Programme from 19 to 20 March 1916Booklet

Bron: FelixArchief nr. 1968#5

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.

Show the facsimiles of this programme bookletTAVERNE HOLSTERS î

tj (ancien local du PAON ROYAL) jî

«j 25 Place de la Gare 25 —• /\nvers j»

*. CONSOMMATIONS de Ier CHOIX jj

]] Spécialité de Gueuze-Lambic à 35 centimes la 1/2 bouteille u J Bock Artois le 1/4 20 c., le 1/2 30c. i Stout 30 centimes le verre

Café filtre extra (Spécialité] 30 c. [ Orge double 30 c, la 1/2 bouteille h Cj Sandwich divers 4-0 centimes

Emailleries = faïenceries

— ANVERSOISES —

OFFERGELD Frères

22 rue des Escrimeurs 2 2

PORCELAINES, FAIENCES CRISTAUX, VERRERIES EMAIL, ETC.

FOURNITURES POUR

1 ’ E L ECTR1CITÉ

Dépôt de la

J{indslforvengoed

JCommuniek/eederen

DE PRET-VAN DEN BERGH

52 Diepestraat 54

Droguerie J. BRAECKMANS j

Drogueries 24, Place de la Gare, 24 Couleurs r Produits chimiques Téléphone 7383 Vernis, etc.

Toutes fournitures et Travaux Photographiques P

Projection

Cinématographie —

Maison existant depuis 20 ans, Avenue de Keyser, 54.

SCv "W vr ->xr -t r ty Tytyçr

Lanternes Magiques

BEIOIKT

Badhuis [j poujilon

204, Dambwggestraat

ANTWERPEN

Een der schoonste en modernste bad inrichtingen met centrale verwarming der plaats, met 27 Kabienen Des zomers open van 7 uren ’s morgens tot 8 uren ’s avonds des winters van 8 uren ’s morgens tot 7 uren ’s avonds Zon- en Feestdagen gesloten om 12 uren.

Prijs 0.60 fr - Per abon. 0.50 fr.

5alle de Ventes

MÄRNIX

i, Rue Terninck, i

(coin rue de l’Esplanade)

Pour la vente de Mobiliers, Tableaux, Objets d’art

etc. etc.

adressez-vous à la Salle Marnix

AVANCES DE FONDS

EXPERTISES

Direction: J.B. LAMBRECHTS

ZEEP IN POEDER

H. DESCHAMPS - /\nt\Verpen. J

• sÄzAAAsäzä

fieeren Rookers van Gigaretten

vraagt aan uwen \Vinkelier de

Cigafefc SüBLI1V[E|

F. LES, firma SchWalbe K


Fantômas

I. De diefstal in het Royal Palace Ilôtel.

Eene bende bandieten voerde in Parijs een waar schrikbewind. De eenen werden gevangen genomen, de anderen hadden zich laten dooden en de overhand bleef aan het gerecht. Iedereen was reeds gerust gesteld, als opeens een naain opdaagde: Fantômas.

Die vreemde naam verscheen eerst bij eene moord en daarna bij eenen diefstal. Andere misdrijven volgden en steeds vond de politie een kaartje, waar in ’t begin niets opstond, maar dat men slechts behoefde eventjes te verwarmen, om een naam te doen verschijnen: Fantômas.

Zoo stonden de zaken sinds zes weken, toen de Russische prinses Sonia Danidoff te Parijs aankwam en haren intrek nam in een der grootste hotels, waar zij eene heele reeks vertrekken op het derde verdiep huurde.

Op zekeren dag ging de prinses naar een avondfeest, ’s Morgens had zij den kassier van het hotel verwittigd, dat zij ’s avonds bij haar terugkeer de som van 120,000 fr. verlangde uit het fonds dat zij aan de brandkast van het huis had toevertrouwd, ’s Nachts om 1 uur ontvangt de prinses aan de kas het geld dat voor haar gereed ligt, neemt plaats in don ophaalbak en begeeft zich naar hare vertrekken. Zij sluit er het kostbare pak in de lade eener schrijftafel en verwijdert zieh.

