Programme from 11 to 12 June 1916Booklet

Bron: FelixArchief nr. 1968#15

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.

Show the facsimiles of this programme bookletTAVERNE HOLSTERS

(ancien local du PAON ROYAL)

25 Place de la Gare 25 /Envers

CONSOMMATIONS de Ier CHOIX

Spécialité de Gueuze-Lambic à 35 centimes la 1/2 bouteille

Bock Artois le 1/4 20 c., le 1/2 30 c. i Stout 30 centimes le verre

Café filtre extra (Spécialité) 30 c. ] Orge double 30 c, la 1/2 bouteille

Sandwich divers 40 centimes

Kinema Zoologie

Zondag 18 Juni

om 4 en 8 1/2 torenuur

en Maandag 19 Juni

om 8 1/2 torenuur

QUO VADIS

Groot spektakel drama in 7 deelen

)(in dslorvengoed TCommuniekleederen

DE PRET VAN DEN BERGH

52 Diepestraat 54

Droguerie J.BRAECKMANS

Drogueries 24, Place de la Qare, 24 Couleurs? Produits chimiques Téléphone 7383 Vernis, etc. P

Projection — Cinématographie — Lanternes Magiques

Maison existant depuis 20 ans, Avenue de Keyser, 54. b.

Toutes fournitures et Travaux Photographiques

BEÏOEKT

Bëëë li. Pouillon

204, Damtmiggestraat

ANTWERPEN

£e/î t/cr schoonste en modernste bad-inrichtingen met centrale verwarming der plaats, met

27 Kabienen

Des zomers open van 7 uren 's morgens lot 8 uren ’s avonds des winters van 8 uren,’s morgens tot 7 uren ’s avonds Zon- en Feestdagen gesloten om 12 uren.

Prijs 0,60 fr. Per abon. 0.50 fr.

Salle de Ventes

MÄRlSfIX

I, Rue Terninck, 1

(coin rue de l’Esplanade)

Pour la vente de Mobiliers, Tableaux, Objets d’art

etc. etc.

adressez-vous à la Salle Marnix

AVANCES DE FONDS

EXPERTISES

Direction: J.B. LAMBRECHTS

90 TABLEAUX

à vendre à toute offre acceptable

Allocation de‘5 0 0 à une œuvre charitable au gré de l’acheteur.

HUBERT BLOM, Longue rue Neuve 74

Institut de Beauté, 3, rue Bourla

Manucure

SOINS & PRODUITS pour l’embellissement du Teint, du Buste et des Mains. — Cures, Antirides, Massage, Teinture Henné. Postiches pour la nouvelle Coiffure. ONDULATIONS ABONNEMENT

LAVA FRÈRES


EVA

Het is feest in’t hotel de Reynal; de zalen zijn gevuld met eene sierlijke menigte; alles getuigt van een verfijnde pracht. Eva, de dochter van graaf de Reynal is de koningin van het feest. Dat jonge meisje, een schitterende schoonheid, is verloofd met Elimar, een volmaakt salonjonkeï

De nijveraar William, een man in volle kracht des lev, ens, heeft door de vertrouwelijkheden van den graaf vernomen, dat de aandeelen der onderneming « Eva-mine » eene overgroot« winst beloven; hij zelf is groot aandeelhouder en hij zet al zijne vrienden en kennissen aan, hun geld te beleggen bij deze schoone onderneming.

Terwijl Eva alles rooskleurig-inziet, en zij in een hoekje zit te praten met Elimar, haar verloofde, rönnen dreigende wolken aan den horizont tezamen.

De streelende tonen van het orkest laten zich nog hooren, men overlaadt de Reynal, beschermer der « Eva-mine », met loftuitingen, wannéér als een donder een telegram binnenvalt: De « Eva-mine » maakt bankroet.

Heel het gezelschap, zijn geld in gevaar ziende, is terneergeslagen. De graaf stort neder onder den zwaren slag.

William leest het telegram: « Allé pogingen nutteloos, de bank kan niet langer steunen. Twee miljoen passief. Blijf kalm, gij kunt niet verantwoordelijk worden gesteld.

De verwarring bereikt haar hoogtepun,, wanneer Elimar tus-schenlcomt om den graaf te erdedigen.

