Programme from 17 to 18 March 1918Booklet

Bron: FelixArchief nr. 1968#99

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.

Show the facsimiles of this programme booklet


Dierentuin

JARDIN ZOOLOGIQUE

DRUKK JAN BOUCHCRU.


RIBBY

88-96, Lozanastraat, 15, Huidevettersstraat en 20 Bijhuizen

De Grootste en Bestgekende

VERVERIJ en WASSCHERIJ

Reinigen en In 't nieuwwasschen van kleederen en kostumen. Verzorgde bediening, het fatsoen wordt behouden. — De grootste specialiteit 1er plaatse voor het verven van gemaakte kleederen en kostumen en nieuwe stoffen voor den verkoop. Ook wollen sargiën voor mantels.

DE BESTE PRODUKTEN DE MEEST BEKWAME WERKLIEDEN!

SPECIALE INRICHTINGEN en ORGANISATIE!

Radicale Verbetering

in den dienst der

COLS en MANCHETTEN

• minder sleet en stijver dan vroeger

ï Voor OUDE en NIEUWE t

! STOPPEN !

î betaal ik altijd J

; EEN of TWEE Franken meer Î

*. per J(gr. dan gelijk welke andere inkooper.

J DEPOT : J

* ZEI. EOEFS ;

« 59, Huidevettersstraat, 59 ï

* Xjet wel op het adres

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Mechelschesteenweg, 93, 95 en 111. Opgericht in 1883.

Guillaume CAMPO

Kunsthandel

Oude en hedendaagsche schilderijen

Adres en bijzondere Kunstgalerij

Parochiaanstraat, 4

ANTWERPEN

Bestendige Tentoonstellingen: van 11 tot 6 ure Zaal Wijnen, Meir, 47.

Galerie Lamorinière, Meir, 75. Zaal Buyle, Meir, 129.

Salon Campo, Leopoldstraat, 51.

Schattingen, Waardeeringen, Openbare verkoopingen, enz.

De personen welke oude of moderne schilderijen wenschen te verkoopen betalen commissie alleen ingeval van verkoop.

Centraal Wisselkantoor

50, Minderbroedersrui, 50 ANTWERPEN

Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendul HOLLAND Koopt;

Coupons, Vréémd geld, Fonduen tegen de hoogste prljsen.

Alle Inlichtingen gratis.

Als TT eenmaal cLe

Echte Plooibare Zolen

«SSS «

»Ieconorria!

(Gedeponeerd merk) |

•SSSSSSSSSKSSSSSSSSSSSSSSSSSWI»

bedroefd. lieiït

ZULT U GEENE ANDERE WILLEN.

Vraag het merk ECONOMIA

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEÈREN Gebreveteerd door Z. M. den Koning der Belgen.


Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eenigste welke bekroond is op versch. tentoonstellingen met gouden en zilv. medaliën.

< Brouwerijen ARTOIS

Magazijn: - Depots van An

Naaml. Maatschappij LEUVEN Depots van Antwerpen - Bureel:

62, Vlaamsche Kaai, 62

25, Gijzelaarsstraat, 25

BOCK . PILSEN « FONCÉE (Munich) DUBBEL GERSTEN (Bavière) en B ST bijzonder tafelbier in vaten en in flesschen BOCKsPILSEN, in verbruik ALHIER

BIJZONDERE SCHOOL

I g, HOPLAND, ig

ANTWERPEN

Vlaamsch of Duitsch » Fransch

of Engelsch * Spaansch » Machienschrift

of Snelschrift » Boekhouden

5 Fr. per maand

(2 lessen per week)

Bijzondere Lessen 2,50 Fr. per les. Prospectus N» 7 Op aanvraag.

nieüweTeergangen

Men meldt dat er nieuwe leergangen gevormd worden van Vlaamsch, Duitsch, Fransch, Spaansch en Engels.ch alsook vann Boekhouden, Handel, Sténographie en Machienschrift. dezer leergangen zijn vastgesteld op 5 fr 1 en 15 April 1918. — Inschrijvingen

in de ECOLE SPECIALE, HOPLAND 19.

