Programme from 9 to 10 Sep. 1917Booklet

Bron: FelixArchief nr. 1968#73

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.

Show the facsimiles of this programme booklet


jr /o 9

1 II II II II II II II 13

DRükk JAN BOUCHERIJ


VERVANGT DE

vtnvAnui ui. m m'

Beste KOFFIE

BIJ AËLE WINKELIERS TE VERKRIJGEN

Allerfijnste geraffineerd ZOUT

SODA van allereerste hoedanigheid

In ’t groot en In ’t klein.

SPECERIJEN en andere huishoudelijke waren H OPLAND, 30 (hoek Lange Gang) |

EUMASTINE

Schoon heidsprodu kt

Verzekert op allen ouderdom de volle ontwikkeling en vastheid der

IBOZEST

3, Bourla straat;, 3

ZURENBORG

Te huren en te koopen schoone

hedendaa£scheoedebouv\/de Huizen

in allen aard en alle prijzen.

Zich wenden: GROOTE HONDSTRAAT 44

TRAMS f>rs 8, 9 en 11.

Knipt dit uit:

Huisvrouw, indien gij wilt hebben dat uw linnen in de wasch niet wordt aangetast, indien gij het helder en wit begeert doet dan uwen wasch met

ORANJEBLOESEM

Voor ’t groot:

Waalsche Kaai, 58

ANTWERPEN

ZOUT

Handelaars! Altijd beschikbaar in de mekanieke Zoutmaalderij van j

Willem van Driel

Vlaamsche Kaai, II, te Antwerpen

tegen billijken prijs, groote en kleine partijen zeer fijn KEUKENZOUT.

Tevens beschikbaar GROF ZOUT voor opleg van eetwaren, enz. — Kan alle soorten zout leveren.

VRAAGT STALEN EN PRIJZEN!

fFm n

Drukk. Jan Boucherij. — Z. N. 8403.


De Laatste van zijn Geslacht

Op eene berghoogte verheft zich het kasteel der voorouders Brackenbourg, hetwelk een armoedig dorp beheerscht. Het is daar dat de gravin Irma, oude verlamde dame, met haar zoon verblijft. Rodolf geeft zich aan de grootste ontucht over. Hij behandelt manschen en dieren met ruwheid en wordt door iedereen gevreesd.

Het is te vergeefs dat de oude gravin hem smeekt in het huwelijk te treden met een adellijk meisje, denkende op die wijze een einde aan zijne grillen te stellen. Hij weigert. De adellijke en fiere inborst zijner verloofde laat hem koud en geheel zijn hartstocht gaat naar de schoone herbergierster van het dorp, welke hem door hare vurige blikken en vrijpostige gebaren ganscli in betoo-vering houdt.

Sinds eenigen tijd komt de graaf zijne avonden bij de schoone herbergierster doorbrengen, en dan moet Maria bij Rodolf blijven, want hij wil haar gansch voor zich alleen hebben. Doch Maria is slim. — De minnares van graaf Brackenbourg blijven? — Neen. — Het is gravin Brackenbourg dat zij wil worden En Rodo'f, door hartstocht gek gemaakt, stemt er in toe.

In de kapel van liet kasteel wordt het huwelijk der schoone herbergierster ingezegend. Er zijn geene uitgenóodigden. De graaf wil geen feest: hij wil zijne vrouw.

De oude gravin weigert hare schoondochter te herkennen, daar zij eene schande is voor het geslacht der Brackenbourgs.

Maria is gelukkig in haar huwelijk. Zij heeft slechts één verlangen: de liefde van haren echtgenoot te kunnen behouden. Gedurende eenigen tijd gelukt zij er in. Weldra vermindert de liefde van Rodolf, hij begint zijne vrouw te veronachtzamen en

mmmmm

Sf Rookt de tabakprodukten der

jhuizen “ PATRIA,,

0 Hoofdbureel te Antwerpen:

§ 94, Van Stralenstraat, 94

BedePoclesfcPaab, 4b w n.., . , . . » CaPnotstPaat, 146

Q Bijhuizen te Antwerpen: { Boogstwaat. 13

( GPooteSfceencüeg,25, BePCliem

Fabriek: Antwerpsche Steenweg te Schelle-Bureel te Amsterdam: Pieter Jacobstraat.

