Programme from 3 to 4 Sep. 1916Booklet

Bron: FelixArchief nr. 1968#26

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.

Show the facsimiles of this programme bookletTAVERNE HOLSTERS

(ancien local du PAON ROYAL)

25 Place de la Gare 25 -*«• /\nvers

CONSOMMATIONS de Ier CHOIX

Spécialité de Gueuze-Lambic à 35 centimes la 1/2 bouteille

Bock Artois le 1/4 25 c., le 1/2 35c.

Café filtre extra (Spécialité) 35 c.

Sandwich divers 50 centimes

Stout 30 centimes le verre Orge double 35 c., la 1/2 bouteille

HELPT

ons volk aan werk; werk voor die menschen op dit oogenblik beteekent brood, laat daarom tegen lage prijzen uwe kledingstukken, mantels, pardessus, dekens, tapijten, enz., enz. VERWEN OF WASSCHEN in

de Stoomverwem

À. TAM 'wann

(8}ech«lsch Sfeentt>«3. 93 Kunsflei, 38, 'OonEclsfraaf, 8 Kasfeelplsinstraat, 67.

ROUWZWART in 24 uren.

J(indsl(orvengoed

JCommuniek/eederen

DE PRET-VAN DEN BERGH

52 Diepestraat 54

4 Droguerie J.BRAECKMANS

Drogueries 24, Place de la Qare, 24 Couleurs

Produits chimiques Téléphone 7383 Vernis, etc. r

Toutes fournitures et Travaux Photographiques j

Projection — Cinématographie — Lanternes Magiques (

Projection — Cinématographie —

J Maison existant depuis 20 ans, Avenue de Keyser, 54.

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veertien dagen met Christiana Balsem en Siroop Prijs: Remedie compleet fr.2.50 Kinema Zoologie Zondag 10 September te 4 en 8 1/2 torenuur en Maandag 11 September te 8 1/2 torenuur

(iroole Engdschc Apotheek Falcon plein 35 ert Lange Koepoortstraat 24 ANTWERPEN RUWHEID Groot drama in 4 deelen

ZURENBORG

A louer ou à vendre belles

Maisons modernes et bien construites

de tous genres et de tous prix.

S’adresser: RUE DU 6RAKD-CHIEN 44

TRAMS r," 8, 9 eb II.

Institut de Beauté, 3, rue Bourla

Manucure

SOINS & PRODUITS pour l’embellissement du Teint, du Buste et des Mains. — Cures, Antirides, Massage, Teinture Henné. Posbiches pour la nouvelle Coiffure. ONDULATIONS ABONNEMENT

LAVA FRÈRES


De Roman van een Scheepsjongen

De markies de Luscky is een avonturier die, gerumoerd door liet spel, toch het middel vindt zich te doen ontvangen in de hoogste kringen. Hij heeft echter 60,000 fr. 'schuld aan een woekeraar, Werb, die hem op zijn hernieuwde vraag om 25,000 frank, op beleedigendte wijze de deur wijst. Luscky dreigt zich te zullen wreken. Als Werb ’s avonds in de club komt verneemt hij dat Luscky van zijn paard is gevallen en onder de auto der schatrijke weduwe van oen Amerikaanschesn miljardair, Pierre de Ker Amor, terecht kwam en in haar kasteel werd opgenomen, zwaar gekwetst. Wierb, die hierin een middel ziet om een goeden slag te slaan, schrijft hem dadelijk een briefje om hem aan te zetten de jonge weduwe te overhalen om met hem te huwen. Luscky is dra aan de beterhand, en de gravin, die dol op muziek is, gevoelt zich gelukkig in de tegenwoordigheid van Luscky, die een prachtig muzikant is. Hij gelukt erin haar hart te veroveren; doch hij heeft

P VDDIltG

merk Dessert IDE BESTE F Ä13RIK7SNT ï ci . fï Fv fö- ï'4 l'\ Öpedestpoot, 154, Qepçhem

TJITSTAPPEUsT

met LUXE-BREAKEN en LANDEAUX in de omstreken der Stad Antwerpen, Lier. Duffel, Mechelen

Vertrekken hebben plaats ZONDAGS en DONDERDAGS, met stilstand op de voornaamste plaatsen.

