Programme from 16 to 17 July 1916Booklet

Bron: FelixArchief nr. 1968#19

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.

Show the facsimiles of this programme bookletI TAVERNE HOLSTERS!

3 25 Place de la Gare 25 —- /\nvers t

CONSOMMATIONS de Ier CHOIX

Spécialité de Gueuze-Lambic à 35 centimes la 1/2 bouteille

Bock Artois Ie 1/4 25 c., Ie 1/2 35c. Café filtre extra (Spécialité) 35 c.

Stout 30 centimes Ie verre Orge double 35 c., la 1/2 bouteille

Sandwich divers 50 centimes

De goudwinkel

J. SAMANS

CARNOTSTRAAT, 50 Antwerpen

is gekend voor sterke

MASSIEVE TROUWRINGEN

(18 karaat) Overgroote keus van GOUD, ZILVER en HORLOGIES REPARATIES Inkoop van Goud. Zilver en Diamanten.

Jffi /J HÉk P E

J(indsorvengoed

Kommuniekleederen

DE PRET-VAN DEN BERGH

52 Diepestraat 54

5 Droguerie J.BRAECKMANS f

Drogueries 24, Place de la Gare, 24 Couleurs r <3 Produits chimiques Téléphone 7383 Vernis, etc.

Toutes fournitures et Travaux Photographiques r

] Projection — Cinématographie — Lanternes Magiques

Maison existant depuis 20 ans, Avenue de Keyser, 54.

îTwwat“

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING

De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genesen binnen de veertien dagen met

Christiana Balsem

en Siroop

Prijs: Remedie compleet fr.2.50

Groole Engelsche Apotheek

Falconplein 35 en Lange Koepoortstraat 24

ANTWERPEN

Salle de Ventes

mähnix

I, Rue Terninck, i

(coin rue de l’Esplanade)

Pour la vente de Mobiliers, Tableaux, Objets d’art etc. etc.

adressez-vous à la Salle Marilix AVANCES DE FONDS

EXPERTISES

Direction: J.B. LAMBRECHTS

ZURENBORG

A louer ou à vendre belles

Maisons modernes et bien construites

de tous genres et de tous prix.

S’adresser: RUE DU GRAND-CHIEN 44

TMMS n° 8, 9 et 11.

Institut de Beauté, 3, rue Bourla

Manucure

SOINS & PRODUITS pour l’embellissement du Teint, du Buste et des Mains. — Cures, Antirides, Massage, Teinture Henné. Postiches pour» la nouvelle Coiffure. ONDULATIONS ABONNEMENT

LAVA FRÈRES


CARMEN

Deze Carmen, voortbrengst van de « Monopol », is eene zeer verschillende van degene die we gewoon zijn te zien; over ’t algemeen zien wij de wilde Spaansche meid zooals ze ons werd voorgesteld door de inbeelding van Prosper Mérimée. Wij zien ze ook zooals Mérimée ze beschreef en in het midden dat hem ze ingaf. Maar de sterkere en zinderende bekoring maken er eerder van, eene uitbreiding der uitbeelding en een weven op het echte onderwerp.

Het leven der bandieten uit de Spaansche1 bergen is getrouw beschreven. Trouw is de geest der parken en koffiehuizen van den tijd weergegeven, alsook het onbestendig karakter van Carmen, die meesterlijk uitgebeeld wordt door miss Marion Léonard.

De geschiedenis begint in het kamp der bandieten, waar wij Carmen bezig vinden haar bekoring uitoefenend op het hoofd der bende, en er zelfs in gelukkend de eerbewijzen af te leiden door de ruwe bandieten betuigd aan eene danseres die haar talent voor hen deed gelden.

