Programme from 25 to 29 March 1923Booklet

Bron: FelixArchief nr. 1968#498

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.

Show the facsimiles of this programme bookletWEDSTRIJD

voor de Meest Photogenieke Vrouw van België

Sedert men weet dat we ons met cinema-aangelegenheden bezig houden stroornen aanvragen van jo.nge .elementen, welke de loopbaan van filrn-kunstenaar of film-kunstenares zouden willen betreden.

Duizenden jonge meisjes en vrouwen, in alle steden en dorpen, uit alle standen; duizenden mooie fiere menschenkinderen, met 'n bekoorlijk figuur en een typische gelaatsuitdrukking, bieden zich aan als cinema-artiste op te treden.

Welnu, « De Cinema » en zijn zusterblad « Ciné-Revue », willen dien zoo dikwerf uitgesproken wenseh onzer vrouwelijke bevolking, niet langer onbeantwoord laten. En met dit doel zetten we vanaf heden op touw, den meest boeienden prijskamp dien men denken kan:

De Wedstrijd voor de meest Photogenieke Vrouw van België

10,000 frank geldprijzen en talrijke prijzen in natura.

' Aldus geven we elke lezeres van « De Cinema « een kans. om te toonen dat ook zij de noodige bekoorlijkheid bezit om als film-artiste, weelde, eer eb roem te verwerven.

Kén hoofdveréiscbte wordt van de candidate n evenwel gevergd: dat ze photogeniek zijn: -d. i. liât tiaar gelaatstrekken die boedanighe-den bezitten, zonder dewelke men niet. mei kans van welslagen, een filmrol.vervult.

Hoe over deze bijzonderheden geoordeeld, wordt in hiernaast ontschreven reglement, Waarnaar we alle deelneemsters verwijzen. Ook uiteb we onze overtuiging dat. bij drommen, uit allé oorden des lands, blonde kopjes en brunettes, jonge meisjes en volwassen vrouwen héél de bloem onzer bevolking «iel graagte aan onzen prijskamp zullen willen deelnemen. DE REDACTIE.

Reglement voor de candidaten

1. Mogen deelnemen aan dezen wedstrijd,

alle vrouwen of jonge meisjes van Belgische nationaliteit, die voor 15 Maart den leeftijd van 16 jaar bereikt hebben, en de hierachter omschreven bepalingen zullen volgen, x

2, De eandidaat zal aan hét adres van « ik Cinema » laten geworden:

a) Twee barer portretten, liet eene «de face»; en het andere in profiel (postkaart-formaat), maar zoodanig dat het gezicht minstens 2 centimeters hoogte heeft;

b) Den bom vastgehecht in « De Cinema » (zie lilz. 15), nauwkeurig ingevuld. De briefomslag. portretten en bon inhoudende, moei. liet ‘ volgend adres dragen: « De Cinema. >, Charles ' Deeosterstrai'it. 10-12. Brussel, alsmede de aanwijzing: Wedstrijd van de meest Photogenieke Vrouw van België.

IS. Een portret van elke deelneemster zal in de bladen van « De Cinema » verschijnen.

i.De in artikel 2 genoemde zendingen zullen ontvangen worden vanaf 15 Maart tot. en m«: 15 Mei 1923.

Na dit tijdstip zal geen enkele eundidaïuur in aanmerking genomen worden. Op lijd stond zullen de portretten der eandiilnlW verschijnen in « De Cinema ».

5. Een jury, samengesteld uit: Drie cinema-togiapbisten, drie Belgische kunstenaars en drie Belgische dagbladschrijvers of letterkundigen. zal gelast worden een eerste keus te doen onder ile duizenden candidaten en er 18 aan te duiden, waaronder het Belgisch publiek de meest Photogenieke vrouw van België, zal mogen kiezen.

Die 18 kandidaten zullen op de kosten van « De Cinema » gefilmd wurden en zuilen dus tegeljkertijd op het doek en in de nummers van « De Cinema » verschijnen, ten einde de keus van het publiek te vergemakkelijken.

Wie deel neemt aan onzen prijskamp neme dé bepalingen van het reglement in acht, en vuile den bon in, vérschi/nend op bz. 15 van De Cinema.

