Programme from 31 March to 1 Apr. 1918Booklet

Bron: FelixArchief nr. 1968#101

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.

Show the facsimiles of this programme booklet


MT WW W WWW

Prijs: 20 Centiemen

j|A/V I e3jWW 1

DRUKK.JAN BOUCHER tj.


RIBBY

88-96, Lozanastraat, 15, Huidevettersstraat en 20 Bijhuizen

Reinigen en in 't nieuwwasschen van kleederen en kostumen. Verzorgde bediening, het fatsoen wordt behouden. — De grootste specialiteit ter plaatse voor het verven van gemaakte kleederen en kostumen en nieuwe stoffen voor den verkoop. Ook wollen sarglën voor mantels.

DE BESTE PRODUKTEN DE MEEST BEKWAME WERKLIEDEN i SPECIALE INRICHTINGEN en ORGANISATIE!

Radicale Verbetering

in den dienst der

COLS en MANCHETTEN

minder sleet en stijver dan vroeger.

! STOPPEN!

* Ik betaal 0,37 Ir. per

I Oude Champagne Stop. j

* 115 frank per duizend

* OUDE WIJNSTOPPEN

* of 33 fr. per Kgr.

* H- IR, OEFS

59, Huidevettersstraat, 59 5

J Antwerpen

De Grootste en Bestgekende

VERVERIJ en WASSCHERIJ

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN

Mechelschesteenweg, 93, 95 en lli. Opgericht in 1883.

Guillaume CAMPO

Kunsthandel

Oude en hedendaagsche schilderijen

Adres en bijzondere Kunstgalerij

Parochiaanstraat, 4

ANTWERPEN

Bestendige Tentoonstellingen: van 11 tot 6 ure Zaal Wijnen, Meir, 47.

Galerie Lamorinière, Meir, 75. Zaal Buyle, Meir, 129.

Salon Campo, Leopoldstraat, 51.

Schattingen, Waardeeringen, Openbare verkoopingen. enz.

De personen welke oude of moderne schilderijen wenschen te verkoopen betalen commissie alleen ingeval van verkoop.

tïsrjs;

Centraal Wisselkantoor

50, Minderbroedersrui, 50 ANTWERPEN

Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaal HOLLAND Koopt;

Coupons, Vreemd geld, Fondsen tegen de hoogste prijzen.

Alle inlichtingen gratis.

ixxxxx:

-A.ls TT eenmaal de

Echte Plooibare Zolen

ÜlECOfHOMIAl

(Gedeponeerd merk) ÿj

beproefd hebt

ZULT U GEENE ANDERE WILLEN.

Vraag het merk ECO NOM 1A

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Gebreveteerd door Z. M. den Koning der Belges.


Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eenigste welke bekroond is op versch. tentoonstellingen met gouden én zilv. medalien.

Brouwerijen ARTOIS

Naaml. Maatschappij LEUVEN

Magazijn: - Depots van Antwerpen - Bureel :

62, Vlaamsche Kaai, 62 | 25, Gijzelaarsstraat, 25 [/.

BOCK = PILSEN - FONCEE (Munich) DUBBEL GERSTEN (Bavière) en B S T bijzonder tafelbier in vaten en in flesschen BOCKsPILSEN, in verbruik ALHIER

BIJZONDERE SCHOOL

I g, HOPLAN D, I g

ANTWERPEN

Vlaamsch of Duitsch » Fransch

of Engelsch » Spaansch » Machienschrift

of Snelschrift » Boekhouden

5 Fr. per maand

(2 lessen per week)

Bijzondere Lessen 2,50 Fr. per les. Prospectus N° 7 Op aanvraag.

N IE ÜWE LEEfiG AN GEN

Men meldt dat er nieuwe leergangen gevormd worden van Vlaamsch, Duitsch, Fransch, Spaansch en Engelsch alsook vann Boekhouden, Handel, Sténographie enMachienschrift. — De prijzen dezer leergangen zijn vastgesteld op 5 fr. per maand, aanvang 1 en 15 April 1918. — Inschrijvingen worden aangenomen

in de ECOLE SPECIALE, HOPLAND 19.

Voorbereiding tot het exaam van Boekhouder en Expert-Boekhouder te Brussel. De Bestuurder,

J. VAN SCHAEREN.

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN heeft vier uitvindingsbrevetten.

