Programme from 5 to 6 Nov. 1916Booklet

Bron: FelixArchief nr. 1968#32

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.

Show the facsimiles of this programme bookletTAVERNE HOLSTERS )

(ancien local du PAON ROYAL) jj

25 Place de la Gare 25 — /\nvers

CONSOMMATIONS de Ier CHOIX jj

Spécialité de Gueuze-Lambic Bock Artois — Pale-Ale — Scotch-Ale — Stout — Orge double 1$. Café filtre extra (Spécialité) — Sandwich divers

Jffib P

PAPIERHANDEL

JAN BOUGHERIJ mïm p

Hopland, 22 ÆÉÿ E

ANTWERPEN

Alle nuttige Geschenken

voor j*r\ E

ST. NIKLAAS, “TT N

KERSTMIS en NIEUWJAAR J(indsl(orvengoed

TCommuniek/eederen

Alle Drukwerk. DE PRET-VAN DEN BERGH

52 Diepestraat 54

Droguerie J. BRAECKMANS t

Drogueries 24, Place de la Gare, 24 Couleurs j* Produits chimiques Téléphone 7383 Vernis, etc. r

Toutes fournitures et Travaux Photographiques j

Projection — Cinématographie — Lanternes Magiques

Maison existant depuis 20 ans, Avenue de Keyser, 54.

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veertien dagen met Christiana Balsem en Siroop Prijs: Remedie compleet fr.2.50 Kinema Zoologie Zondag 12 November te 4 en 8 torenuur en Maandag 13 November • te 8 1/2 torenuur Voorde 1ste maal te Antwerpen HET GESTOLEN MILLIOEN Groot Policiedrama in 3 deelen

Groote Engelsche Apotheek Falcon plein 35 en Lange Koepoortstraat 24 ANTWERPEN

ZURENBORG

A louer ou à vendre belles

Maisons modernes et bien construites

de tous genres et de tous prix.

S’adresser: RUE bU GRAND-CHIEN 44

TRAMS n» 8, 9 et il.

Institut de Beauté, 3,rueBouria

Manucure

SOINS & PRODUITS pour l’embellissement du Teint, du Buste et des Mains. — Cures, Antirides, Massage, Teinture Henné, t Postiches pour la nouvelle Coiffure.

ONDULATIONS ABONNEMENT

LAVA FRÈRES


Droom van Verloren Geluk

Jan, de eenige zoon van visscher Boysen, die zijn vader bij den arbeid een hulpzarne hand biedt, vindt geen vergenoegen in het kalme, onvroolijke vaderhuis. De hand zijner strenge en gierige moeder drukt te zwaar op hem, want zij beheerscht haren man en geeft den jongen slechts weinig verteergeld. Slechts den eerbied voor zijne ouders weerhoudt Jan het strenge tehuis te ontvluchten, en ook het feit dat er in de visschershut toch iemand is wier hart warmer voor hem klopt, ’t Is Inge, de blonde maagd, die, ook onder het juk van vrouw Stine Boysens gebukt, zich met hart en ziel aan Jan verkleefde. Maar toch kan hare liefde Jan niet weerhouden den slechten weg op te gaan. Hij valt in handen der smokkelaars, die sedert lang getracht hadden zich meester te maken van den krachtigen jongeling, en hem voor zijne medehulp datgene te bieden, wat de gierigheid zijner moeder hem zoo lang onthield — klinkend, aanlokkend geld! Op zekeren avond nadat hij met zijne moeder een heftigen redetwist had, neemt Jan verduikt het eerste zondenloon in ontvangst, waarmede de handelaars Sally Tuchmann en visscher Dirk Nickels, de aanvoerders der smokkelaars, zijn lautsten weêrstand overwinnen. Inge heeft haren hartsvriend, die voor haar geen geheimen heeft, oprecht en aandringend gewaarschuwd en met vleiende woorden al het gevaar doen inzien, om hern van den verkeerden weg te weêrhouden. Als zij echter gewaar wordt dat het te laat is, wil zij ten minst zijn kameraad, zijn bondgenoot zijn, en hem den zwaren last der euveldaad helpen dragen. Zoo leeft zij de gevaren mede van Jan’s eerste smokkeltocht. En ’t is slechts den moed van Inge te danken, die den dood trotsch in de oogen blikt en den wederstand der stormzee overwint, dat de smokkelaars aan de vervolging der tolbeambten ontsnappen, die de smokkelaars ontdekt hadden; zij ontsnappen en gelukken erin hunne waren in de rotsholten langs het strand te verbergen.