Eensklaps kondigt een schildwacht de aankomst aan der dili-gentie, waarin slechts ééne enkele reizigster zit. Zeker ene gemakkelijke vangst te doen, gaat het hoofd der bende er slechts met eenige mannen op af. De tegenwoordigheid eener enkele vrouw is slechts eene list der carabiniers, die in de koets kropen, achter een bergpas, na de vrouw hare reis te paard te hebben laten voortzetten. Ook, wanneer de bandieten de diligentie tegenhouden, drijft een moorddadig vuur ze op de vlucht en wordt de hoofdman gevangen genomen. De list der karabiniers gelukte. De bandieten besluiten het stadsgevang aan té vallen, maar Carmen bewijst hun hoe kinderachtig dit besluit is, en verzekert hun dat, zoo zij haar laten doen, de hoofdman weldra vrij zal zijn. Met eene aanbeveling voor een der spionnen uit de stad, verlaat

Guillaume CAMPO Centraal Wisselkantoor 50, Minderbroedersrui, 5o ANTWERPEN Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaal HOLLAND Koopt: Coupons, Vreemd geld, Fondsen tegen de hoogste prijzen. ’ Alle inlichtingen gratis.

Tableaux

de premier ordre Rue du Paroissien n° 4 ANVERS

Bureau de Change Central 50, Canal des Récollets, 50 ANVERS Succursale: Brugstraat, 24, Roosendaal HOLLANDE Achète: Coupons, Monnaies Etrangères, Fonds Publics auxplus hautsprix. Tous renseignements gratis. WW

Gntreppise Générale d’Æmeublement |g

23, Rue de la Commune, 23

Ch.Blockhuys &Zoon

GliHZEfllVIflKER EH KUNSTGüflSHAIWEN Justiciestraat - 77 - Antwerpen


zij het kamp en gelukt erin in hetzelfde huis te wonen als de moeder van een jong gevangenbewaker. Om haar plan te verbergen, gaat zij in een cigarettenfabriek arbeiden en ha eenigen tijd is zij erin gelukt de jonge cipier razend verliefd op haar te maken; Carmen trekt er zich weinig van aan dat de jongeling verloofd is met eene harer werkgezellinnen, en aldra is de ongelukkige in hare macht en voor haar tot alles gereed.

Ondertusschen heeft Carmen kennis gemaakt met José, een eerlijk karabinier, eerzuchtig en die zijn weg wil maken bij het leger. Weinig bekend met de wereld en de vrouwen, laat hij zich in Carmen’s net vangen en is weldra dol verliefd op haar.

Op aandringen van Carmen overhandigt de cipier vijlen aan het hoofd der bende en deze vlucht, naar eene herberg waar al de zwervers der omstreken vergaderen.

Carmen, haar natuurlijken aandrang volgend, levert zich aldra over aan al de genoegens welke de stad verschaft en zangers en officieren hebben geen betere gezellin. Weinig kan haar de jonge cipier deren, en zij lacht wanneer zij zijne aanhouding verneemt voor de fout welke zij hem deed begaan. Toch gevoelt zij een zekere genegenheid voor José, maar ’t is de liefde eener vrouw die steeds gevoelig is aan de oplettendheden der andere mannen. De verloofde van dén cipier beticht Carmen voor al haar gezellinnen de schuld te wezen van diens opsluiting; onder deze betichti-ging stroomt het warme bloed van Carmen haar onstuimig door de'aderen, en een verschrikkelijk gevecht ontstaat tusschen de twee vrouwen. Door de kreten der werksters opmerkzaam gemaakt, komt eene patroelje soldaten, door José aangevoerd, de rust herstellen, en Carmen wordt aangehouden. Op weg naar het gevang wetet zij José te overhalen haar te laten ontsnappen en zij trekt naar de herberg waar de bandieten bijeen komen. José wordt gedegradeerd.

Het einde van het drama nadert. In den hof der cactussen zweert Carmen aan José hem steeds getrouw te blijven; maar nauwelijks heeft zij dien eed over d lippen, of zij stelt reeds belang in een matador. Carmen onderhoudt ook betrekkingen met den kapitein der wacht, de man die José deed degradeeren. Deze betrapt ze, en het tooneel eindigt met de dood van den kapitein. Nu blijft er José nog slechts ovc te vluchten en zich bij de ban-

TJITSTAPPBIT

met LUXE-BREAKEN en LANDEAUX in de omstreken der Stad Antwerpen. Lier. Duffel, Mechelen Vertrekken hebben plaats ZONDAGS en DONDERDAGS, met stilstand op de voornaamste plaatsen.

