Programme from 12 to 16 Jan. 1919Booklet

Bron: FelixArchief nr. 1968#141

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.

Show the facsimiles of this programme booklet


Çinemo Zoologie

Toen ’t licht verdween

Hartroerend drama in 5 deelen

Quand la lumière s’éteint

drame émouvant en 5 parties

PROGRAMM?

DnUKK. JAN BOUOHERIJ.

Prijs: 25 Centiemen


RIBBY

88-96, Lozanastraat, 15, Huidevettersstraat en 20 Bijhuizen

De Grootste en Bestgekende

VERVERIJ en WASSCHERIJ

Reinigen en ln 't nleuwwasschen van kleederen en kostumen. Verzorgde bediening, het fatsoen wordt behouden. — De grootste specialiteit ter plaatse voor het verven van gemaakte kleederen en kostumen en nieuwe stoffen voor den verkoop. Ook wollen sarglën voor mantels.

DE BESTE PRODUKTEN DE MEEST BEKWAME WERKLIEDEN I SPECIALE INRICHTINGEN en ORGANISATIE I Radicale Verbetering ln den dienst der

COLS en MANCHETTEN

minder sleet en stijver- dan vroeger.

-A-telier Belg

ROUSSEAU

... 1 4-, rue de l’offrande, 1 4-

Spécialité pour chronomètres et répétitions.

Transformation de montres en bracelets-montres

Les montres suisses et pendules françaises, vendues par la maison sont garanties 3 ans

INSTITUUT G IRA UDET

Tolstraat, 69, Antwerpen. (Tramlijnen 1, 3, 4,5.)

Houdirçgleer - Danskunst - Schoonheidsoe¥enir?gen Gewoonten Gebruiker?

Aanleering van alle klassieke -, figuur- en moderne saloondansen, als: Een- en Tweestap, Bostango, Drie-Boston, Tango, Schotch-Time, Maxixe, Royal Boston, Lulu-Fado, Hésitation Wals, Kanarie-dans, Fox trot

Bijzondere lessen in ’t Instituut en ten huiïe. — Prospectus op aanvraag.

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING

De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veertien dagen met

Christiana Baisem

en Siroop

Prijs: Remedie compleetfr. 2.50

Groote Engelsche Apotheek

Falconploin 35 on Lange Koepoortstraat 24-

ANTWERPEN

Ixo (Pétpopole

gnOepsoise

N. M. van Verzekeringen gesticht in 1900 VRAAGT GOEDE AGENTEN

voor hare nieuwe afdeellng

Kapitalisatie

GEMAKKELIJK WERK

HOOG COMMISSIELOON

Leysstraat 19

ANTWERPEN


DEhBu1Sn°vSde afil soorten ZEEPEN

(met Bandjes)

zooals Maische Zeepen, Witte Zeepen, Toilette Zeepen en al wat den wasch aangaat, zijn en blijven nog altijd Kiepdorp, 51, Antwerpen en bijhuizen: St. Antoniusstraat, 1 en Kathelijnevest, 12, Antwerpen, Turnhoutschebaan, 85, 8orgerhout

in 'T groot F. VAN DER STUYF in t klein

Brengt uwe OUDE HOEDEN naar de

Hoedenmaker

H. VAN OE KERCKHOVE-VAN EYNDE

DAMBRUGGESTRAAT, 22, ANTWERPEN waar men er gansch Nieuwe Hoeden van maakt en naar het laatste model.

KOOLBRAI-GA8BRAI

50 fr. per 100 kilogr.

Van Hout, La raorin i ère st ra at, 31

jf Restaurant Verlaet

% Place St. Jean, 50, Anvers

/ Maison fondée en 1883

i| Salles pour Banquets. Abonnements divers.

Pension bourgeoise.

