Programme from 14 to 15 May 1916Booklet

Bron: FelixArchief nr. 1968#12

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.

Show the facsimiles of this programme bookletTAVERNE HOLSTERS

(ancien local du PAON ROYAL)

25 Place de la Gare 25 —- jAnvers

CONSOMMATIONS de Ier CHOIX

Spécialité de Gueuze-Lambic à 35 centimes la 1/2 bouteille

Bock Artois le 1/4 20 c., le 1/2 30 c. i Stout 30 centimes le verre

Café filtre extra (Spécialité) 30 c.

Orge double 30 c

Sandwich divers 40 centimes

la 1/2 bouteille

Emailleries = Faïenceries

— ANVERSOISES —

OFFERGELD Frères

22 rue des Escrimeurs 2 2

PORCELAINES, FAIENCES CRISTAUX, VERRERIES EMAIL, etc.

FOURNITURES POUR

Dépôt de la

Laipi SRâM

J(inâs/(orvengosd

JCommuniekleederen

DE PRET-VAN DEN BERGH

52 Diepesiraat 54

* Droguerie J. BRAECKMANS

Drogueries 24, Place de la Gare, 24 Couleurs

Produits chimiques Téléphone 7383 Vernis, etc.

Toutes fournitures et Travaux Photographiques

Projection — Cinématographie — Lanternes Magiques

Maison existant depuis 20 ans, Ave-'ie de Keyser, 54.

BEZOEKT

gate [j pouillon

204, Dambruggestraat

ANTWERPEN

Een der schoonste en modernste bad-inrichtingen met centrale verwarming der plaats, met 27 Kabienen Des zomers open van 7 uren ’s morgens tot 8 uren ’s avonds des winters van 8 uren ’s morgens tot 7 uren ’s avonds Zon- en Feestdagen gesloten om 12 uren.

Prijs 0.60 fr. Per abon. O.SO fr.

Salle de Ventes

JVl R RKf IX

i, Rue Terninck, i

(coin rue de l’Esplanade)

Pour la vente de Mobiliers, Tableaux, Objets d’art

etc. etc.

adressez-vous à la Salle Marnix

AVANCES DE FONDS

EXPERTISES

Direction: J.B. LAMBRECHTS

90 TABLEAUX

à vendre à toute offre acceptable

Allocation de 5 0,0 à une œuvre charitable au gré de l’acheteur.

HUBERT BLOM, Longue rue Neuve 74

Institut de Beauté, 3,rueBouria

Manucure

SOINS & PRODUITS pour l’embellissement du Teint, du Buste et des Mains. — Cures, Antirides, Massage, Teinture Henné. Postiches pour la nouvelle Coiffure. ONDULATIONS ABONNEMENT

LAVA F,ÈRES


De Levende Halsband

In den bar van Simpson-city op de Mexikaansche grens, is het lezen van den Nevada-Harald voor de verbruikers een der zeldzame verstrooiingen.

Het volgend artikel is in het blad te lezen:

« Rinhard Braxton, de gekende miliiardair bijgenaamd de koning van het metaal, is te San Diego aangekomen, na een gedeelte van Midden-Amerika doorreisd te hebben. Deze gentleman, om zijn eigenaardige geest beroemd, is tevens een machtig financier en een verstandig verzamelaar. Hij weigerde aan de dagbladschrijvers de reden zijner reis op te geven. De nieuwsgierigen en de kleinste dorpen vermijdend verkiest onze landgenoot in open lucht te kampeeren met het geleide, dat zijn reisgoed vergezelt. »

Twee dagen later wordt een reiziger stervend opgeraapt door den vrijbuiter Joë Duron en zijne vrienden, die een deel der klanten van den bar vormen. Zij vinden op den stervende den volgenden brief: «Mijnheer Richard Braxton, San Diego. Op uwe aanvraag zend ik u een gids om de onveilige streken van de Mohave te doorreizen. Het is de genaamde Jack Hawkis, die de streek bijzonder goed kent en in wien gij het grootste vertrouwen moogt hebben » Dick Hooper.

Joë Duron maakt zich meester van de papieren van den reiziger en verwittigt zijne vrienden dat er een slag te slaan is. Hij begeeft zich naar het kamp van Richard Braxton en wordt, dank zij de gestolen papieren, door deze in dienst genomen. Hij begint dadelijk zijne opzoekingen en is weldra verzekerd dat de reiskoffers een kostbaar erts inhouden.

