Programme from 24 to 25 Feb. 1918Booklet

Bron: FelixArchief nr. 1968#96

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.

Show the facsimiles of this programme bookletRIBBY

88-96, Lozanastraat, 15, Huidevettersstraat en 20 Bijhuizen

De Grootste en Bestgekende

VERVERIJ en WASSCHERIJ

Reinigen en in 't nieuwwasschen van kleederen en kostumen. Verzorgde bediening, het fatsoen wordt behouden. — De grootste specialiteit ter plaatse voor het verven van gemaakte kleederen en kostumen en nieuwe stoffen voor den verkoop. Ook wollen sargiën voor mantels.

DE BESTE PRODUKTEN DE MEEST BEKWAME WERKLIEDEN!

SPECIALE INRICHTINGEN en ORGANISATIE!

Radicale Verbetering

in den dienst der

COLS en MANCHETTEN

minder sleet en stijver dan vroeger

ï Voor CUBE en NIEUWE !

I STOPPEN

* betaal ik 'altijd

ï EEN of TWEE Franken meer Î

per Kgr dan gelijk welke andere inkooper.

* DEPOT : J

* H. ROEFS

ï 59, Huidevettersstraat, 59

Ij et wel op tiet adres

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Mechelschesteenweg, 93, 95 en 111. Opgericht in 1883.

öuillanme CAMPO

Kunsthandel

Oude en hedendaagsche schilderijen

Adres en bijzondere Kunstgalerij

Parochiaan straat, 4

ANTWERPEN

Bestendige Tentoonstellingen: van 11 tot 6 ure Zaal Wijnen, Meir, 47.

Galerie Lamorinière, Meir, 75. Zaal Buyle, Meir, 129.

Salon Campo, Leopoldstraat, 51.

Schattingen, Waardeeringen, Openbare verkoopingen, enz.

De personen welke oude of moderne schilderijen wenschen te verkoopen betalen commissie alleen ingeval van verkoop.

Centraal Wisselkantoor

50, Minderbroedersrui, 50 ANTWERPEN

Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaal HOLLAND Koopt;

Coupons, Vréémd geld, Fonduen tegen de hoogste prijzen.

Alle Inlichtingen gratis.

laooc

-A_ls U eenmaal de

Echte Plooibare Zolen

assssssssKssssssssssmsssssssmsss

lECONOMIAip

S (Gedeponeerd merk) «

SSSISSSSSSSSSSSSSSSSttSSSSHSSSS

beproefd bebt

ZULT U GEENE ANDERE WILLEN.

Vraag het merk ECONOMIA

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Gebreveteerd door Z. M. den Korting der Beigen.


Verwerij cn Wasscherij A. VAN WEEREN is de eenigste welke bekroond is op versch. tentoonstellingen met gouden en zilv. medaliën.

PUÈSÊM lllft M E»li99

Zendelingenstraat 22 Borgerhout

Men koopt daar in vertrouwen aan matige prijzen.

Veranderingen en herstellingen van alle petsen en po as.

Schoonheidsgesticht, 3, Bonrlastraat

SCH00NHEIDSVERPLEG1NG in PRODUKTEN voor de TINT. EN BUSTE. — MANUCURE.

MASSAGE HAARVERF HENNÉ Modellen voor het nieuw Coiffdrb

LAVA GEBROEDERS

ßesfeuurclet« van Yerkoopingen

57, Qegijnenöest, 57, Antcueppen

Voordeeligste en spoedige bediening. — Geeft voorschotten. — Geniet het meeste vertrouwen. — Geheimhouding verzekerd.

FABRIEK VftN PELTERIJEN

BIJZONDERHEID VAN PELSEN MANTELS EN KRAGEN

HMROBV

HERSTELLINGEN GESLOTEN HUIS

veranderingen Provinciestraat, 33

BEWARING ANTWERPEN

Telefoon 2709

»• Verwerij ca Wasscherij A. VAN WERBEN hooit vier sitvindingekroTottM.

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de, eerste op vakkundig gebied.

Herstellingen - Vemngstakken - Bijhoorigheden

voor alle merken van

Schrijft en Rekenmachienen

JOH. HAASMA, Lange Nieuwstraat 8=10, Antwerpen

Met het maken en veranderen van alle Kleeding en Hoeden voor Damen en Kinderen gelast zich het:

Huis P. Van deVelde-Huygens

ST. JACOBSMARKT, 8, Antwerpen

Neemt ook Stoffen en Benoodigdheden der kalanten aan.

Rookt de tabakprodukten der

huizen “PATRIA.,1

Hoofdbureel te Antwerpen:

94, Van Stralen straat, 94

Bijhuizen te Antwerpen:

Bf«edef*06(eakriaab' 49 CaPfiofcBtPBBb, 146 Boogsfcraat, 13

Groote Sbecntuei, 25, BebCftarv) Hooçisbraab. 8, Boom Anspactjlaon, 161, Brussel

Fabriek: Antwerpsche Steenweg te Schelle-Bureel te Amsterdam: Pieter Jacobstraat-

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEE REI! is door iedoreea gekend als de beste.