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN

is de eerste op vakkundig gebied.

Herstellingen - Vervangstakken - Bijhoorigheden

voor alle merken van

SchrijL en Rekenmachienen

JOH. IIANSMA, Lange Nieawslraat 8=10, Antwerpen

Leest dit met aandacht in uw voordeel!

Opslag alle dagen op melk, ‘roter, eieren, vleesch, enz. Wie kan zich behoorlijk voeden oo zulke voorwaarden. Iedereen aarzelt die waren nog dagelijks te verbruiken. Wat is er geraadzaamst te doen in zulke omstandigheid?

Menige personen hebben het middel beproefd en zijn verrukt over den goeden uitslag; ja. op weinigen tijd hebben zij hunne krachten herwonnen! Dat prächtig middel is « de Levenskracht » der apotheek « De Walvisch .

Dit nemen is met zekerheid nieuwe krachten putten. Het is eene dwaasheid en onvoorzichtigheid het niet te beproeven, wanneer men in een vervallen toestand verkeert! « Levenskracht » is hloedventerkend, bloedzuiverend, geeft bloed en bezit alle eigenschappen van een versterkend Middel. « Levenskracht » wekt den eetlust op, bedaart de zenuwen, herstelt de zieken, in een woord zijn uitwerking is verbazend. Prijs de flcsch 2.50 fr. — Halve flesch 1.50 fr.

Apotheek-Drogerij DE WALVISCH, Diepestra&t, 8-10, Antwerpen.

FRANS BEYLOO

ßestuufdef van Yenkoopingen

57, Qegijnenöest, 57, fintcueppen

Voordeeiigste en spoedige bediening. — Geeft voorschotten. — Geniet het meeste vertrouwen. — Geheimhouding verzekerd.

OUDE JUWEELEN

INKOOP van

OUDE JUWEELEN alsook DIAMANT en BRILLANT aan den hoogsten prijs

Rotterdamschestraat 16, bij St.JanspIaats(gesloten huis)

Bureel open van 9 tot 10 1/2 en van 1 tot 5 (T. U.).

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is door iedereen gekend als de beste.


De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN maakt geen bluf, maar l*te klas werk.

Extra witte ZEEP

JB O La DOR

uitstekend voor den wasch CONTROOLBANDEN EN FREIGABE

Vleeschconserven — Vleeschextract

BUCK OVINE

de waardige vervanger van LIEBIG

Bouillon Cubes lal BERKTOR

de beste en voedzaamste

Om deeg te doen opgaan voor Brood en alle Gebak, gebruikt nien niets anders dan GISTPOEDER

Goncessionnaris: Mathieu Scheyvaerts 6, PRO VINCI EST RA AT, 6, Antwerpen (nabij de Camotstr., tramlijnen 3, 10, 11)

Mijnheoren!

Laat uwe kostu-men, pardessus, ja-quetten, broeken, vestons, handschoenen, hoeden en kra-vatten wasschen ot verwen in de stoom-verwerij

P.VanWeepea

Mechelsche STEENWEG, 93

Telefoon 3093 Tapijtklopperij en

Wasscherij

Rouw in 1 2 uren

Zeep lage prijzen

Schoonheidsgesticht, 3, Bonrlastraat

SCHOONHE1DSVERPLEGING en PRODUKTEN voor de TINT, EN BUSTE. — MANUCURE.

MASSAGE HAARVERF HENNÉ Modellen voor het nieuw Coiffure

EUMASTINE

Schoon heids produkt

Verzekert op allen ouderdom de volle ontwikkeling en vastheid der

BORST

3, Bourla straat, 3

De gebrevetèerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit 2.000 vierkante meters fabriekgebouwen.

STOOMVERWERl

EN BLEEKERIJ

IftricOFDH-jlS PCEIKAAMSiRAAT. 130 mg.rA8KIEF.EK rABRIEKSERAAI.JV ANTWERPEN

/SjpSJHISEiK IN STAD EN PROVINCIE

Vertrekuren der treinen ANTWERPEN-BRÜSSEL 5.37 — 5.37 - 8.57 torenuur.