Bericht. - Op aanvraag worden uitstappen ingericht naar Leuven, Aerschot, enz. aan zeer voordeelige voorwaarden.

Vooralle inlichtingen WïtVPOU wen - GoOSSenS, wende men zich tot het huis opvolger HENRI GOOSSENS

1 1, Hemelstraat 1 1, nabij den Mechelschen steenweg

Bijzonder ingericht voor Huwelijksrijtuigen en voor andere feesten

Guillaume CAMPO Centraal Wisselkantoor 50, Minderbroedersrui, 50 ANTWERPEN Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaal HOLLAND Koopt: Coupons, Vreemd geld, Fondsen, tegen de hoogste prijzen. Alle inlichtingen gratis.

Tableaux

de prem ier ord re Rue du Paroissien n° 4 ANVERS Bureau Central de Change 50, Canal des Récollets, 50 ANVERS Succursale: Brugstraat, 24, Roosendaal HOLLANDE Achète: Coupons, Monnaies Étrangères, Fonds Publics auxplus hauts prix. Tous renseignements gratis.

Entreprise Générale d’Rmeublement

Göill. StfAEIÏEH-ÇRETS

23, fue de la Commune, 23

Ch.Blockhuys &Zoon

GliflZENlVIflKER EH KUNSTGliBSRBMEN Justiciestraat - 77 - Antwerpen


geld noodig; Werb zal bet hem voorschiet'en, doch op voorwaarde dat Luscky de gravin zal dooden na haar huwelijk, alsook haar zoontje, en van de erfenis 15 miljoen zal afstaan aan Werb. Kort nadien is de schurk met de weduwe getrouwd.

Eenigen tijd later wordt het jongetje aan zijn tweeden vader voorgesteld, doch op het eerste zicht toont de kleine zich' afkeerig van Luscky. Na eenigen tijd ontvangt deze van Werb een telegram, eischend dat Luscky met zijne vrouw óp reis ga en hem als leermeester van Charles-Henri doe aanstellen. Zulks gebeurt. Werb gaat met het kind naar St-Malo, in Bretanje, en doet hem als huiswerk een brief schrijven mfet onderwerp « Een jongen ontsnapt zijnen leermeester om scheep te gaan. » Hij zoekt een scheepskapitein, die onder zijn bedwang staat, op en verplicht hem den kleine mee t nemen om hem in zee van kant te maken, 's Avonds geeft Werb aan Chartes-Henri een slaapdrank in en de kleine ontwaakt aan boord van de Marie-Jeanne, in volle zee. Op last van den kapitein wordt hij door het scheepsvolk erg mishandeld, doch vindt een beschermer in den ouden Paimpol.

Luscky is met zijne vrouw terug te Parijs, waar zij den door Werb verzonden brief van haar zoon ontvangt. Overal wordt Charles-Henri vruchteloos opgezocht, en de gravin valt doodelijk ziek. Op aandringen van Werb maakt Luscky daarvan gebruik om vergift in haar drinkwater te gieten, doch door een toeval ontsnapt zij aan de misdaad en komt het water terecht op den lessenaar van Luscky. Deze komt ’s nachts dronken thuis, drinkt aan de karaf en valt stuiptrekkend neer. Zijne vrouw komt toe-

ÖäbÄWWa l&fo ftjfe «u» Äkrtuftufa 3

I PAPIERHANDEL f

I BOEk- EN STEENDgUkkERIJ j

BOEKBINDERIJ

Jfopland 22, j/Jntwerpen

ECOLE SPECIALE

19, HO PLAN D, 19 19, Rue Houblonnière, 19

ANTWERPEN — ANVERS

LEVENDE TALEN BOEKHOUDEN SNELSCHRIFT MACHIENSCHRIFT

5P» per maand

I 2 lessen per week

Vraag kosteloos izilicliting-exa.

|piïii iiïïi riijsi

PATISSERIE - CONFISERIE

Avenue de Keyser, 52, Anvers

Fournisseur des principaux Cinémas et Restaurants,] Maison de lr ordre. — On porte à domicile.