Voorbereiding tot het exaam van Boekhouder en Expert-Boekhouder te Brussel. 'De Bestuurder,

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN heeft vier uitvindingsbrevetten.

De prijzen per maand, aanvang worden aangenomen

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eerste op vakkundig gebied.

Herstellingen - Vervangstakken - Bijhoorigheden

voor alle merken van

SchrijL en Rekenmachienen

JOH. HANSS14, Lange Nieuwstraal 8=10, Antwerpen

Leest dit met aandacht in uw voordeel!

Opslag alle dagen'op melk, boter, eieren, vleesch, enz. Wie kan zich behoorlijk voeden op zulke voorwaarden. Iedereen aarzelt die waren nog dagelijks te verbruiken. Wat is er geraadzaams! te doen in zulke omstandigheid?

Menige personen hebben het middel beproefd en zijn verrukt over den goeden uitslag; ja. op weinigen tijd hebben zij hunne krachten herwonnen! Dat prachtig middel is * de Levenskracht » der apotheek « De Waivlsch >.

Dit nemen is met zekerheid nieuwe krachten putten. Het is eene dwaasheid en onvoorzichtigheid het niet te beproeven, wanneer men in een vervallen toestand verkeert! « Levenskracht » is bloed verwerkend, bloedzuiverend, geeft bloed en bezit alle eigenschappen van een versterkend middel. « Levenskracht » wekt den eetlust op, bedaart de zenuwen, herstelt de zieken, in een woord zijn uitwerking is verbazend. Prijs de flescb 2.50 fr. — Halve flesch 1.50 fr.

Apotheek-Drogerij DE WALVISCH, Diepe straat, 8-10, Antwerpen.

FEANS BEYLOOS

Sesfcuardep van Verkoopingen

57, Qegijnenöest, 57, Antcueppen

Voordeeligste en spoedige bediening. — Geeft voorschotten. — Geniet het meeste vertrouwen. — Geheimhouding verzekerd.

VRAAG BIJ ALLE BOEKHANDELAARS

OE PRAKTISCHE LUIAARD

Gemakkelijk en eenvoudig boekje om onmiddellijk de uitkomst eener berekening te vinden.

Prijs 0.50 fr. — Gekartonneerd 0.75 fr.

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is door iedereen gekend als de beste.


De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN maakt geen blut, maar law klas werk.

Extra witte ZEEP

BOli O’OR

uitstekend voor den wasch CONTROOLBANDEN EN FREIGABE

Vleeschconserven — Vieeschextract

BUCK OVINE

de waardige vervanger van LIEBIG

Bouillon Cubes loIBERÄTOR de beste en voedzaamste

Om deeg te doen opgaan voor Brood en alle Gebak, gebruikt men niets anders dan GISTPOEDER

3 O la 1D-O F?

Concessionnaris: Mathieu Scheyvaerts

6, PROVINCIESTRAAT, 6,

Antwerpen (nabij de Carnotstr., tramlijnen 3, 10, 11)

Mijnhearen!

Laat uwe kostu-men, pardessus, ja-quetten, broeken, vestons, handschoenen, hoeden en kra-vatten wasschen of verwen in de stoom-verwerij

OanWeeren

Mechelsche STEENWEG, 93

Telefoo n 3093 Tapijtklopperij en

Wasscherij

Rouw in 1 2 uren

Zee*« lage prijzen

Schoonheidsgesticht, 3, Bourlastraat

SCHOONHE1DSVERPLEGING en PRODUKTEN voor de TINT, EN BUSTE. — MANUCURE.

MASSAGE HAARVERF HENNÉ Modellen voor het nieuw Coiffure

lava

EUMASTINE

Schoon heidsprodu kt

Verzekert op allen ouderdom de volle ontwikkeling en vastheid der

3, Bourla sfi*aat9 3

De gebreveteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit 2.000 vierkante meters fabriekgebouwen.

De gebi’eveteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit eigen Elektrieke Tapijtklopperij.