’s Anderendaags met den vroegen morgen vertrekt het konvooi onder de leiding van Joë Durlon. Bij het doortrekken der moerassen, gelukt hij erin het konvooi in twee te snijden. Zijne vrienden de vrijbuiters maken zich meester van den miliiardair en voeren hem naar een afgelegen huis dat hen tot schuilplaats dient. Daar verklaren zij hem dat er hem geen kwaad zal geschieden, indien hij een check aan drager van 30.000 dollars teekent, zooniet zullen zij hem als gijzelaar houden.

Richard Braxton geeft den checq, maar vraagt dat men zijn reisgoed zou onverlet laten, geen enkel koffer zou openen, en dat men hem niet te lang zou gevangen houden.

Daar de vrijbuiters denken door Joë bedrogen te, worden, duiden zij twee kameraden aan om het bedrag van den checq te gaan ontvangen. Wanneer hij ziet dat de checq hem ontgaat, denkt Joë eraan zich op eene andere manier geld te verschaffen.

Hij zendt het volgende schrijven aan zijne vrouw:

Lieve Helena. Daar ik met mijne vrienden in oneenigheid verkeer nopens de verdeeling van het erts dat wij gevonden hebben, vrees ik mijn deel ervan niet te ontvangen. Ik zou het zelf in zekerheid willen brengen, doch ik word te zeer bewaakt. Gij zoudt dit gemakkelijk kunnen doen. Volg drager dezes naar het huis waar hij u dezen nacht brengen zal. Ik zal onze lieden gedurende een zekeren tijd verwijderen, zoodat niemand u zal zien binnentreden. Gij zult alsdan vernemen wat gij doen moet.

Durton verwacht zijne vrouw en om alle verdenking af te weren, noodigt hij zijne vrienden tot drinken uit. Wanneer f ankoint, zegt hij haar in den kelder te gaan. Rechts zal zij een koffer met A~..gevezen deksel vinden. Open

Guillaume CANPO Centraal Wisselkantoor 50, Minderbroedersrui, 50 ANTWERPEN Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaal HOLLAND Koopt; Coupons, Vreemd geld, Fondsen, tegen de hoogste prijzen. Alle inlichtingen gratis.

Tableaux

de premier ord re Rue du Paroissien n” 4 ANVERS

Bureau de Change Central 50, Canal d«s Récoliets, 50 ANVERS Succursale: Brugstraat, 24, Roosendaal HOLLANDE Achète: Coupons, Monnaies Etrangères, Fonds Publics auxplus hauts prix. Tous renseignements gratis.

Gntreprise Générale d’flmeublement

Guill. êWflENEN-ÇRETS

23, fue de la Commune, 23

Ch. Blockhuys & Zoon

GliAZENMAKER EN KUNSTGIiASRAIVIEN Justiciestraat - 77 - Antwerpen


het, zegt hij en vetberg den inhoud in oude zakken. Niemand zal u komen verrassen of u hooren, want ik zal de deur langs buiten sluiten.

Terwijl het feest voortduurt, doet de vrouw hetgeen haar man bevolen heeft, maar als zij het koffer opent, springt er eene reuzenslang uit, die zich op haar werpt en zich rond haren hals kronkelt. Niet kunnende vluchten, noch zich kunnende verdedigen, valt Helena Durton uitgeput neder.

Intusschentijd maakt Joë reeds allerlei plannen, terwijl het gelach en het gezang voortduren. Hij wil zijne vrouw verrassen en haar een eigenaardig en afgewerkt halssnoer ten geschenke geven..,.

Bij het ochtendschemeren krijgt een der drinkers den inval den kelder te gaan doorzoeken naar de eene of andere flesch ouden wijn. Hij vindt er de vrouw bewusteloos liggen, roept om hulp, en welhaast wordt zij schijndood naar boven gebracht,

De milliardair redt haar met zijn serum, neemt het geld van zijn check terug en vervolgt zijne reis.

Golven der zee en der liefde

Venela, de dochter van den zeekapitein Merlo, bemint den zeeman Pietro. Van zijnen kant is Marcellino verliefd op de dochter van den kapitein. Den dag der inscheping doet de kapitein tonnen met poeder aan boord laden. Marcellino veinst verraad te vreezen vanwege Pietro en overreedt den kapitein zich van hem te ontdoen. Venela, die het gesprek tusschen haren vader en Marcellino afgeluisterd heeft, stelt zich voor de list van Marcellino te doen mislukken. Deze laatste lokt Pietro aan land en maakt hem dronken, doch hij heeft niet bemerkt dat Venela hen opgevolgd heeft en twee mannen aan boord gaat halen om Pietro te vervoeren. Venela zegt haren vader dat Marcellino hem gaan verraden is en dat men voor zijnen terugkeer de haven moet verlaten.

