Programme from 4 to 5 March 1917Booklet

Bron: FelixArchief nr. 1968#48

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.

Show the facsimiles of this programme bookletANTVERPIA

Groothandel in Gekleurde en andere Papieren

voor Boekbinders, Doozenmakers, Cartonnagefabrieken, Schrijnmakers en aanverwante vakken.

5, Otto Veniusstraat, 5

(nabij de Leysstraat), Antwerpen

Bijzonderheid in alle soorten Blinkend, Marmer- en Mozaïekpapier, Chagrijn-, Moiré- en Lederpapier, enz.,

PAPIERHANDEL

JAN BOUGHERIJ

Hopland, 22

ANTWERPEN

Registers, Opschrijfboeken Kopijboeken, Repertoires Klasseerders, Inktpotten enz. enz.

J(inds/(orvengoed fCommuniek/eederen PRET-VAN DEN BERGH

52 Diepestraat 54

Drogerij J. BRAECKMANS

Drogerijen 24, Statieplein, 24 Kleuren k

Scheikundige Produkten Telefoon 7383 Vernissen, enz. p

Alle fotografische benoodigdheden en bewerkingen jf

Projectie — Kinematografie — Tooverlantaarns

enz. enz.

Huis sinds 20 jaar bestaande, De Keyserlei, 54.

KINKHOEST

VERKOUDHEID, VALLING

De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veertien dagen met

Christiana Balsem

en Siroop

Prijs: Remediecompleetfr. 2.50

GrooleEngelsclieApolIieek

Falconplein 35 en Lange Koepoortstraat 24

ANTWERPEN

KinemaZoologie

Zondag 11 Maart

te 4- en 8 torenuur

Maandag 12 Maart

om 8 1 /4 torenuur

Buitengewone vertooningen Eerste

voorstelling te Antwerpen van

ALS DE KAT VAN HUIS IS

Nieuwe film in Januari 1917 uitgegeven. Groot lachsucces.

ZURENBORG

Te huren en te koopen schoone

hedendaascheoedebouvde Huizen

in allen aard en alle prijzen.

Zich wenden: GROOTE HONDSTRAAT 44

TRAMS rw 8, 9 en 11.

Institut de Beauté, 3,meBouria

MANUCURE

SCHOONHEIDS VERPLEGING 6N PRODUKTEN voor de TINT, BUSTE EN HANDEN.

MASSAGE HAARVERF HENNÉ Modellen voor het nieuw Coiffure

SOINS ET PRODUITS pour L’EMBELLISSEMENT du TEINT DU BUSTE ET DES MAINS. CURES ANTIRIDES — MASSAGE TEiNTURE HENNÉ Postiches pour la nouvelle Coiffure

ONDULATIONS — ABONNEMENT

LAVA FRÈRES


De Kinderen van Kapitein Grant

Eerste deel.— Lord Glenarvan, vergezeld van zijne jonge vrouw Helena, kruist voor Glasgow aan boord van zijn yacht « Duncan », kapitein John Mangles. In de maag eener haai, door de bemanning geharpoend en aan dek geheschen, vinden zij eene flesch, welke eene bijna onleesbare oorkonde bevat. Lord Glenarvan stelt vast dat het stuk betrekking hoeft op kapitein Grant, wiens schip drij jaren te voren verloren ging op de kusten van Patagonië. Een in de « Times » afgekondigd uittreksel dier oorkonde, valt onder de oogen der kinderen Robert en Mary Grant, die zich tot Lord Glenarvan wenden, hem smeekende hun vader hulp te gaan bieden. Glenarvan neemt aan

Met het krieken van den dag zeilt de « Duncan » naar Patagonie, de moedige verlossers en de twee kinderen medenemende. Gedurende de reis vertoont zich Jacques Paganel, die naar Indiy moest vertekken, doch zich van boot vergist had. Het doel der reis vernomen hebbende, besluit Paganel aan boord van de « Duncan » te blijven. Zijne tegenwoordigheid is de navorschers nuttig, want op de kusten van Chili geen spoor gevonden hebbende, bewijst Paganel dat het van belang is kapitein Grant binnen het Amerikaansche vasteland op te zoeken. De « Duncan » zal in de Atlantische wateren den ontdekkingstocht afwachten.