Edoch, Eva eischt van haar vauer, in tegenwoordigheid van William, dat hij zijn eerewoord geve in goede trouw te hebben gehandeld met propaganda te maken Voor de zaak der « Eva-mine ». Eva heeft medelijden met den goeden en lichtgeloovigen William, haar vader, nochtans, kan zijn eerewoord niet geven; te laf om de verantwoordelijkheid zijner daden op zich te nemen schiet de graaf zich door het hoofd.

Het nieuws van den ondergang der « Eva-mine » verspreidde zich als een stroovuurtj.e tusschen de fabriekwerkers; in dichte drommen komen zij naar ’t kasteel geloopen om hunne arme spaarpenningen te redden; William zweert hun alles op zich te nemen, zoodat zij niets zullen verliezen. Aldus spreekt die eerlijke man, die zelf geruïneerd is door het bankroet. Maar Elimar toont nu zijn waar karakter; Eva is nu de rijke erfgename niet meer, en hij verwijdert zich van haar op opzichtelijke wijze; terwijl het meisje, van haren kant, getroffen door de goedheid van William, in hem nog haar eenigen steun ziet in wien zij, in haar smart, vertrouwen mag hebben.

Guillaume CAMPO Centraal Wisselkantoor 50, Minderbroedersrui, 50 ANTWERPEN Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaal HOLLAND Koopt: Coupons, Vreemd geld, Fondsen, tegen de hoogste prijzen. Alle inlichtingen gratis.

Tableaux

de premier ordre Rue du Paroissien n° 4 ANVERS

Bnrean de Change Central 50, Canal des Récollets, 50 ANVERS Succursale: Brugstraat, 24, Roosendaal HOLLANDE Achète: Coupons, Monnaies Étrangères, Fonds Publics aux plus hauts prix. Tous renseignements gratis.

Gntreprise Générale d’flmeublement

23, fue de la Commune, 23

|ft

Ch. Blockhuys & Zoon

GliAZENlHAKER Efl Ï<ÜNSTGXiHSRAMEN

Justiciestraat - 77 - Antwerpen Ê k


Vier jaren zijn vcrloopen. Eva en William hebben mekaar leeren kennen en waardeeren; zij zijn gehuwd en leiden een kalm en gelukkig leven. Hun driejarig dochtertje, Eliesje, gelijkt sprekend hare moeder.

De echtelingen voelen zich overgelukkig in hun huwelijksleven. Eva heeft zich naar haar nieuwe levenswijze geschikt en doet haar best om hare wenschen overeen te brengen met haar huidi» gen toestand; William aanbidt zijne vrouV, zij äs'voor hem de kracht en het leven.

William heeft jaren lang dag en nacht gewerkt om de verliezen terug in te holen, veroorzaakt door het bankroet der «-Eva-mi'ne ». Iedereen werd schadeloos gesteld tot den laatsten centiem. Een zware last valt aldus van zijn schouders, hij voelt zich vrij.

Eva is alleen thuis en droomt van hare jeugd. De deur wordt geopend en Elimar komt binnen, na een afwezigheid van vier jaar; onweerstaanbaar wordt hij tot deze plaats getrokken.

Eva huivert bij dien terugkeer. tot het verleden. De liefde wórdt opgewekt bij Elimar wanneer bij de jonge vrouw ziet. Eene uitlegging volgt. Eva weerstaat, maar haar hart is. te zwak; zij valt onder de herinnering vergetend wat zij haar man verschuldigd is.

Maar dadelijk hervat ze zich, ziet het "schandelijke van haar gedrag in en beveelt aan Elimar zonder verwijlen te vertrekken.

Wanneer William van de fabriek terugkomt, bekent zij hem al wat gebeurde; dat zij Elimar ontving, zich liet omhelzen, dat zij hem nog bemint en hem nooit zal kunnen vergeten; dat zij haar hand aan haren echtgenoot schonk uit dankbaarheid. En zij verwacht de verdiende straf voor haar wangedrag. In de mannelijke borst van den echtgenoot woedt een harde strijd; hij wijst zijne ontrouwe gade de deur en drukt het kind op zijne borst dat nu geen moeder meer heeft; dan valt hij snikjcend op een stoel.

