Programme from 2 to 3 Apr. 1916Booklet

Bron: FelixArchief nr. 1968#7

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.

Show the facsimiles of this programme bookletTAVERNE HOLSTERS

(ancien local du PAON ROYAL)

25 Place de la Gare 25 /\nvers

CONSOMMATIONS de Ier CHOIX

Spécialité de Gueuze-Lambic à 35 centimes la 1/2 bouteille Bock Artois le 1/4 20 c., le 1/2 30 c. i

Café filtre extra (Spécialité) 30 c.

Stout 30 centimes le verre Orge double 30 c, la 1/2 bouteille

Sandwich divers 40 centimes

Emailleries = faïenceries

— ANVERSOISES — OFFERGELD Frères

22 rue des Escrimeurs 2 2

PORCELAINES, FAIENCES CRISTAUX, VERRERIES EMAIL, etc.

FOURNITURES POUR l’ELECTIÎICITÉ

Dépôt de la

Lampe SUâÂ

J(indsorvengoed

Kommuniekleederen

DE PRET-VAN DEN BERGH

52 Diepestraat 54

1 Droguerie J.BRAECKMANS f

Drogueries 24, Place de la Gare, 24 Couleurs

Produits chimiques Téléphone 7383 Vernis, etc. P

Toutes fournitures et Travaux Photographiques

Projection — Cinématographie — Lanternes Magiques

Maison existant depuis 20 ans, Avenue de Keyser, 54.

.SESOEBT padtais L Pouillon 204, Dambruggestraat ANTWERPEN 5alle de Ventes MÄRNIX i, Rue Terninck, i (coin rue de l’Esplanade)

Een der schoonste en modernste bad inrichtingen met centrale verwarming der plaats, met 27 Kabienen Des zomers open van 7 uren ’s morgens tot 8 uren ’s avonds des winters van 8 uren ’s morgens tot 7 uren ’s avonds Zon- en Feestdagen gesloten om 12 uren. Prijs 0 60 fr Per abon. 0.50 fr. Pour la vente de Mobiliers, Tableaux, Objets d'art etc. etc. adressez-vous à la Salle Marnix avances de fonds expertises Direction: J.B. LAMBRECHTS

rovJ

1 ZEEP IN ïi POEDER «

“IRIS

H. DESCHAMPS - /\nWerpen, ç

PAPIERHANDEL

BOEk- EN STEENDRUKKERIJ

BOEKBINDERIJ

iCMllli

J{opland 22, j/întwerpen


De gekwetste vogel

Yvonne Janson, nauwelijks twintig jaar oud heeft reeds het eerste kapittel beleefd van de eeuwige geschiedenis. Zij heeft in het geheim een brief geschreven naar haren vriend Georges Derrioul om hem te vragen of hij de belofte haar te huwen, houden zal. Eerst antwoordt hij nlel op dit schrijven Eindelijk stuurt hij een brief naar Mme Janson om haar te melden dat hij zinnens geweest was Yvonne te huwen, maar dat zijne ouders hem dwingen eene lange reis te doen en hij dus van zijn voornemen moet afzien,

Yvonne door dit schrijven zeer geschokt, gaat naar hare kamer. Zij wil zelfmoord plegen. Zij schrijft een brief naar hare moeder en naar haar broeder Roland. Deze echter heeft in de blikken zijner zusfer haar voornemen gelezen en wanneer zij een revolver nemen wil, komt hij de kamer btnnen, leest den brief en richt zich eerst verbolgen tot haar. Maar daarna is hij ingenomen met het lot zijner zuster en spreekt haar teedere woorden toe.

Wanneer Madame Janson verschijnt wordt er besloten om Yvonne's toestand te verduiken, Nantes te verlaten en naar Parijs te gaan wonen.

De familie Janson is niet rijk. Roland en Yvonne moeten dus werk zoeken. Al de pogingen die het jonge meisje daarvoor doet blijven vruchteloos. Roland heeft vernomen dat Georges te Parijs is. bij zijn schoonbroeder, den bekenden schrijver Salvière. Hij begeeft zich met zijne zuster tot bij hem en spreekt hem over haar toestand Salvière doet Georges komen die echter weigert terug op het verleden in te gaan.

