Programme from 9 to 10 July 1916Booklet

Bron: FelixArchief nr. 1968#18

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.

Show the facsimiles of this programme bookletTAVERNE HOLSTERS

tj (ancien local du PAON ROYAL)

25 Place de la Gare 25 /\nvers

CONSOMMATIONS de Ier CHOIX

Spécialité de Gueuze-Lambic à 35 centimes la 1/2 bouteille u *j Bock Artois le 1/4 25 c., le 1/2 35 c. i Stout 30 centimes le verre

1 Café filtre extra (Spécialité) 35 c. | Orge double 35 c., la 1/2 bouteille r Sandwich divers 50 centimes

De goudwinkel

J. SAMANS

CARIMOTSTRAAT, 50 Antwerpen

is gekend voor sterke MASSIEVE TROUWRINGEN

(18 karaat) Overgroote keus van GOUD, ZILVER en HORLOGIES REPARATIES Inkoop van Goud. Zilver en Diamanten.

J(indsf(orvengoed

JCommuniekleederen

DE PRET-VAN DEN BERGH

52 Diepestraat 54

Droguerie J.BRAECKMANS È

Drogueries 24, Place de Ia Gare, 24 Couleurs <3 Produits chimiques Téléphone 7383 Vernis, etc. P

j, Toutes fournitures et Travaux Photographiques j

] Projection — Cinématographie — Lanternes Magiques

Maison existant depuis 20 ans, Avenue de Keyser, 54. jg

IIIOIIT

MET

li. Pouillon

204, Dambruggestraat

ANTWERPEN

Een der schoonste en modernste bad-inrichtingen met centrale verwarming der plaats, met

27 Kabienen

Des zomers open van 7 uren ’s morgens tot 8 uren ’s avonds des winters van 8 uren ’s morgens tot 7 uren ’s avonds

Zon- en Feestdagen gesloten om 12 uren.

Prijs 0.60 fr. — Per abon. 0.50 fr.

Salle de Ventes

JiÄfiNIX

I, Rue Terninck, i

(coin rue de l’Esplanade)

Pour la vente de Mobiliers, Tableaux, Objets d’art

etc. etc.

adressez-vous à la Salle Marnix

AVANCES DE FONDS

EXPERTISES

Direction: J.B. LAMBRECHTS

ZURENBORG

A louer ou à vendre belles

Maisons modernes et bien construites

de tous genres et de tous prix.

S’adresser; RUE DU GRAND-CHIEN 44

TMWS f»° 8, 9 efc 11.

Institut de Beauté, 3, rueBouria

Manucure

SOINS & PRODUITS pour l’embellissement du Teint, du Buste et des Mains. — Cures, Antirides, Massage, Teinture Henné. PosfeicDes pour» la nouvelle Coiffure.

ONDULATIONS ABONNEMENT

LAVA FRÈRES


Verlaten

Henri Sermois heeft eene plaats aangevraagd als bestuurder eener groote firma te Tokio, en ontvangt zooeven het bericht dat zijn aanbod is aangenomen et hij weldra zal moeten vertrekken.

Hij bemint Marguerite, de goevernante zijner oude tante, en het meisje weet tot nu nog niets van zijn naderend vertrek. Het afscheid is zeer aandoénlijk; Marguerite bijzonder is ontroostbaar, ondanks de belofte van Sermois dat hij baar zal trouw blijven en haar regelmatig zal schrijven.

Een jaar is verloopen en Sermois heeft het vertrouwen zijner oversten gewonnen. In zijne nieuwe omgeving, en dank zij de verwijdering, heeft hij weldra zijne verloofde vergeten. Zekéren dag ontvangt hij een brief hem meldend dat zijne tante stervende is. Op den zijkant van den brief vindt hij de volgende bange vraag, door Marguerite geschreven: « Waarom blijf ik zonder nieuws? Wat is er gebeurd? »

Sermois haalt de schouders op; zijne liefde tot Marguerite was slechts oppervlakkig; een wereld scheidde hen. Hij wil beslist afhreken met dat hinderend verleden, en zendt het volgende telegram: « H. Sermois zwaar gekwetst tijdens eene jacht; toestand wanhopig. »

Hij dacht aldus alle verdere lastige vragen te vermijden, en gaf er zich geen rekenschap van hoezeer dit valsch bericht Marguerite in het hart zou treffen.