Bericht. - Op aanvraag worden uitstappen ingericht naar Leuven, Aerschot, enz. aan zeer voordeelige voorwaarden.

Voor alle inlichtingen Witvrouwen - Goossens. wende men zich tot het huis opvolger HENR, G00SSENS

1 1, Hemeistraat 1 1, nabij den Mechelschen steenweg Bijzonder ingericht voor Huweüjksrijtuigen en voor andere feesten

Benoodigheden voor Meubelmakers en Inlijsters FELIX WILLEMS - - Vekestraat 40

Bijzonderheden van LIJSTEN in natuurhout en gepolijst

In ’t groot en in ’t klein

EIK NOTELAAR MAHONIE


di«ten aan te sluiten. Carmen vergezelt hem en blijft bij hem. Terwijl hij, op, schildwacht staande, aan de beminde vrouw denkt, laat José eene diligentie voorbijrijden met reizigers die rijke jmveelen bij hebben. Als de hoofdman van de jacht terug komt verneemt hij deze nalatigheid en zal deze door José met het leven doen boeten, doch Carmen komt er tusschen en de hoofdman stemt toe José te veroorloven zich in zijne oogen wit te was-schen. Paarden worden aangebracht en eene wanhopige vervolging van de diligencie begint.

Intusschen komt de matador, bedroefd door de afwezigheid van Carmen, in het kamp der bandieten, dank zij een pas hem door een der spionnen van de bende verschaft. Hij vindt Carmen op den top van eenen heuvel, José en de bende nakijkend. Op een oogwenk is José vergeten, alhoewel hij zich opoffert uil liefde voor Carmen.

Zij keert terug stedewaarts met den matador; en José, terug van de vruchtbare vervolging der diligentie, verneemt het vertrek van Carmen. Hij gaat naar de stad, vindt Carmen in eene herberg en verplicht haar met hem weer naar de bergen te trekken. Weldra bemerkt zij dat hij haar naar eene plaats brengt, de vallei der dood genaamd, waar de bandieten meester zijn en waar zij hunne slachtoffers afmaken.

Reeds hadden de kaarten haar voorspeld dat zij weldra zou sterven. Zij beproeft haar verleidingskracht op José, doch geen uitslag bekomend, vervult een schrikkelijk voorgevoel hare ziel. Zij beproeft te vluchten, maar José verplicht haar beuren weg te vervolgen. Eindelijk valt zij uitgeput op den top eens heuvels neer. José nadert, en de nacht omhult hen.

En wanneer het tooneel opklaart ligt Carmen dood en José, die den bebloeden dolk ver van zich slingerde, kust waanzinnig de koude lippen van haar die hij tot in dén dood nog bemint.

WEND U

VOOR ALLE BEKENDMAKINGEN WELKE UWEN HANDEL BETREFFEN, ALSOOK VOOR KLEINE AANKONDIGINGEN TOT HET AANVRAGEN VAN PLAATSEN, HET VERHUREN VAN HUIZEN EN KWARTIEREN ENZ. TOT HET

Bureel voor Aankondigingen

Copland, 30, Antwerpen

ÉCOLE SPÉCIALE

19, RUE HOUBLONNIERE, /\rWers

FRANÇAIS, FRANSCH

OU ANGLAIS, Of ENGELSCH

OU ESPAGNOL, Of SPAANSCH

OU ALLEMAND, of DUITSCH

OU DACTYLOGRAPHIE, of MACHIENSCHRIFT

OU COMPTABILITÉ, of BOEKHOUDEN

5 francs par mois.

(2 leçons par semaine).

5 franks per maand (2 lessen per week).

