Programme from 9 to 10 Apr. 1916Booklet

Bron: FelixArchief nr. 1968#8

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.

Show the facsimiles of this programme booklet


jf âsi/ï (

WCim RWU.ZÜÜIÜ6K

''VwVERS. - IIWPR. CL. THIBAUT.


TAVERNE HOLSTERS

(ancien local du PAON ROYAL) }?

25 Place de la Gare 25 — /\nvers

2 CONSOMMATIONS de Ier CHOIX Ç

Spécialité de Gueuze-Lambic à 35 centimes la 1/2 bouteille 1 Bock Artois le 1/4 20 c., le 1/2 30c. i Stout 30 centimes le verre

Café filtre extra (Spécialité) 30 c. ] Orge double 30 c-, la 1/2 bouteille r éj Sandwich divers 40 centimes

Emailleries = faieneeries

— ANVERSOISES —

OFFERGELD Frères

22 rue des Escrimeurs 2 2

PORCELAINES, FAIENCES CRISTAUX, VERRERIES EMAIL, etc.

FOURNITURES POUR l’ELECTfllCITÉ

Dépôt de la

J(indsorvengoed

Xommuniek/eederen

DE PRET-VAN DEN BERGH

52 Diepestraat 54

Droguerie J. BRAECKMANS

Drogueries 24, Place de ia Gare, 24 Couleurs f

Produits chimiques Téléphone 7383 Vernis, etc.

Toutes fournitures et Travaux Photographiques

Projection — Cinématographie — Lanternes Magiques

etc. etc.

Maison existant depuis 20 ans, Avenue de Keyser, 54.

Badhuis ij" pooilion

204. Dambruggestraat

ANTWERPEN

Een der schoonste en modernste had-inrichtingen met centrale verwarming der plaats, met 27 Kabienen Des zomers open van 7 uren ’s morgens tot 8 uren ’s avonds des winters van 8 uren ’s morgens tot 7 uren ’s avonds Zon- en Feestdagen gesloten ' om 12 uren.

Prijs 0.60 fr. Per abon. 0.50 fr.

Salle de Ventes

JVTÄRNIX

i. Rue Terninck, i

(coin rue de l’Esplanade)

Pour la vente de Mobiliers, Tableaux, Objets d'art etc. etc.

adressez-vous à la Salle Marnix

AVANCES DE FONDS

EXPERTISES

Direction: J.B. LAMBRECHTS

ZEEP ÏN POEDER i

H. DESCHAMPS - Antwerpen. je-

Cinema Zoologie

Zondag 16 en Maandag 17 /\pril

FANT01AS ieSe, FANTOMAS


FANTOMAS of de Doode die doodt

Drama in 6 deelen en 58 Tafereelen

VERDEEL1NG:

De Bankier Nauteuil )

De Zwarte Man De Kommissaris )

Cranajour )

De opzichter Juve )

De dagbladschrijver Fandor Jacques Dolion Thomery

De gevangenbewaarder Nibet Lady Beltham De Prinses Sonia Elsa Dolion.

Navarre

Bréon

Melchior André Suguet Sutz Morat Naudier Renée Carl Jane Foler J. Fobrèges

Inleiding. — Met het vernielen van het huis van Auteuil had Fantómas gedacht dat hij Juve en Fandor er in zou hebben begraven. Nochtans, Fandor uit de puinen gekomen, was langzamerhand genezen. Wat Juve betreft, was hij, zoo men dacht, bij de dooden gebleven.

In een donker huis nevens het Gerechtshof gebouwd, woonde eene oud-kleerkoopster « Moeder Toulouche » genoemd, die ook gestolen goed kocht, dat ze in eenen onderaardschen gang verborg naar de Seine loopend. Den dag waarop de ontploffing gebeurde te Auteuil, had zij eenen knaap opgenomen, die half dom scheen, en die zij « Cranajour » noemde. Cranajour nochtans, die zoo dom scheen, wist allerbest dat Juve nog wel levend was... De medewerker van Moeder Toulouche was een zeker Nibet, gevangenisbewaarder en daarbij medewerker van Fantómas.

