Programme from 16 to 17 June 1918Booklet

Bron: FelixArchief nr. 1968#112

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.

Show the facsimiles of this programme bookletRÏBBY

88-96, Lozanastraat, 15, Huidevettersstraat en 20 Bijhuizen

De Grootste en Bestgekende

VERVERIJ en WASSCHERIJ

Reinigen en in 't nieuwwasschen van kleederen en kostumen. Verzorgde bediening, het fatsoen wordt behouden. — De grootste specialiteit ter plaatse voor het verven van gemaakte kleederen en kostumen en nieuwe stoffen voor den verkoop. Ook wollen sargiën voor mantels.

DE BESTE PRODUKTEN DE MEEST BEKWAME WERKLIEDEN!

SPECIALE INRICHTINGEN en ORGANISATIE!

Radicale Verbetering

in den dienst der

COLS en MANCHETTEN

minder sleet en stijver dan vroeger.

XXX 30 K

De beste zool voor den zomer is

De Echte Plooibare Zool

nSSSSSSSSSSSSVSS&SSSSSfSSSSSSSSIl

ECONOMIA

(Gedeponeerd merk) |

Zij is licht als een pluim en onzichtbaar.

Werkhuizen: 20, KAMMENSTRAAT

31, LANGE KERKSTRAAT X

122, BREDABAAN 3

Brouwerijen ARTOIS NaamlL “rppii l

Magazijn: - Depots van Antwerpen - Bureel:

62, Vlaamsche Kaai, 62 | 25, Qijzelaarsstraat, 25

BOCK PILSEN = FONCÉE (Munich)

DUBBEL GERSTEN (Bavière) en B S T bijzonder tafelbier P in vaten en in flesschen BOCKsPILSEN, in verbruik ALHIER

E1J20NDERE SCHOOL

g, HOFLAND, ig

ÄKTWERPEN

Vlaamsch of Engelsch of Snelschrift

of Duitsch * Spaansch » Boekhouden

» Fransch » Machienschrift

5 Fr. per maand

(2 lessen per week)

Bijzondere Lessen 2,50 Fr. per les. Prospectus N» 7 Op aanvraag.

NIEÜWEEEfiGÄNGEN Men meldt dat er nieuwe leergangen gevormd worden van Vlaamsch, Duitsch, Fransch, Spaansch en Engelsch alsook vann Boekhouden, Handel, Sténographie enMachienschrift. — De prijzen dezer leergangen zijn vastgesteld op 5 ff\ per maand, aanvang 1 en 15 Juli 1918. — Inschrijvingen worden aangenomen

in de ECOLE SPECIALE, HOPLAND 19.

Voorbereiding tot het exaam van Boekhouder en Expert-Boekhouder te Brussel. De Bestuurder,

J. VAN SCHAEREN.


T. DE PRINS & C’

Gebreveteerde Machienbouwers

Sb.xKabhelijnevesb 38, Rntuüeppen

Schrijf-, i{eken-Kopij-, en andere ÿureel mach/enen.

Specialiteit van herbouwde machienen van alle merken.

Amerikaansche Bureelm enkelen

BUREELBENOODIGDHEDEN,

RUBANS, CARBON- en WASPAPIER, INKTEN, enz. enz.

Werkhuis bijzonder ingericht met moderne machienen en elektrische drijfkracht voor het herstellen van alle Schrijf-, Reken-, Kopieer- en andere machienen.

Verkoop, Verwisseling en Inkoop van alle Machienen.

CAISSE ENREGISTREUSE NATIONALE, enz.

Een regelmatig onderhoud per abonnement door bekwame en ervaren

werktuigkundigen uitgevoerd, vergroot de duurzaamheid der machienen.

X j. wsft

Guillaume QMPO

Kunsthandel

Oade en hedendaagsche schilderijen Adres en bijzondere Kunstgalerij

Parochiaanstraat, 4

ANTWERP EN

Bestendige Tentoonstellingen: van 11 tot 6 ure Zaal Wijnen, Meir, 47.

Galerie Lamorinière, Meir, 75. Zaal Buyle, Meir, 129.