VftVWU'WW WWWWWkVUVWWWWkrt

OUDE JUWEELEN

INKOOP van

OUDE JUWEELEN alsook DIAMANT en BRILLANT aan den hoogsten prijs

Rotterdamschestraat 16, bij St, Jansplaats(gesloten huis)

Bureel open van 9 tot 10 1/2 en van 1 tot 5 (T. U.).

STOOMVERWERIJ EK1 3LEE-&ERU

THOOFOHaiS PC LIK AAN SI RAAT. 108 aT TA8RIEKEH FABRIEKSTRAAT. 34 ANTWERPEN

BUHiJIZEN IN STAD EN PROVINCIE

XtEHMtEKS T O f»/J TKl O —

Vertrekuren der treinen ANTWERPEN-BRÜSSEL 5.37 — 5.37 - 8 57 torenuur.

Vertrekuren der treinen BRÜSSEL-ANTWERPEN 5.58 — 12.18 — 5.43 torenuur.

Î iinïï lïïiïjfHi ÜiijiiïJ fflBagffBi lEpn fflijagfiiH if

Groote 5toomkoffiebranderij

BRASILIAN A

Edouard PHILIPS, Kammenstraat 39, Antwerpen

Spécialiteit van fijne koffies. Leveraar van verscheidene Music-Hall. Bijzondere voorwaarden voor Schouwburgen, enz.

Laat uwe Toiletten, Damencostumen, Heeren- ên Cinderkleedingstukken wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN,


Laat uwe Pelsen, Renards, Mongolie’s, enz., enz., wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.

Henny Porten

De gebreveteerde Verwerij A. VAN WEEREN la ontegensprekelijk de grootste, de goedkoopste en de best*.

Keukenprinses

PERSONEN:

Graal Gyllenhand, gezant van den koning van X...

Da Gravin, zijne echtgenoote.

De Woelige )

De Mclankolieke ) aanbidders der Gravin.

De Schuchtere )

De heer uit de hoofdstad.

Caroline Pérard.

Te midden der geestdriftige toejuichingen vçn de leden der tooneel-vereeniging « Harmonie » wordt het doek terug opgehaald en nogmaals opgehaald, en, stralend van geluk, groet de hoofdrol, Caroline Pérard, in ’t dagelijksch leven kamermeisje der gravin Gyllenhand.

Als de geestdrift een weinig gekoeld is, begeeft Caroline Pérard zich naar de kleederkamer, waar de voorzitter, na herriaalde gelukwen-schingen, haar eene nieuwe rol overhandigt

« Ik moet eene elegante dame der hooge wereld uitbeelden? Past mij dit wel?...» doch op hetzelfde oogenblik heeft zij een prachtig gedacht: «... ik zal mijne meesters bestudeeren » ... en gansch gerustgesteld neemt zij inzage van hare rol.

Eenige dagen zijn verloopen. Onopgemerkt heeft Caroline voortdurend beproefd de handelwijze en gewoonten na te bootsen van hare meesteres, de overmoedige, grillige echtgenoote van den gezant. Onbewust en met een buitengewoon aanpassingsvermogen is zij er ten slotte volkomen in geslaagd.

Zij is juist bezig de gravin, die aan de ontbijttafel zit, als eerte lyncx te bespirden, wanneer de gezant binnenkomt met een geopende brief in de hand. Zeer voornaam, haar de hand kussende, biedt hij den brief aan zijne echtgenoote en deze leest:

Lieve Vriend,

Ik deel V in vertrouwen mede dal uwe benoeming als hofmaarschalk aanstaande is. Evenwel is er tegenkanting aan liet hof. Men meent dat uwe verrukkelijke vrouw, met haar levendig karakter, zich niet naar den stijven hofregel zal kunnen schikken. Ik wit IJ dus in vertrouwen verwittigen dat een hooggeplaatst persoon van het hof kortelings bij U zal komen om uwe vrouw te leeren kennen. Daarvan hangt dan uwe bevordering af.