Achter haar wordt eene gordijn opengeschoven en een man verschijnt. Hij volgt de prinses met den blik, doet vervolgens twee stappen de kamer in en wil het meubel aanraken waarin de bankbriefjes zich bevinden, als Sonia terug binnen komt.

Eene kalme en welluidende stem vraagt haar:

— Mevrouw, mag ik u mijn kaartje aanbieden?

Verschrikt keert de jonge vrouw7 zich plotseling om en ziet een man voor zich, die haar een kaartje overhandigt. Zij beziet het, doch vindt geen naam langs een der beide zijden.

Intusschentijd maakt de onbekende zich van het kostbare pak meester. De deur is geopend; onverwachts werpt hij de prinses achterover in een zetel, springt op het portaal'en sluit de deur in dubbel slot. De prinses snelt naar den telefoon en maakt alarm. Vervolgens beziet zij nogmaals het kaartje van den onbekende. Nu staat er een naam op: Fantômas.

Fantômas bereikt den ophaalbak, slaat den man neder die het tuig bedient, en in diens kleederen gestoken, gelukt hij erin het hotel te verlaten.

De opziener Juve wordt gelast den bandiet op te zoeken.

II. De verdwifnmg van Lord Beltham.

Nauwelijks was de ontroering over den aanslag in het Royal Palace bedaard, toen een verbazingwekkend nieuws in Parijs de ronde deed. Een rijk Engelschman, Lord Beltham, was verdwenen en al de opzoekingen door zijn vrouw waren vruchteloos.

De opziener Juve, bijgestaan door zijn jongen vriend Fandor, opsteller aan het dagblad De Hoofdstad, wordt wederom belast met deze nieuwe zaak. Hij begint zijne opzoekingen langs den kant van Lady Beltham en verneemt dat zij eene prachtige villa te Neuilly bewoont, zeer wereldsch is en een overgroot fortuin schijnt te bezitten, waarvan zij voortaan het vrije gebruik heeft. Voorzien van deze inlichtingen, begeeft Tuve zich naar de weduw

Guillaume CAMPO Centraal Wisselkantoor 50, Minderbroedersrui, 50 ANTWERPEN Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaal HOLLAND Koopt: Coupons, Vreemd geld, Fondsen, tegen de hoogste prijzen. Alle inlichtingen gratis.

Tableaux

de premier ordre Rue du Paroissien n° 4 ANVERS

Bureau de Change Central 50, Canal des Récollets, 50 ANVERS Succursale: Brugstraat, 24, Roosendaal HOLLANDE Achète: Coupons, Monnaies Étrangères, Fonds Publice aux plus hauts prix. Tous renseignements gratis.

entreprise Générale d’flmeublement

23, Rue de la Commune, 23

cssf

Ch.Blockhuys &Zoon

GLAZENMAKER E(i UNSTGIiASRANIEH Justiciestraat - 77 - Antwerpen


om eenige bijzonderheden over de verdwijning van haren echtgenoot te gaan vragen.

Hij wist niet dat Lady Beltham twee soorten van levenswijzen volgde, de cene in volle daglicht, de andere in ’t verborgene. Om zich over een ongelukkig huwelijk te troosten, luisterde zij naar de schoone woorden van een onbekende, van wien zij de vriendin en ten laatste de echte slavin werd.

Het koortje'van Juve werkt als een donderslag op het paar dat juist bijeen is als de politiebeambte aan de deur der villa schelt. Nadat de geheimzinnige gast zich in een naburig vertrek teruggetrokken-heeft, wordt Juve door lady Beltham ontvangen. Een angstig gesprek volgt. De politiebeambte ontdekt den naam en de wnooplaats van een zekeren «Gurn» in het adresboek van lord Beltham. I>c eerste letter van dezen naam is juist de letter G, welke gemerkt staat op de voedering van een hoed, door den vriend van lady Beltham in de kamer achtergelaten.

