Programme from 11 to 12 Feb. 1917Booklet

Bron: FelixArchief nr. 1968#45

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.

Show the facsimiles of this programme booklet


DRUKK.JAN BOUCHERU.


= HOTEL CAFÉ ALBERT

Statieplaats 6

ANTWERPEN

Eigenaar M.

BILLARD — KOUD BUFFET — VER-VERSCHINOEN VAN 1' KWALITEIT DRINKT HET DUBBEL GARSTEN BLONDE ALBERT BIJZONDERHEID VAN HET HUIS

Place de la Gare 6

ANVERS

Propriétaire BILLARD — BUFFET FROID CONSOMMATIONS DE lr CHOIX DÉGUSTEZ L’ORGE DOUBLE BLONDE ALBERT SPÉCIALITÉ DE LA MAISON

BOUTET

PAPIERHANDEL

JAN ßOUCHERIJ

Hopland, 22

ANTWERPEN

Registers, Opschrijfboeken Kopijboeken, Repertoires Klasseerders, Inktpotten enz. enz.

J(indsorvengoed

Xonwwniekleederen

DE PRET-VAN DEN BERGH

52 Diepestraat 54

BRAECKMANS

Drogerij J.

Drogerijen 24, Statieplein, 24 Kleuren

Scheikundige Produkten Telefoon 7383 Vernissen, enz.

Alle fotografische benoodigdheden en bewerkingen

Projectie — Kinematografie — Tooverlantaarns

enz. enz.

Huis sinds 20 jaar bestaande, De Keyserlei, 54.

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING

De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veertien dagen met

Christiana Balsem

en Siroop

Prijs: Remedie compleet fr.2.50

(iroole Engelschc Apotheek

Falconplein 35 en Lange Koepoortstraat 24

ANTWERPEN

Kinema Zoologie

Zondag 19 Februari

te 4- en 8 torenuur

Maandag 18 Februari

om 8 1/4 torenuur

DE FEESTSTOORSTER

Groot blijspel in 4 deelen. Nieuwe film.

Voor de eerste maal te Antwerpen vertoond. Groot Lachsucces.

ZURENBORG

Te huren en te koopen schoone

hedendaasche goedgebouwde Huizen

in allen aard en alle prijzen.

Zich wenden: GRÖßTE HONDSTRAAT 44

TRAMS iw 8, 9 en II.

Institut de Beauté, 3,rueBouria

MANUCURE

SCHOONHEIDSVERPLEGING en PRODUKTEN voor de TINT, BUSTE EN HANDEN.

MASSAGE HAARVERF HENNÉ Modellen voor het nieuw Coiffure ONDULATIONS

SOINS ET PRODUITS pour L’EMBELLISSEMENT du TEINT DU BUSTE ET DES MAINS. CURES A 4TIRIDES - MASSAGE TfclNTURE HENNÉ Postiches pouh la nouvelle Coiffure ABONNEMENT

LAVA FRERES


Waïna

Wij bevinden ons in de hooge bergen van Zweden, in het land der Laplanders.

Een jonge dokter doet een plezierreis na in zijn laa ste examen te zijn gelukt. Plotseling bevindt hij zich voor een afgrond, kan zich niet meer mhouderi, verliest het evenwicht en valt van de hooge rotsen in den afgrond.

Waina, eene jonge Laplandsche, die tabak zoekt, vindt hel lichaam van den jongen reiziger, die in zijn val werd tegengehouden door eene uitstekende rots. Zij gelukt erin hem op eene zekere plaats te brengen en leidt hem in haar huis. Hier werd de dokter door Waina verzorgd, en is dia aan de beterhand. Intusschen is Waina verliefd geworden op haren zieke en hij, van zijnen kant, bemint de jonge Laplandsche.

Zijne plotselinge verdwijning heeft zijn familie en zijne vrienden erg verontrust; deze laatsten gaan hem opzoeken en vinden hem bij Waina. Hij zegt vaarwel aan de beminde en vertrekt met zijne vrienden naar de sind.

