Programme from 13 to 15 Aug. 1916Booklet

Bron: FelixArchief nr. 1968#23

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.

Show the facsimiles of this programme bookletTAVERNE HOLSTERS

(ancien local du PAON ROYAL)

25 Place de la Gare 25 — /\nvers

CONSOMMATIONS de Ier CHOIX

Spécialité de Gueuze-Lambic à 35 centimes la 1/2 bouteille

Bock Artois le 1/4 25 c., le 1/2 35 c. Café filtre extra (Spécialité) 35 c.

Sandwich divers 50 centimes

Stout 30 centimes le verre Orge double 35 c., la 1/2 bouteille

HELPT

ons volk aan werk; werk voor die menschen op dit oogenblik beteekent brood, laat daarom tegen lage prijzen uwe kledingstukken, mantels, pardessus, dekens, tapijten, enz., enz. VERWEN OF WASSCHEN in de Stoomverwerij

[8J«cltölsclie Sfaerttrsg, 93 Kunstlei, 38, "Oonäelsfraaf, 8

Kasfeelpleinsfraaf, 67.

ROUWZWART in 24 uren.

/(in ds/forvengo ed Xommuniekleederen

DE PRET-VAN DEN BERGH

52 Diepestraaf 54

Droguerie J.BRAECKMANS

Drogueries 24, Place de Ia Qare, 24 Couleurs P Produits chimiques Téléphone 7383 Vernis, etc. r

Toutes fournitures et Travaux Photographiques j

] Projection — Cinématographie — Lanternes Magiques

_ etc. etc. = 3

Maison existant depuis 20 ans, Avenue de Keyser, 54.

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veertien dagen met Christiana Balsem en Siroop Prijs: Remedie compleet fr.2.50 Kinema Zoologie Zondag 20 Oost te 4 en 8 1/2 torenuur en Maandag 21 Oogst te 8 1/2 torenuur VROUWENHART Groot sensatiewekkend drama in 4 deelen van de Nordisk film C

Groole Engdsche Apotheek Falconplein 35 en Lange Koepoortstraat 24 ANTWERPEN

ZURENBORG

A louer ou à vendre belles

Maisons modernes et bien construites

de tous genres et de tous prix.

S’adresser: RUE OU GRAND-CHIEN 44

TfiAIMS n» 8, 9 et 11.

Institut de Beauté, 3,meBouria

Manucure

SOINS & PRODUITS pour l’embellissement du Teint, du Buste et des Mains. — Cures, Antirides, Massage, Teinture Henné. Postiches pour la nouvelle Coiffure. ONDULATIONS ABONNEMENT

LAVA FRÈRES


De Vernieling van Karthago

Carthago, met haar wit-marmeren paleizen, geurend door haar tallooze hoven, slaapt plechtig en rustig m den stillen nacht. In de verte, op zee, komen de Roomscbe galjoenen aan en werpen het anker uit in de baai, in het donkere. Met moeite duidt de schittering der wapens en der harnassen de tegenwoordigheid van krijgslieden aan. Neerliggend op de zwarte en zware roeispanen, rusten de doodelijk vermoeide en bebloede slaven, terwijl de soldaten, het wapen in de vuist, het oogenblik afwachten dat het gevecht begint. Een leger is vaardig tot den strijd, en de opkomende zon zal ’s anderdaags getuige zijn van de verschrikkelijke gevechten, en bloed zal den grond en de golven roodverwen.

...De dag breekt aan en de stad herneemt hare gewone bedrijvigheid. Miarka, met de blauwe oogen, gaat naar den Tempel van Tanit. De generaal Asdrubal, haar vader, gaf haar de toelating ondanks Zarnah, slechte stiefmoeder voor Miarka, die tegen haar stiefdochter een bitteren haat koestert.

Terwijl zij buiten de stad gaat, brengt Suluk, de spion van Asdrubal, dezen het nieuws dat de Romeinen ontscheept zijn op het grondgebied der Republiek en dat zij reeds eene eerste overwinning behaalden op het leger der Huurlingen. Annone, zijn medehelper in het bevel, vluchtte lafhertig voor den vijand. Een geheime vreugde vervult Asdrubal’s hart: hij ziet in dit feit eene gelegenheid om een gehaten wedijveraar te treffen. Hij gaat dadelijk naar den Raad der Honderd-Yier en beticht Annone van hoogverraad.

Uit voorzichtigheid bevelen de Senators de poorten der stad te sluiten en de troepen hunne tenten te doen opslaan buiten de stad. Afgezanten dragen deze bevelen aan de Huurlingen, maar deze komen in opstand en generaal Annone kan ze slechts tot kalmte brengen door hun te beloven zelf hunne zaak te gaan bepleiten voor den Raad. Hij voorzag niet dat hij aldus zichzelf in ’t verderf stortte. De aanklacht van Asdrubal is noodlottig, onnoodig dat hij zich verdedige; de leden van den Raad omringen hem dreigend, en weldra ligt er een lijk ten gronde, dat in een laken gewikkeld wordt.

Nu is Asdrubal gelukkig: hij zal alleen het opperbevel voeren.

Miarka, terugkeerend van den Tempel, wordt omringd en aangevallen door eene bende Carthageensche Huurlingen en zou een schandelijken smaad moeten onderstaan hebben, zoo niet Shaba-rim, hun bevelhebber, tusschen gekomen ware om haar te redden en uit hunne handen te halen; hij biedt heur aan haar te vergezellen tot in de stad, en wanneer hij weerkeert draagt hij in zich de beeltenis der schoone maagd.

Guillaume CAÜ1P0

Tableaux

de premier ordre

Rue du Paroissien

ANVERS

Centraal Wisselkantoor

50, Minderbroedersrui, 50 ANTWERPEN

Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaal HOLLAND Koopt;

Coupons, Vreemd geld, Fondsen, tegen de hoogste prijzen.

Mie inlichtingen gratis.

Bureau Central de Change

50, Canal des Récollets, 50 ANVERS Succursale: Brugstraat, 24, Roosendaal HOLLANDE

Achète:

Coupons, Monnaies Etrangères, Fonds Publics auxplus hautsprix.

