Programme from 1 to 5 Apr. 1923Booklet

Bron: FelixArchief nr. 1968#492

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.

Show the facsimiles of this programme booklet


if

CINEMAWERELD

ORGAAN DER CINEMA’S VAN BELGIË

Aangesloten bij den „ Bond der Belgische Periodieke Drukpers ”

Statieplein, 21, Antwerpen « Telefoon 5259

PROGRAMMA

HOOFDBUREEL EN OPSTELRÀÂD:

ANTWERPEN 124, Van Schoonbekeslraaf, 124 ANTWERPEN

Telefoon N" 11625

Postchek N" 62703

BIJBUREELEN:

BRUSSEL: Broekstraat, 37

MECHELEN: Giidenstraat, 19

OOSTENDE: GENT :

Langstraat, 55 bis Abrahams traaf, 5


ANVERS

LOUIS CAVENTS

Installations et Réparations d’Electricité "IBB"1 1

GROS

Maison Principale:

21, RUE LÉOPOLD 15 Ä

Succursales:

6o, rue de l’Église 11S, rue Nationale

Ateliers:

rue Guillaume Tell, 1

Devis graîuiî sur demande

DÉTAIL

FABRIQUE:

Rue Vinçotte, 88 BORGERHOUT - [Anvers] —

Spécialité: LUSTRERIE

TELEPHONE 5842

HACKIN

Karlhuizcrsslraei, 9Â - Bi. list cl

! Kortelings te Antwerpen

De laatste succesfilm met de beroemde Amerikaansche ster

Norma Talmadge in 1

Hare mooie blauwe

ootje n lachte me toe

! Grootsche Tooneelschikking

Hais De bange

Groenstraat, 69, Brussel

Kortelings te Antwerpen:

Een film van bijzondere groote waarde

De Kleine Martelares

D. W.» Griffith. Met Lilian Gish

BUSTER KEATON

Wij zijn er overtuigd van dat, indien men u moest vragen: « Kent u Buster Keaton? » u ontkennend zoudt antwoor-{ den, niet? We gelooven dat dit hetzelfde niet zou zijn indien we de naam Buster Keaton door Malec moesten vervangen, en we zien u reeds zeggen: « Oh! Malec, dien besten Malec? Of ik hem ken? Maar k geloof het wel! Het is de partenaire van Fatty en nooit sla ik een film van hem over...»

Malec is de bijnaam hier aan Buster Keaton gegeven. In 't voorbijgaan stippen wij even aan dat dit feit zich herhaalt met de meesten der Amerikaansche kluchtspelers: Harold Lloyd werd (Lui» gedoopt; Sydney Chaplin «Julot», Ben Turpin «Galouchard», Snub Pollard (Beaucitron», James Aubrey «Fridolin», Albert Saint John «Picratt», Clyde Cook

Dudule», Larry Semon «Zigoto», enz.

Zijn ware naam is Francis-Joseph Keaton en ziehier in welke omstandigheden Francis-Joseph Keaton aan zijn toenaam Buster, wat zeggen wil: buste, romp, rug, kwam.

Malec’s vader was een intiem vriend van Houdini, welke wij in «De Meester van het Geheim» en in «Een Tragisch Persverslag» gezien hebben, en deze kwam dikwijls bij de familie Keaton aan huis.

Zekeren dag, de kleine Francis-Joseph was toen twee en half jaar oud, kwam hij uit de kamer zijner ouders, die op de tweede verdieping gelegen was, gleed uit en kwam op zijn rug naar beneden. Hem zich ziende oprichten, alsof er niets gebeurd was, kon de verbaasde Houdini zich niet weerhouden uit te roepen: «What buster, indeed!» (Voorwaar, wat een Tug.)

...En sindsdien heette Francis-Joseph Keaton, Buster Keaton...

Zijne ouders gaven in de cirkussen akrobaten-kluchttoeren ten beste en wan-

BUSTER KEATON

This universally popular comedian, first starred by Metro, has returned to that company’s organization and will make five-reei feature comedies, the first of which will be “Three Ages.”

Geboren .... over . ongeveer . 30 jaar

Gehuwd met .... Nathalie Talmadge

Gewicht .... 64 kgr-

Lengte .... 1 meter 68

Haren .... • zwart

Oogen .... kastanjebruin

Adres .... Mr Buster Keaton

Care of Metro Studios 900 Cahuenga Street Hollywood (California) N. S. A.

neer het kind vijf jaar oud was, «stond» het zijne ouders in hunne nummers bij en was het voorwerp der verbazing en verwondering der toeschouwers, die zich met angst afvroegen hoe zulk kind dergelijke krachttoeren kon verrichten.

Sinds zijne nieuwe aanwinst werd de troep spoedig populair en «The Three Keatons)) werden in de beste music-halls der Vereenigde Staten en van Kanada toegejuicht.

De jonge Buster kon hier beter kennis maken met Harry Houdini, want deze


CIN BM A WERELD »

maakte zelfs meer dan eens deel uit van hetzelfde programma als dit der Keatons.

In 1917 verlaat Malec het tooneel om voor de film Fatty’s en Albert St-John's (Picratt) partenaire te worden. Eenige van deze filmen zijn: «Fatty beenhouwer», -«Fatty kok», «Fatty feest», «Fatty groom».

Malec is evengoed tooneelspeler als akrobaat en wat bij hem opmerkzaam is, is dat hij door zijne mimiek niet doet lachen: zijne gelaatsuitdrukkingen hangen hoegenaamd niet af van den aard der too-neelen waarin hij gewikkeld is.

De verschrikkelijkste aller orkanen mag losbarsten, een balk van twee honderd kgr. mag op Malec’s hoofd neerkomen, ge zult hem immers kalmpjes zien rechtstaan, u met zijn droevigste (o zoo droevige!) blik aanstaren en verder, andere avonturen te gemoet gaan.

Die flegme is onze vroolijkheid en het persoonlijk succes van Buster Keaton. De Amerikanen noemen hem «de man die nooit lacht».

Sinds eenigen tijd is hij «star» der Metro Pictures Corporations. Zijne laatste reeds uitgegeven banden zijn: «One

Week» (Eene Week), «The Scare-crow» (De vogelschrikker), «Convict 13» (De Galeiboef n° 13), «Haunted House» (Het Betooverde Huis), die onder de leiding van Joseph Schenk werden gedraaid.

In Mei 1921 huwde Buster Keaton Nathalie Talmadge, zuster der twee beroemde Amerikaansche filmdiva's: Constance en Norma. Ziehier wat hij er desaan-gaande zelve over zegt:

« Ik heb Nathalie gehuwd, omdat, wanneer zij 's morgends ontwaakt, hare ge dachten dezelfde zijn als de avond daar vóór. Het was in 1918, toen ik nog met Fatty draaide, dat ik hare kennis maak-tè: Nathalie Talmadge bood ons hare diensten als « assistant director » aan, wij sloegen toe en het was op de eerste verdieping van het Talmadge-Studio, te New-York, dat wij eenige binnentoonee-len draaiden, terwijl Norma op het gelijkvloers werkzaam was. Daarna gingen wij naar Los Angeles. Nathalie vergezelde ons. Na het draaien van eenige banden vertrok zij naar New-York, en toen zij weg was. gevoelde ik, dat ik ze here inde...

» Ik verveelde me zonder haar zóó vreeselijk, dat ik haar deze weinige woor den telegrafieerde: «Wilt gij mijne vrouw worden?»

» — Neen, luidde het antwoord.

» Ik gaf echter geen moed verloren en verzond een tweede telegram: «Waarom? » Ik ontving geen antwoord meer en alles bleef zooals het was.

» Eenige maanden later trad Constance (1) in 't huwelijk en Nathalie kwam met Norma eenige dagen te Palm Beach (2) doorbrengen. Nogmaals telegrafieer-de ik: «Mag ik u komen zien?». Ditmaal', was het Norma die antwoordde: « Kom onmiddellijk, want wanneer wij naar New-York terugkeeren. wil Nathalie Mrs Keaton zijn. »

Dit huwelijk, door telegrafische bemiddeling, is zeer Amerikaansch en is waardig een deel van het scenario van een Ma-lec-film uit te maken.

Sindsdien is een baby reeds hun echt komen verheugen.

En weet ge wat het meest geliefkoosde tijdverdrijf van Malec is? Het nabootsen van geschiedkundige persoonlijkheden. Het is niet zeldzaam hem ten zijnent in Salome of Cleopatra verkleed te zien.

« Het is een origineel mensch », zeggen de eenen. « Het is een filozoof», zeg gen de anderen.