Tweede deel. — De vuurspuwende bergketens zijn moeilijk te beklimmen. Honger en koude ontnemen aan de reizigers den moed, die in eene hut in slaap vallen, ’s Nachts heeft eene aardbeving plaats en de ijsberg waarin de hut gevestigd was gaat naar de diepte, de navorschers aan zijne hellingen vastgeklemd, meêslepende. Onverwacht daalt een reusachtige grijpgier naar de rotsen, Robert medenemende. De bevelvoerder Patagon Thal-cave verschijnt op eene verhevene klip, legt aan, vuurt, en de vogel aan het hoofd getroffen daalt, op de vlerken drijvende met zijne levende prooi. Robert is gered.

ßeroepschool van DAAD- EN SNIJKUNDE i ßsierMmeV. ROCK-CLUYTENS

120, Viaduct-Dam, 120 - ANTWERPEN

De volledige leergangen worden gegeven aan den prijs van 10 franken per u maand. De leerlingen mogen hunne eigene en familie-kleedingstukken ver- r vaardigen.

Men kan zich dagelijks laten opschrijven.

Guillaume CAMPO

Kunsthandel van eerste orde

Adres en Private Galerie

Parochiaanstraat, 4

ANTWERPEN

Centraal Wisselkantoor

50, Minderbroedersrui, 50 ANTWERPEN

Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaal HOLLAND Koopt;

Coupons, Vreemd geld, Fondsen, tegen de hoogste prijzen.

Alle inlichtingen gratis.

Bestendige Tentoonstellingen:

Zaal Wijnen, Meir, 47.

Galerie Lamorinière, Meir, 75. Zaal Buyle, Meir, 129.

Salon Campo, Leopoldstraat, 51.

Bureau Central de Change

50, Canal des Récollets, 50

ANVERS

Succursale: Brugstraat, 24, Roosendaal HOLLANDE

Achète:

Coupons, Monnaies Étrangères, Fonds Publics auxplus hautsprlx.

Tous renseignements gratis.

fllgemeene Inrichting van fOeubeleering

23, Gemeentestraat, 23

Ch.Blockhuys &Zoon

glazenmaker en Kunstgmsramen

Justiciestraat - 77 - Antwerpen


Derde deel. — In een dorp vóórziet de karavaan zich van paarden en trekt de pampas in. Zij lijden vreeselijk aan warmte en dorst, doch bereiken' eene rivier waar een verlaten beluik hun tot schuilplaats dient gedurende den nacht. Door wilde stieren aangevallen, springt Robert te paard en vlucht het veld in, achtervolgd dooi- de vergramde dieren, Na hevige droogte komt regen; de rivieren treden buiten hare oevers, en de ontembare stroo-men bereiken de ontstelde reizigers. Een eenzame boom strekt hun tot schuilplaats, ’s Nachts barst een schrikkelijk onweder los, de bliksem steekt den boom in brand, doel» een draaistorm ontwortelt den boom en slaat hem in de golven neer. Na lang drijven stoot de boom tegen een heuvel en nogmaals zijn de na-vorschers gered. Op den top des heuvels bemerken zij den Atlantischen oceaan, met op de afgesprokene plaats de « Duncan ». Geen spoor van kapitein Grant in Amerika gevonden hebbende, besluiten zij naar Australië te zeilen.

Vierde deel. — Op Australischen bodem ontmoeten zij Ayrton, die kort voor de schipbreuk der « Britania » door kapitein Grant wegens poging tot muiterij in Australië ontscheept werd en nu overste eener misdadigersbende was. Hij toonde aan Lord Gle-narvan zijn dienstboekje van onderbootsman en verzekerde dat de kapitein in het binnenland door inboorlingen gevangen werd. Ayrton heeft het plan opgevat zich van de « Duncan » meester te maken. De kleine troep begint de opzoekingen onder Ayrton’s leiding, die hem verraderlijk naar een moeras voert, waar de

IIMAQTINF 3> Rue Bourla

LUltlnU I lilt Produits de Beauté

Verzekert op allen ouderdom de volle ontwikkeling en vastheid der BORST.

Pour développer et raffermir immédiatement et â tout âge la POITRINE.

Verschenen bij JAN BOUCHERIJ, Hopland 22

Ie Reeks en alom verkrijgbaar 96 Bladz.

