Programme from 2 to 3 July 1916Booklet

Bron: FelixArchief nr. 1968#17

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.

Show the facsimiles of this programme booklet


SLA NCO

Le meilleur des Savons en Poudre

OnuKK. Jan Bouoheaij.


\ TAVERNE HOLSTERS P

ij (ancien local du PAON ROYAL)

fj 25 Place de la Gare 25 — /\nvers

CONSOMMATIONS de Ier CHOIX jj.

CONSOMMATIONS de Ier CHOIX

Spécialité de Gueuze Lambic à 35 centimes la 1/2 bouteille J Bock Artois le 1/4 25 c., le 1/2 35 c. i Stout 30 centimes le verre 1 Café filtre extra (Spécialité) 35 c. | Orge double 35 c. tj Sandwich divers 50 centimes

la 1/2 bouteille

De goudwinkel

J. SAMANS

CARNOTSTRAAT, 50 Antwerpen

is gekend voor sterke

MASSIEVE TROUWRINGEN

(18 karaat) Overgroote keus van GOUD, ZILVER en HORLOGIES REPARATIES Inkoop van Goud. Zilver en Diamanten.

J(inds/(orvengoed

Xommuniekleederen

DE PRET-VAN DEN BERGH

52 Diepestraat 54

Droguerie J.BRAECKMANS

Drogueries 24,

Produits chimiques

Place de la Gare, 24

Téléphone 7383

Couleurs Vernis, etc. f

Toutes fournitures et Travaux Photographiques j

Projection — Cinématographie — Lanternes Magiques f'

Maison existant depuis 20 ans, Avenue de Keyser, 54. b,

B B80EKÎ

b. Pouillon

204, Dambruggestraat

ANTWERPEN

Een der schoonste en modernste bad-inrichtingen met centrale verwarming der plaats, met

27 Kabienen

Des zomers open van 7 uren ’s morgens tot 8 uren ’s avonds des winters van 8 uren ’s morgens tot 7 uren ’s avonds Zon- en Feestdagen gesloten om 12 uren.

Prijs 0.60 fr Per abon 0.50 fr.

Salle de Ventes

MÄRKfIX

I, Rue Terninck, x

(coin rue de l’Esplanade)

Pour la vente de Mobiliers, Tableaux, Objets d’art

etc. etc.

adressez-vous à la Salle Marnix AVANCES DE FONDS

EXPERTISES

Direction: J.B. LAMBRECHTS

90 TABLEAUX

à vendre à toute offre acceptable

Allocation de 5 0/0 à une œuvre charitable au gré de l’acheteur.

HUBERT BLOM, Longue rue Neuve 74

Institut de Beauté, 3, meBouria

Manucure

SOINS & PRODUITS pour l’embellissement du Teint, du Buste et des Mains. — Cures, Antirides, Massage, Teinture Henné. iPosfeicbes pour* la nouvelle Coiffure. ONDULATIONS ABONNEMENT

LAVA FRÈRES


De Opoffering

Met woede werpen zich de golven op het strand, en Maria overziet met weemoedigen blik de onmetelijke zee. Haar hart was met schrik vervuld bij de gedachte dat haar beminde Robert weldra weer aan de ontembare golven zou blootgesteld zijn. Deze reis zou de laatste wezen, want bij zijn terugkeer zou hij Maria huwen.

Maria had haren beminde aan boord van het schip gebracht. Nog een lautsten groet, en daar zag zij kommervol het schip vertrekken, al haar geluk meêdragend.

Eenige weken nadien ontvangt Maria het eerste nieuws van Robert, die haar meldt dat hij te Singapour is. Ongelukkiglijk kon hij geen nieuw adres opgeven, niet wetend waar het schip naartoe vaart. En weder zit het meisje in kommervolle afwachting.

Zoo vliedt de tijd... Terwijl Robert in liet verre Oosten is, sterft Maria’s moeder,- haar achterlatend zonder bestaansmiddelen, aan alle gevaren blootgesteld. En steeds geen nieuws van den geliefde.

Wellicht vergat hij haar? Is hij misschien dood?

