Programme from 26 to 27 March 1916Booklet

Bron: FelixArchief nr. 1968#6

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.

Show the facsimiles of this programme bookletTAVERNE HOLSTERS

(ancien local du PAON ROYAL)

25 Place de la Gare 25 /\nvers

CONSOMMATIONS de Ier CHOIX

Spécialité de Gueuze-Lambic à 35 centimes la 1/2 bouteille

Bock Artois le 1/4 20 c., le 1/2 30 c.

Café filtre extra (Spécialité) 30 c.

Stout 30 centimes le verre Orge double 30 c., la 1/2 bouteille

Sandwich divers 40 centimes

Emailleries = faïenceries

— ANVERSOISES — OFFERGELD Frères

22 rue des Escrimeurs 2 2

PORCELAINES, FAIENCES CRISTAUX, VERRERIES EMAIL, etc.

FOURNITURES POUR

1 ’ électricité

Dépôt de la

J(indsJ(orvengoed

JCommuniekleederen

DE PRET-VAN DEN BERGH

52 Diepestraat 54

Droguerie J. BRAECKMANS f

Drogueries 24, Place de!a Gare, 24 Couleurs P <3 Produits chimiques Téléphone 7383 Vernis, etc. r

Toutes fournitures et Travaux Photographiques j

] Projection — Cinématographie — Lanternes Magiques C

Maison existant depuis 20 ans, Avenue de Keyser, 54.

BEZOEKT

ßadtais jj Pouillon

204, Oambrugqestraat

ANTWERPEN

Een der schoonste en modernste bad inrichtingen met centrale verwarming der plaats, met

27 Kabienen

Des zomers open van 7 uren 's morgens tot 8 uren ’s avonds des winters van 8 uren ’s morgens tot 7 uren ’s avonds

Zon- en Feestdagen gesloten om 12 uren.

Prijs 0.60 fr Per abon. 0.50 fr.

Salle de Ventes

mR RNIX

i, Rue Terninck, i

(coin rue de l'Esplanade)

Pour la vente de Mobiliers, Tableaux, Objets d’art

etc. etc.

adressez-vous à la Salle Marnix

AVANCES DE FONDS

EXPERTISES

Direction: J.B. LAMBRECHTS

il ZEEP IN POEDER

H. DESCHAMPS - /\nWerpen.

sft2SfizsR2SÄ!Äji?2

fiesren Rookers van Gigaretten

vraagt aan uwen Wi nkelier de

JCiejaTeb SUBLIME

F. LES, firma SchWalbe


Juve tegen Fantomas

I. De Ramp met den Simplon-Express

De opziener Juve denkt na over de doelmatigste wijze om den strijd tegen Fantómas, den verderfelijken bandiet, te hernemen. Zijn vriend Fandor komt hem vervoegen en de twee genooten herlezen een verslag, door Juve opgemaakt over eene misdaad, welke korteling ontdekt werd. Een vrouwelijk, met verminkt gelaat, en aldus niet meer op zekere wijze te herkennen, werd bij Dokter Chaleck gevonden. In de kleederen vond men papieren op naam van Lady Beitham. Is deze het slachtoffer of wil men aan hare dood doen geloo-ven? Hoe kwam het lijk bij dokter Chaleck? Deze schijnt boven aile verdenking te staan en heeft geene ophelderingen kunnen verschaffen.

Juve heeft het voorgevoelen dat Fantómas in deze zaak gewikkeld is, en in overeenstemming met Fandor, wordt dokter Chaleck’s handel en wandel nagegaan. Dit levert aan de twee vrienden gewichtige uitslagen op. Zij stellen vast dat Chaleck tijdens eene boodschap in gesloten automobiel van kleeding en kapsel verandert en dat eene vrouw, in de kleedij eener slraatloopster gestoken, hem in het voorbijrijden een brief toereikt.

Juve volgt Fantómas op, maar is welhaast zijn spoor kwijt. Fandor, die de vrouw, Jozefina genaamd, opvolgt, is gelukkiger. Hij ziet haar eene woning binnengaan en deze een uur later verlaten onder het voorkomen van een eenvoudig eji aanvallig burgersvrouwtje.

Hij volgt haar op tot de Lyon-statie, waar zij aangesproken wordt door een gezetten man, die haar met ongeduld schijnt te verwachten. Deze man is M. Martialle van het huis Kessler en Baru le Bercy, en die, medegesleept door de bekoorlijkheden van Jozefina, eene gemakkelijke prooi zal worden voor haar en haren medeplichtige, dokter Chaleck. M. Martialle had 150.000 fr. in bankbiljetten op zak om voor zijne patroons eene betaling te gaan doen te Pontarlier en hij heeft de gelegenheid waargenomen om Jozefina mede op reis te nemen. In den brief door Jozefina aan Chaleck overhandigd werd deze op de hoogte gebracht van den goeder, slag die thuis te halen is.