Vertrekuren der treinen BRÜSSEL-ANTWERPEN 5.58 — 12.18 - 5.43 torenuur.

De geb/eveteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit eigen Elektrieke Tapijtklopperij.

Huis H. JACQMÖTTE, Brussel

Gesticht in 1828

De « Café à l’Indienne » is gegarandeerd zuiver. — Zij is een uittreksel van de fijnste en beste koffie soorten. — De ontleding van Dokter Richard, scheikundige, te Brussel waarborgt hare aigeheele zuiverheid en uitsluiting van alle vreemde mengelingen. — De « Café à i’lndienne » bekomt in Brussel een welverdiend succes.Verkrijgbaar in alle huizen van Ie Rang. — Overal te bekomen in flesschen van 1/4 en 1/1 liter.

TJitsluitende vertejzenwoordieers:

P. Depagne & A. Briels, jOranjestraat, 31, Antwerpen

Groote 5toomkoffiebranderij

ASBLIANA

Edouard PHILIPS, Kammenstraat 39, Antwerpen

Specialiteit van fijne koffies. Leveraar van verscheidene Music-Hall. Bijzondere voorwaarden voor Schouwburgen, enz.

Laat uwe Toiletten, Damencostumen, Heeren- èn Kinderkleedingstukken wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.


Laat uwe Pelsen, Renards, Mongolie’s, ene., enz., wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.

Het vlammende Zwaard

VfiRDEELING:

Francis Stolt, koolmijneigenaar, beursspeculant, Bourat, schachtmeester,

Dim,

Edith,

Caillou, mijnwerker,

Renault, luitenant aan het koopvaardij-zeewezen, Reizende predikant,

Blanchard, sterrekundige,

Hr. Olaf Fönss Hr. Carl Luuritzèn Mej. Ebba Thomson Mev. Fritz Petersen Hr. Thorleif Lund Hr. A. Blutechner Hr. Fr. Jacobsen Hr. Zimmerman

De ploegbaas Bornât en zijne twee dochters, Dina en Edith, leven gelukkig samen. Bourat is zeer godvruchtig, en de predikant is immer welkom in zijn huis.

Zijne twee dochters heeft hij streng opgevoed. De oudste, Dina, is verloofd met den mijnwerker Caillou, terwijl Edith dikwijls den vriend harer vroegere jeugd ontmoet, Renault genaamd, leerling aan het koopvaardij-zeewezen.

Zekeren dag werd de kleine familie, tot hiertoe zeer gelukkig, verdeeld door eene oneenigheid. De twee jonge dochters hadden de toelating huns vaders bekomen naar de herberg te gaan, alwaar men danste. De eigenaar der mijn, Francis Stoll, die eenige dagep bij de mijnwerkers had (loorgehracht, ten einde de werken in de putten waar te nemen, was ook op het bal tegenwoordig. Hij bewonderde Dina zeer, en na met haar gedanst te hebben, haalde hij haar over om met hem eene wandeling te doen. Dina, gevleid over de bewondering die zij opgewekt heeft bij den rijken eigenaar der mijn, laat zich meeslijpen door zijne liefdesverklaringen.

Hij zegt haar, dat zij te schoon is om midden de eenvoudige werklieden te leven, en belooft haar verder een bestaan van rijkdom en weelde wanneer zij er in toestemt met hem naar de hoofdstad te vertrekken... Dina, bekoord door dit vooruitzicht, weerstaat niettemin aan den wensch om met hem te vluchten, ondanks het aandringen van Stoll die haar vraagt nog denzelfden avond te vertrekken, en haar met een rijtuig wachten zal op den grooten weg in de nabijheid der mijnen.

Wanneer Dina weder te huis komt word' zij door haren vader en haren verloofde met verwijten overladen. Caillou, dewelke Dina het bal had zien verlaten in gezelschap van den eigenaar der mijn, verwittigde terloops den vader, die op zijne beurt zijne dochter streng berispte zeggende geene loopster voor dochter te willen hebben...

De hardheden baars vaders en baars verloofde stellen een einde aan de aarzelingen van Dina, die het vast besluit neemt met Stoll te vluchten... en zulks nog denzelfden nacht ten uitvoer brengt.