Jan is er Inge echter weinig dankbaar voor dat zij uit liefde tot

ßerospsehool van QäflD- EH SjlIJKUNDE j> Jj ßster MmeV. ROCK-CLUYTENS

Nieuwe leerlingen worden dagelijks aangenomen.

Magazijn van Corsets - Corsets op maat.

Guillaume CAMPO Centraal Wisselkantoor 50, Minderbroedersrui, 50 ANTWERPEN Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaal HOLLAND Koopt; Coupons, Vreemd geld, Fondsen, tegen de hoogste prijzen. Alle inlichtingen gratis.

Tableaux

de premier ordre Rue du Paroissien n° 4 ANVERS Korea» Central de Change 50, Canal des Récollets, 50 ANVERS Succursale: Brugstraat, 24, Roosendaal HOLLANDE Achète: Coupons, Monnaies Étrangères, Fonds Publics auxplus hauts prix. Tous renseignements gratis.

Gntreprise Générale cl’Ameublement

Galll.SWflEHEH-ÇRETsE

23, Rue de la Commune, 23

Ch.Blockhuys &Zoon

GüRZEHHflKER EH RUNSTGIiflSRfi|ISEH

Justiciestraat -77 - Antwerpen


hem lijf ea leven op 't spel zette. De welstand der familie Doysen is door den tegenslag der laatste vischvangst sterk verminderd. Oude schulden moeten betaald worden. Slechts de lange vriendschapsbetrekking tusschen de familie Boysen en het gezin dos achtbaren Pieter Paul Claassen, groothandelaar en gemeenteraadslid, kan het gat stoppen dat in de kas der Boysens geslagen is. En Jan, zwak en karakterloos, is bereid toe te geven aan de dringende bede zijner ouders om te huwen met de eenige dochter van Pieter, juffer Henriette Claassen. Zoo breekt hij den eed aan Inge gedaan in een hartelijk, warm oogenblik. Ja, hij offert het arme meisje lichtveerdig op, hoewel hij weet dat zij zijn onrecht niet alléén zal te onderstaan hebben, dat zij een kind onder ’t harte draagt!

Inge's zware rampspoed wordt een martelaarschap. Terwijl de mannen op zee ter vischvangst zijn uitgevaren, verneemt moeder Stine Boysen waaraan het lichamelijk lijden der kranke maagd te wijten is, en zonder naar den dader van haar ongeluk te vernemen, jaagt zij het meisje van haar huis weg. Ten zeerste terneergeslagen door de onmenschelijkheid harer meesteres, sleept zich Inge, ziek van smarte, tot bij het eenige wezen van wien zij deelname in haar lijden verwachten kan: tot de oude Broder-sen, hare grootmoeder, die in het ouderlingengesticht van het dorp haar karig genadebrood ontvangt. Daar wordt Inge moeder; daar brengt zij een kind ter wereld, aan wiens wieg het ongeluk, aan wiens doopvont de nood staat. Zorgvuldig vermijdt Jan de verlatene. En als het Inge gelukt den nog immer teergeliefden tot een onderhoud te dwingen, heeft hij den droevigen moed haar met een paar geldstukken te willen afschepen. Op dit oogenblik gevoelt Inge voor de eerste maal de zucht naar wraak, en heeft zij het instinktieve bewustzijn, dat haar door het noodlot en de menschen een onrecht werd aangedaan dat zij niet stilzwijgend aannemen mag. Én dat gevoel vlamt steeds heftiger in haar op, en wordt ten toppunt gedreven wanneer zij verneemt hoe smadelijk zij opgeofferd werd, en bij toeval leest dat Jan verloofd is met Henriette Claassen.

