Programme from 2 to 3 June 1918Booklet

Bron: FelixArchief nr. 1968#110

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.

Show the facsimiles of this programme bookletRIBBY

88-96, Lozanastraat, 15, Huidevettersstraat en 20 Bijhuizen

IN 8 UREN k NOIR DE i R

De Grootste en Bestgekende

VERVERIJ en WASSCHERIJ

Reinigen en ih 't nieuwwasschen van kleederen en kostumen. Verzorgde bediening, het fatsoen wordt behouden. — De grootste specialiteit ter plaatse voor het verven van gemaakte kleederen en kostumen en nieuwe stoffen voor den verkoop. Ook wollen sargiën voor mantels.

DE BESTE PRODUKTEN DE MEEST BEKWAME WERKLIEDEN!

SPECIALE INRICHTINGEN en ORGANISATIE!

Radicale Verbetering in den dienst der

COLS en MANCHETTEN

minder sleet en stijver dan vroeger.

yooacs x

De beste zool voor den zomer is

De Echte Plecibare Zool

•SSSSSSSSS£SSSSSSSSSS$SSSS$SSSI

ECOIHOMIA

(Gedeponeerd merk)

SSSSSSKSSSSSSSYSSSSSSSSSSSSSSI

Zij is licht als een pluim en onzichtbaar Werkhuizen

20, KAMMENSTRAAT 31, LANGE KERKSTRAAT ;

122, BREDABAAN

zzzxxxx:

JOO

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING

De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veertien dagen met

Christiana Balsem

en Siroop

Prijs tRemediecompleetfr. 2.50

GrooteEagelsche Apotheek

Falconplein 35 en Lange Koepoortstraat 24

ANTWERPEN

ko (Pétpopole

gpoepsoise

N. M. van Verzekeringen gesticht in 1900 VRAAGT GOEDE AGENTEN

voor hare nieuwe afdeeling

kÄPITÄLISÄTIE

GEMAKKELIJK WERK

HOOG COMMISSIELOOE

Ley sst raat 19

ANTWERPEN

Schoonheidsgesticht, 3, Boorlastraat

SCHOONHEIDSVERPLEGING BN PRODUKTEN voor de TINT, EN BUSTE. — MANUCURE.

MASSAGE HAARVERF HENNÉ Modellen voor het nieuw Coiffure

lava gebroeders

EUMASTINE

Schoon heidsprodu kt

Verzekert op allen ouderdom de volle ontwikkeling en vastheid der

3, Bourla straat, 3


T. DE PRINS & C

Gebreveteerde Machienbouwers

Sb.« Kabhelijne vest 38, Änbuuepper

Schrijf-, fteken-, X.opij-, en andere Bureel machienen.

Specialiteit van herbouwde machienen van alle merken.

Amerikaansche Bureelmeubelen

BUREELBENOOD1GDHEDEN,

RUBANS, CARBON- en WASPAPIER, INKTEN, enz. enz.

Werkhuis bijzonder ingericht met moderne machienen en elektrische drijfkracht voor het herstellen van alle Schrijf-, Reken-, Kopieer- en andere machienen.

Verkoop, Verwisseling en Inkoop van alle Machienen.

CAISSE ENREGISTREUSE NATIONALE, enz.

Een regelmatig onderhoud per abonnement door bekwame

en ervaren

werktuigkundigen uitgevoerd, vergroot de duurzaamheid der machienen.

Guillaume CAMPÖ

Kunsthandel

Oude en hedendaagsche schilderijen Adres en bijzondere Kunstgalerij

Parochiaanstraat, 4

ANTWERPEN

Bestendige Tentoonstellingen: van 11 tot 6 ure Zaal Wijnen, Meir, 47.

Galerie Lamorinière, Meir, 75. Zaal Buyle, Meir, 129.

Salon Campo, Leopoldstraat, 51-

Schattingen, Waardeeringen, Openbare verkoopingen, enz.