De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN maakt geen bluf, maar l,t8 klas werk.

ALGEMEENE ONDERNEMING van ELEKTRISCHE INRICHTINGEN, GAZVERLICHTING en VERWARMING.

Specialiteit van Elektrische Verlichtingen.

A. Van Heurek-Fabre

143, Brederodestraat, 143 - Antwerpen

§ VERSCHENEN bij :

JAN BOUCHERIJ, Hopland22,

en alom venknijgbaat«:

Vertelselboekje

EERSTE REEKS

Inhoud: Klein Duimken — Roodkapje —Asschepoetster

— Rijkaart met de Kuif — De schoone Slaapsterin het Bosch

— Koning Welbemind — Ezelsvel — Blauwbaard — De Gelaarsde Kat — De schoone Koopmansdochter en de Prins-Monster. 96 bladzijden

Prijs: 25 centiemen

Ik betaal de Hoogste prijzen voor

= OTJD

Kleeren, Schoenen, Meubelen, Tapijten, Linoleum, enz.

21, Koningstraat, 21, Antwerpen

De gebreveteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit 2.000 vierkante meters fabriekgebouwen.

De gebreveteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit eigen Elektrieke Tapijtklopperij.

Brengt uwe OUDE HOEDEN naar de

V- HOEDENMAKER

H. VAN DE KERCKHOVE-VAN EYNDE

DAMBRUGGESTRAAT, 22, ANTWEPPEN

waar men er gansch Nieuwe Hoeden van maakt en naar het laatste model.

OUDE JUWEELEN

INKOOP van

OUDE JUWEELEN alsook DIAMANT en BRILLANT aan den hoogsten prijs

Rotterdamschestraat 16, bij St, Jansplaats(gesloten huis)

Bureel open van 9 tot 10 1/2 en van 1 tot 5 (T. U.).

Zeepziederij We Pierre RASSE-Brussel

Toiletzeepen-Glycerol, Topaze, Violette du Congo, Eau de Cologne, Cryses, S. P. R., S. R., Scheerzeep.

Zachte zeepan in bussen van 12 1/2 en 25 kilos.

Wacht u van Namaaksels Al deze zeepen zijn voorzien van den veiligheidsband der Oei Centrale en mogen dus vrij verkocht worden.

Prijzen en Stalen te bekomen bij den Depothouder

VELDSTRAAT, 54, BORGERHOUT

EUMASfINE

Schoon heidsprodu kt

Verzekert op allen ouderdom de volle ontwikkeling en vastheid der

ZBOIR/ST

3, Bourla straat, 3

Laat uwe Toiletten, Damencostumen, Heeren- en Kinderkleedingstukken wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.


Versleten en bedorven peluchen mantels worden met Caracul te maken geheel nieuw, Verwerij A. VAN WEEREN.

Extra witte ZEEP

uitstekend voor den wasch CONTROOLBANDEN EN FREIGABE

Vleeschconserven — Vleeschextract

Buckovine

de waardige vervanger van LIEBIG

Bouillon Cubes

Liberator

de beste en voedzaamste

Om deeg te doen opgaan voor Brood en alle Gebak, gebruikt men niets ander* dan GISTPOEDER

Concessionnaris: Mathieu Scheyvaerts 6, PROVINCIESTRAAT, 6,

Antwerpen (nabij de Carnolstr., tramlijnen 3, 10, 11)

Baste IKT-wstliteitein

ZACHTE ZEEP merk “PRIBIÂ,,

Speciaal voor den WASCH gefabrikeerd in bussen van af 12 1/2 Kiles.

HUISHOUDZEEP (Kernzeep) ORANJE en SAVOLIT

De 2eep is voorzien van den Banderol van de Oelcentrale waarvan de verkoop is toegelaten. Uitsluitend verkrijgbaar bij:

J.VAH STRATUM, Tolstr. 49, Ântw.

Qeld 1 Veel Qeld!

betaal ik voor OUDE KUNSTGEBITTEN, JUWEELEN, PELSEN, KLEEDEREN en WIJNEN.

10, Willem-Linnigsti*aat, 10

{nabij de Offer an des tra at)

INKOOP VERKOOP

Caracul van oude beplekte peluche mantels wordt in geheel België alleen vervaardigd door de Verwerij A. VAN WEEREN.

Mijnheoren!

Laat uwe kostu-men, pardessus, ja-quetten, broeken, vestons, hsndschoa-nen, hoeden en kra-vatten wasschen of verwen in de sfoom-verwerij

fl.VanWeepeii

Mechelsche STEENWEG, 93

Telefoon 3093 Tapijtklopperij en

Wasicherij Rouw in 1 2 uren Zeep lage prijzen

uaat uwe Dekens, Tapijten, Gordijnen verwen ot wasschen in de Stoomverwerij Â. VAN WEEREN.