Door de jonge vrouw medegetroond, stapt M. Martialle in den laatsten spoorwagen. Fandor stapt er insgelijks binnen, gevolgd door Loupart (alias Chaleck) en vijf of zes zijner medeplichtigen. — Onderweg worden M. Martialle en Fandor van alles beroofd en eens den slag geslagen, verdwijnen de bandieten en springen uit den trein.

Buiten weten van Fandor heeft Fantómas den verbindingshaak van den laatsten spoorwagen losgemaakt en deze, van den trein afgescheiden, rijdt voort tot boven de helling, welke hij vervolgens, door zijn gewicht medegé-sleurd, met stijgende snelheid afdaalt, met den argeloozen M. Martialle en Fandor in zich Deze laatste begrijpt het gevaar en terwijl hij Martialle mede-sleurt, springt hij uit den spoorwagen; de beide mannen komen gaaf en gezond op den grond terecht — Nauwelijks is dit geschied of een scherp gefluit doorklieft de lucht: de Shnplon-Express komt in tegenovergestelde richting aangereden. De spoorwagen vliegt in duizelingwekkende vaart op den trein en meteen vreeselijk gekraak geschiedt de ramp, welke Fantómas had voorzien en die zijne slachtoffers moest doen verdwijnen.

Eene dubbele ontgoocheling wacht de misdadigers, van den eenen kant ontsnapten M. Martialle en Fandor aan den aanslag en van den anderen kant is van elk der bankbiljetten, welke in de brieventasch van den eerste gevonden werden, slechts de helft aanwezig. De andere helften moeten slechts 30 dagen na de uitvoering van het kontrakt, aan de belanghebbenden overhandigd worden.

Fantómas zweert zich te wreken. Hij zendt onder den naam van Fandor een telegram naar Juve, waardoor deze ontboden wordt aan de stapelplaatsen van Bercy. Als Juve er aankomt, ontmoet hij inderdaad Fandor, doch beiden worden doorFantómas en zijnebendeaangevallen, die niet aarzelen de vaten alkoot waartusschen de policiebeambte en zijn vriend zich bevinden, in brand te steken.’t Is enkel aan hun bovennienschelijken moed te danken, dat de mannen er in gelukken aan de kogels der misdadigers en aan den brand te ontsnappen

II. In de Krokodil

Het gevaar, dat de omgang met Fantómas me ' brengt, heeft de verkleefdheid van Jozefina jegens hem doeivermindercn. afmoeten de jonge vrouw nu.

Guillaume CAMPO Centraal Wisselkantoor 50, Minderbroedersrui, 50 ANTWERPEN Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaal HOLLAND Koopt: Coupons, Vreemd geld, Fondsen, tegen de hoogste prijzen. Alle inlichtingen gratis.

Tableaux

de premier ordre Rue du Paroissien n° 4 ANVERS

Bureau de Change Central 50, Canal des Récollets, 50 ANVERS Succursale: Brugstraat, 24, Roosendaal HOLLANDE Achète: Coupons, Monnaies Étrangères, Fonds Publics auxplus hauts prix. Tous renseignements gratis.

Entreprise Générale d’flmenblement

Guill. ôwaeneh-Çrets

23, Rue de la Commune, 23

Ch.Blockhuys &Zoon

GüflZENIWHKER EJ1 J usticiestraat - 77 - Antwerpen


in het nachtrestaurant « In de Krokodil ». Fantômas, onder de vermomming van Dr Chaleck, bevindt er zich ook, in gezelschap van twee bekoorlijke vrouwen. Het feest is volop in gang, als Juve en Fandor er insgelijks binnentreden. Fandor herkent dadelijk Jozefina en deze, door Juve beïnvloed, brengt den policiebeambte op de hoogte van de tegenwoordigheid van Dr Chaleck.

Na zich verzekerd te hebben dat al de uitgangen bewaakt zijn, doet Juve aan Chaleck zijn kaartje afgeven en hem zeggen dat hij hem beneden aan den uitgang afwacht. Chaleck-Fanlómas neemt de uitdaging aan. Hij verontschuldigt zich hoffelijk bij de twee vrouwen, gaat naar beneden en neemt in de kleerka-mer zijn mantel met grooten afhangenden kraag.