Een jaar nadien is Waina moeder geworden. Niet langer de bedreigingen en wreedheden van haren vader kunnende verdragen, besluit zij met haar kind haren verloofde te gaan opzoeken.

Deze is bijgevoegd dokter in een gasthuis geworden, en heeft er kennis gemaakt met eene ziekenverpleegster. Kortelings zullen zij trouwen.

Zonder woonst, onbekend en verlaten, zwerft Waina door de stad en zoekt een onderkomen in een nieuw gebouw. Zij droomt van het vroegere geluk en, vergetend waar zij zich bevindt, half slapend, doet zij een rrvsstap en valt in een kelder. Gekwetst wordt zij naar het gasthuis gebracht en herkent er haren verloofde.

Zij vertelt heel haar verleden aan hare ziekenverpleegster. Deze, zeer ontroerd, verzaakt aan haar toekomstig geluk en re- " den jongen dokter aan zijn plicht te kwijten. Ook hij vergat da jonge Laplandsche niet. Hij snel! naar haar lijdensbed en zegt haar: « Kom, Waina, we gaan ons kind halen en blijven voortaan te zamen. »

ßeroppsehool van DRD-EN SNMKUNDE jj

ßsterMmeV ROCK-CLUYTENS jj

120, Viaduct-Dam, 120 - ANTWERPEN Î

De volledige leergangen worden gegeven aan 'en prijs van 10 franken per L maand. De leerlingen mogen hunne eigene en familie-kleedingstukken ver- r vaardigen.

Men kan zich dagelijks laten opschrijven.

TST T W “VV vs

Guillaume CAMPO

Kunsthandel van eerste orde

Adres en Private Galerie

Parochiaanstraat, 4

ANTWERPEN

Bestendige Tentoonstellingen:

Zaal Wijnen, Meir, 47.

Galerie Lamorinière, Meir, 75. Zaal Buyle, Meir, 129.

Salon Campo, Leopddstraat, 51.

Centraal Wisselkantoor

50, Minderbroedersrui, 50 ANTWERPEN Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaal HOLLAND Koopt:

Coupons. Vreemd geld, Fondsen, tegen de hoogate prijzen.

Alle inlichtingen gratis.

Bureau Central de Chang»

50, Canal des Récollets, 50 ANVERS Succursale: Brugstraat, 24, Roosendaal HOLLANDE

Achète:

Coupons, Monnaies Étrangères, Fonds Publics aux plus hauts prljt.

Tous renseignements gratis.

Algemeene Inrichting van ffieubeleering

Guill. S WflENEN-ÇRETS!

23, Gemeentestraat, 23

Ch.Blockhuys &Zoon

Glazenmaker en Runstgüasrajvien

Justiciestraat -77 - Antwerpen


Nahira

Na een lang verblijf in de tropische landen, is Frederik Lagrange terug in ’t vaderhuis, en maakt er de zijnen gelukkig. Hij vindt er insgelijks Alice, zijne verloofde, terug, die insgelijks gelukkig is hem terug te zien. Nahira, de minnares uit de warme landen, heeft Frédenk in ’t geheim naar Europa gevolgd; zij heeft zich verborgen in het park van Alice’s vader die verschrik-keijk bevreesd is op het zicht van dit monster. Alice bemerkt ook Nahira, en van schrik wordt zij bleek en verliest bijna het bewustzijn. Frederik vindt weldra de oplossing van dit raadsel. Hij is op een avondstond uitgenoodigd en vindt in zijn zak het volgende briefje: « Ik verwacht u heden avond, zooniet vrees mijne wraak. » Een somber gedacht vliegt door zijn geest. Hij besluit met Nahira gedaan te maken, die zijn geluk dreigt te verwoesten, en nog denzelfdcn avond naar de leeuwenkooi te gaan. Daar het reeds laat was, raadt Alice’s vader zijne genoodigden uit den nacht bij hem door te brengen, en Alice maakt met genoegen de kamer van haren verloofde gereed. In eene vaas zet zij een bloemenruiker; diezelfde bloemen zullen weldra Frederik verraden. Deze steekt eene der bloemen in zijn knopsgat, en verliest ze. Alice gaat slapen en vindt de aanklagende bloem. Zij volgt hem en vindt hem bij de vreemdelinge. Zeer bedroefd keert zij terug huiswaarts en breekt af met Frederik. Meerdere maanden nadien woont Frederik een garden-party bij, en ontmoet er Alice. Ondanks de maanden lange scheiding, heeft hij haar niet vergeten en verzoent zich met haar. De villa van Frederik is gebouwd op de puinen van een oud slot, en hij toont met vreugde aan zijne genoodigden de onderaardsche verbindingen. Hij bezit ook wetenschappelijke werktuigen die zijne jonge vrouw zeer verwonderen. Met eene luchtpomp pompt hij eene gesloten kamer in eenige seconden ledig.

