Programme from 1 to 5 Apr. 1923Booklet

Bron: FelixArchief nr. 1968#494

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.

Show the facsimiles of this programme bookletWEDSTRIJD

voor de Meest Photogenieke Vrouw van België

Sedert men weet dat we ons met cinema-«ongelegenheden bezig houden stroomèn aanvragen van jonge elementen, welke de loopbaan van filin-kunstenaar of film-kunstenares zouden willen betreden.

Duizenden jonge meisjes en vrouwenmin alle steden en dorpen, uit alle standen; duizenden mooie fiere menschenkinderen, met ’n bekoorlijk figuur en een typische gelaatsuitdrukking, bieden zich aan als cinema-artiste op te treden.

Welnu, « De Cinema » en zijn zusterblad « Ciné-Revue », willen dien zoo dikwerf uitgesproken wenseh onzer vrouwelijke bevolking, niet langer onbeantwoord laten. En met dit doel zetten we vanaf heden op touw, den meest boeienden prijskamp dien men denken kun:

De Wedstrijd voor de meest Photogenieke Vrouw van België

10,000 frank geldprijzen en talrijke prijzen in natura.

Aldus geven we elke lezeres van « De Cinema » een karis, om te toonen dat ook zij de noodige bekoorlijkheid bezit om als film-artiste, weelde, eer en roem te verwerven.

Eén hoofdvereischte wordt van de candidate, n e-vehvvel gevergd: dat ze photogeniek zijn: -cl. i. dat haar gelaatstrekken die hoedanigheden . bezitten, zonder dewelke men niet, met kans van welslagen; een filmrol vervult.

Hoe over deze bijzonderheden geoordeeld, wordt in . hiernaast omschreven reglement, waarnaar we alle deelneemsters verwijzen. Ook uiten we onze overtuiging dat hij drommen, uit alle oorden des lands, blonpe' kapjes en brunette’s, jonge meisjes en volwassen vrouwen — héél de bloem onzer bevolking — met graagte aan onzen prijskamp zullen willen deelnemen. DE REDACTIE.

Reglement voor de candidaten

1. Mogen deelnemen aan dezen wedstrijd, alle vrouwen of jonge meisjes van Belgische nationaliteit, die voor 15 Maart den leeftijd van 16 jaar bereikt hebben, en de hierachter omschreven bepalingen zullen volgen.

2. De candidaat zal aan het adres van « De Cinema » laten geworden:

a) Twee barer portretten, het eene «de face»; en het andere in profiel (postkaart-formaat), maar zoodanig dat het gezicht minstens 2 centimeters hoogte heeft;

b) Den bom vastgehecht, in « De Cinema » (zie blz. 15), nauwkeurig ingevuld. De briefomslag, portretten; en bon inhoudende, moet het volgend adres dingen: « De Cinema », Charles DeeóstenstraaC- 10.-12, Brussel, alsmede de aanwijzing: Wedstrijd van de meest Photogenieke Vrouw van België.

3. Een portret van elke deelneemster zal in de bladen van « De Cinema » verschijnen.

4. De in artikel 2 genoemde zendingen zullen ontvangen worden vanaf’15 Maart tot en met 15 Mei 1923.

Na dit tijdstip zal geen enkele mndidatuur in aanmerking genomen «'orden. Op tijd on stond zullen de portretten der candidaten verschijnen in « De Cinem'a »

5. Een jury, samengesteld uit: Drie cinema-tograpbisten, drie Belgische kunstenaars en drie Belgische dagbladschrijvers of letterkundigen,: zal gelast worden een eerste keus te doen onder de duizenden candidaten én er 18 aan te duiden, vvaarphder liet. Belgisch publiek de meest Photogenieke vrouw van België, zul mogen kiezen.

Die 18 kundidateh zullen op de kosten van « De .'Cinema » gefilmd worden en zullen dus tegeljkertijd op het doek en in de nummers van « De Cinema »-verschijnen, ten einde de •keus van het publiek te vergemakkelijken.:

Wie deel neemt aan onzen prijskamp neme de bepalingen van het reglement in acht, en vólle den bon in, verschijnend op bz. 15 van De Cinema.

fv JAARGANG

1923

UITGEVER D. MEUWISSEM.BRUSSEL TEL. 31676 REDACTIE BßU55£L CH OE C05TER5TR. 10-12 ANTWERPEN. PROVINCIESTAD HET HUMMED 5C

JAARABOm 25

VER5CHIJMT OP VRIJDAG

ONZE FILMSTER

Het waren twee schoolkameraadjes, mooie Parij-sche popjes van amper vijftien jaar, maar met durf, hoop en wilskracht bezield. En ze dachten dat hun mimiek en dansonderricht, in de studio’s wel gebruikt zou worden. Dus, gingen ze stoutweg zich bij een bekenden Franse h e n tooneelschikker aanmelden, die pleizier had met hun grenzeloos enthousiasme, en het wel wilde wagen hun talent op proef te stellen.

Deze poging nu werd met succes bekroond.

Langzaam maar zeker verwierven onze meisjes bijval, roem en aller achting. Helaas, te midden van dien waren droom, werd Suzette — de oudste — woest in de armen des doods geworpen: verwelkt is thans de mooie bloem die het sieraad van den Franscften cinema zou worden.

Want deze jeugdige artiste, was Suzanne G rand a is. Haar vriendinnetje is Mejuffrouw Marise Dauvray, ook een der meest interessante figuren uit de Fransche Cinema-wereld. Op Marise willen we de sympathie die we voor Suzanne voelden, overbrengen; want een zelfde sentimentaliteit bezielt haar rein wezen, want ook zij leeft mede met dén vertolkten rol; haar gebaar is lenig, delicaat en soepel, en soms ook krachtig; haar mooi gelaat, haar frissche blik en photogenische trekken, weerspiegelen nauwkeurig de geeischte gemoedsaandoeningen.

Mejuffrouw Dauvray beviel ons reeds toen ze.

