Programme from 15 to 18 Dec. 1918Booklet

Bron: FelixArchief nr. 1968#137

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.

Show the facsimiles of this programme booklet


Ail if. il J 1 P!IH! il'! V il i 111 il

Prijs: 20 Centiemen


MBBY

88-96, Lozanastraat, 15, Huidevettersstraat en 20 Bijhuizen

Reinigen en In 't nleuwwasschen van kleederen en kostumen. Verzorgde bediening, het fatsoen wordt behouden. — De grootste specialiteit ter plaatse voor het verven van gemaakte kleederen en kostumen en nieuwe stoffen voor den verkoop. Ook wollen sarglën voor mantels.

DE BESTE PRODUKTEN DE MEEST BEKWAME WERKLIEDEN I SPECIALE INRICHTINGEN en ORGANISATIE I Radicale Verbetering In den dienst der

COLS en MANCHETTEN

minder sleet en stijver dan vroeger.

-A/telier

ROUSSEAU

— 1 4, rue de l’offrande, 1 4 -;

Spécialité pour chronomètres et répétitions.

Transformation de montres en bracelets-montres

Les montres suisses et pendules françaises, vendues par la maison sont garanties 3 ans

INSTITUUT giraUdet

Tolstraat, 69, Antwerpen. (Tramlijnen 1, 3, 4,5.)

Houdirpgleer - Danskunst - Schoonheidsoeîenipgen Gewoonten Gebruiker?

Aanleering van alle klassieke -, figuur- en moderne saloondansen, als: Een- en Tweestap, Bostango, Drie-Boston, Tango, Schotch-Time, Maxixe, Royal-Boston, Lulu-Fado, Hésitation Wals, Kanarie-dans, Fox-trot ,

Bijzondere lessen in ’t Instituut en ten huize. — Prospectus op aanvraag.

De Grootste en Bestgekende

VERVERIJ en WA5SCHERIJ

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING

De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veertien dagen met

Christiana Balsem

en Siroop

Prijs: Remedie compleet fr. 2.50

Groote Engelsche A potheck

Faleonploin 35 en Lange Koepoortstraat 24

ANTWERPEN

I/o (Pétpopole

0nOep5oise

N. M. van Verzekeringen gesticht in 1900 VRAAGT GOEDE AGENTEN

voor hare nieuwe afdeellng

Kapitalisatie

GEMAKKELIJK WERK

HOOG COMMISSIELOON

Leysstraat 19

ANTWERPEN


Jacques BOL Blectrlekwerker

Bijzonder door HH. Oogmeesters aanbevolen Leveraar van het Sterrekundlg Genootschap

St Jacob, straat 21

bij de St. Jacobskerk Antwerpen

Brillen en Neusnijpers in alle soorten

OLAS-NEUSNUPERS ln eleganten vorm en goed passende jj,

Steeds voordceltge prijzen. Vakkundige bediening.

ELBCTRI8CHK ARTIKELEN p

Het magazijn U open van 9 ure tot 20 ure (T.U.). — Gesloten op Zon- en Feestdagen.

ECOLE SPECIALE

BIZON DERE SCHOOL

19, HOPLAND, lg

Vlaamsch of Duitsch » Fransch

ANTWERPEN

of Engelsch * Spaansch » Machienschrift

of Snelschrift » Boekhouden

5 Pr. per maand

(2 lessen per week)

Bizondere Lessen 2,50 Fr. per les. Prospectus N° 7 Op aanvraag.

NIEUWE LEERGANGEN

Men meldt dat er nieuwe leergangen gevormd worden van Vlaamsch, Duitsch, Fransch, Spaansch en Engelsch alsook van Boekhouden, Handel, Snelschrift en Machienschrift. — De prijzen dezer leergangen zijn vastgesfeld op 5 fr. per maand, aanvang 1 en 15 December 1918. — Inschrijvingen worden aangenomen in de ECOLE SPECIALE, HOPLAND 19.

