Programme from 12 to 13 March 1916Booklet

Bron: FelixArchief nr. 1968#4

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.

Show the facsimiles of this programme booklet( TAVERNE HOLSTERS É

cj (ancien local du PAON ROYAL)

4 25 Place de la Gare 25 —. /\nvers j»

CONSOMMATIONS de I" CHOIX

Spécialité de Gueuze-Lambic à 35 centimes la 1/2 bouteille Bock Artois le 1/4 20 c., le 1/2 30c. [ Stout 30 centimes le verre Café filtre extra (Spécialité) 30 c. I Orge double 30 c., la 1/2 bouteille Sandwich divers 40 centimes

Emailleries = faïenceries

— ANVERS01SES —

OFFERGELD Frères

22 rue des Escrimeurs 2 2

PORCELAINES, FAIENCES CRISTAUX, VERRERIES EMAIL, etc.

FOURNITURES POUR

Dépôt de la

J(i/idsl(orvengoeci

Xommuniek/eederen

DE PRET-VAN DEN BERGH

52 Diepestraat 54

1 Droguerie J. BRAECKMANS f

Drogueries 24, Place de la Gare, 24 Couleurs f

S Produits chimiques

Téléphone 7383

Vernis, etc.

Toutes fournitures et Travaux Photographiques

Projection — Cinématographie — Lanternes Magiques

Maison existant depuis 20 ans, Avenue de Keyser, 54.

BE«OEKT

HET

ßadte [j pooiiion

204, Dambruggestraat

ANTWERPEN

Een der schoonste en modernste bad inrichtingen met centrale verwarming der plaats, met

27 Kabienen

Des zomers open van 7 uren ’s morgens tot 8 uren ’s avonds des winters van 8 uren ’s morgens tot 7 uren ’s avonds

Zon- en Feestdagen gesloten om 12 uren.

Prijs 0.60 fr Per abon. 0.50 fr.

Salle de Ventes

Märnix

I, Rue Terninck, i

(coin rue de l’Esplanade)

Pour la vente de Mobiliers, Tableaux, Objets d’art

etc. etc.

adressez-vous à la Salle Marnix

AVANCES DE FONDS

EXPERTISES Direction: J.B. LAMBRECHTS

ZEEP IN POEDER

H. DESCHAMPS - /VnWerpen.

5ÄZ3ÄZSÄ2SÄ2SÄzsß2

fixeren Rookers van Gigaretten vraagt aan uwen \Vinkelier de

Cigapet SUBLIME

F. LES, firma SchWalbe


Salammbô

Deze grootsch ineengezette film werd naar liet aldus genaamde boek van Gustave Flaubert opgevat, boek dat een der meesterstukken van het heden-daagsch roman tiitmaakt.

Bij den terugkeer van den veld'ocht van Sicilië veroorlooft hel leger der huurtroepen, welke ten dienste slaan van de Carthaagsche republiek, zich een groot festijn te geven te Megara, voorgeborchte van Carihago, in de hovingen van hun nog afwezigen oppergeneraal, den suffeet Hamiicar.

Onder de kapiteins trekt Mathó bijzonder de aandacht door zijne gestalte en zijne sterkte. — Gedurende de zwelgpartij waarin het festijn welhaast ontaardde, worden de hovingen en eigendommen van Hamiicar verwoest. Salammbô, dochter van den suffeet, daalt aan het hoofd van de priesters en priesteressen van Tanit in de hovipgen af om te trachten het rumoer der soldaten en hunne geweldenarijen te doen ophouden.

Bij hare verschijning geraken Mathó en Narr H ivas.den prins der Numie-den, in twist en deze laatste zweert zich op eerstgenoemde te wreken.

Mathó geeft aan de slaven van Hamiicar de vrijheid terug; onder hen bevindt zich de neger Spendius, sluw en eerzuchtig van aard. Spendius wordt de raadgever en de dienaar van Mathó en verbindt de wonde aan den arm van zijnen meester door de werpspies van Narr-Havas toegebracht.