T. DE PRINS & C

Gebreveteerde Machienbouwers

Sb.-Kabhelijnevesb 38, Anbuüerpeti

Schrijf-, eken-, poppij-, Over zet- en andere machienen.

Specialiteit van herbouwde machienen van alle merken.

Amerikaansche Bureelmeubelen

en WASPAPIER

INKTEN, enz.

Werkhuis bijzonder ingericht met modern machienen en elektrische drijfkracht voor het herstellen van alle Schrijf-, Reken-, Kopieer- en andere machienen.

Verkoop, Verwisseling en Inkoop van

alle Machienen.

Inkoop van geldkassen (Enregistreuse Nationale)

enz. enz.

Een regelmatig onderhoud per abonnement door bekwame en ervaren werktuigkundigen uitgevoerd, vergroot de duurzaamheid der machienen.

Bijhuizen der Verwerij A. VAN WEEREN: Kunstlei, 38, Vondeistrat 8, Kasteelpleinstraat, J7 en Kerkatraat, M.-


Laat uwe Pelsen, Renards, Mongolie’s, enz., enz., wasachen in de Verwerij A. VAN WEEREN.

Doodelijke Liefde

Twintig jaren geleiten verdween de jonge gravin Louiza de Mont-pierre, zonder dat men ooit te weten kwam wat er van haar geworden was. Na de dood zijns vaders verbleef haar ouderen broeder Armand de Montpierre bij zijne teerbeminde moeder, totdat deze ook thans aan zijne liefde ontrukt wordt.

Om de kalmte in zijne ziel te doen weerkeeren besluit hij voor eenigen tijd het eenzame kasteel Ie verlaten en begeeft zich op reis. Hij’verblijft eenige dagen bij den graaf, de Mirecourt, die te dier gelegenheid een feest inricht, waarop Mejuffer Gabriella, aangenomen dochter van den dansmeester Chavignat, hare uitheemsche dansen zaL »11 voeren.

Op het zicht der danseres wordt Armand de Montpierre verrast dooide gelijkenis van Gabriella met eene andere vrouw. Hij voelt zich gansch tot haar aangetrokkén en innige liefde ontstaat tusscheh beiden, zonder dat zij er zich tegen verzetten. i

De dag der verloving is daar. Gansch verheugd verwacht Gabriella haren verloofde, wanneer men haar eenen brief overhandigt: « Ik meende het immer kwellend vizioen uit mijnen geest te verdrijven door slechts mijne gedachten op uw geliefd wezen te stellen, doch

STOOMVERWERU EN 3LEEKERIJ

"ÏÏOOFDHUIS PELtKAANSl RAAT. 108 FABRIEKEN FABRIEKSTRAAT. 34 '$t ANTWERPEN -'BJHÜIZEN IN STAD EN PROVINCIE

mmm nnaii] i üünm

Vertrekuren der treinen ANTWERPEN-BRÜSSEL 5.40 — 2.13 — 5.51 — 9.00 torenuur.

Vertrekuren der treinen BRÜSSEL-ANTWERPEN 5.58 — 10.16 — 2.30 — 5.58 torenuur.

De gebreveteerde Verwerij A. VAN WEEREN ia eutegensprekelijk de grootste, de goedkoopste ea de beste.

altijd-' Wij ft mij de twijfel;» Dit briefje, verplettert Gabriella. Armand-is gevlucht.' Kn waarom?

Gabriella wordt op hel ziekbed.gekluisterd. Ondertusschen verneemt de graaf door familiepapieren de afkomst zijner verloofde. Wanneer: zij hersteld is gaal Gabriella, in gezelschap baars vaders, een bezoek brengen bij graaf Armand, om uitleggingen over zijne handelwijze te-bekomen.

Armand ziel hen van verre naderen. Met zenuwnchtige hand schrijft, hij een briefje, dal hij door oenen bediende aan zijne verloofde laat algeven, en verdwijnt daarna.

Wanneer Gabriella binnenkom 1, leest zij liet volgende:

« Mijne Gabriella,

» U beminnen is ónmogelijk; mve gelijkenis mei mijne moeder deed twijfel ontslaan, die door mijne opzoekingen bevestigd werd. Gij zijl de gravin Löuiza de Montpierre, nrjne zuster, die voor twintig jaren plotselings verdween. Onze liefde ware dus eene misdaad.

» Voor mij is alles gedaan... Vaarwel Gabriella... Ik bemin u. ... en sterf er van. »

En sterf er van... Wat mag dit beteekenen? Men zoekt en men vindt,, den ongélukkigen graaf bij het graf zijner moeder, waar hij zich van, het leven henomen heeft.

Diep getroffen, gaat rie amie Gabriella, iu de stilte van een klooster, genezing voor haar gekwetst hart zoeken.