Uw oude vriend.

Graaf de VILLEROY.


Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

Extra Gersten 1/2 0.25 Koffie, 1.00

Blonde » 0.45 Melk 0.90

Groseille, Grenadine 1.00— Limonade 0.50

Publieke Vertooningen met Muziek

Van Zondag 17 Maart om 4 en 8 1/4 torenuur en Maandag 18 Maart om 8 1/4 torenuur

1. Voorspel in "Ré (Orgel) J. S. Bach

2. Het maken van een Ijzeren Weg in Canada

3. Wedrennen te Sarakarta

4. 'Le Barbier de Séville, Openingsstuk G. Rossini -

5. De Zoon van den Volksvertegenwoordiger

Treurspel in 2 deelen

6. Mireille, Fantazie Ch. Gounod

7. Zoo is het Leven, Treurspel in 3 deelen

met Mej. SUZANNE GRANDAIS in de hoofdrol.

Berloht voor de Avondvertoonlngen. — Om de muziekuitvoeringen niette storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE

IDÉAL

I Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

Extra Gersten 1/2 0.25 Koffie, 1.00

Blonde » 0.45 Melk 0.90

E Groseille, Grenadine 1.00 — Limonade 0.50

s. KEUKENPRINSES, Blijspel in 4 deelen

Voor de eerste maal in België vertoond, met HENNY PORTEN in de hoofdrol.

Ie en 2e deelen

9. Valse Espagnole P. Lacome

io. KEUKENPRINSES, 3e en 4e deelen

Aanstaande Week;

Zo"dag 23 Maart om 4 en 8 1/4 torenuur Maandag 24 en Donderdag 28 Maart om 8 1/4 torenuur

Buitengewone vertooningen. - Voor de eerste maal in België.

De Oom uit Amerika

Nieuw tooneelspel in 4 deelen en op algemeene aanvraag laatste vertooningen van het OVERGROOT SUCCES

FI AT-LUZ!

(Ret worde Liicht ï) 2e DEEL Propaganda film in 5 deelen

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht den spelwijzer te veranderen.

Fabriek en Bureelen: Kronenbnrgstraat, 42.44, DEDRNE

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE


Plotselings wordt de graaf heel ernstig. Eene koude rilling gaal hem door de leden, en gansch ontsteld zegt hij tot zijne vrouw, welke hem den brief met een onverschillig schouderophalen teruggeeft:

« En ik, die juist op reis moet gaan; ik bid u, ik bezweer u, doe voor éénmaal eens alles naar mijnen wil. Neem u in acht wanneer de persdon in kwestie hier komt. Alles hangt er van af. »

Lachend en overmoedig geeft de gravin hem de verzekering dat zij zich zal gedragen zooals haar heer gemaal het van haar verlangt. Dadelijk échter na het vertrek van den gezant, zegt zij in zichzelve: «... ik heb mijnen man beloofd dat de heer uit de hoofdstad niets zal kunnen afkeuren, welnu, wanneer hij mij niet ontmoet zal hij zeker niets kunnen afkeuren » ... en hare koffers inpakkende, vertrekt zij eveneens.

Zij vermoedt niet dat de vorst besloten heeft in hoogsteigen persoon de vrouw van zijnen gezant op te zoeken, van dewelke hij reeds zooveel heeft gehoord. Onverwachts komt hij op het slot Gvllenhand aan.

Caroline echter, die dadelijk den toestand begrijpt, speelt in eene elegante verkleeding, met groot gemak en veel schelmerij, de rol harer meesteres.

De vorst is volkomen ingenomen met de gravin. Lang en herhaalde malen zoent hij de hand van Caroline, die zich gansch gerustgesteld gevoelt als groote dame, en reeds volkomen vergeten schijnt te hebben dat zij in werkelijkheid de gravin niet is.

De vorst wil heengaan, doch kan zich moeilijk van de bevallige vrouw scheiden. Herhaalde malen neemt hij opnieuw afscheid en zoent, telkens hare mooie kleine hand.