UITGEVER 3. MEUW1SSÉM.BRUSSEL TEL. 3167 REDACTIE &BUS5EL. (h DE COSTEBSTß. 10-12 ANTWERPEN. PROVINCÏESTR.9* HET HUMMED 50 O

lÄÄßABOMI 25 F* VER5CHIJMT OPVRUDAG

ONZE HLM5TFR

Ja, zijn Seven is een bewogen him, wel hier en daar met leed doorweven. Het leven van Chariot bestaat uit een aaneenschakeling van korte « sketch’s », elk vol gebeurtenissen, lollige en droevige, — 't meest droevige, — maar mei een tartende schaterlach onthaald...

Eerste sketch. — Nabij Londen, in de lente van 1889, zag een knaapje het daglicht. Karei Spencer Chaplin, zoon van een zanger en- een danseres. Vader stierf, moeder treurde; ziekte, armoede en honger klopten aan de deur der nederige woon: ach, 't is de eeuwige geschiedenis van zoovele vaderlooze huisgezinnen van Whitechapel, van Line-Moore,... en van elders. Hello! niet getreurd. De danseres zal zich als huisnaaister huren; haar kennis van mimiek,,daar erft Kareltje van, op hem voor de toekomst gebouwd. Niet getreurd, mama, de jongen zal uw hoop niet beschamen!

Tweede sketch. —

Acht jaar oud, betreedt het knaapje het music - hall - tooneel.

En hij. speelt reeds voor het doek Sunny-side, huppelt en fladdert als... < an excen-tric girl ». En ware fitteldansen voert hij uit, in de met klompen geschoeide troep der « Lancashire Lads ».

Andere Engelsche knapen, fijn gekleed, gekapt en... gevoed, nemen, als ze dien ouderdom bereiken, hun plaats in op de collegie’s van Oxford, Eton of Cambridge. Het achtjarige ventje danst op holleblokken — zoo hardt hij zijn lichaam, evenals zijn geest, in dien reeds zoo vroeg aangebonden levensstrijd.

Derde sketch en volgende. — Nu boft hij waarlijk: Charlie mag op het tooneel de rol van « Sherlock Holmes' » piccolo (groom) bekleeden. En in dien nederigen stand, weet hij kritischen zin, sentimentaliteit, vernuft, en een massa vroolijkheid te steken! Die jongen belooft wat te worden, met z’n eeuwige lachebek, z'n koddige manieren, z’n treffend gebaar! En Charlie wordt dan beurtelings acrobaat, panto-mime-speler, humorist al te gaar; hij zegepraalt in parodiën, en nog meer in die korte sketch's van de Karno-troep, waar flegmatisch droevig - komiek « de biljart-speler », « de boksles », • de opgeschoten gentleman », « de pianist », « de zanger - die - steeds - belooft -te - zingen -maar-het - nooit -doet » worden gespeeld: klassieke humor, doch waarin Charlie een nieuw korreltje zout weet te voegen; en dat Joet hij zoo jaren, gedurende dewelke hij de lachlust der Britten bevredigt, en tevens leert en zoekt, en kiest zijn waren weg.

Verdere sketch's zijn die welke hij den cinema schonk. Dopr hem kwam de Engelsche grap in zwang in Amerika. En eens, zonder opschik, zonder pruik, noch komische klown-kleeding, treedt hij op met z'n kort jasje, z'n bolhoedje, z’n touwdasje, z'n buigzaam rietstokje: Chariot is geboren.

Een jaar geladen kwam hij in Europa. He>.oen de bladen veel ophei van dat bezoek gemaakt? Zagen we kolommen vol tekst over den bezoeker als over Lloyd George, Poincaré of de vorsten van Engeland, Zweden en Italtë die in Brussel toefden? Niets 1

— « Geen vergelijking is trouwens mogelijk; die klown, al is hij nog zoo gewild door de « massa », 't is maar goed ook dat over zijn komst niet offi- • cieel noch officieus gerept werd »: zoo spreekt de eerwaarde meneer die zelf geen enkele film van

Bij zijn terugkeer op den geboortegrond, begroet Charlie Chaplin de Engelsche kust.


Chariot overslaat... « och de kinderen zien die nu zoo graag »...