Ring des Noodlots

Middernacht. — Zielsbedroefd, zit de oude professor Duyssen aan zijn schrijftafel en maakt zijn testament. «Mijne studiën en de verkwistingen van uwe moeder hebben mij tot den ondergang geleid. Bij dien zin, aarzelt hij. Zal bij alles aan zijn Benig kind bekend maken ï Het moet wei zijn. Kn hij schrijft voort. Dan neemt hij uil eene doos eenen ring met een geheimzinnig opschrift. Bij hel zien van dit juweel wordt hij nog bleeker; met dien steen schijnt het noodlot hem achtervolgd te hebben. Doch zijne dochter moet hem niet vinden. Hij opent het. venster en werpt den ring weg. Dan valt hij op zijnen zetel neer en heeft een zonderling visioen.

De ring js echter niet verloren gegaan. Twee straat ioóperS, Hans van Bergen'«een geruïneerd edelman» en de bultenaar Thomas « een schelm », slapen onder den blauwen hemel. Des morgens, bij zijn ontwaken, yindt van Bergen den ring aan zijne voelen.. Hij tracht hem voor Thomas Ie verbergen, doch deze heeft het bemerkt en ejscht zijn deel'van de vondst, van Bergen gaat heen om den ring'in de stad te verkoopen. Ben rijke verzamelaar, graaf Hóloff, bevindt zich bij den juwelier- en aanschouwt den ring die van zeer groole waarde is. Daar hij zulk een zeldzaam voorwerp wenschl Ie. bezitten,, vraagt hij aan van Bergen hij hem te huis te willen komen. Eenige deskundigen verklaren dal de ring echt en van zeer groote waarde is.

van Bergen verlaat het huis van den graaf die .hem een belangrijken


1 $ I Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen: g

Extra Gersten 1/2 0.25 Blonde » 0.45

Koffie, 1.00

Melk 0.90 I

Groseille, Grenadine 1.00— Limonade 0.50 s

Publieke Vertooningen met Muziek

Zondag 24 Februari om 4 en 8 1/4 torenuur. Maandag 25 Februari om 8 1/4 torenuur.

1. Plechtige Optocht, Orgel J Callaerts

2. Het Zinkruid, Mimosa

3. Bedevaart der Boudhisten naar Kandy

4. Herodiade, Fantazie J. Massenet

5. Doodelijke Liefde -, (Ik bemin u, en sterf er van).

Nieuw treurspel in 4 deelen Ie en 2e deelen

6. Largo Haendcl

7. Doodelijke Liefde, 3e en r deeien

Bericht voor de Avondvertooningen. — Om Je muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloer» bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heerem ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE

$j Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

Extra Gersten 1/2 0.25 Blonde » 0.45

Koffie,

Melk

Limonade

1.00

0.90

0.50

E Groseille, Grenadine 1.00

8. De Ring des Nood lots, DraTfdeeieTpel

met Mej. ELLEN RICHTER in de hoofdrol.

Ie en 2e deelen

9. Wiegelied, Jocelyn E. Godard

io. De Ring des Noodlots, 3' en A" deelen

Maand MAART: Buitengewone programmas.

Aanstaande Week;

Voor de eerste maal te Antwerpen

Van den Moed tot hetGeluk

Nieuw dramatisch filmspel in 4 deelen, met Mej. CHARLOTTE NEUMAN in de hoofdrol.

Van Zondag IO tot en met Donderdag 14 Maart

Voor de eerste maal in België

FIAT-LTJ

(Het worde Licht) 2Je deel

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht den spelwijzer te veranderen.

IDEAL

Fabriek en Bureelen: Kronenburgstraat. 42-44, DEURNE

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE


ttVsscf geschonken hééft,- doch Thomas• achtervolgt hem. Na u&uigc moeilijkheden, wordt, het bedrag van den wissel aan van Bergen betaald en deze zeer verheugd eu de. zakken mot bankbiljetten gevuld., gaal uit en bevindt zich tegenover Thomas die 'van hem heftig zijn deel eisetit,

Sieehts-«enige dagen behoeft de siraatkioper van Bergen om een eleganten Tuensch te worden die zeer veel geld verkwist. Gedurende feen locht, per auto, ontploft deze en van Bergen .wordl gewond in lie.t huis van.VlaIgul Duyssen gebracht.

Ite ring vin hel noodlot oefent zijïïèn invloed Uit.

Na zijne genezing, huwt van Bergen Margot en zij leiden een gelukkig leven. up zekeren avond, tijdens een feest, maken ' tin Bergen en zijne vróuw kennis met den graaf Holoff, zoon van den verzamelaar. l)e graaf verhaalt de geschiedenis van het juweel en van Bergen, bleek en opgewonden, veinst ongesteld te zijn en keert huiswaarts. Op hei oogenblik dat hij in den auto slapt, nadert Thomas aan wien-van Bergen sue) een bankbiljet overhandigt, terwijl Margot .den bedelaar verrast aanschouwt. Thomas, tiet hart vol haat, verneemt liet.,adres van van Bergen, begeeft zich bij hem..en, vertelt de geschiedenis van den ring aan Morgei. van Bergen bekent dat de ring de bron van zijne fortemuitmaak-l en, dal hij, gedurende zekeren tijd”, een straatloopers-leven geleid heeft.