Tous renseignements gratis.

Gntreppise Générale d’flmeublement

Guill. ÔWAEHEN-ÇRETS

23, Hue de la Commune, 23

Ch.Blockhuys &Zoon

GliAZENMAKER EN KUNSTGIiASRAIïIEN

Justiciestraat - 77 - Antwerpen


De Huurlingen', onder de muren der stad legerend, worden ongeduldig en uiten bedreigingen. Asdrubal, die van den Senaat volmacht ontving, gaat met hfen onderhandelen. Er wordt overeengekomen dat eene afvaardiging van Huurlingen binnen Carthago zal gelaten worden en met den Senaat zal onderhandelen.

Dit kamp der Huurlingen bood een zonderling uitzicht! Carthago, geen regelmatig leger bezittend, kreeg hare krijgslieden uit verschillende streken en de meest verscheidene rassen vormden die overweldigende menschenmassa: Gallen met de lange haren boven op het hoofd te zaam gebonden, gekleed met beestenvellen; Grieken, fijn van gestalte, met lenige bewegingen; Negers uit het harte van Afrika; Ligurianen, Lybianen, enz.

Het opperhoofd der Lybianen, Shabarim, maakt deel uit van de afvaardiging naar Carthago gezonden, en Asdrubal biedt hem en zijne mannen de gastvrijheid aan in zijn huis. De jong kapitein neemt aan, niet vermoedend welk vreeslijk komplot tegen hen voor den nacht beraamd werd. Terwijl zij door de prachtige hovingen van den Carthageenschen generaal wandelen, herkent Miarka haar schoonen redder. Zamah, staande nevens Asdrubal, merkt insgelijks Shabarim op en wordt verliefd op den krijgsman. Des nachts, terwijl de Huurlingen, gelukkig over de groote gastvrijheid welke hun geboden wordt, zich overgeven aan de vreugde van een vroolijk banket dat weldra in slemperij verandert, komt Zamah rond de zaal dwalen, in do hoop den jongen man te zien. Zij ontmoet Asdrubal, haar man, die, onbeweeglijk achter een draperij het gerucht der slemperij aanhoort, en zegt hem hoe haar zijn gastvrijheid verwondert. Een duivelsche glimlach speelt op zijn lippen, en hij legt haar uit hoe binnen eenige oogenblikken, als al de Huurlingen dronken zijn, het bevel zal gegeven worden ze allen te vermoorden.

Nauwelijks van haren man weg, wordt Zamah door schrik bevangen voor het leven van den man dien zij mint en wil hem redden. Zij zendt har trouwe negeres tot Shabarim om hem te verzoeken bij haar te komen. « Kom bij mijne meesteres, ik zal u geleiden. »

De jonge man is de eenig die aan de slemperij geen deel nam. Afgezonderd, heeft hij slechts de beeltenis van Miarka voor oogen en zoozeer is zijn geest van haar vervuld, dat hij geen oogenblik twijfelt of die uitnoodiging komt van het jonge meisje. In eene weelderige kamer gebracht, wacht hij met kloppend harte de komst van Miarka. Diepe ontgoocheling! Een draperij wordt opgeheven en Zamah verschijnt. Zij bekent hem hare liefde, doch hij keert zich met afgrijzen van haar af. Op dit oogenblik hoort hij een verward gerucht, als het kletteren der wapens en den doodsreutfel der stervenden, ’t Is Asdrubal die de Huurlingen verraderlijk laat ombrengen door de soldaten van het Heilige Legioen. Shabarim begrijpt het gevaar waaraan hij ontsnapte en, Zamah verstootend die hem omhelsd hield, vlucht hij weg.

Miarka was nog niet in hare kamer. De geheimvolle aantrekking welke zij voelde van hare eerste ontmoeting met den jongen krijgsman, werd nog sterker, en, niet kunnende slapen, wandelde zij in het paleis. Het noodlot wil dat zij Shabarim ziet op het

TTITST.A.FIFIEnsr

met LUXE-BREAKEN en LANDEAUX in de omstreken der Stad Antwerpen, Lier, Duffel, Mechelen

Vertrekken hebben plaats ZONDAGS en DONDERDAGS, met stilstand op de voornaamste plaatsen.

Bericht. - Op aanvraag worden uitstappen ingericht naar Leuven, Aerschot, enz. aan zeer voordeelige voorwaarden.

Voor alle inlichtingen wende men zich tot het huis

Witvrouwen-Goossens,

opvolger HENRI GOOSSENS

1 1, Hemelstraat 1 1, nabij den Mechelschen steenweg Bijzonder ingericht voor Huwelijksrijtuigen en voor andere feesten

ÉCOLE SPÉCIALE

19, RUE HOUBLONNIERE, /\nVers

FRANÇAIS, FRANSCH

OU ANGLAIS, Ol ENGELSCH

OU ESPAGNOL, Of SPAANSCH

OU ALLEMAND, of DUITSCH

OU DACTYLOGRAPHIE, of MACHIENSCHRIFT

OU COMPTABILITÉ, of BOEKHOUDEN

5 francs par mois.

(2 leçons par semaine).

5 franks per maand (2 lessen per week). Anglais ET Steno-Dactylographie: 15 francs par mois. (10 leçons par semaine) Comptabilité, ANGLAIS ET DACTYLOGRAPHIE: 15 frs. par mois 110 leçons par semaine)

PATiSSERI E - CONFISERIE

Avenue de Keyser, 82, Anvers

Fournisseur des principaux Cinémas et Restaurants Maison de lr ordre. — On porte à domicile.


oogenblik dat hij de vertrekken van Zamah verlaat. Zij weerhoudt een wanhoopskreet: hij, haar held, haar droom!... Het arme kind weent over hare verloren liefde en besluit priesteres van Tarnt te wordien.