Wel ja, zoo is het inderdaad beter. — Maar weet gij, hoe Charlie Chaplin gevierd werd in Londen en Parijs; en waart ge niet van hen, die hem gingen toejuichen toen hij aan het Brusselsch station afstapte? Spontaan was de hulde, die hem werd toegezwaaid. Die begaafde man, die kunstenaar in den waren zin des woords (want

De eerste reeks is slechts koddig; later wordt Charlie wat tragischer aangelegd; uit zijn oogen spreekt soms smart wen hij in de loopgraven op post staat, of—nimmer begrepen verschoppeling — vruchteloos poogt een haard te stichten, kinderliefde en geluk te kennen..

Charlie wisselt een shake-hand met den lord-major van Southampton, op het dek van de Olympic.

dut is hij) is een bescheiden, een op en top gentleman; een klown? — Ons wel, maar een klown van genie.

En werkelijk, naar 't schijnt en overal thans wordt verkondigd, zou werkelijk Charlie zijn doel nabij zijn: treedt hij niet in het huwelijk met de schoone internationale filmster Pola Negri? Men zegt dat slechts umerikaansche bluff-manie dit gerucht heeft gestrooid. Wij kunnen zulks moeielijk gelooven, waar Chaplin als een bescheiden man bekend staat, die niet met siinksche trucs over zich wit laten spieken. Laten we eerder gelooven dat eindelijk, na elk vruchteloos den waren « alter ego » gezocht te hebben (Pola en Charlie zijn beiden van huit eerste levensgezel en gezellin gescheiden) onze helden het * met elkaar zullen vinden ».

Dit luatste is niet met woorden te bewijzen. — Zie al de Charlot-films, en zeg mij of het menschelijk mogelijk is, met zulke luttele middelen, altijd meer en meer den lach' op de lippen te halen. We willen hier geen drooge opsomming van filnvtitels geven, vanaf Chariot Boemelaar « bokser » of « inbreker », tot en met zijn Coogan-voortbrengsels.

Dot intusschen. Master Chaplin, ondanks de wittebroodsweken, zijn studiowerkzaantheden niet zal terzijde laten, daar staan we borg voor.

Dus kom, zonder kommer nog zorgen, t eentonig alledaagsche vergetend. Iaat ons naar het doek staren, waar Chariot — een philosoof op zijn manier — ons opbeurt in heimwee, en lachend met zijn eigen smart de onze weet te verdrijven.

MARNIX.

Van links lot rechts: vier lachende fiyuren van de Amerikoansche cinema-wereld: Charlie C hnplh., Ai Johnson,

S. Hubert en Douglas Fairbanks.

De Tragedie van Venetië

Voor den Dröomer van « De Vertraagde Film ». Hkrman. Teiiiunlx.

Toen hebt gij daar uw Drama met verwondering ontvangen.

Herinner u, mijn vriend.

De dag verkleurde en gleed heen. We zaten aan het Canalino, een kanaaltje dat nergens is te vinden naar ik vrees. Barres, Régnier noch Suarès gondel-den ooit langs zijn oevers. Geen Palazzi wapperen hun zuilen, hun tinnen en hun miserie er in uit. Een verlaten hoekje met de zwarte muren van dood-ge-sioten tuinen en het groen, zwaar van verveling, uit goten, gaten, om steenen, somber als zerken.

Moe van het ommeloopen in musea, kerken en bazar s, het slenteren over marmeren pleinen en mozaïeke vloeren, het gapen en het ki jken, loom van verzadigiging en ontnuchtering, zaten wij aan het tafeltje, alleen, met ons kopje koffie, en onze gedachten die gonsden lui als bieën om hun korf bij het dalen van de zon.

Onze cicerone kwam ons gelukkig ter plaatse vervoegen.

Hij was een onderwi jzer en een simpel man die van ons zijn Venetië zou leeren kennen en met eerbied en deemoedigheid naar u luisterde. Want, dien avond, waart gij een Professor uit Yeddoi Nooit vernam ik boeiender beschrijving van Japan dan toen uit uw mond en gil mineerdet ook, met

opstellen over Musset en Georges Sand in een academisch tijdschrift van Edimburg heeft laten verschijnen en dat zij, in geduldige eenvoudigheid, zeer sober ervan leefde.

De kreet knalde aan onze ooren: Een rat!

Wij keken op, eer verstoord dan verbaasd.

