Programme from 30 Apr. to 1 May 1916Booklet

Bron: FelixArchief nr. 1968#11

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.

Show the facsimiles of this programme booklet


IMPR. CL. THIBAUT.


TAVERNE HOLSTERS

tj (ancien local du PAON ROYAL)

25 Place de la Gare 25 /\nvers

CONSOMMATIONS de Ier CHOIX

Spécialité de Gueuze-Lambic à 35 centimes la 1/2 bouteille

J Bock Artois le 1/4 20 c., le 1/2 30 c. i Stout 30 centimes le verre

T Café filtre extra (Spécialité) 30 c. j Orge double 30 c., la 1/2 bouteille t| Sandwich divers 40 centimes

Emailleries = Faïenceries

— ANVERSOISES —

OFFERGELD Frères

22 rue des Escrimeurs 2 2

PORCELAINES, FAIENCES CRISTAUX, VERRERIES EMAIL, etc.

FOURNITURES POUR

Dépôt de la

Lâhps

J(indsI(orvengoed

TCommuniekleederen

DE PRET-VAN DEN BERGH

52 Diepestraat 54

1 Droguerie J. BRAECKMANS

Drogueries 24, Place de la Gare, 24 Couleurs

Produits chimiques Téléphone 7383 Vernis, etc. P

Toutes fournitures et Travaux Photographiques

] Projection — Cinématographie — Lanternes Magiques

vnr

B' 1SOEST

BÄ h. Poüillon

204, Dambruggestraafc

ANTWERPEN

Een der schoonste en modernste bad-inrichtingen met centrale verwarming der plaats, met

27 Kabienen

Des zomers open van 7 uren ’s morgens tot 8 uren ’s avonds des winters van 8 uren ’s morgens tot 7 uren ’s avonds

Zon- en Feestdagen gesloten om 12 uren.

Prijs 0.60 fr Per abon. 0.50 fr.

Salle de Ventes

Märnix

ï, Rue Terninck, i

(coin rue de l’Esplanade)

Pour la vente de Mobiliers, Tableaux, Objets d'art

etc. etc.

adressez-vous à la Salle Marnix

AVANCES DE FONDS

EXPERTISES

Direction: J.B. LAMBRECHTS

ZEEP IN POEDER

H. DESCHAMPS - rpen.

Institut de Beauté, 3, meBouria

Manucure

SOINS & PRODUITS pour l’embellissement du Teint, du Buste et des Mains. — Cures, Antirides, Massage, Teinture Henné. Postiertes (Dour la nouvelle Coiffure. ONDULATIONS ABONNEMENT

LAVA FRÈRES


IDe MaFiqülfca

VERDEELINCi:

Mevr, Jerome De Mariquila Maud Sterling Mevr, Qirel Robertson ) Treborson )

Girel

De zoon Girel De oude Robertson

Mevr. A. Valle M. Sylv. Filacier Mevr. Yvonne Mario » Zegarra

M.M. Paul-Marcel

Derigal Georges Mich Devalence

De bankier Girel en Robertson, de zoon van een grooten nijveraar, beminnen beiden mej. Jeanne Romeur, eene rijke wees en aangenomen dochter van notaris Bourdin. Zij verkiest Robertson om zijne blijken van durf en vastberadenheid. Girel zweert zich te wreken.

De oude Robertson wil vergrootingen doen aan zijne fabriek en vraagt aan Girel of hij nog steeds op zijnen geldelijken steun mag blijven rekenen De bankier antwoordt toestemmend, waarop de oude Robertson de noodige werkzaamheden begint. Eenige maanden later noodigt deze laatste zijne aandeelhouders zegevierend uit om de voltrokken werken te komen bewonderen.

Inmiddels ontvangt hij een schrijven van Girel, waarin deze hem meldt dat hij, verontrust over de groote veranderingen door hem gedaan, door voorzichtigheid gebonden is alle krediet aan de zaken Robertson te staken. Aldus van de noodige geldmiddelen verstoken om eer aan zijne zaken te kunnen doen, gaat Robertson bankroet. Het geld van zoovele mensclten en de bruidschat zijner schoondochter zijn reddeloos verloren. In radelooze wanhoop stelt de oude Robertson een einde aan zijn leven, na zijn zoon verwittigd te hebben dat Girel de oorzaak is van zijn ondergang.