Wanneer Chaleck aan den uitgang verschijnt grijpen twee krachtige handen hem bij de polsen. De zoogezegde dokter blijft kalm en gaat glimlachend voort tusschen de twee mannen, welke hem bij de mouwen vasthouden. Eensklaps werpt de bandiet zijne bewakers door hun een beentje te lichten op den grond en neemt met achterlating van zijnen mantel, de vlucht.

Juve en Fandor staan terug recht en houden elk een stuk van den mantel dat behendig getrukeerd is, in de hand: de bijzondere naad van den rug is losgeschoten en in de mouwen waren de echte armen vervangen door twee holle armen in caoutchouc! III. De Spookvilla

Lady Beltham verblijft als kostgangster in een klooster te Neuilly. Zij leefter gerust, maar geraakt terug onder invloed van Fantômas, die van haar verkrijgt dat zij hem eiken Dinsdag middernacht in de villa van Neuilly zal ontmoeten.

Juve en Fandor hebben hunne onderzoekingen rond de villa hervat. Zij laten er zich in rond leiden door den bewaker, daar de villa te huren is. Tijdens hun bezoek vertelt de man dat het in het huis spookt en dat men er eiken Dinsdag middernacht licht ontwaart. In de kelders wordt de aandacht der bezoekers getrokken op een overgroot verwarmingstoestel en een grooten metalen waterbak.

Den volgenden Dinsdag gelukken Juve en Fandor erin de kelders det villa binnen te dringen en in het verwarmingstoestel verstoken, het onderhoud tusschen Fantômas en Lady Beltham af te luisteren. Deze laatste tracht den misdadiger te overreden om aan zijn gevaarvol en slechi bestaan te verzaken en met haar naar den vreemde te vertrekken om aldaar een minder onzeker en minder schuldig bestaan te leiden. « Het zij zoo, » antwoordt Fantômas, < maar niet voor 4 dagen, want binnen 4 dagen zal mijn sprakelooze uitvoerder Juve vernietigd hebben, zooals hij er reeds andere vernietigd heeft. »

Juve en Fandor verlaten de villa ende politiebeambte denkt na over de bedreiging van Fantômas en herinnert zich' het vermorzelde lichaam van het ongelukkig slachtoffer dat In de woning van Dokter Chaleck gevonden werd.

Hij doet een breeden gordel en armbanden in leder vervaardigen, voorzien van lange en puntige nagels en na ze aangedaan te hebben den 4n dag, strekt hij zich ’s avonds geheel aangekleed op zijn bed, met het venster open. Fandor verschuilt zich in eene groote mand.

Een weinig na middernacht, in de stilte en in de donkerte, wordt een licht gerucht vernomen en welhaast voelt de politiebeambte zich met ongekende kracht omvat als in een stalen kabel, waarvan de drukking onweerstaanbaar vermeerdert. Een overgroote Boa, de sprakelooze uitvoerder van Fantômas is aan ’t werk. Dank zij de genomen voorzorgen ontsnapt Juve opnieuw aan het gevaar. IV. De zwarte Man.

Fantômas heeft zich in de villa te Neuilly verscholen, we! wetende datjuve en zijne mannen er hem zullen komen omsingelen. Hij trekt een nauwsluitend zwart pak aan. - Juve aan het hoofd zijner agenten beveelt den aanval. Fantômas vijst de draden eener electrische plaat af en verbindt ze met den ontploffer eener machtige dynamiet-kardoes, welke aan den voet van eenen grooten steunmuur is neergelegd.

De vervolging geschiedt van kamer tot kamer; in de kelders doodt men de vreeselijke Boa van Fanfómas; vervolgens vlucht de bandiet den hof in en bereikt een soort houtstapel in het diepste daarvan gelegen en waar de draden eind gen, welke met de dynamietkardoes in verbinding gesteld zijn Juve en de agenten hebben de villa nog niet verlaten, als Fantômas de electrische stroom in aanraking brengt met de bom. De uitwerking der ontploffing is verschrikkelijk: enkel rookende puinhoopen blijven van dr "tlla over. Zijn Juve en Fandor onder deze schrikkelijke verwoesting bedl n? Wie weet het?

KUNSTBEENEN. KUNSTARMEN

— KRUKKEN

Breuk= en Buikbanden

Cinema Zoologie

van alle soorten met en zonder veer, gemaakt of op maat.

Eiastieke Kousen voor aderspatten

Elastieke Windels, enz.

