Programme from 14 to 15 Oct. 1917Booklet

Bron: FelixArchief nr. 1968#77

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.

Show the facsimiles of this programme bookletBRASIUANA

VERVANGT DE (

Beste KOFFIE

BIJ ALLE WINKELIERS TE VERKRIJGEN

I Allerfijnste geraffineerd ZOUT'BB

I In 't groot en In 't klein.

I SPECERIJEN en andere huishoudelijke waren

I HOPLAND, 30 (hoek Lange Gang)

EUMASTINE

Schoon heidsprodukt

Verzekert op allen ouderdom de volle ontwikkeling en vastheid der

3, Bourla straat, 3

FABRIEK Van PELTERIJEN

BIJZONDERHEID VAN PELSEN MANTELS EN KRAGEN

HERSTELLINGEN GESLOTEN HUIS

veranderingen proviDciestraat, 33

BEWARING ANTWERPEN

Telefoon 2709

Guillaume CAMPO

Kunsthandel

Oude en hedendaagsche schilderijen

Adres en bijzondere Kunstgalerij

Parochiaanstraat, 4

ANTWERPEN

Centraal Wisselkantoor

50, Minderbroedersrui, 50 ANTWERPEN

Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaal

Bestendige Tentoonstellingen: van 11 tot 6 ure Zaal Wijnen, Meir, 47.

Galerie Lamorinière, Meir, 75. Zaal Buyle, Meir, 129.

Salon Campo, Leopoldstraat, 51. Schattingen, Waardeeringen, Openbare verkoopingen, enz.

De personen welke oude of moderne schilderijen wenschen te verkoopen beta-Iencommissie alleeningeval van verkoop.

HOLLAND Koopt:

Coupons, Vreemd geld. Fondsen, tegen de hoogste prijzen.

Alle inlichtingen gratis.

Stoom ververij en Bleekerij

Constant INSTALLÉ

Magazijn:

108, Pelikaanstraat, 108

Fabriek:

34, Fabriekstraat, 34

ANTWERPEN

ROUW IN 24 URKN

IVCelceinielsre Tetipijtklojpjperij

I mnjTïïi mnnni mnsnn GTinrn flaünm tniiinii ïiirümn

Drukk. Jan Boucherij. — z. N. 92'


De Zege des Harten

Ridder de Merville wil niet langer dat Martha, kind uit zijn eerste huwelijk, van hem gescheiden blijft en roept haar van uit de kostschool terug huiswaarts. Hij is juist in gesprek met de geattacheerde Felix de Rodolphe, wanneer men hem de aankomst van Martha aankondigt en hij ijlt haar aanstonds tegemoet.

Nauwelijks is hij vertrokken, of Ina, de tweede vrouw des ge-zants, treedt het vertrek binnen en leent zich aan de liefkozingen van Felix.

Vol vreugde begroet Martha haren vader en Marianne, de oude dienstmeid. Na eenige korte oogenblikken verwijld te hebben voor het beeld harer afgestorvene moeder, wordt zij aan hare tweede moeder voorgesteld en kust deze de hand.

In de zalen des gezants zijn talrijke gasten verzameld; en Martha komt aan den arm haars vaders, de zaal binnen. Met jaloerschheid ziet Ina dat aller blikken vol bewondering op Martha gericht blijven, vooral ontgaat het hare scherpe blikken niet dat Martha's schoonheid eenen sterken indruk op Felix gemaakt heeft, en dat deze laatste steeds aan hare zijde vertoeft.

Des anderendaags.zal er eene sledenvaart plaats grijpen. Men stelt een sneeuwballengevecht voor, waaraan allen deelnemen, behalve! Ina, die vol ijverzucht Felix aan den arm van Martha ziet verdwijnen. Het gelukt Felix op zeker oogenblik bij Martha alleen te zijn en hij.drukt haar eenen kus op d,en mond.

Rookt de tabakprodukten der

huizen “PATRIA

Hoofdbureel te Antwerpen:

94, Van Stralen straat, 94

Bijhuizen te Antwerpen:

BPecleroclesfcr'aafc, 46 Capnotstraat, 146 Boogsfcpaat, 13

Gpoote Steenweg, 25, Beichern

Fabriek: Antwerpsche Steenweg te Schelle-

Bureel te Amsterdam: Pieter Jacobstraat-

PAPIERHANDEL BOEK- en STEENDRUKKERIJ, BOEKBINDERIJ

IHM BOtfCNKRlf

«OPLAND 22, ANTWERPEN

REGISTERS, DAGBOEKEN, KOPIJBOEKEN, KLASSEERDERS, enz.