Juve volgt dit spoor om te ontdekken welke persoon die «Gurn» uit de Levertstraat, 147, is.

In do woning van Gurn vindt men in een koffer het lijk van lord Beltham en in eene schrijftafel een pak witte kaartjes. Juve kent deze kaarten reeds; hij neemt er een van, verwarmt het met de vingers en de naam Fantómas verschijnt. Gurn en Fantómas zijn één en dezelfde persoon!

Gedurende vele maanden bewaken Juve en zijn vriend Fandor de yilla van lady Beltham, en het gelukt hun eindelijk op eenen . avond den misdadiger aan te houden en hem aan het gerecht over te leveren.

III. Dril maanden later. — Rond het schavot.

Gurn is ter dood veroordeeld. Lady Beltham, die buiten de zaak werd gesteld, gelukt erin den gevangenbewaarder Nibet om te koopen, .en mits het betalen van 100,000 fr., van hem te bekomen dat zij een onderhoud van een kwart uurs met den ter dood veroordeelde zal kunnen hebben, in een huis nabij het gevang.

Juist o]) die dagen werd in het « Théâtre du Grand Tréteau » een akelig drama gespeeld, waarin de Schuldige zijne misdaad op hel schavot moet boeten. De looneelspeler Valgrand, die de rol van den schuldige vervult, had zich het voorkomen gegeven van Grun, den terdoodveroordeelde voor moord op lord Beltham.

Lady Beltham, gebruik makend van het feit dat de tooneelspe-ler Valgrand, Gurn nabootst, heeft den artist om eene bijeenkomst verzocht in hetzelfde huis. Valgrand begeeft zich naar deze bijeenkomst, na het sluiten van den schouwburg, in de kleedij en de grimeering van zijne rot, zooals Lady Beltham hem verzocht had.

Gurn,.of Fantómas, verbergt zich achter eene gordijn en zijne medeplichtige geeft Valgrand een slaapmiddel te drinken. Het kwart uurs is verloopen. Nibet en een aanhanger komen terug en, door de gelijkenis bedrogen, nemen zij dengene meao dien zij denken Gurn te zijn, en brengen hem terug naar het gevang.

Inmiddels is het schavot opgetimmerd en men woont den laatster! opschik bij van Gurn, den terdoodveroordeelde. Juve, onthutst door dezes houding, begint.vermoedens te krijgen. De waarheid komt welhaast aan ’t licht. Men ging Gurn-Fantómas niet terechtstellen, maar wel den toonoelspeler Valgrand. Fantómas leeft nog immer; hij is vrij! En Juve, die nimmer den moed laat vallen, zweert hem welhaast terug te vinden.

Jà ill iÉt

BB-sa BB yst gp ttB

KUNSTBEENEN, KUNSTARMEN

- KRUKKEN -

Breuk- en Buikbanden

van alle soorten met en zonder veer, gemaakt of op maat.

Elastieke Kousen voor aderspatten

Elastieke Windels, enz. Heelkundige Werktuigen

Artikels voor Ziekenverpleging

JL BBBTMTB

4, Lindenstraat,4

tusschen Vleminckveld en Gerardstraat HUIS VAN VERTROUWEN Leverancier van Gasthuizen. Ijzerenwegen enz. Specialiteit van Gewone DAMESKORSETS op maat en volgens de regels der hygiene gemaakt

Cinema Zoologie

Attendu:

Dimanche 26 et Lundi 27 Mars

Juve contre Fantómas

Dimanche 9 et Lundi 10 Avril

Fantómas ou le mort qui tue

Dimanche 16 et Lundi 17 Avril

Fantómas contre Fantómas

ÉCOLE SPÉCIALE

19, RUE HOUBLONNIERE, /\rWers

FRANÇAIS, FRANSCH

OU ANGLAIS, of ENGELSCH

OU ESPAGNOL, of SPAANSCH

OU ALLEMAND, of DUITSCH

OU DACTYLOGRAPHIE, of MACHIENSCHRIFT

OU COMPTABILITÉ, of BOEKHOUDEN

5 francs par mois.