Marise Dauvray in De Heilige Vlam (La Flamme Sacrée).

onder leiding van Jasset, tal van kleine rollen vervulde in avonturen-films; maar nog meer viel haar spel in aller smaak, toen haar talent tot rijping kwam onder den invloed van Chautard, en den bekenden Henry Krauss. Met dezen laatsten tooneelschikker, vertolkte ze beurtelings De Dame van Monsoreau, Chéri Bibi (van Leroux) en Trompe-la-Mort, naar Balzac's werk. Bürget en de veel besproken Abel Gance, mochten ook op de medewerking van Marise Dauvray rekenen. De eerste gebruikte haar in De Toortsrit, de tweede in J'accuse, een der weinige Fransche films welke tot in Amerika opgang maakte. Eindelijk dus kon de jonge kunstenares waarlijk rollen harer waardig vertolken, t geen in het vervolg ook gebeurde. Doch de crisis thans door de Fransche cinemato-graphisten doorleefd, dwong M. en Mw. Henry Krauss (want intusschen was Marise met den kundigen tooneelschikker in den echt getreden) zieft in dienst van bui-tenlandsche firma’s te stellen. In de Lombardo-Film werkplaatsen werden grootsche plannen op touw gezet, ...en verwezenlijkt. De hoofdrol zou Marise spelen in Het Laatste Roman, Li Pao Mandarijn, De Heilige Vlam, De Vrouw van Osiris, en' andere avontuur-filmen. Al waren de karakters der heldinnen nog zoo uiteenloopend, toch wist de talentvolle kunstenares ze naar waarheid te behandelen. En groot was het succes met deze voortbrengsels, niet slechts in Italië en Frankrijk, doch in verschillende andere landen van Eu-ropa, geoogst. Zou de Heer Henry Krauss, bijgestaan door zijne talentvolle vertolkster, de ware formule der « internationale film » gevonden hebben.


DE KLEUR-FILM

(Vervolg van hx. 14.)

AI zoo was de oplossing te zoeken in de « gelijktijdige » weergave der beelden: wat echter een meer gecompliceerd toestel vergde, want was liet voldoente om het toestel in het eerste geval dubbel zoo »nel te draaien, dan hoeft men nu een spel van drie lenzen en een speciale verliehtingssysteem. Kerst gebruikte men drie neven elkaar aangebrachte objectieven, waarachter een film driemaal zoo breed als d.e gewone liep en waarvoor eten rood, geel of blauw filter was aangebracht. Van opname tot opnam« versprong de film dus één beeld-lioogte. Maar de drie beelden waren niet geheel gelijk door de parallaxe der objektieven, * waardoor perspectiefstoornissen (als in ste-reoskoop-fotografiën).

Voor het eerst dacht Chr. Christensen uit, gebruik te maken van drie dicht boven elkaar aan gebrachte objektieven, waardoor die parallaxe veel minder storend werkt vermits dit gansch horizontale beeld geldt.

Maar een andere technische moeilijkheid

Hen xeer typisch toonecl met Marise Bauvray (rechts)

Charles Krauss (bij de paal), Marise Dauvray (achteraan) en Ossini (rechts), in De Heilige Vlam

de film bezit dezelfde breedte als de gewone. Alleen is er verschil in de beeldhqogte, die van 19 mm. teruggebracht is op 14 mm. Kik heeldj, e komt achtereenvolgens voor het filter en dank aan den «Correcteur Gaumont», is alle kleur vervorming of onzuiverheid ónmogelijk gemaakt.

Het is een e'ectrisch toestel dat toelaat van op afstand en zonder dat de operateur er zich mee moet bemoeien' de stand der twee ohro-mo-filters in verhouding van de derde (rood) te wijzigen en liet minste verschil dat de kleuren had doen imeenloopen. onmiddellijk en automatisch te doem verdwijnen.

Verrassend mooi zijn de effecten die door bit middel werden verkregen en men denke even aan den rechtstreeks in kleuren, opgenomen film van den « Défilé de 'a Victoire » van 1919 om al het haast perfekte, het heerlijke der verwezenlijking te bewonderen.

In een volgend nummer van « De Cinema » spreken we over de subtractieve en de milu-clironoom-methode van den film in natuurlijke kleuren AVAL.

Ossini en Marise Dauvray in De Heilige Vlam; tooneel-sichikking van Charles Krauss.

eene formule die bevrediging 'zou geven uun ulle cinemaliefhebbers uit alle landsstreken i Men wen-sehe het, en juiche den Heer en Mevrouw Krauss toc, met hun steeds groeiend succes. MARN1X.

schijnt hieraan verbonden; inderdaad, in plaast dat een beeldje wordt voortgedreven, moeten et' nu drie in eenmaal verspringen: in plaats van 19 mm. 57 mm., wat ongeveer 48 beeldjes in de seconde da ars telt.

Christensen heeft getracht daarin te verhelpen met een breedere band nagericht te doe loopen van rechts naar links of omgekeerd en waarop drie door rood-groen of blauw-violet filter opgenomen beelden boven elkaar zijn gedrukt (de perforatie bevindt ziel» boven en onder de beelden) en zoo dicht mogelijk, waardoor ook de objektieven dicht bij elkaar zijn verzameld.

De « Kinieidochroom », van Berthon en Audeberd volgt ongeveer dezelfde werkwijze, maar met gebruik van. koncentriseerende prismas.

De laatste verbetering die schijnt in het definitieve verwezenlijkingss-tadium te zijn getreden. is bet « chronochroom »-stelsel van Léon Gaumont-

Net als het voorgaande worden drie onder elkaar «angebrachte lenzen gebruikt, maar

CINEMATOGRAPHISCHE TYPEN

DE CINEMASLAPERS

Onder Gods heerlijken welvenden-koeplen-den hemel loopen allerlei memschen, die natuurlijk ook eenige uurtjes in de cinema’s gaan tabernakelen. Legio zijn er dan ook de rustige slapers, die er regelmatig in een zalig-niets-doen wegdoezeien.

Meestal komen de deftige bezoekers de belangrijk« voorstell tagen bijwonen, na een goed avondmaal, vergoten met een lekkere flesch of enkele glazen bier. Daar zijn ei' zelfs

akker v1 oei en en 't kan hem weinig schelen, wat er op het scherm gebeurt. En wijl dfc anderen zich vergapen aan heerlijke zichten op vreemde landen, weene met een akelige gebeurtenis of lachen met de guitenstreken van een straatboef, roest hij verder en droomt wellicht, over dingen even mooi als de kitmema-voorstellingen zelf.

Hier 'hoeft hij niet, bang te zijn dat hij gewekt wordt door levendige toejuichingen- of

die eenvoudig naar den cinema komen om er een lekker dutje te doen; zij slapen weldra rustig, om ’t even -of de langharige pianiste met ge weld de toetsen hard of maar heel zachtjes raakt; in de duisternis hier zijn ze veilig en roezen spoedig in evenals in ee kerk, waar een s'eohte predikant zijn parochianen maar niet kan boeien.

Kalmpjes vlijen zij zich neder in een don-zigen zetel, kijken even naar de tooneelen die afgespee’d wórden, maar sluiten weldra de oogwimpers en werpen zich enkele oogenblik-ken later geheel in de armem van den God Morpheus.