De huurtroepen hebben zich uit Carthago terug getrokken en hun kamp te Sicca opgeslagen. De poorten der stad zijn bepaald achter hen gesloten geworden. De suffeet Hannon begeeft zich in hun midden om hun de achterstallige soldij te betalen Op het aanstoken van Spendius beweren de soldaten, die Carthago wantrouwen, dat de munt het noodige gewicht niet bezit en dat er daarbij te weinig is; zij plunderen Hannon’s reisgoed uit en jagen zijn geleide op de vlucht Het leger der Barbaren maakt zich strijdvaardig onder de leiding van Mathó en Spendius en rukt naar Carthago op, om zich over de trotsche stad te wreken.

De huurlingen belegeren de stad. Spendius zegt tegen Mathó dat er twee middelen bestaan om de stad tot de overgave te dwingen: er ’s nachts getweeën binnendringen, de Zaimf of gewijde sluier van Tanit, de beschermgodin der stad, rooven, en eene bres maken in de vergaarbakken van drinkbaar water, om aldus de inwoners door den dorst tot overgave te dwingen.

De twee mannen voeren deze dubbele heldendaad uit op gevaar van hun leven, en Mathó, den gewijden sluier dragend en door hem beschermd, gelukt er in Carthago te verlaten onder de blikken van Salammbô en van de verschrikte inwoners, die van af de liooge muren der stad, Carthago’s lot zien henen vlieden.

Hannon trekt op tegen de Barbaren, maar wordt door hen overwonnen. Een enkel man zou de Republiek kunnen redden: Hamiicar, en al de partijen besluiten eensgezind offeranden te doen voor zijnen terugkeer.

Eens terug in zijn land neemt Hamiicar de inrichting en het bevel der krijgsmachten in handen. Hij brengt in den veldslag van Macar eene nederlaag toe aan een gedeelte van het leger der huurlingen; Mathó komt met zijne troepen, als de nederlaag voltrokken is en»de Suffeet zich met zijn leger buiten bereik heeft gesteld. Een lange veldtocht, een steeds strenger beleg van Carthago volgen op de eersten bijval van Hamiicar. De Barbaren richten zich opnieuw in en den stad, als in een ijzeren ring gesloten, lijdt en put zich meer en meer uit.

Guillaume CAMPO

Tableaux

de premier ordre

Rue du Paroissien

ANVERS

Centraal Wisselkantoor

50, Minderbroedersrui, 50

ANTWERPEN

Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaal HOLLAND Koopt:

Coupons, Vreemd geld, Fondsen, tegen de Hoogste prijzen.

Alle inlichtingen gratis.

Bureau de Change Central

50, Canal des Récollets, 50 ANVERS Succursale: Brugstraat, 24, Roosendaal HOLLANDE

Achète:

Coupons, Monnaies Etrangères, Fonds Publics auxplus hauts prix.

Tous renseignements gratis.

Gntreprise Générale d’flmeublement f

3 Gain. ôwaeneü-ÇretsÏ

Jj 23, Rue de la Commune, 23

s-JtTSfa

Ch.Blockhuys &Zoon

.GlrAZENMAKER EN KUNSTGIiASRAWEN Justiciestraat - 77 - Antwerpen

esofs —-


De hoogpriester, aan den dienst van Tanit gewijd en die Salammbô geestelijk heelt opgevoed, legt haar uit dat de toorn der góden op de stad rust; deze toorn ontstond door den diefstal van den gewijden sluier en kan slechts afgewend worden door den terugkeer van den Zai'mf in den tempel der Godin.

Op het dringend bevel van den hoogepriester besluit Salammbô zich te wagen aan de gevaarvolle taak die haar wordt opgelegd; zij zal naar hei kamp der Barbaren gaan en in de tent van Mathó zelf den geheimzinnigen sluier, waaraan Carthago’s lot verbonden is, terug gaan nemen.

In bruidskleederen getooid en een zwarte mantel erover, verlaat zij de stad in gezelschap van een man van vertrouwen; door zich uit te geven voor een overlooper wordt zij vóór Mathó geleid.