Elimar leidt een rijk leven, en heeft Toinette, zijn minnares, weggezonden om plaats te maken voor Eva, die tot hem kwam. De1 pracht harer nieuwe verblijfplaats herinnert haar heur onbezorgde jeugd. Maar de gelukkige dagen die zij bij Elimar leidt duren niet lang. Wiliam diende eene vraag tot echtscheiding in, en Toinette, de verstootene, gelukt erin een onderhoud met Eva te hebben; dan slechts ziet deze hoe slecht Elimar is.

Op hare vraag: »'Zweer dat ge mij zult huwen? » krijgt zij een ontwijkend antwoord. Zij begrijpt dat zij eenen, onwaardige haar liefde schonk; wanhopend, grijpt zij een revolver en doodt den ontrouwe...

Yier jaren lang boette Eva in ’t gevang de moord die hare miskende liefde wraakte. De dag breekt aan dat zij in vrijheid zal worden gesteld. Haar arm lichaam is ondermijnd door de zedelijke smart; zij ligt zonder kracht op den stroozak en huivert bij de gedachte dat zij terug de wereld zal in moeten waar zij niemand meer lieeft om haar te steunen.

Daar komt William in hare cel om haar vergiffenis te schenken en haar aan te bieden terug onder ’t echtelijke dak te kor en.

De aandoening'is haar echter te sterk, en de ongelukkige berouwhebbende valt ten gronde om niet weer op te staan.

» 9 99999 *** 9 999 9 99 9999999 99999999 999999» 9999999

BELGO-AMERIÜN STORES ” BELCICA „

MELKERIJ van het ROOD KRUIS

79, KLAPDORP, 79 CRÈME BOTER fr. 1.15 het pak van 1/4 kilo.

NUTRICIA, melk in poeder, gewaarborgd niet afgeroomd. Aanbevolen voor Komiteiten, Café- & Hotelhouders, enz.

Vraagt overal: PRESIDENT ZEEPPOEDER

de beste der Zeeppoeders. — Gewaarborgd onschadelijk.

Alle soorten Eetwaren en Zeepen

verkrijgbaar aan de goedkoopste prijzen. Prijsvermindenng- voor AA7"inkels

ÉCOLE SPÉCIALE *'

19, RUE HOUBLONNIERE, /\nVers

FRANÇAIS, FRANSCH

OU ANGLAIS, Of ENGELSCH

OU ESPAGNOL, of SPAANSCH

OU ALLEMAND, of DUITSCH

OU DACTYLOGRAPHIE, Of MACHIENSCHRIFT

OU COMPTABILITÉ, Of BOEKHOUDEN

Anglais et Sténo dactylographie: 15 francs

0 COMPTABILITÉ, ANGLAIS ET DACTYLOGRAPHIE: 8: - 9 0 9

15 francs par mois.

(2 leçons par semaine).

5 franks per maand (2 lessen per week), par mois. (10 leçons par semaine)

15 frs. par mois (10 leçons par semaine) q

PATISSERIE - CONFISERIE

Avenue de Keyser, 52, Anvers

Fournisseur des principaux Cinémas et Restaurants

Maison de lr ordre. — On porte à domicile.


Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

Extra Gersten'1/2 0.20 Koffie, Melk 0.30 Blonde » 0.30 i Limonade 0.30

PROGRAMMA

DER

Publieke Vertooningen met Muziek

van Zondag 1 1 Juni, om 4 en 8 1/2 torenuur en Maandag 12 Juni, om 4 en 8 1/2 torenuur

1. Voorspel (in Si) voor Orgel J. S. Bach

T rond heim, schilderachtige zichten

2. De Korting van Thulé, legende — Gekleurde film

3. Peer Gynt (orkestsuite) Edv. Grieg

a) Zomermorgen; b) Ase’s dood; c) Anitra’s dans

4. Oude geschiedenis, drama in 3 dee!en, Nordiskfilm

5. Nachtzang voor viool Fr. Chopin

Solist: Heer EDM. DE HERDT.

6. Als Kat en Hond, tooneelspel

Bericht voor de Avondvertooningen. — Om de muziekuitvoeringen niet ie storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavutorys en W. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

’s Avonds: 10 minuten poos tusschen nummers 6 en 7.

