Programme from 6 to 7 Aug. 1916Booklet

Bron: FelixArchief nr. 1968#22

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.

Show the facsimiles of this programme bookletTAVERNE HOLSTERS!

fj (ancien local du PAON ROYAL)

25 Place de la Gare 25 /\nvers

CONSOMMATIONS de Ier CHOIX jj

Spécialité de Gueuze-Lambic à 35 centimes la 1/2 bouteille l

Bock Artois le 1/4 25 c., le 1/2 35 c. i Stout 30 centimes le verre Café filtre extra (Spécialité) 35 c. | Orge double 35 c, la 1/2 bouteille?

Sandwich divers 50 centimes b

HELPT

ons volk aan werk; werk voor die menschen op dit oogenblik beteekent brood, laat daarom tegen lage prijzen uwe kledingstukken, mantels, pardessus, dekens, tapijten, enz., enz. VERWEN OF WASSCHEN in de Stoomverwerij

PQechelsche Steenweg, 93 Knnsflei, 38, Uondelsfrctaf, 8 Kasfeelpleinsfrcraf, 67. ROUWZWART in 24 uren.

J(indslorvengoed

Xommuniekleederen

DE PRET-VAN DEN BERGH

52 Diepestraat 54

ïtVW"1

Droguerie J.BRAECKMANS t

Drogueries 24, Place de la üare, 24 Couleurs?

Produits chimiques Téléphone 7383 Vernis, etc.

Toutes fournitures et Travaux Photographiques

Projection — Cinématographie — Lanternes Magiques

etc. etc.

Maison existant depuis 20 ans, Avenue de Keyser, 54.

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veertien dagen met Christiana Balsem en Siroop Prijs: Remedie compleet fr.2.50 Kinema Zoologie Zondag 13, Maandag 14 en Dinsdag 15 Oo£st te 4 en 8 1/2 torenuur De Vernieling van CARTHAGO Groote oud-historische film » in 4 deelen

Groote Engelsche Apotheek Falconplein 35 en Lange Koepoortstraat 24 ANTWERPEN

ZURENBORG

A louer ou à vendre belles

Maisons modernes et bien construites

de tous genres et de tous prix.

S’adresser: RUE DU GRAND-CHIEN 44

Institut de Beauté, 3, rue Bourla

Manucure

SOINS & PRODUITS pour l’embellissement du Teint, du Buste et des Mains. — Cures, Antirides, Massage, Teinture Henné. Postiches pour» la nouvelle Coiffure. ONDULATIONS ABONNEMENT

LAVA FRÈRES


De Toovenaar van het V\foud

Het tooneel stelt Abdullah voor, de toovenaar uit de wildernis, gebogen, over het graf van zijn jongen zoon dien hij komt'te verliezen, en die de hulde van twee inboorlingen ontvangt. Het volgend" tooneel toont ons de aankomst eener karavaan leeuwenjagers. De hoofdman der karavaan, Daniël Bonavita, doet eene opmerking aan den gids omdat hij sterke dranken in het kamp bracht. Wat verder oefent zich de jonge Jack Bonavita in het behandelen van geweer en revolver.

Razend over deze opmerkingen, hitst de gids de negers aan op te staan en het kamp der blanken wordt door heel den stam aangevallen. Het gevecht duurt tot in het bosch. De jonge Jack, alléén gelaten in het kamp, wordt aan den arm gekwetst door een vergiftigde pijl; hij loopt op zoek achter zijn vader, maar verdwaalt in de wildernis, en op ’t oogenblik dat hij door een leeuw gaat verscheurd worden, verschijnt de toovenaar Abdullah en redt den jongen door hem den arm af te snijden.

Intusschen is zijn vader, wanhopig door de nuttelooze pogingen om zijn kind terug te vinden, weergekeerd naar Engeland, hem dood wanend. Abdullah neemt Jack op in herinnering van den zoon dien hij komt te verliezen. Hij leert hem al de geheimen der wildernis en de manier de wildste dieren te temmen.