De jonge Robertson, Wien het niet aan wilskracht mangelt, neemt het besluit de wijde wereld in te trekken om opnieuw forluin te maken, na aan Girel bericht te hebben, dat zij elkander eens zullen wederzien. Hij laat tijdelijk zijne vrouw en zijn dochterken te Parijs. Zoodra hij een nieuwen werkkring zal gevonden hebben, zullen zij hem komen vervoegen.

Kortelings daarop verspreidt zich het bericht te Parijs dat het stoomschip, waarmede Robertson vertrok, met man en muis verging. Bij het vernemen dezer slechte tijding zakt zijne jonge vrouw door de groote ontroering ter neder en alle middelen zijn nutteloos om haar tot bewustzijn te brengen.Haar . dochtertje wordt door eene edelmoedige buurvrouw, Mad.Jerome, opgenomen.

Jaren gingen voorbij Robert Girel, zoon van den bankier, gaat naar den schouwburg om het optreden bij te wonen van eene jonge danseres, Mariquila. Deze maakt zulken indruk op hem, dat hij haar om eene bijeenkomst verzoekt. De jonge lieden zien elkaar meermaals terug. Mevr. Jerome, pleegmoeder van de danseres, wordt daarvan verwittigd en otn te verhinderen dal de dochter van Robertson met den zoon van den bankier zou huwen, verwitiigt zij de moeder van den jongeling, opdat zij haren invloed zou aanwenden om dit te beletten. Robert Girel wil echter van het meisje niet afzien. De bankier besluit een list

Guillaume C.4MP0

Tableaux

de premier ordre

Rue du Paroissien

ANVERS

AA AA

Centras! Wisselkantoor

50, Minderbroedersrui, 50

ANTWERPEN

Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaal HOLLAND Koopt;

Coupons, Vreemd geld, Fondsen, tegen de hoogste prijzen.

Alle inlichtingen gratis.

Bureau de Change Central

50, Canal des Récollets, 50 ANVERS Succursale: Brugstraat, 24, Roosendaal HOLLANDE

Achète:

Coupons, Monnaies Étrangères, Fonds Publics auxplus hautsprix.

Tous renseignements gratis.

Gntreprise Générale d’fi meublement

Gunt. Swaeüeh-ÇretsE

23, Rue de la Commune, 23

si<3trs

Ch.Blockhuys &Zoon

GltflZENMRKER EN KUNSTGItflSRfilVIEN Justiciestraat -77 - Antwerpen


aan te wenden. Aan zijn zoon geeft hij de toestemming om de danseres te trouwen, maar haar gaat hij geld aanbieden opdat zij het land zou willen verlaten. Het geld wordt geweigerd; niettemin besluiten de vrouwen naarde Kaap kolonie te vertrekken.

intusschentijd leefde in de Kaap-kolonie een man onder den naam van Treborson. Deze is eigenlijk Robertson, die van de schipbreuk geréd, in Amerika de dood zijner vrouw en de verdwijning zijner kleine dochter vernam, zijn naam iri dien van Treborson veranderde en naar Afrika vertrok. Een bericht is uitgevaardigd, waarbij de gronden gelegen ten N. O. van Port-Elisabeth ambtelijk mijngronden worden verklaard, gunsdg tot het delven van goud. Volgens de wetten en gebruiken zullen zij aan den eersten bezetter, voorzien van eene regelmatige vergunning tot het ontginnen van mijnen, toe-behooren. Treborson wil de eerste zijn om aldus de fortuin te bemachtigen, die hem in staat zal stellen zich over Oirel te wreken.

Na allerlei wederwaardigheden gelukt Treborson erin de eerste de mijn te bezetten en hij wordt als eigenaar uitgeroepen. De mijn is zeer rijk aan goud en de handen worden aan het werk geslagen om de ontginning van het edel metaal te beginnen.

Daar komt op zekeren dag de Mariquita dansvertooningen geven in de streek Treborson, die naar een naam zocht voor zijne mijn, noemt haar de Mariquita. Hij woont de vertooning bij en als door een geheimzinnig gevoel gedreven, knoopt hij kennis aan met de danseres. Deze ook voelt zich tot den mijneigenaar aangetrokken en vertelt hem welhaast hare levensgeschiedenis. Treborson herkent in haar zijne dochter en drukt zijn weergevonden kind aan het hart.