De deftige rustige beer slaapt in... Mijnheer slaapt verder.,Hij laat Gods water over Gods

hard geschreeuw. Ook geen tussohenpooze hindert hem, want deze duurt slechts een minuutje in de cinema’s, juist tijd genoeg om zijn been, en eens te verleggen.

De slaper van den cinema is een wijs man; indien de cinema niet bestond, zou hij voor hem uitgevonden moetent worden. Hier vindt zijn kalme zie' rust en verpoozing, die hij tevergeefs in de drankhuizen of kroegen zal zoeken. Slapen is een kunst, evenals goed en lekker eten. Alles vergt oefening. De lekkerbek zorgt, voor een flink opgedischte tafel en Ijvert dan geweldig tot teeken der waarheid. En de slaper zoekt zich steeds eem veilig hoekje om stilaan in te sluimeren en kent de knepen om gauw zacht in te mijmeren. J. B.


EIEHE AKADEMIE VOOD EERSTE FILM RÜAGttTEri

Doch laten wij het woord aan de inrichters zelf:

< De « Stock Company », het is de naam der pas opge-richte instelling, is de eerste poging in de geschiedenis ven het bezielde beeld om bij de vertolkers, in dienst der cine-matographische kunst, de zuivere techniek te ontwikkelen. Hier worth voor het eerst den film-artisten, de gelegenheid geboden hunne technische opvoeding zoodanig te ontwikkelen, dat ze tot in kleine bijzonderheden al de phasen omvat, die een filmprodukt moet doormaken, vanaf het denkbeeld, dat den stoot gaf voor het schikken van het tafereel tot de eigenlijke projectie in de zaal, waar de voorstelling plaats heeft. In tegenstelling met de jeugd, die de cinema-scholen bezoekt, hebben de leerlingen der « Stock Company » reeds een gevestigden aren van ij behoegoeden naam door

lij I

ven dus niet het a. b. c. van

verdienstelijk werk

jai . Zij

het vak te leeren, ofschoon wellich een kleine fout te verbeteren valt; maar zij moeten op zoodanige wijze hun technische kennis verrijken, dat zij, bekend zijnde met alle bijzaken, betrekking hebbend op het werk waarvan zij deel hebben, gelijktijdig met een ruimen blik op de mogelijkheden, welke hun kunst biedt een vurige begeerte aankweeken, om zich met hart en ziel daaraan te • wijden ». ,

Onder de artisten der « Paramount » die zich schaarden op de banken van dit hooge college, vinden wij de namen van Gloria Swanson, Rodoph Valentino, Betty Compson, Elsie Ferguson,

Thomas Meighan, Dorothy Richard Wayre, leden der “ Stock-Company

Dalton, Agnes Ayres, Jack Holt, Bebe Daniels, May Mac Avoy; Wanda Hawlèy en Mary Miles Minter. Andere kandidaten meldden zich aan, waarvan aangenomen werden. Lila Lee, Beatrice Joy, Lois Wilson, David Powell, Nagel, Sylvia Ashton, Walter Long, Charles Ogle, Clarence Burton, Kathlijn Williams, Ethel Wales, Helen Dunbar, Anne Q. Nilsson, Milton Sills,

William de Mille geeft onderricht aan May Mac Avoy, Bert Lytell en Richard Wayre, leden der " Stock-Company „.

In het medajjon .* William de Mille, belast met de photodraina-leergang.

heid van Douglas en Chaplin is te zeer bekend, dan dat men zou veronderstellen, dat zij hun talent niet voor nog hooger ontwikkeling vatbaar achten; het is meer waarschijnlijk, dat, de inrichting nog zoo jong zijnde, vele sterren zich niet kunnen vrijmaken om aan de werkzaamheden der Stock-Cy deel te

Wat hier volgt is geen verzinsel... doch een geloofwaardige mededeeling van den correspondent der « Over Seas photograph Service », die » de Cinema » elke week over boeiende aangelegenheden op cinema-gebied, onderhoudt.

Welhoe, de heeren Zukor en Lasky, hoofden van de grootste film-uitgeverij van Amerika, hebben het « verzamelen » geblazen van alle cine-ma-artiesten en technici, met het doel een Hoogeschool voor film-artiesten te stichten

Theodore Kosloff, Waker Hiers, Julia Faye, Guy Oliver, Lucien Littlefield, Robert Gain, Georges Fawcett, William Boyd. Men verwondert zich hierbij de namen der eerste krachten van Fox, van de « Universal » en van nog andere groote Amerikaan-sehe maatschappijen niet te lezen. De bescheidennemen. Hoe dan ook, het schijnt dat het streven der acteurs en der meesters uitmuntende resultaten op zal leveren, want de inrichting voorziet zeer zeker in een behoefte.

De cinématographie is in een stadium gekomen, waarin niets verzuimd mag worden, wat tot de overwinning daarvan kan bijdragen; de Stichting der hoogeschool voor film-artisten, is een stap verder op den weg ter volmaking der kunst op artistiek, industrieel en technisch gebied.

Beschouwen wij van meer nabij het raderwerk der instelling, waar naar meerdere volmaking wordt gestreefd, van alle takken der werzaamheden op het gebied der cinématographie. De Directeuren en

Studenten;

Benige studentinnen

Lila Lee

Mae Mc Avoy

Elsie Ferguson

Wallace Reid

Conrad Nagel

De cursussen in cinematographische techniek zijn in twee afdeelingen verdeeld; terwijl de eerste zich bezig houdt met de ontwikkeling van het phy-siek, is de tweede uitsluitend gewijd aan de theatrale opvoeding. Er is bovendien eene afdeeling

voor « scheppend streven », die cursussen pmvat voor de studio der volgende vakken: ontleden van het photo-drama; theorie en practijk daarvan — kluchtspel en photographische voorstelling — de too-neelschikking, en eindelijk de geschiedenis der cinema «graphie.

De gebroeders de Mille, de danser Theodore Kosloff, de gymnast Kid Mac Coy, de teekenaar Iribe, en twintig andere deskundigen onderwijzen aan vlijtige leerlin-boven het middelmatige

Théodore Roberts

talent ver

gen, wier staat.

Zoo wordt voor volmaaktheid gestreefd, in d'e cinema-middens der Groote Noord Amerikaansche Republiek.

de sterren en alle leden der Stock Company moeten bepaalde cursussen volgen, een zeker aantal < klassen » doormaken. Het beheer dezer laatste is toevertrouwd aan persoonlijkheden, die uitgestudeerd zijn in de verschillende vakken, samenhangend met de bioskoop; bij Cecil B. de Mille berust de hoofdleiding der school;

William de Mille, Nog, een drietal vlijtige leerlingen :

George Melford,

Georges Fitzmaurice en James Cruze zijn belast met de verschillende onder-afdeelingen, naar gelang hunner hooge begaafdheid op technisch of theatraal gebied. Zij worden in hun taak terzijde gestaan door specialisten als Irvin Willart, John Sa R«berfson, ÜTam Wood, Joseph Hene-barq, Alfred E. Green.