Eenige jaren later vinden wij Dina in de hoofdstad terug, omringd

De gebreveteerde Verwerij A. VAN WEEREN is ontegensprekelijk de grootste, de goedkoopste en de beste.

van weelde en rijkdom, doch zij is niet gelukkig. Zij wordt ondermijnd door gewetenswroegingen wanneer zij haar verlaten vader en zuster gedenkt... Het is alleenlijk in gezelschap van Francis Stoll dat zij hare wroegingen vergeet.

Francis Stoll bekleedt nu eene gewichtige plaats in de handelswereld, nochtans is hij aan Dina getrouw gebleven en bemint haar nog immer met eene blinde liefde. Stol1., op zekeren dag van de beurs weerkee-rende, leest een strooibiljet... hetwelk een indrukwekkend nieuws openbaart, Een nieuwe komeet is waargenomen en loopende 'geruchten melden dat deze grooie onheilen na zich zal slepen.

Francis Stoll, .den inhoud van het strooibiljet gelezen hebbende, neemt aanstonds het besluit eene groote beursonderneming aan te vatten.

De ontdekking van den professor Blanchard heeft groote opschudding in de sterrekundige wereld teweeggebracht alwaar d,e berekeningen en waarschijnlijkheden eener aanstaande ramp betwist worden. Men is het eens, dat volgens de berekeningen, op 20 September de komeet de omloop der aarde om de zon zal bereiken, en eene groote ramp te vreezen is in het Noord-Oosten van Europa.

Om alle paniek te vermijden zijn de leden van dc » Sterrekundige Vereeniging» het eens om geen verslag aan de pers te zenden nopens hunne beraadslaging.

Door professor Blanchard, een neef van Stoll, kent deze laatste niettemin het resultaat der beraadslaging, en zonder gewetenswroeging bedient hij zich van deze mededéeiing, dewélke streng vertrouwelijk is, om de wisselkoers op Ie jagen.

Hij verwittigt zijnen vriend van zijne onderneming, en deze, hoofdopsteller van « De Tijdgenoot » zijnde, laat des anderdaags het volgend bericht verschijnen:

«Volgens genomen inlichtingen uit de beste bron is het resultaat betreffend de beraadslaging van de « Sterrekundige Vereeniging » en die vandaag heeft plaats gehad, geheel en al verzekerd: De komeet zal de omloop der aarde niet aanraken, dus is er geene enkele ramp te vreezen. »

De geruststellende mededeeling maakt oogenblikkelijk invloed op de koersen, die snel eene normale hoogte bereiken, en nu verkoopt Francis Stoll al wat hij van waarde ingekocht hcd. In 24 uren heeft hij mil-lioenen gewonnen. Dit gedaan zijnde denkt hij er slechts aan zich met Dina in zekerheid te brengen.

Hij heeft een plan ontworpen. Hij brengt Dina ter kennis dat gewichtige handelszaken zijne tegenwoordigheid in de mijnen vereischien.., en dal zij hem moet vergezellen.

De komeet wordt nochlans met het bloote oog zichtbaar. Beangstigd staart men ten hemel. Alleenlijk de oude Bourat heeft, geene vrees... omhoog ziende zegt hij: « Het is de straf des Hemels. »

Ondanks de pogingen die de « Sterrekundige Vereeniging » aanwendt om het geheim te bewaren is het nochtans aar. de doren gekomen van het publiek, dat, de komeet op 20 September liet luchtruim der aarde raken zal en eene groote ramp bijzonder het Noord-Oosten van Europa zal teisteren.

Eenige dagen vóór den 20 September komen Dina en Stoll in de mij-


Gebruikt tijdens de Poos in de Örinkzalen:

Gebruikt tijdens de Poos in de Örinkzalen:

Extra Gersten 1/2 0.25 ] Koffie, 1.00 2 i s Extra Gersten 1/2 0.25 Koffie, 1.00 OJ

Blonde » 0.45 | Melk 0.90 fo E Blonde » 0.45 Melk 0.90 i

Groseille, Grenadine 1.00 — Limonade 0.50 1 ? Groseille, Grenadine 1.00 — - Limonade 0.50

Publieke Vertooningen met Muziek

Ter gelegenheid van PASCHEN. Buitengewone vertooningen op Zondag 31 Maart en Maandag 1 April om 4 en 8 1 4 t. u.