;~kr w v vr vr vy vy* v -kt vr wr vr vr -*cr -?ar- vr ww ww


geloopen, wil hem helpen en laat hem nogmaals drinken, doch hij sterft, 's Anderdaags, wordt de arme vrouw opgesloten onder beschuldiging haar man te hebben vergiftigd!

üp zekeren dag wordt Charles-Henri weer mishandeld door den kapitein, doch Paimpol komt er tusschen en bedreigt den kapitein. Dezes wraak vreezende, vluchten beiden in eene sloep. Da ranke schuit wordt door een onweder overvallen, doch de schipbreukelingen worden gered door de bemanning eener cargo-boat. Tc Havre aangeland vernemen zij dat de Marie-Jeanne mist man en muis verging. Toevallig verneemt Charles-Henri dat zijne moeder beschuldigd is van moord op haar man en voor het Assisenhof terecht slaat. Dadelijk snellen beiden naar' Parijs, en komen er juist bijtijds om den rechter hun wedervaren te verhellen. Charles-Henri vertelt wat er tusschen hem en Werb is voorgevallen, ten Paimpol bevestigt dien man aan boord der Marie-Jeanne te hebben gezien. Eene huiszoeking bij Werb doet alles ontdekken; hij ondergaat de verdiende straf zijner misdaden, terwijl Charles-Henri met zijne moeder en den ouden Paimpol voortaan gelukkig leven.

Beste Kwaliteiten: Fijn-fijn, Half-fijn, Grof,

OOK GERAFFINEERD

in goede witte katoenzakken en of jutezakken van 50, 75 en 100 kilos

PRIJZEN EN STALEN OP AANVRAAG.

Te bekomen bij de Firma:

Comptoir JVI aritime Hp versois (S. B.)

SS, JOJrOZEJNT SKAA.I, SS

the MODERN SCHOOL

Indien gij niet in onwetendheid en bekrompen leven wilt, benuttigt dan de leergangen ingericht door de

Modern School, 41 Meir.

Tusschen de vele leergangen zal er voorzeker één U aanbelangen, die U nuttig en onontbeerlijk zal zijn bij de aanstaande herneming der handelszaken.

LEERGANGEN aanvang nemende den l5ten October 1916:

1° Engelsch en Boekhouden (10 fr. per maand; 4 lessen per week)

2° Engelsch, Boekhouden,,, . , ,,

,, . . . ... (15 fr. per maand; 10 lessen per week

en Machienschrift H

3J Engelsch, Snel-en , ... ,,

Machienschrift (15 fr’ per maand: 10 lessen per week)

4° Boekhouden, Rekenen en

Engelsch of Duitsch (15 fr' per maand; 6 Iessen per week)

5° Fransch of Engelsch of

Duitsch of Spaansch (5 fr. per maand; 2 lessen per week)

of Italiaansch

Bijzondere afdeelingen en privaat lessen voor Jufvrouwen of Heeren gedurende den ganschen dag.

Kostelooze inlichtingen bij het Bestuur, 41, MEIR.

ENGELSCHE SCHOOL gesticht in Januari 1915

58, Welvaartstraat (Justicie-Paleis)

Fransch Engelsch Italiaansch Spaansch Duitsch Boekhouden Snelschrift Machienschrift

5 frank per maand 2 lessen per week

Volledige Leergangen

1° Engelsch, Snel- en Machienschrift.

2° Boekhouden.Engelsch en Machienschrift.

3° Rekenen, Duitsch en Machienschrift.