Nu kent Inge's toorn geene grenzen meer. De man die haar

Verschenen hij JAN BOUCHERIJ, Hopland 22

Ie Reeks en alom verkrijgbaar 96 Bladz.

Inhond: Klein Duimken — Roodkapje — Asschepoetster — Rijkaart met de Kuit — De schoone Slaapster in het Bosch — Koning Welbemind — Ezelsvel — Blauwbaard — De Gelaarsde Kat — De schoone Koopmansdochter en de Prins-Monster. — Prijs: 25 centiemen.

ECOLE SPECIALE

19, HOPLAND, i9 19, Rue Houblonnière, 19

ANTWERPEN — ANVERS

LEVENDE TALEN BOEKHOUDEN SNELSCHRIFT MACHIENSCHRIFT

5P7|» per maand

2 lessen per week

Vraag kosteloos ixaliolvtin gen

merk Dessert

JD e beste

JTabrikknt: ci.

ÖpedestpQQt, 154, Qepçhem


niet spaarde zal zij voor tiaar doen bukken! Zij weet immers waar zij hem en de zijnen, de handlangers zijner brutaliteit, het gevoeligst treffen kan. Als zinneloos, zonder nadenken, loopt zij naar den tolmeester. In heftige woorden verraadt zij Jan’s aandeel in de ondernemingen der smokkelaars. Allen twijfel aan hare woorden verdwijnt wanneer zij de tolbeambten de verberg-plaats der smokkelaars aanwijst. Triomfeerend staat Inge naast hen. Heden is het Jan’s trouwfeest, dat anders zal eindigen dan hij zich voorgesteld had. De mokerslag dien hij haar toebracht toen hij har smadelijk van zich afstiet, zal hem vergolden worden. Om dezen prijs draagt zij gaarne den naam van « spion ».

Draagt zij hem werkelijk? Wat is het dat haar plotseling als eene ijzeren vuist bij de keel grijpt, haar een brandend angstgevoel doet voelen en haar dwingt zoo mogelijk alles weèr goed te maken? In radeloosheid loopt zij terug den weg op dien zij zoo-even deed. Reeds staat Jan voor den stadsambtenaar, aan de zijde zijner fiere, hardvochtige bruid. Daar roept Dirk Nickels, dien Inge alsvbode koos voor haar alarmbericht, hem toe dat de tolbeambten hem op de hielen zilten. Jan vlucht heen, de bruiloft in uiterste verwarring achterlatend, welke verklaard wordt door de komst der tolbeambten. Ondertusschen is Jan naar het strand geloopen om zich in zee in vrijheid te stellen. Als hij op den oever Tnge aantreft die hem smeekt haar mee te nemen, heeft hij, die hare schuld jegens hem niet kent en zich slechts zijne eigene schuld jegens haar bewust is, den moed niet haar af te wijzen. Inge is overgelukkig. Doch daar komen de tolbeambten in een boot hen achterna gezet. Tevergeefs antwoordt Jan op hun geweerschoten door zijn revolver op hen te richten. Opschrikkend werpt Inge zich voor den geliefde. Hem redden kan zij niet, doch zij zal zijn lot deelen. Door de kogels getroffen, storten beiden over boord. De zee vereenigt deze twee menschen, door het leven van elkaar gescheurd, in de alles verzoenende dood.

AU LOUVRE

87, PLiflCE DE MEIR, 87

MODES

. CONFECTIONS . . FOURRURES

the modern school

Indien gij niet in onwetendheid en bekrompen leven wilt, benuttigt dan de leergangen ingericht door de

Modern School, 41 Meir.

Tusschen de vele leergangen zal er voorzeker één U aanbelangen, die U nuttig en onontbeerlijk zal zijn bij de aanstaande herneming der handelszaken.