Salon Campo, Leopoldstraat, 51.

Schaftingen, Waardeeringen, Openbare verkoopingen, enz De personen welke oude of moderne schilderijen wenschen te verkoopen betalen commissie alleen ingeval van verkoop.

PAPIERHANDEL

JARBOUGHERIJ

Hopland, 22

ANTWERPEN-

Registers, Opschrijfboeken Kopijboeken, Repertoires Klasseerders, Inktpotten enz. enz.

VERSCHENEN bij:

JAN BOUCHERIJ, Hopland 22,

alom vePkPtjQloaat«:

Vertelselboekje

EERSTE REEKS

Inhotid: Klein Duimken — Roodkapje —Asschepoetster

— Rijkaart met de Kuif — De schoone Slaapsterin het Bosch

— Koning Welbemind — Ezelsvel — Blauwbaard — De Gelaarsde Kat — De schoone Koopmansdochter en de Prins-Monster. 96 bladzijden

25 centiemen

Prijs


LEDERPAPIEREN

Chagrijn-, Moiré- en aile Fantaziepapieren

NOODIG VOOR HET VERVAARDIGEN VAN

BRIEVENTASSCHEN, OMSLAGEN voor PASPOORTEN en COMITEITSKAARTEN, GEWONE-en PRACHTDO OSJES, BOEKJES, BINNENWERK van SCHOENEN, ELEKTRISCHE PILES, enz., enz.

BLINKEND, MARMER-en MOZAlEKPAPI ER

Inpakpapieren - Karton

te -verlcriioren:

Groothandel in Gekleurde en andere Papieren

OTTO VENIUSSTRAAT, 5, ANTWERPEN

•aaaääaaaaaaaaaaaa a aaaaaaaaaaaaaaaaa« aaaaaaaao

USSR»

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING

De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veertien dagen met

Christiana Balsem

en Siroop

Prijs: Remediecompleetir. 2.50

Groote Engelsche Apotheek

Falconpiein 35 en Lange Koepoortstraat 24

ANTWERPEN

Lg (Péfcpopoie

Çntihgpgoîse

N. Af. van Verzekeringen gesticht in Î900 VRAAGT GOEDE AGENTEN

voor hare nieuwe afdeeling

kÄPITÄLISÄTIE

GEMAKKELiJK WERK

HOOG COMMISSIELOON

Leysstraat 19

ANTWERPEN

Schoonheidsgesticht, 3, Bourlastraat

SCHOONHEIDSVERPLEGING BN PRODUKTEN voor de TINT EN BUSTE. — MANUCURE.

MASSAGE HAARVERF HENNÉ Modellen voor het nieuw Coiffure

—m Tirnnnr'iiinwiwi iiiniami iwiiiii " " mi wga-g

EUNIASTINE

Schoon heid sproet u kt

Verzekert op allen ouderdom de volle ontwikkeling en vastheid der

BOKST

3, Bourla straat, 3


Het dagboek van Gossy

Gossy, een lieve schalk, voelt slechts weinig neiging voor de studie en haar blik doolt meer naar buiten dan in hare boeken. Het is aldus dat zij haren gebuur Theo bemerkt heeft, die ook graag zijne studie verlaat om het. schoone kleine buurmeisje te bewonderen.

Hij bevalt haar nochtans weinig en, wanneer hij haar al te veel begluurt, steekt zij hem hare tong uit.

Theo is er in gelukt haar portret te maken en terwijl hij de photo bewerkt, wordt hij door zijne moeder betrapt. Gossy wordt ook door hare ouders bewaakt.

Doch zij heeft eenen anderen vriend, Marcel, met wien zij wegloopt en duizende grappen aan de voorbijgangers verkoopt. Zij komt slechts laat terug en haar gedrag maakt hare ouders zoo ongerust, dat zij besluiten haar naar eene kostschool te zenden.

In de kostschool leidt Gossy den dans.

Op zekeren dag verneemt zij dat haar vroegere gebuur Theo, die tot leeraar benoemd is, in die hoedanigheid in de kostschool is aangesteld en zij is voornemens, hem het leven moeilijk te maken.