Beste zegellak in verschillende kwaliteiten.

fA CENDRILLON

46, Carnotstraat 46, Antwerpen

BIJZONDERHEID VAN SCHOEISELS MET DE HAND GENAAID

Onze schoeisels zijn geheel op nieuw leder vervaardigd ’ ‘ (wij geven er de waarborg van op de rekening).

BEKEN ZDIMUk-ICX 3ST C3-

Alom gekend voor Puike Waren, Fijne Verpakking en Voordeelige Prijzen, stel ik thans ter beschikking:

Hokaïne en Mélange de Ménage « LE CORNET » vervangen Beste Koffie.

Oislpoeder, gele en witte Stijfsel, Erwtenmeel, Vanille en Amandelstnaken, Crême-Beurrine, Jap, Zout, Produkten Dagon en Le Cornet.

CUSTARD POWDER (voor cakes en creams)

CREMA SU PERIORE ESPANOL (plum pudding)

Soude Royale (vervangt Soda); Puim- en Waschpoeder met premie, Eau de Javel, Nachtlichtjes, Tripolaine (om koper te kuischen).

Honden- en Kiekenvoeder GENERAAL-AGENT:

, ED. LEYS (Zoon\ Betoogingstraat, 14, Borgerhout-Antwerpen


IK KOOF»

Alle OUDE KLEERSTOFFEN aan de hoogste Prijzen.

JAAK FREYSEN

8, GUMMARUSSTRAAT, 8, Antwerpen

(nabij St. Jansplein).

hem tegemoet te snellen. Martha, die de zenuwachtigheid van Ina gezien heeft, achtervolgt haar en vindt beiden in elkanders armen. Pijnlijk aangedaan laat zij het deurvoorhangsel vallen, keert naar hare kamer terug, en ziet haar vader de ontvangstkamer zijner vrouw binnentreden.

Verlegen buigt Felix voor den intredenden gezant, die, grootelijks vertoornd, uitleg eischt. Ina, zonder hare kalmte te verliezen, zegt dat heer de Rodolphe haar juist de hand van Martha was komen vragen. De vader laat zich om den tuin leiden en spreekt er aan Martha over. Deze, om de eer haars vaders te redden, stemt toe de vrouw van Felix te worden en duldt dat deze laatste haar den verlovingskus op het voorhoofd drukt.

Snikkend spreekt zij op den huwelijksdag het plechtige « jawoord » uit en Ina ziet het nieuwverbonden paar met afgunst vertrekken.

Wanneer Felix zijne vrouw in de armen wil drukken, stoot gebruik van om Felix tot eene bijeenkomst over te halen. Wanneer zij hem ziet binnentreden, verlaat zij ijlings het vertrek om

Den dag nadien ligt Martha verkoud te bed, en Ina maakt er

IDE DOOD OF HET LEVEN

Tusschen beiden is er te kiezen, lieve jonge dochters! schoone vrouwen!

Op U moet de maatschappij kunnen rekenen want dooruwe verdwijningsterftailesweg.

Om deze zoo ernstige oorzaak te voorkomen moet men ook weer, met vuist en pink, pillen en poeders, enz. enz. probeeren maar het juiste middel Levenskracht is het middel dat duizenden menschen van den dood gered heeft en nog alle dagen wil redden die er gebruik van maken.

Levenskracht is in het bijzonder aanbevolen aan jonge dochters in de ontwikkeling der jaren, om later vrouw te worden, in den toestand zooals het behoort.

Levenskracht is voor de vrouwen het beste middel om alle strijd te keer te gaan, om hunne krachten te behouden of om deze weder te krijgen, als ze verslapt zijn door verliezen eigen aan hun levenswijze.

Levenskracht is nog meer aan te raden in deze tijden van algemeene verslapping en voor iedereen groot en klein.

Levenskracht is een bloedversterkendmiddel. - Prijs de flesch 2.50fr. kleine fl.l.50fr.

A potheek-Drogerij DE WALVISCH, Diepestraat, 8-10, Antwerpen.

GROOTHANDEL

Gekleurde en andere Papieren

voor

Boekbinders, Doozenmakers, Cartonnagefabrieken

en. Aanverwante Vakken

Witte- en Getinte papieren. - Plakkaat- en Inpakpapier. - Karton.