LEERGANGEN aanvang nemende den

ln en den 15" van iedere maand:

1° Engelsch en Boekhouden (10 fr per maand; 4 lessen per week) 2° Engelsch, Boekhouden en Machienschrift 3° Engelsch, Snel- en Machienschrift

4° Boekhoeden, Rekenen en r ,,

„ . ., r, .. . '15 fr. per maand; 6 lessen per week)

Engelsch of Duitsch * r

5° Fransch of Engelsch of Duitsch of Spaansch of Italiaansch

Bijzondere afdeelingen en privaat lessen voor Jufvrouwen of Heeren gedurende den ganschen dag.

Kostelooze inlichtingen bij het Bestuur, 41, MEIR.

(15 fr. per maand; 10 lessen per week)

(15 fr. per maand; 10 lessen per week)

(5 fr. per maand; 2 lessen per week) « Avondcursus»

BELGISCHE SCHOOL gesticht in Januari 1915

58, Welvaartstraat (Justicie-Paleis)

Volledige Leergangen

Fransch

Engelsch I 5 frank

Italiaansch ;

Spaansch [ Per maan

Duitsch 1 2 lessen

Boekhouden l

Snel schrift ' Per week 3j Machienschrijt

1° Engelsch, Snel- en Machienschrift.

2° Boekhouden.Engelsch en Machienschrift.

3° Rekenen, Duitsch en Machienschrift.

15 fr. per maand (10 lessen per week)


Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

Extra Gersten 1/2 0.20 | Koffie, Melk 0.30

Blonde » 0.30 Limonade 0.30

PROGRAMMA

DER

Publieke Vertooningen met Muziek

van Zondag 5 November om 4 en 8 torenuur en Maandag 6 November om 8 1 2 t. u.

1. Fanfare (orgel) J. Lemmens

2. Bretanje, landschappen

3. Het laatste Woord, klucht

4. Faust, fantazie Ch. Gounod s. PROTEA, policie-drama in 4 deelen, 2'reeks

Bericht voor de Avondvertooningen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heeren) ingerichl in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

’s Avonds: 10 minuten poos tusschen nummers 5 en 6.

I Pendant l’Entracte dégustez au Buffet du Café: |

Café, Lait 0.30 |

0.30 I Limonade 0.30 g

I Etc.

Orge Extra 1 2 0.20

Blonde »

PROGRAMME

DES

Représentations publiques avec auditions musicales

du Dimanche 4 novembre à 4 et à 8 h. (de la tour) et du Lundi 6 novembre à 8 12 h. (de la tour)

1. Fanfare (orgue) J. Lemmens

2. La Bretagne, paysages

3. Le dernier mot, comique

4. Faust, fantaisie Ch. Gounod

5. PROTEA, drame policier en 4 parties, 2e série

Avis pour les Représentations du Soir. — Afin de ne pas déranger Us auditions musicales, le public occupant les places du Rez-de-chaussée aura exclusivement accès aux Lavatories et W. C. (pour Dames et Messieurs) installés ai» Jardin d’hiver et au Café (accès par la Salle des Marbres).

Le soir: Pause de 10 minutes entre les nos 5 et 6.


Extra Zeeppoeder he meilleur des Savons

* * en poudre

ovïrtreft alle andere merken

ln ’t Groot bij

pout

surpasse toutesles autres marques

En gros chez:

CONSTANT FLOREN

Fabrieken:

LANGE WINKELSTRAAT, 11-15 en STIJFSELSTRAAT 8-10, Antw.

Bureelen:

Antwerpen: STIJ FSELSTRA AT, 12 Brussel: de Brouckère-Plaats, 46,

Fabriques:

Longue Rue de la BOUTIQUE 11-15 et RUE DE L’AMIDON 8-10, Anvers Bureaux:

Anvers: RUE DE L’AMIDON, 12 Bruxelles: Place de Brouckère, 46

£<3 TiWitPÿFy VQP MpQfi UfFJfi W u+PJfl Q/7ty» 'QßZifi Up%.' tyjçjp *j£P\p QjKfi Qfnfi HfPSfi

6. Oude jufvrouw, oude jonkman, tooneelspel in kleuren

7. Marsch L. Ganne

8. Droom van Verloren Geluk,

Smokkelaarsdrama in 4 deelen.

