Programme from 23 to 24 July 1916Booklet

Bron: FelixArchief nr. 1968#20

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.

Show the facsimiles of this programme bookletî TAVERNE HOLSTERS

ij (ancien local du PAON ROYAL)

25 Place de la Gare 25 —• jAnvers

CONSOMMATIONS de I" CHOIX

Spécialité de Gueuze-Lambic à 35 centimes la 1/2 bouteille j Bock Artois le 1/4 25 c., le 1/2 35c. i Stout 30 centimes le verre

*1 Café filtre extra (Spécialité) 35 c. j Orge double 35 c-, la 1/2 bouteille {j Sandwich divers 50 centimes

HELPT

ons volk aan werk; werk voor die menschen op dit oogenblik beteekent brood, laat daarom tegen lage prijzen uwe kledingstukken, mantels, pardessus, dekens, tapijten, enz., enz. VERWEN OF WASSCHEN in de Stoomverwerij

4. ¥41 WIISB1

OQeehelsche Steenweg, 93 Künstlet, 38, 'üonäelsfraat, 8 Kasfeelpleinsfraat, 67. ROUWZWART in 24 uren.

J(indsjorvengoed

JCommuniekleederen

DE PRET-VAN DEN BERGH

52 Diepestraat 54

Droguerie J.BRAECKM ANS I

Drogueries 24, Place de la Gare, 24 Couleurs r Produits chimiques Téléphone 7383 Vernis, etc. f

Toutes fournitures et Travaux Photographiques j

Projection — Cinématographie — Lanternes Magiques f

Maison existant depuis 20 ans, Avenue de Keyser, 54. k

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING

De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen da veertien dagen met

Christiana Balsem

en Siroop

Prijs: Remedie compleet fr.2.50

GrooteEngelsche Apotheek

Falconjlein 35 en Lange Koepoortstraat 24

ANTWERPEN

Salle de Ventes

MÄRmX

I, Rue Tern fnck, i

(coin rue de l’Esplanade)

Pour la vente de Mobiliers, Tableaux, Objets d’art

etc. etc.

adressez-vous à la Salle Marnix AVANCES DE FONDS expertises

Direction: J.B. LAMBRECHTS

ZURENBORG

A louer ou à vendre belles

Maisons modernes et bien construites

de tous genres et de tous prix.

S’adresser: RUE DU GRAND-CHIEN 44

TRAMS rt° 8, 9 eb 11.

Institut de Beauté, 3,rueBouria

Manucure

SOINS & PRODUITS pour l’embellissement du Teint, du Buste et des Mains. — Cures, Antirides, Massage, Teinture Henné. Posbicties pour la nouvelle Coiffure. ONDULATIONS ABONNEMENT

LAVA FRÈRES


Verbroken Geluk

Groot drama in 4 deelen, vertolkt door de beroemde treurspeelster Betty NANSEN van de Nordisk C

Mevr. Fanny de Bailly, de vrouw van den onderzoeksrechter, wordt sedert eenigen tijd verwaarloosd door haren echtgenoot, die het hoofd vol heeft met de zaak Leblanc, een bandietenoverste dien hij moet opzoeken. Daardoor ten zeerste bedroefd, ontmoet Fanny den baron Oscar de Corril, alias Emile Leblanc, die op haar verliefd geraakt en haar het hof maakt. Fanny laat zich door de fijne manieren van den valschen edelman zoo ver brengen dat zij hem eene samenkomst toestaat: ook zij is verliefd geraakt.

Zekeren avond is de bende vergaderd in haar geheime schuil-

Benoodigheden voor Meubelmakers eo Inlijsters FELIX WILLEMS - - Vekestraat 40

Bijzonderheden van LIJSTEN in natuurhout en gepolijst

In ’t groot en in ’t klein

EIK NOTELAAR MAHONIE

TTITSTAPPEKT

met LUXE-BREAKEN en LANDEAUX in de omstreken der Stad Antwerpen, Lier. Duffel, Mechelen Vertrekken hebben plaats ZONDAGS en DONDERDAGS, met stilstand op de voornaamste plaatsen.

Bericht. - Op aanvraag worden uitstappen ingericht naar Leuven, Aerschot, enz. aan zeer voordeelige voorwaarden.