Margot zal hem nochtans vergiffenis schenken, indien hij haar het middel bezorgt, deu ring..te kunnen .zien die reeds z00*11 groote rol in haar leven gespeeld treeft, van Bergen wendt zich tot déii graaf Hölöïï die weigert den ring te fa (en zien.

O111 de liefde zijner vrouw Ie herwinnen, is van Bergen voornemens den ring, met geweld, te bekomen, zij het slechts voor eene uur. Te dien .einde wendt hij zich lol zijn ouden medegezel Thomas die belooft -hem Ie helpen. Wannéér van Bergen in tipt.huis van den.graaf liinnen-driiigl, wórdt 11 ij door dezen betrapt en valt van ontroering dood. Thomas beschuldigt van Bergen het plan beraamd te hebben die den dood var den graaf als gevolg gehad heeft en van Bergen wordt aangehouden.

Do dag van het proces is aangekomen. Margot wordt, als getuige gehoord en, op eene vraag van den Voorzitter, spreekt zij deze vreese-lijke woorden uit: » Ik beschouw dien man lot alles in staat. \ raag hel aaii mijne moeder 1 »

van Bergen wordl tot eenige jarén gevangenis, veroordeeld.

In de gevangenis verneemt van Bergen dat zijne vrouw echtscheiding bekomen heelt. 'Gotisch terneergedrukt, verlaat hij de gevangenis en, .onwillekeurig begeeft hij zich in de herberg.waar hij Thomas ontmoet'die hem niét kwaadwilligheid vertelt dal Margot den graaf Holoff gehuwd heeft.

Thomas geeft hem het adres van den g naf. van Bergen sluipt het luiis binnen eu inden: iiiiu aanschouwt hij een tooneel van hoogst geluk. Mei gebroken hart en waanzinnig van smart, bevindt hij zich in legenwnnrdigheid van Margot die wil vluchten. Doch hij werpt zich op haai' en enne verschrikkelijke worsteling heeft, plaats.

Bleek als een. derde,, gaat van Bergen heen. én houdt den ring vast;., dien hii van Margot’s vinger afrukte.

Hij ijlt dóór het vond naar de zee en werpt er den ring en daarna' zirhzeiveirin. -

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Mechelschesteenweg, 93, 95 en 111. Opgericht in 1883.

FIAT-LUX ” 2de deel ” Voorwoord.

Tusschen al de propagandafilmen bestaat er geen die meer bijval, heeft gehad en dieperen indruk heeft teweeggebracht dan Fiat-Lux (Het worde licht!).

In dit hedendaagsch treurspel, hebben wij de uiterlijke of lichamelijke gevolgen'gezien, van de kwaal die de menschlieid aantast en. haar, als eene straf, schijnt te achtervolgen tot in liet derde en vierde geslacht.

Na, met den besten uitslag, aan het publiek, om zoo te zeggen de stoffelijke zijde der zaak te hebben getoond, heeft de vervaardiger besloten in het tweede deck van Fiat-Lux, de zedelijke zijde van het vraagstuk te bestudeeren.

Het hoofdgedaeht van dit tweede deel is het volgende: Degene die-ziek is, en uit onachtzaamheid of uit andere redenen, verwaarloost, alles in het werk te stellen om anderen te beschermen tegen de aanzetting zijner kwaal, is een misdadiger tegenover allen die de gevolgen zijner ikzucht zullen dragen. Dit gedacht is van het hoogste belang voor de maatschappelijke bescherming.

Het nieuwe werk is mächtiger van dramatische kunst en besehe# «ener in zijne strekking dan het eerste deel, dat reeds zulken bijval genoot. Het wijst er op hoe déngene die zich door zijne strenge levenswijze, gevrijwaard acht, en die de « geheime ziekte » als eene schande aanziet en niet als een ongeluk; dat dezen ook door zekere omstandigheden er slachtoffer kan van worden. Het volgt den kalvarieberg van dien man, schildert zijne opvolgentlijke hoop en vrees af, en ioorlt kein eindelijk., ganscli hersteld, aan de'maatschappij teruggeschonken.

Het tweede deel van Fiat-Lux, zal eene gebeurtenis blijven voor allen «iie het op het kinematographische doek zullen bewonderd hebben.

Gezien zijne belangrijkheid zal deze film gegeven worden op Zondag 10 Maart, te Î en 8 1/4 torenuur. Maandag 1 i, Dinsdag 12, Woensdag 13 en Donderdag 14 Maart, Ie 8 14 torenuur.

Leest dit met aandacht in uw voordeel!

Opslag alle dagen op melk, boter, eieren, vleesch, enz. Wie kan zich behoorlijk voeden op zulke voorwaarden. Iedereen aarzelt die waren nog dagelijks te verbruiken. Wat is er geraadzaamst te doen in zulke omstandigheid?