AANKOMST VAN

STROOIEN HOEDEN

Laatste Nieuwigheden van af 3.60fr-

CHAPELLERIE CENTRALE

H. Van den Kerckhove-Van Eynde, Dambruggestraat 22.

Pendant l’Entraete dégustez au Buffet du Café:

Orge Extra 1/2 0.20 Café, Lait 0.30

Blonde » 0.30 Limonade 0.30

Etc.

PROGRAMME

DES

Représentations publiques avec auditions musicales

du Dimanche 1 1 juin à 4 età 8 1/2 h. (de la tour) et du Lundi 1 2 juin à 4 et 8 1/2 h. (de la tour)

1. Prélude (en Si) pour orgue J. S. Bach

Trondheim, vues pittoresques

2. Le Roi de Thulé, légende — Film coloré

3. Peer Gynt (suite d’orchestre) Edv. Grieg

o) Matin d’été; b) Mort d’Ase; c) Danse d’Anitra

4. Vieille histoire, drame en 3 parties, film Nordisk

5. Nocturne pour violon Fr. Chopin

Soliste: Mr EDM. DE HERDT.

6. Comme chien et chat, comédie

Avis pour les Représentations du Soir. — Afin de ne pas déranger let auditions musicales, le public occupant les places du Rez-de-chaussée aura exclusivement accès aux Lavatories et W. C. (pour Dames et Messieurs) installés au Jardin d’hiver et au Café (accès par la Salle des Marbres).

Le soir: Pause de 10 minutes entre les nos 6 et 7.

CHAUSSURES MODERNES

77, Avenue Plantin (Ouest)

SPÉCIALITÉ DE CHAUSSURES COUSUES A LA MAIN Nous possédons toujours les dernières Nouveautés.


teuft sfCatfi ta'ét /wn tftte dtót 4vft t/tte tekte tftsft tedft tejft e tte. eitte teste sftte teuft teuft te

! DE BEüKELflER’s Fabrieken I

Biscuits en Chocolade

I slaan het rekord over heel het Vasteland. Geen enkele firma kan | I met haar wedieveren, noch in de uitgebreidheid, noch in de | « veelvuldigheid, noch in de volmaaktheid har er inrichtingen. | 1 De De Beukelaer’s Fabrieken komen ook vooraan wat betreft: |

I de ontzaggelijke voortbrengst van Biscuits, Chocolade. Cacao- | 1 poeder, Karamellen, Hopjes en andere allerfijnste genotsmid- I 5 delen en lekkernijen. |

I Al de Produkten der De Beukelaer’s Fabrieken worden wijd |

en zijd geprezen. . |

W W tfftf. 'Jjnp ’Apvß Qplp tfTkfi tyAtp 'HjFkC SJPjp QjTtyî StfTSji?

7. EVA, groot volksdrama

uit de gouden reeks « Henny Porten »

8. Habanera, Spaansche dans Jane Vieu

9. De kloek gespierde Polycarpe, klucht

ZONDAG 18 JUNI, te 4 en 8 1/2 torenuur en MAANDAG 19 JUNI, te 8 1/2 torenuur

QUO VADIS

Groot spektakel-drama in 7 deelen, met bijzondere muzikale aanpassing. Nieuwe uitgave van den grootsten en meest ophefmakenden historischen film, die ooit samengesteld werd.

Vrije toegang tot den Dierentuin, na de vertooning, voor de personen welke met Sinksen de namiddagvoorstellingen bijwonen.

L. W. Gezien de huidige omstandigheden voorbehoudt het bestuur zich het recht het programma te veranderen.

tete teJft tete teuft tee1tte

Extra Zeeppoeder

overtreft alle andere merken ln ’t Groot bij:

lie meilleur des Savons t

en pouclne surpasse toutesles autres marques

En gros chez:

CONSTANT FLOREN

Fabrieken:

LANGE WINKELSTRAAT, 11-15 en STIJFS ELSTRA AT 8-10, Antw.

Bureelen:

Antwerpen: ST1JFSELSTRAAT, 12 Brussel: de Brouckère-Plaats, 46.

Fabriques:

Longue Rue de la BOUTIQUE 11-J5 et RUE DE L’AMIDON 8-10, Anvers Bureaux:

Anvers: RUE DE L’AMIDON, 12 Bruxelles: Place de Brouckère, 46

7. E V A, grand drame populaire

de la série d’or « Henny Porten »

8. Habanera, danse espagnole Jane Vieu

9. Polycarpe biceps, comique

DIMANCHE 18 JUIN, à 4 et 8 1,2 heures de la tour et LUNDI 19 JUIN, à 8 1/2 heures de la tour

QUO VADIS

Drame à grand spectacle, avec adaptation musicale spéciale. Nouvelle édition du film historique, le plus grand et le plus sensationnel qui ait jamais été composé.