Twintig jaren gingen voorbij. Daniël Bonavita, teruggekeerd in

Benoodigheden voor Meubelmakers en Inlijsters FELIX WILLEMS - - Vekestraat 40

Bijzonderheden van LIJSTEN in natuurhout en gepolijst In ’t groot en in ’t klein

EIK NOTELAAR MAHONIE

UITSTAPPEN

met LUXE-BREAKEN en LANDEAUX in de omstreken der Stad Antwerpen, Lier. Duffel, Mechelen Vertrekken hebben plaats ZONDAGS en DONDERDAGS, met stilstand op de voornaamste plaatsen.

Bericht. - Op aanvraag worden uitstappen ingericht naar Leuven, Aerschot, enz. aan zeer voordeelige voorwaarden.

Voor alle inlichtingen Witvrouwen-GoOSSenS, wende men zich tot het hu, s opvolger HENRI GOOSSENS

1 1, Hemelstraat 1 1, nabij den Mechelschen steenweg Bijzonder ingericht voor Huwelijksrijtuigen en voor andere feesten

Guillaume CAMPO Centraal Wisselkantoor 50, Minderbroedersrui, 50 ANTWERPEN Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaaf HOLLAND Koopt; Coupons, Vreemd geld, Fondsen, tegen de hoogste prijzen. Alle inlichtingen gratis.

Tableaux

de premier ordre Rue du Paroissien n° 4 ANVERS Barean Central de Change 50, Canal des Récollets, 50 ANVERS Succursale: Brugstraat, 24, Roosendaal HOLLANDE Achète: Coupons, Monnaies Étrangères, Fonds Publics aux plus hauts prix. Tous renseignements gratis.

Gntreprise Générale d’Æmeublement

Gaill.SWAEHEH-ÇRETS

23, Rue de la Commune, 23

Ch.Blockhuys &Zoon

GliRZENWER en K°NSTG1iRS1îB|V1EN Justiciestraat - 77 - Antwerpen


Afrika met eene ziekenverpleegster, Pearl, kampeert nabij een kleinen post.

Jack, man geworden, redt het meisje op het oogenblik dat zij door een leeuw gaat verscheurd worden. Langs een anderen kant wordt kapitein Hanscombe, een officier van den post, verliefd op de jonge ziekenverpleegster, maar zijn liefde wordt niet beantwoord. Pearl koestert belang voor den jongen toovenaar die, na den dood van zijn aangenomen vader, diens bedrijf in de wildernis voortzet. Zij neemt op zich Jack te onderrichten en leert hem schrijven.

Zekeren dag, na eene wandeling, wil kapitein Hanscombe Pearl kussen, doch zij verdedigt zich hardnekkig. Jack stoot den kapitein weg, deze springt vol gramschap recht, en loopt naar den post om Jack te doen aanhouden. Hij zelf gaat mee de wildernis in om te zien of zijn bevel wordt uitgevoerd. Jack wordt aangehouden, maar de kapitein, door een leeuw aangevallen, sterft.

Wanneer Jack in het kamp wordt gebracht, wordt hij door Pearl aan Daniël Bonavita voorgesteld, die in den toovenaar der wildernis zijn zoon herkent.

De jongelieden beminnen mekaar en Daniël Bonavita is gelukkig hun echtverbintenis to kunnen zegenen.

ÉCOLE SPÉCIALE

19, RUE HOUBLONNIERE, /\mfers

FRANÇAIS, FRANSCH

OU ANGLAIS, Ol ENGELSCH

OU ESPAGNOL, Of SPAANSCH

OU ALLEMAND, of DUITSCH

OU DACTYLOGRAPHIE, of MACHIENSCHRIFT

OU COMPTABILITÉ, Of BOEKHOUDEN

5 francs par mois.

(2 leçons par semaine).

5 franks per maand (2 lessen per week).