Voorbereiding tot het exaam van Boekhouder en Expert Boekhouder te Brussel. De Bestuurder,

J. VAN SCHAEREN.

«Unsinn nnsjoii ünnrn mnmi nsRiTin uirnin unnni innmri mrnin nmrnii

IBoucherie du Sudl

Huis van vertrouwen. — Gesticht in 1884

fitte dagen verkrijgbaar

VLEESCHBOUILLON aan 0.40 de liter

jA. Cornelissen-/\erts

85, ZUIDERLEI, 85, ANTWERPEN

Beste kwaliteit VUEESCH aan matige prijzen

Stukken -voor Zouten en Rooken

Men bestelt ten huize

IN 'T GROOT

IJ4 ’T KL. HIN

Naaml. Maatschappij LEUVEN

Magazijn: - Depots van Antwerpen - Bureel:

2 62, Vlaamsche Kaai, 62 | 25, Gijzelaarsstraat, 25

BOCK = PILSEN * FONCÉE (Munich)

DUBBEL GERSTEN (Bavière) en B S T bijzonder tafelbier In vaten en in flesschen BOCK*PILSEN, In verbruik ALHIER


La Citadelle

Marianne Best a juré au chevet de sa mère mourante d'élever et de protéger son frère Dick; mais c’est en vain qu’il s’adresse aux agences de placement pour trouver un emploi d’institutrice. Alors elle demande un appui à son cousin Walter qui habite Londres et qui, à l’insu de sa cousine, fait partie d’une agence internationale d’espionnage.

Walter reçoit justement une missive par laquelle un crédit illimité lui est ouvert pour obtenir les plans complets de la citadelle de Feldstadt (Transvanie). Comme une place d’institutrice est vacante chez le général Stevanovich, gouverneur militaire de Feld-stadt, Walter s’adresse à sa cousine pour lui proposer d’accepter la place vacante et en même temps de se faire espionne.

Après de longues hésitations et pour sauver son petit frère qui est malade de privations, Marianne accepte et reçoit une forte somme.

Chez le général Stevanovich la jeune fille est acceuillie avec plaisir par tous. Un homme surtout est empressé à satisfaire ses moindres désirs: c’est le capitaine Paul Zassulic.

Marianne a gagné la confiance du général. Un jour il montre à ses filettes, en présence de l’institutrice, un tiroir secret dans lequel il enferme les plans de la citadelle et autres documents intéressants. En sortant du bureau du général, Marianne et les fillettes rencontrent le capitaine Zassulic qui leur offre une promenade en mer.

Pendant cette promenade on débarque pour goûter auprès de la batterie commandée par Zassulic, et Marianne en profite pour prendre le plan de la batterie.

En rentrant elle oublie un instant qu’elle n'est qu’une espionne et se fiance au capitaine.

Le soir, dans l’ombre de la citadelle Marianne porte à son complice les documents dont elle a pu s’emparer, et c’est au retour de cette expédition nocturne que le commandant Bonzo la rencontre et s’étonne. Cependant Marianne reçoit la nouvelle que son cher Dick va mieux et il lui tarde de revoir sa sœur. Elle profitera d’une chance inespérée: la clef laissée sur la porte du bureau du général, pour tenter d’en finir par un coup audacieux avec cette besogne qui la répugne de plus en plus.

Ce soir-là, en faisait de la musique en compagnie du général, du commandant d’état-major Bonzo et du capitaine Zassulic, elle feint une défaillance pour pouvoir se retirer. Cette faiblesse a éveillé les soupçons du commandant Bonzo et pour en avoir le cœur net, Zassulic est envoyé au bureau pour chercher des documents importants.

L’espionne, qui s’était rendue dans le cabinet du général, est surpris par le capitaine, qui cherche à le sauver. Lui-même dénonce l’espionne et la livre aux soldats de Bonzo qui font irruption dans la pièce. L’attitude énergique du capitaine Paul Zassulic a prouvé

qu’il n’est pas le complice de l’espionne et il est chargée de conduire Marianne au donjon de l’île Saint-Stanislas.

En pleine mer la corde qui lie le canot des soldats à son yacht est coupée et Marianne échappe à la justice du pays qu’elle trahissait.