Den dag zelf der begrafenis van de oude tante, ontvangt Marguerite het noodlottige telegram, bij het terugkeeren van de begrafenis, en zulks is voor haar eene bron van wanhoop.

Om haar eigen verdriet te vergeten offert Marguerite zich op om de smart van haren evennaaste te lenigen. De kolonel de Wergimont werd zwaar gekwetst bij den val van zijn paard. Dank zij de goede zorgen van Marguerite, is hij gauw hersteld.

Guillaume CAMPO Centraal Wisselkantoor 50, Minderbroedersrui, 50 ANTWERPEN Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaal HOLLAND Koopt; Coupons, Vreemd geld, Fondsen, tegen de hoogste prijzen. Alle inlichtingen gratis.

Tableaux

de premier ordre Rue du Paroissien n° 4 ANVERS

Bureau de Change Central 50, Canal des Récollets, 50 ANVERS Succursale: Brugstraat, 24, Roosendaal HOLLANDE Achète: Coupons, Monnaies Etrangères, Fonds Publics auxplus hautsprix. Tous renseignements gratis.

Entreprise Générale d’flmeublement

Guill. S WAEN eN-ÇretsI

23, ue de la Commune, 23

Ch.Blockhuys &Zoon

GliflZENlVÎRKÊR EN KÜNSTGIiäSRäIVIEN Justiciestraat - 77 - Antwerpen

-EiöfS:


Het dochtertje van den kommandant vatte een tender genegenheid op voor de jonge ziekenbewaarster, die met haar speelde terwijl de zieke zijn middagslaapje deed.

Sedert eenige jaren was de kolonel weduwnaar; de groote vriendschap der ziekenbewaarster deed in hem den wensch ontstaan eene tweede levensgezellin te nemen. Zekeren dag bréngt zijn dochtertje hem een ruiker, door Marguerite voor hem geplukt, en hij maakt daarvan gebruik om haar ten huwelijk te vragen, waarin het jonge meisje met geluk toestemt.

Eenige maanden gaan voorbij; de echtelingen vinden een volmaakt geluk in hunne gelukkige vereeniging. Maurice, de oudste zoon van den kolonel, die luitenant bij de marine is, heelt eenige weken verlof te zijnent doorgebracht en leerde zijne tweede moeder waardeenan en liefhebben.

Zekeren dag komt eene postkaart toe voor den jongen luitenant. In diens afwezigheid wordt de kaart aan Marguerite afgegeven, die er verstrooid een blik opwerpt; welke was niet hare verras,-sing toen zij het geschrift van haren vroegeren verloofde herkende... van Sermois die zijnen vriend een bezoek aankondigde. De twee jongelieden hadden mekaar in Japan leeren kennen en onderhielden sinds dan vriendschapsbetrekkingen. Op het zicht van Sermois’ naam herleefde in den geest van Marguerite heel haar droef verleden en vreesde zij dat haar zooeven herwonnen geluk ging vernietigd worden.

Zij verborg den brief en deed als kende zij er ’t bestaan niet van. Als Sermois ’s namiddags van dien dag verscheen, had hij alle moeite zijne tegenwoordigheid van geest te behouden om zich niet te verraden, wanneer hij in de tweede moeder van zijn vriend zijne vroegere verloofde herkende. Toch was de gedwongen houding van Marguerite den jongen luitenant niet ontsnapt, en hij vermoedde een geheim dat hij wou doorgronden.