De personen welke oude of moderne schilderijen wenschen te verkoopen betalen commissie alleen ingeval van verkoop.

PAPIERHANDEL

JAKBOÜGHERIJ

Kopland, 22

ANTWERPEN

Registers, Opschrijfboeken Kopijboeken, Repertoires Klasseerders, Inktpotten enz. enz.

VERSCHENEN bij:

JAN BOUCHERIJ, Hopland 22.

en alom vet» ktdjQ baat»:

Vertelselboekje

EERSTE REEKS

Inhoud: Klein Duimken — Roodkapje —Asschepoetster

— Rijkaart met de Kuif — De schoone Slaapster in het Bosch

— Koning Welbemind — Ezelsvel — Blauwbaard — De Gelaarsde Kat — De schoone Koopmansdochter en de Prins-Monster. 96 bladzijden

Prijs: 25 centiemen


LEDERPAPIEREN

Chagrijn-, Moiré- en aiie Fantaziepapieren

NOODIG VOOR HET VERVAARDIGEN VAN

BRIEVENTASSCHEN, OMSLAGEN voor PASPOORTEN EN COMITEITSKAARTEN, GEWONE-en PRACHTDOOSJES, BOEKJES, BINNENWERK van SCHOENEN, ELEKTRISCHE PILES, enz., enz.

BLINKEND, MARMER-en MOZ AIE KP API ER

Inpakpapieren - Karton

te Verlcarii Q-eiA:

'Qfooth'andel in Gekleurde epiandere Papieren

OTTO VEimSSTRMTV 5, ANTWERPEN

jforrcr-

< Brouwerijen ARTOIS NaamlLippii

Magazijn: - Depots van Antwerpen - Bureel :

J 62, Vlaamsche Kaai, 62 | 25, Qijzelaarsstraat, 25

BOCK « PILSEN * FONCÉE (Munich)

DUBBEL GERSTEN (Bavière) en B S T bijzonder tafelbier in vaten en in flesschen!j BOCK»PILSEN, in verbruik ALHIER

BIJZONDERE SCHOOL

ANTWERPEN

Vlaamsch of Duitsch » Franscli

of Engelsch of Snelschrift

» Spaansch » Boekhouden

» Machienschrift

5 Fr. per maand

(2 lessen per week)

Bijzondere Lessen 2,50 Fr. per les. Prospectus N° 7 Op aanvraag.

NIEUWE LEERGANGEN

Men meldt dat er nieuwe leergangen gevormd worden van Vlaamsch, Duitsch, Fransch, Spaansch en Engelsch alsook vann Boekhouden, Handel, Sténographie enMachienschrift. — De prijzen dezer leergangen zijn vastgesteld op 5 fr. per maand, aanvang 1 en 15 Juni 1918. — Inschrijvingen worden aangenomen

In de ECOLE SPECIALE, HOPLAND 19.

Voorbereiding tot het exaam van Boekhouder en Expert-Boekhouder te Brussel. De Bestuurder,

J. VAN SCHAEREN.


Vloeibaar IJzer

Uit de hoogovens der ijzerfabrieken kronkelen de vuurtongen tus-schen rookkolommen ten hemel en verlichten de werkplaatsen als in klaren dag. Het aantal werklieden dat hier des nachts zijn brood verdient is zoo aanzienlijk als di, t der dagploegen. De groote massa dier arbeiders, mannen en vrouwen, oude en jonge, doen hunnen arbeid bijna automatisch; het bijzonderste deel echter van hetgene verricht wordt, is het' werk van grootsche machienen, echte wonders der techniek.

De nieuwe bestuurder, een ervaren vakman, die de verantwoordelijkheid van de onderneming op zich genomen heeft, maakt toezicht bij het uitstorten der gloeiende massa in de verkoelbakken en bestätigt dat in de mengeling er zich bestanddeelen bevinden, die het voortgebrachte metaal minderwaardig, ja, bijna waardeloos maken. Ook een geleerde, die op de werken toegelaten ïs, begrijpt deze dikwerf herhaalde verschijning niet.