Georges wordt door Salvière doorgestuurd, die samen met zijne vrouw zich het lot van Yvonne aantrekken. Door tusschenkomst van Salvière treedt deze op tijdens een groot kunst- en letterkundig feest en draagt er De Gekwetste vogel van Lafontaine voor.

Zij bekomt grooten bijval en Salvière is lusschen hare bewonderaars. De bijval van het jonge meisje wekt de jaloerschheid op van Mme Lahonce, die aan Madame Salvière doet verstaan dat haar man eene al te groote genegenheid voor Yvonne opgevat heeft. Madame Salvière neemt er geen aandacht op en nochtans sprak Mme Lahonce waarheid.Op zekeren dag verrast zij haren man terwijl hij Yvonne omhelst. Zij verwijt verontwaardigd haar man zijn gedrag.

Salvière heeft besloten de echtscheiding te vragen om Yvonne te kunnen volgen. Dezes broeder Roland, teneergedrukt door de lichtzinnigheid zijner zuster, wil het huis verlaten.Terwijl hij bezig is zijne toebereidselen daarvoor te maken komt Yvonne binnen. Wederzijdsche verklaringen worden gedaan en getroffen door de ernstige woorden van haren broeder, zai Yvonne een ander besluit nemen.

's Anderdaags gaan Yvonne en haar broeder naar Madame Salvière en kondigen haar aan dat Yvonne eene lange rondreis met eenschouwburggezeischap doen zal. Het is het afscheid. Het is de vergetelheid. Madame Salvière zat vergiffenis aan haar man kunnen schenken.

De gebroken stem

Groot drama in 6 deelen

In eene hoofdstad van het vasteland geeft een beroemde tenor zijne afscheidsvertooning, daar hij binnen eenige dagen voor eene rondreis naar Amerika vertrekt. De avond eindigt in eene ware verheerlijking voor den kunstenaar, en bij het eindigen der vertooning spant het volk de paarden uit van zijn rijtuig.

Na de vertooning geeft een schatrijke bankier, een vriend van den tenor, een intiem avondfeest in zijne weelderige meesterwoning, ter eere van den grooten kunstenaar.

Tijdens dit feest zingt de tenor als dankbetuiging aan zijnen gastheer; hij wordt op het klavier begeleid door eene jonge vrouw, de onderwijzeres der kinderen van den huize. Dit jonge meisje

Guillaume CAMPO Centraal Wisselkantoor 50, Minderbroedersrui, 50 ANTWERPEN Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaal HOLLAND Koopt: Coupons, Vreemd geld, Fondsen, tegen de hoogste prijzen. Alle inlichtingen gratis.

Tableaux

de premier ordre Rue du Paroissien n° n ANVERS

Bureau de Change Central 50, Canal des Récollets, 50 ANVERS Succursale: Brugstraat, 24, Roosendaal HOLLANDE Achète: Coupons, Monnaies Étrangères, Fonds Publics aux plus hauts prix. Tous renseignements gratis.

AV 'ApM 'Apt Afr* «,t> KŸA

Gntreprise Générale d’flmeublement

23, Rue de la Commune, 23

Ch. Blockhuys & Zoon

Güazenmaker en Kunstgüasraiwen

Justiciestraat - 77 - Antwerpen


brengt op don kunstenaar eenen diepen indruk teweeg; in een tweezang welken zij met hem uitvoert, heeft zij gelegenheid te bewijzen dat zij eene bewonderenswaardige stem bezit. De tenor, die de jonge vrouw tot de zijne wil maken, stelt haar voor haar naar Amerika mede teJeiden, haar de zangkunst grondig aan te leeren en spiegelt haar de schitterendste toekomt voor. Na lang aarzelen laat.de jonge vrouw zich overhalen en vertrekt met den kunstenaar.