In haar ongelukkigen toestand schijnt plots een zonnestraaltje r Een oud vriend van haren vader, de vuurtorenwachter, heeft medelijden met haar; 't was een goede zeeman, en in zijn afgelegen huisje is licht plaats voor twee verlaten wezens... En de man deed alles wat hij maar kon om haar het leven op te vroolijken en om het meisje te verzetten.

Intusschen werd het schip van Robert zwaar beschadigd tijdens een onweêr. Gelukkiglijk bevond het zich nabij de haven waarheen het voor noodige herstellingen vaarde.

Sedert acht dagen was het schip op weg naar het geboorteland. Robert zat op het dek met Maria’s medaljon in de handen, denkend hoe gelukkig zij bij zijn thuiskomst zouden zijn. Dacht men ginds aan hem? Hoe vaarde haar moeder?

Terwijl Robert aldus aan de geliefde dacht, meende Maria dat hij in zee omkwam en droeg den rouw.

In ’t hart van den vuurtorenwachter was de liefde opgevlamd. Zekeren dag verklaarde hij zulks aan Maria, die verwonderd ópkeek, en alhoewel zij nog steeds vol liefde was jegens den beminden verdwenene, uit dankbaarheid in ’t huwelijk trad met haar weldoener.

Verslagen kreeg Robert den laatsten, aan Maria gezonden brief terug met de melding: » Bestemmeling, vertrokken zonder adres achter te laten », die hij steeds herlas, niet begrijpend wat er mocht gebeurd zijn. Waarom verliet zij het dorp? Zou ze ontrouw zijn? Terneergeslagen, wanhopig, vroeg hij zich af wat er van zijn geliefde geworden was...

Daar, nabij de kust, doet eensklaps een geweldige ontploffing de lucht daveren; de machienenzaal is gesprongen, en hooge vlammen slagen uit het schip; iedereen loopt vol angst naar de reddingsbooten. Een-e tweede ontploffing volgt, het schip zinkt, doch Robert, als bij mirakel, weet zich al zwemmend te redden-en aan wal te geraken.

Aaft> T _î_ jfizÿj Centraal Wisselkantoor 50, Minderbroedersrui, 50 ANTWERPEN Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaa! HOLLAND Koopt: Coupons, Vreemd geld, Fondsen tegen de hoogste prijzen. Alle inlichtingen graiis.

Guillaume CAMPO

Tableaux

de premier ordre Rue du Paroissien n° n ANVERS

Bureau de Change Central 50, Canal des Récollets, 50 ANVERS Succursale: Brugstraat, 24, Roosendaal HOLLANDE Achète: Coupons, Monnaies Etrangères, Fonds Publics auxplus hautsprix. Tous renseignements gratis.

Gntreprise Générale d’Ameublement

Gaill.ÔWflEfiEltÇRETS

Jj 23, Rue de la Commune, 23

Ch.Blockhuys &Zoon

Glazenmaker en Kunstglasranien

Justiciestraat - 77 - Antwerpen


Uitgeput kruipt Robert van de eene rots op de andere. De waker van den vuurtoren, getuige der schipbreuk, loopt hem ter hulpe, gevolgd door Maria. Met ontzetting herkent deze Robert. In zijn toegewrongen hand houdt hij het medaljon dat zij hem destijds schonk. Terwijl de wachter den ongelukkige verzorgd, weet zij hem het medaljon te ontrukken opdat hun vroegere betrekkingen niet door haren man zouden ontdekt worden.

Wanneer ’s anderdaags de wachter zich verwijderd, heeft Maria een gesprek met Robert. Zij vertelt hem al haar lijden gedurende zijne afwezigheid; hoe zij hem dood waande; zij geeft hem kennis van den dood harer moeder; van de goedheid van den torenwachter, en zegt hem dat, toen hij haar ten huwelijk vroeg, zij slechts uit dankbaarheid toestemde.

Van verre beloerde de wachter zijne vrouw, die zoo teederlijk met den jongen vreemdeling sprak, en toen Robert de bergen introk om zich geheel aan zijn verdriet over te geven, werd hij door Maria’s man aangesproken, die hem zijn gedrag verwijt. Van woorden komen zij tot daden, en geraken aan ’t vechten op den boord van eenen afgrond. Robert, nog te zwak zijnde, moet onderdoen voor zijn tegenstrever, die hem den afgrond inslingert. Door een wonder toeval echter blijft hij aan de punt eener rots hangen.