I Boucherie du Sud i

Huis van vertrouwen. — Gesticht in 1884

/V Cornelissen-/\erts

85, ZUIDERLEI, 85, ANTWERPEN

Bette kwaliteit VLEESCH tae matige prijzen

îStialclcen voor Zouten en IRooisren

Men bestelt ten huize

Jîhe dagen verkrijgbaar

VLEESCHBOUILLON aan 0.40 de liter

IJ» ’T GROOT

II» ’T KliBIf»

Brouwerijen ARTOIS

Naaml. Maatschappij

LEUVEN

Magazijn: - Depots van Antwerpen - Bureel:

62, Vlaamsche Kaai, 62 | 25, Gijzelaarsstraat, 25

BOCK «= PILSEN • FONCÉE (Munich)

DUBBEL QERSTEN (Bavière) en B S T bijzonder tafelbier

In vaten en in tlesschen BOCK-PILSEN, in verbruik ALHIER


Toen ’t Licht verdween

Advokaat Van Haaf ten woont met zijne dochters, Sylvia sn Lyda, op een fraaie villa- Fieter Greve, een jong kompo-nist is een vriend van den huize. Men maakt veel muziek en de jongelieden verkeeren vriendschappelijk met elkaar-Bij gelegenheid van een avondfeest zal een der komposities van Greve worden opgevoerd- Robert, de organist van de dorpskerk zal met zijn koorknapen voor de begeleiding zorgen en Sylvia zal solo zingen-

Robert is gebrekkig. Zijn gekromde rug doet hem de nabijheid van vroolijke gezonde menschen ontvluchten- Hij heeft echter genegenheid‘voor Sylvia opgevat, doch heeft nooit den moed gehad haar dit te bekennen- Slechts zijne moeder kent zijnen mnerhjken strijd-

Op den avond van het teest vraagt Greve Sylvia om zijne vrouw te worden. Zij Heelt den jongen man eveneens lief en de vader maakt met vreugde de verloving der jonge lieden bekend- Sylvia’s zuster heeft ook liefde voor den jongen komposist opgevat; zij voelt zich ongelukkig versmaad te zijn-

Ra eenige jaren zien wij Pieter en Sylvia terug- Zij hebben een lief dochtertje, wonen m een kleine villa, aan zee en er ontbreekt niets aan hun geluk- Robert is hun trouwe gast- Lr wordt veel muziek gemaakt en de arme gebrekkige (verheugt zich in het geluk zijner vrienden-

Sylvia ondervindt dat hare oogen minder goed worden-:Zij kan sommige oogenbiikkan niets onderscheiden en zal een dokter m de stad raadplegen- Zij vraagt hare zuster om haar huishouden te doen en voor haar klein meisje te zorgen-Lyda komt en Sylvia vertrekt naar het ziekenhuis- Gedurende hare afwezigheid tracht Lyda Pieter zooveel mogelijk afleiding te bezorgen- Er ontwikkelt zich echter een groote sympathie tusschen hen beiden en als Sylvia blind uit het hospitaal terugkeert, zien hare blinde oogen spoedig wat het noodlot voor haar heeft bereid-

Zij ziet dat haar man voor haar verloren is en zal hem tot eiken prijs terugwinnen- Zij zal weer zingen zooals op den avond harer nerioving en wel ter eere van Pieters geboortedag- Robert zal weer begeleiden- Als de laatste tonen van de muziek zijn weggestorven, hoort zij dat Lyda en Pieter hunne liefde bekennen- Zij is te veel geworden en zij zal verdwijnen, het grootste offer aan hare liefde brengende-

AANSTAANDE WEEK

BUITENGEWOON PROGRAMMA

Vier groote nieuwigheden

Kunstfilm in 5 deelen van de Nordisk Film C, met GUNNAR TOLNAES en Lily JACOBSEN, welke zooveel bijval hadden in den film « De Lievelingsvrouw van den Maharadja », in de hoofdrollen.

De Sonn wagens (Tasks) der Overwinning

OPHEFMAKEND!

VERDUN, vesting van Frankrijk

BülTEUïlEWOS’K AVQHTUUR van ONÉSIME

Tooneelspel in 2 deelen.