Wij vinden de twee personen te New-York terug. In het hotel waar zij afgestapt zijn, brengt een ongeval den ophaalbak waarin zij zich bevinden plotseling in volle vaart tot staan en doet er een brand in uitbreken. Zij worden enkel na de schrikwekkendste wederwaardigheden gered. Dit ongeval, dat het gestel van den kunstenaar diep geschokt heeft, tastte ook buiten zijn weten op onherstelbare wijze zijne stemmiddelen aan. De kwaal, welke eerst van lichten aard was, verergert snel en ontmoedigt den lijder geheel. Door een consult bij een der bijzonderste genees-lieeren wordt hem duidelijk gemaakt dat zijne toekomst voortaan voorgoed teniet is. De ongelukkige voelt bij dit vonnis gansch zijne hoop en daarmee ook gansch zijne wilskracht vervliegen. Van dan af begeeft hij zich aan den drank en zal aldus een men-schelijk wrak worden.

Van nu af wijdt de jonge vrouw hem gansch haar leven. Zij trouwde hom, ondanks de armoede waarin hij gedompeld werd door het ongeluk dat hem trof, en beproefde door alle middelen hem, of te redden, of hem in alle geval zijn noodloltigen lust naar alkool te doen verliezen. Al hare pogingen en haar geduld zijn echter nutteloos. Terug in Europa gekomen, zijn de laatste hulpbronnen van het gezin gauw uitgeput, en de man die vroeger een der meest befaamde kunstzangers was, is nu een volslagen dronkaard die de gemeenste en verdachtste middens afloopt.

Ziende dat haar pogingen vruchteloos zijn, en vol afschrik bij het vooruitzicht haar leven te moeten slijten naast den dronkaard, besluit de jonge vrouw haar man te verlaten en te trachten zich een loopbaan te verwerven hij het tooneel. Dank zij haar talent als muzikante en hare zeer schoone stem gelukt zij daarin snel.

Dc oud-tenor leest met vreugde het briefje waarbij zijne vrouw hem haar besluit doet kennen: nu zal Dij vrij zijn en eindelijk verlost wezen van de bewaking die zijne vrouw op hem uitoefende ten einde hem het drinken te beletten. Tevergeefs poogt hij een verbintenis aan een schouwburg te krijgen, en eindelijk komt hij in een gemeene tingel-tangel terecht. Hij wordt bespot en uitgejouwd doop het publiek en dadelijk weggezonden. Lager en lager valt hij, en eindigt te worden aangenomen, voor eene bete broods, als daglooner bij eene ploeg aardewerkers.

Daar vindt zijne vrouw hem, na maanden lang zoeken, terug. Ondanks den raad der werklieden, die haar omringen, neemt zij hem in hare auto op en brengt hem naar hare woonst. De dronkaard, beurtelings verstomd en razend, wil haar mishandelen, haar dooden wellicht; maar niets ontmoedigt haar: zij wil hem doen verzorgen en hem redden. Zulks gelukt haar niet: terwijl zijne vrouw zich een oogenblik verwijderde, krijgt dc dronkaard een zenuwaanval en hangt zich met de koord eener draperij op.

KUNSTBEENEN. KUNSTARMEN

— KRUKKEN -

Brcuh» en Buikbanden

van alle soorten mei en zonder veer, gemaakt of op maat.

Elastieke Kousen voor aderspatten Elastieke Windels, enz. Heelkundige Werktuigen

Artikels voor Ziekenverpleging

äSß W W W A TP S3? Jf-JÜa JS ï ü

4, Lindenstraat,4

tusschen Vleminckveld en Gerardslraat HUIS VAN VERTROUWEN Leverancier van Gasthuizen. Ijzerenwegen enz. Specialiteit van Gewone DAMESKORSETS op maat en volgens de regels der hygiene gemaakt

ójïAx&ïttÖi êiîi9iî*ifi

Cinema Zoologie

Attendu:

Dimanche 9 et Lundi 10 Avril

Fantômasoulemortqui tue

Dimanche 16 et Lundi 17 Avril

Fantômas contre Faistomas

ECOLE SPECIALE

19, RUE HOUBLONNIERE, /\nVers

5 francs par mois.

(2 leçons par semaine).

FRANÇAIS, FRANSCH

OU ANGLAIS, of ENGELSCH

OU ESPAGNOL, . Of SPAANSCH

OU ALLEMAND, of DUITSCH t - , , .

ou dactylographie, of MACHiENscHRiFT t j tranKS per maanü

ou comptabilité, of boekhouden ) (2 lessen per week).