De aankomst van eenen leeraar ontroert die kleine meisjeswereld.

Al de leerlingen snellen naar de statie om hem te ontvangen en hij, gansch ontsteld en bedeesd, begint een leven van onaangenaamheden en kwelling. .

De jonge leerlingen sparen hem — evenmin als aan de bestuurster — geene grappen.

Wat moet hij niet onder anderen doorstaan met de kalmeerende pillen die hij inneemt! En de turnles! Terwijl hij zich beijvert om hun eene voorstelling van de kniebuiging te geven, loopen de meisjes weg, hem alleen zijne bewegingen latende uitvoeren; de bestuurster verrast hem in zijne komieke oefeningen.

De vacantietijd is aangebroken. Theo gaat naar huis en vertelt zijne avonturen aan zijne moeder. Deze is echter eene krachtige vrouw. Terstond snijdt zij hem het haar af dat hij tot in den hals draagt, zij verandert zijne kleeding, overhandigt hem een boek dat hem zal leeren een

man worden en nu is Theo onherkenbaar. Het is niet meer de bedeesde en bevreesde jongeling, doch een strenge, vastberaden man, dien de meisjes thans voor zich zullen zien.

Iniusschen is het de bestuurster, die de duivelsche grappen der leerlingen moet doorstaan.

Gossy houdt geregeld haar dagboek bij. Zij schrijft er hare indrukken in, alsook hare streken en Theo wordt er nogal tamelijk in mishandeld.

De lessen worden hervat. De meisjes willen hun spel herbeginnen. Teleurstelling! Theo is dezelfde niet meer; hij brengt hen ras lot zwijgen en daar Gossy wil weerstaan, geeft hij haar kamerarrest.

Nu niet meer gelachen!

Gossy, knorrig en verlegen, ondergaat hare straf in hare kamer. Theo treedt er binnen op het oogenblik dat zij een blad in haar dagboek schrijft. Hij eischt dat zij hem het boek overhandigt. Zij kan niet weigeren. «

Dan doorbladert hij het dagboek dat hem gansch inlicht. De laatste aanteekening luidt nochtans: « Heden heeft hij mij gestraft, nochtans, niettegenstaande zijne strengheid... » Zijne komst had den zin onderbroken. Hij eischt, dat zij dien volledigt. Gossy neemt de pen en voegt erbij: « ...kan ik hem niet verdragen ».

Nuttelooze leugen! Een blik, dien zij wisselen, is voldoende om haar, wat ze zooeven schreef, te doen schrabben eri de laatste woorden door: « ...bemin ik hem » te vervangen.

En zij vallen in elkanders armen.

De Nieuwe Dalila

Gansch het dorp is in opschudding bij de aankomst van een groep kunstenmakers. Men bewondert zeer de arme artisten, voornamelijk de lieflijke uitheemsche kunstenares Helena en de athleet P...

Gedurende de voorstelling en op het oogenblik dat het jonge meisje met hare kunstdansen aanvangt, komt de gravin de Moranville met haren zoon Robert van het kasteel. Deze laatste stelt veel belang in Helena. Het gelukt hem haar over te halen om aan hare armoede vaarwel te zeggen en (ie groote stad te gaan bewonen, waar hij voor haar zal zorgen. De athleet, die Helena hopeloos bemint, heeft het plaft der


Verbruik in het Paviljoen van den Tuin

I Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzaten:

Extra Gersten 1/2 0.30 Koffie, 1.25

Blonde » 0.45 Melk 0.90

ï Groseille, Grenadine 1.00 — Limonade 0.50

Publieke Vertooningen met Muziek

Zondag 1 6 Juni, om 4 en 8 1/2 t. u. en Maandag 1 7 Juni, om 8 1/2 t.u.

1. Preludium voor Orgel

2. Sporten in Amerika

3. Les Dragons de Villars. Openingsstuk

J. Rheinberger

A. Maillart

HET DAGBOEK VAN GOSSY

Nieuw blijspel in 4 deelen.