Nahira, in knecht verkleed, gaat naar Frederik en vraagt hem in zijnen dienst te mogen treden. Frederik neemt zulks aan om verwikkelingen te vermijden, en zegt aan zijne vrouw dat een vriend hem vroeg zijn knecht aan te nemen. Dezes gezicht komt niet onbekend aan Alice voor.Nahira denkt dacht en nacht na hoe zij het geluk der twee jonggehuwden zou verbrijzelen. Dra merkt zij op dat Alice dikwijls in het observatorium van haren man gaat. Nieuwe werktuigen staan nog in strooi ingepakt naast de telescoop en Nahira, gebruik makend van een oogenblik dat hare meesteres op een leunstoel ligt, regelt het instrument zoo dat de zonnestralen erin samen getrokken worden en alzoo het strooi

Verschenen bij JAN BOUCHERIJ, Hopland 22

Ie Reeks en alom verkrijgbaar 96 Bladz.

HESHEMSEji!lEM3E

Inhoud: Klein Duimken — Roodkapje — Asschepoetster — Rijkaart met de Kuif — De schoone Slaapster in het Bosch — Koning Welbemind — Ezelsvel — Blauwbaard — De Gelaarsde Kat — De schoone Koopmansdochter en de Prins-Monster. — Prijs: 25 centiemee.

ECOLE SPECIALE

19, HOPLAND, 19 19, Rue Houblonnière, 19

ANTWERPEN — ARjVERS

LEVENDE TALEN BOEKHOUDEN SNELSCHRIFT MACHIENSCHRIFT

5E7m per maand

» 2 lessen per week

"Vretag- kosteloos inliolvtijaexi..

gptr

Allerfijnste geraffineerd ZOUT

SODA van allereerste hoedanigheid

In 't .groot en in ’t klein.

SPECERIJEN en andere huishoudelijke waren

HOPLAND, 30 (hoek Gange Gang)

SEL raffiné fin-fin !

SEL DE SOUDE de toute première qualité Ü

En gros et en detail

EPICERIES et autres produits pour le ménage RUE HOUBLONNIÈRE. 30 (coin Longue Allée)


in brand steken. Eene kneep van Nahira verwijdert Frederik. Deze, Nahira niet vindend op de samenkomst, heeft sombere Voorgevoelens en keert snel huiswaarts. Van verre z.et hij zijn telescoop in brand! Met moeite geraakt hij door het vuur en de vlammen, denkende Nahira, die Zich in de kamer bev.ndt, den weg af te snijden; maar deze verdwijnt langs eene gehe.me, door Frederik niet gekende deur, in een onderaardschen gang. Frederik zoekt Nahira tevergeefs in de kamer. Intusschen zoekt Alice achter Frederik en gaat naar het observatorium. Nahira heeft haar heimelijk gevolgd, sluit snel de kamer, zet het werktuig in beweging en verdwijnt. De hulpkreten van Alice worden niet gehoor, zij zit gevangen en gaat een zekeren dood tegemoet. De lucht werd steeds dunner, Alice valt in bezwijming en zal weldra versmacht zijn. Frederik gelukt erin haar te redden. Niettemin is Alice verplicht te bed te blijven, en haar toestand wordt steeds slechter. Frederik zoekt de oplossing van dit alles en vindt een spoor dat hem tot de ontdekking leidt. Den volgenden nacht verstopt hij zich achter Alice’s bed; Nahira treedt weldra te voorschijn met een fleschje vergift in de hand. Frederik grijpt haar vast, een kreet ontsnapt z jne keel, maar het was te laat. Z j had het vergift op liet bed gegoten en het overige uik gedronken. Beiden waren dood.