Na een gedeelte van den nacht te hebben rondgedwaald, komt Shabarim bij den ochtend in het kamp der Huurlingen aan; hij vertelt de moord op zijne gezellen. De Huurlingen, woedend, zweren zich over Carthago te wreken en gaan naar het kamp der Romeinen om Scipion hunne hulp aan te bieden. Shabarim zweert getrouwheid. Maar Kort nadien wordt hij door de Carthagenen betrapt, aan het hoofd eener afdeeling Romeinen; hij wordt voor Asdrubal gebracht om geoordeeld te worden. De stoet der gevangenen komt voorbij den tempel waar Miarka zich verschool. Zij herkent tusschen hen Shabarim, en het meisje loopt naar haren vader om hem de genade van haren redder af te smeeken. Dank zij hare tusschenkomst wordt Shabarim vrijgelaten, doch hij wil de stad niet verlaten vooraleer hij het schoon) meisje terugzag aan wien hij zijne liefde wil verklaren. Zekeren dag ziet hij ze nabij den Tempel van Tanit, hij loopt nader, om haar zijne dankbaarheid uit te drukken, en al zijne liefde uit te storten, doch de deuren des Tempels worden voor hem gesloten.

Wanhopig, wil Shabarim Miarka terugzien ten prijze van alles. Bij ’t vallen van den nacht dwaalt hij rond den tempel, zoekend hoe er binnen te geraken. Eindelijk klautert hij over eenen muur en vindt Miarka op een terras. Zij wil hem wegjagen, maar een plotselinge bedwelming overvalt haar. De geuren der weelderige gewassen welke hen omringen bedwelmen de beide' jongelieden. En in den zoelen en stillen nacht verklaren zij mekaar hunne liefde. Maar de geheimnisvolle duisternis welke hen verborg heeft plaats gemaakt, stilaan, voor den opkomenden dageraad. Shabarim moet vluchten, maar hij wordt ontdekt in de hovingen des Tempels en gevangen genomen. Voor dfe tweede maal wil Miarka bij haren vader te zijnen gunste spreken, maar Zamah, die de liefde der twee jonge lieden vermoedt, verbiedt het haar en Shabarim wordt veroordeeld tot de slavernij 'op eene galjoen, waar men hem in de boeien slaat.

De Romeinen zetten vlijtig het beleg voort. De Romeinsche troepen en de Huurlingen omringen de stad met een ondoordring-baren kring en ondanks de heldhaftige verdediging der inwoners is; zij Verteilen. Een laatste algemeen aanval wordt gedaan; de oorlogstuigen worden voorgerold tot nabij de Malquapoort, lange ladders worden tegen de muren gezet. Op de muren hebben schrikkelijke gerechten van man tot man plaats, de Carthageners dooden al de belegeraars die tot op de kanteelen geraken en werpen hunne lijken in het vijandelijk! kamp. Maar gedurig komen er andere... De overgroote steenslingers worden in werking gebracht, terwijl eene schrikkelijk) menschenmenigbe storm loopt tegen de poort, die weldra begeeft. Zoo verre men zien kan verheft zich als een bosch van pieken en lansen, de bijlen worden boven de bronzen helmen gezwaaid, doffe kreten stijgen uit de beklemde borsten. Het is een onbeschrijfelijke kamp: de soldaten van het Legioen, herkenbaar aan hunne kleedij met gouden schel-

Pour toutes réclames

SUR GLACES, VITRINES, BOIS, TÔLE, TOILE, ETC.

adressez-vous à la maison connue

Voor alle Reklamen

OP SPIEGELGLAS,

VITRIENEN, HOUT,

PLAATIJZER, DOEK, ENZ.

wend U tot het gekend Huis

Van Ganse

Bogaerts

RUE Ste ELISABETH

ST. ELISABETHSTRAAT

Anvers — Antwerpen

LETTRES BRILLANTES LETTRES ÉMAILLÉES ENSEIGNES LUMINEUSES

Croquis sur demande

BRILLANT LETTERS GEËMAILLEERDE LETTERS LICHTTOESTELLEN

Schetsen op Aanvraag


pen, bieden een laatsten wederstand, maar weldra bedekken hunne lijken den grond.

De overwinnende Romeinen trekken de stad binnen, alles plunderend en vernielend wat zich op hunnen weg bevindt. Na zich dapper te hebben verdedigd, vlucht de bevolking in wanorde. Asdrubal scheept in op eene galjoen met zijrte dochter en eenige getrouwe slaven. Zamah weigert zich te redden, zij blijft in het paleis om den strijd voort te zetten, maar wannteer zij zich van allen verlaten ziet en op het punt is gevangen te worden, roept zij uit: « Romein, ge zijt overwinnaar, maar levend krijgt ge mij niet! » en springt van uit de hoogte in den reusachtigen brandstapel van het vlammende Carthago.

De galjoen der vluchtelingen wordt achtervolgd door Romein-sche schepen. Een hardnekkig gevecht grijpt plaats, en Asdrubal, die zich als een leeuw verdedigde, sterft met het wapen in de vuist. Op dit vreeselijk oogenblik eerst verneemt Miarka dat Shabarim op deze galjoen wterd vastgeketend, in het luik, en terwijl het schip, door de overwinnaars achtergelaten, in brand staat, gaat zij naar het onderste gedeelte van het vaartuig en, de wanhoop in ’t harte, vijlt zij met bovenmenschelijke krachtsinspanning de ketens door die den ongelukken Shabarim omknellen.

Verschrikkelijke toestand! De vlammen breiden zich uit, het schip is nog slechts een brandstapel, maar Shabarim is eindelijk vrij Î Hij neemt Miarka, die het bewustzijn verloor, in zijne armen, en bereikt het dek doorheen de verblindende vlammen ten den verstikkenden rook. Met zijn kostbaren last springt hij in ’t water; de oever is niet ver: uit al zijn krachten zwemmend gelukt het hem aan wal te geraken met zijn geliefde Miarka, terwijl op dat oogenblik de galjoen in de diepte der zee verdwijnt.

...De diepste stilte heerscht alom, de zon verdween aan de wes-terkimme. In Shabarim’s armen komt Miarka tot het bewustzijn terug, en aanschouwt hem met eene oneindige teederheid in den blik...