Anglais et Steno Dactylographie: 15 francs par mois. (10 leçons par semaine) Comptabilité, Anglais et Dactylographie: 15 frs. par mois 10 leçons par semaine) q

PATISSERIE - CONFISERIE

Avenue de Keyser, 52, Anvers

Fournisseur des principaux Cinémas et Restaurants Maison de lr ordre. — On porte à domicile.


I Gebruikt tijdens de Poos in de Örinkzalen:

Extra Gersten 1/2 0.20 I Koffie, Melk 0.30 ld Blonde » 0.30 Limonade 0.30

PROGRAMMA

DER

Publieke Vertooningen met Muziek

van Zondag 2 April om 4 en 8 torenuur en Maandag 3 April om 8 1/2 torenuur

1. Hymnus ter verheerlijking van Armand Timmermans

Peter Benoit, voor Orgel

2. De Bergpassen van den Wolf,

landschappen

3. Arnica, dramatisch gedicht

4. Oscar impressario, kluchtspel

a) Manon’s brief

b) Antwoord van Manon

6. de GEKWETSTE VOGEL

dramatisch tooneelspel in 3 deelen

Bericht voor de Avondvartooningen. — Om de muziekuitvoeringen niet testoren, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

’s Avonds: 10 minuten poos tusschen nummers 6 en 7.

P. Mascagni Ern. Gillet

AANKOMST

Nieuwe EersteCommunie-Hoeden

van af 3.60 fr. CHAPELLERIE CENTRALE

H.Van den Kerckhove-VanEyndó

22, Dambruggestraat, 22

à Pendant l’Entraete dégustez au Buffet du Café: g

0.30

0.30

H Orge Extra 1/2 0.20 Café, Lait

Blonde » 0.30 Limonade

Etc- 1

PROGRAMME

DES

Représentations publiques avec auditions musicales

du Dimanche 2 avril à 4 et à 8 h. (de la Tour) et Lundi 3 avril à 8 1/2 h. (de la Tour)

1. Hymne à la glorification de

Peter Benoit, pour Orgue

2. Les Gorges du Loup, paysages

3. Arnica, poème dramatique

4. Oscar impressario, comédie comique

a) La lettre de Manon

Arm. Timmermans

b) Réponse à Manon

P. Mascagni

Ern. Gillet

6. L’OISEAU BLESSE

comédie dramatique en 3 parties

Avis pour les Représentations du Soir. — Afin de ne pas déranger les auditions musicales, le public occupant les places du Rez-de-chaussée aura exclusivement accès aux Lavatories et W. C. (pour Dames et Messieurs) installés au Jardin d’hiver et au Café (accès par la Salle des Marbres).

Le soir: Pause de 10 minutes entre les nos 4 et 5.

Jacques BOlt

OPTICIEN Electricien

Fournisseur de la Société d’Astronomie

Rue St* Jacques m, Anvers

Pas de hausse pendant la Guerre


Srftwte tfwfo rftefc rforfh ttotfotfàfc cftuftk ffedfe rfa-ft {fad&fad&fc ifeefo (facte iftvfc (teitecfactetfafte (fa/fc (faffaß?

De grootste fabrieken van Antwerpen zrçn naar ieders meening de

DE BEllKEliAER’s Fabrieken I

Biscuits en Chocolade N. V.

I Zij zijn gelegen tusschen de Kievit- en Ploegstraten en beslaan 3 eene bebouwde oppervlakte van circa 13000 nieters vierkant.

De voortbrengst staat in juiste verhouding tot de inrichting f die behoort tot de allereersten van het vasteland.

De ongemeene uitbreiding der de Beukelaer’s Fabrieken is | het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg van de voortreffelijkheid har er voortbrengselen.

Daar wordt niet geknoeid!!

7. Mam’zelle Sourire, fantazie op het blij-zangspel A. Lachaume

s. DE GEBROKEN STEM

drama in 6 deelen

Verwacht:

Zondag en Maandag, 9 en 10 April: FANTOMAS of de doode die doodt (3 Keeks) » » 16 en 17 >: FANTOMAS legen FANTOMAS (4e »

PAASCHWEEK: Vrijdag 21 April, te 8 1/2 torenuur.