Nevens de Mariquita-mijn, die zeer rijk is aan goud-ertsen, ligt de Eldorado-mijn, die zeer arm is. De bankier Girel heeft eene vrouw, miss Maud Sterling, naar de Kaap-kolonie gestuurd om inlichtingen te verzamelen nopens de laatste goudonlginningen. Het verblijf dezer vrouw in de goudstreek brengt Troberson op het plan, hoe hij zijne wraak zal ten uitvoer brengen. Zonder zijne vroegere eenzelvigheid, noch die zijner dochter te openbaren, vertrekt hij met haar naar Parijs. Hij stelt zich in betrekking met Qirel, om hem inlichtingen te verschaffen over de goudmijnen en zegt hem dat de aandeelen der Mariquita niels waard zijn, maar deze van de Eldorado-mijn wel. Qirel, voortgaande op de verkregen inlichtingen, verbaast welhaast degansche beurs door zijne onverklaarbare speculaties. Dit duurt zoolang totdat het parket er tusschen komt en de bankier wordt aangehouden.

Robertson is gewroken. Doch daar verneemt hij dat hij door zijne wraak de harten van twee jonge lieden Voor eeuwig gebroken heeft: van zijne dochter en van Roger Qirel, die elkander nog steeds beminnen. Dit doet hem besluiten zich borg te stellen voor den bankier Qirel en welhaast zal Mariquita, danseres, doch'er van Treborson, den meester van het goud, in het huwelijk treden met Roger Oirel.

BELGO-AMERICAN STORES "BELGICA

79, KLAPDORP, 79

Eenigc Agenten der: 4

MELKERIJ van het ROOD KRUIS Crème Boter fr. 1.10 het pak van 1/4 kilo.

Nutricia, melk in poeder, gewaarborgd niet afgeroomd. Aanbevolen voor Komiteiten, Café- & Hotelhouders, enz.

Vraagt overal: PRESIDENT ZEEPPOEDER

de beste der Zeeppoeders. — Gewaarborgd onschadelijk.

Alle soorten Eetwaren en Zeepen

verkrijgbaar aan de goedkoopste prijzen. Prijsvermindering -voor '’Winkels

ECOLE SPECIALE

19, RUE HOUBLONNIERE, flnVers

FRANÇAtS, FRANSCH

OU ANGLAIS, Of ENGELSCH

OU ESPAGNOL, of SPAANSCH

OU ALLEMAND, of DUITSCH

OU DACTYLOGRAPHIE, of MACHIENSCHRIFT

OU COMPTABILITÉ, of BOEKHOUDEN

ANGLAIS ET Steno-DACTYLOGRAPHIE: 15 francs par mois. (10 leçons par semaine) COMPTABILITÉ, Anglais ET DACTYLOGRAPHIE: 15 frs. par mois 10 leçons par semaine)

5 francs par mois.

(2 leçons par semaine).

5 franks per maand (2 lessen per week).

PATISSERIE - CONFISERIE

Avenue de Keyser, 82, Anvers

Fournisseur des principaux Cinémas et Restaurants Maison de lr ordre. — On porte à domicile.


1 Gebruikt tijdens de Poos in de Örinkzalen! 1

Extra Gersten 1/2 0.20 Blonde » 0.30

Koffie, Melk 0.30 Limonade - 0.30

I Enz.

PROGRAMMA

DER .

Publieke Vertooningen met Muziek

van Zor.dag 30 April, om 4 en 8 1/2 torenuur en Maandag 1 Mei, om 8 1/2 torenuur

1. Fantazie voor Orgel ’ J. S. Bach

Tripoli, Afrikaansche landschappen

2. Fanst, bloemlezing uit het zangspel Ch. Gounod

3. De Angst, drama in 3 deelen

4. Gebed E. Weiler

5. DE MARI QUIT A

1“, 2e en 3e deelen.

Bericht voor de Avond vertooningen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de piaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Wi ntertuin en in het Koffiehuis (toegang lan£s de Marmeren Zaal).

’s Avonds: 10 minuten poos tusschen nummers 5 en 6.