Philip E. Mosen en

Paul Powell. Mary Mites Minter Dorothy Dalton Betty Compson


ANGELtJS

( Lyrisch sproken lied )

staam.i n zal die klauktu m—- 't zelfde werk. »

zed'ic aegen

’t Laatste klankje ver in de

rust is al nu,

»el •verworven rust voor wie daar bilden mocht.

Pij/end Mikt, hii naar der

zonne laaiM»- aio»

tar hij ’s levens vreedük'ouue uit eejclide


Flik, de Sjasj. kwam binnen en hij floor van binnen in langs zijn neus uit « Montmartre ».

De Neiger met de gegaIoneerde pet sloot zijn oog. .opende een boekje van zijn onderste Mp: Sast!...

Dé F’ik stak zijne handen in zijn zakken, zweeg.

Met.de kassa in haar armen, zweefde Tata, de buraliste, aan en zij neuriede: Love! Sweet love! (Foxtrott).

De onderste lip kwam open met een hoekje en: Ss«!!...

Tata slikte en ging.

Toen kwam een brommende « Madelon » van uit de snor van een Politieman.

En weer 'ini Ssstüü

Toen kwam ik-zelf, gernisohloos.

De gouden Pet sstte niet en stond op.

— Da-a-g! zei ik. fluisterend.

En hij keek heusch niet lekker.

— Wat hebben ze toch dezen avond, met a,l hun stom muziek.'

.. Ze zij, a welgemutst, mijn brave vriend.

Alleen de boozen zingen niet.

- In de « Cinema » zwijgt ieder, mijnheer! En in de eerste plaats het personeel. Het dient tiet goede voorbeeld, te geven. Hebt ge mij ooit een jass-band weten, « fluisteren ». wanneer daar. in onze zaal, Othello Opihe’ia

; Nu, nu, zoo erg zal het niet wezen. A/ ge ’t maar bescheidenem uw eentje doét. Wie hoort het? Wien stoort het?

— Hel stoort de stilte in de zaal, den indruk van den film, de mimiek van de stare,

~ Drie maagdekens? met de motieven van Hubert, was dat niet mooi, heel mooi?

het spel der figuratie, het importante van het, decor, liet, verbreekt de eenheid en de wijding. Het suggereert eene afdwaling van uwe tilgen verbeelding wni het roept andere beelden op die verlammend werken op hel ge z i c 1 ) ts v e r m og e n.

Schaf dan maaV liefst,,in eens,«n radi-kaai, uw orkest af in de zaal. Dat maakt, een ander gerucht!

— ’t Orkest, mijmiheer, ’t orkest!

En de Neger drulkte zijn pet dieper in zijn kroezelhaar, nam mij bij den schèuder vast en voerde mij verder van den ingkiïg af, tot bij het ijzeren Itek. in zij» -hoekje van etcrfie.' — ’t Orkest, mijnheer! Da'smijn dood! ze.i hij. en mij dunkt, hij zag er bleek uit.

De dood van de Cinema, mijnheer! Zijn

Voor dien film (Robin Hoéd) schreef Boris Dunco een symphonisch opera.

dood, zonder genade! Wat al heb ik geleden onder dat orkest in de Cinema! On-zeg-ge-'ijk!... Ik heb een gewaagd toertje rneege-maaikt over de Niagara, op de tonen van «) « Adieu, Manon! » Ik heb een leeuw, op loer,

doodgeschoten, in den maneschijn, terwijl de duistere pianiste « Tipperary » aframmelde! Ik heb het stervensmoment van Cesar Borgia « zien » begeleiden met « Berceuse de Jocelyn », mijnheer!

Jammer, echt jammer, inderdaad. Dat komt omdat gij de titels van de muziekstukken. kent!... Ais de muziek- bij den toestand anoniem aangepast is... En het publiek... Het goede publiek ziet zoo nauw niet.

— Toch wel de manschen met een smaak, mijnheer!

De manschen met één smaak! Ik! Gij! De kenners!... Overigens, Cinema is er om te zien, niet om te hooren. Daar bestaat, de Opera voor... En dan nog, mijnheer!... Vraagt ge u ooit af, hoe het er uit mocht zien, moest mijnheer Orkestmeester Die of die uit de (( anale, de « Karavaan van Marouf » laten affilmeeren op het soldatenkoor uit « Faust »!

- Overdrijving! Uw vergelijking gaat niet op, waarde vriend.

— Dan gaat ze niet op?... Neen... Dan is goede smaak een ijdel woord!... Weet ge wat zij bij zulk geval in Japan zouden gedaan hebben?...

— In Japan?

Neen?. . Heusch waar, neen?...Nu dan... Vijl' minu-

. ten... Ziehier hoe het er bij toegaat bi.j de Mikados.

Toen ik te Yokohama nog boy was, ging ik geregeld naar Cine...

Natuuri ijk... Zeer interessant... Pin zoovoort.

P>n*s bij toeval.

draaiden ze. daar een Loti-rornannetje tus-schen een juffer Pruimenhloezem pn een jongeheer Kersenpit in kostuum uit ie Japan-sche XVHle eeuw, een liefdegeschiedenis, ergens gekiekt te Menilmontaint... Maneschijn! Gevrij! Gezoen! Let wel. Dat gezoen heeft lang, te lang geduurd, tussehen de XyiIIe-eetiwsche kostuums onder de Lenteboomen uit bordpapier... Er is niet één Jap die één' lid verrokken heeft, niet één spier in zijn gelaat heeft laten tril'en... En nochtans!... Dat dient u er bij te weten. Het gezoen uit Menilrnon-tant. Passy of uit waar vandaan ook in bet Westen, bestaat mief in Japan. Z-> kennen dat 'liet ginder. En de zaal bleef kalm. doodka'm, koud bij zulk een watismakeliijk heiligschennis van 's 'ands zeden en wetten.

— Ge ziet dus wel, dat het publiek, daar zoowel als te onzent...

- Ja maar! Eventjes wachten! Dat gevrij en gezoen — ho-e onbetamelijk ook — moest toch een einde nemen. Verschrikkelijk, mijnheer! Toen juffer Butterfly harikari ging plegen met den sabel van wijlen haar heer-papa, die een samouraï was. toen werd op de grarnofoon gespee'd — ’k hoor het nog!