Menige personen hebben het middel beproefd en zijn verrukt over den goeden uitslag; ja, op weinigen tijd hebben zij hunne krachten herwonnen! Dat prächtig middel is « de Levenskracht » der apotheek « de Walvisch ».

Dit nemen is met zekerheid nieuwe krachten putten. Het is eene dwaasheid en onvoorzichtigheid het niet te beproeven, wanneer men in een vervallen toestand verkeert! « Levenskracht »> is bloedversterkend, bloedzuiverend, geeft bloed en beait alie eigenschappen van een versterkend middel. • Levenskracht » wekt den eetlust op, bedaart de zenuwen, herstelt de zieken, in een woord zijn uitwerking is verbalend. Prijs de fiesch 2.50 fr. — Halve flesch 1.50 fr.

Apothoek-Drogerij DE WALVISCH, Diepestraat, 8-10, Antwerpen.

Verworij en Wasscherij A. VAN WEEREN debreveteerd door Z. M. den Koning der Belgn.


De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN maakt geen bluf, maar 1““ klas werk.

= PATIN

blijft de Beste en Goedkoopste

ZOOLBESCHERMER

overal verkrijgbaar.

'rrrrrrrrrrrr

Beenhouwerij van ’t Zuid

Huis van vertrouwen. — Gesticht in 1884

A Cornellissen-/\erts

85, ZUIDERLEI, 85, ANTWERPEN

Beste kwaliteit VLEESCH aan matige prijzen

StialdceiCL voor Zouten en. IFtooleen

Men bestelt ten huize

Jthe dagen verkrijgbaar:

VLEESCHBOUILLON aan 0.40 de liter

I|* ’T GROOT » Ir* ’T lUBiri

De gebreveteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit 2.000 vierkante meters fabriekgebouwen.

De Verwerij en Wasscherrj A. VAN WEEREN is de eerste op vakkundig gebied.

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING

De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen kinnen de veertien dagen met

Christiana Balsem

en Siroop

Prijs:Remediecompleetfr. 2.50

(iroote Eogeïsche Apotheek

Falconplein 35 en Lange Koepoortstraat 24

ANTWERPEN

Ira (Détpopole

0nüepsoise

N. M. van Verzekeringen gesticht in 1900 VRAAGT GOEDE AGENTEN

voor hare nieuwe afdeeling

Kapitalisatie

GEMAKKELIJK WERK HOOG COMMISSIELOON

Leysstraat 19

ANTWERPEN

SeHOONMEIDSPROöUCT

ONTWIKKELING, STEVIGHEID, HERVORMING der BORST binnen de twee maanden door ’t gebruik van de

Qalegines Pillen

eenig waarlijk doeltreffend middel, zonder’t minste gevaarvoor de gezondheid.

Dames, Gij allen, die zonder bijval andere produclen hebt beproefd.neemtde Galegines Pillen en U zult verwonderd zijn over den bekomen uitslag.

3?rijs i3r doos: 4 Frank Aldep™t'‘ Pharmacie Mondiale, Brussel, Antoine Dassaertstr.63-65

Antwerp

X (iroote Apotheek-Drogerij, Montignystraat, 113115 X

(rechtover het Zwemdok) — Zon- en Feestdagen heel den dag open.

Opgepast voor de namaaksels. - Men heeft sedert eenigen tijd A namaaksels de wereld ingezonden van mijne Galegines pillen, die sedert a tien jaar gekend zijn en voorgeschreven worden door tal van geneesheeren. T T Om alle verwarring te vermijden verzoek ik mijn kliênteel in haar eigen T J belang de echte Galegines pillen te eischen met het fabriekmerk op iedere doos.?

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is door iedereen gekend als de beste.


soorten

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eenigste welke bekroond is op versch. tentoonstellingen met gouden en zilv. medalfén,

Vraagt aan uwen Lever a ar |

I de Kernzeep met bandjes

beste hoedanigheid.

De produkten BLANCO zijn ontegensprekelijk de beste envoordeeligste

te Antwerpen

12, Stijfselstraat

te Brussel g

46, de Brouckèreplaats »

mmumï

ONMOGEiaidKE Concurrentie

Wendt U BlSSChOpStrflfttj 02, daar worden U de hoogste prijzen betaald, (37 centiemen per stuk) voor oude ehampagne stoppen.

Op aanvraag komt men ten huize. Bijzondere prijzen voor groote partijen. Bureel van 9 tot 2 ure (T. U.)

F Jacques BOL Electriekwerker

Bijzonder door HH. Oogmeesters aanbevolen Leveraar van het Sterrekundig Genootschap

St. Jacob.

straat Brillen en

21 Neusnijpers

MJ de 1" alle

St. Jacobskerk Antwerpen

QLAS-NEUSN1JPERS in eleganten vorm en goed passende. Steeds voordeeligeprijzen. Vakkundige bediening,

KLECTRISCHK ARTIKELEN Het magazijn is opeg van 9 ure tot 20 ure (T.U.). — Gesloten op Zon- en Feestdagen.

I>e Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN heelt vier uitvindingsbreveUen.

De gebrevêteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit eigen Elektrieke Tapijtklopperij.

BIJZONDERE SCHOOL

19, HOPLAN D, 19

ANTWERPEN

Vlaamsch of Duitsch » Fransch

of Engelsch of Snelschrift

» Spaansch » Boekhouden

» Machienschrift

5 Fr. per maand

(2 lessen per week)

Bijzondere Lessen 2,50 Fr. per les.

Prospectus N° 7 Op aanvraag.

N-IEUWEEERGÄNGEN

Men meldt dat er nieuwe leergangen gevormd worden van Vlaamsch, Duitsch, Fransch, Spaansch en Engelsch alsook van Boekhouden, Handel, Sténographie enMachienschrift. — De prijzen dezer leergangen zijn vastgesteld op 5 fr. per maand, aanvang 1 en 15 Maart 1918. — Inschrijvingen worden aangenomen in de ECOLE SPECIALE, HOPLAND 19.

Voorbereiding tot het exaam van Boekhouder en Expert-Boekhouder te Brussel. De Bestuurder,

J. VAN SCHAEREN.

I HST <3- IE IKI IR, HH O IEC HST

4000 platen en 100 fonografen van de laatste verkooping derCle Frangaise -Odeon ».Ook schoone en groote keusvan Pathé- en Gramophoneplaten ingekregen. — Opéras compleet opplaten.Te koop per plaat, per opéra (26-27 platen) of te hurenaan 5 fr. Alle muziekinstrumenten en toebehaorten als violen, mandolines, cithers en muziek ervóór,mond- en handharmonikas. Alle snaren.Edison fonografen en rollen, 2 en 4 minuten (ook blauwe). — Verandering van Edison rol-machienen, oud model in nieuw model, (2 en 4 minuten) Odéon en Gramophone spreekmachienen, platen en naalden. Alle onderdeelen. Reparatie. Verwisseling en Inkoop aan den hoogsten prijs van oude fonografen en muziekinstrumenten. Inkoop van oude platen en rollen. — Verkoop van allerbeste Zaklampen en Pillen. 67; Lge Koepoortstr., 67, bij de Wolstr.« In de Amerikaansche Vlag».

Occasie Gramophone « Amphion »,;luxe-meubel in notelaar, waarde 1800 Ir., verkoop aan kleine prijs.

Laat uwe Toiletten, Damencostumen, Heeren- en Kinderkleedingstukken wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.


Verlieten en bedorven peluchen mantels worden met Caraeul te maken geheel nieuw, Verwerij A. VAN WEEREN.

Bronwerijen ARTOIS NaamlLEsNchappU?

Maoazijn: - Depots van Antwerpen - Bureel:

*1 62, Vlaamsche Kaai, 62

BOCK « PILSEN - FONCEE (Munich)

25, Gijzelaarsstraat, 25 I

DUBBEL GERSTEN (Bavière) en B S T bijzonder tafelbier, jj.

t} in vaten en in flesschen jfr

BOCK*PILSEN, in verbruik ALHIER

. wilt gij u oogenblikkelijk verlicht en spoedig genezen gevoelen

Dorstlijders. van Verkoudheden, Valling, Hoest, Fluimen, Bronchl-* ’ tis, Asthma, neemt dan den

E3flBlGITR£&l CäSriUO antidolor

OUna 1 DMi.9C.lll (Gedeponeerd merk)

3.50 fr. de flesch. 25 jaar voortdurende bijval 2.00 fr. de halve flesch

Moedere wilt s'i uwe hinderen verlicht en spoedig genezen gevoelen van Vs r-InUellciS) koudheden, Valling, Hoest. Kinkhoest, enz., geeft hen dan de»

Borstsiroop ST. MARTIN (G. M.)

2.00 fr. de flesch 1.00 fr. de halve flesch

GROOTE HmniinT HUIS GESTICHT

APOTHEEK-DROGER1J WlllUllll I IN 18R9

113=115, hoek Montigny-en Brusselstraten, Antwerpen

Rechtover het Zwemdok. Zon- en Feestdagen den ganschen dag open.

Ervaren Leeraar

geeft bijzondere lessen aan Damen en Heeren in VLAAMSCH — DU1TSCH — FRANSCH — ENGELSCH REKENKUNDE en BOEKHOUDEN.

Spoedige vooruitgang. Voordeelige voorwaarden.

KtJPSTEEG, 4, (nabij de Dambruggestraat), Antwerpen

•ar are al van racle beplekte peluche mantels wordt in geheel Belgis ' deer de Verwerij A. VAN WEEREN.

Laat uwe Dekens, Tapijten, Gordijnen verwen of wasechen in de Stoomverwerij A. VAN WEEREN.

Schoonheidspillen

,|jj Opalines pillen van dokter Wilson

Wonderbaar middel

voor de ontwikkeling en de vastheid der Borst op alle ouderdommen.

ISTooit zonder -u.itslst.gr-De doos 4.00 fr. 3 doozen 1 1.00 fr.