In het tieuwige Us

De film « In het eeuwige ijs », die ons brengt in de onbewoond* streken der eeuwige ijsvelden, toont ons, door grootsche en bewonderenswaardig welgelukte z.chtcn en tooneelen, de verschillende standplaatsen en gevaren der expeditie tijdens die talrijke reizen, uitstappen in sleden en op skis.

De opnemer die, in de meest tragische oogenblikken der expeditie, steeds b.j zijn toestel bleef, brengt ons voor oogen de reusachtige reis in eene ijswoestijn. Door juiste weergave der natuur toont hij ons hoe het sch.p, omringd door reusachtige ijsblokken, majestueus weórstaat, nu eens opgeheven door het dr jvende ijs dat zich gedurig verplaatst, dan weer gedeeltelijk overdekt.

Omringd en gepleiterd door de zware ijsblokken, vergaat het schip, het grootste offer der exped tie, in de diepe zee, zonder genade de schipbreukelingen overlatend aan woedende zee en de koude.

Met het verlies van het schip begint voor de schipbreukelingen een leven van ellende en vermoeinissen die zij nochtans verdragen met een ongeëvenaarden moed en stoutheid.

De film toont ons al die tragische oogenblikken. ’t Zijn kunstvolle zichten, die in aUes de grootste werkelijkhe'd weergeven en den toeschouwer al die schrikkelijke en dramatische toestanden weergeven.

Hij is niet alleen eene werkelijkheid, maar tevens een doku-ment van het grootste belang dat zijne faam door heel de wereld zal bevestigen. Overal waar hij zal vertoond worden zal hij bewondering en siddering verwekken, en door de mannen der wetenschap, der hoogescholen en het sport bewonderd worden, en tevens eene eeuwige en getrouwe herinnering blijven van de expeditie in het eeuwige ijs.

Zorgen wij ervoor, nu dat de aleemeene hervatting der zaken aanstaande is, ons niet te laten verrassen, wanneer zij er zijn zal.

Wachten wij niet, totdat de gelegenheid daar is, om ze te laten ontsnappen, omdat wij geen bekwaamheid hebben om er vrucht uit te trekken Gedurende deze enkele maanden. weken of dagen die ons nog van dit lang 'erbeidde oogenblik scnriden mak n wij ze ons ten nutte, om ons op de hoogte te sieben van eene vreemde taal van den Handel en het Boekhouden. I>eze kennissen zullen ons dadelijk van nul zijn. en de kleine uitgave zal door de eerste maand arbeid vergoed worden iedereen, Damen en Juffrouwen, heeren en Jonge lieden kunnen de Gezamei tlijke of Private Leergangen volgen, welke de MODERN SCHOOL 41, Meirplaats, inricht.

Inlichtingen en Proefles kosteloos. Zich wenden tot het Bestuur

41, Meirplaats, 41

A présent que la reprise générale des affaires ap proche.lâchons de ne pas nous fairesur prendre quand elle arrivera.

N’attendons pas que l’occasion soit là pour la voir s’échapper faute de capacités pour en tirer profit.

Pendant ces quelques mois qui nous séparent encore de ce moment, profitons en pour nous medre.au coûtant d’une langue é rangère. du commerce et de la comp abilité Ces connaissances nous seront utiles immédiatement et lap tttedépenseseraremboursée par le premier mois d’occupation.