1 De kunstschilder Jacques Dollen, woont in de Nervinstraat. De nacht valt langzamerhand. Hij leest. Plotseling wordt achter hem eene gordijn opengetrokken, en een zwarte man verschijn!: ’t is Fantómas! Hij valt den lezer plotselings aan, geeft hem een wreeden slag in den nek, en doet hem wat cloroform inademen; de kunstschilder valt neer; Fantómas trekt de deur open en twee zwarte mannen komen binnen, die eene groote mand dragen... ’s Morgens vindt de dienstvrouw Jacques schijndood, en in den zetel ligt eene doode vrouw. De politie verwittigd, komt toegesneld, en een geneesheer herroept den schilder tot het leven. Men ondervraagt Jacques, en hij verklaart dat de doode vrouw Barones de Vibraye heet, maar het is hem onmogelijk uitleg te geven. Bij de tafel vindt de kommissaris een brief, door den schilder aan de barones geschreven waarin hij haar uitnoodigt de teekeningen te komen zien, die hij voor het Salon bestemt.

De schilder wordt als schuldig aanzien en door twee bewakers naar de gevangenis gevoerd Onder weg verwijdert een dezer zich en Jacques treedt met den andere in de cel. Eensklaps springt Nibet, want hij is het, op zijnen gevangene, en verwurgt hem. Fador ging naar den rechter zoodra hij van de zaak had hoorenspreken. Nauwelijks was hij daar of men kondigt de komst aan van de zuster van Jacques. De rechter meldt haar het droeve nieuws, en de ongelukkige vraagt haren beminden broeder een laatste maal te mogen zien. De rechter, die aan eene zelfmoord geloofde, vergezelt haar naar de cel, alwaar zij bevinden dat het lijk verdwenen is. De twee wakers, Nibet en zijn makker, verklaren er niets van te begrijpen, daar zij beiden voor de cel gebleven zijn. En de jonge vrouw keert weenend naar het huls haars broeders weder, waar zij een verfrommeld papiertje vindt met de volgende woorden: Baronnes de Vibraye, 3 Augustus, Jacques Dollen. — Dep...— SoniaDondoff, 12 April. — Thomery, in Mei. — Nauteuil, einde Mei.

Intusschen greep een wonderlijk feit plaats in de riolen der stad. Het lijk van Jacques ligt erop den grond, en Nibet en Fantómas staan er bij. Deze

Guillaume CAMPO Centraal Wisselkantoor 50, Minderbroedersrui, 50 ANTWERPEN Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaal HOLLAND Koopt; Coupons, Vreemd geld, Fondsen, tegen de hoogste prijzen. Alle inlichtingen gratis.

Tableaux

de premier ordre Rue du Paroissien n° 4 ANVERS

Bureau de Change Central 50. Canal des Récollets, 50 ANVERS Succursale: Brugstraat. 24, Roosendaal HOLLANDE Achète: Coupons, Monnaies Etrangères, Fonds Publics auxplus hautsprix. Tous renseignements gratis.

Sntreppise Générale d’Æmeublement

Göill. ÔWAEIÏEH-ÇRETsI

23, Rue de la Commune, 23 k

Ch.Blockhuys &Zoon

GliRZENWflKER EN rçUNSTGIiflSRAIVIEN

Justiciestraat - 77 - Antwerpen


laatste neemt plotseling een scherpsnijdend mes en trekt eer.e hand van den doode tot zich: Welk afgrijselijk werk gaat de bandiet uitvoeren?

II. Farfdor wilde weten op welke wijze het lijk van Dollon verdwenen was. Hij ging ’s nachts naar het Gerechtshof en op goed geluk daalde hij naar de plaats waar het lijk van Dollon gelegen had.

Cranajour en Nibet waren juist in de nabijheid; Nibet wilde Fandor doorsteken, maar Cranajour trok hem achteruit en gaf hem eenen duw waardoor hij door de opening der riool in de Seine viel.

ill. De hooge wereld van Parijs was in het huis van den suikerfabrikant Thomery vergaderd- op een feest, dat hii gaf ter eere zijner bruid, prinses Sonia. Deze droeg een halssnoer, van meer dan een millioen waarde, dat de algemeene aandacht trok èn bijzonder die van den bankier Nauteuil.

Gebruik makend van de gelegenheid dat de prinses alleen vertoeft in een klein salon, overvalt de bankier haar plotseling en duwt haar een zakdoek met chloroform onder den neus, waardoor zij in slaap valt Nauteuil grijpt het halssnoer en laat het aan een draad gebonden in den hof nederzakken, alwaar het door een man in ontvangst wordt genomen.