ANTVERPIA OTTO VENIUSSTRAAT, 5, ANTWERPEN

00 0%0 0 0 0 000 0 0 0 00 0000000000000000000 0 I 00*0 0000


Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

$ Extra Gersten 1/2 0.20 j Koffie, 0.75 Jj

H Blonde >» 0.45 Melk 0.60 j|

S Groseille, Grenadine 0.60 — Limonade 0.50 P|

Publieke Vertooningen met Muziek

van Zondag 1 4 October om 4 en 8 14 torenuur en Maandag 15 October om 8 1/4 torenuur

1. Plechtig uitgang spel voor Orgel J. Callaerts

2. Wandeling in Dauphiné

3. Onbezorgdheid van Boby, Klucht

4. Samson en Dalila, Fantazie C. Saint-Saëns

5. Dokter IJzerbaard, Nieuw blijspel in 3 deelen

Ie deel

6. Galathea, Openingsstuk V. Massé

7. Dokter IJzerbaard, 2een3edeeien

Bericht voor de Avondvertoenlngen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht den spelwijzer te veranderen.

I Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

Extra Gersten 1/2 0.20 Blonde » 0.45

Koffie, 0.75 fj

Melk 0.60

ff Groseille, Grenadine 0.60 — Limonade 0.50 g

tefeld «Rf'ofeJ MP5 CsM IPRföfe) U’3ls) UZisIslMZHü Wrl°Is) SWtste) WRfâlîî WfflWK

Giiaot Him guœ, tot surma.

Bijzondere School voorde r

LEVENDETALEN

voor Volwassenen

41, MEIR, 41

Private lessen, bijzondere klassen en gezamentlijke leergangen op alle uren van den dag, voor Heeren en Damen afzonderlijk. — De studie der Levende Talen in de MODERNE SCHOOL, vervangt het verblijf in den vreemde Voor inlichtingen en piijs zich wenden tot het Bestuur:

41, M El R PLAATS, 41 (hoek der Lange Clarenstroat).

Drukk.Jan Boucherij. Z. n 8686.

Zevende film onzer Nordisk en Svenska reeks. Buitengewone tooneelschikking.

HET SCHIP DER DOOD

Treurspel in 3 deelen.

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE

Fabriek en Bureelen: Kronenburgstraat, 42.A4, DEURNE

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE


jg g

I Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

S Extra O '1/2 0.20 I Koffie, 0.75

I Blonde 1 Melk 0.60 g

Groseille Kf>

X»Iî]Wt2X23Wfe'

Publie

van Zon M

1. Plechti

3. Onbf

4. Sarns

J Uv»

6. Galathea, Openingsstuk

7. Dokter IJzerbaard, 2e en 3" deelen

Bericht voor de Avondvertoonlngen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht den spelwijzer te veranderen.

I Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

1 Extra Gersten 1/2 0.20 Koffie, 0.75

ü Blonde » 0.45 Melk 0.60 3

Groseille, Grenadine 0.60 — Limonade 0.50 g

(8. DE ZEGE DES HARTEN

Groot dramatisch filmspel in 4 deelen, met de geliefkoosde tooneelspeelster HENNY PORTEN in den hoofdrol.

Ie en 2e deelen

a) Brief aan Manon

b) Antwoord van Manon

DE ZEGE DES HARTEN

3e en 4e deelen

Zondag 21 October om 4 en 8 14 torenuur Maandag 22 October om 8 1/4 T.U.

HET GELD

Groot dramatisch filmspel in 5 deel.en naar het meesterwerk van E. ZOLA.

Zevende film onzer Nordisk en Svenska reeks. Buitengewone tooneelschikking.

E. Gillet

HET SCHIP DER DOOD

Treurspel in 3 deelen.

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE

IDEAL

Fabriek en Bureeien: Kronenburgstraat, 42-44, DEURNE

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE


PAPIERHANDEL BOEK- en STEENDRUKKERIJ, BOEKBINDERIJ

HOPLÄM m, ÄMTWEB.FEM

deze hem van zich al, en verklaart dat zij hem slechts aanvaard heeft om vader’s eer te redden. Gebroken verwijdert zich Felix. Martha, alleen gebleven, valt snikkend neder, en zoo vergaat de dag. De buitenwereld mag niets merken van hunne oneenigheid.