Tout le monde, Dames et Jeunes Filles, Viessi urs et Jeunes Gens pourront s ivre les Cours çollec-ti s ou p i- és qui sont organisés à la MODERN SCHOOL, Place de Meir, 41.

Renseignements et leçons d’essai gratuits, en s’adressant à la direction

41, Meir, 41

BELGISCHE SCHOOL gesticht in Januari 1915 f

58, Welvaartstraat tJusticie-Paleis)

Volledige Leergangen t 1° Engelsch, Snel- en Ma-

Fransch Engelsch Italiaansch Spaansch Duitsch Boekhouden Snelschrift Machienschrijt

5 frank per maand 2 lessen per week

chienschrift. >,

2° Boekhouden, Engelsch en f Machienschnft. i

3° Rekenen, Duitsch en Ma- ji chienschrift.

15 fr. per maand u (10 lessen per week)

vïv' vi, 'vjcviv iiivvp,


Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen: g

B Extra Gersten 1/2 0.20

Blonde

Koffie, Melk 0.40 Limonade 0.30

Enz.

SPELWIJZER

DER

Publieke Vertooningen met Muziek

van Zondag 1 1 Februari om 4 en 8 torenuur, en Maandag 1 2 Februari om 8 1/4 torenuur

1. Rapsodie

2. Bébé bij den Apotheker, klucht

J. Bonnet

3. WAiNA, de jonge Lapiandsche, treurspel

Nieuwe film. — Eerste vertooning te Antwerpen.

4. Samson en Dalila, fantazie

S. Saëns

s. NAHIRA, treurspel in 4 deelen. — Nieuwe film.

Bericht voor de Avondvertooningen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heerem ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

’s Avonds: 10 minuten poos tusschen nummers 5 en 6.

Pendant l’Entraete dégustez au Buffet du Café: |

Orge Extra 1/2 0.20 I Café, Lait 0.40

Blonde » 0.35 I Limonade 0.30

Etc. g

PROGRAMME

DES

Représentations publiques avec auditions musicales

du Dimanche 1 1 février à 4 et à 8 h. (de la tour), et du Lundi 1 2 février à 8 1/4 h. (de la tour)

1. Rhapsodie J. Bonnet

2. Bébé chez le Pharmacien, comique

3. WAINA, la jeune Lapone, drame

Nouveau film. — Première représentation à Anvers.

4. Samson et Dalila, fantaisie S. Saëns

5. NAHIRA, drame en 4 parties. — Nouveau film.

Avis pour les Représentations du Soir. — A fin de ne pas déranger les auditions musicales, le public occupant les places du Rez-de-chaussée aura exclusivement accès aux Lavatories et W. C (pour Dames ei Messieurs) installés au Jardin d’hiver et au Café (accès par la Salle des Marbres).

Le soir: Pause de 10 minutes entre les nos 5 et 6.

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE

IDEAL

FRUITS et

LÉGUMES

en Bocaux

LES MEILLEURS


% rrftti rf*“cmjfik (frtfti .tt tijft •JMf-, SfwfTt (Jtvffe j“ftvJf< d*vft 1

I Vraagt aan uwen leverancier Demandez à votre fournisseur

IK» IIA. Ä «&1

Heb besbe cl 0

Zeeppoeders

van onovertrefbare hoedanigheid

le meilleur des Savons

en poudre Surpasse toutes les autres marques

Fabriques à Anvers:

RUé D: ’aM DON 8-1O.

Bureaux:

Anvers: RUi: DE L’AMIDON. 1> Bruxelles: Plack de Brouckère, 46 Liège; Rue des Dominicains, 8

iÿ/Kiv \Mfufs u 1-° uffuii utpjü ‘-up utfiifi mfw j

Fabrieken te Antwerpen:

ST JFSElS t Ra A I 8-0.