Thomery, zijne bruid opzoekend, vindt ze bedwelmd liggen. Hij gaat hulp halen en alsdan wordt de diefstal ontdekt Dadelijk worden alle deuren gesloten en iedereen afgetast, doch het halssnoer is niet te vinden. Tot aller ontsteltenis vindt men op den hals der prinses de vingerafdrukken van Jacques Dollen, die reeds sddert tien dagen gestorven is.

IV. De bankier Nauteuil, in zijne werkkamer neergezeten, dacht juist na, dat indien de fabrikant Thomery kon verdwijnen, er voor hem gelegenheid was om ineens rijk te worden, juist kwam Lady Beltham binnen. Fantómas draagt haar op een brief aan Thomery te brengen, waarin aan deze om een onderhoud gevraagd wordt. Thomery aanvaardt en begeeft zich naar het Restaurant Weler waar het onderhoud moet plaats vinden. Nauwelijks is Hij •er binnengetreden of twee zwarte mannen overvallen hem .en slaan hem neder. Nu kan Nauteuil in de suikers een fortuin winnen.

V. Elsa verblijft titans te Nauteuil in het hotel Bourrot. Zij schrijft aan Fandor om hem het vinden van het briefje mede te deelen en verzoekt hem tevens te komen. Terwijl zij schrijft komt een bediende haar verwittigen dat men haar aan den telefoon roept. Zij gaat weg en inmiddels leest de bediende het schrijven. Om het briefje op eene zekere plaats te verbergen, neemt Elsa haar tampon van vloeipapier, schroeft het houten deksel los en verbergt het papiertje daaronder.

’s Nachts dringt een zwarte man in hare kamer binnen om zich van het schrift meester te maken, doch hij vindt hef nergens. Ten einde raad besluit hij Elsa te dooden en zet de gasleiding open; daarop verdwijnt hij in den nacht. Als Fandor in het Bourrot-hotel aankomt, vindt hij Elsa bedwelmd liggen. Hij draagt haar buiten om haar zien te redden en keert in de kamer terug om hel papier te halen. Hij hoort voetstappen naderen en versteekt zich -in een groote mand.

Nauteuil treedt binnen, in rechter verkleed, om alles te onderzoeken en geeft aan zijne mannen het bevel de mand mede te nemen. Fandor wordt naar de Lecourbestraat gedragen en als alles stil is, kruipt hij uit de mand en ziet ontsteld dat hij zich in eene geslotene kamer bevindt met het tijk van Thomery.

VI. Fandor, op v g naar de Prefectuur, wordt legen gehouden door eenen bedelaar, waarin hij fijnen vriend Juve herkent. Deze verklaart zich voor dood te hebben gehouden, om aldus Fantómas beter te kunnen vervolgen.

De bankier Nauteuil, '• zijne werkkamer gezeten, ontvangt twee kaartjes met de namen: Juve en f.. .dor. Deze laatsten springen binnen onder den kreet: handen omhoog. De handen schijnen onbedekt, ntaar Juve trekt er, eene huid af, die van de handen van Dollon.

Fantómas springt eensklaps achteruit en verdwijnt in eene opening in den muur. Hij is dtiswedetom vrij

PAPIERHANDEL

BOEtf- EN STEENDlUtfkERIJ

BOEKBINDERIJ

J{opland 22, jÇntwerpen

ÉCOLE SPÉCIALE

19, RUE HOUBLONNIERE,/\ntfers

FRANÇAIS, FRANSCH

OU ANGLAIS, Of ENOELSCH

ou ESPAGNOL. of SPAANSCH

OU ALLEMAND, of DUITSCH

ou DACTYLOGRAPHIE, of MACHIENSCHRIFT

ou COMPTABILITÉ, of BOEKHOUDEN

5 francs par mois.

(2 leçons par semaine).

5 franks per maand (2 lessen per week). Anglais ET Sténo-Dactylographie: 15 francs par mois. (10 leçons par semaine) Comptabilité, Anglais et Dactylographie: 15 frs. par mois (10 leçons par semaine)

PATISSERIE - CONFISERIE

Avenue de Keyser, 62, Anvers f

Fournisseur des principaux Cinémas et Restaurants r** Maison de lr ordre. — On porte à domicile.


I Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen: |

Extra Gersten 1/2 0.20 Koffie, Melk 0.30

Blonde » 0.30 Limonade 0.30 B

I Enz- ê

PROGRAMMA

DER

Publieke Vertooningen met Muziek

van Zondag 9 April om 4 en 8 1/2 torenuur en Maandag 10 April om 8 1/2 torenuur

1. Allegro con fuocco voor groot Orgel Aug. De Boeck

2. De Inktvisschen, natuurkundige film

3. De Andere, drama

4. Samson en Dalila, fantazie op het zangspel Cam. Saint-Saëns

5. FANTOMAS

of de Doode die doodt (Ie, 2e en 3e deelen)

Bericht voor de Avondvertooningen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

’s Avonds: 10 minuten poos tusschen nummers 5 en 6.

AANKOMST

Nieuwe Eerste Communie-Hoeden

van af 3.60 fr. CHAPELLERIE CENTRALE

H.Van den Kerckhove-Van Eynde

22, Dambruggestraat, 22

I Pendant l’Entracte dégustez au Buffet du Café: g

î Orge Extra 1/2 0.20 Café, Lait 0.30 1

Blonde » 0.30 Limonade 0.30

Etc- 1

PROGRAMME

DES

Représentations publiques avec auditions musicales

du Dimanche 9 avril à 4 et à 8 1/2 h. (de la tour) et Lundi 1 O avril à 8 1/2 h. (de la tour)

1. Allegro con fuocco, pour grand Orgue Aug. De Boeck

2. Les Poulpes, film zoologique

3. L’Autre, drame

4. Samson et Daida, fantaisie sur l’opéra Cam. Saint-Saëns

5. FANTOMAS

OU le Mort qui tue (lre, 2e et 3e parties)

Avis pour les Représentations du Soir. — Afin de ne pas déranger les auditions musicales, le public occupant les places du Rez-de-chaussée aura exclusivement accès aux Lavatories et W. C. (pour Dames et Messieurs) installés au Jardin d’hiver et au Café (accès par la Salle des Marbres).

Le soir: Pause de 10 minutes entre les nos 5 et 6.

Jacques BOIt

Fournisseur de la Société d'Astronomie

Rue St, Jacques 21, A,uveirs

Pas de hausse pendant la Guerre


S f.teste faste faite fafa fafa faite faite faste faste faste faste faste faste i tste 1t*te faste faste faste faste irte fafa< s

De grootste fabrieken van Antwerpen zijn naar I ieders meening de

I DE BEUKELAER’s Fabrieken s

I Biscuits en Chocoiade N. V.

Zij zijn gelegen tusschen de Kievit- en Ploegstraten en beslaan », I eerie bebouwde oppervlakte van circa 13000 meters vierkant.

1 De voortbrengst staat in juiste verhouding tot de inrichting f | die behoort tot de allereersten vnn het vasteland.

I De ongemeene uitbreiding der de Beukelaer’s Fabrieken is | f het rechtstreeksch en onmiddellijk gevolg van de voortreffe- | 1 lijkheid harer voortbrengselen. |

Daar wordt niet geknoeid!!

6. De Musketiers in het Klooster, (openingstuk) L. Varney

7. FANTOMAS

of de Doode die doodt (4e, 5e en 6e deelen)

8. Aanroeping toi de Maagd Felix Fourdrain

9. De Zeekreeft, klucht

Verwacht:

Zondag en Maandag, 16 en 17 April: FANTOMAS legen FANTOMAS (4e Keeks) PAASCHW EEK: Vrijdag 21 April, te 8 1/2 torenuur.

Zondag (Paschen) 23 « te 4 en 8 1/2 »

Donderdag 27 » te 8 1/2 »

HET LEVEN VAN CHRISTUS (van de Kribbe tot het Graf) gekleurde film in 38 taf. Bijzondere muziek-begeleiding voor Zang, Orgel en Orkest.

Solisten: Mej. Ei.isa Levering (sopraan) en Heer Georges Villier (bariton) Gewone prijs der plaatsen - Men kan zich van nu af, kaarten bezorgen aan de Winketten van den Dierentuin, zonder prijsverhooging.

L. W. Gezien de huidige omstandigheden voorbehoudt het bestuur zich het recht het programma te veranderen.

Egmontstraat, 39-41, Antwerpen

Extra Belgische Kolen

S3 faite fatefatefate faite faste faste fate fatefate fate fate fate fafatete faste, faste faste.