Sinds deze Salammbô ontmoette bij het festijn der huurtroepen in de hovingen van Megara en sinds hij met den sluier van Tanit bedekt, haar later gezien heeft in haar paleis, is Mathó ten prooi aan eene vurige en hartstochtelijke liefde voor de dochter van Hamilcar. Het jonge meisje, vol vreemde betoovering, is thans in zijne macht; zij zal hem niet meer ontsnappen. Salammbô ondergaat van haren kant den heerschenden invloed, die van dezen prächtigen krijger uitstraalt, den onversaagden held, thans opperbevelhebber van de geduchte legioenen der Barbaren. Salammbô zwicht; tocli vergeet zij de reden niet harer komst naar Mathó’s kamp. Gebruik makende van de opschudding in de legerplaats ontstaan door eenen brand, die de Carthagers er hebben kunnen verwekken en waardoor Mathó lijdelijk moet afwezig zijn, maakt zij zich meester van den sluier van Tanit, welke de krijger in zijne tent had gehangen, en getukt er in te vluchten. Zij keert te Carthago terug met den gewijden Zaïmf in haar bezit.

De terugkomst van den sluier der Godin doet den moed der Carthaag-sche legioenen en inwoners herleven. De prins der Numieden, Narr Havas, door haat en nijd vervoerd, verraadt Mathó’s zaak en voegt zich met zijne ruiters bij Hamilcar’s troepen, waardoor deze laatste hem de hand zijner dochter Salammbô belooft.

Hamilcar gelukt er in het meerendeel den huurtroepen in eenen hollen weg, omgeven van hooge gebergten te lokken. Op zeker oogenblik worden de uitgangen van dezen weg door rotsblokken versperd en de aldus gevangene legioenen zijn veroordeeld om van honger en dorst te vergaan. Het overblijfsel der Barbaren, onder de leiding van Mathó, wordt onder de muren van Carthago verslagen en Mathó wordt gevangen genomen.

Hij zal, gebonden en ongewapend, in de straten der stad losgelaten worden, overgegeven aan het grauw en als offerande aan de góden aangeboden op den dag dat Hamilcar de bruiloft doet vieren van Salammbô en Narr Havas. — Salammbô zelf « zal evenals haar gemaal rechtstaan met een beker in de hand om te drinken aan den beschermgod van Carthago. Maar zij zal terug nedervallen, het hoofd achteruit, vaal en stram, gestorven omdat zij den mantel van Tanit aangeraakt had ».

Aldus ten minste wordt door het boek van Gustave Flaubert verhaald. Maar de vervaardigers van den film, die zich meer door den geest van het verhaal dan door zijne nauwkeurige ontknooping hebben laten leiden, hebben dit droevig einde veranderd. Mathó gelukt er in zich van zijnen vijand Narr-Havas te ontdoen; door zijnen heldenmoed wint hij de genegenheid van Hamilcar en met Salammbô vereenigd, zal hij mede de lotsbestemming van Carthago leiden.

KUNSTBEENEN. KUNSTARMEN

— KRUKKEN -

Breuk- en Buikbanden

van alle soorten met en zonder veer, gemaakt of op maat.

Elastiek« Kousen voor aderspatten Elastieke Windels, enz. Heelkundige Werktuigen

Artikels voor Ziekenverpleging

h* BE11YPÏFÏ8

4, Lindenstraat,4

tusschen Vlentinckveld en Gerardstraat HUIS VAN VERTROUWEN Leverancier van Gasthuizen. Ijzerenwegen enz. Specialiteit van Gewone DAMESKORSETS op maat en volgens de regels der hygiene gemaakt

Cinema Zoologie

Da 1 9 mars au 1 7 avril

Fantômas

en 4 séries

ECOLE SPECIALE

19, RUE HOUBLONNIERE, /\ntfers

5 francs par mois.

(2 leçons par semaine).