Inhoud: Klein Duimken — Roodkapje — Asschepoetster — Rijkaart met de Kuif — De schoone Slaapster in het Bosch — Koning Welbemind — Ezelsvel — Blauwbaard — De Gelaarsde Kat— De schoone Koopmansdochter en de Prins-Monster. — Prijs: 25 centiemen.

jjSïp ii$tB IJUJ051I! iüüÉSü üusiiïi üÜiüii

TCOLE SPECIALE

19, HOPLAN D, ig ig, Rue Houblonnière, ig

ANTWERPEN — ANVERS

LEVENDE TALEN BOEKHOUDEN

SNELSCHR1FT

MACHIENSCHRIFT

5Pgm per maand

« b b 2 lessen per week

Vraag kosteloos inliolitinexi.

Allerfijnste geraffineerd ZOUT

SODA van allereerste hoedanigheid Ü

In 't groot en in ’t klein. S

SPECERIJEN en andere huishoudelijke waren »

HO PLAN D, 30 (hoek Lange Gang) |

I SEL raffiné fin-fin I

I SEL DE SOUDE de toute première qualité i

<§ En gros et en détail.


wagen in hot slijk blijft zitten. Niet vooruit, kunnende, begeeft Lord Glenarvan zich per spoor naar Melbourne om met de bemanning van de « Duncan » eene reddersploeg te vormen en den troep uit het gevaar te redden. Om zulks, te beletten, beveelt Ayrton aan zijne misdadigers de Cambridgebrug, waar de trein met Lord Glenarvan moet over rijden, open te draaien, Robert heeft Ayrton’s plan ontdekt en weet dit te verijdelen. Lord Glenarvan wil zich van den booswicht meester maken; een schot knalt, Lord Glenarvan valt, terwijl Ayrton do vlucht neemt.

Vijlde deel. — De toestand is wanhopig. Lord Glenarvan dicteert aan Paganel een bevel voor Tom Austin, dat de dappere Muraldy zal trachten over te brengen. Ayrton, die bij den wagen geslopen was, heeft alles afgeluisterd en de moedige boodschapper wordt onderwege door een kogel getroffen. Ayrton tast hem af en neemt den brief die hem alle gezag op de « Duncan » moet geven. Zoo zou het schoonste der Schotsche vachten een roovers-yacht worden.

Glenarvan rust een goëlet uit om Melbourne te bereiken, en van daar naar Engeland tc zeilen. De goëlet strandt op de Zee-landsche klippen en bij het landen worden de reizigers gevangen genomen door de Maorisen, wier stamoverste beslist dat zij des anderendaags ter dood zullen gebracht wordt. Paganel en Robert kunnen ontsnappen.

Zesde deel. — Terwijl de ongelukkigen zich in hunne duistere hut bereiden om heldhaftig te sterven, gelukken de jeugdige Robert en Paganel erin, een onderaardschen gang te vinden die naar de zee leidt, langswaar zij hunne vrienden redden. Op zee ligt een sierlijk schip geankerd. Lord Glenarvan en zijn troep zetten eene prauw uit. Intusschen hebben de Maorisen ook het strand bereikt en beginnen met hunne prauwen de achtervolging. De vluchtelingen bereiken ongedeerd het schip dat de « Duncan » is, nog steeds onder het bevel van den trouwen Tom Austin, Ayrton, na gepoogd te hebben de bemanning tot opstand te brengen, was geketend geworden. Geen enkel spoor van den verdwenen kapitein vindende-, is Lord Glenarvan genoodzaakt naar Engeland- terug te keeren.

Zevende deel. — Het is nacht. Op het dek van het schip betreuren de twee- weezen hunne vervlogene hoop. Robert trilt. Het dünkt hem in de verte een licht te bmerken. Zij roepen. Met eenvoudige voorkennis vermoeden de kinderen huns vaders tegenwoordigheid aan gene zijde' der golven. Met de ochtendschemering ontwaren zij eene onbekende landstreek. Schuitjes worden uitgezet en varen naar de kust. Eensklaps slaken Robert en Mary een zegekreet. Op eene verhevene klip steekt een man de armen naar hen uit, het is hun vader, kapitein Grant.

Tot boeting zijner misdaden wordt Ayrton veroordeeld op het verlaten eiland te- verblijven.

De terugkomst van kapitein Grant in Engeland is eene nationale gebeurtenis. Mary Grant werd verloofd met een scheeps-pitein en Robert scheept op de wateren van den Stillen Oceaan.

Zorgen wij ervoor, nu dat de algemeene hervatting der zaken aanstaande is, ons niet te laten verrassen, wanneer zij er zijn zal.