« Waar kan men beter zijn »!... De zaal. als één man. sprong op. Weldra waren er, geen

stoeltjes genoeg om het doek aan duizenden Harden' stuk te scheuren! En ik zweer het u, op mijn woord van eer! Te Yoko barna was de titel van « Waar kunnen wij beter zijn », is de naam van Gretry-zelf niet eens bekend! Spreek me van menschen met smaak!

< Wordt voortgezet )

Neen, <*een begeleiding voor sentimenteele noch voor historische film...


12

iiiiiiiiiiif mil

Ohs ernemfj

nimm

( Vet volg. )

Iedereen heeft ontzag voor de groote kracht van Saïd en zijn blik alleen reeds oefent een geheimzinnige macht op allen uit.

Het is of Saïd, door zijn overwinning op talrijke tegenstanders, hem dol overmoedig heeft gemaakt. — Dans I gebiedt hij een danseres.

Doch de vrouw krimpt ineen van ontzetting. Op

den grond liggen immers nog de zeven lijken uitgestrekt.

Dans! herhaalt Saïd. En zijn oogen zijn- 's eiende karbonkels.

Ik zal dansen, meester... prevelde de danseres, en langzamerhand komen haar beenen in beweging en zij gaat dansen, dansen omheen de lijken om den jongen, krachtigen Saïd te behagen.

Maar Bakir is te oud om nog behagen te stellen in het lenige bewegen der vrouw. Zijn geest wordt overigens door andere voornemens gekweld. Eindelijk weet hij eenige woorden te wisselen met een danseresje.

— Mijn dochter... mijn dochter Zilah?... vraagt

hij.

— O, de mooie Zilah? Wat wilt ge er van weten, vadertje? antwoordt het danseresje.

— Is Zilah... leeft Zilah niet in zonde?... Gespan-j o in alle zenuwen, verwacht de grijsaard het

antwoord:

— Zilah is rein als de sneeuw op den hoogsten bergtop!... zweert het meisje.

En Bakir voelt een groote rust in zijn hart dd

Hij wenscht alleen gelaten te worden. Zijn geluk is groot, groot als Allah zelf...

Weldra is Bakir ingeslapen. En hij droomt van het profetisch opschrift van den opgedolven steen...

De dans is geëindigd. Saïd ziet eensklaps den ouden Bakir in slaap ten gronde uitgestrekt. Hij volgt de bewegingen van Bakir’s lippen, luistert naar de woorden, die de oude man prevelt:

— Zeven mannen zijn op één nacht voor haar gestorven... Zij is een zuivere maagd... Zij zal de Moghreb redden...

Deze profetische woorden maken diepen indruk op Saïd. Hij wekt Bakir en vraagt hem de betee-kenis van zijn droom.

— Het is geen droom! Het is waarheid.

Zilah, de mooie danseres, is mijn dochter. Allah, onze God, heeft haar voorbestemd ons land van de Moghreb te bevrijden.

(Wordt voortgezet).

(Lees in ’t volgend nummer: De vlucht door de Woestijn. — De strijd om Irchad, enz.).

DE KLEUR-FILM

De 'kinematograaf gaf tot hiertoe slechts bewegingen en vormen weer; de kleur scheen echter -aan zijn almacht te ontsnappen. Weliswaar heeft mein, reeds lang geleden,, getracht de filmen te kleuren, maar de moeilijkheden voor die bewerking maakten den uitslag heel betrekkèlijk. Als men weet dat

#tg 1

secorudoixe

fCIenr

langen tijd liet kleuren met de hand werd gedaan, beeldje per beeldje, dan kan inert al indenben hoe ongelukkig het resultaat zijn / >st. Een eerste verbetering, maar heel onvolledig nog, was het automatisch kleuren .met « söhablonein » (1), een behandeling die vast niet gemakkelijk was en toch over het algemeen geen artistiek geheel opleverde.

Sedert eenige jafen echter beijverden velen zich om tot de verwezenlijking te komen van de film in « natuurlijke » kleuren; opzoekingen en proeven die nu haast, hun do-el hebben bereikt.

Vooral de uitvinding van Charles Cros en Louis Dueos du Hauron (in 1867 en 1869), die het photochromisch procédé, genaamd « dric-kleurem-methode » uitdachten, voerde naar een praktische oplossing van het moeilijke vraagstuk.

Deze bewerking is evenwel twintig jaarlang miskend geworden. (Men is gelukkig tot een juister begrip van de latente kwaliteiten

(1) Uitsnijden vnn het te kleuren beeld voor de drie verschillende (grond) tonen! rood, geel en blauw, bij middel van een pantouraaf. Het eigeiijke kleuren geschiedt door middel van kleurnanden of door besproeiing.

gekomen, want bet is wel dank aan deze uitvinding dat de photomekaniseihe nijverheid erin gelukt is reproducties te maken die de moeilijksten ku-nnen bevredigen.

Het princiep kan als volgt samengevat: Alhoewel de kleuren in oneindig aantal voorkomen, kunnen zij toch teruggebracht, oMidei opzicht .van den indmk welke zij op ons oog maken, tot drie hoofdkleuren, waarvan de menigvuldige ineensmeltingen het gamma van alle mogelijke tinten kunnen samenstellen.

Het is bewezen dat het inenscihelij.k' oog drie groepen van zenuwcentra bevat waarvan e'ke groep eeini zone valt het spectrum in zich opneemt.

De Z'ichafwijkingen der daltonisten hebben toegelaten juist den aard der drie hoofdtinteo-te bepalen. Men nam eerst daarvoor het blauw, het geel en het rood (karmijini). Maar volgens d« theoricn van Young, H-elmlhoftz en. Maxwell, zijn ze het violet, het groen, en het oranje-rood. En toch in de troc hr o nie photographie zullen we ziem dat de resultante samengesteld is uit de superpositie der drie kleuren: blauw, geel, rood. Maar men moet liet onderscheid merken tusschen « gekleurd licht » en « kleur » pigmenten. Eig. 1 en 2 geven goed het onderscheid aam.

Onderzoeken we eerst de pigmenten:

Eig. 2 geeft het resultaat van de bedekking. Een pigment is een niet gekleurd bestanddeel dat slechts het licht weerkaatst welke het ontvangt. Kalk, b.v., is wit in liet daglicht, omdat het geen enkele tint van liet, sspecrum opslorpt, maar ze integendeel terugkaatst. Kolen zijn zwart, omdat ze alle stralen opslorpen en geen enkele terugkaatser.


De onderstaande figuur (2) kan men best alzoo samenvatten:

Massa

Blauw Oranje Groen en violet Geel

Bood Groen Oranje en violet, Rood

Geel Violet Groen en oranje Blauw

In het centrale vlak komen al de pigmenten te zamen: ai de kleuren worden opgeslorpt en de resultante is « z\Vart ».