Zondag (Paschen) 23 « te 4 en 8 »

Donderdag 27 » te 8 1/2 »

HET LEVEN VAN CHRISTUS (van de Kribbe tot het Graf) gekleurde film in 38 taf. Bijzondere muziek begeleiding voor Zang, Orgel en Orkest.

Solisten: Mej. Elisa Leverino (sopraan) en Heer Georoe Villier (baryton) Gewone prijs der plaatsen. — Men kan zich van nu af, kaarten bezorgen aan de Winketten van den Dierentuin, zonder prijsverhooging.

L. W. Gezien de huidige omstandigheden voorbehoudt het bestuur zich het recht het programma te veranderen.

M0MfI»EII8

Egmontstraat, 39-41, Antwerpen

Extra Belgische Kolen

reef’s rfcfricfti CS7.

Wf :ß

Extra Zeeppoeder! meillew des savons

overtreft alle andere merken In ’t Groot bij:

CONSTANT FLOREN

en poudre surpasse toutesles autres marques

En gros citez:

Fabrieken;

LANGE WINKELSTRAAT, 11-15 en STIJFS ELSTRA AT 8 10, Antw.

Bureelen:

Antwerpen: STIJFSELSTRAAT, 12 Brussel: de Brouckère-Plaats, 46.

Fabriques:

Longue Rue de la BOUTIQUE 11-15 et RUE DE L’AMIDON 8-10, Anvers Bureaux:

Anvers: RUt DE L’AMIDON, 12 Bruxelles: Place de Brouckère, 46

7. Mam’zelle Sourire, opérette fantaisie Aimé Lachaume

s. LA VOIX BRISEE

drame en 6 parties

Attendu:

Dimanche et Lundi, 9 et 10 »: FANTOMAS ou le Mort qui tue (3e Série)

» » 16 et 17 avril : FANTOMAS contre FANTOMAS (4e Série)

Semaine Sainte: Vendredi 21 Avril, à 8 1/2 hr de la tour.

Dimanche (Pâques 23 » à 4 hs et à 8 hs de la tour.

Jeudi 27 » à 81/2 h

LA VIE DU CHRIST ( de la Crèche au Tombeau) film coloré en 38 tableaux Adoptation musicale spéciale pour Chant, Orgue et Orchestre.

Solistes: Melle Elisa LEVERiNG-fsoprano) et Mr Georges Villier (baryton)

Prix des places habituel. — L’on peut obtenir dès-à-présent des billets, sans augmentation de prix, au guichet du Jardin Zoologique.

N. B. Vu les circonstances actuelles, la direction se réserve le droit de changer le programme.

Rue d’Egmont, 39-41, Anvers

Charbons belges extra


L’oiseau blessé

Yvonne Janson, à peine vingt ans a déjà vécu le premier chapitre de l’éternelle h stoire. Elle écrit en cachette une lettre à son ami Georges Derrioul pour lui demander s’il tiendra sa promesse de mariage. Celui-ci ne répond d’abord pas à cette missive. 1! envoie enfin une lettre à Mme Janson pour lui dire qu’il avait eu l’intention d’épouser sa fille, mais que ses parents le forcent à partir pour un long voyage et qu’il doit donc renoncer à ses projets.

Yvonne est troublée et rentre dans sa chambre. Elle veut se donner la mort. Elle écrit une lettre adressée à sa mère et à son frère Roland. Celui-ci avait démêlé dans les yeux de sa sœur ce qu’elle a décidée et quand elle veut prendre un revolver il entre dans sa chambre, lit la lettre et s’adresse d’abord à elle avec un geste de colère Mais ensuite il se prend de pitié pour sa sœur et lui adresse des paroles de tendresse.

Quand Madame janson survient on décide pour cacher la situation d’Yvonne de quitter Nantes et d'aller à Paris

La famille Janson n’a pas de fortune. Il faut donc que Roland et Yvonne travaillent. Toutes les démarches de la jeune fille restent infructueuses.Roland a su que Georges était a Paris, chez son beau frère, l’écrivain connu Salvière. Il se présente chez lui avec sa sœur et lui explique la situation. Salvière fait venir Georges qui refuse de revenir sur le passé.

Georges est congédié par Salvière qui s’intéresse avec sa femme au sort d’Yvonne.