Bureelen:

Antwerpen: STIJFSELSTRAAT, 12 Brussel: de: Brouckère-I’laats. 46. Luik: Rue des Dominicains 8

6. G duthea, openingstuk V. Massé

7. IN HET EEUWIGE US

Tocht naar den Noordpool.

Zondag 18 en Maandag 1 9 Februari

DE FEESTSTOORSTER

Groot blijspel in 4 deelen.

Nieuwe film voor de eerste maal te Antwerpen vertoond. Groot lachsucces.

De Wraak van het Noodlot, treurspel in 3 deelen.

Moeders Evenbeeld, treurspel in 4 deelen.

Nieuwe film.

Het Kasteel der Stilzwijgendheid, treurspel

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht den spelwijzer te veranderen.

PAPIERHANDEL BOEK. en STEENDRUKKERIJ, BOEKBINDERIJ

HOPLAND 22, ANTWERPEN

REGISTERS, DAGBOEKFN. KOPIJBOEKEN, KLAbSEERDERS, enz.

Beste zegellak in verschillende kwaliteiten.

6. Galathea, ouverture V. Massé

7. Dans les Glaces éternelles

Expédition au Pôle-Nord.

Dimanche 1 8 et Lundi 1 9 février

SON TROUBLE-FÊTE

Grand vaudeville en 4 parties.

Nouveau film passant pour la première fois à Anvers. Grand succès de rire.

Vengeance du Destin, drame en 3 parties.

L’image de sa Mère, drame en 4 parties. Nouveau film.

Le Château du Silence, drame

N. B. La direction se réserve le droit de changer le programme.


Waïna

Nous nous trouvons dans les hautes montagnes de la Suède, au pays des Lapons.

Un jeune docteur fait un voyage de plaisir après avoir réussi son dernier examen. Brusquement il perd l’équilibre et tombe du haut des rochers dans l’abîme. Waina, une jeune Lapone, le trouve et parvient à l’amener en lieu sûr, d’où elle le conduit à sa maison. Le docteur fut soigné ici par les mains mêmes de Waina, et est bientôt en bonne convalescence. Pendant tout ce temps, Waina est devenue amoureuse de son malade et lui de son côté aime la jeune Lapone.

Sa disparition soudaine a inquiété chez lui sa famille et ses amis; ces derniers se décident d’aller à sa recherche et le retrouvent chez Waina. Il fait scs adieux à sa bien-aimée et retourne avec ses amis dans sa ville.

Un an après, Waina est devenue mère. Ne sachant plus résister aux menaces et aux cruautés de son père, elle se décide d'aller avec son enfant à la recherche de son fiancé.

Celui-ci a été nommé comme docteur adjoint dans un hôpital, et y a fait la connaissance d’urie garde-malade. Ils vont bientôt se marier. . , ,

Sans demeure, inconnue et abandonnée, Waina parcourt la ville et cherche asile dans une nouvelle bâtisse. Elle rêve de son bonheur passé et oubliant où elle se trouve, à moitié endormie, elle fait un faux pas et tombe dans la cave. Blessée elle est amenée à l’hôpital et y reconnaît son fiancé.

Elle confie tout son passé à sa garde-malade. Celle-ci, de com-

Het Huis van

▼K&HŒIZIWŒM Ed. Van Reeth

138, Nationalestraat

ANTWERPEN

heeft de eer te berichten aan het publiek, getroffen doorde oorlogsgebeurtenissen, dat het beschikt over magazijnen gezegd «Garde-Meubles» en dat het zich aanbeveelt in zijne welwillende aandacht. Al de zaken zullen afgehandeld worden aan de prijzen en voorwaarden van het Syndikaat der Verhuizers.

Verhuizingen voor de stad, de provincie en het buitenland.