Wachten wij niet, totdat de gelegenheid daar is, om ze te laten ontsnappen, omdat wij geen bekwaamheid hebben om er vrucht uit te trekken

Gedurende deze enkele maanden, weken of dagen die ons nog van dit lang verbeidde oogenblik setteiden, maken wij ze ons ten nutte, om ons op de hoogte te stellen van eene vreemde taal.van den Handel en het Boekhouden. Deze kennissen zullen ons dadelijk van nut zijn, en de kleine uitgave zal door de eerste maand arbeid vergoed worden.

Iedereen, Damen en Juffrouwen, heeren en Jonge lieden kunnen de Gezamentlijke of Private Leergangen volgen, welke de MODERN SCHOOL 41, Meirplaats, inricht.

Inlichtingen en Proefles kosteloos. Zich wenden tot het Bestuur

41, Meirplaats, 41

A présent que la reprise générale des affaires approche, tâchons de ne pas nous fairesurprendre quand elle arrivera.

N’attendons pas que l’occasion soit là pour la voir s’échapper faute de capacités pour en tirer profit.

Pendant ces quelques mois qui nous séparent encore de ce moment, profitons en pour nous mettre au courant d’une langue étrangère, du commerce et de ta comptabilité. Ces connaissances nous seront utiles immédiatement et la petitedépensesera remboursée par le premier mois d’occupation.

Tout le monde, Dames et Jeunes Filles, Messieurs et Jeunes-Gens pourront suivre les Cours collectifs ou privés qui sont organisés à la MODERN SCHOOL, Place de Meir, 4L

Renseignements et leçons d’essai gratuits, en s’adressant à la direction

41, Meir, 41

BELGISCHE SCHOOL gesticht in Jannari 1915

58, Welvaartstraat (Justicie-Paleis)

Volledige Leergangen

Fransch

Engelsch

Italiaansch

Spaansch

Duitsch

Boekhouden

Snelschrift

Machienschrijt

5 frank per maand 2 lessen per week

1° Engelsch, Snel- en Ma- jj chienschrift.

2° Boekhouden, Engelsch en F Machienschrift. (S

3° Rekenen, Duitsch en Ma- E chienschrift. L

15 fr. per maand k (10 lessen per week)


I Gebruikt tijdens de Poos in de Örinkzalen:

B Extra Gersten 1/2 0.20 I Koffie, Melk 0.40

Ê Blonde » 0.40 ; Limonade 0.40

jf Enz.

SPELWIJZER

DER

Publieke Vertooningen met Muziek

van Zondag 4- Maart om 4 en 8 torenuur, en Maandag 5 Maart om 8 1/4 torenuur

1. Preludium in re J. S. Bach

2. Deauville, reis

3. Leor.ce, dichter, tooneelspel

4. Vertelling voor fluit en orkest A. Timmermans

Solist: F. VALC.K

5. Voorheen was ik prinses

Dramatisch tooneelspel in 3 deelen. — Nordisk-film.

6. Carmen, fantazij G. Bizet

7. De Kinderen van Kapitein Grant

Groote avonturenroman in 7 deelen, naar het beroemde werk van Jules Verne. — Ie en 2e deelen.

Bericht voor de Avondvertooningeti. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heerem ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang iangs de Marmeren Zaal).

’s Avonds: 10 minuten poos tusschen nummers 7 en 8.

È Pendant l’Entraete dégustez au Buffet du Café:

H Orge Extra 1 2 0.20 ! Café, Lait 0.40

U Blonde » 0.40 ! Limonade 0.40;f

I Etc-

PROGRAMME

DES

Représentations publiques avec auditions musicales

du Dimanche 4 mars à 4 et à 8 h. (de la tour), et du Lundi 5 mars à 8 14 h. (de la tour)

1. Prélude en ré I. S. Bach

2. Deauville, voyage

3. Léonce, poète, comédie

4. Conte pour flûte et orchestre A. Timmermans

Soliste: F. VALCK

5. Jadis j’étais princesse

Comédie dramatique en 3 parties. — Nordisk-film.

6. Carmen, fantaisie G. Bizet

7. Les enfants du capitaine Grant

Grand drame d’aventures en 7 parties, d’après le célèbre roman de Jules Verne. — Ie et 2e parties.

Avis pour les Représentations du Soir. — Afin de ne pas déranger les auditions musicales, le public occupant les places du Rez-de-chaussée aura exclusivement accès aux Lavatories et W C (pour Dames et Messieurs) installés au Jardin d'hiver et au Café accès par la Salle des Marbresi.