•j Gebruikt tijdens de Poos in de Orinkzalen:

Extra Gersten 1/2 0.30

Blonde

0.45

Koffie, 1.10

Melk 0.90

Limonade 0.60

VJW‘mlWmVmmm

BUITENGEWONE VERTOON ING Eff

VAN

Zondag 12 Januari, om 3 en 7 1/4 uren Maandag 13 en Donderdag 16 Januari om 7 1/4 uren

met de medewerking, tijdens de avondvertooningen, van

den Heer At*thUtf STEüfißÄUT, Kunstzanger

1. Stuk voor Orgel

2. Oorlogsdagblad van den Franschen Staf

3. In Vlaanderen met het Belgisch Leger

4. Mijn Moederspraak P. Benoit

5. OE kJTCN ID COOPER, Blijspel in 2 deelen

6. Aria van het zangspel La jolie Fille de Perth G. Bizet

He«r A. STEURBAUT

7. Toen’t Licht verdween

Drama in 5 deelen naar den beroemden roman van A. W. G- van Riemsdijk. Anny BOS en F. BOU WM EES TE R in de hoofdrollen.

8. Toen ’t Licht verdween, ge en 3e deel g. Droeve Tijden, dramatisch tafereel W. De Mol

Heer A. STEURBAUT

10. Toen ’t Licht verdween, 4e en 5e deel

Bemant voor da Avenavar-toonlngen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavutorys en W. C. (voor dames en heeren) tngerlcht In den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang iangs de Marmeren Zuat).

;! Pendant l’Entraete dégustez au Buffet du Café: j|

i' » Blonde 0.45 ! Lait 0.90 J'

|i Groseille, Grenadine 1.10— Limonade 0.60 j'

rçeppésentations Gÿtpaopdinaipes

Dimanche 12 Janvier à 3 et 7 1/4 heures Lundi 1 3 et Jeudi 16 Janvier 1919 à 7 1/4 heures

avec le concours, aux représeatations du soir, de

Monsieur Änfchun STEUfißÄUT, Basse

1. Morceau pour Orgue

2. Annales de ia Guerre

3. Dans les Flandres avec l’Armée Belge

4. Mijn Moederspraak P. Benoit

5. EE VAGABOND, Vaudeville

6. Air de l’opéra La jolie Fille de Perth G. Bizet

Mr. A. STEURBAUT

7. Quand la Lumière s’éteint

Drame en 5 parties, d’après le célèbre roman de A. W. G. van Riemsdijk. Anny BOS et F. BOUWMEESTER dans les rôles principaux.

Pause

8. Quand la Lumière s’éteint, 2e et 3e parties

g. Droeve Tijden, scène dramatique W. De Mol

Mr. A. STEURBAUT

10. Quand la Lumière s’éteint, 4e et 5e parties

Avis pour les Représentations du Soir Afin de ne pas déranger les auditions musicales, le public occupant les places du Rez-de-chaussée aura exclusivement accès aux Lavatories et W. C. /pour Dames et Messieurs) installés au Jardin d’hiver et au Café (accès par la Salle des Marbres).


Quand la Lumière 's’éteint

L’avocat Van Haaften habite avec ses filles Sylvie et Lyda une belle villa- Pierre Greve, un jeune compositeur, est l’ami de la maison et pendant qu’on fait de la musique les jeunes gens s’amussent ensemble-

A l’occasion d’une soirée on exécutera une des compositions de Greve; Robert, l’organiste du village, avec ses enfants de chœur soignera pour l’accompagnement, et Sylvie chantera le solo

Robert est infirme- Son dos voûté lui fait fuire le voisinage de gens joyeux et sains- Il s’est pourtant épris pour Sylvie, sans toutefois oser l’avouer- Sa mère seule connait son secret.