Wanneer Marcellino op de kade kond ziet bij met woede dat het schip reeds in volle zee is. Hij springt dadelijk in eene sloep en gelukt erin het vaartuig te vervoegen. Hij maakt weer dadelijk het hof aan de dochter van den kapitein, doch zekeren.dag wordt hij door Pietro verrust, die hem wegjaagt. Door gramschap vervoerd steekt hij het schip in brand, na zich van de verzekeringspolissen meester gemaakt te hebben. Hij vlucht met de bemanning en laat den kapitein, zijne dochter en Pietro alleen op het schip achter. Uit wanhoop beneemt de kapitein zich het leven, terwijl Venela en Pietro een vlot vervaardigen waarmede zij zich eenige oogenblikken- voor de ramp verwijderen.

Enkele dagen later worden zij door visscliers opgenomen. Zij werken thans om het noodige geld te verzamelen om naar hun vaderland terug te keeren. Op zekeren dag wordt Venela door eene oude vrouw aangesproken; zij volgt haar en deze brengt haar bij Marcellino, die stervend is. Hij overhandigt haar de verzekeringspolissen. Dank zij deze papieren ontvangt Venela het geld dat haren vader toekwam en na met Pietro gehuwd te zijn, verlaat zij met hem dit land, waar zij zoovele ongelukken beleefd hadden.

BELGO-AMERICAN STORES "BELGICA

MELKERIJ van het ROOD KRUIS

79, KLAPDORP, 79 CRÈME BOTER fr. 1.15 het pak van 1/4 kilo. NUTRICIA, melk in poeder, gewaarborgd niet afgeroomd. Aanbevolen voor Komiteiten, Café- & Hotelhouders, enz.

Vraagt overal: PRESIDENT ZEEPPOEDER

de beste der Zeeppoeders. — Gewaarborgd onschadelijk.

Alle soorten Eetwaren en Zeepen

verkrijgbaar aan de goedkoopste prijzen. Prijsvermindering voor FFTmkels

ECOLE SPECIALE

19, RUE HOUBLONNIERE, /\n\ters

5 francs par mois.

(2 leçons par semaine).

FRANÇAIS, FRANSCH

OU ANGLAIS, Of ENQELSCH

OU ESPAGNOL, Of SPAANSCH

OU ALLEMAND, Of DUITSCH I - , .

OU DACTYLOGRAPHIE, of MACHIENSCHRIET l ° IlcUIKS per mddna

ou comptabilité, of boekhouden ; (2 lessen per week).

Anglais et Sténo dactylographie: 15 francs par mois. (10 leçons par semaine) Comptabilité, Anglais et Dactylographie: 15 frs. par mois (10 leçons par semaine)

Avenue de Keyser, 62, Anvers

Fournisseur des principaux Cinémas et Restaurants Maison de lr ordre. — On porte à domicile.


22

J Gebruikt tijdens de Poos in de Örinkzalen:

Extra Gersten 1/2 0.20 | Koffie, Melk 0.30

Blonde » 0.30 ] Limonade 0.30

PROGRAMMA

DER

Publieke Vertooningen met Muziek

van Zondag 1 4 Mei, om 4 en 8 1/12 torenuur en Maandag 15 Mei, om 8 1 /2 torenuur

1. Groot Koor voor Orgel . J. Lemmens

2. De levende Halsband, drama

3. Cavalleria rusticana, fantazie P. Mascagnj

4. Golven der zee en der liefde

Drama in 4 deelen

Bericht voor de Avondvertooningon. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van liet Gel ij kvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

’s Avonds: 10 minuten poos tusschen nummers 4 en 5.