15 fr. per maand (10 lessen per week)


gj Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen; |

rxj m

1 Extra Gersten 1/2 0.20! Koffie, Melk 0.30 H

Blonde » 0.30 i Limonade 0.30 ja

E Enz. 5

PROGRAMMA

DHR

Publieke Vertooningen met Muziek

van Zondag 3 September, om 4 en 8 1/2 torenuur en Maandag 4 September, om 8 1 2 torenuur

1. Toccata voor Orgel

2. Ontdekkingstocht van D1 Charcot.

3. Het eerste Kind, tooneelspel.

4. Herodiade, fantazie op het zangspel

5. Vervaardiging van het Was.

6. Het Bruidskleed, drama.

7. a) Brief aan Manon

b) Manon’s antwoord

8. Patachon leghoen, klucht.

Bericht voor de Avondvertooningen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

’s Avonds: 10 minuten poos tusschen nummers 8 en 9.

C. M. Widor J. Massenet

Ern. Gillet

PA PI ER HA ND EL

BOEK- EN STEENDRUKKERIJ — BOEKBINDERIJ

HOPLAND - 22 — ANTWERPEN

gj Pendant î’Entraete dégustez au Buffet du Café: |

Orge Extra 1 2 0.20 ! Café, Lait 0.30 S

OU ° CXJ

Blonde » 0.30 Limonade 0.30 g

Etc> 1

PROGRAMME

DES

Représentations publiques avec auditions musicales

du Dimanche 3 septembre à 4 et à 8 1 /2 h. (de la tour) et du Lundi 4 septembre à 8 1/2 h. (de la tour)

1. Toccata pour Orgue C. M. Widor

2. Expédition du D: Charcot.

3. Son premier Enfant, comédie.

4. Hérodiade, fantaisie sur l’opéra J. Massenet

5. Fabrication de la Cire.

6. La Robe de Mariage, drame

7. a) Lettre à Manon Ern Gitlet

b) Réponse de Manon

8. Patachon volaille, comique.

Avis pour las Représentations du Soir. —Afin de ne pas déranger les auditions musicales, le public occupant les places du Rez-de-chaussée aura exclusivement accès aux Lavatories et W. C. (pour Dames et Messieurs) installés au Jardin d’hiver et au Café (accès par la Salie des Marbres).

Le soir: Pause de 10 minutes entre les nos 8 et 9.

CHAUSSURES MODERNES

77, Avenue Plantin (Ouest)

SPÉCIALITÉ DE CHAUSSURES COUSUES A LA MAIN Nous possédons toujours les dernières Nouveautés.


*Lw iii umif

Extra Zeeppoeder

overtreft alle andere merken

In ’t Groot bij:

lie meilleur des Savons j

ert poudre f

surpasse tcutesles autres marques f

En gros chez: |

I CONSTANT FLOR GN |

Fabrieken: ! Fabriques:

I LANGE WINKELSTRAAT, 11-15 I Longue Rue de la BOUTIQUE 11-15 | I en STIJFSELSTRAAT 8 10, Antw. et RUE DE L’AMIDON 8-10, Anvers § S Bureelen: ! Bureaux: g

« Antwerpen: STIJFSELSTRAAT, 12 j Anvers: RUE DE L'AMIDON, 12 | I Brussel: de Brouckère-Plaats, 46. i Bruxelles: Place de Brouckère, 46 |

9. Habanera E. Chab ier

io. De Roman van een Scheepsjongen,

beroemd drama, kunstfilm Gaumont.

Bij gunstig weer, wordt het 2e Deel van het Programma van Maandag in open lucht gegeven.

Zondag 10 en Maandag 11 September:

RUWHEID, drama, Russische landschappen;

De beroemde STIERENGEVECHTEN van VALENCIA;

DE DOOD van den M ILLI AR DR ld KE N.

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht het programma te veranderen.

PAPETERIE

IMPRIMERIE — LITHOGRAPHIE - RELIURE

RUE HOUBLONNIÈRE 22, ANVERS

9. Habanèra E. Charbrier

io. Le Roman d’un Mousse,

grand Cinémélodrame. — Film d’art Gaumont.

En cas de temps favorable, la 2e partie du Programme se donnera le Lundi en plein air.

Dimanche IO et Lundi 11 Septembre:

BRUTALITE, drame, paysages russes; Célèbres CORRIDAS à VALENCE; LA MORT DU MILLIARDAIRE.