(2 leçons par semaine).

5 franks per maand (2 lessen per week).

Anglais et Steno-Dactylographie: 15 francs par mois. (10 leçons par semaine) Comptabilité, Anglais et Dactylographie: 15 frs. par mois 10 leçons par semaine) f

PATISSERIE - CONFISERIE

P, llDlCltlll

Avenue de Keyser, S2, Anvers

Fournisseur des principaux Cinémas et Restaurants Maison de lr ordre. — On porte à domicile.

TTVTJ-Tf-

* sr-Krx


I Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

Extra Gersten 1/2 0.20! Koffie, Melk 0.30

Blonde » 0.30 Limonade 0.30

Enz. I

PROGRAMMA

DER-

Publieke Vertooningen met Muziek

van Zondag 1 9 Maartom 4 en 8 torenuur en Maandag 20 Maart om 8 12 torenuur

1. Stuk voor Groot Orgel Rivierboorden, landschappen

2. Laffe Wraak, drama

3. Lakmé, bloemlezing uit het zangspel L. Delisbes

4. De beroemde Ijzervreter, kluchtspel

Berioht voor de Avondvertooningen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van liet Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

’s Avonds: 10 minuten poos tusschen nummers 4 en 5.

H. Van den Kerekhove - Van Eynde 22, 3)ambruggestraat,22 (nabij de Garnotstraat) Altijd nog FIJNE NIEUWE ENGELSCHE MODELLEN

I Pendant fEntraetedégustez au Buffet du Café:

1 Orge Extra 1/2 0.20 Café, Lait 0.30 2 3

Blonde » 0.30 1 Limonade 0.30 1

PROGRAMME

DES

Représentations publiques avec auditions musicales

du Dimanche 1 9 mars à 4 et à 8 h. (de la Tour)

et Lundi 20 mars à 8 12 h. (de la Tour)

1. Morceau pour Grand Orgue Bords de Rivières, paysage

2. Vengeance malsaine, drame

3. Lakmé, sélection sur l’opéra L. Delisbes

4. L’illustre Mâchefer, comédie-vaudeville

Avis pour les Représentations du Soir. — Afin de ne pas déranger les auditions musicales, le public occupant les places du Rez-de-chaussée aura exclusivement accès aux Lavatories et W. C. (pour Dames et Messieurs) installés au Jardin d’hiver et au Café (accès par la Salle des Marbres).

Le soir: Pause de 10 minutes entre les nos 4 et 5.

Jacques BOIi

opticien

Électricien

Fournisseur de la Société d’Astronomie

Rue St, Jacques ai, Anvers

Pas de hausse pendant la Guerre.


' IdWhdWb tflafb iftyjh tfrgfr &n£fn titbit ttadb xftafo ó*jfo tfïdfc. rfoßh jttyfc rfryfo ürxfa atyfo frtyjh tfe?fc jftwfc jftyfti.

Biscuits en (Chocolade

zijn aloni bekend. Personen van smaak willen en moeten ze hebben. Zij zijn g ’t behoud der gezelligheid, de vreugde in ’t gezin en kost voor eiken mond. 3 Zij zijn eene uitkomst voor de huisvrouw en munten uit door voedzaamheid g en fijnen smaak.

Al ’t volk stemt voor

DE BEU KELAER’S

Biscuits & Chocolade

De Fabrieken in Kievit- en Ploegstraten belmoren tot de nuttigste aantrekke- g lijkheden van Antwerpen. Zegt het voort.