J. Lemmens

Ch. Gounod

1. Alleluia

2. Het Lied van den Galeiboef

3. Marsch en Optocht

4. Het Vlammende Zwaard

Nordisk kunstfilm in 5 deelen, met, Olaf Fönss en Ebba Thomsen in de hoofdrollen. Eerste vertooningen in België.

Ie en 2e deelen

5. Sérénade (Milenka) J. Blockx

6. Het Vlammende Zwaard, 3e, r en 5= deelen

Bericht voor ds Avondvertoonlngen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

J. Massenet R. Leoncavallo

Ch. Gounod

7. Haringvangst

8. PAILLASSE R. Leoncavallo.

Gezongen Proloog van het zangspel.

Heer G. VILLIER

9. LE CID

Arioso uit de Opera Mevr. V. BELLYS

10. PAILLASSE

Lamento uit het zangspel Heer P. SCAPUS

11. De Bergpassen van de Ger

12. FAUST

Driezang uit de Opera Mevr. V. BELLYS. — Heeren P. SCAPUS en G. VILLIER

BERICHT: Het is streng verboden plaatsen voor te behouden.

Gedurende de uitvoering der zangnummers zullen de deuren GESLOTEN B LIJVE INI

Ten gevolge van talrijke klachten, en om de stoornis der vertooningen te beletten, heeft het Bestuur zich verplicht gezien den volgende maatregel te treffen:

De Uitgang der Benedenplaatsen zal uitsluitend langs den Tuin geschieden.

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht den spelwijzer te veranderen.

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE

IDE A. Lr

Fabriek en Bureelen: kronenburgstrant, 42*44. DEURNE

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE


lien aan. Francis Stoll zoekt aanstonds eene veilige plaats alvorens de ramp een aanvang zal nemen.

Van uit de villa waar Francis Stoll woont is eene onderaardsche' gang gebouwd, tot de mijn leidende. Aldaar zullen Francis en Dina schuilen wanneer de ramp zal losbarsten. Stoll, als daagde hij de Voorzienigheid uit, heeft zijne vrienden uitgenoodigd op een feest hetwelk juist zal plaats hebben op denzelfden dag der ramp, dus op 20 September. Dit feest opent hij met de volgende redevoering:

« Vieren wij dezen avond met fierheid en 'eestelijke vreugde. Indien wij gered zijn, is het aan ons de nieuwe wereld te scheppen en er de meesters van te zijn. »

Gedurende deze braspartij hebben de mijnwerkers zich verzameld vóór de herberg. Caillou, dewelke eenen onverzoenlijken haat koestert tegenover Francis Stoll, heeft zijne makkers aangezet hem te helpen zich op Stoll te wreken, hij die hem de vrouw ontnam, die hij voorheen beminde. Hij zegt hen: « Dezen nacht zal de aarde ineenstorten, hernemen wij op dit uiterste uur al hetgeen de rijken ons ontnomen hebben, en laat er ons van genieten. » Beladen met schuppen en houweelen gaan zij naar Stoll’s villa. Wanneer het feest het toppunt bereikt heeft, dringen de oproerlingen de villa binnen. Ten einde raad, verklaart Francis Stoll, de eerste man, die bet wagen zal binnen te dringen, te dooden... Te vergeefs! hij kan de woelige bende geen weerstand bieden.

Caillou lost het, eerste geweerschot, hetwelk Dina neervelt. Stoll, de «enige overlevende, sleurt de stervende Dina in den geheimen gang om de schuilplaats te bereiken die zich in de mijn bevindt.

Verstikt stort Francis Stoll dood neder aan de zijde van Dina's lijk. Caillou, dewelke Francis gevolgd is, sterft ook eene verschrikkelijke dood.

De aarde is verwoest en staat in vlammen: dieren ontvluchten de vlammen die hen achtervolgen. De hemel cpent zich en meteoorsteenen regenen in de zee, de vaartu'gen verbrandend die tot speelbal dienen der ontketende elementen... Het water stijgt. . Groote zeegolven over's troomen en verzwelgen de aarde...

Edith is op het ouderlijk dak gevlucht. Daar vindt haar de reizende predikant, en brengt haar in eene berggrot in veiligheid.