Attendu:

Heelkundige Werktuigen

Artikels voor Ziekenverpleging

4. Lindenstraat,4

tusschen Vleminckveld en Gerardstraat HUIS VAN VERTROUWEN Leverancier van Gasthuizen, Ijzerenwegen enz. Specialiteit van Gewone DAMESKORSETS op maat en volgens de regels der hygiene gemaakt

Dimanche 9 et Lundi 10 Avril

Fantômas 011 is mort qui tue

Dimanche 16 et Lundi 17 Avril

Fantômas contre Fantômas

ÉCOLE SPÉC 1 Ä LE

19, RUE HOUBLONNIERE,/VnVers

FRANÇAIS, FRANSCU

OU ANGLAIS, Of ENGELSCH

OU ESPAGNOL, Of SPAANSCH

OU ALLEMAND, of DUITSCH

OU DACTYLOGRAPHIE, of MACHJENSCHRIFT

ou COMPTABILITÉ, of BOEKHOUDEN

5 francs par mois.

(2 leçons par semaine).

5 franks per maand (2 lessen per week). Anglais et Steno-Dactylographie: 15 francs par mois. CIO leçons par semaine) COMPTABILITÉ, ANGLAIS ET DACTYLOGRAPHIE: 15 frs. par mois. (10 leçons par semaine)

CONFISERIE

Avenue de Keyser, 82, Anvers

Fournisseur des principaux Cinémas et Restaurants Maison de lr ordre. — On porte à domicile.


I Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

1 Extra Gersten 1/2 0.20 j Koffie, Melk 0.30

Blonde » 0.30 : Limonade 0.30 g

Enz. |j

PROGRAMMA

Publieke Vertooningen met Muziek

van Zondag 26 Maart om 4 en 8 torenuur en Maandag 27 Maart om 812 torenuur

1. Stoet, voor Orgel Willem De Latin

2. Aan den boord der beek, drama

3. Vlaatnsche Idylle Flor. Alpaerts

Mijmerend in de vlammetjes van liet knetterend haardvuur turend, herinnert Grootmoeder zich haar bruiloftfeest. —

a) Liedje (mijmerend); b) Bruiloftsmarsch; c) Dans; d) Bruiloftsmarsch; e) Liedje.

4. Robinet is jaloersch, klucht

5. Madrileensch feest . Fr. Perpignan

6. De Verloofden der Lucht, tooneelspei in 3 deelen

Bericht voor de Avondvortooningen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

’s Avonds: 10 minuten poos tusschen nummers 6 en 7.

AANKOMST

Nieuwe Eerste Communie-Hoeden van af 3.60 fi*-

CHAPELLERIE CENTRALE

H. Van den Kerckhove-Vas Eynds

22, "‘ambruggestraat, 22

ä Pendant fEntracte déqiistez au Buffet du Gafé: |

E Orge Extra 1/2 0.20 j Café, Lait 0.30 1

Blonde » 0.30 | Limonade 0.30

1 Etc. 1

PROGRAMME

DES

Représentations publiques avec auditions musicales

du Dimanche 28 mars à 4 et à 8 h. (de la Tour) et Lundi 27 mars à 8 1/2 h. (de la Tour)

1. Cortège pour Orgue W. De Latin

2. Au bord du ruisseau, drame

3. Idylle flamande Flor. Alpaerts

Grand’maman contemple en rêvant les flammes pétillantes du bûcher dans l’âtre et revoit, comme en songe, la fête de ses noces.

a) Chanson (rêverie); b) Marche nuptiale; c) Danse; d) Marche nuptiale; e) Chanson.

4. Robinet jaloux, comique

5. Fête madrilène Fr. Perpignan

6. Les Fiancés de l’Air, comédie en 3 parties

Avis pour les Représentations du Soir, — Afin de ne pas déranger les auditions musicales, le public occupant les places du Rez-de-chaussée aura exclusivement accès aux Lavatories et W. C. (pour Dames et Messieurs) installés au Jardin d’hiver et au Café (accès par la Salle des Marbres).

Le soir: Pause de 10 minutes entre les nos 4 et 5.

Jacques BOli

Fournisseur de la Société d’Astronomie

Bue St» Jacques at, Auefs

Pas de hausse pendant la Guerre.


BBIf

Biscuits en Chocolade

zijn alom bekend. Personen van smaak willen en moeten ze hebben. Zij zijn ’t behoud der gezelligheid, de vreugde in ’t gezin en kost voor eiken mond.

Zij zijn eene uitkomst voor de huisvrouw en munten uit door voedzaamheid f| en fijnen smaak.

Al 't volk stemt voor

DE BEUKELAER’S

Biscuits & Chocolade

De Fabrieken in Kievit- en Pioegstraten behooren tot de nuttigste aantrekkelijkheden van Antwerpen. Zegt het voort.