5. Openingstuk

6. Maria-Rosa, tooneelspel

7. a) Solveig’s Lied

b) Lente ’

Fantómas

Fr. Perpignan

Edv. Grieg

Drama in 3 deelen. — Eerste Reeks ROLVERDEELING:

Fantómas De dief gentleman Gurn De opziener Juve Fandor

De tooneelspeler Valgrand De gevangenbewaarder Nibet Lady Beltham Prinses Danidoff

M.M. Navarre

Bréon Melchior Volber Naudier Mev. Renée Carl Mej. Jane Faber

L. W. Gezien de huidige omstandigheden voorbehoudt het bestuur zich het recht het programma te veranderen.

Egmontstraat, 39-41, Antwerpen

Extra Belgische Kolen

rfrjï rftiffc rtrjfn rfocfo dferfi dWb träte dr dndh d’sffn ctefa jtefh a&fb drvfh tftyïh tftaïh fteto dteta tfrafa

PAPIERHANDEL

BOEtf- EN STEENDRUKKERIJ

BOEKBINDERIJ

IJllB§ï3 J

J{(opland 22, jtfntwerpen

ypyi Kifrüfi QfPysynfiWQP WW vr-

5. Ouverture

6. Mario-Rose, comédie

7. a) Chanson de Solveig

b) Printemps

Fr. Perpignan

Edv. Grieg

Fantómas

Drame en 3 parties. — Premère Série

DISTRIBUTION:

Fantómas i

Le voleur gentleman j M.M. Navarre

Gurn '

L’inspecteur Juve Fandor

L’acteur Valgrand Le Gardien Nibet Lady Beltham La princesse Danidoff

Bréon Melchior Volber Naudier Mme René Carl Mlle Jane Faber

N. B. Vu les circonstances actuelles, la direction se réserve le droit de changer le programme.

ABDOMVE-SOSUS

Rue d’Egmont, 39-41, Anvers

Charbons belges extra


Fantômas

I. Le vol au Royal Palace Hotel.

Une association de bandits, dont les uns avaient été pris et les autres »'étaient fait tuer, avait terrorisé la ville de Paris; le dernier mot était resté à la police et l’on commençait à reprendre haleine, quand tout à coup un nom surgit: Fantômas.

D’abord ce nom étrange étiqueta un assassinat, puis un vol; d’autres méfaits suivirent, et, derrière eux, la police trouvait une carte de visite anonyme d’abord, mais qu’il suffisait de chauffer un peu pour qu’un nom apparût: Fantômas.

Les choses eri étaient là depuis six semaines, quand la princesse russe Solfia Danidoff arriva à Paris. Elle logeait dans un des fastueux hôtels et occupait tout un appartement au troisième étage.

Un soir, la princesse allait en soirée. Le matin, elle avait prévenu le caissier de. l'hôtel qu’elle retirerait le soir même des fonds, déposés par elle clans le «offre-fort de l’établissement,

120,000 francs qu’elle prendrait en rentrant. A 1 heure du matin, la princesse prend à la caisse le dépôt qui l’attend, prend place dans l’ascenseur et gagne son appartement.

Là, la princesse pose le précieux paquet dans le tiroir d'un secrétaire et s’éloigne. Derrière elle un rideau slest entr’ouvert et un homme apparaît. Il suit du regard la princesse. Il a fait deux pas dans la pièce et va poser la main sur le meuble où se trouvent les billets, lorsque Sonia rentre.

Une voix calme et bien timbrée s’élève derrière elle:

Het Huis van

VEB.HU1ZI.BGEN.

Ed. Van Reeth

138, Nationalestraat

ANTWERPEN

heeft de eer te berichten aan het publiek, getroffen doorde oorlogsgebeurtenissen, dat het beschikt over magazijnen gezegd «Garde-Meubles» en dat het zich aanbeveelt in zijne welwillende aandacht. Al de zaken zuilen afgehandeld worden aan de prijzen en voorwaarden van het Syndikaat der Verhuizers.