Des anderendaags zat Marguerite met haren stiefzoon voor een schaakbord, wanneer haar eenen brief gebracht werd, waarvan zij het geschrift herkende als komende van Sermois. Maurice ook herkende dat geschrift en deed het haar opmerken; hare aandoening bemerkend, vroeg hij haar hem haar vertrouwen te schenken en hem het geheim mede te deeien dat haar terneêr drukte. Marguerite vertelde hem dan de droevige geschiedenis

UITSTAPPEUT

met LUXE-BREAKEN en LANDEAUX in de omstreken der Stad Antwerpen, Lier. Duffel, Mechelen Vertrekken hebben plaats ZONDAGS en DONDERDAGS, met stilstand op de voornaamste plaatsen.

Bericht. - Op aanvraag worden uitstappen ingericht naar Leuven, Aerschot, enz. aan zeer voordeelige voorwaarden.

Voor alle inlichtingen Witvrouwen-GoOSSenS, wende men zich tot het huis opvolger HENRI GOOSSENS

1 1, Hemeistraat 1 1, nabij den Mechelschen steenweg Bijzonder ingericht voor Huwelijksrijtuige« en voor andere feesten

Benoodigheden voor Meubelmakers en Inlijsters FEUX WILLEMS - - Vekestraat 40

Bijzonderheden van LIJSTEN in natuurhout en gepolijst

In ’t groot en in ’t klein

EIK NOTELAAR MAHONIE


harer jeugdige liefde. In een oogenblik van edelmoedige verontwaardiging, zwoer de jonge man van zijnen vriend rekenschap te vergen over het leed dat hij zijner tweede moeder aandeed. Op dit oogenblik kwam de kolonel binnen en, de bewegingen van zijn zoon mis opvattend, werd hij door jammerlijke verdenkingen aangetast, cn in een onbedachte beweging van ja-loerschheid, deed hij bittere verwijten aan zijne vrouw en eischte van haar dat zij hem de waarheid, gansch de waarheid zei.

Des anderendaags ’s morgends had er een tweegevecht plaats tusschen Sermois en Maurice, die zijne stiefmoeder wou wreken. Serviois betaalde met zijn leven de eenige slechte daad welke hij zich te verwijten had.

Nochtans, Marguerite voelde zich tot in hare ziel beleedigd door de onverdiende verdenkingen van haren echtgenoot, en verkoos het huis te verlaten waar zij voor de eerste maal het geluk kende, liever dan. nog verdere jaloerschheidtooneelen te moeten onderslaan.

Op dit oogenblik bracht die knecht den kolonel een brief van zijnen zoon: « Vader, ik kon u geene uitleggingen geven vooraleer ik den smaad gewroken had uwe vrouw door mijnen vriend aangedaan; nu is het gedaan; het lot zal beslissen of ik u nog zal weerzien. Geloof mij, vader, uwe echtgenote is eene heilige: ik zweer het u in dit plechtig oogenblik. »

Deze brief opende den kolonel de oogen; hij liep naar Marguerite om haar vergiffenis te vragen over zijne oploopendheid. De jonge vrouw had reeds hare voorbereidsels gemaakt om het huis te verlaten. Aller smeekingen, bijzonder de kalmte brengende woorden van Maurice, die zijn leven kwam te wagen om bare eer te rédden, deden Marguerite ertoe besluiten onder het echtelijk dak te blijven en haren man zijne missing te vergeven.

Hdt geluk, een oogenblik geschokt, werd aldus voor eeuwig hersteld.

BELGO-AMERiCAN STÖRES "BELGICA,,

Hl9

MELKERIJ van het ROOD KRUIS

79, KLAPDORP, 79 CRÈME BOTER fr. 1.15 het pak van 1/4 kilo.

NUTRICIA, melk in poeder, gewaarborgd niet afgeroomd. Aanbevolen voor Komiteiten, Café- & Hotelhouders, enz.

Vraagt overal: PRESIDENT ZEEPPOEDER

de beste der Zeeppoeders. — Gewaarborgd onschadelijk.

Alle soorten Eetwaren en Zeepen

verkrijgbaar aan de goedkoopste prijzen.