Guillaume CAMPO

Kunsthandel

Oude en hedendaagsche schilderijen Adres en bijzondere Kunstgalerij

Parochiaanstraat, i

ANTWERPEN

Bestendige Tentoonstellingen: van 11 tot 6 ure Zaal Wijnen, Meir, 47.

Galerie Lamorinière, Meir, 75. Zaal Bayle, Meir, 129.

Salon Campo, Leopoldstraat, 51. Schattingen, Waardeeringen, Openbare verkoopingen, enz.

De personen welke oude of moderne schilderijen wenschen te verkoopen beta-en commissie alleen in geval van verkoop.

PAPIERHANDEL

Jfllï BOUGHERIJ

Hopland, 22

-A.1STT WERPEN

Registers, Opschrijfboeken Kopijboeken, Repertoires Klasseerders, Inktpotten enz- enz.

§ WATERORGANEN BLAAS - NIEREN

De behandeling van Dokter CHARLUS geneest alle inflammatiën en ziekten der waterorganen, uitloopingen, steen, lendenpijn, witte verliezen, troebele, brandende of pijnlijke waters.

Spoedige genezing zelfs in de ergste gevallen.

PBUS: Ö@FMIE

De waters der zieken zullen in ons laboratorium KOSTELOOS onderzocht worden.

ZIEKEN

In deze moeilijke omstandigheden en zoolang dat de Oorlog zal duren, zullen wij de recepten der geneesheeren met de meeste zorg uitvoeren aan halven prijs.

Volksapolheek BREDERODESTRAAT 126, Antwerpen ’’Zuid „

ZON- en FEESTDAGEN heel den dag open.


OTJID PAPIER

Rechtstreeksche opkooper voor Belgische papierfabrieken, kan ik de hoogste prijzen betalen voor alle afval van Papier.

Gewaarborgde vernietiging van Archieven. Kleine en groote hoeveelheden worden vrij afgehaald.

ismsmir Pneweon Gummarusstraat, 8

jaaic {nabijst.staats)

langzamerhand herneemt hij zijne vroegere gewoonten. Zij krijgt achterdocht en wil haren man bespieden.

Op zekeren avond zendt zij Jozef, haren getrouwen dienaar, uit om Rodolf te volgen. Hij moet trachten te ontdekken waar deze zijne nachten doorbrengt en voor welke vrouw hij zijne echt-genoole versmaadt.

Deze woorden vervullen Jozef met vreugde: nu zal hij zijne wraak kunnen verwezenlijken, want hij bemint nog even als vroeger de gewezen herbergierster.

De graaf begeeft zich naar de herberg, waar «ene nieuwe herbergierster gekomen is, niet zoo schoon als de andere, maar ook zoo streng niet!..'. Anna is zeer vertrouwelijk met hem, zij veinst gevoelens welke zij voor hem niet koestert, om alzoo van zijne mildheid misbruik te maken. De graaf is half dronken en zoent Anna op den mond juist als Jozef de kroeg binnenkomt. Hij drukt haar op zijne borst en strekt den arm uit om den rooden halsdoek, welke het meisje op de borst draagt weg te trekken, wanneer opeens den verloofde van Anna, welke zich daar bevindt, tusscbeii beiden springt. De graaf wankelt op zijne beenen, rolt ten gronde en stoot zijn hoofd tegen een ijzeren punt. Zijn voorhoofd bedekt zich met bloed, hij is dood... Éen stuk van het Toode halsdoek is in de hand van den doode gebleven.