Deze geleerde bewoont een oud verlaten kasteel, dicht bij de werken gelegen, en doet in zijn laboratorium proefnemingen op eene ontdekking die hij gedaan heeft en waarmede hij hoopt een gansche ommekeer in de ijzervoortbrengsf, te doen ontstaan. Op de werken zelf heeft hij de gelegenheid zijne gedachten praktisch te beproeven.

Nogmaals heeft den bestuurder ondervonden dat het ruw ijzer slechte bestanddeelen bevat en vermoedend dat vreemde handen het werk bederven, richt hij zich tot een detektief om de zaak te onderzoeken en de werken van buitengewone schade te bevrijden.

De detektief verschijnt onder een deknaam en leert de dochter des professors kennen en beminnen. Welhaast verneemt hij dat het elektrisch meettoestel een onverklaarbaar hoog stroomverbruik aanwijst. Tot zijne groote verrassing ontdekt hij dat de geleerde uit den burght zich stroom toeeigent; en alhoewel hij den vader zijner geliefde niet rechtstreeks wil verdenken, hoopt hij toch, met het raadsel van het stroomverbruik ook dit van het onbruikbaar ijzermengsel op te- lossen.

Zekeren nacht ontdekt hij op de plaats waar het gewoon erts voor de hoogovens ontladen wordt eene zekere soort die voor deze hoogovens niet aangewend wordt en hij besluit op te zoeken waarheen dit erts gebracht zal worden. Daartoe hangt hij onder den ophaalbak waarin het erts geladen werd. Opwaarts gaat het in duizelingwekkende vaart, doch de detektief acht het levensgevaar niet en heeft slechts zijn innerlijk doel in ’t oog; zonder zelf te vermoeden dat de geleerde beneden stond met zijne dochter, die haren vader op zijne nachtelijke tochten gevolgd had. Zij was het die waarnam dat een mensch zich aan den ophaalbak vasthield en zij verwittigt vol ontzetting hanen

vader. De detektief stelt op zijnen waanzinnigen tocht vast dat hef erts op deze manier naar de hoogovens gebracht wordt, en nu geldt het nog enkel zich in veiligheid te brengen: het gelukt hem op zeker oogenblik door een waagsprong op vasten grond te geraken. Dit werd door den geloeide en zijne dochter niet bemerkt en wanneer de bak bijna zijn doel bereikt heeft willen zij hem tot staan brengen door der stroom af te snijden, doch te laat, het erts stort in den oven neer.

De detektief komt gelukkig beneden en wil zijné navorschingen voortzetten. Daar komt hij de geliefde tegen, die in hem den arbeider herkent, wien zij daareven verloren achtte. De vader blijft echter onvindbaar.

Eenige dagen later bericht men den detektief dat opnieuw stroom-verkwisting vastgesteld is. Hij ontdekt eene valsche leiding, volgt de’i kabel en kond. in een keldergewelf van het kasteel, waar hij den pro fessor aan zijne proefnemingen bezig ziet.

Geen uitweg vindende verhaalt deze hem dat hij sinds jaren arbeidde aan eene nieuwe mengeling om het ruw ijzer te bekomen, en daar hij door de vakmannen slechts bespot werd, trachtte hij des nachts hei noodige erts in het geheim naar de ovens te vervoeren. Zekeren nacht wilde iemand achter zijn geheim komen, en hij boette dit met den va! in den oven. Sedertdien hield hij zich in het keldergewelf op.

Nu verklaarde hem den detektief dat hij dien vermeende arbeider was. De professor is dus onschuldig aan moord, doch daar hij het werk voor honderdduizenden schade heeft berokkend, dient hij aangehouden te worden. Hij verkiest echter den dood boven de schande, en hij grijpt naar de elektrische hoogspanningsleiding, die hem van het leven berooft. De detektief heeft zijne opdracht vervuld en het werk voor meerdere schade gevrijwaard. Zijne toekomstige vrouw kon hij den dienstbewijzen, den naam des daders niet in opspraak te brengen.