Les personnes assistant aux matinées de la Pentecôte sont admises gratuitement au Jardin Zoologique, après le spectacle.

N. B. Vu les circonstances actuelles, la direction se réserve le droit de changer le programme.


Il y a fête à l’hôtel de Reynal; les salons sont remplis dune foule élégante; tout dénote .un luxe raffiné. Eva, la fille du comte de Reynal, est la reine de la fête. La jeune fille d’une beauté éclatante, est fiancée à Elimar, le type accompli du héros de salon.

L’industriel William, un homme encore dans toute la force de l’âge, a appris par les confidences du comte, que les actions de l'çntreprise qui a nom « Eva-mine » promettent un bénéfice énorme; lui-même en est gros actionnaire, et il a engagé tous ses amis et connaissances à s’intéresser dans cette belle entreprise.

Pendant que Eva voit l’avenir tout en rose et qu’elle s’est retirée dans un coin pour causer à l’aise avec Elimar, son fiancé, des nuages menaçants s’accumulent à l’horizon.

Moeders! Moeders S!

Tegen alle ziekten voortspruitende uit laat of slecht uitkomen der Tanden bij kleine Kinderen, zooals: slapeloosheid, brand, zenuwachtigheid, buikpijn, zuur, hoest, afgang, stuipen, enz., bestaat nu een onfeilbaar geneesmiddel die U vele slapelooze nachten sparen zal en dit is TAM1SIROOP ANTIDOLOR

van den Tandmeester apotheker V1NCART. Prijs: fr. 1.60 de flesch. OiP9’£3Sis'b 'voor de Namaaksels

Qroote Apotheek-Drcrgerij YINCàRT

Huis gesticht in 1889

Montignystraat, 113-115, Antwerpen (Recht over het Zwemdok). Zon- en feestdagen den ganschen dag open.

vervangt de

1.70 fr. KOFFIE den 1/2 kilo

overal verkrijgbaar

Bureel en: MOORKENSPLEIN, 14.

Fabriek: MELLAERTSSTRAAT, 7.

N.-B. Er zal gratis eene lekkere tas koffie MATADOR geschonken worden gedurende de gansche week in de

Patisserie Anversoise, Pelikaanstraat 121.

THE

LANGUAGES

ECOLE SPÉCIALE DES LANGUES VIVANTES

MEIR 41., coin Longue rue des Claires

1" Français 2° Anglais 3° Espagnol 4° Italien

5° Allemand etc. etc.

lu Leçons Privées

pour Dames ou Messieurs w

2° Classes Spéciales g h à UN fr. par leçon z

6° Commerce 7° Comptabilité 8° Sténo 9° Dactylo

Renseignements et leçon d’essai gratuits, 41, MEIR

ÉCOLE ANGLAISE fondée en Janvier 1915

58, rue du Bien-Etre (Palais de Justice.)

Cours Accumulatifs.

1° Anglais et Sténo Dactylo 2° Comptabilité, Anglais et

Français

Anglais

Italien I

Espagnol Allemand Comptabilité i

Sténographie ] Dactylographie

5 fr. par mois 2 leçons par semaine

Dactylographie.

3° Calculs, Allemand et Dactylographie.

15 frs. par mois (10 leçons par semaine)


Les mélodies de l'orchestre n'ont pas Cessé de résonner, on continue à combler de louanges le comte de Reynal, protecteur de la « Eva-mine », lorsqu’arrive comme un coup de foudre un télégramme: la « Eva-mine » a fait faillite.

La consternation est générale, parmi l’assistance, qui voit ses économies en péril. Le comte s’affaise sous ce rude coup du sort.

William lit la dépêche: « Tous les efforts inutiles, la banque ne peut se soutenir plus longtemps. Deux millions de passif. Restez calme, vous ne pouvez être tenu responsable.