Le soir: Pause de 10 minutes entre les nus 7 et 8.

VRUGH7EKen GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE

IDEAL

FRUITS et

LÉGUMES

en Bocaux

LES MEILLEURS


*= Vraagt aan uwen leverancier Demandez à votre fournisseur?

beb beste der

2<0C§5pO0CÎCTS en poudre |

van onovertrefbare hoedanigheid! Surpasse toutes les autres marques ä

le meilleur des Savons

Fabrieken te Antwerpen: STiüFSElSTRAAT, 8-10. Bureelen:

Antwerpen: STIJFSELSTRAAT, 12 Brussel: de BrouckèrbT’laats, 46. Luik: Ruk des Dominicains, 8.

Fabriques à Anvers:

RUE DE L’AMIDON, 8-10.

Bureaux:

Anvers: RUE DE L’AMIDON, 12 Bruxelles: Place de Brouckère, 46 Liège: Rue des Dominicains, 8.

8. De Kinderen van Kapitein Grant

3e en 4e deelen

9. Spaan sehe Wals P. Lacome

io. De Kinderen van Kapitein Grant

5e, 6e en 7e deelen

Zondag 1 1 en Maandag 1 2 Maart Buitengewone voorstellingen

Als de Kat van huis is, groot kluchtspel in 4 deelen. Nieuwe film in Januari 1917 uitgegeven en voor de eerste maal in België vertoond. — Groot lachsucces

Vrome leugen, treurspel De Medeplichtige, treurspel

De Chekbrief, tooneelspel Er worden modellen gevraagd, tooneelspel

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht den spelwijzer te veranderen.

1 PAPIERHANDEL

4 BOEK- en STEENDRUKKERIJ, BOEKBINDERIJ

ÏL iSlï

HOPLAND 22, ANTWERPEN

REGISTERS, DAGBOEKEN, KOPIJBOEKEN, KLASSEERDERS, enz.

Beste zegellak in verschillende kwaliteiten.

8. Les enfants du capitaine Grant

3e et 4e parties

9. Valse espagnole P. Lacome

io. Les enfants du capitaine Grant

5e, 6e et 7e parties

Dimanche 11 et Lundi 1 2 mars Représentations extraordinaires

Quand le Chat est parti, grand vaudeville en 4 parties. Nouveau film édité en janvier 1917 et passant pour la première fois en Belgique. — Grand succès de rire.

Pieux Mensonge, drame Le Complice, drame

Le Chèque, comédie On demande des modèles, comédie

N. B. La direction se réserve le droit de changer le programme.


Les enfants du capitaine Grant

Première partie. — Lord Glenarvan, accompagné de sa jeune femme Helène, croise devant Glasgow à bord de son yacht « Dun-ca », capitaine John Mangles. Dans l’estomac d’un requin harponné par l'équipage, ils trouvent une bouteille, qui contient un archive presque illisible. Lord Glenarvan constate que cetie pièce se rapporte au capitaine Grant dont le navire sc perdait, trois ans auparavant, sur les côles de Patagonie. Un extrait de la pièce paru dans le « Times », est remarqué par les enfants Robert ft Mary Grant, qui s’adressent à Lord Glenarvan pour le prier de rechercher leur père. Glenarvan accepte.

De grand matin déjà, le « Duncan » se dirige vers Patagonie, emportant les courageux sauveteurs et les deux enfants. Pendant le voyage se montre Jacques Paganel, qui devait partir aux Indes, mais se trompait de bateau.Ayant appris le but du voyage, Patagon décide de rester à bord du » Duncan ». Sa présence à bord est utile, car n’ayant trouvé aucune trace sur les côtes de Chili, Paganel prouve qu’il est important de rechercher le capitaine Grant à nntérieur du pays. Le « Duncan » attendra l’expédition dans l'Atlantique.

Deuxième partie. — Les cratères sont difficiles à passer. La faim et le froid enlèvent tout courage aux voyageurs, qui s’endorment dans une chaumière. La nuit, un tremblement de terre

Het Huis van

YEStHUriMIJSGSK Ed. Van Reeth

138, Nationalestraat

heeft de eer te berichten aan bet publiek, getroffen door de oorlogsgebeurtenissen, dat het beschikt over magazijnen gezegd • Garde-Meubles» en dat het zich aanbeveelt in zijne welwillende aandacht. Al de zaken zullen afgehandeld worden aan de prijzen en voorwaarden van het Syndikaat der Verhuizers.