De wanhopige kreten van Robert worden gehoord door Maria, die hem ter hulpe komt gesneld.

Bijmiddel eener koord daalt zij in den afgrond, en helpt Robert naar boven, wanneer haar man opdaagt en dreigt de koord door te snijden waaraan beiden hangen. Op het zicht zijner vrouw die haar leven waagt om Robert te redden, door wroeging geplaagd en overwegend hoe schrikkelijk de misdaad is welke hij ging bedrijven, werpt hij het mes verre van zich, en denkt nog slechts liet kwaad dat hij stichtte, goed te maken.

Na hunne redding vertellen Maria en Robert in eenige woorden, hun droevige geschiedenis en de wachter, aangedaan, vereenigd beiden met de woorden:

« De liefde is sterker dan de plicht. »

En, droevig aangedaan, wendt hij zich in de richting van den vuurtoren, vast besloten in het werk de vergetelheid te zoeken.

WERK DER AARDAPPELSCHIL

Zetel en Bureelen: Gijzelaarstraat 1 6, Antwerpen

VEE« en H0NDENBRO0D

Brood voor het Vee, de kilo fr. 0.50, voor Honden, de kilo fr. 0.70

KIEKENVOEDER!! Beste Kiekenvoeder aan 0.65 fr. per kilo.

Krachtig, voedzaam, bevordert ten zeerste liet elerleggen.

Daar wij de eersten zijn die met aardappelschillenmeel dat voedsel bereiden, zoo zal ons niemand de bevoegdheid betwisten, dat wij zulks van eerste kwaliteit kunnen vervaardigen.

Medeburgers en Medeleden!

GEDENKT VOORAL DE OORLOGSWEEZEN!

Geeft uw nutteloos papier, kurkenstoppen, enz., aan onze ophalers.

• •a aaaaaa aa aa

BELGO-AMERICAN STORES "BELGICA

MELKERIJ van het ROOD KRUIS

79, KLAPDORP, 79 CRÈME BOTER fr. 1.15 het pak van 1/4 kilo. NUTRICIA, melk in poeder, gewaarborgd niet afgeroomd. Aanbevolen voor Komiteiten, Café- & Hotelhouders, enz.

Vraagt overal: PRESIDENT ZEEPPOEDER

de beste der Zeeppoeders. — Gewaarborgd onschadelijk.

Alle soorten Eetwaren en Zeepen

verkrijgbaar aan de goedkoopste prijzen.

Prijsvermindering voor AÄ7"inlcels

ECOLE SPECIALE

19, RUE HOUBLONNIERE,/VrWers

FRANÇAIS, FRANSCH

OU ANGLAIS, of ENOELSCH

OU ESPAGNOL, of SPAANSCH

OU ALLEMAND, Of DUITSCH

OU DACTYLOGRAPHIE, of MACHIENSCHRIFT

OU COMPTABILITÉ, of BOEKHOUDEN

5 flancs par mois.

(2 leçons par semaine).

5 franks per maand (2 lessen per week). ANGLAIS et STENO-DACTYLOGRAPHIE: 15 francs par mois. CIO leçons par semaine) Comptabilité, ANGLAIS ET DACTYLOGRAPHIE: 15 frs. par mois (10 leçons par semaine)

PATISSERIE - CONFISERIE

Avenue de Keyser, 52, Anvers

Fournisseur des principaux Cinémas et Restaurants Maison de lr ordre. — On porte à domicile.


Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen!

Extra Gersten 1/2 0.20 I Koffie, Melk 0.30

tTJ

Blonde » 0.30 i Limonade 0.30

f? Enz. g

PROGRAMMA

DER

Publieke Vertooningen met Muziek

van Zondag 2 Juli, om 4 en 3 1/2 torenuur en Maandag 3 Juli, om 8 12 torenuur

1. Katcilaansche Rhapsodie voor Orgel Jos. Bonnet

De oud-historiache Landen

2. De Roofvogel, drama

3. La Tosca, fantazie op het zangspel G- Puccini

4. De Afschrikkingen van het Oerwoud,

avontuurfilm.