7. Madame Favart, openingstuk J. Offenbach

s. Juve tegen Fantómas

Drama in 4 deelen ROLVERDEELING:

Dokter Chaleck Loupart De zwarte Man De opziener Juve Fandor Lady Beltham Jozefina

9, De Luchttrekkers, klucht

L. W. Gezien de huidige omstandigheden voorbehoudt het bestuur zich het recht het programma te veranderen.

M.M. Navarre

Bréon Melchior Mevr. Renée Carl Mej. Yvette Andrégor

Egmontstraat, 39-41, Antwerpen

Extra Belgische Kolen

Extra Zeeppoeder

overtreft alle andere merken

In ’t Groot bij:

lie meilleur des Savons

en poudre surpasse toutes les autres marques

En gros chez:

CONSTANT FLOREN

€ Fabrieken :

I LANGE WINKELSTRAAT, 11-15 I en STIJFSELSTRAAT 8-10, Antw. £ Bureelen :

? Antwerpen: STIJFSELSTRAAT, 12 § Brussel: de Brouckère-Plaats, 46.

Fabriques:

Longue Rue de la BOUTIQUE 11-15 et RUE DE L’AMIDON 8-10, Anvers Bureaux:

Anvers: RUE DE L’AMIDON, 12 Bruxelles: Place de Brouckère, 46

7. Madame Favart, ouverture J. Offenbach

s. Juve contre Fantômas

Drame en 4 parties

DISTRIBUTION:

Le Docteur Chaleck Le Loupart L’Homme noir L’inspecteur Juve Fandor Lady Beltham Joséphine

9. Les Ventilateurs, comique

N. B. Vu les circonstances actuelles, la direction se réserve le droit de changer le programme.

LSlOOMTB-BOfllS

Rue d’Egmont, 39-41, Anvers

(Charbons belges extra

M.M. Navarre

Bréon Melchior Mme Renée Cari MUc Yvette Andrégor


Juve contre Fantômas

I. La Catastrophe du Simplon-Express

L'inspecteur Juve réfléchit à la façon pratique dont il reprendra la lutte contre Fantômas, le sinistre bandit. Pendant cette méditation, son ami Fandor le rejoint et les deux associés pour la bonne cause relisent un rapport que Juve vient de rédiger et qui concerne un crime récemment découvert. On a trouvé chez le Docteur Chaieck un cadavre de femme, complètement défiguré, impossible à identifier de façon ptécise. Dans ses vêtements on a découvert des papiers au nom de Lady Beltham. Est ce là la véritable indenfilé de la victime ou veut-on faire croire à la mort de Lady Beltham? Comment le cadavre se trouvait-il chez le docteur Chaieck? Celui-ci semble audessus de tout soupçon et n’a pu donner aucun éclaircissement.

Juve a le pressentiment que Fantômas n’est pas étranger à cette affaire et, d’accord avec Fandor, il prend en filature le docteur Chaieck. Cette filature donne aux deux amis de précieux résultats. Ils constatent que Chaieck change de costume et de coiffure au cours d'une course en auto fermée et qu’une femme, travestie sous des nippes de pierreuse, lui tend une lettre au passage.

Juve se charge de suivre Fantômas, mais est bientôt dépisté. Fandor suit la femme, nommée Joséphine, et est plus heureux dans ses recherches. Il la voit entrer dans un immeuble et en ressortir moins d’une heure après, sous l’aspect d'une bonne petite bourgeoise, plutôt élégante.

La poursuite le mène à la gare de Lyon, où Joséphine est abordée par un gros homme qui semblait d’ailleurs l’attendre avec impatience. C’est Mr Mar-tiaile de la Maison Kessler et Baru à Bercy, et qui, entraîné pat les charmes de Joséphine, est destiné à devenir entre ses mains et entre celles de son complice, le docteur Chaieck, une proie facile et aveugle. Mr Martialle emportait avec lui 159 000 fr en billets de banque destinés à un payement que devaient effectuer ses patrons à Pontarller, et il profitait de l’occasion pour emmener

Lto (Pétpopole

Het Huis van

YEEHWÏllMfëM

Ed. Van Reeth

138, Nationalestraat

ANTWERPEN

heeft de eer te berichten aan het publiek, getroffen door de oorlogsgebeurtenissen, dat het beschikt over magazijnen gezegd «Garde-Meubles» en dat het zich aanbeveelt in zijne welwillende aandacht. Ai de zaken zutlen afgehandeld worden aan de prijzen en voorwaarden van het Syndikaat der Verhuizers.

V er huizing en voor de stad, de provincie en het buitenland. Telegram-adres « Continent »

Telefoon 4701.