Zekeren dag brengt men bij het morgendmaal eene kostbare vaas vanwege Henri de Wentworth, een oud speelmakker van Martha, die van eene groote reis in Indië terugkeert en door een bijgevoegden brief zijn aanstaande bezoek aankondigt, Martha schijnt verheugd, verbergt geheimzinnig den brief en ziet met genoegen dat Felix, gansch vertoornd, het kunststuk ten gronde heeft gesmeten, een bewijs dat hij ijverzuchtig is en hij haar dus wezenlijk bemint.

's Avonds bevinden zij zich bij den gezant. Henri de Wentworth is ook tegenwoordig en heeft aan Martha veel te verhalen. Mistroostig bespiedt Felix hen beiden. Later in den avond, op een ongelukkig woord van Henri, volgt een twist tusschen deze laatste en Felix.

Des anderendaags grijpt een tweegevecht plaats waarin Felix gekwetst worijt. Hij wordt naar huis gebracht en Martha, die spijt gevoelt dat zij zijne jaloerschlieid opgewekt heeft, verpleegt hem zorgvol tot hij genezen is.

Hij verbreekt zijne betrekkingen met Ina en het jonge paar leeft verder in volle overeenkomst met elkander.

FI JNE eiGflREN

Rechtstreeksche verkoop aan de verbruikers

IIti€i IfltllClII

Kipdorpvest, 29, Antwerpen

BUREELEN open van 10 uren tot ’s middags

Vet»koop mefc gpoofce en kleine Hoeveelheden

ZEER VOORDEELIGE PRIJZEN

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING

De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veertien dagen met

Christiana Balsem

en Siroop

Prijs: Remediecompleetfr. 2.50

Ixa (Pétpopole

Qnoepsoise

N. M. van Verzekeringen gesticht in 1900

VRAAGT GOEDE AGENTEN

voor hare nieuwe afdeeling

Groote Engelsclie Apotheek

Falconpiein 35 en Lange Koepoortstraat 24

ANTWERPEN

GEMAKKELIJK WERK HOOG COMMISSIELOON

Ley sst raat 19

ANTWERPEN

RIBBY

De Grootste en Bestgekende

VERVERIJ en WASSCHERIJ

88-96, Lozanastraat 15, Huidevetterstraat en 20 Bijhuizen

Reinigen en in 't nieuwwasschen van kieederen en kosluraen. Verzorgde bediening, het fatsoen wordt behouden. — De grootste specialiteit ter plaatse voor het verven van gemaakte kieederen en kostumen en nieuwe stoffen voor den verkoop. Ook wollen sargiën voor mantels.

DE BESTE PRODUKTEN!

DE MEEST BEKWAME WERKLIEDEN!

SPECIALE INRICHTINGEN en ORGANISATIE!

Radicale Verbetering

in den dienst der

COLS en MANCHETTEN

minder sleet en stijver dan vroeger.


Jacques B0L Electriekwerker

Bijzonder door HH. Oogmeesters aanbevolen Leveraar van het Sterrekundig Genootschap

St. Jacobstraat Brillen en

21 Neusnijpers

bij

St. Jacobskerk soorten

Antwerpen

GLAS-NEUSN1JPERS in eleganten vorm en goed passende. Steeds voordeeligeprijzen. Vakkundige bediening.

ELEOTRISCHE ARTIKELEN

Het magazijn is open van 9 ure tot 20 ure (T U.). — Gesloten op Zon- en Feestdagen.

Verschenen bij JAN BOUCHERIJ, Hopland 22

2e Reeks en alom verkrijgbaar 96 Bladz.

Inhoud: Jaaksken met zijn Fluitje. — Alibaba en de Veertig Roovers. — Het betooverde Paard. — De Prins en de Tooverfee. — Aladdijn of de wonderbare Lamp. — Van den Prins met de appelen van Damasko. — 3?.rij s: «3& centiemen.

Mijnheeren!

Laat uwe kostumen, pardessus, jaquetten, broeken, vestons, handschoenen, hoeden en kravatten wasschen of verwen in de stoom-verwerij

A. VAN WEEREN

93, Mechelsche Steenweg, 93 Telefoon 3093 TAPIJTKLOPPERIJ en WASSCHERIJ ROUW IN 12 UREN

ZEER LAGE PRIJZEIS7

Banque CRÉDIT POPULAIRE

(Bank Volkskrediet)

(Samenwerkende Maatschappij)

Leysstraat, 9=IM3, Antwerpen

Bureelen open: Alle dagen van 10 tot 1 en van 3 tot 8 ure.