Telegram-adres « Continent » Telefoon 4701.

ira (Hétpopole

0nOepsoise

N. M. van Verzekeringen gesticht in 1900

VRAAGT GOEDE AGENTEN

voor hare nieuwe afdeeling

Kapitalisatie

GEMAKKELIJK WERK HOOG COMMISSIELOON

Leysstraat 19

ANTWERPEN


passion renonce à son bonheur futur et conseille au jeune docteur de faire son devoir. Lui non plus n'a [»as oublié la jeune Lapone. Il court auprès de son lit de souffrances et lui dit: « Allons chercher notre enfant, Waina, et restons ensemble. »

Après un long séjour dans les tropiques, Frédéric Lagrange est revenu soirs le toit paternel et fa.t le bonheur de sa famille. Il y retrouve également Alice, sa f.ancée, qui est très heureuse de le revoir. Nahira, l’amante des pujs chauds, a suivi secrètement Frédéric en Euiope; elle s’es, cachée dans le parc du père d’Ahce, qui est terriblement effrayé par la vue de ce monstre. Alice remarque également Nahira, de peur son visage pâlit et elle tombe pr esque évanouie, tellement qu’elle s’est saisie. Frédéric trouve bientôt la solution de l'énigme. Celui-ci est invité à une soirée et trouve dans sa poche un bille! sur lemiel il lit: « Je t’attends ce soir, sinon crains ma vengeance. » Une sombre t passe dans son esprit. Il décide d’en Hntr avec Nahira, qui menace de briser son bonheur, et de se rendre encore ce soir môme dans la fosse aux lions. Comme il se faisait déjà lard, le père d’Alice cotise.Ile à ses invités de passer la nuit chez lui, et Ale se fait un vrai plaisir d’arranger elle-même hi chambre de son fiancé. Elle place un bouquet de fleurs dans un vase; ces mômes fleurs trahiront tantôt Frédéric. Celui-ci met une de ces fleurs à sa boutonnière et la perd pendant son départ mystérieux. Alice va se coucher et trouve la fleur accusatrice. Elle le suit et le retrouve auprès de l’étrangère. Profondément chagrinée, elle retourne chez elle et rompt avec Frédéric. Plusieurs mois après, Frédéric assiste à un garden-party et y rencontre Alice. Malgré de longs mois de séparation, il n’a pas effacé son souvenir et se réconcilie avec elle .La villa de Frédéric est bâtie sur les ruines d’un bourg, et il est très heureux de pouvoir indiquer à ses invités ses communications souterraines. Il possède en outre des appareils scientifiques qui provoquent l’étonnement chez sa jeune femme. A l’aide d’une pompe pneumatique, il fait le vide en quelques secondes dans un appartement fermé.

Nahira, sous le déguisement d’un domestique, se rend chez Frédéric et demande à être prise à son service. Frédéric, afin d’éviter plus de complications, accueille favorablement sa demande et raconte à sa femme qu'un ami lui a demandé d’engager •on domestique. Sa f.gure ne semble pas étrange à Alice. Nahira songe jour en nuit de quelle façon elle pourrait briser le bonheur des jeunes mariés. Bientôt elle remarque qu’Alice se rend souvent à l’observatoire de son mari. De nouveaux appareils encore emballés dans de la paille se trouvent à côté du télescope, et Nahira, profilant du moment que sa maîtresse est couchée dans un divan, arrange l’appareil de telle façon que les rayons solaires, concentrés dans l’objectif, mettent le feu à la paille. Une ruse de Nahira éloigne Frédéric de la maison. Celui-ci n’ayant pas trouvé Nahira au rendez-vous, es! pris de sombres appréhensions et retourne précipitamment chez lui. De loin il voit son télescope en flammes! Diff cdement il se fraie un passage entre feu et flammes. Il croit barrer le chemin à Nahira, qui se trouve dan» l’appartement, mais celle-ci, par une porte dérobée inconnue par

F. NOPPE-BRÜSSELAIRS

ht tooooel loa k Keri j MECHELSCHE STEENWEG 169. ANTWERPEN Diploma van L,r i4cn t'tijs, U eaetlanasche Tentoonstelling