Prijsvermindering voor AATinkels

ÉCOLE SPÉCIALE

19, RUE HOUBLONNIERE, /\nVers

FRANÇAIS, FRANSCH

OU ANGLAIS, Of ENGELSCH

OU ESPAGNOL, of SPAANSCH

OU ALLEMAND, of DUITSCH

OU DACTYLOGRAPHIE, Of MACHIENSCHRIFT

ou COMPTABILITÉ, of BOEKHOUDEN

5 francs par mois.

(2 leçons par semaine).

5 franks per maand (2 lessen per week). Anglais ET STENO-DACTYLOGRAPHIE: 15 francs par mois. (10 leçons par semaine) Comptabilité, anglais et dactylographie: 15 frs. par mois >io leçons par semaine)

£ PATISSERIE - CONFISERIE

Avenue de Keyser, 52, Anvers

Fournisseur des principaux Cinémas et Restaurants Maison de F ordre. — On porte à domicile.


1 Gebruikt tijdens de Poos in de Ürinkzalen: |

Extra Gersten 1/2 0.20 I Koffie, Melk 0.30 j|

Blonde >> 0.30 | Limonade 0.30 g

ff Enz.

PROGRAMMA

Publieke Vertooningen met Muziek

van Zondag 9 Juli, om 4 en 8 1/2 toronuun en Maandag 10 Juli, om 8 12 torenuur

1. Allegro con fuoco voor Orgel Aug. De Boeck

Beklimming van het Ingras-Gebergte

2. Knip aan het Huwelijk, tooneelspel

3. Paljas, bloemlezing uit het zangspel R. Léoncavallo

4. De geheimzinnige jVIonnik, drama in 3 deelen

Bericht voor de Avondvertooningen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

’s Avonds: 10 minuten poos tusschen nummers 4 en 5.

AANKOMST VAN

STROOIEN HOEDEN

Laatste Nieuwigheden van af 3.601' CHAPELLERIE CENTRALE

H. Van den Kerckhove-Van Eynde, Dambrnggestraat 22.

Pendant l’Entraete dégustez au Buffet du Café:

Orge Extra 1/2 0.20 I Café, Lait 0.30

Blonde » 0.30 I Limonade 0.30

PROGRAMME

DES

Représentations publiques avec auditions musicales

du Dimanche 9 juillet à 4 et à 8 1 /2 h. (de la tour) et du Lundi 1 O juillet à 8 1/2 h. (de la tour)

1. Allegro con fuoco pour Orgue Aug. De Boeck

Ascension de l’Ingras

2. Piège au mariage, comédie

3. Paillasse, sélection sur l’opéra R. Léoncavallo

4. Lie jVloine mystérieux, drame en 3 parties

Avis pour las Représentations du Soir. —Afin de ne pas diranger let

auditions musicales, le public occupant les places du Rez-de-ohausséo aura exslusivement accès aux Lavatories et W. C. (pour Dames et Messieurs) installés aa Jardin d’hiver et au Café (accès par la Salle des Marbres).

Le soir: Pause de 10 minutes entre les nos 4 et 5.

CHAUSSURES MODERNES

77, Avenue Plantin (Ouest)

SPÉCIALITÉ DE CHAUSSURES COUSUES A LA MAIN Nous possédons toujours les dernières Nouveautés.


De jaarlijksche voortbrengst der

DE BEUKEliAER’s Fabrieken

Biscuits en Chocolade

is het minst gezochte, het natuurlijkste, maar tevens het meest doorslaande BEWIJS van de ongemeene waardeering harer uitzonderlijk-goede, zuivere en smaakvolle voortbrengselen.

Van 1910 tot 1914 bereikten De Beukelaer’s Fabrieken jaarlijks eene normale en gemiddelde voortbrengst van 8,600.000 kg. Biscuits; 1,800,000 kg. Chocolade; 250,000 doozea Melken Chocolade-Cara-mels, zonder te gewagen van Cacao en Hopjes.