Anglais et Sténo-Dactylographie: 15 francs par mois. (10 leçons par semaine) Comptabilité, Anglais et Dactylographie: 15 frs. par mois uo leçons par semaine) f

PATISSERIE - CONFISERIE

Avenue de Keyser, 82, Anvers

Fournisseur des principaux Cinémas et Restaurants Maison de lr ordre. — On porte à domicile.


Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen: g

Extra Gersten 1/2 0.20 I Koffie, Melk 0.30

Blonde » 0.30 i Limonade 0.30 j|

Enz.

PROGRAMMA

DER

Publieke Vertooningen met Muziek

van Zondag 1 6 Juli, om 4 en 8 1/2 torenuur en Maandag 17 Juli, om 8 1/2 torenuur

1. Groot Koor voor Orgel Alex. Guilmant

2. Op de Amerikaansche pampas,

eigenaardige zedentooneelen.

3. De Aartsengel, drama

4. De Perelvisschers, bloemlezing uit liet zangspel G. Bizet

5. In het land der Duisternis, inD2d«ten.

6. Largo G. F. Haendel

7. Een Hond met scherpen neus, klucht

Bericht voor de Avondvertooningen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

’s Avonds: 10 minuten poos tusschen nummers 7 en 8.

AANKOMST VAN

STROOIEN HOEDEN

Laatste Nieuwigheden van af 3.60fr'

CHAPELLERIE CENTRALE

H. Van den Kerckhove-Van Eynde, Dambrnggestraat 22.

à Pendant l’Entraete dégustez au Buffet du Café:

1 Orge Extra 1 2 0.20 Café, Lait 0.30 1

• Blonde » 0.30 Limonade 0.30 i

Ü Etc.

PROGRAMME

DES

Représentations publiques avec auditions musicales

du Dimanche 1 6 juillet à 4 et à 8 1/2 h. (de la tour) et du Lundi 1 7 juillet à 8 1/2 h. (de la tour)

1. Grand Chœur pour Orgue Alex. Guilmant

2. Sur les Pampas de l’Amérique,

mœurs pittoresques.

3. Li’Archange, drame

4. Les Pêcheurs de Perles, sélection sur l’opéra Georges Bizet

Au Pags des Ténèbres.

DRAME en 2 parties.

Largo G. F. Haendel

Un chien qui a du flair, comique

Avis pour les Représentations du Soir.—Afin de ne pas déranger les auditions musicales, le public occupant les places du Rez-de-chaussée aura exclusivement accès aux Lavatories et IV. C. (pour Dames et Messieurs) installés au Jardin d'hiver et au Café (accès par la Salle des Marbres).

Le sot: Pause de 10 minutes entre les nos 7 et 8.

CHAUSSURES MODERNES

77, Avenue Plantin (Ouest)

SPÉCIALITÉ DE CHAUSSURES COUSUES A LA MAIN

Nous possédons toujours les dernières Nouveautés.


$3 dVA* föcffa sforfrt tfesfe efrxfo rftwfa ctefa tforfo tfcflh tftafo dtefo ircffo rftbûfo tftürti àtjfotfjjfatf&n sfbjfàel

De jaarlijksche voortbrengst der

1 DE BEÜKEIiAER’s Fabrieken

I Biscuits en Chocolade

3ST- "V. _A- n. -t 'w erpen

fis het minst gezochte, het natuurlijkste, maar tevens het meest doorslaande BEWIJS van de ongemeene waardeering harer uitzonderlijk-goede, zuivere I en smaakvolle voortbrengselen.

€ Van 1910 tot 1914 bereikten De Beukelaer's Fabrieken jaarlijks eene * normale en gemiddelde voortbrengst van 8,600.000 kg. Biscuits; |i 1,800,000 kg. Chocolade; 250,000 doozen Melk en Chocolade-Cara-* mels, zonder te gewagen van Cacao en Hopjes.

I Die reusachtige cijfers staan borg voor den naam en de faam der

% De Beukelaer’s Fabrieken.