Strandgoed

PERSONEN:

Carlsen, handelaar. Diens vrouw.

Eva, zijne dochter. Arno, zijn zoon.

Jan Bart.

Lisette Po maire, danseres. Vrouw Olsen Max, haar zoon.

De oude Lemoine.

Ina, zijne pleegdochter.

Stormnacht! — Wild opbruisschend werpt de zee balken, kisten, vaten, scheepswrakken op het strand, en al de inwoners van het vis-schersdorp, zoo jonge als oude, bergen ijverig het strandgoed. Naar schipbreukelingen wordt uitgezien en het scherpe zeemansoog van Peter Olsen ziet een vaartuig, waarin zich een mensch bevindt, en dat tegen de golven strijdt. — Niemand betrouwt de zee, — slechts Peter


Gebruikt tijdens de Poos in de Dninkzalen:

Extra Gersten 1/2 0.25 Blonde » 0.45

Koffie, 1.00

Melk 0.90

Groseille, Grenadine 1.00 — Limonade 0.50

Î Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

Extra Gersten 1/2 0.25 | Koffie, 1.00

Blonde » 0.45 I Melk 0.90

Groseille, Grenadine 1.00 — Limonade 0.50

Publieke Vertooningen met Muziek

Zondag 2 Juni, om 4- en 8 1/2 t. u. en Maandag 3 Juni, om 8 12 t.u.

1. Koraal voor Orgel F. Mendelssohn

2. Reis

3. Marsch G. Auvray

4 Vloeibaar IJzer

Drama uit het leven der hoogovens. — Ie en 2e deel

5. La Fille du Far-West. Fantazij G. Puccini

6. Vloeibaar IJzer

3e en 4e deel

Bericht voor de Avondvertoonlngen. — Om de muziekuitvoeringen let te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk •Mgang hebben tot de Lavatory s en IV. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

7. België tijdens de bezetting

Belgisch Kino-Nieuwsblad (Verschijnt om de 14 dagen) N° i: Brussel

Eerste vertooningen te Antwerpen

8. STRANDGOED

Nieuw dramatisch filmspel in 5 deelen.

Ellen Richter in de hoofdrol. — Ie, 2e en 3e deel.

9. Cavatine J. Raff.

10. strNögoed 4e en 5e deel.

BERICHT: Het is streng verboden plaatsen voor te behouden.

Om stoornis te beletten, zal tijdens de avondvertooningen de uitgang der Benedenplaatsen langs den Tuin; die der Gaanderijen langs de Statieplaats geschieden.

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht den spelwijzer te veranderen.

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE

IDEAL

Fabriek en Btweelcn:

Kronenburgsteaat, 42-44, DEUK NE

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE


waagt met eenige helpers het reddingswerk. Tevergeefs trachten zijne moeder en Ina, die hem eene teedere liefde toedraagt, hem van de gevaarlijke onderneming af te houden.

Moedig kampt de wakkere schaar tegen het woedende element en gelukt er in een bijna levenloos man aan wal te brengen. De oude Lemoine, Ina’s pleegvader, neemt den schipbreukeling in zijne hut op en door de goede verpleging van Ina komt Arno Carlsen terug tot het leven.

In de visschersherberg wordt er levendig over den vreemdeling geredetwist, en het komt tot een ernstige ruzie tusschen Peter Olsen en den visscher Jan Bart, die eveneens zijne oogen op de schoone Ina geslagen had.