Extra Zeeppoeder! üe meinem des savons

* » o ri fon/inlno

overtreft alle andere merken

ln 't Groot bij:

en poudre surpasse toutes les autres marques

En gros chez:

CONSTANT FLOREN

€ Fabrieken :

2 LANGE WINKELSTRAAT, 11-15 I en STIJFSELSTRAAT 8-10, Aniw.

Bureelen :

Antwerpen: STIJFSELSTRAAT, 12 f Brussel: de Brouckère-Plaats, 46.

Fabriques:

Longue Rue de la BOUTIQUE 11-15 et RUE DE L'AMIDON 8-10, Anvers Bureaux:

Anvers: RUE DE L’AMIDON, 12 Bruxelles: Place de Brouckère, 46

6. Les Mousquetaires au Couvent, ouverture L. Varney

7. FANTOMAS

OU le Mort qui tue (4e, 5e et 6e parties)

8. Invocation à la Vierge Félix Fourdrain

9. Le Homard, comique

Attendu:

Dimanche et Lundi, 16 et 17 avril: FANTO.V1AS contre FANTOMAS (4e Série) Semaine Sainte: Vendredi 21 Avril, à 8 1/2 hs de la tour.

Dimanche (Pâques) 23 » à 4 hs et à 8 1 2 hs de la tour.

Jeudi 27 » à 8 1/2 h

LA VIE DU CHRIST (de la Crèche au Tombeau) film coloré en 38 tableaux Adaptation musicale spéciale pour Chant, Orgue et Orchéstre.

Solistes: Metle Elisa Levering (soprano) et Mr Georges Villier (baryton)

Prix des ptaces habituel — L’on peut obtenir dès-à-présent des billets, sans augmeniation de prix, au guichet du jardin Zoologique.

N. B. Vu les circonstances actuelles, la direction se réserve le droit de changer le programme.

IiBOffWTB-SOBIS

Rue d’Egmont, 39-41, Anvers

(Eharbons belges extra


FANTOMAS ou le Mort qui tue

•Drame en 6 parties et 58 Tableaux

DISTRIBUTION:

Bréon

Melchior André Suguet Sutz Morat Naudier

Mme Rénée Cari M11« Jane Foler M"e I. Fobrèges

Préliminaires. — En détruisant la maison d’Auteuil, Fantômas avait cru se défaire de Juve et de Fandor. Cependant, Fandor, retiré des décombres, s’était remis de ses blessures. Quant à Juve, il était, dit-on resté parmi les victimes.

Dans une rue sombre bordant le Palais de Justice, habitait une fripière du nom de « mère Toulouche », qui achetait les objets volés. Elle les cachait ensuite dans un souterrain donnant sur la Seine. Le jour de l’affaire d’Auteuil. elle avait recueilli un être étrange, ne parlant que par monosyllables, à moitié idiot et qu’elle avait surnommé « Crânajour ». Et pourtant Crânajour, si stupide d’aspect, savait pertinemment que Juve n’était pas mort. Le complice de la mère Toulouche était un certain Nibet, gardien de la prison, le complice de Fantômas.

Le banquier de Nauteuil L’Homme Noir Le Commissaire Crânajour L’Inspecteur Juve Le Journaliste Fandor Jacques Dollon Thomery Le Gardien Nibet Lady Beltham La princesse Sonia Elisabeth Dollon

Navare

Het Huis van

Ed. Yan Reeth

138, Nationalestraat

ANTWERPEN

heeft de eer te berichten aan het publiek, getroffen door de oorlogsgebeurtenissen, dat het beschikt over magazijnen gezegd «,Garde-Menbles» en dat het zich aanbeveelt in zijne welwillende aandacht. Al de zaken zullen afgehandeld worden aan de prijzen en voorwaarden van het Syndikaat der Verhuizers.

Verhuizingen voor de stad, de provincie en het buitenland.

Telegram-adres « Continent » Telefoon 4701.

La (Pétpopole

0noepsoise

Slé Ame d'Assurances fondée en 1900 DEMANDE de BONS AGENTS

pour sa nouvelle branche

CAPITALISATION

TRAVAIL FACILE

COMMISSION IMPORTANTE

Rue Leys 19

ANVERS

THE

LANGUAGES

EGOIiE SPÉCIALE DES LANGUES VIVANTES

MEIR 41, coin Longue rue des Claires

1° Français 2° Anglais 3° Espagnol 4° Italien

5° Allemand etc.etc.