0nöep5oise

Slé A'ne d'Assurances fondée en 1900 DEMANDE de BONSAGENTS

pour sa nouvelle branche

CAPITALISATION

TRAVAIL FACILE

COMMISSION IMPORTANTE

Rue Leys 19

ANVERS

LANGUAGES

ECOLE SPÉCIALE DES LANGUES VIVANTES

MEIR 41. coin Longue rue des Claires

1° Français 2° Anglais 3° Espagnol 4° Italien

5° Allemand etc.etc.

6° Commerce 7° Comptabilité 8° Sténo 9° Dactylo

, 1° Leçons Privées

Ipour Daines ou Messieurs S x

2° Classes Spéciales $ z

I à UN fr. par leçon £ r

13U Cours Collectifs £ 2

comprenant plusieurs élèves 5 frs. par mois 2 leçons par semaine

Renseignements et leçon d’essai gratuits, 41, MEIR

ECOLE ANGLAISE fondée en Janvier 1915

58, rue du Bien-Etre (Palais de Justice.)

Cours Accumulants.

1° Anglais et Sténo Dactylo

Français

Anglais

Italien

Espagnol

Allemand

Comptabilité

Sténographie

Dactylographie

5 fr. par mois 2 leçons par semaine

2° Compfabililé, Anglais et Dactylographie.

3° Calculs, Allemand et Dactylographie.

15 frs. par mois (10 leçons par semaine)


Joséphine en voyage La lettre passée par Joséphine à Chaleck mettait celui-ci au courant de ce beau coup à faire.

Entraîné par la jeune femme, Mr Martialle monte dans le dernier wagon du train. Fandor, mais aussi le Loupart (alias Fantômas, alias Chaleck) et cinq ou six complices y entrent à leur suite. — En cours de route Mr Martialle et Fandor sont dépouillés de tout ce qu’ils portent sur eux et les bandits, le coup fait, disparaissent et sautent sur le remblai.

A l’insu de Fandor, Fantômas a défait l’attelage du dernier wagon et celui-ci, désormais détaché du train, poursuit sa course jusqu’au haut de la montée, puis entraîné par son propre poids, se met à redescendre la côte en accélérant son allure et en gardant dans ses flancs le candide Mr Martialle et Fandor. Ce dernier a compris le danger et, entraînant Martialle, il saute du -wagon; les deux hommes touchent le sol sains et saufs. — A peine ont-ils sauté, qu’un sifflet strident déchire l’atmosphère: c’est le Simplon Express qui arrive en sens contraire. Le wagon, avec une allure de bolide, se jette sur le convoi et dans un fracas épouvantable se produit la catastrophe que Fantômas avait prévue et qui devait l’aider dans la disparition de ses victimes.

Une double déception attendait les criminels: d'une part, Mr Martialle et Fandor avaient échappé à l’attentat et. d’autre part, les billets de banque trouvés dans le portefeuille du premier n’étaient que la moitié, de chacun d’eux. Les autres moitiés ne devaient être remises aux intéressés que 30 jours plus tard, après exécution des clauses du contrat.

Fantômas jure de se venger. Il envoie une dépêche à Juve, signée du nom de Fandor et le convoquant à Bercy aux entrepôts. Lorsque juve y arrive, il y rencontre en effet Fandor, mais l’un et l’autre sont attaqués par Fantômas et sa bande qui n'hésitent pas à mettre le feu aux fûts d’alcool entre lesquels se trouvent le policier et son ami. Ce n’est que grâce à leur courage surhumain que les hommes parviennent à échapper aux balles des criminels et à l’incendie.

II. Au Crocodile

Les dangers que comportait la fréquenlation de Fantômas ont attiédi l’affection que lui portait Joséphine Nous rencontrons maintenant la jeune femme au restaurant nocturne, » Au Crocodile ». Fantômas, sous les traits du Dr Cha-

maison Verstappen

Rue du Prince, 21«23, Anvers

— Grand choix d’après les dernières Nouveautés — Installation spéciale pour Deuil.

La Maison se charge de tout Arrangement.

Qeroepsehool van DARD- EN 5NUKUNDE L BstcrMn,= y ROCK-CLUYTENS

120, Viaduct-Dam, 120 - ANTWERPEN

Nieuwe leerlingen worden dagelijks aangenomen

Magazijn van Corsets - Corsets op maat.

Pendant le temps de guerre

faites un apprentissage à

l’Ecole Pratique de Commerce

INSTITUT RACHOR

10, longue rue Neuve 10,Bourse

le mieux organisé pour la préparation rapide aux emplois de: Sténo-Dactylographe s, Compta bles. Correspondants

Cours complets en SIX MOIS. Section spéciale pour Jeunes Hommes et JEUNES FILLES.