Die reusachtige cijfers staan borg voor den naam en de faam der

□ e Beukelaer’s Fabrieken.

5. Leonce flirteert, tooneelspel

6. Mireille, openingstuk Ch. Gounod

7. VERLATEN, drama

Henny Porten in de hoofdrol

Zondag en Maandag 16 en 17 Juli: Carmen,

Spaansch drama,

naar de beroemde novelle van P. MÉRIMÉE, en met de muziek van Q. BIZET.

De personen die de voorstelling op Zondag 16 Juli ’s namiddags bijwonen, hebben kosteloos toegang tot den Dierentuin na de vertooning.

L. W. Gezien de huidige omstandigheden voorbehoudt het bestuur zich het recht het programma te veranderen.

Jacques BOIt ELECTRICIEN

Leveraar van het Sterrekundig Genootschap

St. Jacobstraat 21, Antwerpen

Çeene verfjooging gedurende den Oorlog

Extra Zeeppoeder

overtreft alle andere merken

In ’t Groot bij:

üe meilleur des Savons

en poudne surpasse toutes les autres marques

En gros chez:

CONSTANT FLOREN

Fabrieken ;

LANGE WINKELSTRAAT, 11-15 I en STIJ FSELSTR A AT 8-10, Antw. * Bureelen :

$ Antwerpen; STIJFSELSTRAAT, 12 I Brussel; de Brouckère-Plaats, 46.

g) ÇyKyJ

Fabriques:

Lonoue Rue de la BOUTIQUE 11-15 » et RUE DE L’AMIDON 8-10, Anvers g Bureaux:

Anvers: RUE DE L’AMIDON, 12 Bruxelles: Place de Brouckère, 46

5. Léonce flirt, comédie

6. Mireille, ouverture

7. ABANDONNÉE, drame

Henny Porten dans le rôle principal

Ch. Gounod

Dimanche et Lundi 16 et 17 Juillet, Carmen, drame espagnol

d’après la célèbre nouvelle de P. MÉRIMÉE, et avec la musique de G. BIZET.

Les pe rsonnes qui assisteront à la matinée du Dimanche 16 juillet, auront gratuitement accès au Jardin Zoologique après la représentation.

N. B. Vu les circonstances actuelles, la direction se réserve le droit de changer le programme.

HOPITAL de POUPEES

Longue hue neuves!


Abandonnée

Henri Sermois a postulé pour une place de directeur dans une grande firme à Tokio et vient d’être informé que ses offres sont acceptées et qu’il devra bientôt partir.

Il aime Marguerite, la gouvernante de sa vieille tante, et cette jeune fille ignore jusqu’à présent son départ imminent. Les adieux sont bien douloureux; Marguerite surtout est inconsolable, malgré la promesse de Sermois qu’il lui sera fidèle et qu’il écrira régulièrement.

Un an s’est écoulé et Sermois a gagné la confiance de ses chefs. Dans son nouvel entourage, et grâce à l’éloignement, il a bientôt oublié sa fiancée. Un jour, il reçoit une lettre lui annonçant que sa tante est à l’agonie. En marge de la lettre, il trouve, griffonée de la main de Marguerite, cette question anxieuse:

« Pourquoi suis-je sans nouvelles? Qu’est-il arrivé? »

ZOUT

Beste Kwaliteiten: Fijn-fijn, Half-fijn, Grof,

OOK GERAFFINEERD

E3 in goede witte katoenzakken en of jutezakken van 50, 75 en 100 kilos

PRIJZEN EN STALEN OP AANVRAAG.

T« bekomen bij de Firma:

Comptoir Maritime Hpversois (S. A.)

35, JORDAENSKAAI, 25

THE

LANGUAGES

ECOÜE SPÉGIAItE DES LANGUES VIVANTES

MEIR 41, coin Longue rue des Claires

Leçons Privées

1° Français 2° Anglais 3“ Espagnol 4° Italien

5° Allemand etc.etc.