Verhuizingen voor de stad, de provincie en het buitenland. Telegram-adres « Continent » Telefoon 4701.

fWffffffff

Lra (Hétpopole

0nOepsoise

Slé Ame d'Assurances fondée en 1900 DEMANDE de BONS AGENTS

pour sa nouvelle branche

CAPITALISATION

TRAVAIL FACILE

COMMISSION IMPORTANTE

Rue Leys 19

ANVERS

LANGUAGES

ECOüE SPÉCIAIiE DES LANGUES VIVANTES

MEIR 41 . coin Longue rue des Claires

1° Français 1° Leçons Privées

2° Anglais i pour Dames ou Messieurs ce x

3° Espagnol D D

4° Italien [ 2° Classes Spéciales «g z

5° Allemand etc.etc. à UN fr. par leçon £ p

6° Commerce 3° Cours Collectifs eu 2

7° Comptabilité comprenant plusieurs élèves

8° Sténo 5 frs. par mois

9° Dactylo 2 leçons par semaine

Renseignements et leçon d’essai gratuits, 41, MEIR

ÉCOLE ANGLAISE fondée en Janvier 1915

58, rue du Bien-Etre (Palais de Justice.)

Français Cours Accumulatifs.

Anglais 1° Anglais et Sténo Dactylo

Italien / 5 Par '»ois 2° Comptabilité, Anglais et

Espagnol, lw, nns Dactylographie.

Allemand / 3° Calculs, Allemand et

Comptabilité 1 par semaine Dactylographie.

Sténographie | 15 frs. par mois

Dactylographie / (10 leçons par semaine)


— Voulez-vous me permettre de vous offrir ma carte, Madame?

La jeune femme épouvantée se retourne brusquement et a devant elle un homme correct qui lui remet un bristol. Elle jette les yeux sur le carton, mais aucun caractère n’est tracé ni au recto ni au verso.

Entretemps l’inconnu s’empare du précieux paquet. La porte est ouverte; d’un geste brusque il renverse la princesse sur un siège, saute d’un bond 'sur le palier et ferme la porte à triple

tour. La princesse se précipite sur le téléphone et donne l’alarme. Alors elle regarde de nouveau la carte de l’inconnu. Un nom s’v détache maintenant: Fantômas.

Fantômas parvient à gagner l’ascenseur, assomme le garçon qui le dessert, endosse son costume et réussit à sortir de l’hôtel.

Le lendemain, l’inspecteur Jüve était chargé de se mettre à la recherche du bandit.

» II. La disparition de Lord Bellham.

L’émotion causée par le coup de main du Royal Palace était à peine calmée qu’une nouvelle stupéfiante tomba sur Paris. C’était la disparition mystérieuse d’un riche Anglais,. Lord Reitham. Toutes les recherches de lady Reitham pour retrouver les traces de son mari sont restées infructueuses.

L’inspecteur Juve, aidé par son jeune ami Fandor, rédacteur au journal La Capitale, est encore chargé de cette nouvelle affaire. C’est du côté de lady Reitham qu’il commence son enquête. Il apprend qud cette dame, qui habite une somptueuse villa à Neuilly, est très mondaine et semble posséder une fortune considérable dont elle a désormais la libre jouissance. Muni de ces

lüfit /TV ïr?i\ 1

maison Versteppen

Sue élu Prince, 21*23, Anvers

— Grand choix d’après les dernières Nouveautés —

Installation spéciale pour Deuil.

La Maison se charge de tout Arrangement.

I ßeroepsehool van DflAD- HN SWJKUNDE

' Bs,"Mm'V. ROCK-CLUYTENS

120, Viaduct-Dam, 120 - ANTWERPEN j

Nieuwe leerlingen worden dagelijks aangenomen.

Magazijn van Corsets - Corsets op maat. ;

Pendant le temps de guerre

faites un apprentissage à

l’Ecole Pratique de Commerce

INSTITUT RAGHOR

10, longue rue Neuve 10,Bourse

le mieux organisé pour la préparation rapide aux emplois de: Sténo- Dactylographes, Compta bles, Correspondants

Cours complets en SIX MOIS. Section spéciale pour |eunes Hommes et JEUNES FILLES.

(Diplôme décerné à « t'Institut Rachor » parla vitte d’Anvers lors de l’Exposition: « LA FEMME CONTEMPORAINE » section Bureau, Mai-Juin 1914). Pour tous renseignements complémentaires, programmes et conditions, s’adresser au local de ITnstitut Rachor, 10,1. r. Neuve (Bourse).