(Diplôme décerné à • l’Institut Rachor » parla ville d’Anvers lors de l’Exposition; « LA FEMME CONTEMPORAINE » section Bureau, Mai-Juin 1914). Pour tous renseignements complémentaires, programmes et conditions, s'adresser au local de riNSTlTUT Rachor. ÎO, 1. r. Neuve (Bourse).

Profitez de voire temps et apprenez: Français, Anglais, Allemand et Russe (enseigné par le Directeur de nationalité russe).

Les leçons commencent aussitôt l’inscription, reçue à toute date.

SSS HS W SSS «S SMSSMH US OMM

CINEMA

ZOOLOGIE

Verwacht:

Zondag 9 en Maandag 10 April

Fantômas of de doodende Doode

Zondag 16 en Maandag 17 April

Fantômas tegen Fantômas

1 Vischhandel

Noordzee

Korte Gasthuisstraat

DAGELIJKS verseil

alle soorten V1S C H

Oesters - Garnaal

Groote keus fijnste HARINGEN


leck, s’y trouve aussi, attablé entre deux femmes charmantes. La fête bat son plein lorsque Juve et Fandor font également leur entrée. Fandor a tôt fait de reconnaître Joséphine et celle-ci, dominée par Juve, apprend au policier la présence dans le même local du Dr Chaleck.

Après s’être assuré que toutes les issues sont gardées, Juve fait passer sa carte à Chaleck, et lui fait direqu’il l’attend, en bas, à la sortie. Chaleck-Fantômas accepte le défi. Oalart, il s’excuse auprès des deux femmes, descend et prend au vesliaire son macferlane à longue pélérine.

Quand Chaleck apparaît à la sortie, deux poignes énergiques le saisissent aux poignets.Le pseudo-docteur ne se trouble même pas et se met en marche, souriant, entre les deux hommes qui le tiennent par les manches. Tout à-coup le bandit d'un double croc en jambe jette ses gardiens à terre et, abandonnant son macferlane, prend la fuite.

Juve et Fandor se relèvent, tenant chacun un morceau du vêlement, habilement truqué: la couture du dos faite exprès a cédé et dans les manches, deux bras de caoutchouc creux, tenaient lieu des bras véritables!

III. La Villa hantée

Lady Beltham s’est retirée dans un couvent de Neuilly en qualité de pensionnaire. Elle y vit tranquille, mais retombe bientôt sous la coupe de Fantômas qui obtient d’elle qu’elle le reverra tousles mardis à minuit dans la villa de Neuilly.

Juve et Fandor ont repris leurs investigations du côlé de cette villa. Ils se font montrer par le concierge la villa, qui est à louer. Pendant leur visile ce brave lrotr«ne laisse entendre que la maison est hantée et que tous ks mardis à minuit on y voit de la lumière. - Les visiteurs remarquent surtout, dans les sous-sols, un énorme calorifère et une très grande citerne en métal.

Le mardi suivant, Juve et Fandor, réussissent à s’introduire dans les sous-sols de la villa et à écouter, cachés dans le calorifère, l’entretien que Fantômas a avec Lady Beltham. Cette dernière lâche d’obtenir du criminel qu’il renonce à sa dangeureuse et mauvaise existence, qu’il parte avec elle et se refasse à l’étranger une vie moins précaire et moins coupable. « Soit ».répond Fantômas, « mais pas avant 4 jours, car, dans 4 jours, mon exécuteur muet aura supprimé Juve, comme il en a supprimé d’autres ».

Juve et Fandor quittent la villa et le policier se préoccupe de la menace de Fantômas et se rappelle le corps littéralement broyé de la malheureuse victime trouvée dans la demeure du Docteur Chaleck-

Il se fait confectionner une large ceinture et des brassards en cuir, garnis de clous longs et acérés et lesayant revêtus le 4e jour, il s'étend le soir tout habillé sur son lit, la fenêtre ouverte. Fandor s’est caché dans une grande panière.

Un peu après minuit, dans le silence et l’obscurité, un léger frôlement se fait entendre et bientôt le policier se sent serré avec une force inouïe comme dans un câble d’acier dont l’étreinte augmentait irrésistiblement. Un énorme Boa, l’exécuteur muet de Fantômas, est à l’œuvre.

Grâce aux précautions prises, Juve peut à nouveau échapper au danger.