Verre, zeer verre aan den gezichteinder rooken de puinen van . het eens zoo schoone en machtige Carthago...

En boven de vernieling van den oorlog, boven de menschen-slachting, zegeviert de liefde, eeuwige wet der menschheid.

merk Dessert

3D IE BESTE

fTABRIKÄNT î ci. FRANK

ÖpedestpQQt, 154, Qepçhem

WEND U

VOOR ALLE BEKENDMAKINGEN WELKE UWEN HANDEL BETREFFEN, ALSOOK VOOR KLEINE AANKONDIGINGEN TOT HET AANVRAGEN VAN PLAATSEN. HET VERHUREN VAN HUIZEN EN KWARTIEREN ENZ TOT HET

Bureel voor Aankondigingen

(-Upland, 30, AntwerPen

Lil

ixl

S3|~ Si i* I-g

BLAAS EN NXEBEN

IDe Pillen ANTIOOLOR genezen spoedig al de ontstelle-nissen der waterorganen zooals: Moeilijk wateren, bedwateren, steen, pijnen in rug en ledematen.

IPrijs: IPjt. 2.50de cLoos(25 jaar voortdurende bijval) Groote A potheek-Drogerij VI N C A R T

HUIS GESTICHT IN 1889.

113 115, Hoek ïlontigny- en örnsselstraten, Antwerpen

(Rechtover het Zwemdokl

Zondag en Feestdagen den ganschen dag open.

Opzending per post tegen postbon.


I Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

1 Extra Gersten 1/2 0.20

is Blonde » 0.30

Koffie, Melk 0.30 Limonade 0.30

Ë Enz.

PROGRAMMA

DER

Publieke Vertooningen met Muziek

van Zondag 1 3, Maandag 1 4 en Dinsdag 1 5 Oogst, te 4 1/2 en 8 1/2 Torenuur.

EERSTE DEEL

Prœludium (in D) voor groot Orgel J. S. Bach

1. Reistocht in het Noorsch gebergte.

2. De Anti-Automobilist, blijspel.

3. Samson enDalila, bloemlezing uit het zangspel C. Saint-Saëns

4. Het uurwerk van Léonce, tooneelspel.

5. De Koningin van Saba, groot aria uit het zangspel Ch. Gounod

Mevrouw EL1SA LEVERING.

6. De vijandige Broeders, drama;

Gaumont-kunstfilm.

Zondagen Maandag, 20 en 21 Oogst: Vrouwenhart, drama; kunstfilm Nordisk; Avontuur van Jeart Loupin, (politie-drama); De Roman der kleine Verkoopster.

Jacques BOL

Fournisseur de la Société d'Astronomie

Ru St. Jacques m, Anvers

Pas de hausse pendant la Guerre

Pendant l’Entnaete dégustez au Buffet du Café:

I Orge Extra 1 2 0.20 Café, Lait 0.30

Blonde » 0.30 Limonade 0.30.

1 Etc- ij

PROGRAMME

DES

Représentations publiques avec auditions musicales

des Dimanche 13, Lundi 14 et Mardi 15 août,

à 4 1/2 et à 8 1 2 h. (de la tour).

PREMIÈRE PARTIE

Prélude (en Ré) pour Grand Orgue J. S. Bach

1. Excursion dans les Montagnes norvégiennes.

2. L’Anti-automobiliste, comédie comique.

3. Samson et Dalila, sélection sur l’opéra C. Saint-Saëns

4. La montre de Léonce, comédie.

5. La Reine de Saba, grand air de l’opéra Ch. Gounod

Madame ELISA LEVERING.

6. Les Frères ennemis, drame;

film d’art Gaumont.

Dimanche et Lundi, 20 et 21 août: Cœur de femme, drame, (film Nordisk), Aventure de Jean Loupin (drame policier); Le Roman de la p..iite Vendeuse.

CHAUSSURES MODERNES

77, Avenue Plantin (Ouest)

SPÉCIALITÉ DE CHAUSSURES COUSUES A LA MAIN

Nous possédons toujours les dernières Nouveautés.


Extra Zeeppoeder lie meilleur des Savons |

overtreft alle andere merken surpasse toutes les autres marques S

In ’t Groot bij:

En gros chez:

CONSTANT FLOREN

Fabrieken:

LANGE WINKELSTRAAT, 11-15 en STIJFSELSTRAAT 8 10, Antw.

Bureelen:

Antwerpen: STIJFSELSTRAAT, 12 Brussel: de Brouckère-Rlaats, 46.

Fabriques: ä

Longue Rue de la BOUTIQUE 11-15 g et RUE DE L’AMIDON 8-10, Anvers g Bureaux:

Anvers: RUE DE L’AMIDON, 12 | Bruxelles: Place de Brouckère, 46 |

TWEEDE DEEL

7. Karthago en Tunis.

8. De Vernieling van Karthago,

Groot oud-historische Film, in 4 deelen.

Bijzondere muziektoepassing voor Solo, gemengd Koor en Orkest Gedeelten uit het zangspel « Salammbô » van Ernf.st Reyer. Bewerking van WILLEM DE LATIN.

Soliste: Mevr. ELISA LEVERING.

( Voor den tekst, zie hierachter).

Tusschen het Ie en het 2e deel van den film: Godsdienstig Tooneel. (Aanroeping van Tanit), voor Solo en Koor. Tusschen het 2' en het 3e deel van den film: Bloemlezing uit het zangspel « Salammbô ».

Tusschen het 3' en het 4e deel van den film:

Tooneel van het Voorplein (Aria der Duiven), voor Solo en Koor.

De muziek welke tijdens den film door het orkest of op het klavier uitgevoerd wordt, is ook uit de opera - Salammbô » getrokken. Namelijk: Tafereel in den Tempel (viool, cello en klavier). Bede aan de Godin (fluit en klavier). Tafereel in de Krijgs-tent (viool, cello en klavier).