FRANÇAIS, FRANSCH

OU ANGLAIS, ol ENGELSCH

OU ESPAGNOL, of SPAANSCH

OU ALLEMAND, of DUITSCH / r , . .

ou dactylographie, of MACHiENSCHRiFT 1 ° Trames per maana

ou comptabilité, of boekhouden ; (2 lessen per week).

Anglais f.t Sténo-Dactylographie: 15 francs par mois. (10 leçons par semaine) Comptabilité, Anglais et Dactylographie: 15 frs. par mois (10 leçons par semaine) q

PATISSERIE

CONFISERIE

Avenue de Keyser, 82, Anvers

Fournisseur des principaux Cinémas et Restaurants Maison de lr ordre. — On porte à domicile.


îj jg

Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen! jf

Extra Gersten 1/2 0.20 J Koffie, Melk 0.30

Blonde » 0.30 Limonade 0.30

Enz. I

PROGRAMMA

DER

Publieke Vertooningen met Muziek

van Zondag 1 2 Maart om 4 en 8 torenuur en Maandag 13 Maart om 8 1/2 torenuur

1. Plechtige Optocht voor Orgel Peter Benoit

2. De goddelijke Kust, landschappen

3. Peer Gyrit, orkestsuite Edv. Grieg

a) Zomermorgen; b) Ase’s dood; c) Anitra’s dans.

4. De spaarpot van Bout-de-Zan, klucht

5. Het geheim des Harten, drama

6. De Hugenoten, bloemlezing uit het zangspel G. Meyerbeer

7. SALAMMBO

ls, e en 2de deelen

Bericht voor de Avondvsrtooningen. — Om de muziekuitvoeringen

niet te storen, zal hel publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heerenj ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaai).

’s Avonds: 10 minuten poos tusschen nummers 7 en 8.

H. Van den Kerekhove-Van Eynde 22, 2)ambrugges trcrat, 22 (nabij de Carnotstraai) Altijd nog FIJNE NIEUWE ENGELSCHE MODELLEN

5 Pendant l’Entracte déqostez au Buffet du Café: g

cx3 J un

I Orge Extra 1/2 0.20 Café, Lait 0.30 |

Blonde » 0.30 I Limonade 0.30

1 Etc. I

PROGRAMME

DES

Représentations publiques avec auditions musicales

du Dimanche 1 2 mars à 4- et à 8 h. (de la Tour) et Lundi 1 3 mars à 8 1/2 h. (de la Tour)

1. Marche Solennelle, pour Orgue Peter Benoit

2. La Côte divine, paysages

3. Peer Gynt, suite d’orchestre Edv. Grieg

a) Matin d’été; b) La mort d’Ase; c) Danse d’Anitra

4. La Tire lire de Bout-de-Zan, comique

5. Le Secret du Cœur, comédie dramatique

6. Les Huguenots, fantaisie sur l’opéra G. Meyerbeer

y. SALAMMBO

lre et 2me parties

Avis pour les Représentations du Soir. — Afin de ne pas déranger les auditions musicales, le public occupant les places du Rez-de-chaussée aura exclusivement accès aux Lavatories et W. C. (pour Dames et Messieurs) installés au Jardin d’hiver et au Café (accès par la Salle des Marbres).

Le soir: Pause de 10 minutes entre les nos 7 et 8.

Jacques BOk

Fournisseur de la Société d’Astronomie

Rue St. Jacques ai, Anvers

Pas de hausse pendant la Guerre.


rft,,u?>r< rfrcfb rfecfe ö fàfofàfaitefofoilb fàjfe tfeffe tfttifot

Biscuits en Chocolade

zijn alom bekend. Personen van smaak willen en moeten ze hebben. Zij zijn £ 't behoud der gezelligheid, de vreugde in ’t gezin en kost voor eiken mond. | Zij zijn eene uitkomst voor de huisvrouw en munten uit door voedzaamheid f en fijnen smaak.