L’agitation étant à son comble, Elimar intervient pour prendre le parti du comte. Cependant Eva exige de son père, en présence de William, qu’il donne sa parole d’honneur qu’il a agi de bonne foi en faisant de la propagande pour l’affaire de la » Eva-mine ». Eva est remplie de compassion envers le bon et crédule William; son père cependant ne peut donner sa parole d’honneur; trop lâche pour faire face aux lourdes conséquences de ses actes, le comte se fait sauter la cervelle.

La nouvelle de la déconfiture de la » Eva-mine » s’est répandue comme une traînée de poudre parmi les ouvriers des fabriques; en masse compacte ils accourent vers le château pour sauver leurs pauvres économies; William leur jure qu’il prend tout sur lui et qu’ils ne perdront rien. Ainsi parle oet homme intègre, qui lui-même est ruiné par le désastre. Mais Elimar aussi montre en ce moment le fond de son caractère; Eva n’étant plus maintenant la riche héritière, il s’éloigne d’elle avec ostentation; tandis quh la jeune fille, deson côté, frappée par la bonté de William, voit en lui le seul soutien en qui elle puisse avoir confiance dans sa détresse.

Het Huis van

YEMHWIEIH ili

Ed. Van Reeth

138, Nationalestraat

ANTWERPEN

heeft de eer te berichten aan het publiek, getroffen doorde oorlogsgebeurtenissen, dat het beschikt over magazijnen gezegd «Garde-Meubles» en dat het zich aanbeveelt in zijne welwillende aandacht. Al de zaken zullen afgehandeld worden aan de prijzen en voorwaarden van het Syndikaat der Verhuizers.

Verhuizingen voor de stad, de provincie en het buitenland. Telegram-adres « Continent » Telefoon 4701.

Ito (Hétpopole

pnöepsoise

Sté A<"e d'Assurances fondée en 1900 DEMANDE de BONSAGENTS

pour sa nouvelle branche

CAPITALISATION

TRAVAIL FACILE

COMMISSION IMPORTANTE

Rue Leys 19

ANVERS


Quatre aus se sont passés. Eva et William ont appris à se connaître et à s'apprécier mutuellement; ils se sont mariés et mènent une vie calme et sereine. Ils ont un entant âgé de trois ans, la petite Elise, ressemblant étonnamment à sa mère.

Les jeunes époux se sentent complètement heureux dans leur vie conjugale. Eva s’est résignée à la nouvelle existence qu’elle mène et s’efforce à accommoder ses désirs à sa situation actuelle; William adore sa femme, elle est pour lui la force et la vie.

William a travaillé nuit et jour, des années durant, pour récupérer les pertes provoquées par la faillite de lu « Eva-mine ». Chacun a été dédommagé jusqu’au dernier centime. Un fardeau pesant est tombé de ses épaules, il se sent libre.

Eva se trouve seule dans la maison et rêve à sa jeunesse. La porte s’ouvre et Elimar entre, après une absence de quatre ans; une attraction irrésistible l’a conduit en ce lieu.

Eva frémit à ce retour du passé. L’amour se réveille chez Elimar, habitué aux triomphes faciles, quand il revoit la jeune femme. Une explication suit; Eva résiste, mais son cœur est trop faible; elle succombe sous l’empire du souvenir et oublie ce qu’elle doit à son mari.

Mais elle se resaisit immédiatement, voit la honte de sa conduite et ordonne à Elimar de sortir sans retard.

Quand William retourne de la fabrique, elle lui avoue tout ce qui s'est passé; qu’elle a reçu Elimar, qu’elle s’est laissée embrasser, qu’elle l’aime encore et ne pourra jamais l’oublier; qu’elle a

IE’S

Vischhandel

de NOORDZEE

n"12

Kortt Gasthuisstraat

DAGELIJKS versch

alle soorten VIS C H

Oesters - Garnaal

Groote keus fijnste

HARINGEN

Boulangerie de Luxe Ctieb\asaiée de TVCalines 100, Anvers

Diplôme de grand prix, Exposition Internationale Anvers içii.


tendu la main à son mari, poussée par la reconnaissance. Elle demande de lui le châtiment mérité. Un combat, violent s’agite dans la mâle poitrine du mari; il montre la porte à l’epouse infidèle et presse sur sa poitrine l’enfant qui maintenant n'a pius ûe mère, et s’effond en sanglotant.