Reeds den volgenden morgend ontvangt de zoogezegde gravin een vorstelijk schrijven, waarin geschreven staat:

«Mijne lieve gravin, gij zijl eene verrukkelijke mouw. Uw man wordt mijn hofmaarschalk. U echter haal ik morgen af en ik zelf zal il aan de vorstin voorstellen... »

Volkomen radeloos staart Caroline op deze regelen. Verder mag deze grap in geen geval voortgezet worden. Terstond begeeft zij zich op weg om hare meesteres vergiffenis af te smeeken. Half weenend en half lachend verhaalt zij aan de gravin de vroolijke gebeurtenis...

Wat blijft er anders over dan te vergeven; te meer daar de gravin, evenals de graaf, zonder eigen toedoen, de grootst mogelijke voor-deelen uit dit vroolijk avontuur hebben getrokken.

Paaschweek:

Buitengewone vertooningen op

Zondag 31 Maart en Maandag I April om 4 en 81/4 t.n.

met de medewerking van

Mevr. V. BELLYS, Soprano Mr. P. SCAPUS, Tenor Mr. G. VILLIER, Bariton

van het Nieuwe Operagezelschap.

Qijzondep Cinema Spelwijzer

Voor de eerste maal in België

Het Vlammende Zwaard

Nieuwe NORDISK kunstfilm in 5 deelen der reeks 1917-18.

De beroemde OLAF FOËNSS in de hoofdrol. Grootsche tooneelschikking. — Overgroot succes.


Versleten en bedorven peluchen mantels worden met Caracul te maken geheel nieuw, Verwerij A. VAN WEEREN.

DE BEST GEKENDE HUIZEN VOOR

alle soorten ZEEPEN

(met Bandjes)

zooals Maische Zeepen, Witte Zeepen, Toilette Zeepen en al wat den wasch aangaat, zijn en blijven nog altijd

LANGE NIEUWSTRAAT, 140, ANTWERPEN en bijhuizen: Klapdorp, 51 en Katheiijnevest, 12, Antwerpen Turnhcutschebaan, 85, Borgerhout IN 'T GROOT F. VAN DER STUYF IN ’T KLEIN

Volgt g-ediax’exide den oorlog

de leersrangen der

Praktische |S|CT|TI|T RACHOR 1 1, Wappersstraat, 11

Handelsschool l**wlllUl naunun (Meir 50)

het best ingericht voor de spoedige voorbereiding tot de volgende ambten:

Snel- en Maehienschrijven, Boekhouden, Handelsbriefwisseling

Volledige leergangen in ZES MAANDEN. - Bijzondere afdeeling voor Jonge Heeren en JONGE JUFVROUWEN. — Diploma toegekend doorde Stad Antwerpen aan Het « Institut Ràchor » tijdens de Tentoonstelling« DE HEDENDAAGSCHE VROUW » Bureelafdeeling, Mei-Juni 1914).— Voor alle nadere inlichtingen, programmas en voorwaarden, wende men zich in het lokarl van hef INSTITUT RACHOR. Wappersstraat, ll, IMeir,50). — Benuttig uwen tijd en leer: DUITSCH, FRANSCH, ENGELSCH en RUSSISCH (onderwezen door den Bestuurder van Russische nationaliteit). — Oe lessen nemen aanvang op elk tijdstip, onmiddellijk na het ontvangen der inschrijving.

Beppoefti een

en uwe Schoeisels zullen gered zijn. - Overal te koop: 3 Fr. Agent voor het groot: 83, Solvijnsstraat, Antwerpen.

Ónmogelijke Concurrentie

wendt u Bisschopstraat, 62, daar worden

U de hoogste prijzen betaald, (37 centiemen per stuk) voor oude champagne stoppen. — Op aanvraag komt men ten huize.Bijzondere prijzen voor groote partijen. Bureel van 9 tot 2 ure (T. U.)

Caracul van oude beplekte peluche mantels wordt in geheel België alleen vervaardigd door de Verwerij A. VAN WEEREN.