AANKOMST

Nieuwe Eerste Communie-Hoeden

van etf 3.60 fr. CHAPELLERIE CENTRALE

H.Van den Kerckhove-Yaü Eynde

22, Dambruggestrsat, 22

è Pendant î’Entraete déqustez au Buffet du Gafé:

Ë Orge Extra 1/2 0.20 Café, Lait 0.30

Blonde » 0.30 I Limonade 0.30 g

Etc. |j

PROGRAMME

‘ DES

Représentations publiques avec auditions musicales

du Dimanche 30 avril à 4 et à 8 1/2 h. (de la tour) et Lundi 1 mai à 8 1/2 h. (de la tour)

1. Fantaisie pour Orgue J. S. Bach

Tripoli, paysages africains

2. Faust, sélection sur l’opéra Ch. Gounod

3. L’Angoisse, drame en 2 parties

4. Prière E. Weiler

Ve, 2e et 3e parties

Avis peur las Représentations du S s i r. —Afin de ne pas déranger les auditions musicales, le public occupant les places du Rez-de-chaussée aura exclusivement accès aux Lavatories et VU. C. (pour Dames et Messieurs) installés au Jardin d’hiver et au Café (accès par la Salle des Marbres).

Le soir: Pause de 10 minutes entre les nos 5 et 6.

Jacques BOIt

Fournisseur de la Société d’Astronomie

Eue St. Jacques 31, 4avefa

Pas de hausse pendant la Guerre


I De grootste fabrieken van Antwerpen zijn naar |

1 ieders meening de

I DE BEÖKELAER’s Fabrieken I

Biscuits en Chocolade N. V.

« Zij zijn gelegen tusschen de Kievit- en Ploegstraten en beslaan | I eene bebouwde oppervlakte van circa 13000 meters vierkant.

I De voortbrengst staat in juiste verhouding tot de inrichting | I die behoort tot de allereersten van het vasteland.

« De ongenieene uitbreiding der de Beukelaer’s Fabrieken is | I het rechtstreeksch en onmiddellijk gevolg van de voortre/fe- | 1 lijkheid harer voortbrengselen. |

Daar wordt niet geknoeid!!

6. La Mascotte, openingstak V. Audran

7. DE MARIQUITA

4e, 5e, 6e en 7e deelen.

8. Onésime en de Pelikaan, klucht

Eerstdaags, de volgende groote Kunstfilms:

Het Geluk dat doodt, Drama

De Slachting, groot Indiaansch Drama 14 en 15 Mei

De IJsverloofde, Drama

L. W. Gezien de huidige omstandigheden voorbehoudt het bestuur zich het recht het programma te veranderen.

Egmontstraat, 39-41, Antwerpen

Extra Belgische Kolen

I Extra Zeeppoeder Le m9i!le des savons |

rr i er> poudre |

I overtreft alle andere merken | surpasse toutesies autres marques «

In ’t Groot bi]: 1 En gros chez :

CONSTANT FLOREN

Fabriques: |

Longue Ruede la BOUTIQUE 11-15 | et RUE DE L’AMIDON 8-10, Anvers | Bureaux: »

Anvers : RUE DE L’AMIDON. 12

Bruxelles: Place de Brouckère, 46 |

6. La Mascotte, ouverture V. Audran

7. LA MARIQUITA

4e, 5e, 6e et 7e parties

8. Onésime et le Pélican, comique

Fabrieken :

LANGE WINKELSTRAAT, ri-15 I en STIJFS ELSTRA AT 8-10, Antw. £ Bureelen :

? Antwerpen: STIJFS ELSTRA AT, 12 f Brussel: de Brouckère-Plaats, 46.

Prochainement, les grands Films d’Art suivant:

Bonheur qui tue, Drame

Le M assacre, Grand drame indien

La Fiancée de Glace, Drame

N. B. Vu les circonstances actuelles, la direction se réserve le droit de changer le programme.

Rue d’Egmont, 39-41, Anvers

Charbons belges extra


La Mauiquica

DISTRIBUTION:

Mad. Jerome La Mariquita Maud Sterling Mad. Girel Robertson ) Treborson )

Girel

De zoon Girel De oude Robertson

Mad. A. Valle M. Filacier Mad. Yvonne Mario Mad. Zegarra

MM. Paul Marcel

Derigal Georges Mich ' Devalence

Le banquier Girel et Robertson, le fils d’un grand industriel, aiment tous les deux mademoiselle Jeanne Romeur, une riche orpheline et fille adoptive du notaire Bourdin. Elle préfère Robertson pour son hardiesse et sa fermeté. Girel jure de se venger.