Kijken we daarna ook de samensmelting van gekleurd licht na, en beproeven dat door middel van een achtereenvolgende projectie van stralen. Komend uit drie toestellen, waarvan elk voorzien is van één gekleurd glas: liet een« groen, het andere violet en het derde oranje-rood, projectie die derwijze gebeurt zooals aangeduid op tig, 1, waarvan de Iichtmassa’s zich gedeeltelijk dekken. De bekomen uitslagen worden dan:

Oorzaken

Samenimel- tingen Effekt Opslorping van uit door Blijft

Drie kleuren Wit

Rood en violet Rose kaïmljn Blauw violet rood Rose

Rood en Kroen Geel Blauw' rood Geel

Oroen en violet Blauw Geel — violet Blauw

Daaruit kan men dadelijk afleiden dat, zoo men in voldoende snelheid achtereenvdlgens drie « negatieven » opneemt doorheen drie chromofilters. waarvan de superpositie het « wit » weergeeft, en van deze drie negatieven, drie gelijke « positieven » afdrukt die bij de projectie elk voor zijn oorspronkelijk filter wordt gezien, dan heeft men het origineel hersteld in de realiteit van de kleuren.

Het is een procédé dat men « additieve methode » noemt, Heel eenvoudig . in schijnt, maar waarvan de praktische verwezenlijking haast onoverkomelijke moeilijkheden aanbood.

'De eerste daarvan is om (ook voor de andere methodes) een panchromische filmband te verkrijger)', van hoogste gevoeligheid: om de beelden derwijze te doen volgen en samensmelten dat het oog de driedubbele afbeelding niet opmerkt. Lang echter scheen het geflikker, dat v re eselijk hinderend werkte, niet te vermijdetni. Het is Mie the, die het eerst deze werkwijze doorvorschte. Na hem trachtten Van Riper, Friese-Greene, J. Sharp-Higham ze te verbeteren. Een aanmerkelijke stap vooruit was de uitvinding van Albert, Smith, in samenwerking met Charles Urbain, die in plaats van drie kle*iran er slechts twee gebruikten:rood en groen en de film (het dubbel der gewone lengte daarbij 32 beelden per seconde moet opnemen) wisselde af door

beelden doorheen een rood en groen filter opgenomen.

Y'oor de projectie dacht men een toestel uit ais aangegeven door fig. 3. Terwijl de gewone vlinder voor het objectief draait, bracht men een filter-schijf aan tusschen kondensator èn film draaiend met de helft der snelheid van den vlinder, en afwisselend het groene en het roode gedeelte voor den lichtbundel schuivend. Om het ot irekende blauw eenigermate bij te voegen, werd de gewone vlinder gebruikt als blauw-violet filter, die bij de beeld-verwisseüng een gekleurde schijn op het doek wierp. In de rood-groene schijf waren er dan ook openin, gen aangebracht waar doorheen iiet. noodige witte lidht gaat. Het is te begrijpen dat slechts onderwerpen goed konden behandeld worden als zij « voordeelige » kleuren

big. 3

In het midden van het groene vlak, wordt de celluloid filter dubbel gelegd.

vertoonden; een zuiver blauw werd met verkregen, terwijl de warme finten enigszins te hel waren.

Het is de z.g, « Kinemaeolor », waarvan het brevet door den Londenschen bankier Rotschild zou aangekocht zijn voor 12,000,000 Mk.

Later wil Maximowitsdh met twee kleuren (een geelgroen en een, rose-vio'otfilter) het zelfde bereiken.

Wohl en Max Mayer brengen in Amerika hun Priziria-werkvvijze voor (1917), gebruikend voor de opnamen een ronddraaiende, van vier kleuren voorziene schijf, voor de projectie slechts twee kleuren; rood-oranje en blauwgroen.

Een groot gebrek ligt, nog in een haast onvermijdelijke fout,: kleuronzuiverheid aan de randen van snelbewegende voorwerpen. Wat dus praktisch in het wezen der kinematogra-fiie een onmogelijkheid is.

(Zie vervolg bz. 4.)

IDEAAL,

PRACHTIG

PRAKTISCH

ZIJN ONZE

CARILLON

WESTMINSTER

( PENDULES

1 FABRICANTS SUISSES RÉIS

BRUSSEL Rue des Fripiers, 12

ANTWERPEN Schoenmarkt, 12

BRIEVENBUS

DAISY. — De laatste film van Edward Mathé is « Pa risette ». — Neen, Charles Ray is Amerikaan. Zendt zijne foto.

SAVIGNY. —- Inderdaad. Maar de Vlaam-sehe titels verschillen soms oneindig van de origineel.

PORTO. — Dank voor uwe wenschen. Stel onbevreesd uwe vragen. Overwegen uw voorstel,

MARIE-ANNE 47. - Armand Tailler is geboren in 1887.

KISMET. — Alla Nazi mo va werd op 4 Juni 1879 te Yalta (Krim) geboren. Waarom niet? . Blanche Sweet heet nu Mrs Marshall Neilan.

TOBI. - Verschooning, maar op zulke dwaze vragen kan ik niet antwoorden. Zeg ernstig wat ge wilt weten en ge krijgt voldoening.

I.KEUWKEN. — Gloria Swanson is in Chicago geboren. — Blauwe oogen. — Ja, van

II. Sornbom. — Zonder twijfel.

LOU. — Beste Lou, uw vragen vallen heele. maal buiten het kader. Ik beantwoord graag de kinemaaangelegenheden, maar doe aan wat ge wenscht niet mêe.

(Zooals we reeds vroegen in nummer 1. dienen de verzoeken om inlichtingen zoo kort mogelijk te zijn opgesteld, ten einde, zooals hierboven, met eenige woorden te kunnen antwoorden.)

cDon tot deelname aan den cPrijskamp

VOOR

de meest Photogenieke Vrouw van België

(naeun), (voornaam),

deel te nemen aan den prijskamp voor de meest photogenieke vrouw van België.

Aa/i iiül bestuur van De Cinema, met de meeste Hoogachting,

(Handteekening)

N. B. Duidelijk en leesbaar deze bon invullen, en het zenden aan 't volgende adres: De Cinema, 10-12, Charles De Costerstraat, Brussel.

Mejuffrouw ( Mevrouw


IB

bladzijde voor de ‘dJroutv

Steeds de belangen zijner lezers en lezeressen in acht nemend, wil De Cinema ook nu en dan een bladzijde mode-modellen geven. De teekening, welke men hier afgebeeïd ziet, werd uit het tijdschrift De Nieuwste Modes ontleend, ' 1 50 f ’

overal verkrijgbaar aan 1. 5Ö frank.