Voor 't oogenblik draait Buster Keaton voor de Metro. Hij heeft met deze maat schappij eene voor hem zeer winstgevende verbintenis afgesloten tot het draaien van klucht-filmen in vijf deelen. De eerste is getiteld «Three Ages» (De drie Geslachten) .

Als typische bijzonderheid kunnen wij er nog bijvoegen dat Buster alléén het noodige voor zijn huishouden wil verdienen en bijgevolg niet wil dat Nathalie nog draait.

Een lofbaar besluit, maar... heeft de jaloezij het misschien niet ingegeven?

Nemo.

(Ij Constance Talmadge huwde een rijk Griekscli tabakkoopman, John Pialoglou, waarvan zij sinds dien reeds gescheiden is, om reden dat hij haai wilde dwingen de cinema vaarwel te zeggen, en waaraan zij geen gevolg .gaf.

(2) Palm Beach is eene overbekende badplaats aan de Californische kust en de lievelingsvillegia-ture van den Amerikaanschen « High Life ».

CINBMiA WERELD

ÖD co HD ‘I

öfl co

feu .ö

CNl

asS


« CINEMA WERELD

VEREENIGDE ARTISTEN && (United Artists)

18 ARENBERGSTRAAT 18 && BRUSSEL

Scenario van .... Forrest. Haisey

Filmregie van .... Henry Kolker

Uitgegeven door ....United Artists

Gedraaid in .... 1921

ROLVERDEELT N G

Disraeli .... George Allies

Lady Beaconsfield .... Mrs George Arliss

Lady Travers .... Margaret!) Dale

Clarissa. .... Louise Huff

Charles Deeford ....: ., Reginald Denny

Sir Michaël Probert .... E. J. Radcliff

Hugh Meyers ....;. . . . Frank Loxe

Hertog van Glastonburry .... Henry Carvil

Hertogin van Glastonburry . . Grace Grisnold Toljance .... Noël Tearle

De Hertog van Glastonburry heeft op zijn kasteel verscheidene lieden uit de groote Londener wereld uitgenoodigd, die er van Zaterdag tot Maandag verblijfield, enz... Disraeli vooral is verheugd om de gelegenheid welke zich voordoet, met Sir Michael Probert, op onofficieele wijze, eene zaak die hem van het grootste belang toeschijnt, te bespreken, n.l. de aankoop van het Suez-kanaal — de weg naar Indië, de verbinding tusschen het Oosten en het Westen.

Daar het Parlement niet zetelt, handelt Disraeli op eigen ingeving. Hij vraagt aan Sir Michaël, de zaak geldelijk te willen ondersteunen totdat het Parlement wederom bijeenkomt. Sir Michaël weigert, voorwendende dat zijn land zoo maar geen geld kan verspillen aan eene zaak van dergelijk ondergeschikt belang als die van Suez.

ven. Tusschen de genoodigden bevinden zich Sir Michaël Probert, gouverneur der Bank van Engeland; Lady Travers, Charles, Burggraaf Deefort, die naar de hand van Clarissa, dochter des hertogs, dingt; Disraeli, eerste minister van Engeland en zijne echtgenoote, Lady Beacons-

Ten einde Engeland van Indië te scheiden, begeert Rusland Suez op alle mogelijke wijzen te bemachtigen. De Russische gezant te Londen draagt dus Mrs Travers de last op. Disraeli te bespieden. Deze laatste is op de hoogte van Mrs Travers’ spioendienst, en desondanks, op de

« CINEMAWERELD »

vraag van den Hertog, die niets weet noch vermoedt, neemt Disraeli, bij zijn terugkeer te Downing Street, een zekere Mr. Toljance als sekretaris, die niemand anders dan de echtgenoot van Mrs Tra-wers is.

Op den steun van den Gouverneur der Bank van Engeland niet kunnende rekenen, doet Disraeli een beroep op Hugh Meyers, een machtig joodsch bankier die er in gelukt eene leening in Argentinië te plaatsen. Een ontvangen kabeltelegram, van uit dit land verzonden, brengt het nieuws dat een schip met een belangrijke goudlading onderweg is om Meyers’ check aan den Khedive te dekken.

Disraeli zendt dus Charles, Burggraaf Deefort, naar Egypte, om er over den aankoop van het kanaal te onderhandelen. Hij overhandigt hem de op de Bank van Engeland uitgeschreven check; het Argentijnsche goud zal, als waarborg, op de Bank geplaatst worden.

Op last van Mrs Travers vertrekt Toljance, welke de rol door Meyers in die zaak gespeeld, ontdekt heeft, voor rekening van Rusland naar Egypte. Deeford echter is hem voor en brengt er zijne zending tot een goed einde. De Khedive neemt de check, door Meyers ondertee-kend, aan, en de koop is aldus ten voor-deele van Engeland gesloten. Maar de bedrijvigheid der Russische agenten lukt er in het Argentijnsch schip te doen zinken. Langs den anderen kant, dank aan een zorgvuldig voorbereid plan, en aan eene leugenachtige praatjes-campagne, lukken Mrs Travers en zijne agenten er in de Bank Meyers bankroet te doen verklaren.

Ten einde zijne onafhankelijkheid in zijne handelingen te behouden en zijne tegenstrevers op een dwaalspoor te brengen, heeft de Eerste Minister, onder voorwendsel van ziekte, zich met zijne vrouw en dochter. Clarissa, op zijn landgoed, te Hughenden, teruggetrokken. Meyers begeeft er zich in allen spoed heen om hem den ondergang der Bank mede te deelen. Disraeli is verstomd, maar zonder er iets van te laten blijken, zendt hij Meyers naar zijne bank weder, ten einde eene paniek te vermijden: «Houdt uwe bank zoolang mogelijk open, er kan iets gebeuren. Het moet dat er iets gebeure, dat ons zal redden». En inderdaad zet Disraeli zich onmiddellijk aan ’t werk ten einde het door de samenzweerders veroorzaakte onheil te herstellen.

Dienzelfden dag komt Mrs Travers insgelijks op de villa van den Eersten Minister aan. Eerst wil Disraeli haar niet ontvangen, maar zich bedenkende, dat men haar zoolang mogelijk «hier» moest houden, verplicht hij haar tot een lang ziekenbezoek.

Terwijl zij aan eene tafel, juist tegenover Disraeli is gezeten, bemerkt Mrs Travers de kabel door Deeford van uit Egypte verzonden en die luidt als volgt: « De selder is rijp, klaar om afgesneden te worden ». Naast het telegram ligt de code die ter ontcijfering gediend had. Door eene plotselinge beweging maakt Lady Travers er zich meester van en verbergt het in haar handschoen. Disraeli verliest haar niet uit het oog. Door zijn oogglas, waarvan hij zich als een spiegel bedient, ziet hij haar insgelijks de code ontvreemden.

Terwijl Clarissa, Mrs Travers in den tuin gezelschap houdt, zendt Disraeli Lady Beaconsfield, Michaël Probert halen, wiens woning niet ver van de zijne gelegen is en deelt hem Meyers bankroet mede. Hij vraagt Sir Michaël, in naam der Bank van Engeland, een wissel voor het bedrag van den aankoop van het Suez-kanaal te onderteekenen. Sir Michaël weigert. Van zijne macht gebruik makende, beveelt Disraëli Probert, de wissel in naam der Bank te onderteekenen. zooniet zal hij hem, bij Koninklijk besluit, het door het Parlement toegestane voorrecht laten onttrekken. Disraeli bekomt aldus sir Michaël’s handteeken. De toestand is gered.

Eenigen tijd later geeft de Koning, ter eere van zijn Eerste Minister, een groot feest, ten einde zijn trouwe helper te vieren. Door zijn vrouw vergezeld, komt hij aan het Paleis, alwaar hij in de plechtigheid de laatste oogenblikken van zijne schitterende politieke loopbaan beleefL

VEREENIGDE ARTISTEN = FILM, Arenbergstraat, 18, BRUSSEL


Het laatste Schaakspel

Voortbrengsel . . . Thomas H. Ince

Roman . . Harris Burland

Scenario

Insceneering J, de Grasse

Europeesche omwerking

H. Lafragette

Rolverdeeling:

Lord Grimwood . . . . Warren Cook

Lady Marion . Dorothy Dalton

J ohn Eric Flenry Mortimer

Beverley Richard Neil

De oude lord Grimwood, na veel genoten te hebben, heeft zich uit het we-reldsche leven teruggetrokken en heeft slechts één drift behouden: het schaakspel!... Jong en zonder liefde met dergelijk schepsel gehuwd, is lady Marion teleurgesteld. Zulk een leven had zij niet verwacht. Het is dan ook met vreugde dat zij op een zekeren dag kapitein John

S anderendaags vond men het lijk van lord Grimwood met een brief: « Ik laat u vrij. U moogt kapitein Eric huwen, maar ik wil dat de wroeging uw leven vergalt, zooals u het mijne hebt bezoedeld. »

Uit het onderzoek door de politie ingesteld, die kapitein Eric verdacht, bleek toch dat lord Grimwood zich zelf het leven ontnomen had.