In het water, cirkelden inderdaad bewogen lijnen. Midden in, stak de kop van een hondje uit, het witte kopje van een klein hondeken dat zwom, met krampangstige voorpootjes en den snuit omgeworpen. Het gleed onder het zwarte water, dat, nijdig, op zijde rimpelde en toe bleef.

Het beest schoof recht op ons af. Op de eerste trede aan het water, stond Signore Orlando, met een rietje in zijn hand en een klontje suiker.

Hij stak voorzichtig het rietje uit en lokte met zijn suikerklontje.

De hond keerde, onverwachts, schuins weg, wroette verder naar het midden, toerde en draaide langs rechte lijnen' die korter en korter werden, in kringen om. Het zwarte snuitje stak uit.

— Cowards!

Een plomb. De dame van drie stoelen verder, de dame was in het kanaaltje gesprongen.

Signore Orlando liep heen, riep om hulp en wreef met een teer blauw zakdoekje het druipende slijk van zijn witte broek af, als gek.

Juist boven de plek waar de dame gezonken

Venetie

de passende lenigheid en traditioneele koelbloedigheid het ingewikkelde en gra ievolle Cha-n o-e, dat gij < Kleine Theedienst » hebt genoemd.

Signore Orlando nam nota's. Uwe brilglazen daverden van de verholen pret. Ik liet mijn potlood glijden in de wijnvlekken van mijn menu en ik tee-kende uit het geheugen en om niet los te barsten Tiepolosche raccourci's zonder pretentie.

Wij vergaten erbij om te zien naar eene dame die twee tafeltjes en drie stoeltjes verder van ons af was gezeten. Later'hebben wij gehoord dat deze dame uit Engeland herkomstig was, dat zij geleerde

was, zag ik, als in een bliksemschicht, aan den muur van de overzijde, uit den steen gebeiteld, een saterbakkes met een ijzeren ring.

Stokken, ladders, touwen, pieken, haken, getier en gekrijt, onze oever liep vol aan bont en rumoerig gedrang. In de buurt, sloeg eene noodklok.

Zij zag er leelijk uit, doornat, met gescheurde kleeren die wegsmolten, het witte hondje aan haar hart. Haar oogen... Haar, oogen vriend! Groene diepe, wijde oogen, strak, boos, verwilderd, dreigend, haar groene oogen die het riepen; Lafaards! uitgedoofd over een schat van niet te peilen geheimen.

(Zie vervolg bz. 7.)


Kinderlijk primitief en daardoor dichter bij de werkelijkheid —, waren de Amerikanen toen ze voor het eerst hun jonge krachten ten dienste van de nieuwe uitvinding .stelden.

Wat hen 't meest boeide, omdat het levendig, vrij en gezond is: de Far-West tafereelen, hebben ze willen op het doek brengen; in deze genre, waar Rio Jim,

Douglas en anderen meesterlijk speelden, hebben ze steeds gezegevierd. Terwijl in Parijs of Rome nog de zoutlooze Harlekin s of Pierrots hun eeuwige pantomimem, ditmaal. voor het doek herbegonnen, stelden ze ons den woesten sheriff voor, het kranig jong meisje, de dappere lasso-jagers.En ornaat dikwijls die helden zoo sympathiek waren, en zij, die gelijksoortige personnages vertolkten, onze gunst wonnen, kwam langzaam de periode der * stars ».

Al het effect van een film werd op de hoofdspeler of speelster getrokken, en 't was genoeg dat eene populaire Mary of Pearl White aangekondigd werd, of

het succes was verzekerd, t Was feitelijk de bluf-méthode, bestaande uit ontzettende publiciteit en ophef.

En zoo verkeerden de Yankee's in de meaning,

Cecil It. de Mille (tooneelschikker), Beatrice Joy en Thomas Meighan, beroemde amerikaansche cine-artisten.

dot dergeiijke oplief mukende rolprenten, in reeksen gemaakt — in serie's gefabrikeerd, als o u torn obiels, photo-apparaten of phonogra-pnen ook het Euro-peesch publiek voor immer zou bevredigen.

Grove dwaling. Wei hebben we de natuurlijke Far-West producties gesmaakt; maat ook hierin kwam eentonigheid; wel hadden we ons gehecht gevoeld aan 't spel en de techniek van eenige populaire figuren, maar tot vervelens toe wilden we ze niet zien optreden.