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN maakt geen bluf, maar Ist klas werk.

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING

De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veertien dagen met

Christiana Balsem

en Siroop

Prijs:Remediecompleetir. 2.50

Groole Engelsche Apotheek

Faiconplein 35 an Lange Koepoortstraat 24

ANTWERPEN

I*o (Pétpopole

0nQepsoise

N. M. van Verzekeringen gesticht in 1900 VRAAGT GOEDE AGENTEN voor hare nieuwe afdeeling

tfÄPITÄLISÄTIE

GEMAKKELIJK WERK

HOOG COMMISSIELOON

Leysstraat 19

ANTWERPEN

SeHOONHEIDSPRODUCT

ONTWIKKELING, STEVIGHEID.HERVORMING der BORST binnen de twee maanden door ’t gebruik van de

Galegines Pillen

eenig waarlijk doeltreffend middel, zonder ’t minste gevaar voor de gezondheid.

Dames, Gij allen, die zonder bijval andere producten hebt beproefd, neemtde Galegines Pillen en U zult verwonderd zijn over den bekomen uitslag.

IPrijs per doos: 4 ZPrartis;

Adej5t*:" Pharmacie Mondiale, Brussel, Antoine Dansaertstr.63-65

Antwerpen

% üroote Ap»theek-Drogerij, Montignystraat, 113115 X

(rechtover het Zwemdok) — Zon- en Feestdagen heel den dag open.

Opgepast voor de namaaksels. - Men heeft sedert eenigen tijd namaaksels de wereld ingezonden van mijne Galegines pillen, die sedert tien jaar gekend zijn en voorgeschreven worden door tal van geneesheeren. X Om alle verwarring te vermijden verzoek ik mijn kliënteei in haar eigen X belang de echte Galegines pillen te eischen met het fabriekmerk op iedere doos

De gebreveteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN

bezit 2.000 vierkante meters fabriekgebouwen.


Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eenigste welke bekroond is op versch. tentoonstellingen met gouden en zilv. medaliën.

Brengt uwe OUDE HOEDEN naar de

Hoedenmaker

H. VAN DE KERCKHOVE-VÄN EYNDE

DAMBRUGGESTRAAT, 22, ANTWERPEN waar men er gansch Nieuwe Hoeden van maakt en naar het laatste model.

Zeepziederij We Pierre RASSE-Brussel

Toiletzeepen Glycerol, Topaze, Violette du Congo.Eau de Cologne, Cryses, S. P. R., S. R., Scheerzeep.

Zachte zeepan jn bussen van 12 1/2 en 25 kilos.

Wacht u van Namaaksels Al deze zeepen zijn voorzien van den veiligheidsband der Oei Centrale en mogen dus vrij verkocht worden.

Prijzen en Stalen te bekomen bij den Depothouder

VELPSTRAAT, 54, BORGERHOUT

IHM GiKBBOEJSr

4000 platen en 100 fonografen van de la&tsteverkooplngderCle Française «Odéon » Ook schoone en groote keusvan Palhé- en Gramophoneplaten ingekregen. Opéras compleet op platen.Te koop per plaat, per opéra 126-27 platen) of te huren aan 5 fr Alle muziekinstrumemen entoebehoorten als violen, mandolines, cithers en muziek ervoor, mond en handharmonikas. Alle snaren Edison fonografen en lollen. 2 en 4 min ook blauwe*. — Verandering v»n Edison rot-machienen, oud model in nieuw model (2 en 4 min.) ODEON en GRAMOPHONE spreekmaehienen, platen en naalden. Alle onderdeeJen. Reparatie. Verwisseling en Inkoop aan den hoogstcn prijs van oude fonografen en muziekinstrumenten. Inkoop van oude platen en rollen — Verkoop van ALLERBESTE Zaklampen en Pillen

67, Lange •'oepoortstiaat 67. bij de Wolstraat «In de Amerikaansche Vlag». Occasie: Gramophone «Amphion»,luxe-meubel in notelaar waarde 1830 fr. verkoop aan kleine prijs.

