peine imméritée. Fléchi par.cette douleur de femme. Barras consent à commuer l’arrêt de mort en celui de déportation. Vernon vivra et la douce espérance renaît au cœur douloureux de l’épouse.

Carnot, inflexible, indigné de la clémence de Barras, confie à l’habile Fouché le soin d’exécuter l’implacable sentence de mort. Fouché écrit un ordre et sur la mystérieuse enveloppe où la destinée de Vernon est enclose, il pose un large cachet de cire... rouge comme du sang.

Le 28 Fructidor 1797, Laurette et son mari quittent la France pour la Cayenne, avec d’autres déportés, sur le brick de guerre « Le Marat ».

L’enveloppe de Fouché est remise au capitaine Le Guyader qui commande à bord, avec ordre de n’ouvrir ce pli qu’au passage de la ligne méridienne du 27e au 28e degré de longitude. Brusque, le capitaine Le Guyader possède un cœur excellent. Sur le pont, il se sent rajeuni de voir le gentil couple d’amoureux rêver en admirant la mer. Ils s’aiment vraiment trop pour qu’on ne les aime point.

Pour les déportés, il est devenu un vieil ami; il admire leurs jeux, il partage leurs espoirs renaissants, avec une paternité souriante.

Le « Marat » vient de franchir le 27e degré. L’heure est venue de briser le large cachet rouge Heure effroyable1 Dès 1? ligne des tropiques franchie, Louis Vernon doit être immédiatement passé par les armes.

Ainsi le capitaine lui-même commandera le feu de peloton qui tuera Vernon, ce jeune homme hu’il aime comme un fils. C’en est trop. Le Gevader se sent faiblir, ce qui est lâche de la part d’un so'dat. Il raisonne un ordre, ce qui est indigne d’un officier. Son cœur se tait, car l’impérieux devoir commande. A cette hésitation d’un instant, le calme succède.

Vernon, averti de son sort, se prépare héroïauement à mourir. Laurette a laissé cho;r une robe à la mer; le prétexte est bon qui permet de l’éloigner du brick. Un canot est armé pour elle. Vernon lui donne un suprême baiser, dont la malheureuse ne sent pas l’angoisse.

Sur le bossoir bâbord le jeune homme est monté; la tète haute, il est une vivante statue du courage. Le capitaine Le Guvader le serre une fois encore sur son cœur de soldat, puis il crie l’ordre fatal; Feu! Vernon tombe à la mer foudroyé. Impuissante, Laurette assiste à cette scène effrayante. Le canot ne ramène qu’une pauvre folle.

Désireux de tenir la parole donnée à Vernon, le capitaine console la malheureuse. Laurette a retrouvé sur le plancher de la cabine l’enveloppe au cachet rouge. C’est désormais son seul trésor, elle la presse sur son cœur, peureuse de se la voir ravir. Le Guyader, dans un sursaut d’indignation, décide de quitter la mer et de se consacrer à la protection de l’infortunée. »

Et tout en contant cette histoire, le vieux capitaine verse des pleurs que rend moins amère la fière consolation du devoir loyalement accompli.

Pendant le temps de guerre

faites un apprentissage à

l’Ecole Pratique de Commerce

INSTITUT RACHOR

10, longue rue Neuve 10,Bourse

le mieux organisé pour la préparation rapide aux emplois de: Sténo-Dactylographes, Comptables. Correspondants

Cours complets en SIX MOIS. Section spéciale pour |eunes Hommes et JEUNES FILLES.

(Diplôme décerné à l’Institut Rachor » parla ville d’Anvers lors de l’Exposition: « LA FEMME CONTEMPORAINE » section Bureau, Mai-Juin 1914). Pour tous renseignements complémentaires, programmes et conditions, s’adresser au local de l’iNSTITUT Rachor. 10, l.r. Neuve (Bourse).

Profitez de votre temps et apprenez; Français, Anglais, Allemand

et Russe (enseigné par le Direcieur de nationalité russe).