Verhuizingen voor de stad, de provincie en het buitenland. Telegram-adres « Continent » Telefoon 4701.

IfQ (Détpopole

Qnöepsoise

N. M. van Verzekeringen

gesticht in 1900

VRAAGT GOEDE AGENTEN

voor hare nieuwe afdeeling

Kapitalisatie

GEMAKKELIJK WERK

HOOG COMMISSIELOON

Leysstraat 19

ANTWERPEN

SflPflü

Zeeppoeder

is overal te verkrijgen

Zeephaiidel

Stijfselrui, 35

ANTWERPEN

Gesticht in 1913

Belgische Brevetten

257733

260011


se produit et la montagne de glace sur laquelle la chaumière était établie, s'enfonce, entraînant les voyageurs qui s’accrochent à ses escarpements. Tout à coup un aigle gigantesque descend vers les rochers, emportant Robert. Patagon Thalcave parait sur-une hauteur, met en joue l’oiseau qui, touché à la tête, descend en planant avec sa proie vivante. Robert est sauvé.

Troisième partie. — La caravane s’équipe dans un village et se rend dans les pampas à cheval. Leurs souffrances sont terribles ii cause de la chaleur et de la soif, mais ils atteignent une rivière à bord de laquelle ils trouvent un refuge pour la nuit dans une chaumière abandonnée. Attaqués par des taureaux sauvages, Robert saute à cheval et s’enfuit dans'les champs, poursuivi par les animaux en fureur. Après la forte sécheresse vient la pluie; les rivières débordent et les torrents impétueux atteignent les voyageurs atterrés. Un arbre isolé leur sert d’abri. La nuit un orage terrible éclate, la foudre frappe l’arbre, mais un cyclone déracine l’arbre et le projette dans les flots. Longtemps l’arbre flotte, mais arrive finalement contre une colline, et de nouveau les explorateurs sont sauvés. Sur la colline, ils aperçoivent l’océan Atlantique, et voient le « Duncan » ù, la place désignée. N’ayant trouvé aucune trace du capitaine Grant en Amérique, ils se décident à mettre le cap sur l’Australie.

Quatrième partie. — Sur territoire australien ils rencontrent Ayrton qui, peu avant le naufrage de la « Britania », fut mis à terre en Australie pour insubordination, et qui est devenu chef

PAPIERHANDEL BOEK- en STEENDRUKKERIJ, BOEKBINDERIJ

HOFBÄMB ÄMTWERFEM

= HOTEL CAFÉ ALBERT

Statiepiaats 6 — Place de la Gare 6

ANTWERPEN — ANVERS

Eigenaar M. BOUTET Propriétaire BILLARD — KOUD BUFFET — VER- j BILLARD — BUFFET FROID

VERSCH1NGEN VAN P KWALITEIT CONSOMMATIONS DE P CHOIX DRINKT HET DUBBEL GARSTEN; DÉGUSTEZ L’ORGE DOUBLE BLONDE ALBERT BLONDE ALBERT

BIJZONDERHEID VAN HET HUIS I SPÉCIALITÉ DE LA MAISON

Prac fi b brood toa R Keri j

MECHELSCHE STEENWEG 169. ANTWERPEN

Difiloma van Grooten Prijs, Wederlandsche Tentoonstelling içji.

F. NOPPE-BKUSSELAIRS


de bandits. Il montre ù Lord Glenarvan son livret de service comme tirnonnier, et assure que le capitaine fut fait prisonnier par les indigènes. Ayrton a le plan de se rendre maître du «Dunchn», La petite troupe commence les recherches sous lu conduite d’Ayr-ton, qui les mène traîtreusement vers un marais, où le chariot s'enfonce dans la vase. Ne sachant plus avancer, Lord Glenarvnn se rend par rail à Melbourne pour former une équipe de sauvetage avec l'équipage du « Duncan ». Pour empêcher cela, Ayr;on donne ordre à ses bandits d’ouvrir le pont de Cambridge, sur lequel doit passer le train qui emporte Lord Glenarvan. Robert, qui a découvert le plan d’Ayrton, sait le déjouer. Lord Glenarvan veut se rendre maître du bandit; un coup de feu éclate, Lord Glenarvan tombe, tandis qu’Ayrton prend la fuite.