HENNY PORTEN als bijzonderste vertolkster.

Voor de eerste maal te Antwerpen.

Zondag 1 2 November om 4 en 8 torenuur en Maandag 13 November om 8 1/2 torenuur,

Voor de eerste maal te Antwerpen:

HET GESTOLEN MILLIOEN

Policie-drama in 3 deelen.

ROBINSON CRUSOË

Naar den beroemden avontuur-roman.

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht het programma te veranderen.

MODIFY Maison VERSTAPPEN

•VI V"» t- Rut du Prince, 21-23, Auren

Grand choix d'après les dernières Nouveautés Installation spéciale pour X3eu.il.

La Maison se charge de tout Arrangement.

6. Vieille fille, vieux garçon, comédie en couleurs

7. Marche L. Ganne

8. Rêve de bonheur perdu,

drame de contrebandiers en 4 parties.

HENNY PORTEN, principale interprête.

Pour la première fois à Anvers.

Dimanche 1 2 novembre à 4 et 8 hs de la tour et Lundi 1 3 novembre à 8 1/2 hs de la tour,

Pour la lre fois à Anvers:

LE MILLION VOLÉ

Drame policier en 3 parties.

ROBINSON CRUSOË

d’après le célèbre roman d’aventures.

N. B. La direction se réserve le droit de changer le programme.


Rêve de bonheur perdu

Jean, fils unique du pêcheur Boysen, qui aide son père au travail, n’est pas heureux dans la maison paternelle. Il ne supporte qu’à peine l’avarice de sa mère, qui domine son mari et refuse au fils l’argent nécessaire aux distractions. Le respect de ses parents seul retient Jean à la maison, où il a d'ailleurs trouvé quelqu'un dont le cœur bat à l’unisson du sien. C'est luge, la blonde jeune fille, qui, égarement courbée sous le joug de la femme Stine Boysen s'est attachée cœur et àme à Jean. Mais même cet amour ne p,“ut empêcher Jean de suivre le mauvais chemin. Bientôt il se laisse embrigader par les contrebandiers, qui depuis longtemps déjà cherchaient à attirer ce fort gaillard, et qui lui présentent pour son aide cela même que l’avarice de sa mère lui a toujours retenu — de l’argent sonnant et trébuchant! Certain soir, après une violente dispute avec sa mère, Jean accepte les propositions des contrebandiers, et reçoit la première somme d’argent qui surmonte ses dernières hésitations, et que lui offrent deux commerçants, chefs de la bande. Inge,-pour qui Jean n’a pas de secrets, l’a averti des dangers qu’il courait en acceptant ces propositions, et a essayé de le faire revenir sur sa décison. Mais lorsqu’elle s'aperçoit qu’il est trop tard, elle veut au moins être sa camarade dans le danger, et partager avec lui dangers et risques. Et elle accompagne Jean sur son premier voyage pour la contrebande. C’est même au courage d’Inge, qui bravement regarde la mort en face et triomphe de la mer déchaînée, que les contreban-

Het Huis van

VEÂHümBtëEIS Ed. Van Reeth

138, Nationalestraat

ANTWERPEN

La (Pétpopole

0nt)epsoise

Sté Ame d'Assurances

fondée en 1900

heeft de eer te berichten aan het publiek, getroffen door de oorlogsgebeurtenissen, dat het beschikt over magazijnen gezegd «Garde-Meubles» en dat het zich aanbeveelt in zijne welwillende aandacht. Al de zaken zullen afgehandeld worden aan de prijzen en voorwaarden van het Syndikaat der Verhuizers.

Verhuizingen voor de stad, de provincie en het buitenland.

Telegram-adres « Continent » Telefoon 4701.