6° Commerce 7° Comptabilité 8° Sténo 9° Dactylo

à UN fr. par leçon

1° Leçons Privées

pour Dames ou Messieurs ce x

12° Classes Spéciales $ 2

3° Cours Collectifs cl 2

[comprenantplusieurs élèves 5 frs. par mois 2 leçons par semaine

Renseignements et leçon d’essai gratuits, 41, MEIR

ÉCOLE ANGLAISE fondée en Janvier 1915

58, rue du Bien-Etre (Palais de Justice.)

Cours Accumulatifs.

1° Anglais et Sténo Dactylo 2° Comptabilité, Anglais et

Français

Anglais

Italien

Espagnol

Allemand

Comptabilité

Sténographie

Dactylographie

5 fr. par mois 2 leçons par semaine

Dactylographie.

3° Calculs, Allemand et Dactylographie.

15 frs. par mois (10 leçons par semaine)


I. Le peintre Jacques Dollon habitait rue Nervins. C’est le soir.!1 lit à une table. Tout-à-coup. les rideaux derrière lui s’entrouvent et un homme noir apparaît.C’est Fantômas! Comme un oiseau de proie, il se jette sur le liseur, lui assène un coup sur la tête et lui applique un tampon de chloroforme sur la face. Un sursaut, puis ce fut tout. Fantômas ouvrit alors la porte. Deux hommes noirs porteurs d’un panier entrèrent ..

Au matin, la femme de ménage trouva Jacques inanimé. Dans un fauteuil vis-à-vis de la table gisait une femme. La police prévenue survint et un docteur requis, ranima le jeune homme. Quant à la femme, elle était morte. Interrogé. Jacques déclara que la morte était la baronne de Vibraye, mais ne put donner aucune explication Aux pieds du fauteuil le commissaire trouva une lettre écrite par le peintre à la baronne pour l’inviter à venir voir les céramiques qu’il préparait pour le Salon.

Le peintre est accusé et amené au dépôt par deux gardiens. Chemin faisant l’un deux s’éloigna. Jacques pénétra avec son seul gardien dans une cellule. A peine entré, Nibet, car c’était lui, se jeta sur son prisonnier et l’étrangla. Fandor mis au coiirant de l’affaire, s'était rendu chez le juge. A peine entré, on vint annoncer la sœur du défunt. Introduite, le juge lui annonça la fatale nouvelle. La jeune fille voulut voir son frère pour la dernière fois Ayant pénétré dans la cellule, le juge d’instruction, qui croyait à un suicide, constata la disparition du cadavre.Deux gardiens, Nibet et son collègue, déclarèrent avoir monté la garde devant la cellule et n’avoir rien remarqué. Et la jeune fille s’en retourna vers la demeure de son frère où elle trouva un papier froissé avec les mots: Baronne de Vibraye, 3 avril, Jacques Dollon. Dep... — Sonia Dondhoff, 12 avril. — Thomery, courant mai. Nauteuil, fin mai.

Pendant ce temps, un fait Incroyable se passait dans un coin de l'égout de la cité. Le cadavre de Jacques est allongé sur le sol, Auprès de lui, se trouve Nibet et Fantômas. Tout à-coup le bandit saisit un bistouri et prend l’une des mains du mort. A quelle affreuse et macabre besogne se livre donc le bandit?

II. Fandor intrigué, voulut savoir comment le cadavre du suicidé avait disparu. Il se rendit la nuit au palais de Justice et errant au hasard, descendit à l’endroit, où peu de temps auparavant, s’était trouvé la cadavre de Jacques.

Maison VERSTAPPEN

Bue du

Prince, 21»23,

Anvers

— Grand choix d’après les dernières Nouveautés —

Installation spéciale pour Deuil.

La Maison se charge de tout Arrangement.

Qeroepsehool van ÖAAD- EN SNUKUNDE BsterMmeV ROCK CLUYTENS

120, Viaduct-Dam, 120 - ANTWERPEN

Nieuwe leerlingen worden dagelijks aangenomen.

Magazijn van Corsets - Corsets op maat.

Sfr

Pendant le temps de guerre

faites un apprentissage à

l’Ecole Pratique de Commerce

INSTITUT RACHOR

10, longue rue Neuve 10,Bourse

le mieux organisé pour la préparation rapide aux emplois de: Sténo-Dactylographes, Compta bles. Correspondants

Cours complets en SIX MOIS. Section spéciale pour Jeunes Hommes et JEUNES FILLES.