Des anderendaags ’s morgens verrijst de zon over de verwoeste aarde. Eene zonnestraal dringt in de grot, en doet Edith ontwaken... Neerslachtig verlaat zij de grot en ziet rond. Is zij gansch alleen op de wereld? Van verre bemerkt zij deD toren eener kerk en wendt hare stappen tot het Huis Gods.De kerk is bedekt met zand hetwelk zich vóór de deur heeft opgehoopt, alleen de toren komt boven het zand uit. Eindelijk vindt Edith toegang tot. den toren. De klokken hangen stil, onbeweeglijk.

Op dit oogenblik zet een jongeling voet aan wal. het is Renault, luitenant, aan het koopvaardijzeewezen. Van verre hoort hij de klokken, en volgt de heldere klanken. Edith ziet. hem naderen. Zij kun haar oogen niet gelooven: Is hij het? Uitgelaten van vreugde stormt zij haren teergeliefde tegemoet.

Vol erkentenis, knielen Edith en Renault neder, God bedankend die hen gered heeft... en deze twee menschelijke wezens stichten hei. nieuwe ras.

Aanstaande: Week]:

HENNY PORTEN

j; in het groot succes

I De Vuist van den Reus

(Eerste Reeks)

Nieuw dramatisch filmspel in 4 deelen.

KLEIN BOORTJE

Nieuw tooneelspel in 3 deelen, naar het werk van CH. DICKENS.

Mej. LISA WEISS in de hoofdrol.

Oon af Zondag 14 flppil

De Vuist van den Reus TRw“kdsc

'Dramatisch filmspel in 4 deelen, HEIMNY PORTEN in de hoofdrol.

! Wie omhelst wij 7

Nieuw tooneelspel in 3 deelen,

HELLA MOJA in de hoofdrol.


Versleten en bedorven peluchen mantels worden met Caracul te maken geheel nieuw, Verwerij A. VAN WBEREN.

(met Bandjes)

zooals Maische Zeepen, Witte Zeepen, Toilette Zeepen en al wat den wasch

aangaat, zijn en blijven nog altijd

LANGE NIEUWSTRAAT, 140, ANTWERPEN *n bijhuizen: Klapdorp, 5 1 en Kathelijnevest, 12, Antwerpen

Turnhoutschebaan, 85, Borgerhout

in T groot F. VAN DER STUYF in 't klein

V"olg-t ç.adiareTTcL den oorlog

de leergangen der

H.,SSi INSTITUT RSCHOR 11 • «'KrSS"**’11

het best ingericht voor de spoedige voorbereiding tot de volgende ambten:

Snel en Machienschrijven, Boekhouden, Handelsbriefwisseiing

Volledige leergangen in ZES MAANDEN. — Bijzondere afdeeling voor Jonge Heeren en JONGE JUFVROUWEN. — Diploma toegekend door de Stad Antwerpen aan het « Institut Rachor» tijden» deTentoonsïeiling « DE HEDENDÀÀGSCHE VROUW » Bureelafüeeling, Mei-Juni 1914).— Voor alle nadere inlichtingen, programmas en voowaarden, wende men zien in het lokaM van het INSTITUT RACHOR, Wappersstraat, ll,(Meir,50). — Benuttig uwen tijd en leer: DUITSCH, FRANSCH, ENGELSCH en RUSSISCH 'onderwezen door den Bestuurder van Russische nationaliteit). — De lessen nemen aanvang op elk tijdstip, onmiddellijk na het ontvangen der inschrijving.

Öeppoaffc een

GERUISCH-LOOS ELEGANT

en uwe Schoeisels zullen gered zijn. - Overal te koop: 3 Fr. Agent voor het groot: 83, Sol vijnsstraat, Antwerpen.

ONMOGEiaiclKE Concurrentie

Wendt U daar worde»

U de hoogste prijzen betaald, (37 centiemen per stuk) voor oude «hampagne stoppen. — Op aanvraag komt men ten huize.Bijzondere prijzen voor groote partijen. Bureel van 9 tot 2 ure (T. U.)

Caracul van oude beplekte peluche mantels wordt in geheel Belgi> aHeen vervaardigd door de Verwerij A. VAN WEEREN.