6° Commerce 7° Comptabilité 8° Sténo 9° Dactylo j

Renseignements et leçon d’essai gratuits, 41, MEIR

pour Dames ou Messieurs w < K c« z

C/3 Q

2° Classes Spéciales à UN fr. par leçon

ÉCOLE ANGLAISE fondée en Janvier 1915

58, rue du Bien-Etre (Palais de Justice.)

Cours Accumulatifs.

1° Anglais et Sténo Dactylo 2° Comptabilité, Anglais et

Français Anglais Italien Espagnol Allemand ,

Comptabilité l

Sténographie ] Dactylographie I

5 fr. par mois 2 leçons par semaine

Dactylographie.

3° Calculs, Allemand et Dactylographie.

15 frs. par mois (10 leçons par semaine)


Sermois hausse les épaules; son amour pour Marguerite n’a jamais été bien profond; un monde les sépare. Il veut briser définitivement avec ce passé gênant, et envoie une dépêche: H. Sermois grièvement blessé au cours d'une chasse, état désespéré. »

Il croyait ainsi couper court à des sollicitations importunes et ne se rendait pas compte combien la fausse nouvelle qu’il envoyait, devait frapper Marguerite au cœur.

Le jour même de l’enterrement de la vieille tante, en rentrant du cimetière, Marguerite reçut le télégramme fatal, qui fut pour elle une source de désespoir.

Pour oublier son propre chagrin, Marguerite se dévoua à adoucir les douleurs de ses semblables. Le colonel de Wergimont s’était grièvement blessé par une chute de cheval Grâce aux soins dévoués de Marguerite, il se rétablit assez promptement.

La petite fille du commandant conçut un tendre attachement pour la jeune garde-malade, qui jouait avec elle pendant que le convalescent faisait la sieste.

Le colonel était veuf depuis quelques années; la grande amitié de la garde-malade pour son enfant fit naître en lui le désir d’avoir une seconde compagne dans la vie. Profitant d’une occa-

Het Huis van

Ed. Van Reeth

138, Nationalestraat

ANTWERPEN

heeft de eer te berichten aan het publiek, jetroffen door de oorlogsgebeurtenissen, dat het beschikt over magazijnen gezegd «Garde-Meubles» en dat het zich aanbeveelt in zijne welwillende aandacht. Al de zaken zullen afgehandeld worden aan de prijzen en voorwaarden van het Syndikaat der Verhuizers.

Verhuizingen voor de stad, de provincie en het buitenland. Telegram-adres « Continent »

Lra (Détpopole

0nüepsoise

Sté Ame d'Assurances fondée en 1900 DEMANDE de BONSAGENTS

pour sa nouvelle branche

CAPITALISATION

TRAVAIL FACILE

COMMISSION IMPORTANTE

Rue Leys 19

Telefoon 4701.

ANVERS

to y» .if CO '5

CPS-3 .Is

Sflpflli

Ifli

n0W'è üjt«?3

i,i

bßL

Zeeppoeder

is overal te verkrijgen

S Zeepkndel |||IJ U?UD

Stijfselrui, 35

ANTWERPEN

Gesticht in 1913

Belgische Brevetten

257733 260011


sion où sa fille lui apporta un bouquet cueilli pour lui par Marguerite, il la demanda en mariage et la jeune fille lui accorda sa main avec bonheur.

Quelues mois se passent; les nouveaux époux trouvent un bonheur parfait dans une union heureuse. Maurice, le fils aîné du colonel, qui est lieutenant de marine, a passe quelques semaines de congé dans la maison paternelle et a appris à estimer et à aimer su belle-mère.

Un jour, la poste apporta une carte pour le jeune lieutenant. En l’absence de celui-ci, la lettre est remise à Marguerite, qui y jeta un coup d’œil distrait; quelle fut sa surprise en reconnaissant l’écriture de son fiancé de jadis... Sermois, qui annonçait sa visite à son ami. Les deux jeunes gens avaient appris à sie connaître au Japon et entretenaient des relations d’amitié. La seule vue du nom de Sermois fil renaître dans l’esprit de Marguerite son passé douloureux ot menaça de détruire son bonheur fraîchement reconquis.