IDE DOOD OF PIET LEVEN?

Tusschen beiden is er te kiezen, lieve jonge dochters! schoone vrouwen!

Op U moet de maatschappij kunnen rekenen want door uwe verdwijning sterft alles weg.

Om deze zoo ernstige oorzaak te voorkomen moet men ook weer. met vuist en pink. pillen en poeders, enz. enz. probeeren maar het juiste middel Levenskracht is het middel dat duizenden menschen van den dood gered heeft en nog alle dagen wil redden die er gebruik van maken.

Levenskracht is in het bijzonder aanbevolen aan jonge dochters in de ontwikkeling der jaren, om later vrouw te worden, in den toestand zooals het behoort.

Levenskracht is voor de vrouwen het beste middel om alle strijd te keer te gaan, om hunne krachten te behouden of om deze weder te krijgen, als ze verslapt zijn door verliezen eigen aan hun levenswijze.

Levenskracht is nog meer aan te raden in deze tijden van algemeene verslapping en voor iedereen groot en klein.

Levenskracht is een bloedversterkendmiddel. - Prijs de flesch 2.50fr. kleine fl. 1.50 fr.

Apotheek-Dregerij DE WALVISCH, Dispcstraat, 8-10, Antwerpen.

*§ Stoomververij en Bleekerij

Constant INSTALLÉ

Magazijn:

108, Pelikaanstraat, 108

Fabriek:

34, Fabriekstraat, 34

ANTWERPEN

ijl

ROUW IN 24 URKN

DNÆelcetxiielce

Het Huis van

T5RHÏÏX2IBG1EB

Ed. Van Reeth

138, Nationalestraat

ANTWERPEN

heeft de eer te berichten aan het publiek, getroffen door de oorlogsgebeurtenissen, dat het beschikt over magazijnen gezegd «Garde-Meubles» en dat het zich aanbeveelt in zijne welwillende aandacht. Al de zaken zullen afgehandeld worden aan de prijzen en voorwaarden van het Syndikaat der Verhuizers.

Verhuizingen voor de stad, de provincie en het buitenland. Telegram-adres « Continent » Telefoon 4701.

La (Pétpopole

0nöep5oise

N. M. van Verzekeringen gesticht in 1900

VRAAGT GOEDE AGENTEN

voor hare nieuwe afdeeiing

Kapitalisatie

GEMAKKELIJK WERK

HOOG COMMISSIELOON

Leysstraat 19

ANTWERPEN


Extra Gersten 1/2 0.20 Blonde » 0.45

Groseille, Grenadine 0.60 — Limonade 0.50

Publieke Vertooningen met Muziek

van Zondag 9 September om 4 en 8 1/2 torenuur en Maandag 10 September om 8 1/2 torenuur

A. Mailly

1. Toccata voor Groot Orgel

2. Een Lafaard, Treurspel

3. Mireille, Fantazie

4. Pierrot en Colombine, Treurspel

5. Nachtzang voor Viool

6. Wie zal de Broek dragen? Blijspel in 3 deden

Bericht voor de Avondvertooningen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

Ch. Gounod

Fr. Chopin

Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

Koffie, 0.75 2 2 fo* [cT Extra Gersten 1/2 0.20 Koffie, 0.75

Melk 0.60 r? i Blonde » 0.45 Melk 0.60

Ü Groseille, Grenadine 0.60 — Limonade 0.50

7. De Laatste van zijn Geslacht

Dramatisch film-spel in 4 deelen, met MARIA CARMI in den hoofdrol.

Ie en T deelen

8. Spaansche Wals P. Lacome

9. De Laatste van zijn Geslacht

3' en 4e deelen

Aanstaande Week:

Voor de eerste maal te Antwerpen

De Huwelijksreis van Beulemans

Fijn tooneelspel in 4 deelen. Groot succes Yerulacnt:

De Geheimzinnige Telephoon

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht den spelwijzer te veranderen.