Anglais et Steno-Dactylographie: 15 francs par mois. (10 leçons par semaine) Comptabilité, Anglais et Dactylographie: 15 frs. par mois (10 leçons par semaine) f

PATISSERIE - CONFISERIE

Avenue de Keyser, B2, Anvers

Fournisseur des principaux Cinémas et Restaurants Maison de lr ordre. — On porte à domicile.

Pour toutes réclames

SUR GLACES, VITRINES, BOIS, TÔLE, TOILE, ETC.

adressez-vous à la maison connue

Voor alle Reklamen

-OP SPIEGELGLAS,

VITRIENEN, HOUT,

PLAATIJZER, DOEK, ENZ.

wend U tot het gekend / Huis

Van Ganse & Bogaerts

RUE S" ELISABETH

ST. ELISABETHSTRAAT

Anvers — Antwerpen

LETTRES BRILLANTES LETTRES ÉMAILLÉES ENSEIGNES LUMINEUSES

BRILLANT LETTERS GEËMAILLEERDE LETTERS LICHTTOESTELLEN

Croquis sur demande

Schetsen op JLanvrang


Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

Koffie, Melk 0.30 Limonade 0.30

3 Extra Gersten 1/2 0.20 Blonde » 0.30

Enz.

PROGRAMMA

DER

Publieke Vertooningen met Muziek

van Zondag 6 Oogst, om 4 en 8 1/2 torenuur en Maandag 7 Oogst, om 8 1/2 torenuur

1. Slot der Vlde Symphonie, voor Orgel C. M. Widor

2. De Derby-Wedrennen.

3. Jeugdbloemen, tooverspel.

4. Etienne Marcel, bloemlezing uit het zangspel C. Saint-Saëns

5. De Patricische er? de Slaaf» drama

6. Gontran, nieuwsgierige vrouw, klucht

7. Nederlandsche dansen W. F. Siep

s. De TOOVERAAR uit ’t OERWOUD

Bericht voor de Avondvertooningen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaai).

’s Avonds: 10 minuten poos tusschen nummers 8 en 9.

AANKOMST VAN

STROOIEN HOEDEN

Laatste Nieuwigheden van af 3.60fr

CHAPELLERIE CENTRALE

H. Van den Kerckhove-Van Eynde, Dambruggestraat 22.

Pendant l’Entraete dégustez au Buffet du Café

H Orge Extra 1/2 0.20 [ Café, Lait 0.30

Blonde » 0.30 I Limonade 0.30 g

I Etc. 1

PROGRAMME

DES

Représentations publiques avec auditions musicales

du Dimanche 6 août à 4 et à 8 1 /2 h. (de la tour) et du Lundi 7 août à 8 1/2 h. (de la tour)

1. Finale de la VIe Symphonie pour Orgue C. M. Widor

2. Le Derby.

3. Fleurs de jeunesse, féerie.

4. Etienne Marcel, sélection sur l’Opéra C. Saint-Saëns

5. Patricienne et Esclave, drame.

6. Gontran, femme curieuse.

7. Danses néerlandaises W. F. Siep

s. Le SORCIER de la JUNGLE.

Avis pour les Représentations du Soir. — Afin de ne pas déranger les auditions musicales, le public occupant les places du Rez-de-chaussée aura exclusivement accès aux Lavatories et W. C. (pour Dames et Messieurs) installés au Jardin d’hiver et au Café (accès par la Salie des Marbres).

Le soir: Pause de 10 minutes entre les nos 8 et 9.

CHAUSSURES MODERNES

77, Avenue Plantin (Ouest)

SPÉCIALITÉ DE CHAUSSURES COUSUES A LA MAIN Nous possédons toujours les dernières Nouveautés.


PAPIERHANDEL

BOEtf- EN STEENDRUKKERIJ

BOEKBINDERIJ

tl fiteVCMKI

J{'opland22, JJntwerpen

9. DETEKTIEF FINN

10. Mam’zelle Sourire, fantazie op het blijspel A. Lachaume

11. De Postrijder van San Hilo,

Mexikaansche avontuurfilm.