WW W ’440 OW -°4p WW * fiïfi yXiß 'W O WW WW W Si

8. Voorspel van de opera « Carmen Georges Bizet

9. CARMEN, Drama in 3 deelen,

naar de gelijknamige novelle van Prosper Mérimée

Muziek van Georges Bizet

10. Polycarpe met de snelle voeten, klucht

Zondag en Maandag 23 en 24 Juli: Doorheen de Wolken, groot boeiend detectief-drama in 4 deelen.

L. W. Gezien de huidige omstandigheden voorbehoudt het bestuur zich het recht het programma te veranderen.

Jacques BOL ELECTRICIEN

Leveraar van het Sterrekundig Genootschap

St. Jacobstraat 21, Antwerpen

Çeene verfjooging gedurende den Öor/og

Extra Zeeppoeder lie meilleur des Savons

rr en poudre

overtreft alle andere merken surpasse toutes les autres marques

In’t Groot bij: 1 En gros chez :

CONSTANT FLOREN

Fabrieken;

LANGE WINKELSTRAAT, 11-15 en STIJFSELSTRAAT 8-10, Antw.

Bureelen:

Antwerpen: STIJFSELSTRAAT, 12 Brussel: de Brouckère-Rlaats, 46.

Fabriques:

Longue Rue de la BOUTIQUE 11-15 et RUE DE L’AMIDON 8-10, Anvers Bureaux:

Anvers: RUE DE L’AMIDON, 12 Bruxelles: Place de Brouckère, 46

8. Prélude de t’opéra « Carmen » Georges Bizet

9. CARMEN, drame en 3 parties,

d’après la nouvelle de même nom de Prosper Mérimée

Musique de Georges Bizet

10. Polycarpe aux pieds légers, comique

Dimanche et Lundi 23 et 24 Juillet: A travers les Nuages, grand film-détectif émouvant, en 4 parties.

N. B. Vu les circonstances actuelles, la direction se réserve le droit de changer le programme.

HOPITALdePÛUPÉES

Longue ru£ neuve 87


CARMEN

La Carmén de la production « Monopol » est une version très différente de celle que nous sommes habitués à voir; ordinairement nous voyons clairement la sauvage fille d’Espagne telle que se la représentait la fantaisie de Prosper Mérimée. Nous la voyons aussi telle que Mérimée l’a décrite et dans le décor qui l’avait inspiré. Mais le charme plus puissant et plus vibrant en font plutôt une extension de la trame et une broderie sur le véritable sujet.

La vie des bandits des collines espagnoles est décrite sincèrement. L’atmosphère des parcs et des cafés de l’époque est rendue fidèlement ainsi que l’humeur volage de Carmen, qui est magistralement représentée par miss Marion Léonard.

L’histoire commence dans le camp des bandits où nous voyons

Carmen exerçant sa fascination sur le chef de la bande et détour-

ZOUT

Beste Kwaliteiten: Fijn-fijn, Half-fijn, Srof,

OOK GERAFFINEERD

in goede witte katoenzakken en of jutezakken van 50, 75 en 100 kilos

PRIJZEN EN STALEN OP AANVRAAG.

Te bekomen bij de Firma:

Comptoir JVIaritime Hpversois (S. fl.)

3 5, JORDAENSKAAI, 35

the MODERN SCHOOL

Indien gij niet in onwetendheid en bekrompen leven wilt, benuttigt dan de leergangen ingericht door de

Modern School, 41 Meir.

Tusschen de vele leergangen zal er voorzeker één U aanbelangen, die U nuttig en onontbeerlijk zal zijn bij de aanstaande herneming der handelszaken.

LEERGANGEN aanvang nemende den l11 Augustus 1916: lu Engelsch en Boekhouden (10 fr. per maand; 4 lessen per week) 2° Engelsch, Boekhouden en Machienschrift 3’Engelsch, Snel-en

Machienschrift (15 fr’ per maand: 10 leSSen per week)

4° Boekhouden, Rekenen en Engelsch of Duitsch 5° Fransch of Engelsch of

Duif sch of Spaansch (5 fr. per maand; 2 lessen per week) of Ilaliaansch

Bijzondere afdeelingen en privaat lessen voor Jufvrouwen of Heeren gedurende den ganschen dag.