L’alerte est quand-même donnée et les amoureux qui se réfu-gent à Paris sont bientôt poursuivis par les agents de Transvanie. Ils guettent la maison qui cache l’espionneet son ami et le capitaine est fait prisonnier, quoique l’agence de Transvanie n’en a pas le droit. Le capitaine peut pourtant écrire à Marianne l’endroit où il se trouve. Celle-ci s’adresse à un détective.

Le commandant Bonzo est venu à Paris pour châtier les coupables, mais le détective vient le trouver et lui fait la proposition que Marianne Best remettra les plans de la citadelle si on donne la liberté au capitaine.

Le capitaine, après avoir reçu les documents des mains de Marianne, veut la faire arrêter; mais le détective prévient qu’alors on dénoncera la présence à Paris de Bonzo et l’arrestation illégale de Paul Zassulic.

Le commandant d’état-major a perdu la partie et il fait relâcher Marianne et accorde grâce au capitaine Zassulic.

Quelques jours plus tard, Marianne Best et le capitaine Zassulic, réunis pour toujours, viennent chercher le petit Dick et en le trouvant sourissant à la vie, Marianne oublie tousles malheurs passés.

De Vesting

Marianne Best heeft bij het sterfbed harer moeder gezworen dat zij zou zorgen voor haar broertje Dick. Zil doet echter vruchte-looze pogingen om eene plaats van onderwijzeres te bekomen, Alsdan gaat zij bijstand verzoeken bij haren neef Walter, die Londen bewoont en buiten hare weet deel maakt van een wederlandsche spionnendienst.

Walter ontvangt juist eene tijding waardoor aan de agencie een onbepaald krediet wordt geopend tot het bemachtigen der volledige plans van de vesting Feldstadt (Transvanie). Daar er eene plaats van onderwijzeres open is bij generaal Stevanovich, gouverneur van Feldstadt, begeeft Walter zich naar zijn nicht om haar te overhalen deze plaats aan te nemen en terzelfdertijd als spion dienst te doen.

Na lange aarzeling en om haar broertje te redden, dat ziek is van ontbering, neemt Marianne aan en ontvangt eene groote somme gelds.

Bij generaal Stevanovich wordt het jouge meisje door iedereen met genoegen ontvangen. Vooral kapitein Paul Zassulic tracht al hare wenschen in te volgen.

Marianne geniet het volle vertrouwen van den generaal en zekeren dag toont deze aan zijne kinderen en in tegenwoordigheid der


ÿ Gebruikt tijdens de Poos in de Orinkzalen:

j£ Extra Gersten î/2 0.30 Koffie, 1.10

I' Blonde » 0.45 Melk 0.90

ÿ Groseille, Grenadine 1.10— Limonade 0.60

Publieke Vertooningen met Muziek

Zondag 15 December, om 3 en 7 1/4 uren en Maandag 18 December, om 7 1/4 uren

1. Fantazia, voor Orgel J. S. Bach

2. Hertogin d'Aiglemont, drama

3. Spaansche dansen M. Moszkowski

4. Italiaansche Oorlogsnijverheid

Ie Reeks (in 2 deelen)

5. Samson en Dalila, fantazij Cam. Saint-Saëns

6. Oorlogsdagblad van den Franschen Staf

2e vervolg IE* o o s

7. Leonce wil zich laten scheiden, tooneelspel

Gaumont-film

s. De Vesting

Groot dratna in 3 deelen, naar «KRONSTADT », den beroemden roman van Max Pemberton (The Heda Film Co. Ltd., Londen-Parijs) ie deel

9. Wiegelied uit het zangspel ” Jocelyn., Benj. Godard

10. De Vesting

2e en 3e deel

clerlent »oor o« Anonavertoonlngen. — Om de muzienuitvueringen niette storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heer en; Ingericht in den Wintertuin en In het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