Nu dus, een ander stadium in de Amerikaansche filmindustrie: het tijdperk van het kolossale, van het weelderige, dat tot heden toe heeft geduurd. De groote fi-nantieele middelen waarover de Amerikaansche ondernemers beschikken, lieten hun toe de hulp in te roepen van al wat artistiek denkt en handelt. Honderden too-neelschikkers en acteurs, miliioenen dollars, het vertrouwen van soliedé aandeelhouders, dat zijn

gegevens waarmede gebouwd kan worden.

Griffith gaf ons Intolerance, De Gebroken Lelie ( en Arme Liefde, en later Dreamstreet en Way Down Best, prachtontwerpen, meesterlijk behan-

Georges Melford, tooneelsc hikker, en Rudolph Valentino, genieten een oogenblikje rust tijdens de opname van de Cheik.

Will Rogen, nis c ow-boy, krijgt de noodige aanwijzingen van Clarence Badgen.

Dit is een richt, tijdens het opvoeren van Beyond the Rocks tre~ nomen.

Langs klippen en rotsen, moesten de operateurs klauteren, om het op-neemtoestel te rechtet plaats te stellen.

deld, die bij middel van de «Kunstlantaarn » ons tot hoogere denkbeelden voert.

't Ware onbezonnen j werk, zelfs de meest interessante fresco's, ;

die Amerika ons in de

laatste vier j aren i

schonk, op te noemen. i

Nu worden alle genre’s !

behandeld: de ciné-ro- i

man met Priscilla Dean,

Ruth Roland, Hoot Gibson, en meer andere; het geschiedkundig verhaal: koningin van Saba, Nero, enz.; de avontuur-film; de oosterlijke tooneelen, de romaneske avonturen; en < last not least », de komische film met Fatty, Clyde Cook en Chariot.

Heden, zet duizenden kunstenaars aan 't werk; als paleizen zijn de werkplaatsen, waar de film gedraaid wordt; een verkleining van de wereld is een stad els .Los Angeles of Universal City, waar alles te vinden is wat dienstbaar kan zijn voor he, opnemen van tooneelen uit alle landen en alle tijden. De beschrijving, de verhalen, het anec-dotische aan de reuze-instellingen der United-States verbonden, is waard breedvoerig behandeld te worden. EMKÀ.

DE TRAGEDIE VAN VENETIE (Verv vanb/adz.5)

In de Vereenigde Staten, grooit steeds de invloed van de cinématographie: ze is reeds de derde der grootindustriën. Ze bevat honderd duizenden werk-

Zij had voor den sprong, haar buidel b1 over den grond uitgestrooid. En knaapjes, vrouwen en slungels van mannen raapten, kakelend, de muntstukjes weg. Een diener schreel onze namen op.

Vriend, herinner u. Toen hebt gij uw Drama in u voelen sidderen. Hendrik COÖPMAN, Thzn.

Reure-décors voor de film Notre Dame de Paris.

naar Victor Hugo s werk. in Universel City opgesteld.


Gedicht vau G. ii. l'IîlEM

MEILIEDJE

GEMATIGDE BEWEGING

Muziek van Flor AFPA EK TS

Hot vail up nu' ais een groot ge luk

1 Illf1

En ik kan het haast niet dra-gen.

Sub - tie

rail.

mengde!! jes van ge-luid, bonte blij - heid van verlau-geu

triE—Jart de

weet niet wat ’k nn lie - ver dood, zitten lachen

J ! s s-. MMavaMt * Ü a #- .1. i. -, * _ff «— ï—


10

oms emem

nimm

HOE DE FILM WERD GEDRAAID

Dit gefilmd verhaal van Franz Toussaint, is ingegeven door den Koran, den bijbel der Mahonie-danen. Het leert ons, Westerlingen, beter de ziel begrijpen van de volgelingen van Mahomed, « profeet van Allah », en zou als dusdanig reeds onze waardeering verdienen, indien niet tevens de bekoorlijke Stacia Napierkowska een groote ontroering van den film wist te doen uitgaan.

Aan zijn doel getrouw zal de Cinema niet alleen het belangwekkend verhaal in vervolgen mede-deelen, maar tevens elkp week enkele bijzonderheden laten voorafgaan over de geschiedenis van den film, de vertolkers, enz.