N. B. La direction se réserve le droit de changer le programme.


Le Roman d’un Mousse

I.e marquis de Luscky est un aventurier qui, ruiné par le jeu, parvient toutefois à se faire recevoir dans le haut monde. Cependant, il est redevable de 60,000 francs à un vieil usurier, Werb, qui, sur une nouvelle demande de lui prêter 25,000 fr., les lui refuse net. Luscky jure de se venger. Lorsque Werb se rend le soir au club, il y apprend que Luscky est tombé de cheval et fut écrasé par l’auto, d’uns richissime veuve d’un milliardaire, Pierre de Ker Amor, qui le fait soigner dans son château. Voyant tout le parti à tirer de cette situation, Werb écrit à Luscky l’engageant à profite!' de l’occasion et à s’arranger de façon qu’il épouse la comtesse.Celle-ci, bonne musicienne, est charmée par les grandes qualités musicales de Luscky, qui a tôt fait de se l’attirer. Mais il a besoin d’argent pour que le mariage devienne possible; Werb le lui avancera, à la condition que Luscky, aussitôt le mariagie accompli, tuera la comtesse et son fils, et remettra à l'usurier 15 millions de l’héritage. Peu après, le mariage est chose faite.

lie petit Charles-Henri est présenté à son second père, mais il éprouve instinctivement une répugnance contre cet homme qu’il déteste instinctivement. Entretemps Werb engage son complice à faire un voyage avtec sa femme et à lui confier le fils de celle-ci,

Het Huis van

iiiiimssii Ed. Van Reeth

138, Nationalestraat

ANTWERPEN

heeft de eer te berichten aan het publiek, getroffen door de oorlogsgebeurtenissen, dat het beschikt over magazijnen gezegd «Garde-Meubles» en dat het zich aanbeveelt in zijne welwillende aandacht. Al de zaken zullen afgehandeld worden aan de prijzen en voorwaarden van het Syndikaat der Verhuizers.

Verhuizingen voor de stad, de provincie en het buitenland. Telegram adres « Continent * Telefoon 4701.

Lcq (Jlétpopole

gpüepsoise

S‘é A'ne d'Assurances fondée en 1900 DEMANDE de BONSAGENTS

pour sa nouvelle branche

CAPITALISATION

TRAVAIL FACILE

COMMISSION IMPORTANTE

Rue Leys 19

ANVERS

! IP Jr i£lil J,«n!

sss-lJlf

SAPAli

Zeeppoeder

is overal te verkrijgen

SßiNal!

huv

Zeepliandel

Sfijfselrui, 35

ANTWERPEN

Gesticht in 1913

Belgische Brevetten 257733


en qualité de précepteur, ce qui se fait. Werb s'en va avec le petit à St-Malo, eu Bretagne, et lui fait écrire, comme devoir, une « Battre à sa mère d’un garçon qui s’échappe de son précepteur pour aller naviguer ». Puis, il oblige un capitaine qui est sous sa domination de prendre le gosse à bord, avec mission de le faire disparaître en mer. Endormi, Charles-Henri est porté à bord de la » Maria-Jeanne », où il se réveille en pleine mer, et où il est bientôt maltraité par l’équipage, sur ordre du capitaine. 11 trouve pourtant un protecteur dans Paimpol, un vieux matelot.

Luscky est revenu à Paris avec sa femme, qui y reçoit la lettre écrite par son fils sur l’ordre de Werb. Elle fait vainement chercher son fils, et tombe grièvement mtdade de chagrin. Luscky, poussé par Werb, veut en profiter pour empoisonner sa femme, mais par un hasard celle-ci n'absorbe pas Beau ’empoisonnée par lui, et qui est placée par mégarde sur son pupitre. Revenant saoûl à la maison, la nuit, Luscky boit de cette eau et tombe par terre, en proie à d’effroyables convulsions. Sa femme accourt et, ne sachant que faire, le fait boire encore de la môme eau. Luscky meurt dans ses bras,'et après l’enquôtc de la police la pauvre

AU LOUVRE

il 87, PLiAGE DE MEIR, 87

F. NOPPE-BEUSSELAIRS

Boulangerie ele Luxe Chaussée de TVEa.lin.es 109, Anvers

Diplôme de grand prix. Exposition Internationale Anvers içti.


famine est arrêtée sous l’inculpation d'avoir empoisonné son mari!