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht het programma te veranderen.

ZONDAG 13, MAANDAG 14 en DINSDAG 15 OOGST

(Week van O. L. V. Hemelvaart) te 4 en 8 1/2 Torenuur: Buitengewone Vertooningen.

Voor de eerste maal in België « DE VERNIELING VAN CARTHAGO», groote oud-historische film, in 4 deelen.

Bijzondere Muziekbegeleiding, voor Solozang, Gemengd Koor en Orkest. Gedeelten uit de opera « Salammbô » van Ernest Reyer.

Soliste: Mevr. ELIZA LEVERING, sopraan.

Gewone prijzen der plaatsen: Fr. 1.10, 0.60, 0.40.

De personen welke de namiddag-vertooningen van 13, 14 en 15 Oogst bijwonen hebben, na de voorstellingen, vrijen toegang tot den Dierentuin.

Jacques BOIt

électricien

Fournisseur de la Société d’Astronomie

Ru St. Jacques ai, Anvers

Pas de hausse pendant la Guerre

Extra Zeeppoeder! lie meilleur des Savons

overtreft alle andere merken

In ’t Groot bij:

en poudre

surpasse toutesles autres marques

En gros chez:

CONSTANT FLOREN

Fabrieken:

LANGE WINKELSTRAAT, 11-15 en STIJFSELSTRAAT 8-10, Antw.

Bureelen:

Antwerpen: STIJFSELSTRAAT, 12 Brussel: de Brouckère-Plaats, 46.

Fabriques:

Longue Rue de la BOUTIQUE 11-15 et RUE DE L’AMIDON 8-10, Anvers Bureaux:

Anvers: RUE DE L’AMIDON, 12 Bruxelles: Place de Brouckère, 46

9. DÉTECTIVE FINN, drame policier

10. Marri’zelle Sourire, fantaisie sur l’opérette A. Lachaume

11. Le Postillon deSan Hilo,

film d’aventures mexicaines.

N. B. La direction se réserve le droit de changer le programme.

DIMANCHE 13, LUNDI 14 et MARDI 15 AOUT

(semaine de l’Assomption) à 4 et à 8 1/2 heures de la tour: Spectacles extra ordinaires. Pour la lre fois en Belgique: « LA O EST R U CTI O N DEÇA RT H AGE »,

grand filmde l’histoire antique, en 4 parties.

Adaptation musicale spéciale, pour solo de chant, Chœur mixte et Orchestre. Fragments de l’opéra « Salammbô > d’Ernest Reyer.

Soliste: Mma ELISA LEVERING, soprano.

Prix des places habituels: 1.10, 0.60, 0.40.

Les personnes assistant aux Matinées des 13, 14 et 15 Août auront, après le spectacle, l’accès gratuit au Jardin Zoologique.

Longue rue neuve 87


Le Sorcier de la Jungle

La scène représente Abdullah, le sorcier de la jungle penché au-dessus de la tombe de son jeune fils qu’il vient de perdre, et recevant les condoléances de deux natifs. La scène suivante nous fait assister à l’arrivée d'une caravane de chasseurs de lions. Le chef de la caravane, Daniel Bonavita, adresse une réprimande au guide pour avoir introduit des: liqueurs fortes dans le camp. Plus loin, le jeune Jack Bonavita apprend à tirer au fusil et au revolver.

Furieux de la réprimande, le guide incite les nègres à se révolter et le camp des blancs est attaqué par toute la tribu. Le combat se poursuit dans la forêt. Le jeune Jack, laissé seul dans le camp, est atteint au bras par une flèche empoisonnée; il part à la recherche de son père, mais il se perd dans la jungle, et au moment où il va être dévoré par un lion, le sorcier Abdullah apparaît et sauve le jeune garçon en lui coupant le bras.

ZOUT

Beste Kwaliteiten: Fijn-fijn, Half-fijn, Grof,

OOK GERAFFINEERD

in goede witte katoenzakken en of jutezakken van 50, 75 en 100 kilos

PRIJZEN EN STALEN OP AANVRAAG.