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE

IDEAL

Fabriek en Bureeien: Kronenburgstraat, 42.44. DEURNE

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE


De oude gravin en Maria wachten de terugkomst van Rodolf in den toren af. Opeens zien zij mannen met eene draagbaar, voorafgegaan van fakkeldragers.

Jozef spoedt zich naar het kasteel om het akelig nieuws aan de twee vrouwen te melden. De oude moeder is als versteend en de jonge vrouw is zinneloos van verdriet. Haar man naderende, ziet zij in zijne hand liet stuk roode halsdoek. Nu begrijpt zij op w’elke manier haren man gestorven is, en wie hare mededingster is. Drefgend heft zij de hand op en besluit zich te wreken.

De boeren wachten op de binnenplaats van het kasteel. Zij worden uitgenoodigd den maaltijd bij te wonen w'elkc des anderendaags zal plaats hebben. Het is Maria, terug' in herbergierster gekleed, die de hoeren dient. Door eene geopende deur ziet men de oude gravin nevens het lijk van haren zoon zitten. Te midden der tafel bevinden zich Maria en Jozef, nu haar minnaar.

Eensklaps staat oen der boeren op, rukt het wapen der Brackenbourgs van zijnen leunstoel, en Maria' verplettert, met verachting, het met de voeten.

De oude gravin is opgestaan en nadert de tafel. Alvorens een der woestaards den tijd heeft haar tegen te houden, heeft zi-j een zwaren kandelaar, in volle licht, opgenomen, en hem op de tafel geslingerd, dewelke door wijn en alkool doorweekt is. De vlammen spatten en van alle kanten breiden zij zich spoedig uit. De groote zaal is als eene zee van vlammen.

De boeren, door rook en vlammen omringd, werpen zich op de deuren, doch deze zijn gesloten. Niemand kan er vluchten, allen moeten omkomen op den brandstapel, welke de oude gravin ter eere van haren zoon heeft aangestoken!...

Mijnheeren!

Laat uwe kostumen, pardessus, jaquetten, broeken, vestons, handschoenen, hoeden en kravatten wasschen of verwen in de stoom-verwerij

A. VAN WEEREN

93, Mechelsche Steenweg, 93 Telefoon 3093 TAPIJTKLOPPERIJ en WASSCHERIJ ROUW IN 12 UREN

ZEER LAGE ZPÜIJZEÜXT


KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veertien dagen met Christiana Balsem en Siroop Prijs: Remedie compleet fr. 2.50 Centraal Wisselkantoor 50, Minderbroedersrui, 50 ANTWERPEN Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaal HOLLAND Koopt;

Groote Eugelsche Apotheek Falconplein 35 cn Lange Koepoortstraat 24 ANTWERPEN Coupons, Vreemd geld, Fondsen, tegen de hoogste prijzen. Alle inlichtingen gratis.

RIBBY 83-96, Lozanastraat 15, Huidevetterstraat en 20 Bijhuizen

Reinigen en in 't nieuwwasschen van kleederen en kosfumen. Verzorgde bediening, het fatsoen wordt behouden. — De grootste specialiteit ter plaatse voor het verven van gemaakte kleederen en kostumen en nieuwe stoffen voor den verkoop. Ook wollen sargiën voor mantels.

DE BESTE PRODUKTEN!

DE MEEST BEKWAME WERKLIEDEN!

SPECIALE INRICHTINGEN en ORGANISATIE!

De Grootste en Bestgekende

VERVERIJ en WASSCHERIJ

Radicale Verbetering

in den dienht der

COLS en MANCHETTEH

minder sleet en stijver dan vroeger.