Par l’entremise de Salvière elle débute comme comédienne à une grande soirée artistique et littéraire avec l’oiseau blessé de Lafontaine. Elle obtient un brillant succès et Salvière est au premier rang de ceux qui l’entourent. Le succès de la jeune fille excite la jalousie.de Mme Lahonce, qui insinue à Mme Salvière que son mari porte une trop grande admiration pour Yvonne. Mme Salvière n’y prend garde et pourtant Mme Lahonce avait dit vrai. Un jour elle surprend son mari embrassant Yvonne. Indignée elle s’adresse à son mari et lui reproche sa conduite.

Het Huis van

YEmHWÏlIMEM Ed. Van Reeth

138, Nationalestraat

ANTWERPEN

heeft de eer te berichten aan het publiek, getroffen door de oorlogsgebeurtenissen, dat het beschikt over magazijnen gezegd «Garde-Meubles» en dat het zich aanbeveelt in zijne welwillende aandacht. Al de zaken zullen afgehandeld worden aan de prijzen en voorwaarden van het Syndikaat der Verhuizers.

V er huizing en voor de stad, de provincie en het buitenland. Telegram-adres «Continent» Telefoon 4701.

lx o (Pétpopole

0nO8PSoise

StÉ Ame d'Assurances fondée en 1900 DEMANDE de BONSAGENTS

pour sa nouvelle branche

GÄPITÄLISÄTION

TRAVAIL FACILE

COMMISSION IMPORTANTE

Rue Leys 19

ANVERS

LANGUAGES

ECOLE SPÉCIALE DES LANGUES VIVANTES

MEIR 41. coin Longue rue des Claires

1° Français 1° Leçons Privées

2° Anglais 3° Espagnol 4° Italien

5° Allemand etc.etc.

6° Commerce 7» Comptabilité comprenant plusieurs élèves

8° Sténo I 5 frs. Par mois

9° Dactylo j 2 leçons par semaine

Renseignements et leçon d’essai gratuits, 41, MEIR

pour Daines ou Messieurs « x

2° Classes Spéciales jo z

à UN fr. par leçon S p o

3° Cours Collectifs cl, z

ÉCOLE ANGLAISE fondée en Janvier 1915

58, rue du Bien-Etre (Palais de Justice.)

Français

Anglais

Italien

Espagnol

Allemand

Comptabilité

Sténographie

Dactylographie

5 fr. par mois 2 leçons par semaine

Cours Accumulatifs.

1° Anglais et Sténo Dactylo 2° Comptabilité, Anglais et Dactylographie.

3° Calculs, Allemand et Dactylographie.

15 frs. par mois (10 leçons par semaine)


W9ÊBS&R

Salvière a pris la résolution de divorcer pour suivre Yvonne. Le frère de celle-ci, Roland souffrant de la légèreté de sa sœur, veut quitter la maison. Au moment où il achève ses préparatifs de départ Yvonne le surprend. Une explication a lieu entre eux et grâce aux paroles acceuillantes de son frère Yvonne se décide à prendre une autre résolution.

Le lendemain Yvonne et son frère se font annoncer chez Madame Salvière et lui apprennent qu’Yvonne s’est engagée pour une tournée lointaine. C'est le départ. C’est l’oubli. Madame Salvière pourra pardonner à son mari.

La Voix brisée

Grand drame en 6 parties

L>ans une capitale du coniinfcnt, un célèbre ténor donne sa représentation d’adieux. Peu de jours après, il partira pour une tournée en Amérique. Cette soirée se termine en véritable apothéose pour l’artiste lyrique et, à la sortie du spectacle, le public détèle sa voiture.

Après le spectacle, un richissime banquier, ami du ténor, organise dans son fastueux hôtel une soirée intime en l’honneur du grand artiste.

Au cours de cette soirée, le ténor se fait entendre en guise de remercîments à ses hôtes et est accompagné au piano par une jeune femme, institutrice des enfants de la maison. Cette jeune fille produit une grande impression sur l’artiste; clans un duo qu’elle interprète avec Jui, elle a l’occasion de prouver qu’elle est douée d’une voix admirable. Le ténor, rêvant de conquérir la jeune femme, lui propose de l’emmener en Amérique, de lui faire

Maison Verstappen

Rue élu Prince, 21«23, Anvers

— Grand choix d’après les dernières Nouveautés — Installation spéciale pour Deuil.