DEMANDE de BONSAGENTS

pour sa nouvelle branche

CAPITALISATION

TRAVAIL FACILE

COMMISSION IMPORTANTE

Rue Leys 19

ANVERS

Belgische Brevetten

257733

260011


pi||

diers doivent d’échapper à la poursuite des douaniers, qui ont aperçu leur barque; ils échappent pourtant et réussissent à cacher leurs marchandises dans une des nombreuses cavernes de la falaise.

Jean n'est pourtant pas reconnaissant envers Inge, qui se dévoue à lui, et pour lui risque sa vie. La fortune de la famille Boyson a subi une rude secousse par suite de la mauvaise pêche.

De vielles dettes crient. L’alliance de la famille Boyson eh de la famille de Pierre Paul Claassen seule peut encore combler le déficit. Et Jean, faible et sans caractère, se laisse persuader par ses parents que son mariage avec la fille unique de Pieter, Henriette Claassen, est la seule planche de salut. Il rompt ainsi le serment fait à Inge en un moment de bonheur et d’amour, bien qu’il sache qu’elle ne sera pas seule à souffrir de son abandon, puisque bientôt elle sera mère!

La douleur d’Inge devient un martyre. Lorsque les hommes sont partis à la pêche, la mère Boysen apprend à quoi est due la douleur de la pauvre fille, et sans seulement savoir qui est la cause de son malheur, elle la chasse de la maison. Brisée par l’inhumanité de sa maîtresse, Inge se rend chez - roule personne dont elle puisse encore attendre de l’indulgence: la vieille Bro-dersen, sa grand’mère, qui vit à l’Hospice des Vieillards du village. Là elle devient mère; là naît un petit être au berceau duquel le malheur menace. Soigneusement Jean évite de voir Inge. Fit lorsque certain jour elle réussit à l’obliger de lui parler, il a le triste courage de vouloir l’éconduire en lui présentant quelques pièces d’argent. Dès ce moment Inge sent pour la première fois qu’elle doit se venger; dès lors, elle a la conviction instinctive qu’elle ne peut accepter en silence l’injustice qui lui est faite par la fatalité et par les hommes. Et ce sentiment s’éveille avec une telle vigueur en elle, qu’il devient de la rage lorsqu’elle apprend pour quel motif elle fut sacrifiée, en lisant les fiançailles de Jean et d’Henriette Claassen.

Alors, sa soif de vengeance ne connaît plus de bornes. Elle fera se traîner à ses genoux l’homme qui ne l’épargnait pas! Elle sait en effet comment le frapper, lui et ses acolytes, et sans réfléchir, folle de rage, elle court chez le brigadier des douaniers. En quelques mots elle lui dénonce la participation de Jean aux expé-

BORSTLIJDERS

Wilt gij U oogenblikkelijk verlicht en spoedig genezen gevoelen van Ver-koudheden, Valling, Hoest, Fluimen, Bronchite, Asthma, neemt dan den

Borstbalsem

** 25 jaren voortdurende bijval-— 3.00 fr de flesch. — 1.75 fr de halve flesch.

À Opgepast voor het namaaksel.

À Groote Coöperatieve >1 \/| WPA DT »» HUIS GESTICHT \ Apotheek-Drogerij V I I » V/ n n I IN ]ggg

113-115 Hoek Montigny- en Brusselstraten, 'RechtoverhetZwemdok)

4 ANTWERPEN

Zondag en Feestdagen den GÄNSCHEN DAG OPEN.

Boulangerie de Luxe: ...fQ Chaussée de TVEa.lin.es 163, Anvers

Diplome de grand prix. Exposition Internationale Anvers jçu.

F. NOPPE-BRÜSSELAIRS


ditions des contrebandiers. Et lorsqu'il doute de ses paroles, elle mène les douaniers à la falaise et leur montre les marchandises cachées. Inge est triomphante. C’est aujourd'hui le jour des fiançailles de Jean, un jour qui ne finira pas comme il se l’était imaginé! À h, il paiera cher le coup qu’il lui porta lorsqu’il la repoussait! A ce prix-là, elle veut porter le nom de « dénonciatrice ».