Te bekomen bij de Firma:

Comptoir jVIaritime Hpversois (S. fl.)

25, JOEDAENSKAAI, 25

0

the MODERN SCHOOL

41 - Meir - 41

Indien gij niet in onwetendheid en bekrompen leven wilt, benuttigt dan de leergangen ingericht door de

Modern School, 41 Meir.

Tusschen de vele leergangen zal er voorzeker één U aanbelangen, die U nuttig en onontbeerlijk zal zijn bij de aanstaande herneming der handelszaken.

LEERGANGEN aanvang nemende den ln Augustus 1916:

1° Engelsch en Boekhouden (10 fr. per maand; 4 lessen per week) 2° Engelsch, Boekhouden en Machienschrift 3° Engelsch, Snel- en Machienschrift 4° Boekhouden, Rekenenen „,

Engelsch of Duitsch (15 fr’ per maand: 6 lessen per week) 5° Fransch of Engelsch of

Duitsch of Spaansch (5 fr. per maand; 2 lessen per week) of Italiaansch

Bijzondere afdeelingen en privaat lessen voor Jufvrouwen of Heeren gedurende den ganschen dag.

Kostelooze inlichtingen bij het Bestuur, 41, MEIR.

(15 fr. per maand; 10 lessen per week) (15 fr. per maand; 10 lessen per week)

ENGELSCHE SCHOOL gesticht in Januari 1915

58, Welvaartstraat (Justicie-Paleis)

Volledige Leergangen 1° Engelsch, Snel- en Ma-

Fransch

Engelsch

Italiaansch

Spaansch

Duitsch

Boekhouden

Snelschrift

Machienschrift

5 frank per maand 2 lessen per week

chienschrift.

2° Boekhouden.Engelschen Machienschrift.

3° Rekenen, Duitsch en Machienschrift.

15 fr. per maand (10 lessen per week)


Entretemps, son père, désespéré par des recherches restées infructueuses pour retrouver son fils, le croit mort et retourne en Angleterre. Abdullah adopte Jack en souvenir du fils qu’il vient de perdre.' Il apprend au jeune homme les secrets de la jungle et la manière de dompter les animaux les plus sauvages.

Vingt ans ont passé. Daniël Bonavxta, de retour en Afrique en compagnie d’une infirmière, Pearl, fait halte auprès d’un petit-poste.

Jack, devenu homme, sauve la vie de la jeune fille au moment où elle est attaquée par un lion. D’autre part, le capitaine, Hans-

Cinema Zoologie

Dimanche 13, Lundi 14 et Mardi 15 août à 4 et 8 1/2 h. d. 1. t.

La Destruction de Carthage

Grand film de l’histoire antique, en 4 parties

Het Huis van

ye&huizxbûkb

Ed. Van Reeth

138, Nationalestraat

ANTWERPEN

heeft de eer te berichten aan het publiek, getroffen door de oorlogsgebeurtenissen, dat het beschikt over magazijnen gezegd Garde-Meubles» en dat het zich aanbeveelt in zijne welwillende aandacht. Al de zaken zuilen afgehandeid worden aan de prijzen en voorwaarden van het Syndikaat der Verhuizers.

Verhuizingen voor de stad, de provincie en het buitenland.

Telegram-adres « Continent » Telefoon 4701.

1xq (Détpopole

@nOepsoise

Sté Ame d'Assurances fondée en 1900 DEMANDE de BONSAGENTS

pour sa nouvelle branche

CAPITALISATION

TRAVAIL FACILE

COMMISSION IMPORTANTE

Rue Leys 19

ANVERS

WWWWWWWWWW

gu-

A ÿtj.i

"»F S n.JÊ

Zeeppoeder

is overal te verkrijgen

Zeephandel

I IHM

Stijfselrui, 35

ANTWERPEN

Gesticht in 1913

Belgische Brevetten

257733 260011


combe, un officier du poste, s’éprend de la jeune infirmière, mais ses avances sont repoussées. Pëarl s’intéresse au jeune sorcier qui, à la mort de son père adoptif, a repris ses fonctions dans la jungle. Elle entreprend l’éducation de Jack et lui apprend à écrire.