Elimar, qui-mène la vie à grandes guides,«a congédié Tomette son amante, pour faire place à Eva, qui est venue a lui. Le luxe de sa nouvelle résidence lui rappelle sa jeunesse insouciante. Mais les jours heureux qu'elle vit auprès d'Eliinar sont bien courts. William a introduit une demande, en divorcé, Tomette, la répudiée, parvient à avoir une explication avec Eva, qui, alors seulement, voit toute la turpitude dans laquelle son bien-aimé Elimar s’est vautré.

A sa question: « Jure-moi que lu m’épouseras », elle reçoit une réponse évasive. Elle comprend qu’elle a donné soil amour, à un indigne; désespérée, elle saisit un revolver et tue l’infidèle...

Quatre ans durant Eva a expié en prison le meurtre qui vengea son amour méponnu. Le jour est arrivé qui verra sa mise en liberté. Son pauvre' corps est miné par les souffrances morales; elle est affaissée sans force sur son grabat et frémit en songeant qu’elle va devoir rentrer dahs le monde où eile1 n’a plus personne pour la soutenir.

Voilà que William entre dans sa prison, lui apportant un généreux pardon et .lui offrant de rentrer au foyer conjugal.

L’émotion est trop forte pour la pauvre repentante; elle s’effond sur le sol pour ne plus se relever...

#3 Âux Forges de Vulcain |

ÄÄISON L. VeRSTREPEN-ELIâETS $ VERSTREPEN, Suce Sj

Foyers E. M. JAÂRSMA

Agence exclusive Se méfier des imitations

Calorifères MUSGRAVE.

Cuisinières Emaillées et Pôeles Godin

Installations complètes de cuisinières

FABRIQUE DE FOURRURES SPÉCIALITÉ DE PALETOTS ET ÉTOLES

ÎEJ 3li.1

RÉPARATIONS MAISON FERMÉE

transform ations Rue de la Province, 33

CONSERVATION ANVERS v.

Téléphone 2709

HELPT

ons volk aan werk; werk voor die menschen op dit oogenblik beteekent brood, laat daarom tegen lage prijzen uwe kledingstukken, mantels, pardessus, dekens, tapijten, enz., enz. VERWEN OF WASSCHEN in de Stoomverwerij

fSJecEelsdi« Steenweg, 03 Kunsflei, 38, 'onEolsfraat, 8 Kdsteelpleirtsfraaf, 67. ROUWZWART in 2A uren.

sssssssssts ZÏKK voor Daken

PLATFORMENenGOTEN

wordt zeer voordeelig vervangen door de

9ewdaoakking9de” PLASTIQUE”

Waterdichtmaken onder waarborg van alle GLASDAKEN, KOEPELS, BROEIKASSEN.

MONOLITHE

Plattedaken, gewaarb onverslijtbaar. Carton bitumé, Asphaltpapier Dakvilt, enz. enz.

Roestwerende Metaalverwen, Waterverwen voorBuiten-en Binnenwerk

Kelders worden poederdroog gemaakt. Muren en Gevels tegen regendoorslag beveiligddoorhetgeheel lUpCDUCA kleurloos produkt: l™r tniBtH

BRUNO van HAAREN

Waterloostraat 3, Antwerpen

Vertegenwoordigers gevraagd buiten Antwerpen.

Voor alle AANKONDIGINGEN

in dit Programma wende men zich tot het

Bureel voor /\ankondigingeq

30 - jtOPLAND - 30

WER* DER AARDAPPELSCHIL

Zetel en Bureelen: Gijielaarstraat 1 6, Antwerpen

VEE* en HONDENBROO D

Brood voor het Vee, de kilo fr. 0.50, voor Honden.de kilo fr. 0.70

Daar wij de eersten zijn die met aardappelschillenmeel dat voedsel bereiden, zoo zal ons niemand de bevoegdheid betwisten, dat wij zulks van eerste kwaliteit kunnen vervaardigen.

N. B. — Binnen kort zullen wij in staat zijn voedsel voor kiekens en duiven te vervaardigen, dat zijne weergâ niet heeft.

Medeburgers en Medeleden!

GEDENKT VOORAL DE OORLOGSWEEZEN I

Geeft uw nutteloos papier, kurkenstoppen, enz., aan onze ophalers.


HENNY PORTEN

dans le rôle principal de

in de Hoofdrol van