La Maison se charge de tout Arrangement.

ßeroepsehool van DARD- EH SEKUNDE

} Bster Mme V. ROCK-CLUYTENS

4 120, Viaduct-Dam, 120 - ANTWERPEN

4. Nieuwe leerlingen worden dagelijks aangenomen.

Magazijn van Corsets - Corsets op maat.

Pendant le temps de guerre

faites tin apprentissage à

l’Ecole Pratique de Commerce

INSTITUT RACHOR

10, longue rue Neuve 10,Bourse

le mieux organisé pour la préparation rapide aux emplois de:

Stén o-Dactylographes, Compta bies, Correspondants

Cours complets en SIX MOIS. Section spéciale pour Jeunes Hommes et JEUNES FILLES.

(Diplôme décerné à « l’Institut Rachor » parla ville d’Anvers lors de l’Exposition: « LA FEMME CONTEMPORAINE » section Bureau, Mai-Juin 1914). Pour tous renseignements complémentaires, programmes et conditions, s’adresser au local de l’fNSTITUT Rachor, 10, l.r. lyetive (Bourse).

Profitez de votre temps et apprenez: Français, Anglais, Allemand et Russe (enseigné par le Directeur de nationalité russe).

Les leçons commencent aussitôt l’inscription, reçue à toute date.

SSSSSS

Aux Trois Anneaux

Rue des Peignes, 23

jYîaison importante de

Nouveautés, Lainages Soieries

Grand assortiment de

tissus

pour genre Tailleur

prçiX noDÉRÉs sssssssssss


étudier à fond l'art lyrique, et fait miroiter devant elle l’avenir le plus brillant. Après beaucoup d’hésitation, la jeune femme se laisse convaincre et part avec l’artiste.

Nous retrouvons maintenant les deux personnages à New-York. Dans l’hôtel où ils sont descendus, un accident a déterminé l’arrêt en pleine course et l’incendie, d’un ascenseur dans lequel ils se trouvent. Ils ne sont sauvés qu’après les péripéties les plus angoissantes et cet événement, qui a produit dans l’organisme de l’artiste une perturbation profonde a, à son insu, attaqué de façon irrémédiable ses organes vocaux. Le mal, d'abord bénin, empire rapidement et démoralise complètement le patient. Une consultation qu’il a prise auprès d’une sommité médicale lui rend claire la perte désormais certaine de son avenir. Devant cet arrêt de la Faculté, le malheureux sent tout espoir et aussi toute volonté le quitter. 11 s’adonne dès lors à la boisson et va devenir une véritable épave humaine.

La jeune femme lui voue désormais sa vie. Elle l’a épousé, malgré la détresse où le plonge le malheur qui s’est abattu sur lui, et tente par tous les moyens de le guérir peut-être, de le détourner dans tous les cas de sa funeste pdssion pour l’alcool. Tous ses efforts, toute sa patience sont vains. Rentré en Europe, le ménage épuise ses dernières ressources et l’homme qui était naguère un des artistes lyriques les plus fameux, est maintenant un ivrogne invétéré, fréquentant les milieux interlopes et crapuleux.

Devant l’inanité de ses efforts et la terreur véritable que lui inspire maintenant la vie aux côtés de l’ivrogne, la jeune femme décide de se séparer de «on mari et de tâcher de se faire une situation au théâtre. Grâce à son talent de musicienne et à sa très belle voix, elle réussit rapidement.

L’ancien ténor lit avec joie le billet par lequel sa femme lui notifie sa décision: il va être libre et délivré enfin de la surveillance qu’exerçait sur lui sa compagne, et qui tendait surtout à l’empêcher de boire. 11 essaie vainement d’obtenir un engagement au théâtre, et échoue enfin sur les tréteaux d’un infâme café-chantant. Il y est bafoué et hué par le public, et renvoyé séance tenante. Il roule de plus en plus bas et finit par être engagé, pour une croûte de pain, comme aide-manœuvre dans une brigade de terrassiers.