Voor alle inlichtingen Witvro U wen - GoOSSenS,

»ende men z.ch tot het hms opvolger HENRI Q00SSENS

1 1, Hemelstraat 1 1, nabij den Mechelschen steenweg Bijzonder ingericht voor Huwelijksrijtuigen en voor andere feesten

Guillaume CAMPO

Tableaux

de premier ordre

Rue du Paroissien

ANVERS

Centraal Wisselkantoor

50, Minderbroedersrui, 50

ANTWERPEN

Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaal HOLLAND Koopt:

Coupons, Vreemd geld, Fondsen, tegen de hoogste prijzen.

Alle inlichtingen gratis.

Bureau de Change Central

50, Canal des Récollets, 50 ANVERS Succursale: Brugstraat, 24, Roosendaal HOLLANDE

Achète:

Coupons, Monnaies Etrangères, Fonds Publics aux plus hauts prix.

Tous renseignements gratis.

Gntreprise Générale d’flmeublement f

Güill. SWflEJiEH-ÇRETS

23, Rue de la Commune, 23

Ch. Blockhuys & Zoon

GliflZENMAKER EH KUHSTGbBSRAMEH Justiciestraat - 77 Antwerpen


plaats. Een spioen heeft ontdekt dat de onderzoeksrechter bewijsstukken in handen heeft welke heel de bende kunnen doen vatten. Daarop gaat Emile Leblanc naar de villa van M. de Bailly, breekt er binnen, en de eerste deur welke hij opent is die van Fanny’s kamer. De beide vrienden bezien mekaar verstomd, en Leblanc, die tot dan toe den naam zijner geliefde niet kende, begrijpt eindelijk dat hij de vrouw van den onderzoeksrechter liefheeft.

Op hetzelfde oogenblik hoort men M. de Bailly aangestapt komen. Leblanc vlucht en Fanny volgt hem, daar zij hem volstrekt wil redden. Maar wanneer haar man hen beiden achterhaalt is het tevergeefs dat zij Leblanc smeekt het gerecht te ontvluchten: <( Ik wil mijne misdaden uitboeten! » zegt hij met kracht.

De liefde der door M. de Bailly verwaarloosde vrouw was sterk genoeg om van een misdadiger een eerlijk man te maken. Maar voor Fanny zelve werd deze liefde noodlottig.

ÉCOhE SPÉCIALE

19, RUE HOUBLONNIERE, /\nVers

5 francs par mois.

(2 leçons par semaine).

5 franks per maand (2 lessen per week). ANGLAIS et Steno-DACTYLOORAPHIE: 15 francs par mois. (10 leçons par semaine) Comptabilité, Anglais et Dactylographie: 15 frs. par mois (10 leçons par semaine)

FRANÇAIS, FRANSCH

OU ANGLAIS, Of ENGELSCH

OU ESPAGNOL, Of SPAANSCH

OU ALLEMAND, of DUITSCH

OU DACTYLOGRAPHIE, of MACHIENSCHRIFT

OU COMPTABILITÉ, of BOEKHOUDEN

PATISSERIE - CONFISERIE

Avenue de Keyser, 82, Anvers

Fournisseur des principaux Cinémas et Restaurants

Maison de lr ordre. — On porte à domicile.

Pour toutes réclames

SUR GLACES, VITRINES BOIS, TOLE, TOILE, ETC.

adressez-vous à la maison connue

LETTRES BRILLANTES LETTRES ÉMAILLÉES ENSEIGNES LUMINEUSES

Croquis sur demande

Voor alle Reklamen

OP SPIEGELGLAS,

VITRIENEN, HOUT,

PLAATIJZER, DOEK, ENZ.

wendt U tot het gekend Huis

Van Ganse & Bogaerts

RUE ST. ELISABETH

ST. ELISABETHSTRAAT

Anvers — Antwerpen

BRILLANT LETTERS GEËMAILLEERDE LETTERS LICHTTOESTELLEN

ScRetsen op anvraag


I Gebruikt tijdens de Poos in de Ürinkzalen: g

Extra Gersten 1/2 0.20 I Koffie, Melk 0.30

Blonde » 0.30 | Limonade 0.30 S

Enz. I

PROGRAMMA

DER

Publieke Vertooningen met Muziek

van Zondag 23 Juli, om 4 en 8 1/2 torenuur en Maandag 24 J uli, om 8 12 torenuur

1. Katalaansche Rhapsodie voor Groot Orgel

2. Legging van eenen IJzerenweg

3. Door den Rinema gered, drama

4. Andante voor fluit

Solist: Heer Ferd. VALCK.