Profitez de votre temps et apprenez: Français, Anglais, Allemand et Russe (enseigné par le Directeur de nationalité russe).

Les leçons commencent aussitôt l’inscription, reçue à toute date.

CINEMA ZOOLOG IE

Verwacht:

Zondag 26en Maandag 27 Maart

Juve tegen Fantômas

Zondag 9 en Maandag 10 April

Fantômas of de doodende Doode

Zondag 16 en Maandag 17 April

Fantômas tegen Fantômas

sssssssssss

„\n 00 e/t 2 uj

lit ïw-

IIP

Vischhandel

d> NOORDZEE

§30“ ïf 12

Il Korte Gasthuisstraat

DAGELIJKS verseil

alle soorten V1S C H

Oesters - Garnaal

Groote keus fijnste

HARINGEN


renseignements, Juve se rend chez la veuve pour lui demander quelques détails sur la disparition de son mari.

Il ignorait encore que lady Beltham menait de front deux existences, l’une au grand jour, l’autre cachée. Pour se üonsoler d’un mariage malheureux, elle avait écouté les propos galants d’un inconnu et avait fini par devenir l'amie, pui*s la véritable esclave de cet homme.

La carte de Juve tombe comme un coup de massue sur le couple qui se trouve justement réuni au moment où le policier sonne à la porte de la villa. Après que l’hôte mystérieux de la villa s’est retiré dans une pièce attenante, lady Beltham reçoit Juve. Entretien angoissant entre les deux personnages, et découverte importante par le policier du nom et de l’adresse d’un certain « Gurn » dans le livre d’adresses do lord Beltham, nom dont la première lettre coïncide avec l'initiale G, marquée dans la coiffe du chapeau oublié sur un meuble de la pièce par l’ami de lady Beltham.

Juve se lance sur cette piste et tâche de découvrir qui est ce «Gurn», logé nu n. 117 de l.a rue Levert.

Dans l'une des malles trouvées au domicile de Grun, l'on découvre le cadavre de lord Beltham, et dans un meuble-bureau un paquet de cartes de visite blanches. Juve connaît déjà ces cartes; il en prend une, la chauffe entre ses doigts et sur le bristol un nom apparaît: Fantômas. Gurn et Fantômas ne font qu’un!

Pendant de longs mois, Juve et son ami Fandor établissent une surveillance incessante autour de la villa de lady Beltham et finissent enfin, un soir, par se rendre maîtres du criminel et par le mettre entre les mains de la justice.

111. Trois mois après. —Autour do l'échafaud.

Gurn est condamné à mort. Lady Beltham, mise hors cause, a réussi à corrompre le gardien Nibet de la prison de la Santé et à obtenir de lui, moyennant une somme de 100,000 fr., qu’une entrevue de quinze minutes lui soit ménagée avec le condamné à mort, dans une maison voisine de la prison.

Au « Théâtre du Grand Tréteau » se jouait ces jours-là un sombre drame, au cours duquel un coupable devait expier son crime sur l’échafaud. L’acteur Valgrand, le condamné de la pièce, s’était fait la tète de Gurn, le condamné à mort pour assassinat de lord Beltham.

Lady Bejtham, mettant à profit la coïncidence qui fait de l’acteur Valgrand un sosie de’ Gurn, a fait passer à l’artiste un billet lui donnant rendez-vous dans lu même maison. Valgrand, au sortir du théâtre-, arrive an rendez-vous. Respectueux du désir manifesté par lady Beltham, il a gardé le costume et le maquillage de son rôle..

Gurn, ou Fantômas, se cache derrière un rideau et sa complice fait boire un narcotique à Valgrand. Le quart d’heure est écoulé. Nibet et un acolyte reviennent et, trompés par les apparences, entraînent celui qu'ils prennent pour Gurn et le ramènent en prison.