C’est là que sa femme le retrouve, après des mois et des mois de recherches infructueuses. Malgré le conseil des ouvriers qui l’entourent, elle le fait entrer dans son auto et le ramène à son domicile. L’ivrogne, tour à tour hébété et furieux, veut la maltraiter, la tuer peut-être; mais rien ne la rebute: elle le fera soigner et tentera de le sauver. Ce projet ne se réalisera pas: pendant que sa femme s’est éloignée un instant, l’ivrogne est pris d’une crise de délire et se tue en se pendant au moyen d’une corde arrachée à une draperie.

F. NOPPE-BRUSSELAIRS

Boulangerie de Luxe Chaussée de TVTa.lin.es 160, Anvers


I *£§3 Rux Forges de Vulealii ***

\ ÄAIS0N L. VERSTREPEN-ELIäERTS I

FL. VERSTREPEN, Succ

Foyers E< JMR5MA

Agence exclusive Se méfier des imitations

Calorifères MUSGRAVE.

Cuisinières Emaillées et Pôeles Oodin

Installations complètes de euisinières

FABRIQUE DE FOURRURES SPÉCIALITÉ DE PALETOTS ET ÉTOLES

Jv «Mf

IffI j*p\ yQJH )fjg|

MAISON FERMÉE

Rue de la Province, 33

RÉPARATIONS

TRANSFORMATIONS

CONSERVATION

ANVERS

Téléphone 2709

Nous ne sommes pas Agents mais FABRICANTS ANVERSOIS! Faites donc installer votre Bureau par la

’’INDIAfiA Mfg."

Hubert BLOM 74, Longue Rue Neuve,74

(en face de l’église St-Jacques) ANVERS

Bureaux et Armoires à volets et autres

ZIHJ&. voor Daken

PLATFORMENenGOTEN

wordt zeer voordeelig vervangen door de

9SV7eakkmg9de” PLASTIQUE”

Waterdichtmaken onder waarborg van alle GLASDAKEN, KOEPELS, BROEIKASSEN.

- MONOLITHE -

Plattedaken, gewaarb onverslijtbaar. Carton bitumé, Asphaltpapier Dakvilt. enz. enz.

Roestwerende Metaalverwen, Waterverwen voorBuiten-en Binnenwerk

Kelders worden poederdroog gemaakt. Muren en Gevels tegen regendoorslag beveiügddoorhetgeheel lUpCDUCA kleurloos produkt: *"* C11 BI CM

B R U NO van HAAREN

Waterloostraat 3, Antwerpen

Vertegenwoordigers gevraagd buiten Antwerpen.

Spéeialité:

Meubles pour le système à fiches, et le classement vertical de la correspondance

Kinkhoest Vallingen- Bronchiet

Het eenig en afdoende middel:

Borstsiroop & Borstbalsem

Julios DE PRAETER

Vermaarde Volks-A pot heek

LANGE BEELDEKENSSTRAAT

ANTWERPEN

Prijs: Borstsiroop, 1.50 fr Borstbalsem, 1.50 en 1.00 fr. per pot.

SSSSSS

HELPT

ons volk aan werk; werk voor die menschen op dit oogenblik beteekent brood, laat daarom tegen lage prijzen uwe kledingstukken, mantels, pardessus, dekens, tapijten, enz., enz. VERWEN OF WASSCHEN in de Stoomverwerij

L» YÈM

PQech'Usclv? Sfaenweg, 03 Kuiisfléi, 38, Qonäelsfrctcif, 8 Nasfeelpleinstrcaf, 67. ROUWZWART in 24 uren.

TRANSPORTS

Marchandises

dans toute la Belgique

par service accéléré et à

— PRIX REDUITS —

V. ERPICUM

65, Rue Sandérus, 65

ANVERS

La Maison s’occupe des formalités de sortie.

Mr& M” RYNVELD

Chirurgiens-Dentistes

75, Rempart St-Georges, 75

près la Place Léopold et la Banque Consultations journellement.

Maladies des Dents et de la Bouche

Pièces dentaires de tout système. Prix très modérés

Gediplom. Tandmeesters

75, Sint Jorisvest, 75

nabij de Leopoldplaats en de Nationale Bank Dagelijks te raadplegen.

Cand- en )VIondz»ehten

Kunsttanden in alle systemen met of zonder platen.

MATIGE PRIJZEN