Le vieux Robertson veut agrandir ses fabriques et demande à Giral s’il peut toujours compter sur son appui pécuniaire. Le banquier répond affirmativement, sur quölle vieux Robertson commence les travaux nécessaires.Quelques mois après ce dernier invite ses actionnaires à venir visiter les travaux effectués. .

Het Huis van

YERHOT&ÏJ5<£SH Ed. Van Reeth

138, N-ationalestraat

ANTWERPEN

heeft de eer te berichten aan het publiek, getroffen door de oorlogsgebeurtenissen, dat het beschikt over magazijnen gezegd «Garde-Meubles» en dat het zich aanbeveelt in zijne welwillende aandacht. Al de zaken zullen afgehandeld worden aan de prijzen en voorwaarden van het Syndikaat der Verhuizen.

Verhuizingen voor de stad, de provincie en het buitenland. Telegram-adres « Continent » Telefoon 4701.

Ixq Qlétpopole

0noepsoise

Sté Ame d'Assurances fondée en 1900 DEMANDE de BONSAGENTS

pour sa nouvelle branche

CAPITALISATION

TRAVAIL FACILE

COMMISSION IMPORTANTE

Rue Leys 19

ANVERS

THE

LANGUAGES

EGOüE SPÉCIALE DES LANGUES VIVANTES

MEIR 41. coin Longue rue des Claires

l.o Français 2° Anglais 3° Espagnol 4° Italien 5° Allemand etc.

6° Commerce 7° Comptabilité 8° Sténo 9° Dactylo

etc.

1° Leçons Privées

! pour Dames ou Messieurs

! 2° Classes Spéciales à UN fr. par leçon

I 3“ Cours Collectifs

[ comprenant plusieurs élèves 5 frs. par mois 2 leçons par semaine

Renseignements et leçon d’essai gratuits, 41, MEIR

ÉCOLE ANGLAISE fondée en Janvier 1915

58, rue du Bien-Etre (Palais de Justice.)

Cours Accumulatif».

1° Anglais et Sténo Dactylo 2° Comptabilité, Anglais et

Français

Anglais

Italien

Espagnol

Allemand

Comptabilité

Sténographie

Dactylographie

5 fr. par mois 2 leçons par semaine

Dactylographie.

3° Calculs, Allemand et Dactylographie.

15 frs. par mois (10 leçons par semaine)


Entretemps il reçoit une lettre de Qirel, qui lui annonce qu’il est alarmé par les grands changements exécutés par l’industriel, et que la prudence lui oblige de suspendre tout crédit à la maison Robertson, Dépourvu des moyens pécuniaires pour pouvoir faire honneur à ses affaires, Robertson fait banqueroute. L’argent de plusieurs personnes et la dot de sa bru sont irrémédiablement perdus En proie au plus sombre désespoir, le vieux Robertson se suicide, après avoir écrit à son fils que Girel est la faute de sa ruine.

Le jeune Robertson, plein d’energie, prend la résolution d’aller chercher fortune ailleurs, après avoir fair savoir à Girel qu’ils se reverraient l'un ou l’autre jour. Il laisse sa femme et sa petite fille provisoirementàParis, Dés qu’il aura trouvé un nouveau champ de travail, elles viendront l’y rejoindre.

Peu de temps après la nouvelle se répand à Paris que le steamer, avec lequel Robertson a quitté le pays, a péri corps et bien. Quand elle apprend cette funeste nouvelle la jeune femme s’affaise et tous les soins pour la ranimer sont vains. Sa petite fille est recueillie par Madame Jérome, une voisine compatissante.

Des années s’écoulent. Robert Girel, fils du banquier, se rend au théâtre pour assister aux débuts de la jeune danseuse Mariquita. Cette dernière produit une si grande impression sur lui, qu’il lui demande une entrevue. Les jeunes gens se revoient dans la suite. Mad. Jérome, mère adoptive delà danseuse, en est informée et pour empêcher que la fille de Robertson se marie avec le fils du banquier, elle prévient la mère du jeune homme, pour qu’elle s’y oppose également. Pourtant Robert Girel ne veut pas renoncer à la

Mhison Versteppen

Rue élu Prince, 21-23, Anvers

— Grand choix d’après les dernières Nouveautés —

Installation spéciale pour Deuil.