5. Het Kostschoolmeisje, tooneelspel

6. Rigoletto, fantazie op het zangspel

7. Het Hart der Dieren, drama

8. Robinet wenkt, klucht

Bericht voor de Avondvertooningen. — Om de muziekuitvoeringen niet ie storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heeren) ingerieht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

’s Avonds: 10 minuten poos tusschen nummers 8 en 9.

Jos. Bonnet

W. A. Mozart G. Verdi

AANKOMST VAN

STROOIEN HOEDEN

Laatste Nieuwigheden van af 3.60fr-

CHAPELLERIE CENTRALE

H. Vaii den Kerckhove-Van Eynde, Dambrnggestraat 22.

jj Pendant l’Entraete dégustez au Buffet du Café:

Orge Extra 1/2 0.20 Café, Lait 0.30

Blonde » 0.30 Limonade 0.30

Etc- i

PROGRAMME

DES

Représentations publiques avec auditions musicales

du Dimanche 23 juillet à 4 et à 8 1 /2 h. (de la tour) et du Lundi 24 juillet à 8 1/2 h. (de la tour)

1. Rhapsodie catalane pour Grand Orgue

2. Construction d’un chemin de fer

3. Sauvé par le Ginéma, drame

4. Andante pour flûte

Soliste: M. Ferd. VALCK.

5. La Pensionnaire, comédie

6. Rigoletto, fantaisie sur l’opéra

7. De Goeur des Bêtes, drame

8. Robinet travaille, comique

Avis pour les Representations du Soir. — Afin de ne pas déranger les auditions musicales, le public occupant les places du Rez-de-chaussée aura exclusivement accès aux Lavatories et W. C. (pour Dames et Messieurs) installés au Jardin d'hiver et au Café (accès par la Salle des Marbres).

Le soir: Pause de 10 minutes entre les nos 8 et 9.

Jos. Bonnet

W. A. Mozart G. Verdi

CHAUSSURES MODERNES

77, Avenue Plantin (Ouest)

SPÉCIALITÉ DE CHAUSSURES COUSUES A LA MAIN

Nous possédons toujours les dernières Nouveautés.


Oe jaarlijksche voortbrengst der

DE BEUKEliAER’s Fabrieken I

Biscuits en Chocolade

HST. "V. -A. xy -t -w erpen

fis het minst gezochte, het natuurlijkste, maar tevens het meest doorslaande | BEWIJS van de ongemeene waardeering harer uitzonderlijk-goede, zuivere f Ji en smaakvolle voortbrengselen. |

€ Van 1910 tot 1914 bereikten De Beukelaer’s Fabrieken jaarlijks eene S normale en gemiddelde voortbrengst van 8,600.000 kg. Biscuits; §: 5 1,800,000 kg. Chocolade; 250.000 dooien Melk en Chocolade-Cara- Ç mels, zonder te gewagen van Cacao en Hopjes.

I Die reusachtige cijfers staan borg voor den naam en de faam der I

De Beukelaer’s Fabrieken. |

9. VERBROKEN GELUK,

drama — Nordisk Film

10. Marsch ' G. Auvray

11. Gribouille Brievendrager, klucht

Zondag 30 en Maandag 31 Juli: Doorheen de Wolken, groote detektief-film; Slaven liefde, drama;

De Geheime Weg, drama

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht het programma te veranderen.

Jacques BOh ELECTRICIEN

Leveraar van het Sterrekundig Genootschap

St. Jacobstraat 21, Antwerpen

Çeene verljoog/ng gedurende den Oorlog

jrxfti {fafa d''orfrt* tMtut&Pïdtdfc tttefbdrufa ffiyfc r'v’n tfaffturtaftk ifydt* sf&fc dtuft fa/fn drsdt S3

Extra Zeeppoeder

overtreft alle andere merken

lie meilleur des Savons

en poudre

surpasse toutes les autres marques

in ’t Groot bij: 1 En gros chez :

CONSTANT FLOREN

Fabrieken:

LANGE WINKELSTRAAT, H-15 en STIJFSELSTRAAT 8-10, Antw.

Bureelen:

Antwerpen: STIJFSELSTRAAT, 12 Brussel: de Brouckêre-Rlaats, 46.

Fabriques:

Longue Rue de la BOUTIQUE 11-15 et RUE DE L’AMIDON 8-10, Anvers Bureaux:

Anvers: RUE DE L’AMIDON, 12 Bruxelles: Place de Brouckère, 46

9. BONHEUR BRISE,

drame — film Nordisk

10. Marche G. Auvray

11. Gribouille Facteur, comique

Dimanche 30 et Lundi 31 Juillet:

A travers les Nuages, grand film policier; Amour d’Esclave, drame;

Le Chemin mystérieux, drame.