Allerfijnste geraffineerd ZOUT

in 't groot en In 't klein.

SPECERIJEN en andere huishoudelijke waren

I HOFLAND, 30 (hoek Lange Gang)

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN heeft vier uitvindingsbrevetten.

Versleten en bedorven peluchen mantels worden met Caracal te maken geheel nieuw, Verwerij A. VAN WEEREN.

blijft de Beste en Goedkoopste

ZOOLBESCHERMER

overal verkrijgbaar.

Beenhouwerij van ’t Zuid f

Huis van vertrouwen. — Gesticht in 1884

/V Cornellissen-/\erts

85, ZUIDERUEI, 85, ANTWERPEN

Beste kwaliteit VLEESCH aan matige prijzen

Steils:fa:en. voor Zouten en Hooken

Men bestelt ten huize

Jlhe dagen verkrijgbaar

VLEESCHBOUILLON aan 0.4-0 de liter

IN 'T GROOT ifi 'T KUHIN

Caracul van oude beplekte peluche mantels wordt in geheel BelgU alleen vervaardigd door de Verwerij A. VAN WEEREN.


uaat uwe Dekens, Tapijten, Gordijnen verwen of wasscben in de Stoomverwerij A. VAN WEEREN.

T. DE PRINS &G

Gebreveteerde Machienbouwers

St.HKabDelijnevesb 38,

Schrijf-, zieken-, poppij-, Overzet- en andere machienen.

Anbuüeppen

Specialiteit van herbouwde machienen van alle merken.

Amerikaansche Bureelmeubelen

en WASPAPIER

INKTEN, enz.

Werkhuis bijzonder ingericht met moderne machienen en elektrische drijfkracht voor het herstellen van alle Schrijf-, Reken-, Kopieer- en andere machienen.

Verkoop, Verwisseling en Inkoop van alle Machienen.

Inkoop van gek'kassen (Enregistreuse Nationale) enz. enz.

Bijhuizen der Verwerij A. VAN WEEREN: Kunstlei, 38, Vondeistraat, 8, Kssteelpleinstraat, 67 en Kerkstraat, 36.

Rookt de tabakprodukten der

HUIZEN “ PATRIA,,

Hoofdbureel te Antwerpen:

94, Van Stralen straat, 94

46 Capnotstraat, 146

Groote Sfceemueq, 25, BePCftem Wooeisfcttaafc, 8, Boom Anspactilaan, 161, Brussel

Fabriek: Antwerpsche Steenweg te Schelle.

Bureel te Amsterdam: Pieter Jacobstraat. _

Vraagt aan uwen Leveraar

de Kernzeep met bandjes

beste hoedanigheid.

De produkten BLANCO zijn ontegensprekelijk de beste envoordeeligste

te Antwerpen te Brussel

12, Stijfselstraat 46, de Brouckèreplaats

Jacques BOL Eiectriekwerker

Bijzonder door HH. Oogmeesters aanbevolen Leveraar van het Sterrekundig Genootschap

St. Jacob, straat 21

bij de St. Jacobskerk Antwerpen

Brillen en Neusnijpers in alle soorten

GLAS-NEUSN1JPERS in eleganten vorm en goed passende. Steeds voordeeligeprijzen. Vakkundige bediening.

KLECTRISCHK ARTIKELEN Het magazijn is open van 9 ure tot 20 ure (T U-). — Gesloten op Zon- en Feestdagen.


RINEAÄ ZOOLOGIE

Aanstaande Week:

Zondag 23 Maart om 4 en 8 1 4 torenuur Maandag 24 en Donderdag 28 Maart om 8 1,'4 t. u Buitengewone vertooningen.

Voor de eerste maal in België

De Oom uit Amerika

Nieuw Tooneelspel in 4 deelen, en op algemeene aanvraag laatste vertooningen van het OVERGROOT SUCCES

(Het worde Licht) 2e Deel.

Propaganda film in 5 deelen.

Drukk. Jan Boucheril. — Z. N. 18034. — 16-3-18. I