Verhandelingen der Bank.

Leent gelden op handteeken, eigendommen, verzekeringspolissen, stadsloten en alle waarborgen, aan vasten intrest en met wekelijksche of maandelijksche terugstortingen.

Verkoop en aankoop van publieke fondsen en beurswaarden. — Uitvoering der orders (Comptant en termijn) op de beurzen van Antwerpen en Brussel.

Kredietopeningen. — Aan- en verkoop van vreemd geld. — Aankoop van Belgische en vreemde koepons. — Inkasseering van uitkeerbare titels. — Inschrijvingen zonder onkosten op alle uitgiften. — Bewaring van titels en kostbare voorwerpen. — Financieële dienst voor rekening van maatschappijen. — Financieële inlichtingen.

Spaarboekjes van de Post.

De uitbetalingen op de spaarboekjes van de Post worden gedaan op onze Kantoren.

Zij die verlangen dat de intresten op hun spaarboekje ingeschreven worden, mogen ook op onze kantoren hunne spaarboekjes inbrengen. Alle uitbetalingen op de spaarboekjes Van de post kunnen verkregen worden.

Plaatsingen van geld.

Spaarkas aan 4 /o.

Loopende rekeningen. 4 °/0, over deze gestorte gelden kan de storter dagelijksch beschikken zonder voorafgaande waarschuwing.

Geldneerleggingen l Veertiendaagsche rekeningen: 4,25 0/0.

Termijn [ Lange termijn, minstens 6 maanden: 5 0/o.

Verhuring van koffers van af 2.50 Fr. per jaar, verzekerd tegen diefstal en inbraak.


{frtJifl ffttffo

Vraagt aan uwen Leveraar

I de Kernzeep mei bandjes

beste hoedanigheid. I

I De produkten BLANCO zijn ontegensprekelijk de beste en voordeeligste l

I Ie Antwerpen te Brussel te Luik |

12, StIJFSELSTRAAT 46, DE BROUCKÈREPLAATS 8, DOMINIKANENSTRAAT I

Schoonheidsgesticht, 3, Bourlastraat

SCHOONHEIDSVERPLEG1NG en PRODUKTEN voor de TINT, EN BUSTE. — MANUCURE.

MASSAGE HAARVERF HENNÉ Modellen voor het nieuw Coiffure

LAVA FRERE

Äfrtwrti ifefl-?. rftvfr flryft rvtb rflvft

PAPIERHANDEL

BOE- EN STEENDPUIERIJ

BOEKBINDERIJ

ra Fe» fi

I Jfopland 22, Antwerpen

BIJZONDERE SCHOOL

19, HOPLAN D, 19

ANTWERPEN

Vlaamsch of Engelsch of Snelschrift

of Duitsch » Spaansch » Boekhouden

» Fransch » Machienschrift

5 Pr. per maand

(2 lessen per week)

Bijzondere Lessen 2 Fr. per les.

Prospectus N° 7 Op aanvraag.

NIEUWE LEERGANGEN

Men meldt dat er nieuwe leergangen gevormd worden van Vlaamsch, Duitsch, Fransch, Spaansch en Engelsch alsook van Boekhouden, Handel, Sténographie en Machienschrift. — De prijzen dezer leergangen zijn vastgesteld op 5 fr. per maand, aanvang 1 November. — Inschrijvingen worden aangenomen in de ECOLE SPÉCIALE, HOPLAND 19.

' Voorbereiding tot het exaam van Boekhouder en Expert-Boekhouder te Brussel.

Brouwerijen ARTOIS Naan"L“appii

Maoazijn: - Depots van Antwerpen - Bureel :

62, Vlaamsche Kaai, 62 | 25, Qijzelaarsstraat, 25

BOCK = PILSEN * FONCÉE (Munich)

DUBBEL GERSTEN (Bavière) en B S T bijzonder tafelbier i in vaten en in flesschen BOCKkPILSEN in verbruik ALHIER


AAA

RINEAÄ ZOOLOGIE

Zondag 21 October om 4 en 8 14 torenuur en Maandag 22 October om 8 1/4 forenuur

HET GELD

Groot dramatisch filmspel in 5 deelen naar het meesterwerk van E. ZOLA.

Zevende film onzer Nordisk en Svenska reeks. Buitengewone tooneelschikking

Treurspel in 3 deelen.

Het Schip der Dood i