Eenige dagen later komt Beverly, een ( rijk buurman, met den brief door lord Grimwood vóór zijn dood geschreven, bij lady Marion en bedreigt de jonge weduwe het schrijven aan de politie over te maken, indien zij met hem niet oogen-blikkelijk huwt.

Gansch ontsteld gaat lady Marion om raad bij haren vroegeren vriend, die re kenschap aan Beverley gaat vragen.

S avonds lag, in een afgrond, het verminkte lijk van Beverley!...

Eric ontvangt, die juist na een lang verblijf in de koloniën, terug in zijn vaderland aangekomen is. Het is een harer vroegere vrienden. In stilte hadden zij elkander bemind en de officier was vertrokken om te vergeten. Nu dat hij ze zóó ongelukkig wist zou hij toch spreken Maar lord Grimwood het geheim vernemende, zendt John Eric onmeedoógend weg.

Deze dood zou, zooals die van lord Grimwood, onverklaard gebleven zijn, in dien lady Marion het bezoek niet ontvangen had van een Chineesch, Ling Fou genaamd, vroegere knecht van Beverley en vaste mededinger in het schaakspel van Lord Grimwood.

Door strenge vragen in het nauw gebracht, bekent Ling Fou alles aan kapitein Eric. Hij is de moordenaar van Lord

« CINBMA WERELD »

Grimwood en van Beverley. Uit wraak heeft hij gehandeld, daar zijn zoon, ten gevolge der mishandelingen van den ouden lord, gestorven was.

Door een slaapdrank wist hij lord Grimwood onder zijn invloed te brengen. Hij was het die den brief liet schrijven en later aan zijne slachtoffers het bevel gaf zich. te dooden.

De dood van Beverley bracht hem de middelen om naar Thibet te vertrekken en om den brief met de aanklacht in zijn bezit te hebben. Ling Fou werd aan de politie overgeleverd. Nu waren er geene hinderpalen meer die het huwelijk van kapitein Eric met lady Marion zouden kunnen beletten.

PARAMOUNT - nieuwstraat, 48 - BRUSSEL

Geïllustreerde Cinemanieuwsjes

Rodolph Valentino als Torreador

Zooals men weet heeft Rudolph Valentine zijn proces tegen Paramount verloren. Ofwel mag hij voor deze maatschappij blijven voortdraaien, wat hij in geen geval wil, ofwel moet hij een jaai wachten alvorens ergens anders te draaien. In- afwachting verdient hij zijn

Cinemanieuwsjes

MARY PICKFORD koopt regelmatig elk jaar te Parijs voor frs 100,000 toiletten,

HET GERUCHT DEED DE RONDE

als zou Douglas Fairbanks het witte doek vaarwel zeggen; wij kunnen echter me-dedeelen dat daar nog niets van aan is, en als bewijs geldt dat hij een nieuwe film gaat vervaardigen naar eene novelle

van Sir Walter Scott, gedurende de Kruisvaarten onder de regeering van Richard Leeuwenhart, getiteld: «De Talisman ».

KARDINAAL. PROFEET. PRIESTER. — Nigel de Brulier welke Kardinaal de Richelieu vertolkte in «De Drie Musketiers» en de Profeet in «De vier Ruiters van de Apocalypsus », zal nu de Priester voor zijn deel hebben in « Notre Dame de Paris », van Victor Hugo.


« CINEMAW tRHLD »

De Plebs van White Chapel

(DÉTERMINATION)

Scenario .... Garfield Tompson

frisceneering .... Lee Bradford

Vertolkers: Maurice Costello, Gene Burnel,

Alphons Lincoln, Nina Herbert.

Het le, ven is, een durende strijd tusschen het goede eiThét slechte. In zekere middens, waar de. ondeugd heerseht, hebben weldoeners onwetendheid en erfziekteh bestreden.

In dezelfde stad. zijn er er zeer rijke menschel} die immer feesten. Zij trekken zich het lot der minderen niet aan!... Lady Chamberlain, stichtster van het werk «Verdediging der jonge meisjes», Lady Dalton en Miss Daisy Lloyd, een schatrijke Amerikaansehe, ontmoeten elkaar vop een liefdadigheidsfeest. Zij besluiten ’s anderendaags het plebs-kwartier van Londen te bezoeken. John Morton bemint Miss Lloyd en zal met haar huwen, niettegenstaande de kuiperijen van een valsehen

Dikke misten hebben hunnen mantel op de En-gelsche hoofdstad ontplooid. In het half-duistere kruisen zich aardige wezens. Lucky is een klein, verlaten meisje, dat in het kwaad is opgegroeid, s Avonds zingt çn danst zij in eene kroeg «The Iron Scapp Tim ». In den dag houdt zij zich met naaiwerk in heb « Weldadigheidshuis » onledig. Da weldoener John Morton, die tijd en geld geeft om tegen de verschrikkelijke plagen der samen loving te strijden, bestuurt het.

lord, Walburton en zijn medeplichtigen. Zij besluiten hun gansch leven door voor het geluk der samenleving te te strijden '

Broeksfraal - - BRUSSEL

< CINEMA WERELD »

Breekspel

Fex Roberts....Tom Mix

Tex Roberts is met zijn paard, Tony, op avontuur uitgetrokken en besluit in eene grensstad, waar er nog sterke drank mag verkocht worden, halt te houden.

Hij begint er met eene afstraffing toe te dienen, aan een schurk, Dinsmore, die juist bezig was, een jong meisje, Èdith Wadley, wier vadér de eigenaar van den Diamond Ranch is, te mishandelen. Hij

Dinsmore en hem geveinst ten einde samen het geld van een belangrijke paarden verkoop te verdeelen.

Eenigen tijd later vindt men Henry Wadley dood. Tex, die inmiddels Ranger is geworden, heeft geen moeite om de schuldige te kennen, maar om tot zijn doel te geraken, moet hij een andere Rancheigenaar, zekere Pedro, mededinger van den zoon Wadley, doen opsluiten.

Dinsmore, welke de menigte wil verschalken om zekere reden, stelt voor Pedro te lynchen.

Tex Roberts, alléén, houdt het hoofd tegen eene opgewonden volksmassa.Door Wadley-vader beschuldigd, door iederhangt hem aan eene koord boven eene waterkuip.

Eenige oogenblikken later verspert een troep losgebroken paarden de straat en eene der kinderen van Wadley gaat verpletterd worden. Maar neen, Tex is daar en ten spijte van groote gevaren redt hij de kleine.

Deze dubbele heldendaad doet hem de vriendschap van den ranchman Wadley verzekeren en Sim Allison, de hoofdman der Cow-Boys, neemt Tex in zijn troep op. Maar spoedig verlaat hij den rang, na eene woordenwisseling met Henry, de oudste zoon, gehad te hebben, naar aanleiding van een nachtelijke aanval door

een bevochten, belegert hij gansch alléén de plaats waar de schurken zich verschuilen, neemt ze, na bijna ongeloofbare heldendaden in, neemt terug bezit van zijne Rancherplaats en dient eindelijk de schuldigen eene welverdiende straf toe. Daarna wil hij zijn onderbroken zwerftocht voortzetten. Maar, de liefde is sterker dan de wil van onzen held. Miss Edith Wadley kan diegene weerhouden, met banden die veel zachter en steviger zijn dan die van den lasso.

FOX-FILM, 35, Wolvengrachtstraat Brussel.


« CINEMA WERELD

Geïllustreerde Cinemanieuwsjes

Conrad Nagei in de Synagoog

Conrad Nagel, ewlke de Israëlitische godsdieht belijdt, is voorzanger aan de Synagoog te Los Angeles, {'onrad Nagel is de stichter en groot aandeelhouder van het kindergasthuis dierzefde stad.

.lack Holt

Jack Holt komt. het slachtoffer te warden van een ongeluk. Resultaat: ontwrichte knoesel en schouderblad; hij zal een veertiental dagen rust in het Paramount-hospitaal moeten nemen

ALICE TERRY AND A FAN

The cameraman got this in Cuba, where Alice was being filmed in “Where the Pavement Ends.”

Toen Alice Terry in Cuba voor de Metro «Where the Pavement Ends» (Waar de Weg eindigt) aan 't draaien was, trok zij zich het lot van een inlandsch weesmeisje aan. dat zij mee naar haar home overbracht.