N. B. La direction se réserve le droit de changer le programme.

HOPITAL di POUPEES

LOME RUE NEUVE8I


Bonheur brisé

Grand drame mondain en 4 parties, interprété par la célèbre tragédienne Betty NANSEN de la Nordisk C

Mme Fanny de Bailly, la femme du juge d’instruction, est depuis quelque temps délaissée par son mari, qui est tout absorbé par l’affaire Leblanc, un chef de bande qu’on lui a chargé de rechercher. Fort chagrinée par cet état de choses, Fanny rencontre le baron Oscar de Corril, alias Emile Leblanc, qui s’éprend d’elle et lui fait la cour. Fanny, charmée par les manières affables du faux gentilhomme, se laisse aller jusqu’à lui fixer un rendez-vous: elle l’aime.

ZOUT

Beste Kwaliteiten:

Fijn-fijn, Half-fijn, $srof,

in goede witte katoenzakken en of jutezakken yan 50, 75 en 100 kilos

PRIJZEN EN STALEN OP AANVRAAG.

Te bekomen bij de Firma:

Comptoir JVÎaritime Hpversois (S. fl.)

25, JORDAENSKAAI, SS

the MODERN SCHOOL

41 - ÜÜeior* - 41

Indien gij niet in onwetendheid en bekrompen leven wilt, benuttigt dan de leergangen ingericht door de

Modern School, 41 Meir.

Tusschen de vele leergangen zal er voorzeker één U aanbe langen, die U nuttig en onontbeerlijk zal zijn bij de aanstaande herneming der handelszaken.

LEERGANGEN aanvang nemende den ln Augustus 1916:

1° Engelsch en Boekhouden (10 fr. per maand; 4 lessen per week)

2° Engelsch, Boekhouden , ,,

* . , ... (15 fr. per maand; 10 lessen per week)

en Machienschrift

3° Engelsch, Snel-en ,,

, ... (15 fr. per maand ; 10 lessen per week)

Machienschrift ' r

4° Boekhouden, Rekenen en

Engelsch of Duitsch (15 fr’ per maand; 6 lessen per week) 5° Fransch of Engelsch of

Duitsch of Spaansch (5 fr. per maand; 2 lessen per week) of Italiaansch

Bijzondere afdeelingen en privaat lessen voor Jufvrouwen of Heeren gedurende den ganschen dag.

Kostelooze inlichtingen bij het Bestuur, 41, MEIR.

ENGELSCHE SCHOOL gesticht in Januari 1915 |

58. Welvaartstraat (Justicie-Paleis) f,

J Fransch \ Volledige Leergangen

1° Engelsch, Snel- en Machienschrift.

2° Boekhouden, Engelsch en Machienschrift.

Engelsch 5 frank

*| Italiaansch I

' Spaansch ' per maand

’ Duitsch 1 2 lessen

’ Boekhouden 1

' Snelschrift per week

3° Rekenen, Duitsch en Ma- jj chienschrift. :Ä

15 fr. per maand (10 lessen per week)


Un soir, la bande Leblanc s’est réunie dans son refuge secret. Un espion a découvert que le juge d’instruction a des preuves en rnains pouvant perdre toute la bande. Emile Leblanc s’introduit dans la villa de M. de Bailly, et la première porte qu’il ouvre est celle de Fanny. Les deux amis se regardent, surpris, et Leblanc, qui jusqu’ici ignorait le nom de Fanny, comprend qu’il aime la femme du juge d’instruction.

A cet instant on entend arriver M. de Bailly et Leblanc s’enfuit, accompagné de Fanny, qui veut le sauver. Mais c’est en vain

Cinema Zoologie

Dimanche 30 juillet à 4 et 8 1/2 h. d. 1. t. et Lundi 31 juillet à 8 1/2 h. d. I. t.