(.Diplôme décerné à « l’Institut Rachor » parla ville d’Anvers lors de l’Exposition: « LA FEMME CONTEMPORAINE » section Bureau, Mai-Juin 1914). Pour tous renseignements complémentaires, programmes et conditions, s’adresser au local de 1TNSTITUT rachor, IO, 1. r. Neuve (Bourse).

Profitez de votre temps et apprenez: Français, Anglais, Allemand et Russe (enseigné par le Directeur de nationalité russe).

Les leçons commencent aussitôt l’inscription, reçue à toute date.

sssssssssss

Aux Trois Anneaux

Rue des Peignes, 23

jYïaison importante de

Nouveautés, Lainages Soieries

Grand assortiment de

pour genre Tailleur

Visch handel

“NOORDZEE

gPF" nl2

8’ Korte Gasthuisstraat

DAGELIJKS verseil p

alle soorten V î S C H l!i

Oesters - Garnaal

Groote keus fijnste

HARINGEN

lil


Cependant Crânajour et Nibet se trouvaient précisément dans les environs. Nibet, un couteau à la main allait se précipiter sur Fandor, lorsque Crânajour intervenant, envoya d’une formidable poussée le jeune détective qui se trouvait à la bouclie de l'égout, culbuter dans la Seine.

III. Le Tout-Paris mondain se pressait dans les salons du sucrier Thomery. Il donnait une fêle en l’honneur de la princesse Sonia qu’il allait épouser. Celle-ci portait un collier valant plus d'un million. Parntis les invités, le banquier Nauteuil paraissait s'intéresser le plus au collier.

Profitant d’un moment où la princesse est seule dans un boudoir, Nauteuil se précipita sur la malheureuse, la saisit à la gorge et lui appliqua un tampon sous les narines. Sonia s’endormit bientôt. Ensuite le banquier s’empara du collier, l’attacha à un fil et le fit descendre par la fenêtre dans le jardin. Un homme s’en empara aussitôt.

Thomery, inquiet de la disparition de sa fiancée, la trouva inanimée, il donna l’alarme. Toutes les portes furent fermées, et chacun fouillé. Le collier fut introuvable. Cependant la princesse portait au cou une empreinte, et cette empreinte correspondait au pouce de Jacques, mort il y a dix jours.

IV. Le banquier fauteuil se trouvant dans son bureau, se dit: « En faisant disparaître Thomery, je gagne une fortune ». Il en est là de ses réflexions quand on vient lui annoncer une visiteuse: c’est Lady Beltham, Fantômas la charge de porter une lettre à Thomery, lui demandant une entrevue. Thomery accepte et se rend au rendez-vous fixé « Au Restaurant Weler ».

A peine a-t-il franchi la porte que deux hommes noirs bondissent sur lui. La lutte est affreuse et courte. Thomery s’écroule. Désormais, Nauteuil peut faire un joli coup sur les sucres.

V. Entretemps Elisabeth s’était fait conduire à la pension Bourrot à Au-teuil. Elle écrivit à Fandor pour lui expliquer sa trouvaille, le priant de venir Pendant qu’elle travaille, le garçon d’hôtel vient l’avertir qu’on la demande au téléphone. Pendant son absence, il prend connaissance de la lettre.

Ne sachant où cacher ce précieux papier Elisabeth dévisse le buvard-tampon et met le document sous la plaque de bois. Durant ia nuit l'homme noir pénétre dans sa chambre avec ses complices. Le papier est introuvable. Alors il ne reste qu’une chose à Fantômas: faire disparaitre la jeune fille. Et la bande s'éclipse après avoir amené jusqu’à la figure d’Elisabeth le tube de caoutchouc qu’alimente le radiateur à gaz.

Fandor se rend à l’appel. Arrivé à la pension, il n’a que le temps d'enfoncer la porte et de transporter Elisabeth hors de cette chambre fatale, il revient ensuite chercher le buvard. A peine a-t-il refermé la porte qu'il entend des pas. Fandor se cache dans un panier en osier. C’est Nauteuil, qui sous les habits d’un juge de paix vient perquisitionner. Le panier est transporté rue Lecourbe.

N’entendant plus aucun bruit Fandor sort de son étroite prison Horreur! Dans un coin de la pièce gise le cadavre de Thomery. Et toujours l’empreinte fatale vient frapper les yeux du policier.