AANKOMST VAN

STROOIEN HOEDEN

Laatste Nieuwigheden van af 3.60fr-CHAPELLERIE CENTRALE

H. Van den Kerckhove-Van Eynd )ambrnggestraat 22.

$ Pendant fEntraete dégustez ao Buffet du Café: j

1 Orge Extra 12 0.20 Café, Lait 0.30 2 3

Blonde » 0.30 1 Limonade 0.30

1 Etc. 1

PROGRAMME

DES

Représentations publiques avec auditions musicales

du Dimanche 1 4 mai à 4 et à 8 1 /2 h. (de la tour) et Lundi 15 mai à 8 1/2 h. (de la tour)

1. Grand Chœur pour Orgue J. Lemmens

2. Le Collier vivant, drame

3. Cavalleria rusticana, fantaisie P. Mascagni

4. Values de la mer et de l’amour

Drame en 4 parties

Avi* pour las Représentations du Soir.—Afin de ne pas déranger les auditions musicales, le public occupant les places du Rez-de-chaussée aura exclusivement accès aux Lavatories et W. C. (pour Dames et Messieurs) installés au Jardin d’hiver et au Café (accès par la Salle des Marbres).

Le soir: Pause de 10 minutes entre les nos 4 et 5.

CHAUSSURES MODERNES

77, Avenue Plantin (Ouest)

SPÉCIALITÉ DE CHAUSSURES COUSUES A LA MAIN Nous possédons toujours les dernières Nouveautés.


DE BEUKEIiAER’s Fabrieken

I Biscuits en Chocolade

jj TNT. "V- AA. n_ t w- erpen

I slaan het rekord over heel het Vasteland. Geen enkele firma kan I met haar wedieveren, noch in de uitgebreidheid, noch inde « veelvuldigheid, noch in de volmaaktheid har er inrichtingen. I De De Beukelaer’s Fabrieken komen ook vooraan wat betreft: I de ontzaggelijke voortbrengst van Biscuits, Chocolade, Cacaopoeder, Karamellen, Hopjes en andere allerfijnste genotsmiddelen en lekkernijen.

I Al de Produkten der De Beukelaer’s Fabrieken worden wijd en zijd geprezen.

5. Ik ben U het leven verschuldigd, tooneeispei

6. Volksmarsch Edw. Verheyden

7. De Slachting, Indiaansch drama in 3 deelen

8. Fortunio’s lied, wiege-wals V. Messager'

9. Onésime heeft een tweegevecht

op zijn amerikaansch, klucht

Eerstdaags, de volgende groote Kunstfilms:

De IJsverloofde, drama 21 en 22 Mei

Therese Raquin of het Drama der Wroeging in 3 d.

L. W. Gezien de huidige omstandigheden voorbehoudt het bestuur zich het recht het programma te veranderen.

IiJSOOMYS-BOBIB

Egmontstraat, 39-41, Antwerpen

Extra Belgische Kolen

Xdth tfctfb rtata tufa flVarti

Extra Zeeppoeder lie meilleur des Savons

* * en poudre

overtreft alle andere merken

In ’t Groot bij:

pou

surpasse touiesles autres marques

En gros chez:

CONSTANT F LO R G N

Fabrieken:

LANGE WINKELSTRAAT, 11-15 en STIJFS ELSTRA AT 8-10, Anlw.

Bureelen:

Antwerpen: STIJFS ELSTRA AT, 12 Brussel: de Brouckère-Plaats, 46.

Fabriques:

Longue Rue de la BOUTIQUE 11-15 et RUE DE L’AMIDON 8-10, Anvers Bureaux:

Anvers: RUE DE L'AMIDON, 12 Bruxelles: Place de Brouckùre, 46

C, OTyj Qßtiß •ißFüfi UQVJP ‘ZJ&g ‘FQß JîflQfl W ïfXlf}

5. Je v/ous dois la Vie, comédie

6. Marche populaire Edw. Verheyden

7. Le M aSSaCre, drame indien en 3 parties

8. Chanson de Fortunio, valse-berceuse V. Messager

9. Onésime a un duel à l’américaine, comique

Prochainement, les grands Films d’Art suivants:

La Fiancés de Glace, drame

Thérèse Raquin ou le drame du remords en 3 part.

28 et 29 mai.

N. B. Vu les circonstances actuelles, la direction se réserve le droit de changer le programme.

LB0OMTB-BOBIB

Rue d’Egmont, 39-41, Anvers

( Charbons belges extra


Le Collier vivant

Au bar de Simpson-City, sur la frontière mexicaine, la lecture du Nevada -Herald, est l’une des rares distractions des consommateurs.