Ossy Oswalds in de hoofdrol. — Ie en 2e deel

5. Les Pêcheurs de perles, Fantazij L. Bizet

6. Het Dagboek van üossy, 3e en 4e deel.

Sarioht voor de Avondvertoonlngen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE

Verbruik in het Paviljoen van den Tuin

Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

Extra Gersten 1/2 0.30 ! Koffie, 1.25

Blonde » 0.45 I Melk 0.90

A Groseille, Grenadine 1.00 — Limonade 0.50

De Nieuwe Dalila

Nieuw dramatisch filmspel in 4 deelen, met M aria Widal in de hoofdrol. — Ie, 2e en 3e deel.

8. Violettes. Wals E. Waldteufel.

9. De Nieuwe Dalila, 4e en 5e deel.

BERICHT: Het is streng verboden plaatsen voor te behouden.

Om stoornis te beletten, zal tijdens de avond-vertooningen de uitgang der Benedenplaatsen langs den Tuin • die der Gaanderijen langs de Statieplaats geschieden.

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht den spelwijzer te veranderen.

IDEAL

Fabriek en Barealen:

Kronen burgstraat, 42.44, DEURNE

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE


vlucht afgeluisterd maar kan dit niet beletten en zweert zich te wreken.

Heleiia is de ster der danseressen van den Olympia geworden. De graaf de Moranville, met zijn lichtzinnig karakter, zit meer en meer in de schulden en is gedwongen zijnen toevlucht te nemen tot den zaakwaarnemer Cambier. Deze, die ook zijne inzichten heeft op de danseres, weigert hem te helpen en maakt de gravin met de schulden van haren zoon bekend. De moeder ziet geen anderen uitweg dan het huwelijk van”Robert met de rijke dochter van eenen senator.

Ondertusschen komt P... het verblijf van Helena te weten, en hare betrekkingen met den graaf; alsook het hof haar door Cambier gemaakt. Robert kbndigt zijn aanstaande huwelijk aan Helena aan, hetwelk nochtans geen plaats heeft, daar de jonge danseres aan het rijke meisje de liefde gaat bekennen die haar aan Robert bindt..

Cambier heeft eene bijeenkomst aan Robert voorgesteld, te 11 uren ’s avonds. Helena moet eene uur later insgelijks daar komen, indien zij wil dat de graaf uit- zijnen neteligen toestand gered worde. Op het gestelde uur komt zij aan en vindt Cambier vermoord. Eene groote som gelds is verdwenen en de revolver waarmede de moord volbracht is, komt uit de wapenverzameling van Robert. Deze laatste wordt aangehouden, alhoewel Helena van zyne onschuld overtuigd is.

De athleet P... brengt het meisje een bezoek, en in het gesprek behandelt hij Robert als moordenaar. Een wreed vermoeden komt in den geest van Helena on, doch zij wil bewijzen. Een gewoon toeval zal haar helpen.

Het gebarenspel Samson en Dalila wordt in den schouwburg opgevoerd; zij zal de rol van Dalila spelen terwijl P. zich laat overhalen om dien van Samson uit te beelden. Gedurende eene herhaling, op het oogenblik dat hij zijne macht aan de Philistijnen wil toonen met zware vrachten te dragen, wordt P... verpletterd door het gewicht. Doodelijk gekwetst bekent hij aan Helena dat hij Cambier vermoord had om de vermoedens op Robert te doen vallen. Deze wordt aanstonds in vrijheid gesteld.

Het laatste bedrijf van dit treurspel is de omhelzing van den stervende, die zijne laatste krachten verzamelt, en de arme vrouw in zijne armen versmacht.

Aanstaande Week:

BIJZONDER PROGRAMMA

Voor de eerste maal in België

Het geslacht

der

Ringwalls

Dramatisch filmspel in 5 deelen

MET .

Henny Porten e„ Bruno Decarti

in de hoofdrollen.

Buitengewoon prachtige film. Overgroot succes


Danskunst - Schoonbeidsoeîenii?gen - Houdipgleer Gewoonten Gebruiker?