5. Mazurka Nr 1 C. Saint-Saëns

6. DE OPOFFERING, eÄ

Henny Porten in de hoofdrol

Bericht voor de Avondvertooningen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

’s Avonds: 10 minuten poos tusschen nummers 6 en 7.

AANKOMST VAN

STROOIEN HOEDEN

Laatste Nieuwigheden van af 3.0Q fr. CHAPELLERIE CENTRALE

H. Van den Kerckhove-Yan Eynde, Dambruggestraat 22.

Sla

Î Pendant l’Entraete dégustez au Buffet du Café:

1 Orge Extra 1/2 0.20 ! Café, Lait 0.30

Blonde

0.30

» 0.30 I Limonade

Ë Etc. 1

PROGRAMME

DES

Représentations publiques avec auditions musicales

du Dimanche 2 juillet à 4 et à 8 1/2 h. (de la tour) et du Lundi 3 juillet à 8 1/2 h. (de la tour)

1. Rhapsodie catalane pour Orgue Jos. Bonnet

Les Terres antiques

2. L’Oiseau de proie, drame

3. La Tosca, fantaisie sur l’Opéra G. Puccini

4. Les Terreurs de la Jungle, film d’aventures

5. Mazurka N” 1 C. Saint-Saëns

6. SACRIFICE, un drame de la Mer

Henny Porten dans le rôle principal

Avis pour les Représentations du Soir. — Afin de ne pas déranger les

auditions musicales, le public occupant les places du Rez-de-chaussée aura exclusivement accès aux Lavatories et W. C. (pour Dames et Messieurs) installés au Jardin d’hiver et au Café (accès par la Salle des Marbres).

Le soir: Pause de 10 minutes entre les nos 6 et 7.

CHAUSSURES MODERNES

77, Avenue Plantin (Ouest)

SPÉCIALITÉ DE CHAUSSURES COUSUES A LA MAIN Nous possédons toujours les dernières Nouveautés.


rfnsl tfrufr. rfwta fa* fufr iftute a'MH trtwte fitatfh a r&t tfrxfn tfafo tfcicrti tfhdh rftjfr rf’r«£ta rovfo rfaj'fcS?

De jsarlijksche voortbrengst der

DE BEUKEliAER’s Fabrieken

Biscuits en Chocolade

IST. V. A. n. t. ’W erpen

is het minst gezochte, het natuurlijkste, maar tevens het meest doorslaande J BEWIJS van de ongemeene waardeering harer uitzonderlijk-goede, zuivere S en smaakvolle voortbrengselen.

« Van 1910 tot 1914 bereikten De Beukelaer’s Fabrieken jaarlijks eene 5 normale en gemiddelde voortbrengst van 8,600.000 kg. Biscuits; S 1,800,000 kg. Chocolade; 250,000 doozea Melk en Chocolade-Cara-« mels, zonder te gewagen van Cacao en Hopjes.

I Die reusachtige cijiers staan borg voor den naam en de faam der |

De Beukelaer's Fabrieken. |

Q&wiipQß Q.trat WWWnflWfiWnpWP S

7. Pierrot’s Kerstmis, openingstuk V. Montï

8. Beoordeel niet, drama in 4 deelen

9. Spaan sehe Wals P. Lacome

10. Bout-de-Zan schrijft zijn leerspreuken, klucht

Zondag en Maandag 9 en 10 Juli: Verlaten, dramatische film, in 5 deelen, met Henny Porten.

De geheimzinnige Monnik, drama in 3 deelen, spelend in eene middeleeuwsche omgeving.

L. W. Gezien de huidige omstandigheden voorbehoudt het bestuur zich het recht het programma te veranderen.

Jacques BOL ELECTRICIEN

Leveraar van het Sterrekundig Genootschap

St. Jacobstraat 21, Antwerpen

Çeene ver/jooging gedurende den Oorlog

Extra Zeeppoeder meilleap des savons

** en poudre

overtreft aile andere merken

In ’t Groot bij:

surpasse toutes les autres marques

En gros chez:

CONSTANT F L O R G N

Fabrieken:

LANGE WINKELSTRAAT, 11-15 en STIJFSELSTRAAT 8 10, Antw.