Moeders! Moeders S!

Tegen alle ziekten voortspruitende uit laat of slecht uitkomen der Tanden bij kleine Kinderen, zooals: slapeloosheid, brand, zenuwachtigheid, buikpijn, zuur, hoest, afgang, stuipen, enz., bestaat nu een onfeilbaar geneesmiddel die U vele slapelooze nachten sparen zal en dit is TANDSIROOP ANTIDOLOR

van den Tandmeester-apotheker V1NCART. Prijs: fr 1.60 de flesch.

Opgepast voor de ÜSTamaaksels

GJTOQte üpotheek-Drogerij YINCAET

Muis gesticht in 1889 Montignystraat, 113-115, Antwerpen (Recht over het Zwemdok).

Zon- en feestdagen den ganschen dag open.

MIKADOR

vervangt de

1.70 fr. KOFFIE den 1/2 kilo

overal verkrijgbaar

Bureel en: MOORKENSPLEIN, 14.

Fabriek: MELLAERTSSTRAAT, 7.

N.-B. Er zal gratis eene lekkere tas koffie MIKADOR geschonken worden gedurende de gansche week in de

Patisserie Anversoise, Pelikaanstraat 121.

F. NOPPE-BRÏÏSSELAIRS

ßoulangerie de Luxe Chaussée de Malines 169, Anders

Diplôme de grand prix, Exposition Internationale Anvers içii.


Elle cacha la lettre et feignit d'en ignorer l'existence. Quand Sermois arriva dans l'après’-midi du même jour, il “eut besoin de toute sa présence d’esprit pour ne pas se trahir, quand il reconnut en la belle-mère de son ami, son ancienne fiancée. Cependant, l’air contraint de Marguerite n’avait pas échappé au jeune lieutenant, qui soupçonna un mystère qu’il voulut approfondir.

I.e lendemain, Marguerite était assise avec son beau-fils devant un jeu d’échecs, lorsqu'une lettre lui fut remise, qu’elle reconnut à l’écriture comme venant de Sermois. Maurice aussi reconnut l’écriture et en fit la remarque; devant l’émotion.de Marguerite, il la pria de lui accorder sa confiance et de lui révéler le secret qui l’obsédait. Marguerite lui fit alors le triste récit de son amour de jeunesse. Dans un mouvement de généreuse indignation, le jeune homme jura de demander raison à son ami des souffrances qu'il avait fait endurer à sa belle-mère. En ce moment, le colonel entra et, interprétant mal les gestes de son fils, il fut saisi de soupçons funestes, et dans un mouvement de jalousie inconsidérée, il fit des reproches amères à sa femme et exigea qu'elle lui dirait la vérité, toute la vérité.

Le lendemain matin un duel eut lieu entre Sermois et Maurice

M Vischhandel

DAGELIJKS versch M

NOORDZEE alle soorten VIS CH J!

gjF~ tf 12 Oesters - Garnaal

,, . „ . . Groote keus fijnste

Korte Gasthuisstraat haringen

B Papierhandel oek- en Steendrukkerij Boekbinderij HOPLAND 22

J/W \l BOUCHERIJ

R Irr ue Houblonnière 22 Papeterie ïprimerie Lithographie Reliure

Oi


qui voulait venger sa belle-mère. Sermois paya de sa vie la seule

mauvaise action qu’il eût à se reprocher.

Marguerite cependant se sentit oftensée jusqu’au fond de son âme par les injustes soupçons de son mari, et préféra quitter la maison où, pour la première fois, elle avait connu le bonheur, plutôt que de se voir répéter la scène de jalousie de la veille.