Kostelooze inlichtingen bij het Bestuur, 41, MEIR.

(15 fr. per maand; 10 lessen per week)

(15 fr. per maand; 6 lessen per week)

ENGELSCflE SCHOOL gesticht in Januari 1915

*j 58, Welvaartstraat (Justicie-Paleis)

Fransch ci Engelsch Italiaansch 'I Spaansch ’! Duitsch

'j Boekhouden '! Srielschrift 3f Machienschrift

5 frank per maand 2 lessen per week

Volledige Leergangen

1° Engelsch, Snel- en Machienschrift.

2° Boekhouden, Engelsch en Machienschrift.

3° Rekenen, Duitsch en Machienschrift.

15 fr. per maand (10 lessen per week)


nant même les hommages que les rudes bandits adressaient à une danseuse qui déployait ses talents devant eux.

Tout à coup une sentinelle annonce l’arrivée de la malle-poste qui s’avance avec une seule voyageuse. Assuré d’une prise aisée, lç chef s’élance seulement avec quelques hommes à la poursuite de la diligence. La présence d’une seule femme dans la voiture n’est qu’une ruse des carabiniers qui se sont introduits dans le

coche, à la faveur d’un défilé, et après avoir laissé la femme continuer son voyage à cheval. Aussi, lorsque les bandits arrêtent la diligence, un feu meurtrier les repousse et le chef est fait prisonnier. La ruse des carabiniers a réussi. Les bandits décident une attaque de la geôle de la ville, mais Carmen leur démontre l’enfantillage d’une telle résolution, et leur assure que, s’ils veulent la laisser faire, le chef sera bientôt libre. Avec un mot de recommandation pour un des espions qui habite la ville, elle s’éloigne du camp et parvient à loger dans la même maison que la mère d’un jeune gardien de la prison. Pour cacher ses projets,

elle prend un emploi dans une manufacture de cigarettes et au bout de peu de temps parvient à rendre amoureux fou le jeune

Het H uis van

Ed. Van Reeth

138, Nationalestraat

ANTWERPEN

heeft de eer te berichten aan het publiek, getroffen door de oorlogsgebeurtenissen, dat het beschikt over magazijnen gezegd • Garde-Meubles» en dat het zich aanbeveelt in zijne welwillende aandacht. Al de zaken zullen afgehandeld worden aan de prijzen en voorwaarden van het Syndikaat der Verhuizers.

Ver huizingen voor de stad, de provincie en liet buitenland.

Telegram-adres « Continent » Telefoon 4701.

Ira (Pétpopole

0noepsoise

Sté Anu d'Assurances fondée en 1900 DEMANDE de BONS AGENTS

pour sa nouvelle branche

CAPITALISATION

TRAVAIL FACILE

COMMISSION IMPORTANTE

Rue Leys 19

ANVERS

Zeeppoeder

is overai te

1 verkrijgen

ffcgtv5 d;

5s * $ rs,|s • TO \)| E

Qlt

QVX C> X

I 5 TO, t g*-a!

bffk. P1M

0r P' ’ fer Kin v°° j-rgn „ enf-

J Siijfselrui, 35

ANTWERPEN

! Gesticht in 1913

Belgische Brevetten

257733 260011

«EJKjXHESn


gardien; Carmen s’inquiète peu que le jeune homme est fiancé b une de ses compagnes de travail et le malheureux est bientôt à sa merci, prêt à tout pour elle,

Entretemps, Carmen a fait la connaissance de José, un caporal des carabiniers honnête, ambitieux et qui veut faire son chemin à l’armée. Peu au courant du monde et des femmes, il est pris dans les rets de Carmen et éprouve bientôt pour elle un ardent amour.