De personen welke de namiddag-vertooningen van 13, 14, 15 en 20 Oogst bijwonen, hebben na de voorstellingen, vrijen toegang tot den Dierentuin.

PA PI ER HA ND EL

BOEK- EN STEENDRUKKERIJ — BOEKBINDERIJ

HOFLAND - 22 - ANTWERPEN

DEUXIÈME PARTIE

7. Carthage et Tunis.

8. La Destruction de Carthage,

Grand Film de l’Histoire Antique, en 4 parties. Adaptation musicale spéciale pour solo, Chœur mixte et Orchestre. Fragments de l’Opéra •« Salammbô » d’Ernest Reyer. Arrangement par W. DE LATIN Soliste: Mm= ELISA LEVERING.

(Pour le texte, voir ci-après).

Entre la lr' et la 2e partie du film:

Scène religieuse (Invocation à Tanit) pour Solo et Chœur. Entre la 2e et la 3e partie du film:

Sélection sur l’opéra « Salammbô ».

Entre la 3e et la 4e partie du film:

Scène de la T errasse (Air des Colombes) pour Solo et Chœur. La musique jouée par l’orchestre et au piano pendant que se déroule le film est également tirée de l’opéra » Salammbô». Notamment: Prière à la Déesse (flûte et piano) Scène du Temple (violon, violoncelle et piano). Scène de la Tente (violon, violoncelle et piano).

Les personnes assistant aux Matinées des 13, 14, 15 et 20 août auront, après le spectacle, l’accès gratuit au Jardin Zoologique.


Salammbô

Muziek van Ernest Heyer.

1. Godsdienstig tooneel. Scène religieuse.

(Aanroeping aan Tanit.) (Invocation à Tanit.)

Priesters en Priesteressen van Tanit.

Anaïtis, Derceto, Mylita! o llabetna, Baalet, Tïratha;

Tanit, verschijn!

üe Opperpriesteres.

Rein en blank, rijs op uit de golven, en op Karthaag’, uw lieveling'soord, strooi mild uit, o Godin, de zegen uwer stralen!

Kom, en ontvang van ons, meesteres van ’t heelal, wierook die walmt en ook honig met wijn!

Priesters en Priesteressen.

Anaïtis, Derceto, Mylita, o Rabelna, Baalet, Tiratha;

Tanit, verschijn!

Tanit, gegroet! Karthago zegent u!

Weerschallet luid, o vreugdekreten!

Weerklink, heil’ge klaroen!

Zangen aan God gewijd,

ten hemel stijget op!

Wees gegroet, o Godin 1

HYMNE.

Tanit, blanke nachtgodin, »

milddadig en weldoende, o beeld van licht, o zuiverheid, strooi uit in uwe helderheid, uw’ stralen op de wereld!

Voor het zilv’ren licht van uw wagen, vliedt snel de donk’re nacht,

— en de monsters vol zwarten schrik, zoodra gij schijnt aan ’s hemels trans, smelten in het duister!

De lieflijke stoet der minne volgt snel uw aanlokkelijk spoor!

Gij sleept hem mede langs uw loop die wisselt ied’ren dag, als gij, voor eeuwige verjeugding!

Tanit, blanke nachtgodin, milddadig en weldoende, o beeld van licht, o zuiverheid, strooi uit in uwe helderheid uw’ stralen op de wereld!

Tanit, gegroet!

Karthago zegent u!

2. Tooneel op het Voorplein. Scène de la Terrasse.

(Aria der Duivten) (Air des Colombes)

Salammbô.

Zie, daar hoog in de lucht, die blanke wolk verdwijnen! Wij leven nu dien droeven tijd, wanneer de duiven van Karthago vluchten, om wijd van hier te bergen hunnen nest.

Aanschouw hen! Weldra gaan zij verdwijnen,

met hen vlucht de liefde deze verlaten streek.

Dienares. Maar zij komen terug, meesteres...

Salammbô.

Dienares.

Dit weet ik.

En dan ziet gij ze weder?

Salammbô.

Wie weet het?

Salammbô.

Ha! wie geeft mij dan toch, zooals aan dte duive, twee vlerken ter vlucht in den nacht die donkert?

En wie voert mij meê, vrij van allen angst, van dood’lijke smarten, naar zoeteren god en zachtere streek?

Wie geeft mij dan toch, o duiven, uw’ vlerken?

Aan hot offer gelijk, geboeid aan den paal,

Sidderend en getooid, wacht ik den doodesslag. Tk wacht en sidder! Welk een afgrond voor mijnen voet nu open gaat?

Mijn geest weet niets, tenzij dat ik word opgeofferd en dat weldra ter dood ik ga!

Wie vetert mij meê, vrij van allen angst, van dood’lijke smarten, naar zaehteren god en zoetere streek?

En wie geeft mij toch, o duiven, uw vlerken?

God! bereids schettert luid de klaroen uit den tempel!

Oostwaarts reeds dagen op gouden schemer en stralen!

’t Is de stond! ha! doodsangst stolt het bloed in mijn aders.


Tanit, wat vergt gij dan van mij?

Ha! verbergt mij door uw’ schaduw, gewelven dezer paleizen!

Goón vol erbarmen voor den mensch, reddet mij! Zoete haard van ons huis behoudt mij!

Koor in den tempel.

Weerschallet luid, o vreugdekreten!

Weerklink, heil’ge klaroen!

Zangen aan God gewijd ten hemel stijget op!

Wees gegroet, o Godinne!

Salammbô.

Ha! Tanit! erbarmen!

Voor mij, open uw’ armen!

De Koningin van Saba

(Cavatina uit het zangspel van Ch. Gounod.) Balkis.

{Verhaal) Eind’lijk ben ik alleen! ,

Welke vurige vlamme

blonk in het oog van den statigen man!

Hoor zijn’ trots en zijn’ moed in het uur des gevaars, heeft hij mijn hart getroffen!

Alhoewel koningin, blijf ik niet eene vrouwe?

Meei’ macht lag in zijn’ need’righeid dan pracht in ’s konings gouden krone, en mij scheen, hij droeg in zich zelven wond’re kracht en koningenglans!