L’article suivant se trouve dans le journal:

« Richard Braxton, le milliardaire bien connu surnommé le roi du métal, vient de débarquer à San Diego, ayant parcouru une partie de l'Amérique Centrale. Ce gentleman célèbre par son esprit original est à la fois un puissant financier et un avisé collectionneur. Il a refusé de faire connaître aux journalistes les raisons de son voyage. Evitant soigneusement les curieux et les moindres villages, notre compatriote préfère camper en plein air avec l’escorte qui accompagne ses bagages. »

Deux jours après, un voyageur est ramassé mourant par le flibustier Joë Durton et ses amis qui composent en partie la clientèle du bar. Ils trouvent sur le mort la letlre suivante: « Monsieur Richard Braxton, San Diégo. Sur votre demande je vous envoie un guide pour traverser les régions peu sures du Mohave désert. C’est un nommé Jack Hawkis, connaissant parfaitement les contrées et en qui vous pouvez avoir la plus grande confiance. » Dick Hooper

Moeders! Moeders!!

Tegen alle ziekten voortspruitende uit laat of slecht uitkomen der Tanden bij kleine Kinderen, zooals: slapeloosheid, brand, zenuwachtigheid, buikpijn, zuur, hoest, afgang, stuipen, enz., bestaat nu een onfeilbaar geneesmiddel die U vele slapelooze nachten sparen zal en dit is TANDSIROOR ANTiDOLOR

van den Tandmeester-apotheker V1NCART. Prijs: fr 1 60 de flesch.

OüPSOiPsist voor de Namaaksels

YINCart

Huisgesticht in 1889 Montignystraat, 113-115, Antwerpen (Rechtover hetZwemdok).

Zon- en feestdagen den ganschen dag open.

mtxison Verstappen

fiae clu Prince, 21-23, Anvers

— Grand choix d’après les dernières Nouveautés —

Installation spéciale pour Deuil.

Ç La Maison se charge de tout Arrangement.

THE

LANGUAGES

ECOÎiE SPÉGIflliE DES LANGUES VIVANTES

MEIR 41; coin Longue rue des Claires

1° Français 2° Anglais 3° Espagnol 4° Italien

5° Allemand etc. etc.

6° Commerce 7° Comptabilité 8° Sténo 9° Dactylo

1° Leçons Privées pour Dames ou Messieurs ce x

! 2° Classes Spéciales jg z

à UN fr. par leçon £ p o

3° Cours Collectifs a z

[comprenantplusieurs élèves 5 frs. par mois 2 leçons par semaine

Renseignements et leçon d’essai gratuits, 41, MEIR

ÉCOLE ANGLAISE fondée en Janvier 1915

58, rue du Bien-Etre (Palais de Justice.)

Français

A nglais

Italien

Espagnol

Allemand

Comptabilité

Sténographie

Dactylographie

5 fr. par mois 2 leçons par semaine

Cours Accumulates.

J 1° Anglais et Sténo Dactylo 2° Comptabilité, Anglais et Dactylographie.

3° Calculs, Allemand et Dactylographie.

15 frs. par mois (10 leçons par semaine)


Joë Durton s'empare des papiers du voyageur et avertit ses camarades qu’il y a un coup à faire. Il se rend au camp de Richard Braxton et grâce aux papiers volés il est agréé par celui-ci. Il commence aussitôt ses recherches et est bientôt convaincu que les caisses contiennent du minéral précieux.

Le lendemain le convoi partit à la première heure sous la direction de Joë Durton.En traversant les marais il réussit à séparer le convoi en deux parties. Ses amis les flibustiers s’emparent du milliardaire et le conduisent dans une maison isolée qui leur sert de repaire. Là ils lui disent qu’il ne lui sera fait aucun mal s’il signe un chèque au porteur de 30.000 dollars, sinon ils le garderont comme otage.

Richard Braxton remet le chèque tout en demandant de ne pas toucher à ses bagages, de n’ouvrir aucune caisse et de le laisser le moins longtemps possible prisonnier. Craignant d’être frustré parjoë, ses complices désignent deux camerades pour aller toucher le montant du chèque. En voyant le chèque lui échapper, Joë sange à se procurer de l’argent d’une autre manière.

11 envoie à sa femme la lettre suivante:

« Chère Héléna. Etant en désaccord avec des camarades au sujet du partage de rr.inérai trouvé par nous, j’ai peur que ma part de celui-ci m’échappe. Je suis trop surveillé pour pouvoir moi-même la mettre en sûreté, mais il te serait facile de le faire. Suis le porteur jusqu’à la maison ou il te conduira la nuit. J’éloignerai nos gens pendant quelques temps et Ion entrée sera ignorée de tous. Tu sauras alors ce que tu as à faire. Joë.