IV. L’Homme noir

Fantômas s’est refugié dans la villa de Neuilly, sachant bien que Juve et ses hommes viendront bientôt l’y cerner. Il se revêt d'un maillot de soie noire. — Juve à la tète de ses agents ordonne l'assaut. Fantômas dévisse les fils d'un tableau d’électricité et les relie au détonateur d’une puissante cartouche de dynamite posée au pied d’un gros mur de soutien.

La poursuite se fait de chambre en chambre; dans les sous-sols on tue le terrible Boa de Fantômas; puis le bandit se sauve dans le jardin et gagne une sorte de bûcher situé au fond de celui-ci et où s’amorcent les fils mis en contact avec la cartouche de dynamite. Juve et les agents n’ont pas encore quitté la villa, que Fantômas, mettant le contact qui relie la bombe avec l’énergie électrique, la fait exploser. La déflagration est épouvantable: de la villa il ne reste plus que des décombres fumants.

Jttve et Fandor sont-ils dans ce horrible amas de ruines? Qui le sait?

F. NOPPE-BRUSSELAIRS

BOULANGERIE 0E LUE

Çhaassée de fTîalines

169,

flnOeps


•sla Aux Forges de Vulcain jj

ääison L. Verstrepen-eliaeTs

FL. VERSTREPEN, Suce. X

Foyers E. M. JAARSMA

Agence exclusive Se méfier- des imitations

Calorifères MUSGRAVE.

Cuisinières Emaillées et Pôeles Godin

Installations complètes de cuisinières

FABRIQUE. DE FOURRURES SPÉCIALITÉ DE PALETOTS ET ÉTOLES

RÉPARATIONS

TRANSFORMATIONS

CONSERVATION

MAISON FERMEE

Rue de la Province, 33 u

ANVERS

Téléphone 2709

Nous ne sommes pas Agents mais

fabricants anversois i

Faites donc installer votre Bureau par la

Hubert BLOM 74, Longue Rue Neuve,74

(en face de l’église St-Jacques) ANVERS

Bureaux et Armoires à volets et autres

Spécialité:

Meubles pour le système à fiches, et le classement vertical de la correspondance

Zïsk ntoqi: Dakea

PLATFORMENenGOTEN

wordt zeer voordeelig vervangen door de

9EWda0aKicing9de ” PLASTIQUE”

Waterdichtmakën onder waarborg van alle GLASDAKEN, KOEPELS, BROEIKASSEN.

-IS ON 0 Uï H E - Ter ras senken

Plattedaken, gewaaib onverslijtbaar. Carton bitumé Asphaltpapier Dakvilt enz. enz

Roestwereride Metaalverwen, Waterverwen voor Buiten-en Binnenwerk

Kelders worden poederdróog gemaakt. Muren en Gevels tegen regcndoorslag beveiligd doorliet geheel lUDERMEA

kleurloos Produkt: Wir fclimwM

BRUN Ova n H 'VAREN

Waterloostraat 3, Antwerpen

Vertegenwoordigers gevraagd buiten Antwerpen.

Kinkhoest Vallingen- Bronchiet

Het eenig en afdoende middel:

Borstsiroop fiBorstbalsem

Julius DE PRAETER

Vermaarde Volks-Apotheek

LANÖE BEELDEKENSSTRAAT

ANTWERPEN

Prijs: Borstsiroop, 1.50 fr. Borstbalsem, 1.50 en 1.00 fr. per pot.

sssssssssss

HELPT

ons volk aan werk; werk voor die menschen op dit oogenblik beteekent brood, Iaat daarom tegen lage prijzen uwe kledingstukken, mantels, pardessus, dekens, tapijten, enz., enz. VERWEN OF WASSCHEN in de Stoomverwerij

PQechdlsclie Steenweg, 03 Kitnsflei, 38, Qonäelstraat, 8 Kasfeelpleinstraat, 67. ROUWZWART in 24 uren.

TRANSPORTS

Marchandises

dans toute la Belgique

par service accéléré et à

— PRIX REDUITS —

V. ERPICUM

65, Rue Sandérus,65

ANVERS

La Maison s’occupe des formalités de sortie.

Mr& M”RYNVELD

Chirurgiens-Dentistes

75, Rempart St-Georges, 75

près la Place Léopold et la Banque Consultations journellement.

Maladies des Dents et de la Bouche

Pièces dentaires de tout système. Prix très modérés

Qediplom. Tandmeesters

75, Sint Jorisvest, 75

nabij de Leopoldplaats en de Nationale Bank Dagelijks te raadplegen.

Cand- en JVIondziehten

Kunsttanden in alle systemen met of zonder platen.

MATIGE PRIJZEN