Noodlottige band die mij kluistert!...

Onderwerp u, mijn hart, vergeet nu!...

Hem vergeten, hem dien ik mocht zien, het luchtruim met den arm beheerschend en ’s konings ijd’le macht trotseerend door diepen schrik en dapp’re stoutheid!...

Hem vergeten, als gisteren nog, geleid door het vernuft en ’t weten, zijn’ hand uit het porfier en ’t goud de vormen schiep en d’harmoniteën!...

Bij het licht eens hemels in vuur ontwaard’ ik hem, temmend de vlamme; aan mijn voet zag ik hem geknield,... en de liefde drong in mijn’ ziele.

Meer macht, enz...

THE MODERN SCHOOL

41 - Mein -41

Indien gij niet in onwetendheid en bekrompen leven wilt, benuttigt dan de leergangen ingericht door de

Modern School, 41 Meir.

Tusschen de vele leergangen zal er voorzeker één U aanbelangen, die U nuttig en onontbeerlijk zal zijn bij de aanstaande herneming der handelszaken.

LEERGANGEN aanvang nemende den ln Augustus 1916:

1° Engelsch en Boekhouden (10 fr. per maand; 4 lessen per week) 2° Engelsch, Boekhouden en Machienschrift 3° Engelsch, Snel- en Machienschrift

4U Boekhouden, Rekenen en J ...

Engelsch of Duitsch (15 fr. per maand; 6 lessen per week)

5° Fransch of Engelsch of

Duitsch of Spaansch (5 fr. per maand; 2 lessen per week) of Itaiiaansch

Bijzondere afdeelingen en privaat lessen voor Jufvrouwen of Heeren gedurende den ganschen dag.

Kostelooze inlichtingen bij het Bestuur, 41, MEIR.

(15 fr. per maand; 10 lessen per week) (15 fr. per maand; 10 lessen per week)

ENGELSCME SCHOOL gesticht in Januari 1915

58, Welvaartstraat (Justicie-Paleis)

Fransch Engelsch Itaiiaansch Spaansch Duitsch

Boekhouden

Snelschrift

Machienschrift

5 frank per maand 2 lessen per week

Volledige Leergangen

1° Engelsch, Snel- en Machienschrift.

2° Boekhouden, Engelsch en Machienschrift.

3° Rekenen, Duitsch en Machienschrift.

15 fr. per maand (10 lessen per week)


La Destruction de Carthage

Carthage, blanche par ses marbres, parfumée par ses nombreux jardins, dort solennelle et inconsciente dans la nuit profonde. Au loin, sur la mer, arrivent les trirèmes de Rome qui jettent l’ancre au large, dans l’ombre.. C’est à peine si un vague éblouissement d’armes et de cuirasses signale la présence des guerriers. Sur les rames lourdes et noires, les esclaves se reposent, anéantis par la fatigue et ensanglantés, tandis que les soldats, l’arme au bras, attendent que la bataille commence. Une armée est prête à la lutte, le soleil naissant du lendemain sera témoin de l’horrible mêlée et le sang rougira la terre et les flots.

...Le joui a paru et la ville a repris son existence mouvementée. La jolie Miarka, aux yeux bleus, se rend auTemple de Tanit. Le général Asdrubal, son père, lui en a donné l’autorisation, malgré l’opposition de Zamah, marâtre de Miarka, qui nourrit contre sa belle-fille un véritable sentiment de haine.

Pendant qu’elle sort de la ville, Suluk, l’espion d’Asdrubal, apport à son maître la nouvelle que les Romains ont débarqué sur le territoirtei de la République et ont remporté une première victoire sur l’armée des Mercenaires. Annone, son collègue dans le commandement, s’est lâchement retiré devant l’ennemi. Une secrète joie envahit l'âme d’Asdrubal : il voit là une occasion pour nuire à un rival odieux. 11 se présente immédiatement au Conseil des Cent Quatre et accuse Annone de haute trahison.

Par mesure de prudence, les Sénateurs ordonnent que les portes de la ville soient fermées et que les troupes dressent leurs tentes hors les murs. Des envoyés partent porter les ordres du Conseil aux Mercenaires, mais ces derniers se révoltent et le général Annone ne parvient à les calmer qu’en leur promettant d’aller lui-même plaider leur cause devant le Conseil. Il ne pouvait prévoir qu’il courait lui-même à sa propre perte. L’accusation d’Asdrubal est fatale, inutile qu’il se défende; les membres du Conseil l’entourent en le menaçant, et bientôt sur le sol gît un cadavre, que l’on recouvre d’un drap.

Asdrubal est heureux; il aura seul le commandement absolu.

Miarka, en revenant du Temple, est entourée et assaillie par une bande de mercenaires carthaginois et elle subirait un terrible outrage, si Shabarim, leur chef, n’intervenait pour la sauver et pour l’arracher des mains des siens; il lui offre de l’escorter jusque dans la ville, et lorsqu’il revient, il emporte dans son cœur l’image de la jolie jeune fille.

Les Mercenaires qui campent sous les murs de la ville commencent à s’impatienter et font du tumulte. Asdrubal, qui a obtenu du Sénat les pleins pouvoirs, se rend au-devant d’eux pour parlementer. Il est convenu qu’un commission de Mercenaires sera autorisée à pénétrer dans Carthage et traitera avec le Sénat.

Etrange vision que celle du camp des Mercenaires! Carthage, n’ayant pas d’armée régulière, empruntait ses guerriers à différentes contrées et les races les plus diverses composaient cette horde formidable d’hommes: Gaulois, aux cheveux longs relevés sur le sommet de la tête, au corps revêtu de peaux de bêtes; Grecs

’s \tî Ci

S fvji:

bffch “

0

’ fh8aî| V0“ rfef» „ cPh

SflPflli

Zeeppoeder

is overal te verkrijgen

Zeephaudel

111

; Stijfselrui, 35

ANTWERPEN

I Gesticht in 1913

Belgische Brevetten

257733 260011


à lu taille fine, aux mouvements souples; Nègres venus du centre de l’Afrique, Liguriens, Lybiens, etc.