Le soir de la fête, Greve demande à Sylvie de devenir s* femme- Elle aime aussi le jeune homme et le père annonça avec plaisir les fiançailles- La sœur de Sylvie, qui aime aussi le jeune compositeur, se sent malheureux et se croit dédaignée-

Après quelques années nous -retrouvons de nouveau Pierre et Sylvie- Ils ont une charmante petite fille, habitent une villa près de la mer, et rien ne manque à leur bonheur- Robert est leur hôte habituel- On fait beaucoup de la musique et l’infirme se réjouit dans le bonheur de ses amis-

Sylvie expérimentant que sa vue s’affaiblie et que parfois elle ne peut rien distinguer, va consulter un médecin de la ville- Une opération est urgente, car l’orbite est attaquée-Elle demande à sa sœur Lyda, qui voyage beaucoup pour oublier Pierre, de prendre soin de son ménage et de soigner sa petite fille-

Lyda vient et Sylvie part pour la clinique- Pendant son absence Lyda tache de procurer à Pierre toutes les distrac-tioss possibles et une grande sympathie mutuelle en est le résultat- Quand Sylvie retourne aveugle de l’hôpital, ses yeux aveugles voient directement

Elle voit que son mari est perdu pour elle, mais elle vent le regagner à tout prix- Elle chantera de nouveau comme le jour de leur fiançailles et Robert l’accompagnera-

Quand les derniers tons de la musique s’éteignent, elle entends que Lyda et Pierre s’avbuent leur amour- Maintenant idle est ici de trop et elle disparaîtra en faisant le plus grand sacrifice à son amour-

SEMAINE PROCHAINE:

PROGRAMME EXTRAORDINAIRE

Quatre grandes nouveautées

Film d’art en 5 parties de la Nordisk Film C°,

avec GUNNAR TOLNAES et Lily JACOBSEN, qui eurent tant de succès dans le film «La Favorite du Maharadja», dans les rôles principaux.

Les Chars d’Assant de la Victoire

sensationnel

VERDUN, rempart de France

EXTRAORDINAIRE AVENTURE d’ONÉSIHE

Comédie en 2 parties.


! O VSR AL VERKR

Morgendblad aan 1 0 centiemen MAANDABONNEMENTEN: 2.50 Fr.

Antwerpsche Tijdingen

Voor aankondigingen zich te wenden tot het bureel Lange Gang, 2,

Verkoopzaal VAARTSTRAAT, 2, nabij de Graanmarkt

Bestuur: FRANS BAlLLEUL. Bureel open van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren

Alle Maandagen openbare verfcooping ten 10 uren T.U. voormiddag, op de markt van het oud arsenaal, tegenover de Graanmarkt, te Antwerpen, van allerhande meubelen en mobilaire voorwerpen; en ten 2 1'2 T.U. namiddag, in de roepzaat Vaartstraat 2, allerhande oude en gebruikte goederen. De Ie verkoopen meubelen en alle andere goederen kunnen dagelijks ter roepzaal gebracht worden of zullen zonder kosten ten huize worden afgehaald. Dezeverkoopingen geschieden In de voordeeligste voorwaarden, zoo voor koopers als verkoopers. Voor alle inlichtingen zich wenden Vaartstraat 2, of Begljnenvest 42, ten huize van Frans Bailleul, een der oudste bestuurders van verkoopingen, die-zich ook gelast met schattingen en verkoopingen en huize bij sterfgeval, uit oorzaak van vertrek, uitscheiding van bedrijf, enz, enz.

SltWergSBilB flUiPSCDDOl

|| TOLSTRAAT 57 en 57«

Practische lessen over AUTO’s en ONTPLOFF1NGSMOTOREN Inschrijvingen alle dagen, van 8 1/2 tot 10 1/2 t.u. 'smorg. en van 3 tot 61 u.’snamid Een volledig materiaal laat bijna uitsluitend practische lessen toe.