Pendant l’Entraete dégustez au Buffet du Café: j

S Orge Extra . 1/2 0.30 I Café 1.10 5

? » Blonde 0.45 I Lait 0.90 f

Groseille, Grenadine 1.10— Limonade 0.60 ÿ

WftrtWWWViW.V.WWL -uwww-www

Représentations publiques avec auditions musicales

Dimanche 1 5 Décembre à 3 et 7 1 /4 heures Lundi 1 6 Décembre à 7 1/4 heures

1. Fantasia, pour Orguç J. S. Bach

2. La Duchesse d’Aiglemont, drame

3. Danses espagnoles M. Moszkowski

4. Industries de Guerre en Italie

lre Série (eh 2 parties)

5. Samson et Dalila, fantaisie Cam. Saint-Saëns

6. Journal de Guerre de PEtat-Major Français

2e suite Pause

7. Léonce veut divorcer, comédie

Film Gaumont

s. La Citadelle

Grand drame en 3 parties, d’après « CRONSTADT », le célèbre roman de Max Pemberton (The Hecla Film Co. Ltd. Londres-Paris)

Ie et 2e partie

9. Berceuse de l’opéra ” Jocelyn,, Benj. Godard

10. La Citadelle

2e et 3e partie

Avis pour les Représentations du Soir — Afin de ne pas déranger les auditions musicales, le public occupant les places du Rez-de-chaussée aura exclusivement accès aux Lavatories et W. C. (pour Dames et Messieurs) installés au Jardin d'hiver et au Café (accès par la Salle des Marbres).


onderwijzeres, eene geheime schuif, die de plans der vesting inhou-den. Bij het verlaten van het bureel van den generaal, ontmoeten Marianne en de kinderen kapitein Zassulic die hun een tochtje op zee voorstelt. Gedurende de wandeling, komt men nabij de batterij, waarover Zassulic bevel voert, en Marianne maakt er gebruik van om er het plan van op te maken.

Bij den terugkeer vergeet zij dat zij slechts eene spion is en zij verlooft zich met den kapitein.

’s Avonds gaat zij, in de schaduw der vesting, de stukken overhandigen aan haren medeplichtige en gedurende dien nachteiijken tocht ontmoet zij bevelhebber Bonzo die geheel verwonderd opziet.

Ondertusschen ontvangt Marianne het nieuws dat haar liefste Dick veel beter is en zij verlangt er naar door een stoutinoedigen slag gedaan te maken met het werk dat haar al meer en meer te-genspantl Dien avond, terwijl zij piano speelt in gezelschap van den generaal, den stafbevelhebber Bonzo en kapitein Zassulic, veinst zij eene zwakte om zich ten harent te kunnen terugtrekken.

Deze zwakte wekt de argwaan op*van bevelhebber Bonzo en om te onderscheppen of zij geene medeplichtigen heeft wordt Zassulic naar het bureel gezonden om documenten te halen.

Marianne, die zich rechtstreeks in het kabinet van den generaal had begeven, wordt verrast door de kapitein die haar nochtans wil redden. Hij zelf klaagt haar aan en levert ze over aan de soldaten van Bonzo, die het vertrek binnenstormen.

De vastberaden handelwijze van den kapitein bewijst Waarblijkend dat hij niet medeplichtig is en hij wordt gelast Marianne te geleiden naarden wachttoren van Sint-Stanislas.

In volle zee wordt de koord losgekapt die de yacht verbindt aan het vaartuig waarin de soldaten zich bevinden, en Marianne ontsnapt aan het gerecht van het land dat zij verraadde.

Het alarm wordt nochtans gegeven en welhaast worden de twee geliefden die zich te Parijs verbergen, door de agenten van Transvanië achtervolgd. Deze bespieden het huis waar zij zich verschuilen en de kapitein wordt aaugehouden, alhoewel het agentschap van Transvanië er het recht niet toe bezat.

De kapitein kan Marianne niet verwittigen en deze richt zich tot een detektief.

Kommandant Bonzo is naar Parijs gekomen om de schuldigen te straffen; maar de detektief komt hem opzoeken en doet hem het voorstel dat Marianne de plans der vesting zal teruggeveu indien hij de vrijheid schenkt aan den kapitein.