Btireelen:

Antwerpen: STIJFSELSTRAAT, 12 Brussel: de Brouckère-Plaats, 46.

Fabriques:

Longue Rue de la BOUTIQUE 11-15 et RUE DE L’AMIDON 8-10, Anvers Bureaux:

Anvers: RUE DE L’AMIDON, 12 Bruxelles: Place de Brouckère, 46

%j S, mfiXjRtf} *hSfQJ3 ’tyPjß SißPjß'ifPlfi HfPlft tyKß QfPÿ» SUSP VJKfi g

7. Noël de Pierrot, ouverture V. Monti

8. Ne jugez pas, drame en 4 parties

9. Valse espagnole P. Lacome

10. Bout-de-Zan écrit ses maximes, comique

Dimanche et Lundi 9 et 10 juillet: Abandonnée, film dramatique en 5 parties, avec Henny Porten.

Le Moine mystérieux, drame en 3 actes, reconstitution du Moyen-Age.

N. B. Vu les circonstances actuelles, la direction se réserve le droit de changer le programme.

KOPITALdePÛUPÉES

LONGUE RU£ NEU Vf 87


Sacrifice

Houleuses, les vagues viennent se briser sur le rivage et Maria embrasse d’un regard mélancolique la mer immense. Elle avait le cœur plein de soucis en pensant que bientôt spn cher Robert allait être de nouveau- exposé aux indomptables éléments. Ce voyage devait être le dernier, car son intention était de marier Maria à son retour.

Maria avait conduit son cher aimé à bord du navire. Après un dernier adieu, elle regarda pensive le navire qui s’éloignait en emportant tout son bonheur.

Après quelques semaines, Maria reçoit les premières nouvelles de Robert, lui faisant savoir qu’il était à Singapour. Malheureusement il ne pouvait lui donner sa nouvelle adresse, ignorant le lieu de la prochaine escale... De nouveau ses soucis la reprennent.

Le temps passa... Pendant que Robert était en Extrême-Orient, la mère de Maria mourut. Après ce triste événement, elle était sans ressources, exposée à tous les dangers. Du fiancé, pas de nouvelles.

Dans sa plus grande détresse, un rayon de soleil luit: Un vieil ami de son père, gardien du phare, eut pitié d’elle; c’était un brave marin, et dans sa petite maison isolée il y avait assez de

Moeders! Moeders!!

Tegen alle ziekten voortspruitende uit laat of slecht uitkomen der Tanden bij kleine Kinderen, zooals: slapeloosheid, brand, zenuwachtigheid, buikpijn, zuur, hoest, afgang, stuipen, enz., bestaat nu een- onfeilbaar geneesmiddel die U vele slapelooze nachten sparen zal en dit is TANDSIROOP ANTIDOLOR

van den Tandmeester-apotheker V1NCART. Prijs: fr. 1.60 de flesch.

Opgepast voor de KTamaakseis

GçffQOte j&potïieek-Dro gerij YINQâKT

Huis gesticht in 1889 Montignystraat, 113-115, Antwerpen (Recht over het Zwemdok).

Zon- en feestdagen den ganschen dag open.

MIKADOR

vervangt de

1.70 fr. KOFFIE den 1/2 kilo

overal verJsrrijgIbaar

Rureelen: MOORKENSPLEIN, 14.

Fabriek: MELLAERTSSTRAAT, 7.

N.-B. Er zal gratis eene lekkere tas koffie MIKADOR geschonke11 worden gedurende de gansche week in de

Patisserie Anversoise, Pelikaanstraat 121.

THE

IqOa

LANGUAGES

ECOLE SPÉCIALE DES LANGUES VIVANTES

MEIR 41; coin Longue rue des Claires

1° Français 2° Anglais 3° Espagnol 4° Italien

5° Allemand etc. etc.

1° Leçons Privées

pour Dames ou Messieurs uj < v en z

Classes Spéciales à UN fr. par leçon

6° Commerce l

7° Comptabilité 8° Sténo 9° Dactylo

Renseignements et leçon d’essai gratuits, 41, MEIR

ÉCOLE ANGLAISE fondée en Janvier 1915

58, rue du Bien-Etre (Palais de Justice.)