<3 Jacques B0L Electriekwerker 'p

Bijzonder door HH. Oogmeesters aanbevolen j Leveraar van het Sterrekundig Genootschap

St. Jacob.

straat JÊ kk Brillen en

21 à Neusnijpers

bij de I r in alle

St. Jacobskerk Antwerpen

soorten

GLAS-NEUSN1JPERS in eleganten vorm en goed passende. Steeds voordeelige prijzen. Vakkundige bediening.

ELBCTRISCHffi ARTIKELEN Het magazij» is open van 9 ure tot 20 ure (T U.). — Gesloten op Zon- en Feestdagen.

PAPIERHANDEL BOEK. en STEENDRUKKERIJ, BOEKBINDERIJ

HOPLAND 22, ANTWERPEN

* REGISTERS, DAGBOEKEN. KOPIjBOEKEN, j KLASSEERDERS, enz. f

Beste zegellak in verschillende kwaliteiten.

, BEKENDMAKING |

Alom gekend voor Puike Waren, Fijne Verpakking en Voordeelige Prijzen, fistel ik ihans ter beschikking: t„

Hokaïne (vervangt Beste Koffie;; Patatbloem «SUPRA» (Oude I' Oogst) in roode pakjes; zwarten Thee, Lindenthee, Peper, Kaneel, Jap, j5 Gistpoeder, Stijfsel, Zout, Crême-Beurrine, Produkten Dagou, Prima Pud- I* dings, Eau de Javel, Nachtlichtjes, Extract in potjes.

Puim-Waschpoeder en Soude Royale (vervangende Soda) met p Premie. j»

Etiketten voor Gelei. — Enveloppen en Schrijfpapier. L

Honden- en Kiekertvoeder

TE BEKOMEN IN HET GROOT BIJ DEN DEPOSITARY p

ED. LEYS (Z001A Betoogingsfraat,!4, Borgerhout Antwerpen


Schoonheidsgesticht, 3, Bourlastraat

SCHOONHE1DSVERPLEQING en PRODUKTEN voor de TINT, EN BUSTE. MANUCURE.

MASSAGE HAARVERF HENNÉ Modellen voor het nieuw Coiffure

LAVA FRÈRES

Vraagt aan uwen Leveraar

DE WASCHPOEDERS

BLANCO-KALIUM-ZOO AX

Zeeppoeder met bandjes BLANCO, beste hoedanigheid. |

I De Kernzeep met bandjes BLANCO |

I De produkten ELAN CO zijn ontegensprekeïijk debeste en voordeel! gste I

te Antwerpen te Brussel te Luik

12, Stijfselstraat 46, de Brouckèreflaats 8, Dominihanenstraat

A CENDRILLON

46, Carnotstraat 46, Antwerpen

BIJZONDERHEID VAN SCHOEISELS MET DE HAND GENAAID

Onze schoeisels zijn geheel op nieuw leder vervaardigd (wij geven er de waarborg van op de rekening).

BIJZONDERE SCHOOL

19, HOPLAN D, 19

ANTWERPEN

Vlaamsch of Duitsch » Fransch » Engelsch » Spaansch » Machienschrift » Snelschrift » Boekhouden

5 Pr. per maand

(2 lessen per week)

Bijzondere Lessen 2 Fr. per les.

Prospectus N° 7 Op aanvraag.

Brouwerijen ARTOIS Naaml1sNchappii I

$j Magazijn: - Depots van Antwerpen - Bureel: [t

62, Vlaamsche Kaai, 62 | 25, Gijzelaarsstraat, 25 'f

BOCK = PILSEN = FONCÉE (Munich)

çj DUBBEL GERSTEN (Bavière) en B S T bijzonder tafelbier $j in vaten en in flesschen

BOCK-PILSEN in verbruik ALHIER


RINEM. ZOOLOGIE

Aanstaande Week.

Voop de eet»sfee maal fee Änfeulerpen

De Huwelijksreis van

BEULEMANS

Fijn tooneelspel in 4 deelen. — Groot Succes.

Verwacht:

De Geheimzinnige Telephoon