Kortelings opening van nieuwe Dag-, Avond- en Zondaglessen

soorten

ECOLE SPECIALE

BIZON DERE SCHOOL 19, HOPLAND, 19

ANTWERPEN

Vlaamsch of Duitsch » Fransch

of Engelsch » Spaansch » Machienschrift

of Snelschrift » Boekhouden

5 Fr. per maand

(2 lessen per week)

Bizondere Lessen 2,50 Fr. per les. Prospectus 7 Op aanvraag.

NIEUWE LEERGANGEN Men meldt dat er nieuwe leergangen gevormd worden van Vlaamsch, Duitsch, Fransch, Spaansch en Engelsch alsook van Boekhouden, Handel, Snelschrift en Machienschrift — De prijzen dezer leergangen zijn vastgesteld op 5 fr. per maand, aanvang 1 en 15 Januari 1918. — Inschrijvingen worden aangenomen in de ECOLE SPECIALE, HOPLAND 19.

Voorbereiding tot het exaam van Boekhouder en Expert-Boekhouder te Brussel. De Bestuurder,

J. VAN SCHAEREN.


LEDERPAPIEREN

Chagrijn-, Moiré- en alle Fantaziepapieren

NOODIG VOOR HET VERVAARDIGEN VAN

BRIEVENTASSCHEN, OMSLAGEN voor PASPOORTEN en COMITEITSKAARTEN, GEWONE-en PRACHTDOOSJES, BOEKJES, BINNENWERK van SCHOENEN, ELEKTRISCHE PILES, enz., enz.

BLINKEND, M ARM ER-en M OZ Al E K P API ER

Inpakpapieren - Karton

te verTsirij gen:

Groothandel in Gekleurde en andere Papieren

OTTO ÏENIUSSTRUT, 5, ANTWERPEN

J STOOMVERWERU EN BLEEKERIJ IL

jBtnri ütiiïïïii luTiirm iBTmn [Qiiuïiri

GUILLAUME CAMPO

KUNSTHANDELAAR - OUDE EN HEDENDAAOSCHE SCHILDERIJEN

KUNSTBEELDHOUWWERKEN

MEXAJ//EKE TA P/J THL O PRE RU —

Adres en bijzondere Kunstgalerij: PAROCHIAANSTRAAT, 4, ANTWERPEN

Bestendige [ SALON CAMPO, Leopoldstraat, 51 — Antwerpen ” ) 7AAI WYNFN Meir 47 id

Tentoonstellingen QAELAMORmÈRE. Melr. 75 ld. van 10 tot 5 ure I ZAAL BUYLE, Meir, 129 id.

— Schattingen en Waardeeringen voor Assurantiën, Openbare Verkoopingen, enz. —

De personen welke oude ot moderne schilderijen wenscheo te verkoopen in bestendige tentoon-stellingen betalen alleen commissie in geval van verkoop.

— Inkoop mits KOMPTANTE BETALING van goede werken —

BUREEL- en SCHOOLGERIEF

4 PAPIERHANDEL

IftN BOUCHERII

HOPLAND 22, ANTWERPEN


CINÉMA ZOOLOGIE

AANSTAANDE WEEK Buitengewoon Programma - 4 groote Nieuwigheden

PIERROT

Kunstfilm in 5 deelen van de Nordisk Film Co

met GUNNAR TOLNAES en LILY JACOBSEN; welke zooveel bijval hadden in den film « De Lievelingsvrouw van den Maharadja» in de hoofdrollen.

De Stormwagens (tanks) der Overwinning Verdun, vesting van Frankrijk Buitengewoon avontuur van Onésime

tooneelspel in 2 deelen

Prachtig

Luxueux

SEMAINE PROCHAINE Programme extraordinaire— 2 grandesNouveautées

PIERROT

Film d’art en 4 parties de la Nordisk Film Co

avec GUNNAR TOLNAES et LILLY JACOBSEN qui eurent tant de succès dans le film « La Favorite du Maharadja » dans les rôles principaux.

Les chars d’assaut de la victoire Verdun, rempart de France Extraordinaire avonture d’Onésime

Comédie en 2 parties