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN maakt geen bluf, maar ls,

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING

De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veertien dagen met

Christiana Balsem

en Siroop

Prijs:Remediecompleetfr. 2.50

Groote Eugelsche Apotheek

Falconplein 35 en Lange Koepoortstraat 24

ANTWERPEN

Lto (Pétpopole

gpQepsoise

N. M. van Verzekeringen gesticht in 1900 VRAAGT GOEDE AGENTEN

voor hare nieuwe afdeeling

Kapitalisatie

GEMAKKELIJK WERK

HOOG COMMISSIELOON

Ley sst raat 19

ANTWERPEN

Schoonheidsproduct

ONTWIKKELING, STEVIG1IEID, HERVORMING der BORST binnen de twee maanden door ’t gebruik van de

Galegines Pillen

eenig waarlijk doeltreffend middel, zonder ’t minste gevaar voor de gezondheid.

Dames, Gij allen.die zonder bijval andere producten hebt beproefd, neemtde Galegines Pillen en U zul! verwonderd zijn over den bekomen uitslag.

3?rijs per doos: 4 Frank A1de"te:‘ Pharmacie Mondiale, Brussel, Antoine Dansaertstr.63-65

te Antwerpen

Groote Àpetheek-Drogerij, Montigaystraat, 113115

(rechtover het Zwemdok) — Zon- en Feestdagen heel den dag open.

Opgepast voor* de namaaksels. - Men heeft sedert eenigen tijd namaaksels de wereld ingezonden van mijne Galegines pillen, die sedert tien jaar gekend zijn en yoorgeschreven worden door tal van geneesheeren. Om alle verwarring te vermijden verzoek ik mijn kliënteel in haar eigen belang de echte Galegines pillen te eischen met het fabriekmerk op iedere doos

De gebreveteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit 2.000 vierkante meters fabriekgebouwen.


▼et wer ij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eenigste welke bekroond ie op versch. tentoonstellingen met gouden en zilv. medaliën.

Brengt uwe OUDE HOEDEN naar de

HOEDENMAKER

H. VAN DE KERGKHOVE-VAN EYNDE

DAMBRUGGESTRAAT, 22, ANTWERPEN waar men er gansch Nieuwe Hoeden van maakt en naar het laatste model.

mmnmmmmmnmmmm huuuiiuimmmmuimu s«*»» www« •aw*™

Zeepziederij RASSE Brussel

Toiletzeepen-Glycerol, Topaze, Violette du Congo, Eau de Cologne, Cryses, S- P. R., S. R., Scheerzeep Zachte zeapen in bussen van '2 1/2 en 25 kilos.

Wacht u van Namaaksels Al deze zeepen zijn voorzien van den veiligheidsband der Oei Centrale en mogen dus vrij verkocht worden.

Prijzen en Stalen te bekomen bij den Depothouder

VELDSTRAAT, 54, BORGERHOUT

4000 platen en 100 fonografen van de la?.tsteverkooping derCle Française «Odeon ».Ook schooneen grootekeusvan Patllé- tn Gramophoneplaten ingekregen. Opéras compleet op platen.Te koop per plaat, per opéra (26-27 plalen) of te huren aan 5 fr. Alle muziekinstrumenten en toebehoorten als violen, mandolines.clthers enjnuziek ervoor, mond- en handharmonikas. Alle snaren. Ediso# fonografen en rollen. 2 en 4 min. look blauwe). — Verandering van Edison rol-machienen, oud model in nieuw model, (2 en 4 min.) ODEON en GRAMOPHON* spreekrnachienen, platen en naalden. Alle ondcrdeelen. Reparatie. Verwisseling en Inkoop aan den hoogsten prijs van oude fonografen en muziekinstrumenten. Inkoop van oude platen en rollen — Verkoop van ALLERBESTE Zaklampen en Pillen

67, Lange Koepoortstraat. 67, bij de Wolstraat. « In de Amerikaansche Vlag». Occasie: Gramophone «Amphion»,luxe-meubel in notelaar.waarde 1850 fr. verkoop aan kleine prijs.

Allerfijnste geraffineerd zout i

In 't groot en In 't klein.

SPECERIJEN en andere huishoudelijke waren

HOPLAN O, 30 (hoek Lange Gang)

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN heeft vier uitvindingsbrevetten.