Les leçons commencent aussitôt I inscription, reçue à toute date.

CINEMA ZOOLOGIE

Van 1 4 JVlaart tot 17 April

Fantôroas

in 4 reeksep

\ÎSSSmSSÔSSS««KSSSJSSKÎJSÎ

Visch handel

nsec 2EK caçs s

DAGELIJKS versch

NOORDZEE alle soorten VISCH

Oesters - Garnaal

rf 12

Korte Gasthuisstraat

Groote keus fijnste

HARINGEN


Aux Forges de Vulcaiti

aaison L. Verstrepen - eliäefTs

VERSTREPEN, Suce.

Foyers E. M. JAARSMA

X Agence exclusive

O Se méfier- des imitations

* Calorifères MUSGRAVE.

Cuisinières Emaillées et Pôeles Qodin

Installations complètes de cuisinières

FABRIQUE DE FOURRURES SPÉCIALITÉ DE PALETOTS ET ÉTOLES

RÉPARATIONS MAISON FERMEE

transformations Pue de la Province, CONSERVATION ANVERS

Téléphone 2709

Nous ne sommes pas Agents mais FABRICANTS ANVERSOIS! Faites donc installer votre Bureau par la

Hubert BLOM 74, Longue Rue Neuve,74

(en face de l’église St-Jacques) ANVERS

Bureaux et Armoires à volets et autres

Spécialité:

Meubles pour le système à fiches, et le classement vertical de la correspondance

MONOLITHE - Ä

ZINK voor aken

PLATFORMENenGOTEN

wordt zeer voordeelig vervangen door de

9BWda"kMng9de” PLÄSTIQUE”

Waterdichtmaken onder waarborg van alle GLASDAKEN, KOEPELS, BROEIKASSEN.

voor Terrassen en Plattedaken, gewaarb onverslijtbaar. Carton bitumé Asphaltpapier Dakvilt enz. enz Roestwerende Metaalverwen, Waterverven voor Buiten-en Binnenwerk

K»Iders worden poederdroog gemaakt. Muren en Gevels tegen regendoorslag beveiligddoorhetgeheel lUPCDUcM kleurloos produkt: tnmSH

BRUNO van HAAREN

Waterioostraat 3, Antwerpen

Vertegenwoordigers gevraagd buiten Antwerpen.

Kinkhoest Vallingen- Bronchiet

Het eenig en afdoende middel:

Borstsiroop s Borstbalsem

Julius DE PRAETER

Vermaarde Volks-Apotheek

LANöE BEELOEKENSSTRAAT

ANTWERPEN

Prijs: Borstsiroop, 1.50 fr. Borstbalsem, 1.50 en 1.00 fr. per pot.

APXA,

IRANSPORTS

Marchandises

dans toute la Belgique

par service accéléré et à

— PRIX REDUITS —

V. ERPICUM

65, Rue Sandérus, 65

ANVERS

La Maison s’occupe des formalités de sortie.

SSSSK

HELPT

ons volk aan werk; werk voor die menschen op dit oogenblik beteekent brood, laat daarom tegen lage prijzen uwe kledingstukken, mantels, pardessus, dekens, tapijten, enz., enz. VERWEN OF WASSCHEN in de Stoomverwerij

C82ecEt

ROUWZWART in 24 uren.

sssssssssssssssssssss

sssssshsss

Mr& M“”RYNVELD

Chirurgiens-Dentistes

75, Rempart St-Georges, 75

près la Place Léopold et la Banque Consultations journellement.

Maladies des Dents et de la Bouche

Pièces dentaires de tout système. Prix très modérés

Gediplom. Tandmeesters

75, Sint Jorisvest, 75

nabij de Leopoldplaats en de Nationale Bank Dagelijks te raadplegen.

Cand-en ]YIondziehten

Kunsttanden in alle systemen met of zonder platen.

MATIGE PRIJZEN

sss ssssssss