Le chef des Lybiens, Sabarim, fait partie de la députation envoyée à Carthage et Asdrubal lui offre, pour lui et ses hommes, l’hospitalité dans sa maison. Le jeune capitaine accepte, ne prévoyant pus l'horrible complot dont iis seront victimes la nuit. Tandis qu’ils défilent dans les magnifiques jardins du général carthaginois, Miarka reconnaît son beau sauveur. Zamah, debout aux côtés d’Asdrubal, remarque également Shabarim et tombe amoureuse du guerrier. A la nuit, alors que les Mercenaires, heureux de la large hospitalité qui leur est offerte, s'abandonnent aux délices d’un joyeux festin, qui dégénère bientôt en véritable orgie, Zamah vient rôder aux abords de la salle, espérant revoir le jeune homme. Elle rencontre Asdrubal, son mari, qui, immobile derrière une draperie, écoute les bruits montant de la fête. Elle lui manifeste la surprise que lui cause la largesse avec laquelle il a reçu ses hôtes. Un sourire diabolique éclaire la figure d’Asdrubal, et il explique comment, dans quelques instants, lorsque les Mercenaires seront complètement ivres, il donnera l’ordre de les massacrer.

Aussitôt éloignée de son mari, Zamah s’affole à l’idée de la mort imminente de l’homme .qu’elle aime et veut le sauver. Elle envoie sa fidèle négresse prier Shabarim- de venir la retrouver. << Ma maitresse te demande, viens, je te conduirai vers elle. »

Seul, le jeune homme n’a pus pris part à la débauche générale. Assis à l’écart, la gracieuse apparition de Miarka, dans les jardins, est encore présente à ses yeux et son esprit est si exclusivement rempli d’elle, qu’il ne doute pas un seul instant que cettç invitation provienne de la jeune fille. Introduit dans une luxueuse chambre, H aftend le cœur battant à rompre dans sa poitrine, la venue 'de Miarka. Cruelle déception, une tenture se soulève et Zamah apparaît. Elle avoue son amour au jeune homme, qui se détourne d’elle avec horreur. Au même instant., s’élève une immense clameur, le cliquetis des armes se mêle aux râles des. mourants. C’est Asdrubal qui, traîtreusement, fait assassiner les Mercenaires par les soldats de la Légion sacrée. Shabarim comprend le péril auquel il vient d’échapper et repoussant l’étreinte que Zamah tente, en vain, de nouer autour de lui, il s’enfuit.

Miarka ne s’était pas encore retirée dans sa chambre. La mystérieuse attirance qu’elle avait senti s’éveiller en elle dès sa pre-' mière rencontre avec le jeune guerrier, s’est manifestée plus forte encore et, ne pouvant dormir, elle se promène dans le palais. Le destin veut qu’elle aperçoive Shabarim au moment précis où il sort des appartements de Zamah. Elle retient un cri de douleur: lui, son héros, son rêve... La pauvre enfant pleure son amour brisé et décide de se faire prêtresse de Tanit.

Shabarim, après avoir erré une partie de la nuit, arrive, à l’aube, au camp des Mercenaires: il raconte le massacre de ses compagnons. Les Mercenaires, furieux, jurent de se venger de Carthage et se rendent au camp des Romains pour offrir à Scipion leur aide. Shabarim prête serment de fidélité. Mais quelques jours plus tard, il est surpris par les Carthaginois, à la têbe d’un détachement de Romains; il est conduit devant Asdrubal pour-

F. NOPPE-BRUSSELAIRS

Boulangerie de Luxe Chaussée de TSZE3.lin.es 109, £: — ors

Diplôme de grand prix, Exposition Internationale A . içn.


être jugé. Le cortège des prisonniers passe devant le temple où s’est réfugiée Miarka. Reconnaissant parmi eux Shabarim, la jeune fille court implorer, de son père, la grâce de celui qui avait été, un jour, son sauveur. Grâce à son intercession, Shabarim obtient la liberté, mais il ne veut pas quitter la ville sans avoir préalablement revu la jolie jeune fille à laquelle il désire avouer son amour. Un jour, il la voit près du Temple de Tanit, il veui, l’approcher, lui témoigner toute sa reconnaissance, lui dire toute sa passion, mais les portes du Temple se ferment sur lui.

Shabarim, au désespoir, veut revoir Miarka à tout prix. La nuit venue, il rôde autour du temple, cherchant une issue pour pénétrer dans le lieu sacré. Il parvient enfin à escalader un mur et trouve Miarka sur une terrasse. Il se jette à ses pieds, ivre d’amour. Elle veut le repousser, mais une soudaine langueur l’accable. Les lourds parfums qui s’exhalent au tour dieux de la luxuriante végétation achève de griser ces jeunes âmes. Dans la nuit tranquille et douce, ils s’avouent mutuellement leur amour. Mais l’ombre mystérieuse qui protège les amoureux, lentement se dissipe et l’aube vient les surprendre. Shabarim doit fuir, mais il est découvert dans les jardins du Temple; les prêtres donnent l’alarme et il est fait prisonnier. Miarka, pour la seconde fois voudrait intercéder auprès de son père, mais Zamah, qui a deviné la tendresse unissant les deux jeunes gens, le lui défend, et Shabarim est condamné à l’esclavage sur une trirème, où on l’enchaîne.

ZOUT

Beste Kwaliteiten: Fijn-fijo, lîalf-fijn, ürof,

OOK GERAFFINEERD

in goede witte katoenzakken en of jutezakken van 50, 75 en 100 kilos

PRIJZEN EN STALEN OP AANVRAAG.

Te bekomen bij de Firma:

Comptoir JVÎaritime Hpversois (S. fl.)