De kommandant, na de stukken in ontvangst genomen te hebben, wil Marianne doen aanhouden, maar de detektief verwittigt dat men alsdan de tegenwoordigheid van Bonzo te Parijs zal aanklagen alsmede de onwettige aanhouding van Paul Zassulic,

De stafbevelhebber heeft de partij verloren en hij schenkt Marianne en kapitein Zassulic de vrijheid weder.

Eenige dagen later komen zij den kleinen Dick halen en Marianne vergeet al hare vroegere ongelukken.

SEMAINE PROCHAINE:

(FÊTES DE NOËL)

Dimanche 22, à 3 et 7 1/4 heures, Lundi 23, à 7 1/4 heures Mercredi 25 (Noël) à 3 et 7 1/4 heures, Jeudi 26, à 7 1/4 heures

REPRÉSENTATIONS EXTRAODINÀIRES

Pour la première fois en Belgique

PRO DOMO

Filmodrame en 6 actes, d'après la célèbre pièce de théâtre de même nom de A. W. G. VAN RIEMSDIJK

Principaux interprètes:

AT Louis Bouwmeester & Mme Théo Mann-Bouwmeesler

(FILM SENSATIONNEL)

Nouveaux films de Guerre

AANSTAANDE WEEK

(KERSTFEESTEN)

Zondag 22, te 3 en 7 1/4 uur; Maandag 23, te 7 1/4 uur Woensdag 25 (Kerstmis) te 3 en 7 1/4 uur; Donderdag 26, te 7 1/4 uur

BUITENGEWONE VERTOONINGEN

Voor de eerste maal in België

PRO DOMO

Filmdrama in 6 bedrijven, naar het werelberoemd, gelijknamig tooneelstuk van A. W. G. VAN RIEMSDIJK

Voornaamste vertolkers:

Hr Louis Bouwmeester en AT Theo AAann-Bouwmeester

(INDRUKWEKKENDE FILM)

Nieuve Oorlogsfiimen


I PAPIERHANDEL

i|âiiiMiiu I

(Copland 22, jdntwerpen |

REGISTERS, DAGBOEKEN, .KOPIJBOEKEN,

KLASSEERDERS, enz. |

Beste zegellak in verschillende kwaliteiten.

Verkoopzaal VflAflTSTRflAT, 2, nabij de Graanmarkt

Bestuur: FRANS BAILLEUL. Bureel open van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren

Alle Maandagen openbare verkooping ten 10 uren T.U. voormiddag, op de markt van het oud arsenaal, tegenover de Graanmarkt, te Antwerpen, van allerhande meubelen en mobilaire voorwerpen; en ten 2 1/2 T.U. namiddag, in de roepzaal Vaartstraat 2, allerhande oude en gebruikte goederen. De te verkoopen meubelen en alle andere goederen kunnen dagelijks ter roepzaal gebracht worden of zullen zonder kosten ten huize worden afgehaald. Dezeverkoopingen geschieden in de voordeeligste voorwaarden, zoo voor koopers als verkoopers. Voor alle inlichtingen zich wenden Vaartstraat 2, of Begijnenvest 42, ten huize van Frans Bailleul, een der oudste bestuurders van verkoopingen, die zich ook gelast met schattingen en verkoopingen ten huize bij sterfgeval, uit oorzaak van vertrek, uitscheiding van bedrijf, enz, enz.

Practische lessen over AUTO’s en ONTPLOFFINGSMOTOREN

Inschrijvingen alle dagen, van 8 1/2 tot 10 1/2 t.u. 'smorg. en van 3 tot 6 t.u. 's namid

Een volledig materiaal laat bijna uitsluitend practische lessen toe.

Kortelings opening van nieuwe Dag-, Avond- en Zondaglessen

DEHuizL°vooNRDE alle soorten ZEEPEN

(met Bandjes)

zooals Maische Zeepen, Witte Zeepen, Toilette Zeepen en al wat den waseb aangaat, zijn en blijven nog altijd Klapdorp, 51, Antwerpen en bijhuizen: St. Antoniusstraat, 1 en Kathelijnevest, 12, Antwerpen.