K Als premie voor onze lezeressen, stellen we knippatroons op maat, van deze modellen beschikbaar; om deze te be~ komen, tegen matigen prijs, behoeft men ons slechts het nieraan gehecht bonnetje te doen geworden, alsmede

T frank in postzegels of postniandaat, en de volgende inlichtingen: naam. en’voornaam, adres, taille-maat, nummer van het model. Wie een degelijk op maat geknipt patroon verlangt, tegen spotgoed koopen prijs.

make van deze éénige gelegenteid gebruik.

Alle orders doen geworden aan J. FELIX, 20. Albert de Latourstraat, van de Cin< ma.

Brussel, of aan den uitgever DE DIRECTIE.


Les

ROYAL

Hommes Nouveaux

- ZOOLOGIE CINEMA

Amédée Bourron, l’un des facteurs do la grandeur du Maroc, qui a fait fortune de 1914 à 1918, a épousé Christiane Several, femme de race, veuve d'un officier. Pour Amédée c’est le couronnement de sa carrière d’avoir réussi ce mariage avec l’aristocratique Christiane. Pour celle-ci c’est après l'illusion d’une entente possible, la meurtrissure du contact journalier de son parvenu d’époux. Elle reporte son affection sur La nie Bourron, fille d’un premier mariage de son mari, que son éducation rapproche de sa belle-mère, et qui aime .lean, frère cadet de Christiane.

Mais Amédée Bourron convoite d’importants terrains dans le sud. Il part avec sa femme pour négocier avec le Caïd des Aïada. A Marrakech Chris-liane se retrouve face à face avec son ancien aman!, le capitaine de Chassagne, officier de renseignements auprès de la tribu amie. Bourron, lui, ne voit que l’impression produite sur Chas-sagnes, et force sa femme à aller demander à ce dernier de faire pression sur le Caïd. L’entrevue est pénible, douloureuse, car Chassagnes a compris que ce n’est pas une amante qui revient, mais une pauvre femme poussée par l’avidité de son mari. Bourron a atteint son but, el il rentre rayonnant, sans se douter qu’à côté de lui il a fêlé la sensibilité de sa femme à jamais. Cependant dans une escarmouche Chassagnes a été mortellement blessé. Il ordonne qu’on le transporte en auto jusqu’à Rabat. En passant par Casablanca, sentant sa mort certaine, il griffonne un mot à son ancienne maîtresse, lui demandant de ne pas refuser de venir le voir pour la dernière fois à Rabat. Bourron s’y oppose avec violence. Il accuse sa femme de l’avoir trahi. Christiane refuse même de se disculper et Bourron, l'ayant enfermée, elle s’échappe et court à Rabat en auto. A l’hâpital Chassagnes vient d’être transporté dans la salle mortuaire. Il est mort sous la bistouri. Et Christiane, désemparée, ayant perdu d'un côté son foyer, de l’autre jusqu’à la consolation irraisonnée de revoir son ancien amant, errant à l’aventure, vient échouer chez de Tolly, le vieux gentilhomme qui l’a toujours protégée. Bourron, lui, s’est aperçu de la fuite de sa fffleme. Il entre dans une colère folle et toute sa nature d’homme sans éducation remonte à flot comme de la vase remuée. Lanie qui a assisté à la scène révulsée de la grossièreté de son père, et prenant carrément parti pour sa belle-mère et le frère de celle-ci, qu’elle aime et veut épouser, abandonne la maison à son tour. La mesure est comble. Devant celte double défection, Bourron, atterré, comprend d’un coup ses torts, et dans un geste de désespoir, il prend son revol- • ver. De Tolly, parti à la hâte de Rabat, arrivé à temps pour l’empêcher de se tuer. En homme avisé il apporte un peu de calme à ces âmes en tourmente. Une seule solution se présente: la séparation. Il y décide Bourron, qui se doit à la grandeur du Maroc et au bonheur de sa fille.

Prodimnme dH 1 au & avril

Thomé

1. Andante religioso .

(Orgue et Orchestre)

2. KINBTO

Revue scientifique

3 DUDULE TOREADOR

Comique interprété par Clyde COOK

Danse Galiléemte . . J. Massenet

Les Hommes Nouveaux

Comédie dramatique en 7 parties d’après le célèbre roman de Claude FARRERE et interprétée par: DONATIEN, Georges MELCHIOR,

Melle FERRARE de l’Opéra Comique Melle Lucienne LEGRAND

6. Marche religieuse . . Ch. Gounod

7 LES HOMMES NOUVEAUX

van I loi à April

Thomé

Andante religioso .

(Orgel en Orkest)

kjimeto

Wetenschappelijk

DUDULE TOREADOR

Klucht vertolkt door Clyde Cook

Galileesche dans . . J. Massenet

Nieuwe Menschen

Dramatisch tooneelspel in 7 deelen naar den beroemden roman van Claude FARRERE, en vertolkt door DONATIEN, Georges MELCHIOR Mej. FERRARE van het Opera Comique, Mej. Lucienne LEGRAND.

Godsdienstige march . Ch. Gounod

NIEUWE MENSCHEN

CRAINQUEBILLE

d’après l’œuvre d’Anatole FRANCE, Mr. Maurice de FÉRAUDY dans ie rôle titulaire PROCHAINEMENT LES j FILMS SENSATIONNELS:

SAMSON ET DALILA

avec Mme Marie CORDA de la Comédie Française dans le rôle de Dalila.

NERON

Grand drame Romain interprété par les artistes Français Jacques QRÉTILLÀT et Paulette DUVAL Formidable mise en scène. -§- Superproduction: FOX-FILM

Celle-ci épousera Jean, et Bourron se consolera en voyant que ce que lui, nouveau riche, n’a pas réussi à faire, sa fille, déjà ancienne riche, l’a réalisé.

Nieuwe Menschen

Amedee Bourron heeft in Marokko zijn fortuin gemaakt van ig14 lot 1920. Dan huwde hij Christiane Several, een ras-echte, verf ij nd-ont wikkelde vrouw, weduwe van ten officier -n wier „'’Lik en rijkdom in het groote oorlogscaf.ielysme Ie loor gingen.