Cinquième partie. — La situation est désespérée. Lord Glenarvan dicte à Pagnel un ordre pour Tom Austin, et prie le courageux Muraldy de le porter à destination. Ayrton, qui s’était approche du chariot, a tout entendu et le courageux délégué est touché par une balle en route. Ayrton lui enlève la lettre qui doit lui donner toute autorité sur le « Duncan ». Ainsi le plus beau yacht écossais deviendrait un yacht de corsaires.

Glenarvan appareille une goélette pour atteindre Melbourne ét se rendre de là en Angleterre. La goélette fait naufrage sur les côtes New-Zéelandaises, et les voyageurs sont faits prisonniers par les Mao rises, dont le chef décide de les mettre à mort dès le lendemain. Paganel et, Robert parviennent à s’échapper.

Sixième partie. — Tandis que les malheureux se préparent à mourir héroïquement, le jeune Robert et Paganel réussissent à trouver un souterrain qui conduit à la mer, et par où ils sauvent leurs amis. Un joli navire se trouve ù l'ancre. Lord Glenarvan et sa troupe sautent dans une barquette. Mais les Maorises ont atteint les côtes et la chasse commence. Les fugitifs atteignent heureusement sain et sauf le navire, qui est le « Duncan », et qui se trouve toujours sous les ordres du fidèle Tom Austin. Ayrton fut enchaîné après avoir tenté de révolter l’équipage. Ne trouvant aucune trace du capitaine dispara, Lord Glenarvan est obligé de retourner en Angleterre.

Septième partie. — C’est la nuit. Sur le pont du navire les deux orphelins pleurent leur espoir disparu. Robert tressaille. Il lui semble avoir vu une luiniôie dans le lointain. Ils appellent. Un simple pressentiment avertii les enfants que leur père se trouve de l’autre côté des flots. Au lever du jour ils aperçoivent une contrée inconnue. Des barques sont mises à l'eau et dirigées vers la çôtc. Tout à coup Robert et Mary jettent un cri triomphant. Un homme tend les bras vers eux, du haut d’une falaise, et ils reconnaissent leur père, le capitaine Grant.

En punition de ses crimes, Ayrton est condamné à habiter l'ile abandonnée.

Le retour du capitaine Grant en Angleterre est un événement national. Mary Grant est fiancée à un capilaine*de navire et Robert s’embarque et va croiser dans l’océan Antarctique.

WERK DER AARDAPPELSCHIL

“ Groene Ster,,

7, Van Craésbeeckstraat, 7, Antwerpen

LiliDENBLOEMEli

voor Lindenthee, aan 4 fr. per kilo

N. B. Men kan dit laatste met kleine hoeveelheden aldaar verkrijgen. Medeburgers en Medeleden I

Geeft uw nuttelooi papier, kurkenstoppen. enz., aan onze ophalers

; VERSCHENEN bij :

JAN BOUCHERIJ, Hopland 22,

• en alom verkitljgkma*«:

I Vertelselboekje

• EERSTE REEKS

» Inhoud: Klein Duimken — Roodkapje —Asschepoetster

• — Rijkaart met de Kuif — De schoone Slaapsterinhet Bosch » — Koning Welbemind — Ezelsvel — Blauwbaard — De Qelaarsde Kat — De schoone Koopmansdochter en de J Prins-Monster. 96 bladzijden

• Prijs : 25 centiemen

Drukk. Jan Boucherl), — Z.N. 4354, 2/3/17.


BELANGRIJK BERICHT

De Besturen van den Kinema-Zoologie en van den Wintergarten, hebben te beginnen van 16 Maart aanst., mits groote geldelijke opofferingen, het UITSLUITELIJK OPVOERRECHT der eerste voorstellingen in België der vermaarde filmen NOR DISK van Kopenhagen eil SVENSKA van Stockholm bekomen.

Al deze groote kunstfilmen zijn nieuw en slechts in 1916 en 1917 uitgegeven.

AVIS IMPORTANT

Les Directions du Cinéma Zoologie et du Wintergarten, se sont assurés, à partir du 16 mars, moyennant de gros sacrifices pécuniers, le DROIT EXCLUSIF des premières représentations en Belgique des célèbres films NORDISK de Copenhague et SVENSKA de Stockholm.

Tous ces grands films d'art sont neufs et n’ont été édités qu’en 1916 et 1917.