I Al ’t volk stemt voor

DE BEU KELAER’S

Biscuits & Chocolade |

De Fabrieken in Kievit- en Ploegstraten belmoren tot de nuttigste aantrekkc- |

? lijkheden van Antwerpen. Zegt het voort.

8. Willem Tell, openingstuk G. Rossini

9. SALAMMBO

3de, 4de, 5de en 6de deelen

L. W. Gezien de huidige omstandigheden voorbehoudt het bestuur zich het recht het programma te veranderen.

Verwacht: de volgende indrukwekkende kunstfilms:

Van 19 Maart tot 17 April Fantomas in 4 reeksen.

MV&mm-nmm

Egmontstraat, 39-41, Antwerpen

Extra Belgische Kolen

5 trtvfn Auto Auto Auto Auto Arfto äfcuto rfr

PAPIERHANDEL

BOEtf- EN STEENDRUKKERIJ

BOEKBINDERIJ

mm gi€lllIJ

J{(opland 22, jÇn twerp en

$ affVW qSS&WQfl wrap dfPHp WTZP TlftOfi StfSJP WW

8. Guillaume Tell, ouverture de l’opéra

G. Rossini

SALAMMBO

3e, 4e, 5e et 6e parties.

N. B. Vu les circonstances actuelles, la direction se réserve le droit de changer le programme.

Attendu: les fims d’art et sensationnels suivants Du 19 mars au 17 avril

Fantomas en 4 séries.

M0PMÏI-S0IIS

Rue d’Egmont, 39-41, Anvers

Charbons belges extra


Salammbô

Ce film, d’une réalisation grandiose, a élé inspiré par le livre de même nom de Gustave Flaubert, livre qui est l'un des chefs-d’œuvre du roman contemporain.

Au retour de la campagne de Sicile, l’armée des Mercenaires, au service de la république carthaginoise, se donne un grand festin à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins de leur général en chef encore absent, le suffèle Hamilcar.

Parmi les capitaines, Mathô se reconnaît entre tous par sa stature et sa force. — Pendant l’orgie dans laquelle devait bientôt dégénérer le festin, les jardins et les propriétés d’Hamilcar sont dévastés. Salammbô, fille du suffèle, descend dans les jardins à la tête des prêtres et des prêtresses de Tanit pour essayer de conjurer le tumulte des soldats et de faire cesser les déprédations.

A sa vue, Mathô et Narr-Havas, le prince des Numides, se prennent de querelle et le second jure de se venger du premier.

Mathô fait délivrer les esclaves d'Hamilcar; parmi eux le nègre Spendius, astucieux et ambitieux Spendius se fait le conseiller et le servant de Mathô et panse la blessure qu’a faite au bras de son maître le javelot de Narr-Havas.

Les Mercenaires se sont retirés de Carthage et ont établi leur camp à Sicca. Les portes de la ville se sont définitivement refermées derrière eux. Le suffète Hannon se rend au milieu d’eux pour leur payer la solde encore due. Sur les instigations de Spendius, les soldats, se méfiant de Carthage, prétendent que la monnaie n’a pas le poids voulu, qu’elle est d'ailleurs insuffisante, pillent les bagages de Hannon et le mettent en déroute avec son escorte.

L’arméedes Barbares se mobilise sous la conduite de Mathô et de Spendius et marche sur Carthage, pour tirer vengeance de l’altière cité.

Les Mercenaires assiègent Carthage. Spendius dit à Mathô qu'un double moyen existe de forcer la ville à se rendre: y pénétrer à deux la nuit, enlever le Zaïmph ou voile sacré de Tanit, la déesse tutélaire de la cité, puis faire une brèche dans l’aqueduc qui fournit l’eau potable, de façon à assoiffer les habitants.

Les deux hommes exécutent la double prouesse, au péril de leur vie, et Mathô, portant le voile sacré et protégé par lui, peut ressortir de Carthage devant les yeux de Salammbô et des habirants terrifiés, qui du haut des murs regardent s’en aller la fortune de Carthage.

Hannon marche à la rencontre des Barbares, mais est vaincu par eux. Un homme, seul, pourrait sauver la République: Hamilcar et, unanimement, tous les partis votent des holocaustes pour son retour.