Cours Accumulatifs.

1° Anglais et Sténo Dactylo 2° Comptabilité, Anglais et

Français

Anglais

Italien

Espagnol

Allemand

Comptabilité

Sténographie

Dactylographie

5 fr. par mois 2 leçons par semaine

Dactylographie.

3° Calculs, Allemand et Dactylographie.

15 frs. par mois (10 leçons par semaine)


place pour deux êtres abandonnés... Il fit tout pour lui rendre la vie agréable et pour la distraire.

Entretemps le navire de Robert avait été fort endommagé au cours d’une tempête. Fort heureusement il se trouvait près d’un port où il se rendit pour y subir les réparations nécessaires.

Depuis huit jours déjà, le navire voguait vers le pays natal. Robert, assis sur le pont du navire, regardait fixement un médaillon contenant le portrait de sa chère Maria pensant à la joie qu’ils auraient à se retrouver... Pensait-on à lui?... Comment allait sa mère?...

Pendant que Robert pensait à sa fiancée, Maria croyait qu’il avait péri en mer et portait le deuil.

L’amour du gardien du phare pour Maria naissait... Un jour, il le lui déclare. Elle, très surprise, quoiqu’aimant toujours le cher disparu, consentit par reconnaissance au mariage avec son bienfaiteur.

Robert fut fort surpris de recevoir en retour la dernière lettre qu'il avait adressée à Maria, avec la mention: « Destinataire, parti sans laisser d’adresse », qu'il relut plusieurs fois en se demandant ce qui avait bien pu arriver. Pourquoi était-elle partie du village?... Serait-elle infidèle?... Désespéré, abattu, il se demandait ce que devenait sa bien-aimée...

Le navire approchait du port quand une formidable explosion fit vibrer l’air: la salle des machines venait de sauter, et de hautes flammes jaillissaient du navire. Tout le monde, terrifié, courait vers les canots de sauvetage... A la suite d’une deuxième explosion, le navire coule et Robert, par miracle se sauve à la nage et réussit à gagner le rivage.

Het Huis van

YEBHWIlIISfèJra Ed. Van Reeth

138, NationaIestraat

ANTWERPEN

heeft de eer te berichten aan het publiek, getroffen door de oorlogsgebeurtenissen, dat het beschikt over magazijnen gezegd «Garde-Meubles» en dat het zich aanbeveelt in zijne welwillende aandacht. Al de zaken zullen afgehandeld worden aan de prijzen en voorwaarden van het Syndikaat der Verhuizers.

V er huizing en voor de stad, de provincie en het buitenland. Telegram-adres « Continent » Telefoon 4701.

Lcq (Hétpopole

0noepsoise

Sté Ame d'Assurances fondée en 1900 DEMANDE de BONSAGENTS

pour sa nouvelle branche

CAPITALISATION

TRAVAIL FACILE

COMMISSION IMPORTANTE

Rue Leys 19

ANVERS

Sflpflli

Zeeppoeder

is overal te verkrijgen

Zeepliandel

Stijfselrui, 35

ANTWERPEN

Belgische Brevetten

257733

260011


Robert épuisé se traîne d’un rocher à l’autre. Le gardien du phare, qui avait aperçu le naufrage, se porta à son secours, suivi de Maria. Avec effroi Maria reconnaît Robert. Dans sa main crispée il serrait encore le médaillon qu’elle lui remit jadis. Pendant que le gardien ranimait le malheureux, Maria s’empare du médaillon pour que leur ancienne liaison ne soit pas connue par son mari.

Le lendemain, lorsque -le gardien s’éloigna, Maria en profita pour avoir une explication avec Robert. Elle lui dit combien elle avait souffert pendant son absence, qu’elle l’avait cru mort; elle lui raconte encore la perte de sa mère; la bonté du gardien du phare, sa demande en mariage, et son consentement dans sa détresse.