« CINEMA WERELD »

ENID BENNETT

Following her “Robin Hood” performance the talented Enid appeared before the camera in Willard Mack’s drama, “Your Friend and Mine.”

Enid Bennett, de lieve Metro Star, die insge lijks een aanzienlijke rol vertolkte in « Robin Hood » van Douglas Fairbanks, draait nu « Uw en Mijn Vriend ». Over eene week was zij nog. gevaarlijk ziek tengevolge oener keelontsteking.

REGINALD BARKER

He filmed a huge forest fire for his dramatic photoplay, “Hearts Aflame,” but it was such a risky undertaking that he wouldn't do it again for anything.

Reginald Barker is een der beste filmregisseurs van Amerika. Laatstleden draaide hij « Hearts Aflame », waarin een bosctibrand voorkwam. Dit wae zulk gevaarlijk tooneel dat hij verklaarde dit voor niets ter wereld nog te willen herhalen.

Wanda Hawley

Wanda Hawley zou, naar ’t schijnt, hare onlang» geëindigde verbintenis met Paramount niet vernieuwd zien.

Thomas Meighan, de Onvergetelijke vertolker uit «De »Stilzwijgende Stad», draait voor Paramount «Back Home and Broke», waaruit bovenstaande photo een tooneel is, Thomas Meighan’s echtge mote, Florence Ring kwam onlangs eene erfenis te trekken van 150,000 dollar (2,2550,000 frank) Men weet insgelijks dat deze haar immer in het studio vergezelt en bij het draaien zijner rollen tegenwoordig is.


CINEMA WERELD »

LUPINO LANE

De nieuwe Komiek der FOX - FILMEN

Lupino Lane is een Engelschman die lange jaren in de Londener ((Hippodrome» als komiek optrad. Tijdens eene reis van William Fox, algemeen bestuurder der maatschappij van dien naam, kwam Lupino in aanraking met dezen filmma-gnaat en een kontrakt-onderteekening was er al spoedig het gevolg van.

Lupino zou dus naar Amerika oversteken. Maar alvorens Engeland te verlaten hield hij er aan nog eens een algemeene rondreis in zijn vaderland te maken en de bijval welke hem in al de plaatsen waar hij optrad, te beurt viel, bewees voldoende, dat Lupino’s naam en faam aldaar tot overal doorgedrongen was.

Zijne eerste verbintenis met de Fox was eene van zes maanden, maar alras deed men de ondervinding, zoowel op succes als op finantiee] gebied, dat Lupino, in zekeren zin eene goudmijn was voor de maatschappij welke hem aan hare inrichting verbonden had en de gevolgen van die beroemdheid, deden zich niet lang wachten.

Daar Lupino zijne eerste Amerikaan-sche verbintenis mét de Fox had onder-teekend. stond deze er natuurlijk op dat hij de tweede, na afloop der eerste, insgelijks met haar zou afsluiten. Maar hier kwam de finantieele geest van Lupino boven water en hij vroeg om de eventuee-le nieuwe voorwaarden te mogen kennen. Maar niet zoodra hadden de mededingende maatschappijen daar iets over gehoord, of hem werden de dolste aanbiedingen gedaan.

Telkenmale er hem eene gewerd met gunstiger voorwaarden dan die welke de Fox hem had aangeboden, liep Lupnio eventjes, als zakenmensch natuurlijk, bij de directie binnen en toonde aldaar de nieuwe voorwaarden. Fox, die kost wat kost Lupnio wilde behouden, verhoogde immer de kontrakts-somme. zoodat zij ten slotte toch de baas bleef en Lupino met zijne eerste maatschappij Zou kon-trakteeren.

Maar dit was nog alles niet. Een andere welbekende Amerikaansche filmmaatschappij deed niets minder dan Lupino oplichten en wilde hem overreden met haar eene verbintenis af te sluiten. Doch Lupino, zijn woord getrouw, weigerde.

De Fox wilde de zaak niet ruchtbaar maken en besloot zelf haar held te gaan verlossen. Eene expeditie werd uitgerust en om den schijn van het doel weg te nemen, maakte men er een troep filmmen-schen van, die met hun materiaal «ergens» in de streek zouden gaan draaien.

Na menig wel te veronderstellen avontuur werd Lupino bevrijd en ondertee-kende zijne verbintenis voor de Fox.

Nu dat er een aantal filmen van Lupino klaar zijn gaat de Fox deze binnen korten tijd de wereld inzenden, zoodat wij deze artist hier insgelijks zullen kunnen gaan bewonderen.

Zijn adres is: Lupino Lane, c/o Fox Studios, 1401, Western Avenue, Los Angeles (Cal.) U. S. A.

NEMO.

« CINEMA WERELD

Brievenbus —

William I)air. — 1. De rol van Bude Lanier in «Sa Dernière Mission » wordt vertolkt door Antziim Short; adres: Paramount Studio’s, 6284. Selma Avenue, Hollywood (Cal.) U.S.A.

2. De Paramount te Parijs is het Agentschap tot het verhuren der filmen der Paramount te Holly -wood en New-York.

Zukor. — 1. Dit ligt misschien aan eene latere postbedeeling. Al de briefwisseling dient naar post bus 47 Antwerpen I gezonden te worden.

2. De hoofd vertolk ster van den film « Het Brand merk van den Meester » is Barbara Castleton.

3. Binnenkort zullen we volledige lijst mededee-len der te verkrijgen photo’s.

N.-B.— Met genoegen vernamen we de ontvangst eener mooie photo van Viola Dana.

Chauveau. — 1. Dit is de eenige maatschap pij welke'hier in België over een studio beschikt.

2. Denkelijk niet. daar er te veel zijn die gratis, en zelf met geld toe, willen draaien.

3. Wanneer de filmindustrie hier in België meer zal ontwikkeld zijn.

Avondwindje. — 1. Dit z. g. studio is slecfts zwendel.

2. Of Norma Talmadge zelf een brif zal beantwoorden valt te betwijfelen, maar haro photo zendt ze u zeker.

Hij die sterk is. 1. 't Spijt ons zeer maar daar kunnen wij ons niet mede gelasten; u kunt Maë Murray insgelijks in de Fransche taal schrijven.

2. Maë Murray is verleden week in Frankrijk aangekomen; schrijf haar echter aan ’t volgend adres, haar sekretaris zal u wel hare photo zenden; adres: 1 West, 67th Street, New-York (U.S.A.).

3. Maë Murray is reeds twee maal gescheiden geweest; haar huidig echtgenoot is Robert Z. Leonard, die insgelijks hare filmen bestuurt.

N.-B. — Zijt u werkelijk zóó sterk?

Pensylvanië. — De fouten, ongerijmdheden in de Vlaamsche vertalingen der tusschen-titels der fiI men liggen aan de filmverhuurders, welke die vertalingen gelasten.

2. De film «Midinette» is van de A.B.C. maatschappij.

3. «Paramount» is het standaardwerk der filmen uitgegeven door de Amerikaansche Famous Players Lasky Corporation. Het Paramount Agentschap te Parijs is eene naamlooze maatschappij en de titel ervan is «La Société Anonyme Française des Films Paramount » en liet is deze maatschappij welke de Amerikaansche Paramountfilmen uitgeeft; sinds eenigen tijd draait deze maatschappij in Europa ook filmen) o.a. « De Verdrukten » of geeft Europeesche filmen uit, o.a. « De Verstooteling (Le Marchand de Plaisir) ».

L. Van de Vloet. — Denkt u photogeniek te zijn un aanleg of talent te hebben?

Jack Smolders. — 1. Dank voor de medegedeelde inlichtingen; zie verder in het Blad.

2. Wat wenschte n weer over « Het Geheim der Gele Kamer » te weten?

R. Antwerp F. C. — 1. Ma rion Davies, adres: c/o Cosmopolitan Productions. Second Avenue, 2478. New-York City (ILS.A,).'

2. De hoofdrol in « De Wees » werd vertolkt door Sandra Milowanoff; de twee titelrollen van « De Twee Straatmeisjes» (Les Deux Gamines) waren Olinda Mano en Bout-de-Zan.

3. Tracht haar dan eens te schrijven aan het voi gend adres: Wanda Hawley: c/o 6411, Hollywood Boulvard. Hollywood (Cal.) U.S.A.

N.-B. — Vernemen met genoegen de ontvangst eener mooie photo van Blanche Mon tel.

Jackly. -— 1. Wendt u eens tot de Beiga Film- 37 Barthélémy Laan, Brussel.