Turnhoutschebaan, 85, Borgerhout

in 'T groot F. VAN DER STUYF in ’t klein

Brengt uwe OUDE HOEDEN naar de

V HOEDENMAKER

H. VAN DE KERCKHOVE-VAN EYNDE

DAMBRUGGESTRAAT, 22, ANTWERPEN

waar men er gansch Nieuwe Hoeden van maakt en naar het laatste model.

KOOLBRAI-GASBRAI

50 fr. per 100 kilogr.

Van Hout, Lamoriniêrestraat, 31

jj

: Restaurant Verlaet;

Place St. Jean, 50, Anvers

Maison fondée en 1883

«J Salles pour Banquets. Abonnements divers.

,* Pension bourgeoise. ,


LEDERPAPIEREN

Chagrijn-, Moiré- en aile Fantaziepapieren

NOODIG VOOR HET VERVAARDIGEN VAN

BRIEVENTASSCHEN, OMSLAGEN voor PASPOORTEN en COMITEITSKAARTEN, GEWONE-en PRACHTDOOSJES, BOEKJES, BINNENWERK van SCHOENEN, ELEKTRISCHE PILES, enz., enz.

BLINKEND, MARMER-en MOZAIEKPAPIER

Inpakpapieren - Karton

te -v-erlcrii gen:

Qroothandel in Gekleurde en andere Papieren

OTTO VENIUSSTRAAT, 5, ANTWERPEN

STOOMVERWERU EN BLEEKERIJ

KASHEKC TAPUTKLORPERtJ —

GUILLAUME CAMPO

KUNSTHANDELAAR - OUDE EN HEDENDAAGSCHE SCHILDERIJEN

KUNSTBEELDHOUWWERKEN

Adres en bijzondere Kunstgalerij: PAROCHIAANSTRAAT, 4, ANTWERPEN

Bestendige t SALON CAMPO, Leopoldslraat, 51 — Antwerpen „ . . I ZAAL WYNEN, Meir, 47 ld.

Tentoonstellingen galerie lamorinière, mir, 75 ld. van 10 tot 5 ure I ZAAL BUYLE, Meir, 129 Id.

— Schattingen en Waardeeringen voor Assurantiën, Openbare Verkoopingen, enz. —

De personen welke oude of moderne schilderijen wenschen te verkoopen in bestendige tentoon-stellingen betalen alleen commissie in geval van verkoop.

— Inkoop mits KOMPTANTE BETALING van goede werken —

SVWiWWWi

DUCHEYNE Eiermarkt, 35,

ANTWERPEN

Bomuimrken en teeKeoiDgeo op Kleederen en Biora.

— Damen-Nieuwigheden — POINT'S eiaTKIRS kanten

vvvwwävvsjwwwvw


lit

nminnV

CINEMA ZOOLOGIE

Semaine prochaine (Fêtes de Noël)

Dimanche 22 à 3 et à 7 1/4 h., Lundi 23 à 7 1/4 h., Mercredi 25 (Noël) à 3 et à 7 1/4 h., jeudi 26 à 7 1/4 heures Représentations Extraordinaires

Pour la ire fois-en Belgique: -

PRO DOMO

Filmodrame en 6 actes, d'après la célèbre pièce de théâtre de même nom de A. W. G. Van Riemsdijk Principaux interprètes:

Mr Louis Bouwmeester et Mme Théo Mann-Bouwmeester FILM SENSATIONNEL.

Nouveaux Films de Guerre

Toekomende week (Kerstfeesten)

Zondag 22 te 3 en 7 1 4 uur; Maandag 23 te 7 1 4 uur; Woensdag 20 (Kerstmis) te 3 en 7 1/4 u.; Dond. 26 te 7 1/4 u.

Buitengewone Vertooningen

Voor de ie maal in België:

PRO DOMO

Filmdrama in 6 bedrijven, naar het wereldberoemd, gelijknamig tooneelstuk Van A W G- Van Riemsdijk. Voornaamste vertolkers:

Heer Louis Bouw'meester en Mw Théo Mann-Bouwmeester INDRUKWEKKENDE FILM.

Nieuwe Oorlogsfilmen

Drukk. Jan Boucherij