Durton attend sa femme et pour écarter tout soupçon il invite ses camarades à boire. Quand elle arrive il lui dit d’aller dans la cave, il y a, dit-il, à

Het Huis van

YERHWIEIMGEM Ed. Van Reeth

138, Nationalestraat

ANTWERPEN

heeft de eer te berichten aan het publiek, getroffen doorde oorlogsgebeurtenissen, dat het beschikt over magazijnen gezegd « Garde-Meubles » en dat het zich aanbeveelt in zijne welwillende aandacht. Al de zaken zullen afgehandeld worden aan de prijzen en voorwaarden van het Syndikaat der Verhuizers.

Verhuizingen voor de stad, de provincie en het buitenland. Telegram adres « Continent » Telefoon 4701.

fffffffffff

ba Qlétpopole

gnöepsoise

Sté Ame d'Assurances fondée en 1900 DEMANDE de BONSAGENTS

pour sa nouvelle branche

CAPITALISATION

TRAVAIL FACILE

COMMISSION IMPORTANTE

Rue Leys 19

ANVERS

J SPECIALITEITEN der J

* Vermaarde Volks-Apotheek

I J. DE PRAETER |

% Lge BEELDEKENSSTRAAT

ANTWERPEN f

9 50 o/o der raenschen sukkelen tegen- «

woordig met het Speen, onuitstaanbare $ onrustwekkend bloedverlies maken het m leven der pijnlijders ondragelijk en be- Ä m letten allen arbeid, nachtrust en levens- 2

2 blijheid.

2 Wij bereiden een onfeilbaar en afdoend • middel:

« SpeenzetstopppenJ. De Praeter «

« proefondervindinglijk het doelmatigste. ¥ a Stilt onmiddellijk alle pijnen, ontsmet 2 a en geneest de gebersten aders die het r 2 speen verwekken in den endeldarm en J zelfs tot buiten en rond den aars; doet • jg het bloedverlies ophouden.

2 Prijs: 1,50 fr. de doos.

Kinema Zoologie

Zondag 21 Mei

om 4 en 8 1/2 torenuur

en Maandag 22 Mei

om 8 1/2 torenuur

De IJsverloofde

Drama in 4 deelen

Vischhandel

DAGELIJKS versch

NOORDZEE alle soorten V1SC H.

Oesters - Garnaal 1

|ipro”ia

Korte Gasthuisstraat

Groote keus fijnste HARINGEN


droite une caisse au couvercle vissé. Ouvre là et cache son contenu dans de vieux sacs. Personne ne peut venir ou t'entendre car la porte sera fermée par moi de l’extérieur.

Pendant que la fê’e continue, la femme fait ce qui a été ordonné par son mari, mais en ouvrant ia caisse, il s’en échappe un serpent monstre, qui se jette sur elle et s’enroule autour de son cou. Ne pouvant fuir ou se défendre, Helena Durton tombe épuisée.

Entretemps au milieu des rires et des chants Joë fait des projets. Il réserve à sa femme la surprise d’un collier original et très bien travaillé...

A l’aube un buveur a l’idée d'aller explorer la cave dans l’espoir d’y trouver une vieille bouteille. Il y trouve la femme inanimée, appelle au secours, et on la transporte quasi morte dans la maison.

Le milliardaire la sauve avec son serum, reprend l’argent du chèque et continue son voyage.

Vagues de la mer et de l’amour

Yenela, la fille du capitaine Merlo, est éprise du marin Pietro. De son côté, Marcellino s’est épris de la fille du capitaine. Le jour de l’embarquement, le capitaine fait charger a bord des barils de poudre. Marcellino feint de craindre une trahison de la part de Pietro, et persuade le capitaine de s’en débarrasser. Venela a entendu la conversation de son père avec Marcellino et se promet de déjouer la ruse de Marcelino, Celui-ci emmène Pietro à terre et le grise. Mais il ne s’est pas aperçu qu'il était suivi de Venela qui retourne à bord chercher deux hommes pour transporter Pietro. Elle dit à son père que Marcellino est allé le trahir et qu’il faut de suite quitter le port avant son retour.