Versleten en bedorven peluchen mantels worden met Caracul te maken geheel nieuw, Verwerij A. VAN WEEREN.

=PATIN

blijft de Beste en Goedkoopste

ZOOLBESCHERMER

overal verkrijgbaar.

Beenhouwerij van ’t Zuid

Huis van vertrouwen. — Gesticht in 1884

85, ZUIDERLEI, 85, ANTWERPEN

Beste kwaliteit VLEESCH aan matige prijzen

Stukken voor Zouten en Rooken

Men bestelt ten huize

jf/ie dagen verkrijgbaar

VLEESCHBOUILLON aan 0.40 de liter

I|« ’T GROOT ij* >T KliBIfl

Caracul van oude beplekte peluche mantels wordt in geheel België alleen vervaardigd door de Verwerij A. VAN WEEREN.


uaat uwe Dekens, Tapijten, Gordijnen verwen of wasschen in de Stoomverwerij A. VAN WEEREN.

T. DE PRINS & C'

Gebreveteerde Machienbouwers

Sb.MKaühelijnevesfc 38, ÄnfeuJefpeti

Schrijf -, fteken -, ÊèÊkStSÊSk* Specialiteit van

poppij-, Overzet- en herbouwde machienen

andere machienen. van alle merken.

Amerikaansche Bureelmeubelen

en WASPAPIER

INKTEN, enz.

Werkhuis bijzonder ingericht met moderne machienen en elektrische drijfkracht voor het herstellen van alle Schrijf-, Reken-, Kopieer- en andere machienen.

Verkoop» Verwisseling en Inkoop van

alle Machienen.

Inkoop van geldkassen (Enregistreuse Nationale) enz. enz.

Een regelmatig onderhoud per abonnement door bekwame en ervaren

werktuigkundigen uitgevoerd, vergroot de duurzaamheid der machienen.

Bijhuizen der Verwerij A. VAN WEEREN: Kunstlei, 38, Vondelstraat, 8, Kasteelpleinstraat, 67 en Kerkstraat, 3i.-

Rookt de tabakprod ukten der

huizen “PATRIA,,!

Hoofdbureel te Antwerpen: «Sf

94, Van Stralenstraat, 94

»neclerodesfcFaatJ, 46 Cafnofcstpaafc, 146

Bijhuizen te Antwerpen: } Groote Sfceèmjueg, 25, Benchem

\ Hoogstraat, 8, Boom j Änspachlaan, 161, Brussel

Fabriek: Antwerpsche Steenweb te Schelle-Bureel te Amsterdam: Pieter Jacobstraat. I

Vraagt aan uwen Lever aar

de Kernzeep met bandjes

beste hoedanigheid.

De produkten BLANCO zijn ontegensprekelijk de beste en voordeeligst |

te Antwerpen te Brussel

12, Stijfselstraat 46, de Brouckèreplaats

Jacques BOL

(iezichtkundige • Electriekwerker

Bijzonder door HH. Oogmeesters aanbevolen Leveraar van het Sterrekundig Genootschap

St. Jacob.

Brillen en

straat

bij de St. Jacobskerk Antwerpen

Neusnijpers In alle aoorten

GLAS-NEUSN1JPERS in eleganten vorm en goed passende. Steeds voordeeligeprijzen. Vakkundige bediening.

electrischk artikelen Het magazijn is open van 9 ure tot 20 ure (T U.). — Gesloten op Zon- en Peeetdagea,


Il II II II

KINEAÄ ZOOLOGIE

Aanstaande Week:

II1II F@lfi:

in het groot succes

ql De Vuist van den Reus |

Eerste Reeks

J Nieuw dramatisch filmspel in 4 deelen.

KLEIN DO O R TJ E

Nieuw tooneelspel in 3 deelen, naar het werk van Ch. Dickens.

Mej. LISA WEISS in de hoofdrol.

Van af Zondag 14 April

De Vuist van den Heus

Tweede Reeks Dramatisch filmspel in 4 deelen,

HENNY PORTEN in de hoofdrol.

WIE OMHELST MIJ?

Nieuw tooneelspel in 3 deelen,

HELLA MOJA in de hoofdrol.

Drukk.Jan Boucherl). — Z. N. 19388 - 28-3-18.