Weken gaan voorbij, en den herstellende Arno Carlsen vertelt aan zijne weldoeners hoe hij, wegens eene minnarij met eene tooneelspeel-ster, en wegens wisselvervalsching op naam zijns vaders, door dezen laatste naar Amerika gezonden werd en hoe hij, op zijne terugreis naar het vaderland, schipbreuk geleden had. — Het vertrouwelijk gesprek der jongelieden wordt plots onderbroken door de binnenkomst van Peter Olsen, wiens jaloerschheid door den arglistigen Jan Bart opgewekt was. — Het gelukt Ina nochtans Olsen gerust te stellen. Hij smeekt haar zijne vrouw te worden, en op hem te wachten tot hij terugkeert van de groote zeereis, die hij morgen aanvangt. Zij belooft dit. — Jan Bart tracht gedurig den ongelegen medeminnaar uit den weg te banen. Het gelukt hem ten tweede male, wanneer Olsen van zijne vrienden afscheid neemt, dezen tegen een jongen visscher, die zich op Ina’s gunsten beroemt, op te ruien. In een gevecht wordt de visscher door Peter Olsen verslagen. — Onder verzachtende omstandigheden wordt Peter tot drie jaren gevangenis veroordeeld.

Arno is genezen en innige liefde verbindt hem aan de schoone Ina. Wanneer hij haar zijn besluit kenbaar maakt om naar zijnen vader af te reizen, verschrikt zij, daar zij vreest hem nu te verliezen —doch hij belooft weder te keeren en van haar zijne vrouw te maken. — In de vreugde over de verbetering en de terugkomst zijns zoons, stemt Senator Carlsen toe in diens verbintenis met zijne schoone levensred-ster. — Vol vreugde ijlt hij tot Ina, en hij komt juist op ’t oogenblik als zij hevig te lijden heeft door de achtervolgingen van Jan Bart. — Deze heeft gansch het dorp tegen Ina opgehitst en beschuldigt haar strafbare betrekkingen te onderhouden met hem wien zij verpleegde. — Ina is de vertwijfeling nabij, daar zelfs de oude Lemoine, haar pleegvader, en moeder Olsen zich van haar afkeert. — Op dit tijdstip komt Arno en noemt haar zijne bruid.

Drie jaren zijn verloopen. — Ina leeft gelukkig als Arno’s vrouw. — Zij heeft een kindje, wiens tweede verjaardag men gaat vieren. — Haar

geluk is volledig — doch zij verlangt er naar om haar geboortedorp, de zee en haar ouden pleegvader weder te zien.

Peter Olsen is na voltrekking zijner straf bij zijne oude moeder teruggekeerd. Al zijne hoop is verdwenen wanneer hij verneemt dat Ina gehuwd is. Uit Ina’s mond hoort hij dat zij tevreden is, en dat troost hem eenigszins, doch in stilte treurt hij over zijn verbroken levensgeluk.

Arno heeft inmiddels terug den weg betreden die hem eens aan den boord van den afgrond bracht. De zangeres Lisette Pomaire heeft hem weder in hare netten gevangen. — Lichtzinnigheid en verkwisting trekken den wispelturigen man terug in hunne baan, en wanneer Ina uit haar geboortedorp weerkeert staat zij ontzet voor de instorting van haar levensgeluk. Te midden eener feest is zij getuige van de ontrouw haars echtgenoots. Zij maakt eene streep onder hare levens-rekening: de ontrouwe echtgenoot ontvangt een dolksteek van zijne •eigene vrouw.

In den schoot harer geliefde zee, aan het duinenstrand van haar geboortedorp, wil zij rust en troost vinden.

Weder staat de wachtende visschersschaar ademloos aan den oever, — weder is er strandgoed te bergen, en weder is het Peter Olsen, die aan het woedende element een menschenleven afdwingen wil. — In doodsverachting stort hij zich in de baren, — hij keert met eene geredde terug, — doch legt slechts eene doode in het zachte dui-nenzand, — te laat!

Op de hooge duinen verheft zich een eenzaam graf. Ombruischt door wilde stormen of beschermt door zachte lentebries rust de arme Ina hier nu uit. Thans behoort zij aan hem alleen, Peter Olsen. — Niemand kan het hem nog ontnemen, — zijn strandgoed.