L’échafaud a été dressé sur ces entrefaites et l’on assiste à la dernière toilette de Gurn, le condamné à mort. Juve, déconcerté par l’attitude de celui-ci, sent s’éveiller ses soupçons. La vérité se fait bientôt jour. Ce n’est pas Gurn-Fantômas que l’on allait exécuter: c’est l’acteur Valgrand. Fantômas est toujours vivant; il est libre! Et Juve, qui ne se décourage jamais, jure de le retrouver bientôt.

F. NOPPE BRÜSSELAIRS

Boulangerie de Luxe Ohaussée de TVTsilin.es, Anvers


«î§3 aux Forges de Vulcain |

ÄAis0N L. Verstrepen-eliaeTs

FL. VERSTREPEN, Suce.

Foyers E. M. JAARSMA

Agence exclusive Se méfie*- des imitations

Calorifères MUSGRAVE.

Cuisinières Emaillées et Pôeles Godin

Installations complètes de cuisinières

FABRIQUE DE FOURRURES

SPÉCIALITÉ DE PALETOTS ET ÉTOLES

MAISON FERMEE

Rue de la Province, 33

RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS CONSERVATION

Téléphone 2709

ANVERS

Nous ne sommes pas Agents mais FABRICANTS ANVERSOIS! Faites donc installer votre Sureau par la

"INDIANA flfg.”

Hubert BLOM 74, Longue Rue Neuve,74

(en face de l’église St-Jacques) ANVERS

Bureaux et Armoires à volets et autres

Spécialité:

Meubles pour le système à fiches, et le classement vertical de la correspondance

ZINK voor Daken

PLATFORMENenGOTEN

wordtzeervoordeeligvervangen door de

Waterdiclitmaken onder waarborg van alle GLASDAKEN, KOEPELS, BROEIKASSEN.

MONOLITHE - Tdekkinß voor

nt jnvhi I Mh Terrassen en Plattedaken, gewaarb onverslijtbaar. Carton bitumé, Asphaltpapier Dakvilt. enz. enz. Roesliverende Metaalverwen, Waterverwen voor Buiten-en Binnenwerk

Kelders worden poederdroog gemaakt. Muren en Gevels tegen regendoorslag beveiligd door het geheel IMDCRMF A kleurloos produkt: ImrEIimtll

BRUNO van HA A RE N

Waterloostraat 3, Antwerpen

Vertegenwoordigers gevraagd buiten Antwerpen.

Kinkhoest Vallingen- Bronchiet

Het eenig en afdoende middel:

Borstsiroop & Borstbalsem

Julius DE PRAETER

Vermaarde Volks-Apotheek

LANGE BEELDEKENSSTRAAT

ANTWERPEN

Prijs: Borstsiroop, 1.50 fr. Borstbalsem, 1.50 en 1.00 fr. per pot.

TRANSPORTS

Marchandises

dans toute la Belgique

par service accéléré et à

— PRIX REDUITS —

V. ERPICUM

65, Rue Sandérus, 65

ANVERS

La Maison s’occupe des formalités de sortie.

HELPT

ons volk aan werk; werk voor die menschen op dit oogenblik beteekent brood, laat daarom tegen lage prijzen uwe kledingstukken, mantels, pardessus, dekens, tapijten, enz., enz. VERWEN OF WASSCHEN in de Stoomverwerij

flQecV['?lsdi>5 Steenweg, 03 Kunstlei, 38, IDonEelstraat, 8 Kasfeelpleinstraaf, 67. ROUWZWART in 24 uren.

Mr& M”RYNVELD

Chirurgiens-Dentis tes

75, Rempart St-Georges, 75

près la Place Léopold et la Banque Consultations journellement.

Maladies des Dents et de la Bouche

Pièces dentaires de tout système. Prix très modérés

Gediplom. Tandmeesters

75, Sint Jorisvest, 75

nabij de Leopoldplaats en de Nationale Bank Dagelijks te raadplegen.

Cand- en |Mondztekten

Kunsttanden in alle systemen met of zonder platen.

MATIGE PRIJZEN