A l’instigation dè Carmen, le gardien a fait passer des limes au chef de bande et bientôt celui-ci prend la clef des champs, cherchant un refuge temporaire dans une auberge où se réunissent tous les rôdeurs des environs.

Carmen, fidèle à sa nature, se livre bientôt à toutes les joies que la cité offre, étalés troubadours et officiers n'ont pas de meilleure compagne. Elle se préoccupe peu du jeune gardien et rit en apprenant son arrestation pour la faute dont elle estl’instigatrice. Pourtant, elle éprouve une certaine affection pour José, mais c’est l’amour d’une femme qui ne peut résister aux attentions d’autres hommes. La fiancée du gardien accuse Carmen devant ses compagnes d'être la cause de l’emprisonnement du jeune homme, le sang chaud de Carmen se réveille sous l’accusation et un terrible combat se livre entre les deux femmes. Attirée par les cris des ouvrières, une patrouille de soldats commandée par José vient rétablir le calme, et Carmen est arrêtée. En route pour la prison, Carmen décide José à la laisser s’échapper et elle se rend à l’auberge où les bandits se donnent rendez-vous. José est dégradé.

“blaas en nieren

1De Pillen ANTIßOLOfi genezen spoedig al de ontstelte-nissen der waterorganen zooals: Moeilijk wateren, bedwateren, steen, pijnen in rug en ledematen.

IPrrijs: Fr. 2.50 de doos(25 jaar voortdurende bijval) Groote Apotheek-Drogerij V I N C A R T

HUIS GESTICHT IN 1889.

113 115, Hoek Montigny- en Brusselstraten, Antwerpen

(Recht over het Zwemdok)

Zondag en Feestdagen den gansehen dag open.

Opzending per post en ijzerenweg.

F. NOPPE-BEUSSELAIRS

Boulangerie jjde Luxe Chaussée de TVEs.lin.ess 160, Anvers

Diplome de grand prix, Exposition Internationale Anvers igii.


La fin du drame approche. Dans le jardin des cactus, Carmen jure à José de lui être toujours fidèle; mais à peine ce serment a passé ses lèvres, que déjà elle s'intéresse à un matador. Carmen entretient également des relations avec le capitaine des gardes, l’hornme qui a fait dégrader José. Celui-ci les surprend, et la scène se termine par la mort du capitaine. Il ne reste plus à José qu’à s’enfuir et à se joindre à la troùpe des bandits. Carmen l’accompagne et reste avec lui. Pendant qu’il rêve à la femme qu’il aime, José en faction laisse passer une diligence chargée de voyageurs portant de riches bijoux. Le chef qui était en chasse apprend la négligence de José et ce dernier va payer de sa vie lorsque Carmen intercède en sa faveur. Le chef consent à ce que José essaye de se réhabiliter à ses yeux. Des chevaux sont amenés et une poursuite désespérée commence après la diligence.

Entretemps, le matador, chagriné de l’absence de Carmen, se rend au camp des bandits avec une passe qu’un des espions de la bande lui a procurée. Il trouve Carmen sur la crête d’une colline, regardant José et la bande disparaître dans un nuage de pous-

32*0

__ |||p srrzs sciées: saxanr aàœjgLz acgacfcs ||j|

Vischhandel

DAGELIJKS verseil i;1

de NOORDZEE alle soorten VISC H

gpp- tf 12 Oesters - Garnaal

Korte Gasthuisstraat

Groote keus fijnste

HARINGEN

E Papierhandel 3oek- en Steendrukkerij Boekbinderij HOPLAND 22

JjAN BOUCHERIJ

F Ir 3ue Houblonnière 22 Papeterie nprimerie Lithographie Reliure


siôre. José est oublié à l’instant, quoiqu’il se perde pour l’amour de Carmen.