Dès ce retour dans la patrie, Hamilcar prend en main l’organisation et le commandement des forces militaires. A la bataille du Macar il inflige une défaite à une partie de l’armée des Mercenaires; Mathô arrive avec ses troupes lorsque cetle défaite est accomplie et que le Suffète et son armée se sont mis hors d’atteinte. Une longue campagne, un siège de Carthage, de plus en plus rigoureux, suivent ces premiers succès d’Hamilcar. Les Barbares se réorganisent et la ville, enfermée dans un cercle de fer, souffre et s’épuise de plus en plus.

THE

LANGUAGES

ECOIiE SPÉCIALE DES LANGUES VIVANTES

41, P JL A GE DE MEIR41; coin Longue rue des Claires

C’est dans votre intérêt de vous préparer pour les besoins futurs, en vous mettant rapidement au courant de l'Anglais, de l’Allemand, du Français, de l’Espagnol, de l’Italien, du Portugais,

ainsi que etc. etc.

de la Comptabilité, de l’Arithmétique Commerciale, et de la Sténo-Dactylographie.

Leçons privées, classes et cours collectifs, pendant toute la journée, pour Dames et Messieurs.

Renseignements gratuits, 41, PLACE DE MEIR

Les souscriptions sont ouvertes pour lescours collectifs suivants:

Français A nglais Espagnol Italien

Comptabilité

Sténographie

5 frs. 2 leçons

par mois par semaine

7. Dactylographie 5 frs. par mois, 6 leçons par semaine.

Pour les 6 premières branches, le premier mois de leçons est gratuit. Ces cours qui fonctionnent depuis le mois de Janvier 1915, sont fréquentés par l’élite de la société actuellement présente à Anvers.

N.-B. — De Moderne School, voorheen Hopland 19, is overgeplaatst van af I November 1915: MEIR, 41.

Voor alle inlichtingen zich te wenden tot den Bestuurder M. UMBERTO TEN, leeraar in de Italiaansche taal en beëedigd vertaler aan de rechtbank van Antwerpen


Le grand-prêtre de Tanit, qui a fait l’éducation spirituelle de Salammbô, lui fait comprendre que la colère des dieux pèse sur la ville, colère enfantée par le vol du Voile sacré et que pourra seul apaiser le retour du Zaïmph.dans le temple de la Déesse.

Sur l’ordre impérieux du grand-prêtre, Salammbô se décide à l’action pleine de dangers qui lui est imposée: elle ira au camp des Barbares reprendre, dans la tente de Mathô même, le Voile mystérieux qui porte dans ses plis la destinée de Carthage.

Parée comme pour ses noces et ayant passé pardessus ses vêtements un manteau noir, elle quitte la ville accompagnée d’un homme de confiance et, se donnant pour un transfuge de Carthage, elle est conduite devant Mathô.

Depuis qu’il a rencontré Salammbô lors du festin des Mercenaires dans les jardins de Mégara et, depuis que, couvert du voile de Tanit il l’a vue plus tard dans son palais. Mathô est en proie à l’amour passionné et violent qui l'enflamme pour la fille d’Hamilcar. La jeune fille, au charme si étrange, est maintenant en son pouvoir: elle ne lui échappera pas. Salammbô, de son côté, éprouve l’influence dominatrice qui naît de ce guerrier superbe, héros intrépide, commandant maintenant en chef aux légions redoutables des Barbares Elle s’abandonne. — La Carthaginoise n’oublie tomefois pas le motif de sa venue au camp de Mathô; profitant d’un tumulte qui se produit dans les campements par suite d’un incendie que les Carthaginois ont réussi à y allumer et qui a nécessité le départ momentané de Mathô, elle s’empare du Voile de Tanit que le guerrier avait appendu dans sa tente, réussit à s'enfuir et à rentrer à Carthage munie du Zaïmph sacré.