Un jour, au retour d’une excursion, le capitaine Hanscombe veut prendre un baiser à Pearl, qui se défend vigoureusement. Jack repousse le capitaine Hanscombe qui se relève furieux et court au poste pour ordonner l’arrestation de Jack. Il se rend lui-même, dans la jungle pour voir si ses ordres sont exécutés. Jack est arrêté, mais le capitaine est attaqué par un lion et meurt.

Au moment où Jack arrive au camp, il est présenté par Pearl à Daniel Bonavila, qui reconnaît son propre fils dans le sorcier de la jungle.

Les jeunes gens s’aiment et Daniel Bonavita esttrop heureux de bénir leur union.

2z lu n a«;

DOEG

moou

rCW

CQ L- "eu

BLAAS EN NIEREN

IDe Pillen A ftJTI 1DOLO fiî genezen spoedig al de ontstelte-nissen der waterorganen zooals: Moeilijk wateren, bedwateren, steen, pijnen in rug en ledematen.

DPrijs: IFir. 3.50 de doos (25 jaar voortdurende bijval)

Groote Apotheek-Drogerij VI N CA RT

HUIS GESTICHT IN 1889.

113115, Hoek Montigny- en Brnsselstraten, Antwerpen

(Rechtover het Zwemdok)

Zondag en Feestdagen den ganschen dag open.

Opzending per post tegen postbon.

F. NOPPE-BRUSSELAIES

Boulangenie ele Luxe Chaussée de JVCalin.es 169, Anvers

Diplome de grand prix, Exposition Internationale Anvers içii.


4b Aux Forges de Vulcain jj

ääison L. VersTre'pen-ELIâEFTS f

FL. VERSTREPEN, Suce.

Foyers E. M. JAARSMA

Agence exclusive Se méfier des imitations

Calorifères MUSGRAVE.

Cuisinières Emaillées et Pôeles Godin

Installations complètes de cuisinières

$ FABRIQUE DE FOURRURES

SPÉCIALITÉ DE PALETOTS ET ÉTOLES

RÉPARATIONS

TRANSFORMATIONS

CONSERVATION

MAISON FERMÉE

Rue de la Province, 33

ANVERS,

Téléphone 2709

WEND U

VOOR ALLE BEKENDMAKINGEN WELKE UWEN HANDEL BETREFFEN, ALSOOK VOOR KLEINE AANKONDIGINGEN TOT HET AANVRAGEN VAN PLAATSEN, HET VERHUREN VAN HUIZEN EN KWARTIEREN ENZ. TOT HET

Bureel voor Aankondigingen

Copland, 30, Antwerpen

WERK. DER AARDAPPELSCHIL(staafsbifdafooSfi9i5

Zetel en Bureelen: Gijzelaarstraat 1 6, Antwerpen

VEE» en HONDENßROOD

rood voor het Vee, de kilo tr. 0.50, voor Honden.de kilo fr. 0.70

KIEKENVOEDER I! Beste Kiekenvoeder aan 0.65 fr. per kilo. Krachtig, voedzaam, bevordert ten zeerste het eierleggen.

Daar wij de eersten zijn die met aardappelschillenmeel dat voedsel bereiden, zoo zal ons niemand de bevoegdheid betwisten, dat wij zulks van eerste kwaliteit kunnen vervaardigen.

Medeburgers en Medeleden l GEDENKT VOORAL DE OORLOGSWEEZEN!

Geeft uw nutteloos papier, kurkenstoppen, enz., aan onze ophalers.

N. B. — Versehe gedroogde Lindebloemen om Lindenthee te vervaardigen aan 3.0 O fr. per kilo.

Drukk. Jan Boucherij, 594 5/8/16.