2. Van welke maatschappij was dien film?

Diana. — 1. Yvette Anclreyor, adres: 31, rue Victor Massé, Paris.

2. Loger Karl, adres: 1 Ibis, Avenue Beaucour. Paris.

3. De Vaderrol in «De Zoon van den Vrijbuiter», Malestan, werd vertolkt door Derigal, adres: c/o Studio’s Gaumont- rue de la Villette, 53, Paris.

Minou. — 1. Maurice Costello, («De Krol») in de Engelsche of Fi arische taal te schrijven; adres: c/o Vitagraph Studio’s, 1600 Broadway, New-York City (Ü.S.A.).

2. Viola Dana kunt u in de Engelsche, desnoods in do Fransche taal schrijven.

3. William Rüssel, ’t zelfde adres als voor iola Dana.

N. B. - Juist geraden; zijt u familie van poese-min

Eugène Melis. — Eddie Polo, adres: c/o Dreamland Film Co Ltd. Rennweg, 5. Wien (Oostenrijk).

Lekkerbek. — 1. Agnès Ayres vertolkte o.a. een rol in «De Sheik». «De Verbodene Vrucht». «De Special y Trein».

2. Zeker, want ons zijn gevallen bekend dat men eene photo ontving na 7 maanden wachten; overigens kunt n hen uw schrijven nog wel eens herinneren.

3. Maë Murray's partenaire in «Fascination» Carrita, was Robert W. Frazer.

N.-B. — Zullen het eens aan uw meestel' (of meesteres?) vertellen dat u in de klas uwe vragen schrijft hoor!

Puckie. — 1. *Bull Montana zendt zijne photo; adres: c/o Metro Studio’s, Hollywood (cal.) U.S.A.

2. Barrai, adres: 46, Avenue de Verdun, Bois Colombes (France).

3. Theodore Kosloff zendt zijne photo; adres: Paramount Studio’s, 6284. Selma Avenue. Hollvwood (Cal.) U.S.A.

N.-B. — Met genoegen vernemen we dat Georges Carpentier n zine photo heeft gezonden.

Cesar. — 1. Is wel degelijk: 37, Boulevard Barthélémy, Bruxelles; was eene vergissing onzer zet tevs; antwoorden zullen zij u wed in ieder geval

2. Zijn het volkomen met uw zegsman eens.

3. Dit zal in ons blad ten gepaste tijde medegedeeld worden. »

M. J. — 1. Dit hangt af der verschillende filmmaatschappijen; doorgaans Frs 10.— per figuratie-rol en per dag.

2. In België is er maar één studio en een drietal firma’s.

F. B. Portabella. — 1. Doris Pawn, adres: c/o Goldwyn Studio’s, Culver City. (Cal.) U.S.A.

2. Die vrouw is Josephine Earle.


« CINEMA WERELD »

3. In het werkelijke leven draagt Charley Chaplin geen knevel.

N.-B. — Vernemen met genoegen dat u de photo van Baby Peggy, Flora Le Breton, Alice Brady en Billie Burk« ontvingt.

Orkestliefliebber. — 1. Dorothy en Lilian Gish, adres: Griffith’s Studio’s, Mamaroneck, New-York (U.S.A.). Waarom zouden zij u hunne .photo niet zenden

2. Die sommen zijn giften welke de vragers ons inzenden, giften die wij voor liefdadige doeleinden hes temmen.

Onagra. — Die filmaetricen zullen u bereidwillig hunne photo zenden; u kunt ze gerust zelf vragen; ziehier de adressen: a) Sandra Milowanoff. 10, rue Merlin-de-Thionville, Suresnes (France).

b) Miss du Pont, c/o LTniversal Studio’s. Universal City (Cal.) U.S.A.

Mia. — 1-2 Uwe twee eerste vragen zijn niet erg duidelijk gesteld; gelieve ze eens breedvoerig te herhalen.

3. Doris May is op 15 Oktober 1902 geboren; gehuwd met Wailace, Mac Donald; zij zal u zeker hare photo zenden; adres: Ince Studio’s, Culver Citv (Cal.) U.S.A.

N° 8 B. D. — «Way Down Bast» is nog nooit te Turnhout afgerold geworden. -

Vergeet-mij-niet. — Volkomen ’t akkoord, en we kunnen er u nog bijvoegen dat er op onze Redaktie nog wel zijn.

Charles Mari. — Denkt u photogeniek te zijn en talent te hebben?

Sapho. — 1. Photo van Dorothy Dalton verzonden plus 0.30 fr. in postzegels daar fr. 1.— voor 2 photos te weinig is,

2. In welke cinema hebt u dien film gezien.

N.-B. — Toch wel «aardig» synoniem van «gui tig, niet?

Miss Jackie. — 1. De rol van Bidder de Vaudray in'« De Weezen in den Storm » werd vertolkt door J oseph Schildkraut.

2. Julia Faye maakte deel uit der vertolking van « Het Paradijs van een Gek »,

3. De Amerikaansche titel van « De Weezen in den Storm » is « The Orphans of the Storm ».

Driftkopje. — 1, George Walsh, adres: c/o Raoul A. Walsh, Great Steck, Long Island, New-York (U.S.A.).

2. Marguerite Clark, adres: Frist National, 6 West 48th Street, New-York (U.S.A.).

3. Doris May, zie adres antwoord aan Mia.

Smets. — 1. De rol vap grootvader in «Parisette» en 'de vaderrol, Malestan, in « De Zoon van den Vrijbuiter » werd vertolkt door Derigal; rond de 50 jaar.

2. De vrouwelijke partenaire in Douglas Fair-bank’sfilm « Het Teeken van Zorro » was Marguerite do la Motte.

3. Dit ligt aan de filmmaatschappijen welke die titels maken; is echter eene grove dwaling van hen die namen niet te vermelden.

Clairette Ciné. — Onze sekretaris overhandigde mij uw schrijven en ’t spijt mij zeer te vernemen dat u nog niet genezen zijt. De jbhoto’s zijn opgezonden. Dit gevraagde adres is Belga Film, 37, Boulevard Barthélémy, Brussel, «u kunt het er insgelijks eens op wagen».Besten dank voor de Paascli-wenschen en aan u eens zooveel terug.

Nemo,

N.=B. — Vragen ons na Zondag toegekomen wor den in het volgend nummer beantwoord.

ONS PHQTO-HOEKJE

We zullen in t vervolg regelmatig de namen der filmartisten mededeelen, waarvan onze bereidwillige lezeressen en lezers ons zouden willen \enbaar malden dat zij hunne photo ontvingen en onder Welige voorwaarden.

Dit is van algemeen belang en verzoeken dus de Vriendelijke briefwisselaars van ons tevens te willen laten weten:

1° Hoe lang het duurde alvorens de gevraagde photo u toekwam? (

2° Of u ze gratis kreeë °f tegen betaling en van hoeveel?

Onzen besten dank op voorhand!

NEMO.

MICHEL SMOLDERS ontving gratis de photo’s van: Gloria Swanson, Douglas Fairbanks, Maë Murray, Henny Porten. Mary Pickford, William S. Hart, Bebe Daniels, Agnes Ayres, Viola Dana (2 photo's), Sessue Hayakawa, Harry Carey, Thomas Meighan, Alma Rubens. Constance Binney.NormaTalmadge, Sandra Milowanoff, Geraldine Farrar, Pauline Frederick, Andrée Brabant, Dorothv Gish, Jackie Coogan, William Farnum, Betty Balfour, Georges Biscot. Betty Compson vraagt 1/4, 1/2, 1 of 1 1/2 dollar, volgens het formaat der photo’s. Alla Nazimova vraagt 1 /4 dollar. Jack Dempsey vraagt 1 dollar

MAE & GLORIA berichten ons dat zij ontvingen een photo, gratis, van Bebe Daniels, Julia Faye, Maë Mac Avoy en Agnes Ayres; bij de photo dezer laatste was eenen « langen en lieven brief bij ».

Rudolph Valentino schreef dat het hem « onmogelijk was zijne photo te zenden daar het hem te veel kost ».

In ons volgend nummer zullen wij een uitgebreid artikel over de prestaties op Cinemagebied van de zoo juist overledene SARAH BERNHARDT geven.

« CINEMA WERELD »

Onze Ciné-Romans

De Verborgenheden & k k k van Parijs

(Les Mystères de Paris)

Groot; Avocturen-diama naar het beroemde werk vaon Bngètie Sue, en naar den film der Phocéa. VlaamaoSie bewerking van Ed. Neorg.

(20e Vervolg).

Vijf minuten later kwam Karl, de betaalde spion in dienst van Tom en Sarah Seyton, uit de struiken van waar hij de oplichting van Fleur-de-Marie had gade geslagen.