La Maison se charge de tout Arrangement.

ßeroepsehool van DflAD- EN SNUPNDE I Bs,"MmeV. ROCK-CLUYTENS j

120, Viaduct-Dam, 120 - ANTWERPEN s

Nieuwe leerlingen worden dagelijks aangenomen.

Magazijn van Corsets - Corsets op maat.

Pendant le temps de guerre

faites un apprentissage à

l’Ecole Pratique de Commerce

INSTITUT RACHOR

10, longue rue Neuve 10,Bourse

le mieux organisé pour la préparation rapide aux emplois de: Sténo-Dactylographes, Compta blés. Correspondants

Cours complets en SIX MOIS. Section spéciale pour Jeunes Hommes et JEUNES FILLES.

(Diplôme décerné à « /’Institut Rachor » parla ville d’Anvers lors de l’Exposition: « LA FEMME CONTEMPORAINE » section Bureau, Mai-Juin 1914). Pour tous renseignements complémentaires, programmes et conditions, s’adresserait local de l’iNSTITUT Rachor. 10, l.r. Neuve (Bourse). Profitez de votre temps et apprenez: Français, Anglais, Allemand et Russe (enseigné par le Directeur de nationalité russe).

Les leçons commencent aussitôt l’inscription, reçue à toute date.

Aux Trois Anneaux

Rue des Peignes, 23

Jrfaison importante de

Nouveautés, Lainages Soieries

Grand assortiment de

TISSUS

pour genre Tailleur

PR11Ê MODÉRÉS

Vischhandel

de NOORDZEE

I’ Korte Gasthuisstraat

DAGELIJKS verseil |

alle soorten V1SCH;

* fir

Oesters - Garnaal j

Groote keus fijnste j


Jeune fille. Le banquier emploiera la ruse. 11 donne à son fils son consentement pour son mariage avec la danseuse, mais il offre à la jeune fille une grosse somme d’argent, si elle veut quitter le pays. Les femmes refusent l’argent et prennent néanmoins la résolution de partir pour la colonie du Cap.

A la colonie du Cap vivait entretemps un homme sous le nom de Treborson. Ce dernier est Robertson, qui, sauvé du naufrage, a appris en Amérique la mort de sa femme et la disparition de sa fille, a changé son nom en celui de Treborson et est parti pour l’Afrique. Un avis est promulgué, par lequel les terres situées au N. E. de Port-Elisabeth sont déclarées officiellement des terres minières, très riches en or. D’après les lois et coutumes elles appartiendront au premier occupant, muni d'une autorisation pour l'exploitation de mines. Treborson veut être le premier pour gagner ainsi la fortune, dont il a besoin pour se venger de Qirel.

Après beaucoup de péripéties Tréborson réussit à être le premier occupant et il est déclaré propriétaire de la mine. Celle-ci est très riche en or et les travaux sont commencés pour l'extraction du métal.

Un certain jour la Mariquita vient donner des représentations de danse dans la contrée Tréborson, qui cherche un nom pour sa mine, la nomme Mariquita, Il assiste à la représentation et comme guidé par un sentiment mystérieux il fait connaissance avec la danseuse. Celle-ci se sent également attiré vers le propriétaire de mines et lui raconte bientôt sa vie. Tréborson reconnaît en elle sa fille et serre son enfant retrouvé dans ses bras.

A côté de la Mariquita, qui est très riche en minérais d’or, se trouve la mine Eldorade, qui est très pauvre en gisements. Le banquier Qirel a envoyé une femme, Miss Maud Sterling, à la colonie du Cap pour recueillir des renseignements au sujet des dernières découvertes l’or. Le séjour de cette femme dans la contrée fait trouver à Tréborson le moyen de se venger du banquier. Sans révéler son indentité antérieure, ni celle de sa fille, ii part avec elle pour Paris, il se met en relations avec Qirel pour lui fournir des renseignements sur les mîmes d'or et lui dit que les actions de la Mariquita ne valent rien, tandis que celles de la mine Eldorado ont une grande valeur.