Le portera-t-elle, ce nom? Qu’est-ce donc, ce qui la prend à la gorge, soudainement; ce qui suscite en elle un sentiment d'anxiété subite et l’oblige à réparer le mal qu’elle vient de faire? Comme folle elle reprend le chemin qu'elle vient de parcourir; déjà Jean se trouve devant l’officier civil avec sa ïière ët hautaine fiancée. Voilà que Dirk Nickels, envoyé par elle pour l’avertir, crie à Jean que les "douaniers sont à ses trousses; Jean s’enfuit, abandonnant tout le monde abasourdi; tout s’explique pourtant au bout de quelques instants par'l’arrivée des douaniers. Mais Jean a déjà atteint le bord de la mer pour se mettre en sûreté; et lorsque, là-bas, il rencontre Inge qui l’attend et l'implore de la prendre avec lui, il ne peut refuser, ignorant ce qu’elle fit et ih* se souvenant que du mal qu’il lui faisait lui-méme. Inge est heureuse. Pourtant, les douaniers poursuivent les fuyards, et Jean ne fient se défendre contre leurs coups de fusil qu’en y répondant à coups de revolver. Soudain Inge se jette devant lui. Elle 1 sait, le sauver lui est impossible, mais qu’au moins elle puisse partager le sort du bion-aimé. Atteints par des balles, les deux amoureux tombent à la mer, qui réunit dans la mort réconciliante ces deux ôtres.séparés par la vie.

I Aux Forges de Vulcain €f*

5 ÄÄIS0N L. VeRSTREPEN-ELIâEFTS |

! FL. VERSTREPEN, Suce. |

Foyers E. M. JAARSMA Cuisinières émaillées

S Agence exclusive et PÔeleS Godin

Se méfier des imitations J installations complètes V y Calorifères MUSGRAVE. I de cuisinières X

FABRIQUE DE FOURRURES SPÉCIALITÉ DE PALETOTS ET ÉTOLES

mmurs- -W-* livra mrna .www/ 'âww mam iivnn sssi. wmm

RÉPARATIONS MAISON FERMÉE u

transformations Rue de la Province, 33 u CONSERVATION ANVERS F

Téléphone 2709 jî

WERK DER AARDAPPELSCHIL

Groene Ster,,

7, Van Craésbeeckstraat, 7, Antwerpen

KIEKENVOEDER

aan 0.65 fr. de kilo, per 100 kilos 60 fr.

Medeburgers en Medeleden!

GEDENKT VOORAL DE OORLOGSWEEZEN 1 Geeft uw nutteloos papier, kurkenstoppen, enz., aan onze ophalers.

N. B. — Onze Bedienden geven op 25 December a. s., in de zaal « Eldorado », Van Wezenbekestraat, een PRACHTIG KERSTFEEST, de kinderen onzer gesneuvelde krijgslieden aangeboden. Zooals verleden jaar zullen a’daar aan d;~ Oorlogsweesjes KLEER-, SPEELGOED en LEKKERNIJEN uitgedeeld worden. Giften, tot dit edel doel, zullen wij in dank aanvaarden ten onzen bureele ofwel bij U tehuis afhalen. Wij rekenen wederom op de medewerking van gansch het Antwerpsch liefdadig publiek.

• VERSCHENEN BIJ:

! JAN BOUCHERIJ, Hopland2 2,:

» en alom verkrijgbaar: «

1 Vertelselboekje!

§ EERSTE REEKS

? Inhoud: Klein Duimken — Roodkapje —Asschepoetster 2 I — Rijkaart met de Kuif — De schoone Slaapsterin het Bosch » — Koning Welbemind — Ezelsvel — Blauwbaard — De

* Gelaarsde Kat — De schoone Koopmansdochter en de

% Prins-Monster. 96 bladzijden

; Prijs: 25 centiemen f

Drukk. Jan Boucherij, Z. N. 2146 — 4/11/16.


Papierhandel Boek- en Steendrukkerij Boekbinderij HOPLAND 22

J;AN BOUCHERIJ

Rue Houblonnière 22

Papeterie Imprimerie Lithographie Reliure