« Allee gaat goed » murmelde hij, « ziedaar het rijtuig met het kind vertrokken. »

Steeds glimlachende, richtte hij zijne stappen naar de hoeve van Boucqueval. Met eene wonderbare koelbloedigheid vertelde hij Madame Georges de volgende leugen:

« Ik ben gezonden door Mijnheer Rodolphe en voor zeer ernstige persoonlijke reden heeft hij Fleur-de-Marie mede genomen naar Parijs. Hij verzoekt u ook hem niet te schrijven daar ik u op stond het noodige nieuws aangaande uwe beschermelinge zal geworden. »

Madame Georges liet zich daardoor verschalken; zij dacht er zoodoende niet aan Mijnheer Rodolphe te verwittigen en liet de boosdoeners vrij spel hun plan ten uitvoer te brengen.

ACHTSTE TIJDVAK

l>E STUDIE VAN MEESTER FERRAND XXIV à

Sombere gedachten

De studie van Meester Ferraud geleek op alle studies. De bureelen waren gelegen achter een ont-vangstsalom. Op het bureel zaten vijf bedienden «elke in druk gesprek waren.

« Ja » merkte eene der klerken op, « Zoo men mij gezegd hadde: François Germain is een dief, ik zou geantwoord hebben: Gij liegt! »

« Ik ook! »

« Het deed mij pijn de arme Germain te zien aanhouden. »

’« In ieder geval » antwoordde een andere klerk,

« dit huis hier is een goed terrein voor de kom-missaris. »

« Hoedat? »

« Parbleu! Dezen morgend die arme Louise en nu Germain. »

« De zaa kschijnt niet klaar.. Hij bekent wel de 1300 franken genomen te hebben waarvan die andere 15,000 in banknoten en de 700 franken uit de kas niets te weten. »

Op dit oogenblik werden de klerken gestoord door de komst van de Gravin Sarah Mac-Gregor, welke verzocht toegelaten te worden bij M.Ferraud.

Deze stond van zijn 'zetel op, verzocht haar plaats te nemen en zegde:

« Mevrouw, gij hebt mij om een onderhoud verzocht, wat is er van uwen dienst? »

« Mijnheer Ferraud, 14 jaar geleden is er bij u

een jonge man gekomen, gekleed in rouw, welke u verzocht eene rente te plaatsen van 150,000 fran ken op het hoofd van een kind van drie jaren, waarvan de ouders onbekend wensohtten te blijven. » « Vervolgens, mevrouw? »

« Gij hebt aldus op u genomen, mijnheer, dit kind eene lijfrente te verzekeren van 8000 franken! De helft van dit inkomen zoo weggezet warden tot zijne meerderjarigheid en de andere helft, welke zou dienen om de kosten te dekken van den persoon welke voor het kind zou zorgen. »

« Vervolgens? »

« Na verloop van twee jaren stierf het kind, dit was op 28 November 1827. »

« Alvorens verder te gaan, mevrouw, mag ik weten welk belang gij in deze zaak stelt? »

« De moeder van het kind, was mijne zuster. Ik heb het bewijs van zijn dood, de brieven van de persoon, welke haar zorg gedragen heeft en de obligatie van één uwer klienten waar gij de 150,000 franken geplaatst hebt. »

« Toon mij deze papieren, mevrouw. »

Sarah haalde uit eene brieventasch eenige doku-menten welke de notaris onderzocht.

« Welnu, mevrouw, wat verlangt gij? De akte jvan overlijden is volkomen in regel; en wat het inkomen betreft, dit heb ik regelmatig uitbetaald.»

« Niets is meer loyaler geweest dan uw gedrag in deze zaak, mijnheer, evenals van de vrouw welke voor het kind gezorgd heeft. »

« Daarom ook, mevrouw, heb ik deze persoon, na de dood van het kind, in mijn dienst genomen en op heden is zij nog bij mij. »

« Is madame Seraphin in uwen dienst, mijnheer »

« Sedert 12 jaren is zij mijne huishoudster. »

« Ah, mijnheer, dan kan deze vrouw ons ter hulp komen! Sedert het verlies van haar kind is de moeder in eene diepe neerslachtigheid gedompeld en heden vreest men voor haar verstand.... Wanneer het kind geboren werd moest zij hare schande dragen maar indien het nu nog in leven was kan zij het laten wettigen. »

« Ongelukkiglijk is daar niets aan te doen, mevrouw. »

« Toch wel, mijnheer »

« Hoedat? »

« Veronderstel dat men aan de arme moeder zeide: Men heeft gedacht dat uw dochtertje dood is maar gelukkig is dit niet zoo. De vrouw welke haar verzorgde kan het bevestigen. »

« Zulke leugen is voor de moeder wreedaardig, mevrouw! »

« Maar, indien het geene leugen was?... Ik zal mij duidelijker uitdrukken... Zoo mijne zuster haar kind weervond, zoo het niet alleen het leven weergeven, maar kon zij de vader van het kind huwen welke op het oogenblik vrij is. Mijne nicht is gestorven op zesjarigen ouderdom, men heeft van haar geene enkele, herinnering; veronderstel nu dat men een meisje vindt va nomtrent 17 jaar, verlaten van hare ouders, en dat men aan mijne -zuster zegt: Ziedaar uwe dochter, men heeft u bedrogen, een notaris kan het bevestigen.-»

Jacques Ferraud sprong recht en riep:

« Mevrouw, zoo iets is schandelijk! »

« Mijnheer! »

« Mij zulk voorstel doen... een kind te onderschuiven! »

« Maar, mijnheer, niemand zal daar kwaad mee berokkend worden... Mijne zuster en .de persoon


16

« CINEMA WERELD »

welke zij verlangt te huwen zijn onafhankelijk en zonder kinderen; alle twee betreuren het verlies van hun kind. Hun bedriegen is hun gelukkig maken en een verlaten kind liefhebbende ouders geven. »

« Genoeg, mevrouw, genoeg!... Ik moet u harde waarheden zeggen! »

Sarah wierp op de nnotaris één van hare donkere blikken en "zegde koud:

« Gij weigert? »

« Geen nieuwe beleedigingen, mevrouw! »

« Neem u in acht! »

« Bedreigingen? »

« Bedreigingen!... En om te beginnen, verneem dan dat ik niet de zuster ben. »

« Wat wilt gé zeggen, mevrouw? » cc Ik ben de moeder van dit kind! »

« Laten wij dit onderhoud afbreken, mevrouw. » « En vervolgens zeg ik n dat ik overtuigd hen dat het kind nog leeft! U zal men in de zaak mengen welke ik ga ruchtbaar maken! »

« Welk belang zou ik er bij gehad hebben, mevrouw, het kind voor dood te laten doorgaan indien integendeel het nog leefde? »

« Om de som in te renten op het hoofd van het kind geplaatst, met uwe kliente te kunnen deelen. Gij hebt het doen verdwijnen!... »

M. Ferrand haalde de schouwers op.

« Indien ik zoo misdadig moest geweest zijn, zou ik het niet hebben doen verdwijnen, maar gedood hebben. » antwoordde hij.

Sarah was een oogenblilr verrast op dit gezegde, maar spoedig hernam zij:

« Bedenk u wel... Morgen moet gij beslist hebben. En gij zelf zult uwe belooning vaststellen. » De notaris,) niettegenstaande de zonderlinge toestand waai'in hij zich bevond, behield zijne koelbloedigheid. Kalm wendde hij zich tot de gravin: « Gij hebt mij tijd gegeven tot morgen, mevrouw, welnu, ik geef u te bedenken tot overmorgen. Zoo ik dan van u geen brief ontvangen heb, waarin gij mij bericht dat gij van uw7 misdadig plan afziet dan zal de justicie de eerlijke lieden beschermen en deze met sombere denkbeelden straffen. »

« )Welnu, overmorgen zal ik terugkomen en dan zal hét tusschen onsi zijn... vrede of oorlog!... Maar ik zeg u: oorlog zonder genade!... »

Sarah vertrok.

cc Alles gaat goed » mompelde zij. « Dit jonge meisje,, waarin Rodolphe belangstelt en hetwelk hij op de hoeve van Boucqueval geplaatst heeft om er waarschijnlijk later zijne minnares van te maken, is niet meer te vreezen. De Markiezin is, dank zij de Prins, aan de hinderlaag ontsnapt welke .ik haar gespannen had, maar ditmaal zal zij wel in de val loopen en voor Rodolphe voor altoos verloren zijn... En de notaris zal mij helpen daar ik hem bang gemaakt heb... Ja, om diegene zijn naam en rang te geven welke Groot-Hertog Rodolphe denkt zijne dochter te zijn zal hij onze banden hernieuwen... Eindelijk zullen dan toch de profetiën mijner voedster verwezentlijkt worden en zal ik het doel mijns levens-bereikt hebben: Eene Kroon!!! »

Terwijl Sarah haar weg vervolgde streed meester Ferraud tegen sombere gedaclit-en. Eensklaps ging de deur open en verscheen Madame Séraphin ganseli aangedaan.