Aanstaande Week:

BUITENGEWOON PROGRAMMA

Henny Porten

in het

Overgroot Lachsucces

Op de proef gesteld

Nieuw Blijspel in 5 deelen

Herstellingen « Vervangstukken - Bijhoorigheden

voor alle merken van

Schrijf; en Rekeomachieoeo

JOH. IIWS3IA, Lange Nieuwstraat 8=10, Antwerpen

Boucherie du Sud

Huis van vertrouwen. — Gesticht in 1884

A Cornelissen-/\erts

85, ZUIDERLEI, 85, ANTWERPEN

I Beste kwaliteit VLEESCH aan matige prijzen

?Stülciceri; vooïJs Zo *xitèn. en Bopkën

Men bestelt ten huize

jfhe dagen verkrijgBaaT'

VLEESCHBOU ILLON aan 0.40 de liter

IJÏ >T GROOT I|4 ’T RIlBIJÏ


Zeepziederij RASSE Brussel

Toiletzeepen-Glycerol, Topaze, Violette du Congo, Eau de Cologne, Cryses, S- P. R., S. R., Scheerzeep.

Zachte zeepen in bussen van 12 1/2 en 25 kilos.

Wacht u van Namaaksels Al deze zeepen zijn voorzien van den veiligheidsband der Oei Centrale en mogen dus vrij verkocht worden.

Prijzen en Stalen te bekomen bij den Depothouder

VELDSTRAAT, 54, BORGERHOUT

4000 platen en 100 fonografen van de laatste verkooping derCle Française «Odéon ».Ook schooneen groote keusvan Palhé- en Gramophoneplaten ingekregen. — Opéras compleet op platen.Te koop per plaat, per opéra (26-27 platen) of te huren aan 5 fr. Alle muziekinstrumenten en toebehoorten als violen, mandolines, cithers en muziek ervoor, mond- en handharmonikas. Alle snaren.Edison fonografen en rollen, 2 en 4 min. (ook blauwe). — Verandering van Edison rol-machienen, oud model in nieuw model, (2 en 4 min.) ODEON en GRAMOPHONE spreekmachienen, platen en naalden. Alle onderdeelen. Reparatie. Verwisseling en Inkoop aan den hoogsten prijs van oude fonografen en muziekinstrumenten. Inkoop van oude platen en rollen. — Verkoop van ALLERBESTE Zaklampen en Pillen.

67, Lange Koepoortstraat, 67, bij de Wolsiraat. «In de Amerikaansche Vlag», Occasie: Gramophone «Amphion»,luxe-meubel in notelaar waarde 1800 fr. verkoop aan kleine prijs.

PAPIERHANDEL

I Boek- en Steendrukkerij

BOEKBINDERIJ

J{opland 22, jdntwerpen

VRAAG BIJ ALLE BOEKHANDELAARS

0E PRAKTISCHE LUIAARD

Gemakkelijk en eenvoudig boekje om onmiddellijk de uitkomst eener berekening te vinden.

Prijs 0.50 fr. — Gekartonneerd 0.75 fr.

Allerfijnste geraffineerd zout

In 't groot en In 't klein.

SPECERIJEN en andere huishoudelijke waren I HOPLAND, 30 (hoek Lange Gang)

lrnlIAS RfAl Gezlchtkundlge » jatijllCd DVJL, Electrlekwerker

Bijzonder door HH. Oogmeesters aanbevolen Leveraar van het Sterrekundlg Genootschap

St. Jacob.

straat Jà Bfeh Brillen en

21 BH Neusnijpers

hli de;|||| Hm *n a,*e

Sf. Jacobskerk Antwerpen

soorten

GLAS-NEVJSNIJPERS ln eleganten vorm en goed passende Steeds voordeelige prijzen. Vakkundige bediening.