Voor hem is dat huwelijk met de aristokratische vrouw de bekroning van zijn loopbaan: voor haai de voortdurende pijniging van een onevenwichtig leven, naast een nieuw-rijke heerschzuchtige man. En deze loert op onrnetelijke nieuwe terreinen vooi het bezit dergenen bij onderhandelen moet met den Caïd van Aïada. Te Marrakech staat Christiane plots voor haar oud-minnaar, kapitein de Chas sagnes, verbindingsofficier met den bevrienden stam. Bourron ziet slechts den indruk dien Christiane op deze laatste maakt en dwingt zijn vrouw hem te gaan opzoeken om drukking uit te oefenen op den Caïd. Bourron beeft zijn doel bereikt; hij straalt van geluk, maar vermoedt niet dat hij voor altijd liet fijngevoelige hart zijner vrouw gebroken beeft. In een schermutseling wordt de Chassagnes doodelijk gekw etst en weggevoerd naar Rabat. Een opperste maal wil hij zijne vroegere vriendin weerzien, en schrijft haar een ultiem briefje. Bourron kant er zich tegen met geweld, sluit haaf in zijne woning op, beschuldigt haar hem bedrogen te hebben, Christiane Verdedigt zich zelfs niet maar vlucht naar Rabal, Chassagne is dood! En Christiane, ontredderd, gebroken, die alles verlorpn heeft, «enerzijds haar eigen haard, anderzijds tot de gekke troost, van een weerzien van haar gewezen amant, doolt rond als een wrak en komt aangespoeld hij de Tolly, oud edelman, die haar steeds heeft getroost. Bij de vlucht zijner vrouw breekt in Bourron een dolle woede los en heel zijn woeste, harde natuur, heel de ware ziel van den opkomeling komt te voorschijn. Zijn dochter — die intuïtief dichter bij Christiane staat en dezes jongste broeder Jean bemint — getuige van het .tooneel van toomlooze woestheid van haar vader, verlaat op hare beurt het eigen én toch vreemde huis. Dan is de maat vol. Bij dezen dubbelen slag verstaat. eindelijk Bourron, en in een opborrcling van wanhoop grijpt hij naar zijn revolver, De Tolly, in allerhaast uit Rabat vertrokken, komt juist bij tijds om hem de zelfmoord te beletten. Een oplossing dringt zich op: de scheiding. Bourron bej grijpt nu en stemt toe, en bij de ineenstorting van zijn ijdelheid is hij, de opkomeling, een heter mensch geworden.

Zijn dochter zal haar beminde huwéiï en zij, die de ziele-adel bezat, zal verwezenlijken wal hij, nieuwe rijke, niet verwezenlijken kon.

Imprimerie dp Centre

Rempart, Kipdorp. Anrers.


Autos pour Cérémonies, Mariages, Baptêmes et Fêtes

Garage J- & H. DEHU

Téléphone 3107

42, Canal des Brasseurs - ANVERS VOYAGES A L’ÉTRANGER - EXCURSIONS PRIX A FORFAIT

OUVRAGES DE DAMES

OUVRAGES DESSINÉS

LAINES, SOIES, COTONS, COUVRE-LITS, NAPPES, STORES, BONNETTERIE A LA MAIN, DENTELLES, JUMPERS

MAISON EMMA

3 WOL, ZIJDE. KATOEN, BEDSPREIEN, TAFEL-3 KLEEDEREN, STORES, KANTEN, HANDBREIGOED,

S JUMPERS

I Anvers, Rue Vondelstraat, 15, Antwerpen

FOUFIJRUJRES

Atelier spécial de réparations et transformations de fourrures

GRAND CHOIX

MAISON DE CONFIANCE

MARCHÉ St. JACQUES, 33

Hais MARGUERITE

Groote keus in Kleederen voor Dames en Kinderen:

Buiten alle concurentie

Alle soorten Zijden Fluweeleu, Stoffen en Ellegoederen. Lingerie, Kousen enz,

Wij maken alles op maat

PROVING! ESTRA AT, 177

HABILLEZ

VOS

ENFANTS

BRITANNIA

17, Longue rue d’Argile

I Slux Modèles Slégants

14, rue Nationale - 57, rue Bréderode 0

gj 13, rue des Peignes

0 NOTRE GRANDE SPECIALITE

Blouses - Robes - Paletots

Le plus grand choix de la ville 0 Maisons conn, comme étant les moins chères 2

SEULE MAISON BELGE D’IMPORTATION DIRECTE DE THÉS SURFINS

Dheere Bro hers Tea Trading C

• TEA-CROWERS. IMPORTERS BLENDERS & PACKERS

Head Office: ANTWERP, 4, Marché aux OEufs

Branches; COLOMBO, CALCUTTA. BATAVIA, HONG-KONQ

AGENCES " BRUXELLES. 9KIALINES, GANO, LIEGE, EUPEN, NAMUR, DINANT, BRUGES,

OSTENDE, IRONS. ETC,

Proprietors of the delicious “TJIBOUNI TEA,,

and

AGENCES! LONDRES, AMSTERDAM, PARIS, MARSEILLE, GENÈVE, BALE, AIX-LA-CHAPELLE, HAMBOUBG, MOSCOU, LUXEMBOURG,

High grade blends

THES EN GROS ET DEMI-GROS EXPORTATION VENTE EXCLUS. DE THES DE QUALITE SUPER.

POUR AVOIR UNE BIÈRE BONNE ET SAINE

Adressez-vous à la Brasserie

VAN HOMBEECK

BERCHËM - Tel, 5210

lîllllUS en BOUTEILLES - en FUTS

Maison BERTH Y

106, rue de l’Eglise, 106

EOUJRJRUJRES

Arrangements — Réparations Conservation de fourrures Prix avantageux — Travail soigna

SINCLAIR”

iss

Union Pétroleum Company of Belgium

SINCOGASOLINE

Essence pour Autos et Motos

DÉPOSITAIRES

LEYSEN & PAUWELS

Téléph 355 I - Adr. tétég.: SINCOLINE-ANVERS

Longue rue Van Bloer, 138. ANVERS

DEMANDEZ-EN DANS VOTRE GARAGE, ESSAYEZ ET COMPAREZ

THL* LONDON STORE

MEUBELEN en CHAISES-LONGUES

Eet- en slaapkamers in eik en acajou van af 800 fr. tot 2100 fr. Keukeninrichtingen 350 fr. tot 750 fr. Salon- en verandahgar-nituren 250 fr. tot 350 fr. Chaises-longues en beddengoed 75 fr. tot 200 fr. - Geen fabriekwerk — Stevig handwerk.

Rechstreeksche verkoop uit de werkhuizen van

L. VAN DEN WYNGAERT

50, MECHELSCHE STEENWEG, 50

Huis van vertrouwen — Matige prijzen Eerste kwaliteit gewaarborgd

PHOTOGRAVEURS

DESSINATEURS

EXECUTION RAPIDE ET 50IGNÉE

Champ Vleminekx.ô ANVERS

cususoansasu Telépm • 9209