Girel, se basant sur les renseignements reçus, étonne la Bourse par ses spéculations extraordinaires. Cela dure jusqu’à ce que le parquet intervient et arrête le banquier.

Robertson s’est vengé. Mais voilà qu’il apprend que par sa vengeance il a brisé le cœur de deux jeunes gens, de sa fille et de Roger Qirel, qui s’aiment encore toujours. Alors il décide de se porter garant pour ie banquier Qirel et bientôt la danseuse Mariquita, fille de Tréborson, roi de l'or, se mariera avec Roger Qirel.

3T. NQPPE-BRUSSEL AIR S

Boulangerie de Luxe Chaussée ci Malines 1, Anvers

Diplôme de grand prix, Exposition Internationale Anvers içir.


Aux Forges de Yuleaîn v

ääison l. Verstrepen-eliaefTs l

FL. VERSTREPEN, Suce î

Foyers E. M, JÆARSMA

Agence exclusive Se méfier- des i m i tarions Calorifères MUSGRAVE.

Cuisinières Emaillées et Pôeles üodin

Installations complètes de eu is i n ières

FÄBRI0UE DE FOURRURES

SPÉCIALITÉ DE PALETOTS ET ÉTOLES

RÉPARATIONS MAISON FERMÉE

transformations Rue de la Province,

CONSERVATION ANVERS

Téléphone 2709

Nous ne sommes pas Agents niais FABRICANTS ANVERSÖIS! Faites donc installer votre Sureau par la

” INDIAN fl Mf

Hubert BLOM 74, Longue Rue Neuve,74

(en face de l’église Sl-Jacques) ANVERS

Bureaux et Armoires à volets et autres

Spécialité:

Meubles pour le système à fiches, et le classement vertical de la correspondance

ZICf K voor Oaken,

PLATFORMEN en GOTEN

wordt zeer voordeelig vervangen door de

Waterdichtmaken onder waarborg van alle GLASDAKEN, KOEPELS, BROEIKASSEN.

dekking voor Terrassen en Platte daken, gewaaib onverslijtbaar. Carton bitumé Asphaitpapier Dakvilt enz. enz Roestwerende Melaalverwen, Waterverwen voor Buiten-en Binnenwerk

Kelders worden poederdrooggemaakt. Muren en Gevels tegen regendoorslag beveiligd door het gehe-l [MpCQMf A kleurloos produkt: •*«» S.Ï1SÎI1.S

BRUNO van HAAREN

Waterloostraat 3, Antwerpen

Vertegenwoordigers gevraagd buiten Antwerpen.

MONOLITHE

Kinkhoest Vallingen- Bronchiet

Het eenig en afdoende middel:

Borstsiroop & Borstbalsem

Julius DE PRAETER

Vermaarde Volks-Apotheek

LÄNGE BEELDEKENSSTRAAT

ANTWERPEN

Prijs: Borstsiroop, 1.50 fr. Borstbalsem, 1.50 en 1.00 fr. per pot.

TRANSPORTS

Marchandises

dans toute Ia Belgique

par service accéléré et à

— PRIX REDUITS —

V. ERPICUM

65, Rue Sandérus, 65

ANVERS

La Maison s’occupe des formalités de sortie.

HELPT

ons volk aan werk; werk voor die menschen op dit oogenblik beteekent brood, laat daarom tegen lage prijzen uwe kledingstukken, mantels, pardessus, dekens, tapijten, enz., enz. VERWEN OF WASSCHEN in de Stoomverwerij

â» ¥41 mum

ßQectielsdi« Steenweg, 03 Kunsflei, 38, onäelsfraaf, 8 Kasteelpleinstraat, 67. ROUWZWART in 24 uren.

Mr& M“RYNVELD

Chirurgiens-Dentistes

75, Rempart St-Georges, 75

près la Place Léopold et la Banque Consultations journellement.

Maladies des Dents et de la Bouche

Pièces dentaires de tout système. Prix très modérés

Qediplom. Tandmeesters

75, Sint Jorisvest, 75

nabij de Leopoldplaats en de Nationale Bank Dagelijks te raadplegen.

Cand- en IMondzukten

Kunsttanden in alle systemen met of zonder platen.

MATIGE PRIJZEN