Frédéric, disparaît dans nn souterrain qui aboutit à un therrne. Frédéric se roitcl à la chambre pour y chercher en vain Nahira enfermée. PenâiiU tout ce temps, Alice est à la recherche de Frédéric, et se rend également à l’observatoire. Nahira a secrètement poursuivi Alice, ferme précipitamment la chambré, met l'appareil en marche et disparaît. Les cris d’alarme d’Alice ne sont pas entendus, elle est emprisonnée et va trouver une mort certaine. L’air devient de plus en plus faible, Alice s’évanouit et sera bientôt asphyxiée. Frédéric parvient h la sauver. Néanmoins Alice, fortement indisposée, est forcée de garder le lit. Elle a des rêves très agités et son état, au lièu de s’améliorer, s’aggrave. Frédéric cherche la solution de cette histoire et des tracés 1 ili indiquent le chemin. La nuit suivante, il se ôache derrière le lit d’Alice; Nahira ne tarde pas de s’introduire dans la chambre, un flacon de poison en main. Frédéric l’empoigne, un cri s’échappe de sa gorge, mais c’était, trop tard. FPe avait versé le poison sur le lit et pris ce qui restait encore dans le flacon. Toutes deux Sont mortes.

Dans les glaces éternelles

Le film

L’opérateur qui, dans les moments les plus tragiques de l’expédition, tient toujours son appareil en mains, montre h nos yeux stupéfaits le voyage gigantesque daris un désert de glaces, il nous fait voir par des reproductions exactes de la nature comment le navire, encerclé par de gigantesques blocs de glace, reste majestueusement debout, tantôt soulevé par des glaces tournantes se déplaçant sans cesse, et tantôt partiellement couvert.

Les membres de l’expédition, convaincus de le equation périlleuse du navire, doivent le quitter comme éiant irrémédiable ment perdu.

Encerclé et écrasé par les lourds blocs de glace, le navire, le plus grand sacrifice de l’expédition, sombre dans la mer profonde, abandonnant sans pitié les naufragés aux fureurs de la mer et aux froids des glaces.

Avec la perte du navire commence pour les naufragés une vie de misères et de fatigues que néanmoins ils supportent avec un courage et une audace sans pareille.

Le film nous montre tous ces momenls tragiques. Ce sont des vues artistiques, respectant en tout la plus grande réalité, et présentant aux yeux du spectateur ces moments terribles et dramatiques.

Il n’est pas uniquement une réalité, mais un document de la plus haute importance qui portera son renom de par le monde. Il évoquera partout où il sera présenté l’extase et le frémissement, sera accueilli par des hommes de science, d’universités et de sport et restera un éternel et fidèle souvenir de l’expédition dans les glaces éternelles.

WERK DER AARDAPPELSCHIL

“ Groene Ster,,

7, Van Craësbeeckstraat, 7, Antwerpen

LBNDENBLOEMEN

voor Lindenthee, aan 4 fr. per kilo

N. B. Men kan dit laatste met kleine hoeveelheden aldaar verkrijgen. Medeburgers en Medeleden 1

Geeft uw nutteloos papier, kurkenstoppen, enz., aan onze ophalers.

• VERSCHENEN bij :

JAN B0UCHER1J, Hopland 22, i

* en alom venknijgtoaan:

Vertelselboekje I

§ EERSTE REEKS

S Inhoud: Klein Duimken — Roodkapje —Asschepoetster

* — Rijkaart met de Kuif — De schoone SlaapsterinhetBosch • — Koning Welbemind — Ezelsvel — Blauwbaard — De g Gelaarsde Kat — De schoone Koopmansdochter en de

* Prins-Monster. 96 bladzijden

I Prijs: 25 centiemen


De Wraak van het Noodlot, treursp. in 3 d. Vengeance du destin, drame en 3 parties

Moeders Evenbeeld

treurspel in 4 deelen - Nieuwe film

L’image de sa Mère

drame en 4 parties - Nouveau film

Het Kasteel der Stilzwijgendheid

treurspel

Le château du silence

drame