Le retour du voile de la Déesse ranime le courage des légions et des habitants carthaginois. Le prince des Numides, Narr-Havas, entraîné par sa haine et sa jalousie, trahit la cause de Mathô et se joint avec ses cavaliers aux troupes d’Hamilcar et celui-ci lui promet la main de sa fille, Salammbô.

Hamilcar parvient à attirer le gros des Mercenaires dans un défilé, dominé par de hautes montagnes. A un moment donné, les issues de ce défilé sont fermées par des quartiers de roches et les légions ainsi emprisonnées sont condamnées à périr de faim et de soif. Le restant des troupes barbares, sous la conduite de Mathô, est défait au pied des mûrs de Carthage et Mathô est fait prisonnier. Il sera lâché, lié et sans armes, par les rues de la ville, livré à la populace et offert en holocauste aux dieux, le jour même où Hamilcar fait fêler les noces de Salammbô et de Narr-Havas. — Salammbô elle-même, « se lèvera comme son époux, avec une coupe à la main, afin de boire au génie de Carthage. Mais elle retombera, la tête en arrière, blême et raidie, morte pour avoir touché au manteau de Tanit ».

Ainsi du moins, le raconte le livre de Gustave Flaubert. Mais les auteurs du film, qui se sont laissés inspirer plus par l’esprit du récit que par ses péripéties exactes, ont modifié cette fin douloureuse Mathô réussit à se défaire de son ennemi Narr-Havas; il gagne par son héroïsme l’affection d'Hantilcar, et, uni à Salammbô, il participera aux destinées de Carthage.

Het H uis van

YERHUXZmGKH

Ed. Van Reeth

138, Nationalestraat

ANTWERPEN

heeft de eer te berichten aan het publiek, getroffen door de oorlogsgebeurtenissen, dat het beschikt over magazijnen gezegd «Garde-Meubles» en dat het zich aanbeveelt in zijne welwillende aandacht. Al de zaken zullen afgehandeld worden aan de prijzen en voorwaarden van het Syndikaat der Verhuizers.

Verhuizingen voor de stad, de provincie-en het buitenland. Telegram-adres « Continent » Telefoon 4701.

La (Détpopole

0nüepsoise

Slé Ame d’Assurances fondée en 1900 DEMANDE de BONS AGENTS

pour sa nouvelle branche

CAPITALISATION

TRAVAIL FACILE COMMISSION IMPORTANTE

Rue Leys 19

ANVERS

Maison VERSTAPPEN

Sue du Prince, 21-23, Anvers

— Grand choix d’après les dernières Nouveautés —

A Installation spéciale pour Deuil.

£ La Maison se charge de tout Arrangement.

4 ßeroepsehool van DAAD- EN SNUKUNDE

\Bs, er M™ V. ROCK-CLUYTENS

4 120, Viaduct-Dam, 120 - ANTWERPEN

4 Nieuwe leerlingen worden dagelijks aangenomen.

J Magazijn van Corsets - Corsets op maat.


F. NOPPE-BRUSSELAIRS

Boulangerie de Luxe Chaussée ci Malines, A ix

Pendant le temps de guerre faites un apprentissage à

l'Ecole Pratique de Commerce

INSTITUT RAGHOR

10, longue rue Neuve 10,Bourse

le mieux organisé pour la préparation rapide aux emplois de: Steno-Dactylographes, Compta bles. Correspondants

Cours complets en SIX MOIS. Section spéciale pour |euues Hommes et JEUNES FILLES.

(Diplôme décerné à « l'Institut Rac/ior » parla ville d’Anvers lors de l’Exposition: * LA FEMME CONTEMPORAINE -section Bureau, Mai-Juin 1914). Pour tous renseignements complémentaires, program mes et conditions, s’adresser au local de rlNSTITUT Rachor 10,1. r. Neuve (Bourse).

Profitez de votre temps et apprenez: Français, Anglais. Allemand

et Russe (enseigné par le Directeur de nationalité russe).

Les leçons commencent aussitôt l’inscription, reçue à toute date.