Grand film policier émouvant en 4 parties

Het Huis van YEBHümHßElät Ed. Van Reeth Leo (Hétpopole

pnoepsoise

138, Nationalestraat Sté Ame d’Assurances

ANTWERPEN fondée en 1900

heeft de eer te berichten aan het publiek, getroffen door de oorlogsgebeurtenissen, dat het beschikt over magazijnen gezegd «Garde-Meubles» en dat het zich aanbeveelt in zijne welwillende aandacht. Al de zaken zullen afgehandeld worden aan de prijzen en voorwaarden van het Syndikaat der Verhuizers. DEMANDE de BONSAGENTS pour sa nouvelle branche CAPITALISATION TRAVAIL FACILE

Verhuizingen voor de stad, de provincie en het buitenland. Telegram-adres « Continent » COMMISSION IMPORTANTE Rue Leys 19

Telefoon 4701. ANVERS

te (fi

jirt

! illü

Slijfselrui, 35

ANTWERPEN

Gesticht in 1913

Belgische Brevetten

257733

260011


que, lorsque son mari les rejoint, elle essaie de persuader son ami qu’il faut échapper à la justice; Leblanc répond avec fermeté: « Je veux expier ma peine! »

L’amour de la femme que M. de Bailly avait dédaigné, fut assez fort pour faire d'un criminel un honnête homme. Mais pour Fanny cet amour devint une navrante déception.

Kinema Zoologie

Zondag 30 Juli om 4 en 8 1/2 torenuur en Maandag 31 Juli om 8 1/2 torenuur

BOOEMMMM II 10LIIH

Groot boeiend defectief drama in 4 deelen

BLAAS EN NIBBLN

De Pillen ANT10OLOR genezen spoedig al de ontstelte-nissen der waterorganen zooals: Moeilijk wateren, bedwateren, steen, pijnen in rug en ledematen.

IParijs: IPr?. Ö-50 de doos(25 jaar voortdurende bijval)

Groote Apotbeek-Droçjerij VI N CA RT

HUIS GESTICHT IN 1889.

113-115, Hoek Montigny- en Brusselstraten, Antwerpen

(Recht over het Zwemdok)

Zondag en Feestdagen den ganschen dag open.

Opzending per post en ijzerenweg.

F. NOPPE-BRÏÏSSELAIRS

Boulangerie de Luxe Chaussée de Malines 169, Anvers

Diplôme de grand prix, Exposition Internationale Anvers içii.


aux Forges de Vulcain

ÄÄIS0N L. VeRSTREPEN-ELIÄETS |

FL. VERSTREPEN, Succ

Foyers E. M. JAARSMA

Agence exclusive Se méfier des imitations

Calorifères MUSGRAVE.

Cuisinières Emaillées et Pôeles Godin

Installations complètes de cuisinières

CSLi

FABRIQUE DE FOURRURES SPÉCIALITÉ DE PALETOTS ET ÉTOLES

WÈM 1I1

MAISON FERMEE

REPARATIONS

transformations Rue de la Province, 33

CONSERVATION ANVERS

Téléphone 2709

000000000000000000 0 00000000 e a0000000 0 00 0000000

WEND U

VOOR ALLE BEKENDMAKINGEN WELKE UWEN HANDEL BETREFFEN, ALSOOK VOOR KLEINE AANKONDIGINGEN TOT HET AANVRAGEN VAN PLAATSEN, HET VERHUREN VAN HUIZEN EN KWARTIEREN ENZ. TOT HET

Bureel voor Aankondigingen

J-lopland, 30, Antwerpen

0 00'È'*0000é 000 0 00 0 0 0 0 X« 0 00000000 00000 000000000m

WERK DER AARDAPPELSCHIL(S.fdN2üEoÄ5,

Zetel en Bureelen: Gijzelaarstraat 1 6, Antwerpen

VEE» en HO Hl) EN BROOD

Brood voor het Vee, de kilo fr. 0.50, voor Honden, de kilo fr. 0.70 KIEKENVOEDER I! Beste Kiekenvoeder aan 0.65 fr. per kilo.

Krachtig, voedzaam, bevordert ten zeerste het eierleggen.

Daar wij de eersten zijn die met aardappelschillenmeel dat voedsel bereiden, zoo zal ons niemand de bevoegdheid betwisten, dat wij zulks van eerste kwaliteit kannen vervaardigen.

Medeburgers en Medeleden!

GEDENKT VOORAL DE OORLOGSWEEZEN I

Geeft uw nutteloos papier, kurkenstoppen, enz., aan onze ophalers.

N. B. — Binnen kort zullen wij in staat zijn gedroogde Lindebloemen te leveren, aan kleinen prijs, om Lindenthee te vervaardigen


Papierhandel Boek- en Steendrukkerij Boekbinderij HOPLAND 22

J/\N BOUCHERIJ

Rue Houblonnière 22

Papeterie Imprimerie Lithographie Reliure