De loin, le gardien épiait sa femme qui causait si tendrement avec le jeune étranger, et lorsque Robert se retira dans les montagnes avoisinantes pour ne pas leur crier sa douleur, il fut rejoint par le mari de Maria, qui lui reprocha sa conduite. Des mots ils en vinrent aux faits, si dangereux pour tous deux puisqu’ils se trouvaient au bord d’un précipice. Robert, plus faible, succomba

Benoodigheden voor Meubelmakers en lolijsters

FELIX WILLEMS - - Vekestraat 40

Bijzonderheden van LIJSTEN in natuurhout en gepolijst

In ’t groot en in ’t klein

EIK NOTELAAR MAHONIE

\ Vischhandel

'NOORDZEE

Korte Gasthuisstraat

DAGELIJKS versch

alle soorten V1S C H

Oesters - Garnaal

Groote keus fijnste

HARINGEN

F. NOPPE-BRUSSELAIRS

Boulangerie de Luxe Chaussée de Malines 169, -A-n.'vre:rs

Diplome de grand prix, Exposition Internationale Anvers\igii.


dans la lutte et fut lance dans le vide. Par miracle, il resta accroché à une pointe de rocher.

Les appels désespérés de Robert furent entendus par Maria, qui accourut à son secours.

A l'aide d’une corde elle descend dans le précipice et remonte avec le malheureux, quand son mari survient et veut couper la corde à laquelle ils sont suspendus; à la vue de sa femme qui risque sa vie pour sauver Robert, poussé par le remords et devant l'énormité de ce crime, il recule, jette loin de lui le couteau homicide, et ne pense plus qu’à réparer le mal qu'il a fait.

Sauvés, Maria et Robrt racontent en quelques mots leur triste histoire et le gardien, touché, les unit en ajoutant:

» L’amour est plus fort que le devoir. »

UITSTAPPEN

met LUXE-BREAKEN en LANDEAUX in de omstreken der Stad Antwerpen. Lier. Ouffei, Mechelen

Vertrekken hebben piaats ZONDAGS en DONDERDAGS, met stilstand op de voornaamste plaatsen.

Bericht. - Op aanvraag worden uitstappen ingericht naar Leuven, Aerschot, enz. aan zeer voordeelige voorwaarden.

Voor alle inlichtingen Witvrouwen - GOOSSOOS, wende men zich tot het huis opvojger HENRI OOOSSENS

1 1, Hemeistraat 11, nabij den Mechelschen steenweg Bijzonder ingericht voor Huwelijksrijtuige« en voor andere feesten

Aux Forges de Vulcain |

ääison L. Verstrepen-eliäeYs jj

PL. VERSTREPEN, Succ.

Foyers E. M. JAARSMÄ

Agence exclusive Se méfier des imitations

Calorifères MUSGRAVE.

Cuisinières Emaillées et Pôeles Godin y

Installations complètes Y

de cuisinières

FABRIQUE De FOURRURES

SPÉCIALITÉ DE PALETOTS ET ÉTOLES

RÉPARATIONS

TRANSFORMATIONS

CONSERVATION

MAISON FERMEE

Rue de la Province, 33

ANVERS

Téléphone 2709

HELPT

ons volk aan werk; werk voor die menschen op dit oogenblik beteekent brood, laat daarom tegen lage prijzen uwe kledingstukken, mantels, pardessus, dekens, tapijten, enz., enz. VERWEN OF WASSCHEN in de Stoomverwerij

PQechlscti

ROUWZWART in 24 uren.

Kinema Zoologie

Zondag 9 Juli

om 4 en 8 1/2 torenuur

en Maandag 10 Juli

om 8 1/2 torenuur

VERLATEN

Kunstfilm in 3 deelen

De Geheimzinnige Monnik

Drama in 3 deelen


DER

Bakkerij JOS. BOSSYNS

op 11 JULI aanstaande

met volledige nieuwe inrichting

19, OUDE BEURS, 19

(NABIJ DE GROOTE MARKT)

Voor alle inlichtingen zich aldaar te bevragen, alsook MECHELSCHE STEENWEG, 151.

DE LA

ßoulangerie JOS. 0OSSYNS

Ie 11 JUILLET prochain

nouvelles Installations tout à fait modernes

19, Vieille Bourse, 19

PRÈS DE LA GRAND’PLACE Pour tous renseignements s’y adresser et aussi 151, CHAUSSÉE DE MALINES.