CINEMA ZOOLOGIE

Van 1 9 Maart tot 17 April

Fantômas

in 4 reeksep

£ rrspfc gJ5

äis

CD Ù. x

Vischhandel

»dI NOORDZEE

gpF* n’ 12

Korte Gasthuisstraat

DAGELIJKS verseil

alle soorlen V1S C H

Oesters - Garnaal d

Groote keus fijnste

HARINGEN


•s§3 Aux Forges de Vulcain

Aäison l. Verstrepen-eliäeTs

FL. VERSTREPEN, Suce.

Foyers E. M. JAARSMA

Agence exclusive Se méfier- des imitations

Calorifères MUSGRAVE.

Cuisinières Emaillées et Pôeles üodin

Installations complètes de cuisinières

FABRIQUE DE FOURRURES SPÉCIALITÉ DE PALETOTS ET ÉTOLES

RÉPARATIONS

TRANSFORMATIONS

CONSERVATION

MAISON FERMEE

Rue de la Province, 33 L

ANVERS '

Téléphone 2709

Nous ne sommes pas Agents mais FABRICANTS ANVERSOIS! Faites donc installer votre Bureau par la

’’INDIANA Wç

Hubert BLOM 74, Longue Rue Neuve,74

(en face de l’église St-Jacques) ANVERS

Bureaux et Armoires à volets et autres

Spécialité:

Meubles pour le système à fiches, el le classement vertical de la correspondance

nar

ZINK voor Daken,

PLATFORMENenGOTEN

wordt zeer voordeeiig vervangen door de

Waterdichtmaken onder waarborg van alle GLASDAKEN, KOEPELS, BROEIKASSEN.

- MONOLITHE Ä.Zn

Plattedaken, gewaarb onverslijtbaar. Carton bitumé. Asphaltpapier Dakvilt enz. enz Roestwerende Melaalvcrwen, Waterverwen voorBuiten-en Binnenwerk

K-lders worden poederdroog gemaakt. M uren en Gevels tegen regendoorslag beveiligddoorhetgeheel lUPCRIjlCN kleurloos produkt: IIUrtriMtH

BRUNO van HAAREN

Waterloostraat 3, Antwerpen

Vertegenwoordigers gevraagd buiten Antwerpen.

Kinkhoest Vallingen- Bronchiet Het eenig en afdoende middel:

Borstsiroop & Borstbalsem

Julius DE PRAETER

Vermaarde Volks-Apotheek

LANGE BEELDEKENSSTRAAT

ANTWERPEN

Prijs: Borstsiroop, 1.50 fr. Borstbalsem, 1.50 en 1.00 fr. per pot.

»fnw »vi» imawmwwj'.iwi

sssssssssss

HELPT

ons volk aan werk; werk voor die menschen op dit oogenblik beteekent brood, laat daarom tegen lage prijzen uwe kledingstukken, mantels, pardessus, dekens, tapijten, enz., enz. VERWEN OF WASSCHEN in de Stoomverwerij

A. JAM WIB1II

PQeclpîlsclis 03

Kunsflci, 38, T£)on3elsfraat, 8 Kasféélpleinsfraaf, 67. ROUWZWART in 24 uren.

' SSSSSSSHHMSS SSSSSS

TRANSPORTS

Marchandises

dans toute la Belgique

par service accéléré et à

— PRIX REDUITS —

V. ERPICUM

65, Rue Sandérus, 65

ANVERS

La Maison s’occupe des formalités de sortie.

Mr& M”RYNVELD

Chirurgiens-Dentist es

75, Rempart St-Georges, 75

près la Place Léopold et la Banque Consultations journellement.

Maladies des Dents et de la Bouche

Pièces dentaires de tout système. Prix très modérés

Gediplom. Tandmeesters

75, Sint Jorisvest, 75

nabij de Leopoldplaats.en de Nationale Bank Dagelijks te raadplegen.

Cand- en JVIondzteltten

Kunsttanden in alle systemen met of zonder platen.

MATIGE PRIJZEN SSS SSS