Elle retourne à la ville en compagnie du matador; et José, de retour de la fructueuse poursuite après la malle-poste, apprend le départ de Carmen. Il se rend également à la ville, surprend Carmen dans une auberge et la force à retourner dans la montagne avec lui. Elle se rend bientôt compte que José la conduit vers un endroit appelé la vallée de la mort, lieu d’exécution choisi par la bande à laquelle elle appartient.

Les cartes avaient déjà prédit qu’elle mourrait bientôt. Elle essaye son charme sur José et, n’obtenant aucun résultat, une épouvante terrible remplit son âme. Elle essaye de fuir, mais derrière elle José la force à continuer sa route. Enfin, épuisée, elle s'écroule sur la crête d’une colline. Seulement José s’approche et la nuit tombe sur eux.

Quand la scène s’éclaire à nouveau, Carmen gît morte et José, qui a jeté loin de lui le poignard sanglant, baise êperdûment les lèvres glacées de celle qu’il aime encore, même morte.

#3 Rux Forges de Yulcain ۤ* |

AflisoN L. VeSTREPEN-ELIâETS jj

FL. VERSTREPEN, Suce.

Foyers E. M. JAARSMA

Agence exclusive Se méfier des imitations

Calorifères MUSGRAVE.

Cuisinières Emaillées et Pôeles Godin

Installations complètes de cuisinières

FABRIQUE DE FOURRURES SPÉCIALITÉ DE PALETOTS ET ÉTOLES

MAISON FERMÉE

Téléphone 2709

RÉPARATIONS

transformations Pue de la Province, 33 L

CONSERVATION ANVERS

MHaHulltlHlH

HELPT

ons volk aan werk; werk voor die menschen op dit oogenblik beteekent brood, laat daarom tegen lage prijzen uwe kledingstukken, mantels, pardessus, dekens, tapijten, enz., enz. VERWEN OF WÀSSCHEN in de Stoomverwerij

flQ@ch? Steenweg, 03 Kunsflei, 38, üonclelsfraaf, 8 67. ROUWZWART In 24 uren.

vmsswmswsMSMHS «««

Kinema Zoologie

Zondag 23 Juli

om 4 en 8 1/2 torenuur

en Maandag 24 Juli

om 8 1/2 torenuur

Vebroken Geluk

Groot sensatiewekkend drama in 4 deelen van de Nordisk Film O.

Voor alle AANKONDIGINGEN in dit Programma

wende men zich tot het

Bureel voor /\ankondigingeq

30 - HOPLAND - 30

WERK DERAARDAPPELSCHIL l8ZSS£fö&fgn

Zetel en Boreelen: Gijzelaarstraat 16, Antwerpen

VEL* en H0JVDENBR00D

Brood voor het Vee, de kilo fr. 0.50, voor Honden, de kilo fr. 0.70 KIEKENVOEDER II Beste Kfekenvoeder aan 0.65 fr. per kilo.

Krachtig, voedzaam, bevordert ten zeerste het eierleggen.

Daar wij de eersten zijn die met aardappelschiilenmeel dat voedsel bereiden, zoo zal ons niemand de bevoegdheid betwisten, dat wij zulks van eerste kwaliteit kunnen vervaardigen.

Medeburgers en Medeleden!

GEDENKT VOORAL DE OORLOGSWEEZEN!

Geeft uw nutteloos papier, kurkenstoppen, enz., aan onze ophalers.

N. B. — Binnen kort zullen wij in staat zijn gedroogde Lindebloemen te leveren, aan kleinen prijs, om Lindenthee te vervaardigen


DER

Bakkerij JOS. BOSSYNS

met volledige nieuwe inrichting

19, OUDE BEURS, 19

(NABIJ DE GROOTE MARKT)

Voor alle inlichtingen zich aldaar te bevragen, alsook MECHELSCHE STEENWEG, 151.

DE LA

0oalan§erie JOS. 0OSSYJ1S

Qouvelles Installations tout à fait modernes

19, Vieille Bourse, 19

PRÈS DE LA GRAND’PLACE Pour tous renseignements s’y adresser et aussi 151, CHAUSSÉE DE MAL1NES.