Certain jour, Charles-Henri est de nouveau maltraité par le capitaine, mais Paimpol s’interpose et menace le capitaine. Craignant la vengeance de celui-ci, ils s’enfuient tous les deux dans une chaloupe, la nuit venue; mais la frôle embarcation est surprise par un orage, et elle va être engloutie, lorsque l’équipage d’un cargo-boat sauve les naufragés. Amenés au Havre, ils y apprennent que la Marie-Jeanne a péri. Par hasard Charles-Henri y apprend quia .sa mère est accusée de meurtre et il part immédiatement à Paris, accompagné de Paimpol, où ils arrivent juste au moment où la comtesse passe en Cour d’assises. Les deux amis parviennent à se faire entendre par lie président de la Cour, Charles-Henri explique ce qui s’est produit entre lui et Werb, qui est immédiatement arrêté. Une perquisition à son domicile l'ait découvrir les preuves de sa culpabilité, et le scélérat est puni, tandis que Charles-Henri et sa mère vivront désormais heureux, on compagnie du brave Paimpol qui n’a plus qu’à fumer sa pipe à l’ombre des grands arbres du parc de ses bienfaiteurs reconnaissants.

45 Âux Forges de Vuleain €

ÄÄisöN L. Verstrepen-eliâefTs

FL. VERSTREPEN, Suce.

Foyers E. JAÂRSS&A

Agence exclusive Se méfier des imitations

Calorifères MUSGRAVE.

Cuisinières Emaillées et Pôeles Godin

Installations complètes de cuisinières

FABRIQUE DE FOURRURES SPÉCIALITÉ DE PALETOTS ET ÉTOLES

RÉPARATIONS MAISON FERMÉE

transformations RUe de la Province, 33 jf

CONSERVATION ANVERS F

Téléphone 2709

Pour toutes réclames

SUR GLACES, VITRINES, BOIS, TÔLE, TOILE, ETC.

adressez-vous à la maison connu

Voor alle Reklamen

OP SPIEGELGLAS,

VITRIENEN, HOUT,

PLAATIJZER, DOEK, ENZ.

wend U tot het gekend Huis

Van Ganse & Bogaerts

RUE S“ ELISABETH

LETTRES BRILLANTES LETTRES ÉMAILLÉES ENSEIGNES LUMINEUSES

Croquis sur demande

ST. ELISABETHSTRAAT

Anvers — Antwerpen

BRILLANT LETTERS QEËMAILLEERDE LETTERS LICHTTOESTELLEN

S chef sen op Jlanvraag

Drukk. Jan Boucherij, Z. N. 969 - 2/9/16.


Le meilleur des Savons en Poudre

Groote Mekanieke Brood- en Pasteibakkerij

1US HDPPE-FBÂNS, 163-165 Zuiderleî

Gouden en Zilveren Medalie. — Vakwedstrijd 1913.

WERK DER AARDAPPELSCHILotVoSra»

Zetel en Bureelen: Van Craesbeeckstraat 7, Antwerpen

VEE* en HONDENBROOD

Brood voor het Vee.de kilo fr. 0.50, voor Honden.de kilo fr.0.70 KIEKENVOEDER II Beste Kiekenvoeder aan 0.65 fr. per kilo. Krachtig, voedzaam, bevordert ten zeerste het eierleggen.

Daar wij de eersten zijn die met aardappelschillenmeel dat voedsel bereiden, zoo zal ons niemand de bevoegdheid betwisten, dat wij zulks van eerste kwaliteit kunnen vervaardigen. Medeburgers en Medeleden!

GEDENKT VOORAL DE OORLOGSWEEZEN 1 Geeft uw nutteloos papier, kurkenstoppen, enz., aan onze ophalers.

N, B, — Versehe gedroogde Lindebloemen om Lindenthee te vervaardigen aan 3-00 fr. per kilo.