INSTITUT giraUoet

Tolstraat, 69, Anbmeinen. (Trams n° 1, 3, 4, 5.)

Op ’t programma: Bijzondere aanleering van de Argentinische en Braziliaansche Tango, Maxixe, Schotch-Time, Royal Boston, Hésitation-wals. Een- en Tweestap, Lulu-Fado, Kanariestap, enz.

— Prospectus op aanvraag —

Verschenen bij JAW BOUCHERIJ, Hoplaod 22 2e Reeks en alom verkrijgbaar 96 Bladz.

1 Kif EËSEElIfl SMiS

Inhoud: Jaaksken met zijn Fluitje. — Alibaba en de Veertig Roovers- — Het betooverde Paard. — De Prins en de Tooverfee. — Aladdijn of de wonderbare Lamp. — Van den Prins met de appelen van Damasko. — Hprij ss: S & oentiemeia.

Kleedersn in allen aafd

Huis Gezusters Coopman

Bijzonderheid van Kostuums Tailleur

13, HOBGKENSTRAAT, 13

PAPIERHANDEL BOEK- en STEENDRUKKERIJ, BOEKBINDERIJ

Iftl B09CREKI9

m@pia&wb aa, MfwiiPii

Herstellingen - VervangsUikken - Bijhoorigheden

voor alle merken van

Schrijf= en Rekenmachienen

JOH. IfANSMA, Lange Nieuwslraal 8=1 ö, Antwerpen

tjffijgi rrnem au .iViTv.-gv ü i »vsavirri. rrA? Jj

Boucherie du Sud

Huis van vertrouwen. — Gesticht in 1884

/\. Cornelissen-jAerts

85, ZUIDERLEI, 85, ANTWERPEN

Beste kwaliteit VLEESCH aan matige prijzen

Stukken voor Zouten en Booken

Men bestelt ten huize

'rfhe dagen verkrijgbaar

VLEESCHBOUILLON aan 0.40 de liter


Zeepziederij RASSE Brussel

Toiletzeepen-Glycerol, Topaze, Violette du Congo, Eau de Cologne, Cryses, S. P. R., S. R.s Scheerzeep.

Zachts zeepen in bussen van 12 1/2 en 25 kilos.

Wacht u van Namaaksels Al deze zeepen zijn voorzien van den veiliglieidsband der Oei Centrale en mogen dus vrij verkocht worden.

Prijzen en Stalen te bekomen bij den Depothouder

VELDSTRAAT, 54, BORGERHOUT

IK'OEKBBQBN

4000 platen en 100 fonografen van de la&tsteverkooping derCI F rançaise «Odéon ».Ook schoone en groote keus van Pathé- eu Qramophoneplaten ingekregen. — Opéras compleet op piaten.Te koop per plaat, per opéra (26-27 platen) of te huren aan 5 ft Alle muziekinstrumenten entoebehoorten als violen, mandolines, cithers en muziek ervóór, mond- en handharmonikas. Alle snaren.Edison fonografen en rollen, 2 en 4 min. (ook blauwe). — Verandering van Edison rol-machienen, oud model in nieuw model, (2 en 4 min.) ODEON en GRAMOPHONE spreekmachienen, platen en naalden. Alle onderdeelen. Reparatie. Verwisseling en Inkoop aait den boogsten prijs van oude fonografen en muziekinstrumenten. Inkoop van oude platen et 1 ollen. — Verkoop van ALLERBESTE Zaklampen en Pillen.

67, Lange Koepoortstraat, 67, bij de Wolstraat. « In de Amerlkaansche Vlag». Occasie: Gramophone «Amphion»,luxe-meube! in notelaar waarde 1800 fr. verkoop aan kleine prijs.

PAPIERHANDEL

Boek- en Steendrukker ij

BOEKBINDERIJ

I Jfop/and 22, Antwerpen

VRAAG BIJ ALLE BOEKHANDELAARS

0E PRAKTISCHE LUIAARD

Gemakkelijk en eenvoudig boekje om onmiddellijk de uitkomst eener berekening te vinden.