6 doozen 20.00 fr.

Algemeen Depot:

¥§LlSiF@THIII

126 Brederodestraat 126

ANTWERPEN-ZUID

PAPIERHANDEL BOEK- en STEENDRUKKERIJ, BOEKBINDERIJ

IftN 109CNBKI9

I0FMIB 22, ÄMTWEEPEM

Groote 5toomkoffïebranderij

BRASILIAN A

EiDOÜÄRD PMlblPS

39, KAMMEHSTRAAT 39, àntwtfp»

Specialiteit van fijne koffies. Leveraar van verscheidene Music-Hall. Bijzondere voorwaarden voor Schouwburgen, enz.

Bijhuizen der Verwerij A. VAN WEEREN: Kunetlec, 3t, Vradetetraat, I, Kastealpleinetraat, 17 ra Kerketraed, M.


Laat uwe Pelsen, Renards, Mongolie’s, enz., enz., wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.

DE BEST GEKENDE HUIZEN VOOR

alle soorten Z E E P E N

(met Bandjes)

zooals Maische Zeepen, Witte Zeepen, Toilette Zeepen en al wat den waseh aangaat, zijn en blijven nog altijd

LANGE NIEUWSTRAAT, 1 40, ANTWERPEN

en bijhuizen: Klapdorp, 51, Antwerpen

Kathelijnevest, 12, Antwerpen Turnhoutschebaan, 85, Borgerhout

IN 'T GROOT F. VAN DER STUYF IN ’T KLEIN

Volgt gedurende den oorlog

de leergangen der

Praktische Handelsschool INSTITUT RACHOR

1 1, Wapperssitraat 1 1, (Meir 50)

het best ingericht voor de spoedige voorbereiding tot de volgende ambten:

Snel- en Machlenschrijven, Boekhouden, Handelsbriefwisseling

Volledige leergangen in ZES MAANDEN.

Bijzondere afdeeling voor Jonge Heeren en JONGE JUFVROUWEN.

Diploma toegekend door de Stad Antwerpen aan het « Institut Rachor » tijdens de Tentoonstelling « DE HEDENDAAGSCHE VROUW * Bureelafdeeling, Mei-Jum .1914).

Voer alle nadere inlichtingen, programmas eu voorwaarden, wende men zich in het lokaal van het INSTITUT RACHOR, Wappersstraat, lMMeir,50).

Benuttig uwen tijd en leer: DUITSCH, FRANSCH, ËNGELSCH en RUSSISCH (onderwezen door den Bestuurder van Russische nationaliteit). ....

De lessen nemen aanvang op elk tijdstip, onmiddelüjk na het ontvangen der inschrijving.

Brandhout

Gezaagd op alle lengten aan Frs. 10 per honderd kilos.

Aan huis besteld met minstens 100 kilos.

Voor bestelling en inlichtingen wende men zich

18, Vingerlingstraat, 18

De gebreveteerde Verwerij A. VAN WEEREN li ontegensprekelijk de grootste, de goédkoopsté én de besté.

BANK

CRÉDIT POPULAIRE

(Samenwerkende Maatschappij)

BUREELEN:

Leysstraat 11-13, Antwerpen

Verhandelingen der Bank.

Leent gelden op handteeken, eigendommen, verzekeringspolissen, stadsloten en alle waarborgen, aan vasten intrest en met wekelijksche of maandelijksche terugstortingen. Verkoop en aankoop van publieke fondsen en beurswaarden.— Uitvoering der orders (comptant en termijn) op de beurzen van Antwerpen en Brussel.

Kredietopeningen. — Aan- en verkoop van vreemd geld. —Aankoop van Belgische en vreemde koepons. — Inkasseering van uitkeerbare titels. — Inschrijvingen zonder onkosten op alle uitgiften. — Bewaring van titels en kostbare voorwerpen.— Finan-cieële dienst voor rekening van maatschappijen. — Financieële inlichtingen.

Plaatsingen van geld.

Spaarkas aan 4 °/0.'

Loopende rekeningen. 4 %. Over deze gestorte gelden kan de storter dagelijks beschikken zonder voorafgaande waarschuwing.

Geldneerleggingcn ( Veertiendaagsche rekeningen: 4.25 o/°. op termijn. < Lange termijn, minstens 6 maanden: 5 »/o.

Verhuring van koffers van af 2.50 Fr. per jaar‘ verzekerd tegen diefstal en Inbraak.

Bureelen open van 10 tot 1 en van 3 tot 8 ure (T.U.)


T[ RINEttÄ ZOOLOGIE

Aanstaande Week:

Voor de eerste maal te Antwerpen

Van den Moed tot het Qeluk

Nieuw dramatisch filmspel in 4 deélen, met Mej. CHARLOTTE NEUMAN in de hoofdrol.

Van Zondag 10 tot en met Donderdag 14 Maart Voor de eerste maal in België

(Het worde Licht) 2de deel.

Drukk. Jan Boucherlj. — Z N. 16499 — 23-2-18