25, JORDAENSKAAI, 25

Les Romains ont poursuivi activement les travaux du siège. Lès troupes romaines et mercenaires entourent la ville d’un cercle infranchissable et malgré l'héroïque défense des habitants, elle va succomber. Un dernier assaut général est livré; les machines de guerre sont approchées de la porte de Malquu, de longues échelles dressées contre les murailles. Sur les remparts, de terribles corps à corps s’engagent, les Carthaginois tuent tous les assiégeants qui parviennent à monter jusqu’aux créneaux et rejettent leurs cadavres dans le camp ennemi. Mais, sans cesse, il en apparaît d’autres... Les catapultes énormes sont mises en action, en même temps qu’une niasse formidable d'hommes se rue contre les lourds battants de la porte, qui ne Larde pas à fléchir. A perte de vue, c’est comme une forêt mouvante de piques, d’épieux qui se dressent menaçants, les haches tourbillonnent au-dtessus des casques de bronze, des cris rauques sortent des poitrines haletantes. C’est une mêlée indescriptible: les soldats de la Légion, reconnaissables à leurs armures en écaille d’or, opposent une suprême résistance, mais bientôt leurs corps jonchent le sol.

Les Romains sont vainqueurs et pénètrent dans la ville, pillant et détruisant tout ce qu’ils trouvent sur leur passage. La population, après avoir vaillamment combattu, s’enfuit affolée. Asdrubal se réfugie sur une trirème avec sa fille et quelques esclaves fidèles. Zamah refuse de se sauver, elle reste dans le palais pour se battre, mais lorsque tout 1 monde l’abandonne et qu'elle est sur le point d’être saisie: « Romain, tu es vainqueur, crie-t-elle, mais

Het H uis van

Ed. Van Reeth

138, Nationalestraat

ANTWERPEN

heeft de eer te berichten aan het publiek, getroffen doorde oorlogsgebeurtenissen, dat het beschikt over magazijnen gezegd «Garde-Meubles» en dat het zich aanbeveelt in zijne welwillende aandacht. Al de zaken zullen afgehandeld worden aan de prijzen en voorwaarden van het Syndikaat der Verhuizers.

Verhuizingen voor de stad, de provincie en het buitenland. Telegram-adres « Continent »

Ito (Pétpopole

gpQepsoise

Sté Ame d'Assurances fondée en 1900 DEMANDE de BONS AGENTS

pour sa nouvelle branche

CAPITALISATION

TRAVAIL FACILE

COMMISSION IMPORTANTE

Rue Leys 19

Telefoon 4701.

ANVERS


tu ne m’auras pas vivante! » et elle se précipite d'une haute terrasse dans l’immense bûcher de Carthage en flammes.

La trirème des transfuges est poursuivie par les navires romains. Un combat acharné a lieu. Asdrubal, qui se défend comme un lion, meurt l’arme à la main. Miarka apprend seulement dans cet affreux moment que Shabarim se trouve précisément sur cette galère et est enchaîné dans la cale, et tandis que le navire abandonné par les vainqueurs commence à brûler, le désespoir dans l’âme, elle descend dans le fond du navire et lime avec une ardeur fébrile les chaînes qui lient le malheureux Shabarim.

La situation est affreuse. Les flammes avancent, le navire n’est plus qu’un bûcher, mais Shabarim est enfin libre! Tl soulève Miarka qui est tombée évanouie à ses pieds et, à travers les flammes qui l’aveuglent, la fumée qui le suffoque, il parvient, à se frayer un chemin. 11 arrive sur Le pont et se lance dans les ondes. Le rivage n’est pas loin: Shabarim, en.nageant de toutes ses forces, réussit à l’atteindre avec son précieux fardeau, tandis que la trirème est engloutie dans Les abîmes de la mei’.

...Le silence le plus profond règne partout, le soleil est tombé. Miarka ouvre les yeux entre les bras de Shabarim, qui la regarde avec une tendresse infinie...

Loin, bien loin, à l’horizon, les ruines de Carthage, qui fut jadis belle et puissante, brûlent sinistrement.

Et sur les ravages de la guerre et du massacre, triomphe l’amour, la loi éternelle de la vie.

#3 Âux Forges de Vulcaln

ääisgn l. Verstrepen-eliaeTs |

FL. VERSTREPEN, Suce. X

Foyers E. M. JÂÂRSMA

Agence exclusive Se méfier des imitations

Calorifères MUSGRAVE.

Cuisinières Emaillées et Pôeles Godin

Installations complètes de cuisinières

FABRIQUE DE FOURRURES SPÉCIALITÉ DE PALETOTS ET ÉTOLES

MAISON FERMÉE

Rue de la Province, 33

RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS

CONSERVATION ANVERS

Téléphone 2709

Groote Mekanieke Brood- en Pasteibakkerij

JEAN I0FFI-FBÂNS, 163-165 Zuidsrîei

Gouden en Zilveren Medalie. — Vakwedstrijd 1913.

WERK DER AARDAPPELSCHIL

GROENE STER (Staatsblad 20 Oogst 1915)

Zetel en Bureelen: Van Craesbeeckstraat 7, Antwerpen

Y E E» en H0NDENBR00D

Brood voor het Vee.de kilo fr. 0.50, voor Honden.de kilo fr. 0.70

KIEKENVOEDER II Beste Kiekenvoeder aan 0.65 fr. per kilo.

Krachtig, voedzaam, bevordert ten zeerste het eierleggen.

Daar wij de eersten zijn die met aardappelschillenmeel dat voedsel bereiden, zoo zal ons niemand de bevoegdheid betwisten, dat wij zulks van eerste kwaliteit kunnen vervaardigen.

Medeburgers en Medeleden!

GEDENKT VOORAL DE OORLOGSWEEZEN I

Geeft uw nutteloos papier, kurkenstoppen, enz., aan onze ophalers.

N. B, — Versehe gedroogde Lindebloemen om Lindenthee te vervaardigen aan 3 00 fr. per kilo.

Drukk. Jan Boucherij, 698 — 12/8/16.


Papierhandel Boek- en Steendrukkerij Boekbinderij HOPLAND 22

J/\N BOUCHERIJ

Rue Houblonnière 22

Papeterie Imprimerie Lithographie Reliure