Prijs 0.50 fr. — Gekartonneerd 0.75 fr.

;rfijnste geraffineerd ZOUT

In 't groot en In 't klein.

SPECERIJEN en andere huishoudelijke waren HOFLAND, 30 (hoek Lange Gang)

Jacques BOL Electrtekwerker

Bijzonder door HH. Oogmeesters aanbevolen Leveraar van het Sterrekundig Genootschap

St. Jacob.

8traat Brillen en

21 Neusnijpers

b,i de in alle

St. Jacobskerk soorten

Antwerpen

GLAS-NEUSN1JPERS in eleganten vorm en goed passende.

Steeds voordeeligeprijzen. Vakkundige bediening.

ELBCTKI8CHB'. AKTIKKI.EN * Het magazijn is open van 9 ure tot 20 ure (T.U.). — Gesloten op Zon- en Feestdagen.


dzsL°voonrDE alle soorten ZEEREI

(met Bandjes)

zooals Maische Zeepen, Witte Zeepen, Toilette Zeepen en al wat den wasch aangaat, zijn en blijven nog altijd Klapdorp, 51, Antwerpen en bijhuizen: St. Antoniusstraat, 1 en Kathelijnevest, 12, Antwerpen.

Turnhoutschebaan, 85, Borgerhout IN 'T GROOT F. VAN DER STUYF IN ’T KLEIN

"Volgt; erecixxreiici den oorlog"

de leergangen der

INSTITUT RACHOR 1 1, Wappersstraat,

Praktische

Handebschool (Metr 50)

het best ingericht voor de spoedige voorbereiding tot de volgende ambten:

Snei- en Machienschrijven, Boekhouden, Handelsbriefwisseling

! afdeeling voor Jonge Heeren en JONGE werpen aan het « Institut Rachor » tijdens > Bureelafdeeling, Mei-Juni 1914).— Voor alle nadere inlichtingen, programmas en voorwaarden, wende men zien in het lokaal van het INSTITUT RACHOR, Wappersstraat, 11, (Meir, 50). — Benuttig uwen tijd en leer: DÜITSCH, FRANSCH, ENGELSCH en RUSSISCH (onderwezen door den Bestuurder van Russische nationaliteit). — Oe lessen nemen aanvang op elk tijdstip, onmiddellijk na het ontvangen der inschrijving.

Brengt uwe OUDE HOEDEN naar de

V HOEDENMAKER

H. VAN DE KERCKHOVE-VAN EYNDE

DAMBRUGGESTRAAT, 22, ANTWERPEN

waar men er gansch Nieuwe Hoeden van maakt en naar het laatste model.

PAPIERHANDEL

4 HOPLAND 22, ANTWERPEN

1 REGISTERS, DAGBOEKEN, KOPIJBOEKEN,

2 KLASSEERDERS, enz.

Beste zegellak in verschillende kwaliteiten.

Vertrekuren der treinen ANTWERPEN-BRÜSSEL 5.37 — 5.37 - 8.57 lorenuur.

Vertrekuren der treinen BRÜSSEL-ANTWERPEN 5.58 — 12 18 5.43 lorenuur,

mnnij ransnïïi ü5ïïü iimerm mriistinb inrsziiiii

Groote Stoomkoffiebranderij

BRASILIA!«

Edouard PHILIPS, Kammenstraat 39, Antwerpen

Specialiteit van fijne koffies. Leveraar van verscheidene Music-Hall Bijzondere voorwaarden voor Schouwburgen, enz.

DUOHEYNE Eiermarkt, 35,

ANTWERPEN

BorduurwarRun en leeKeninp op Klesderen en Bloezen.

— Damsn-N ieuwigheden —

POINT’S CkTSIRS KANTEN


KINEAfl ZOOLOGIE

Aanstaande Week

Bijzonder Programma

Dramatisch filmspel in 5 deelen

Henny PORTEN en Bruno DECARLI

in de hoofdrollen

BUITENGEWOON PRACHTIGE FILM

Overgroot succes

Jan BoucherlJ. — Z. N. 32205 - 14-6-I8