« Dit vervloekt meisje! »

« Eene vrouw, welke ik niet ken, heeft nu 14 jaar geleden ’t kind uit de handen van Tournemine ontvangen, om óns later het lastig te maken, Deze heeft ons steeds gezegd dat het- kind dood was, nietwaar? »

cc Deze vrouw was eenige oogeriblikken geleden bier. Zij zegde dat zij wist dat ik het was welke het kind aan Tournemine gegeven had. »

« Vervloekt!... Wie kan haar dit gezegd hebben daar Tournemine op de galeien zit! » riep de notaris.

« Ik heb natuurlijk ontkend en haar gescholden • voor leugenaarster... Maar zij lachtte mij uit en zegde dat zij het meisje, welke nu groot geworden was, weergevonden had; dat er haar niete meer overbleef dan mij aan te klagen! »

« Maar spant dan vandaag alles tegen mij samen? » vloekte Ferraud.

« Lieve God, wat moeten wij doen? »

« Zag die vrouw er welstellend uit? »

« Zoo en zoo... »

« En gij weet waar het meisje nu is?... Dit kind is'de dochter van de Gravin Sarah Mac-Grégor!... En daar straks vroeg zij mij om te bevestigen dat, hare dochter niet dood was!... Ik kan ze haar weer geven!. g Ja, maar deze valsçhe overlijdensakte!...

» Zoo men een onderzoek instelt... Ik ben verloren!. Deze misdaad zal men op het spoor brengen van anderen!... Deze vrouw gaat terug komen? »

cc Schrijf aan Polidori dat hij mij dezen avond komt vinden om 9 uur. »

« Wilt gij u van deze vrouw en het meisje ont maken? Is clit niet wat te veel? » Vroeg Madame Séraphin.

« Ik zeg u aan Polidori te schrijven! »

Op de brief naar Polidori kwam geen antwoord Des anderendaags liep Madame Séraphin naar zijne woning, maar tevergeefs. De zaak was eenvoudig: Madame d’Orbigny, schoonmoeder van de Markiezin d’Harville had Polidori een bezoek gebracht, waarop deze toebereidselen maakte voor de reis naar Normandie en korts daarop vertrokken was

XXV

Zeer verheugd kwam Sarah bij haar te huis en bracht haar broeder op de hoogte... Wat warén dé plannen van het akelige koppel?... Sarah zond eene nieuwe aanklacht bij wijze van naamlooze brief aan de Markies d’Harville aangaande zijne vrouw en Rodolphe.

De Markiezin en haar echtgenoot stónden van tafel op. Dit gebeurde vóór hij den brief, ontvangen had.

« Wat gaat gij dezen avond verrichten? » \ roeg de Markies.

« Ik blijf' te huis... En gij? »

« Ik weet niet... Ik zal mijn avond doorbféhgen evenals de anderen... alleen. »

« Waarom, daar ik niet uitga. »

« Ik dacht dat. gij liever alleen bleef. »

« Ja, maar daar ik grillig ben zoo ik gaarne den avond met u doorbrengen. »

« Waarlijk? » riep de Markies verheugd.

« Uw uitroep klinkt mij als een verwijt.» zegde Clémence.

« Een verwijt... oh, neen... neen... Maai' na de verdenkingen die ik had is mij dit eene verrassing, eene aangename verassing. »

(Wordt voorgezA.)

Als ge het woord

aan de deur van een Kinema ziet staan9

treedt dan aangenaam

binnen en oogenblik

ge zijt zeker een door te brengen

* Nieuwstraat, 68 Brussel

EEN BUITENREEKS

Kortelings

! Une femme!

merveilleuse!

Imet Mi ss Du PONT * jihet huishouden in gevaar

What’s wrong with - the Women -


BANK CRÉDIT POPULAIRE I

enwapksndt' Maatschap pi I - • Statiepleln, 2, 3 H

ANTWERPEN MHHHj

Alle Bankverhandelingen

Leeningen op stadsioten en andere waarden

Aankoop en verkoop van Publieke fondsen en

andere wamien

Cheks op alie landen - Hypotheken

Kredietopemngen vnn «r m » o. Koopwaren

GELDl’I.AA I’SINCÏKN: Loopende rekent-iy 3 50 o

Spaarkas 4.00 o/o

Plaatsingen op termijn van 5.25 tot 6o

intrest ’sjaars volgens termijn.

BRAND KOFFERS VAN AF lO Fr. *S JAARS

Bureeien open van 9 tot 12 en van 2 Va tot 6 uur


ROYAL -

CINEMA

Les Hommes Nouveaux

Amédée Bourron, l’un des facteurs de la grandeur du Maroc, qui a fait fortune de igi'i à 1918, a épousé Christiane Sévéral, femme de, race, veuve d’un officier. Pour Amédée c’est le couronnement de sa carrière d’avoir réussi ce mariage avec l'aristocratique Christiane. Pour celle-ci c’est après l’illusion d’une entente possible, la meurtrissure du contact journalier de son parvenu d’époux. Elle reporte son affection sur Lanie Bourron, fille d’un premier mariage de son mari, que son éducation rapproche de sa belle-mère, et qui aime lean, frère cadet de Christiane.

Mais Amédée Bourron convoite d’importants terrains dans le sud. Il part avec sa femme pour négocier avec le Caïd des Aïada. A Marrakech Christiane se retrouve face à face avec son ancien amant, le capitaine de Ghassagne, officier de renseignements auprès de la tribu amie. Bourron, lui, ne voit que l’impression produite sur Ghas-sagnes, et force sa femme a aller demander à ce dernier de faire pression sur le Caïd. L’entrevue est pénible, douloureuse, car Chassagnes a compris que ce n’est pas une amante qui revient, mais une pauvre femme poussée par l'avidité de son mari. Bourron a atteint son but, et il rentre rayonnant, sans se douter qu’à côté de lui il a fêlé la sensibilité de sa femme à jamais. Cependant dans une escarmouche Chassagnes a été mortellement hlessé. Il ordonne qu’on le transporte en auto jusqu’à Rabat. En passant par Casablanca, sentant sa mort certaine, il griffonne un mot à son ancienne maîtresse, lui demandant de ne pas refuser de venir le voir pour la dernière lois à Rabat. Bourron s’y oppose, avec, violence. Tl accuse sa femme de l'avoir trahi. Christiane refuse môme de se disculper et Bourron, l’ayant enfermée,- elle s échappé et court à Rabat en auto. A t’nôpital Cliassagnes vient d être transporté dans la salle mortuaire, li est mort sous la bistouri. Et Christiane, désemparée, ayant perdu d un côté son foyer, de l’autre jusqu’à la consolation irraisonnée de revoir son ancien amant, errant à l’aventure, vient échouer chez de lolly, le vieux gentilhomme qui l à toujours protégée. Bourroii, lui, s’est aperçu de la fuite de sa Imeme. il entre dans une colère folle et toute sa nature d’homme sans éducation remonte à flot comme de la vase remuée. Lanie qui a assisté à la scène révulsée de la grossièreté de son père, et prenant carrément parti pour sa belle-mère et le frère de celle-ci, qu’elle aime et veut épouser, abandonne la maison à son tour. La mesure est comble. Devant celte double défection, Bourron, atterré, comprend d’un coup ses torts, et dans un geste de désespoir, il prend son revolver. De Tolly, parti à la hâte de Rabat, arrive à temps pour l’empêcher de se tuer. En homme avisé il apporte un peu de calme à ces âmes en tourmente. Une seule solution se présente: la séparation. Il y décide Bourron, qui se doit à la grandeur du Maroc et au bonheur de sa fille.

Programme i 1 au 5 avril

Amiante religioso

. . . Thoiné

(Orgue et Orchestre)

KUWTO

Revue scientifique

DUDULE TOREADOR

Comique interprété par Clyde COOK

Danse Galiléentie

J. Massenet

Les Hommes Nouveaux

Comédie dramatique en 7 parties d’après le célèbre roman de Claude FARRERE et interprétée par: DONATIEN, George* MELCHIOR,

Melle FERRARE de l’Opéra Comique Melle Lucienne LEGRAND

Marche religieuse

Ch. Gounod

LES HOMMES NOUVEAUX

Programma van 1 lui 5 April

Andante religioso ....