En ce moment, un domestique apporta au colonel une lettre de son-fils: « Mon père, je ne pouvais vous donner une explication •avant d’avoir tiré vengeance de l’humiliation que mon ami avait faite à votre femme; à présent, c’est fait; le sort décidera si je vous reverrai. Croyez-moi, mon père, votre épouse est une sainte; je vous le jure en ce moment solennel. »

Cette lettre fut pour le colonel un trait de lumière; il courut chez Marguerite, pour lui demander pardon de son emportement. La jeune femme avait déjà fait tous ses préparatifs pour quitter la maison. Les supplications de tous, surtout les paroles apaisantes de Maurice qui venait d’exposer sa vie pour venger son honneur, décidèrent Marguerite à rester au foyer conjugal et à pardonner à son mari son erreur momentanée.

La foi, un instant ébranlée, était raffermie a jamais.

I «î|3 Âux Forges de Yulcain -ef* f

I Aiuson L. Verstrepen-eliaeTs j

? FL. VERSTREPEN, Suce

I Foyers E. M. JAARSMA

Agence exclusive

6 Se méfier des imitations

Calorifères MUSGRAVE.

Cuisinières Emaillées et Pôeles Qodin Installations complètes de cuisinières

FABRIQUE DE FOURRURES SPÉCIALITÉ DE PALETOTS ET ÉTOLES

RÉPARATIONS MAISON FERMÉE

transformations Pue de la Province, 33

CONSERVATION ANVERS

Téléphone 2709

sssssssssss

HELPT

ons volk aan werk; werk voor die menschen op dit oogenblik beteekent brood, laat daarom tegen lage prijzen uwe kledingstukken, mantels, pardessus, dekens, tapijten, enz., enz. VERWEN OF WASSCHEN in de Stoomverwerij

PQecliélsclte Steenweg, 93 Kuusfléi, 38, T£)onäelstraat, 8 Kdsfselpleinsfraaf, 67. ROUWZWART in 24 uren.

SKSSS

Kinema Zoologie

Zondag 16 Juli

om 4 en 8 1/2 torenuur

en Maandag 17 Juli

om 8 1/2 torenuur

CARMEN

Spaansch Drama naar de beroemde novelle van P. Mérimée en met de muziek van G. Bizet.

Voor allo AANKONDIGINGEN in dit Programma

wende men zich toi het

Bureel voor /Aankondigingen

30 - HOPLAND - 30

WERK DER AARDAPPELSCHILgfiJSOTtSf,?,»

Zetel en Bureelen: Gijzelaarstraat 1 6, Antwerpen

VEE- en HONDENBROOD

Brood voor het Vee, de kilo fr. 0.50, voor Honden.de kilo fr. 0.70 KIEKENVOEDER 1! Beste Kiekenvoeder aan 0.65 fr. per kilo.

Krachtig, voedzaam, bevordert ten zeerste het eierleggen.

Daar wij de eersten zijn die met aardappelschillenmeel dat voedsel bereiden, zoo zal orts niemand de bevoegdheid betwisten, dat wij zulks van eerste kwaliteit kunnen vervaardigen.

Medeburgers en Medeleden!

GEDENKT VOORAL DE OORLOGSWEEZEN 1

Geeft uw nutteloos papier, kurkenstoppen, enz., aan onze ophalers.

N. B. — Binnen kort zullen wij in staat zijn gedroogde Lindebloemen te leveren, aan kleinen prijs, om Lindenthee te vervaardigen


DER

Bakkerij JOS. BOSSYNS

op 11 JULI aanstaande

met volledige nieuwe inrichting

19, OUDE BEURS, 19

(NABIJ DE GROOTE MARKT)

Voor alle inlichtingen zich aldaar te bevragen, alsook MECHELSCHE STEENWEG, 151.

DE LA

ßoulangerie JOS. 0OSSYNS

Ie 11 JUILLET prochain

nouvelles Installations tout à fait modernes

19, Vieille Bourse, 19

PRÈS DE LA GRAND’PLACE Pour tous renseignements s’y adresser et aussi 151, CHAUSSÉE DE MALINES.