KLKCTRIBCHE ARTIKELEN Het magazijn is open van 9 ure tot 20 ure (T.U.). — Gesloten op Zon- en Feestdagen.


“°£ÏÏDE alle soorten ZEEPEN

(met Bandjes)

zooals Maische Zeepen, Witte Zeepen, Toilette Zeepen en al wat den wasch aangaat, zijn en blijven nog altijd Klapdorp, 51, Antwerpen

en bijhuizen: St. Antoniusstraat, 1 en Kathelijnevest, 12, Antwerpen.

Turnhoutsehebaan, 85, Borgerhout

IN T GROOT F. VAN DER STUYF IN 'T KLEIN

TTTTTTTTTTT'T

Volgt gecTu.:rexxcLe cLera. oorlogde leergangen der

Ä INSTITUT R8CH0B ’1 • Wa(5f°i“o"“*'11

het best ingericht voor de spoedige voorbereiding tot de volgende ambten:

Snel- en Machienschrijven, Boekhouden, Handelsbriefwisseling

Volledige leergangen in ZES MAANDEN. — Bijzondere afdeeling voor Jonge Heeren en JONQE JUFVROUWEN. — Diploma toegekend door de Stad Antwerpen aan het « Institut Rachor » tijdens de Tentoonstelling« DE HEDENDAAQSCHE VROUW » Bureelafdeeling, Mei-Juni 1914).— Voor alle nadere inlichtingen, programmas en voorwaarden, wende men zien in het lokaal van het INSTITUT RACHOR, Wappersstraat, 11, (Meir,50). — Benuttig uwen tijd en leer: DUITSCH, FRANSCH, ENGELSCH en RUSSISCH (onderwezen door den Bestuurder van Russische nationaliteit). — De lessen nemen aanvang op elk tijdstip, onmiddellijk na het ontvangen der inschrijving.

4 PAPIERHANDEL j»

lam boü€nbrij

4 HOPLAND 22, ANTWERPEN

1 REGISTERS, DAGBOEKEN, KOPIJBOEKEN,

2 KLASSEERDERS, enz. 1

2 Beste zegellak in verschillende kwaliteiten. L

Brengt uwe OUDE HOEDEN naar de

Hoedenmaker

H. VAN DE KERCKHOVE-VAN EYNDE

DAMBRUGGESTRAAT, 22, ANTWERPEN waar men er gansch Nieuwe Hoeden van maakt en naar het laatste model.

WEKAJVIEKC rAPUTMLOPPCPM —

Vertrekuren der treinen ANTWERPEN-BRÜSSEL 5.37 — 5.37 - 8.57 torenuur.

Vertrekuren der treinen BRÜSSEL-ANTWERPEN 5.58 — 12.18 — 5.43 torenuur.

itsïüH lliïisïïiïl llliisffiiïïl iifnssgjffli liiiüaaïiili (ijMjiili (StMifiH üMiill Hiis*anni m

Groote Stoomkoffiebranderij

BRASILIANA

Edouard PHILIPS, Kammensïraat 39, Antwerpen

Spéciaüteit van fijne koffies. Leveraar van verscheidene Music-Hall Bijzondere voorwaarden voor Schouwburgen, enz.

Verschenen bij JAN BOUCHERIJ, Hopland 22

2e Reeks en alom verkrijgbaar 96 Bladz.

VEEHElSliBlM3

Inhoud: Jaaksken met zijn Fluitje. — Alibaba en de Veertig Roovers. — Het betooverde Paard. — De Prins en de Tooverfee. — Aladdijn of de wonderbare Lamp. — Van den Prins met de appelen van Damasko. — iprijs: 535 centiemen.


Iri

RINEM ZOOLOGIE

Aanstaande Week:

HENNY PORTEN

in het overgroot lachsucces

OP DE PROEF GESTELD

Nieuw Blijspel in 5 deelen

✓VSA

Jan Boucheril. — Z. N. 3:483 3i-5-l8