(Orgel en Orkest)

'muro

Wetenschappelijk

DUDULE TOREADOR

Klucht vertolkt door Clyde Cook

Thoiné

4. Galileesche dans . . J. Massenet

5 Nieuwe Menschen

Dramatisch tooneelspel in 7 deelen naar den beroemden roman van Claude FARRERE, en vertolkt door DONATIEN, Georges MELCHIOR Mej. FERRARE van het Opera Comique, Mej. Lucienne LEGRAND.

6. Godsdienstige march . Ch. Gounod

7. NIEUWE MENSCHEN

SEMA E PROf AINE

CRAINQUEBILLE

d’après l’œuvre d'Anatole FRANCE, Mr. Maurice de FÉRAUDY dans le rôle titulaire. PROCHAINEMENT LES FILMS SENSATIONNELS:

SAMSON ET DALILA

avec Mme Marie CORDA de la Comédie Française dans le rôle de Dalila.

NERON

Grand drame Romain interprété par les artistes Français Jacques ORÉT1LLAT et Paulette DUVÀL Formidable mise en scène. — Superproduction FOX-FILM

Celle-ci épousera Jean, et Bourron se consolera en voyant que ce que lui, nouveau riche, n’a pas réussi à faire, sa fille, déjà ancienne riche, T’a réalisé.

Nieuwe Menschen

Vinedee Bourron heeft in Marokko zijn fortuin gemaakt van igij tot 1920. Dan huwde hij Christiane Several, een ras-echte, verfijnd-ont wikkelde vrouw, weduwe van een officier m wier gei uk en rijkdom in het groote oorlog scat, »elysme te loor gingen.

Voor hem is dat huwelijk met de aristokratische vrouw de bekroning van zijn loopbaan: voor haar de voortdurende pijniging van een onevenwichtig leven, naast een nieuw-rijke heerschzuchtige man. En deze loert op onmetelijke nieuwe terreinen vooi het bezit dergenen hij onderhandelen moet met den Caïd van Vïada. Te Marrakech staat Christiane plots voor haar oud-minnaaf, kapitein de Chassagnes, verbindingsofficier met den bevrienden stam. Bourron ziet slechts den indruk dien Christiane op deze laatste maakt en dwingt zijn vrouw hem te gaan opzoeken om drukking uit te oefenen op den Caïd. Bourron heeft zijn doel bereikt; hij straalt van geluk, maar vermoedt niet dat hij voor altijd het fijngevoelige hart zijner vrouw gebroken heeft. In een schermutseling wordt de Chassagnes doodelijk gekwetst en weggevoerd naar Rabat. Een opperste maal wil hij zijne vroegere vriendin weerzien, en schrijft haar een ultiem briefje. Bourron kant er zich tegen met geweld, sluit haar in zijne woning op, beschuldigt haar hem bedrogen te hebben. Christiane verdedigt zich zelfs niet maar vlucht naar Rabat. Chassagne is dood! En Christiane, ontredderd, gebroken, die alles verloren heeft, eenerzijds haar eigen haard, anderzijds tot de gekke troost van een weerzien van haar gewezen amant, doolt rond als een wrak en komt aangespoeld bij de Tolly, oud edelman, die haar steeds heeft getroost. Bij de vlucht zijner vromv breekt in Bourron een dolle woede los en heel zijn woeste, harde natuur, heel de ware ziel van den opkomeling komt te voorschijn. Zijn dochter — die intuïtief dichter bij Christiane staat en dezes jongste broeder Jean bemint — getuige van het tooneel van toomlooze woestheid van haar vader, verlaat op hare beurt het eigen en toch vreemde huis. Dan is de maat vol. Bij dezen dubbelen slag verstaat eindelijk Bourron, en in een opborreling van wanhoop grijpt hij naar zijn revolver. De Tolly, in atlerhaast uit Rabat vertrokken, komt juist bij tijds om hem de zelfmoord te beletten. Een oplossing dringt zich op: de scheiding. Bourron be-* grijpt nu en stemt toe, en hij de ineenstorting van zijn ijdelheid is hij, de opkomeling, een beter menseh geworden.

Zijn dochter zal haar beminde huwen en zij, die de ziele-ade) bezat, zal verwezenlijken wat hij, nieuwe rijke, niet verwezenlijken kon.

Imprimerie du Centre, 36. Rempart Kipdorp. Anvers


Autos pour Cérémonies, Mariages, Baptêmes, et Fêtes

Garage J- & H. DEHU

Téléphone 3107

42, Canal des Brasseurs - ANVERS VOYAGES A L’ÉTRANGER - EXCURSIONS PRIX A FORFAIT

OUVRAGES DE DAMES g

OUVRAGES DESSEVES

LAINES, SOIES, COTONS, COUVRE-LITS. NAPPES, STORES, BONNETTERIE A LA MAIN, DENTELLES, JUMPERS

MAISON EMMA

H VADWERKEX

WOL, ZIJDE, KATOEN. BEDSPREIEN, TAFEL-KLEEDEREN, STORES, KANTEN, HANDBREIGOED, JUMPERS

I Anvers, Rue Vondelstraat, 15, Antwerpen

fo unn un es

Atelier spécial de réparations et transformations de fourrures

GRAND CHOIX:: MAISON DE CONFIANCE 1

MARCHÉ St. JACQUES, 33

Huis MARGUERITE

Groote keus in Kleederen voor Dames en Kinderen:

Buiten alle concurentie

Alle soorten Zijden Fluweelen, Stoffen en Ellegoederen. Lingerie, Kousen enz.

Wij maken alles op maat

PRO VINCI ESTRA AT, 177

HABILLEZ

VOS

ENFANTS

BRITANNIA

17, Longue rue d’Argile

I SQüx Modèles Slégants e

'1* 14, rue Nationale - 57, nie Brédcrode

gjj 13, rue des Peignes

NOTRE GRANDE SPECIALITE

1 Blouses - Robes - Paletots I

0 'è Le plus grand choix de la ville

@ Maisons conn, comme étant tes moins chères 2

SEULE MAISON BELGE D’IMPORTATION DIRECTE DE THES SURFINS

Dheere Brothers Tea Trading C

TEA-CROWERS. IMPORTERS BLENDERS & PACKERS

Head Office: ANTWERP, 4, Marché aux OEufs Branches, COLOMBO, CALCUTTA, BATAVIA, HONG-KONQ

AGENCES: BRUXELLES, MALINES. GAND, LIEGE, EUPEN, NAMUR, DINANT, BRUGES,

OSTENDE, IRONS,. ETC,

Proprietors of the delicious “TJIBOUNI TEA,,

and

AGENCES: LONDRES, AMSTERDAM, PARIS, MARSEILLE. GENÈVE, BALE, AIX-LA-CHAPELLE, HAMBOURG, MOSCOU, LUXEMBOURG,

DHEERE’s TE

High grade blends

THES EN GROS ET DEIBI-GROS exportation VEHTE EXCLUS. DE THES DE QUALITE SUPER.

POUR AVOIR UNE BIÈRE BONNE ET SAINE

Adressez-vous à la Brasserie

VAN HOM BEECK

BERCHEM - Tél. 5210

HIERIN en BOUTEILLES - en FUTS

Maison BERTHY

106, rue de l’Eglise, 106

VfT

FO UFtFt U FIES

Arrangements — Réparations Conservation de fourrures Prix avantageux — Travail soigné

SINCLAIR”

Union Fétroleum Company of Belgium

SINCOGASOLINE

Essence pour Autos et Motos DÉPOSITAIRES

LEYSEN & PAUWELS

Téléph 3551 - Adr. télég.: SINCOLINE-ANVERS

Longue rue Van Bloer, 138, ANVERS

DEMANDEZEN DANS VOTRE GARAGE, ESSAYEZ ET COMPAREZ

LHOH STORE

MEUBELEN en CHAISES-LONGUES

Eet- en slaapkamers in eik en acajou van af 800 fr. tot 2100 fr. Keukeninrichtingen 350 fr. tot 750 fr. Salon- en verandahgar-nituren 250 fr. tot 350 fr. Chaises-longues en beddengoed 75 fr. tot 200 fr. — Geen fabriekwerk — Stevig handwerk.

Rechstreeksche verkoop uit de werkhuizen van

L. VAN DEN WYNGAERT

50, MECHELSCHE STEENWEG, 50

Huis van vertrouwen — Matige prijzen Eerste kwaliteit gewaarborgd

PHOTOGRAVEURS

DESSINATEURS

EXECUTION RAPIDE ET SOIGNÉE

Champ VTeminekx.. Ö ANVERS