VI. En se rendant à la préfecture Fandor est accosté par un mendiant qui lui demande du feu. C’est Crânajour. Et Fandor tout heu[eux reconnut son vieil ami Juve. Celui-ci lui explique la nécessité qui l’avait poussé à faire le mort, afin de se faire oublier et de cette manière poursuivre Fantômas...

Le Banquier Nauteuil est seul dans son cabinet, quand on lui apporte deux cartes de visite, avec les nom de Juve et de Fandor.

— Haut les mains, s’écrie Juve en entrant. Fantômas lève les deux mains qui paraissent nues, mais Juve en arrache une peau faite d’une seule pièce. C’est le secret des empreintes du mort, c’est la peau des mains de Jacques Dolion.

Au même moment, d'un bond en arrière, Fantômas disparait dans le mur qui s’entrouvre et se referme. Une fois de plus, le terrible bandit est lâché contre cette société dont il semble avoir médité le deuil et la ruine.

F. NOPPEBRUSSELAIRS

Boulangef

.Anvers


I Ǥ3 Aux Forges de Vulcain -ef

S- ääisgn L. Verstrepen-eliaeîTs

I FL. VERSTREPEN, Suce

Foyers E. M. JAÂRSMA

Agence exclusive Se méfier- des imitations

Calorifères MUSGRAVE.

Cuisinières Emaillées et Pôeles Godin

Installations complètes de cuisinières

FABRIQUE DE FOURRURES SPÉCIALITÉ DE PALETOTS ET ÉTOLES

RÉPARATIONS MAISON FERMÉE

transformations Pue de la Province, 33

CONSERVATION ANVERS

Téléphone 2709

Nous ne sommes pas Agents mais FABRICANTS ANVERSOIS! Faites donc installer votre Bureau par la

’’INDIANA mç

Hubert BLOM 74, Longue RueNsuve,74

(en face de l’église St-Jacques) ANVERS

Bureaux et Armoires àvolets et autres

• Spécialité:

Meubles pour le système à fiches, et le classement vertical de la correspondance

MONOLITHE -

ZIMK voor Baken

PLATFORMENen GOTEN

wordt zeer voordeelig vervangen door de

Waterdiclitmaken onder waarborg van alle GLASDAKEN, KOEPELS, BROEIKASSEN.

dekking voor Terrassen en Plattedaken, gewaarb onverslijtbaar. Carton bitumé, Asphaitpapier Dakvilt enz. enz Rocstwerende Metaalverwen, Waterverven voorBuiten-cn Binnenwerk

Kelders worden poederdroog gemaakt, Muren en Gevels tegen regendoorslag beveiligddoorhetgeheel IgfiDCDUCA kleurloos produkt: '*«• til WW

BRUNO van HAAREN

Waterloostraat 3, Antwerpen

Vertegenwoordigers gevraagd buiten Antwerpen.

Kinkhoest Vallingen- Bronchiet

Het eenig en afdoende middel:

Borstsiroop s Borst balsem

Julius DE PRAETER

Vermaarde Volks-Apotheek

LANGE BEELDEKENSSTRAAT

ANTWERPEN

Prijs: Borstsiroop, 1.50 fr. Borstbalsem, 1.50 en 1.00 fr. per pot.

mssssssss

HELPT

ons volk aan werk; werk voor die menschen op dit oogenblik beteekent brood, laat daarom tegen lage prijzen uwe kledingstukken, mantels, pardessus, dekens, tapijten, enz., enz. VERWEN OF WASSCHEN in de Stoomverwerij

flfjechelsclie Steenweg, 03 Künstlet, 38, H9onäelsfraaf, 8 Kasfeelpleinstraat, 67. ROUWZWART in 24 uren.

TRANSPORTS

Marchandises

dans toute la Belgique

par service accéléré et à

— PRIX REDUITS —

V. ERPICUM

65, Rue Sandérus, 65

ANVERS

La Maison s’occupe des formalités de sortie.

sssssssssss

Mr& M"*RYNVELD

Chirurgiens-Dentistes

75, Rempart St-Georges, 75

près la Place Léopold et la Banque Consultations journellement.

Maladies des Dents et de la Bouche

Pièces dentaires de tout système. Prix très modérés

Qediplom. Tandmeesters

75, Sint Jorisvest, 75

nabij de Leopoldplaats en de Nationale Bank Dagelijks te raadplegen.

Hand- en JYIondztehten

Kunsttanden in alle systemen met of zonder platen.

MATIGE PRIJZEN