Lorsque Marcellino arrive sur le quai, il voit avec rage que le navire a gagné la haute mer. Aussitôt il saute dans une barquette et parvient à rejoindre le bâtiment. Il recommence bientôt se% assiduités auprès de la fille du capitaine, mais un soir il est surpris par Pietro et chassé par celui-ci. Dans sa colère, il met le feu au bateau, mais il a soin de voler d’abord les papiers d’assurance. Il s’enfuit avec l'équipage. Le capitaine, sa fille et Pietro restent seuls à bord. Devant le désastre, le capitaine se tue, tandis que sa tille et Pietro construisent un radeau avec lequel ils sé sauvent quelques moments avant l'explosion.

Quelques jours après, ils sont recueillis par des pécheurs. Ils travaillent maintenant pour gagner l’argent nécessaire pour retourner dans leur patrie. Un jour, Venela se voit appeler par une vieille femme, elle la suit et celle-ci la conduit chez Marcellino qui est moribond. Il lui remet les papiers d’assurance. Grâce â res papiers Venela touche l’argent qui revenait à son père et après s être mariée avec Pietro, elle abandonne avec celui-ci co pays, où ils avaient eu tant de malheur.

F. HOPPE-BRUSSELAIRS

fiouiangerie ele Luxe Chaussée ci lVEs1li2u.es 10 9, Anvers

Diplô/R le grand, prix, Exposition Internationale Anvers içn.


•43 Hux Forges de Yuleain

$ Saison L.

FL. VERSTREPEN, Succ

Foyers E. M. JÄÄRSMA | Cuisinières Emaillées

Agence exclusive Se méfier des imitations

Calorifères MUSGRAVE.

et Pôeles Godin

Installations complètes de eu isin ières

FABRIQUE DE FOURRURES SPÉCIALITÉ DE PALETOTS ET ÉTOLES

RÉPARATIONS MAISON FERMÉE

transformations Rue de la Province, 33

CONSERVATION ANVERS

Téléphone 2709

Cinema Zoologie

Dimanche 21 mai

et Lundi 22 mai

La Fiancée de Glace

Drame en 4 parties

ZIef K voor Oakea

PLATFORMEN enGOTEN

wordtzeervoordeeligvervangen door de

Waterdichtmaken onder waarborg van alle GLASD' ém, KOEPELS, BROEIKASSEN.

MONOLITHE 7el

mvnvi>mib Terrassen en PlattedaKen, gewaarb onverslijtbaar. Carton bitumé. Asphaltpapier

Dak vilt. enz. enz.

Roestwerende Metaalverwcn, Waterverven voor Buiten-en Binnenwerk

Kelders worden poederdrooggemaakt. M ure»' en Gevels tegen regendoorslag beveiligddooihetgeheel lU PERU Cl kleurloos produkt: » • > ‘ • fc II ÏH l, »

BRUNO van H AAR E N

Waterloostraat 3, Antwerpen

Vertegenwoordigers gevraagd buiten Antwerpen.

mliÿr-yray-

Kinema Zoologie

Zondag 2! Mei

om 4 en 8 1/2 torenuur

en Maandag 22 Mei

om 8 1/2 torenuur

De IJsverloofde

Drama in 4 deelen

HELPT

ons volk aan werk; werk voor die menschen op dit oogenblik beteekent brood, laat daarom tegen lage prijzen uwe kledingstukken, mantels, pardessus, dekens, tapijten, enz., enz. VERWEN OF WASSCHEN in de Stoomverwerij

fQecIrolsclio St«emoeg, <93 Kunsflei, 38, 19onS*?lsfraat, 8

Kasteelpléinstraat, £7.

ROUWZWART in 24 uren. $mhh(

TRANSPORTS

Marchandises

dans toute la Belgique

par service accéléré et à

_ PRIX REDUITS -

V. ERPICUM

65, Rue Sandérus, 65

ANVERS

La Maison s’occupe des formalités de sortie.

Chirurgiens-Dentist es

75, Rempart St-Georges, 75

près la Place Léopold et la Banque Consultations journellement.

Maladies des Dents et de la Bouche

Pièces dentaires de tout système. Prix très modérés

Qediplom. Tandmeesters

75, Sint J or is vest, 75

nabij de Leopoldplaats en de Nationale Bank Dagelijks te raadplegen.

Cand- en )VIondzîekten

Kunsttanden in alle systemen met of zonder platen.

MATIGE PRIJZEN