In' ch' Allah werd voor een groot deel in Marokko gedraaid, gedurende vijf eindelooze zomermaanden, in een snikheete temperatuur.

De tooneelen in de Woestijn werden inde woeste zandvlakten nabij de Spaansche gewestèn in Afrika gefilmd. Daar de temperatuur tot boven 50 graden steeg, moest reeds bij zonsopgang worden aangevangen. Te 9 uur s morgens reeds was de hitte ondragelijk en moesten stopgezet worden tot 4 uur 's namiddags.

De filmopnemers Louis Chaix en Gondois, konden alleen blootsvoets en op dikke wollen dekens hun werk verrichten. Niet zelden schoot hun toe-stel in het zand weg, zoodat gansche tooneelen moesten herspeeld worden.

Een andere moeilijkheid was het reizen en vervoer per kameelen, dieren waarmede onze film-

Zitah. — Mei. Stacia Napierkowska.

sterren en operateurs niet gewoon waren om te gaan.

Daarbij kwam dan ook een grooter gevaar nog: Te Fez, hoofdstad van Marokko, moest een Maho-medanenfeest worden gefilmd. Men had Louis Chaix ve wittigd: « Als de volkstam der Aïssoeden u betrapt dan zijt ge verloren ».

Inderdaad, volgens den godsdienst der Mahonie-danen mag het aangezicht niet gefotografeerd en zelfs niet geteekend worden. Des te minder zouden de fanatieke Aïssoeden toelaten, dat een gods-dienstfeest in een geheiligde plaats worde gefilmd!

Maar de opnemers waagden het toch. Zij hadden de voorzorg genomen zich van kop tot teen te wapenen, en waren bovendien als Arabieren verkleed. Zij waren tenslotte geholpen door een viertal echte Mahomedanen, waarop zij mochten betrouwen. Zij plaatsten hun toestel in een donkeren hoek en konden prachtige godsdiensttooneelen op-nemen zonder gestoord te worden.

HET VERHAAL

De grijsaard Bakir en andere werklieden zijn aan het delven nabij Matarka. Eensklaps halen zij een steenen plaat uit den grond, waarop geheimzinnige teekens zijn gegrift.

Op hetzelfde oogenblik zien wij op een naburig plein een slangenbezweerder. Hij voorspelt allerhande rampen voor het land, omdat in den grond wordt gedolven waar vroeger Mahomedanen zijn begraven.

De werklieden, die de steenen plaat hebben ontdekt, zijn ondertusschen een geleerde gaan halen, die volgend opschrift op den steen leest:

M Het Rijk van de Moghreb zal van den ondergang worden gered door een wonderschoon jong meisje, wiens vader aldaar geboren is en voor wie zeven mannen zullen sterven op een zelfden nacht. „

De werkman Bakir is in hel verre land van de Moghreb geboren. Zijn dochter Zilah (Stacia Napierkowska), schoon als een beeld, heeft hem eenige maanden geleden verlaten, om onder de danseressen te gaan leven te Terba, in het Zuiden.

Bij het hooren van het opschrift herdenkt de grijze Bakir zijn verdriet. Troosteloos keert hij naar zijn hut terug. Hoe zal hij de schande overleven, die zij hem heeft aangedaan? Vertrokken om danseres te worden!

De oude man geeft zich aan de wanhoop over, tot langzamerhand weer een kleine hoop voor zijn geest begint te klaren. Misschien is Zilah rein gebleven... Misschien... zullen zeven mannen voor haar sterven en zal zij het Rijk van haar voorvaderen redden...

En door deze hoop bezield, vertrekt Bakir naar Terba, zonder iemand te verwittigen.

TE TERBA

Zilah, de mooie Zilah, is reeds beroemd als een der beste danseressen van Terba.

Zeker is zij ook een verrukkelijke vrouw. Is het dan te ver-wanneren dat de jonge edelman Sliman Ë! Hamza een vurige liefde voor haar heeft opgevat?

Zilah, van haar kant, is niet ongevoelig' voor deze liefde.

Doch haar vurig' karakter belet haar niet te weerstaan aan al de smeekingen van den móoien Sliman, die ongeduldig is om Zilah te bezitten. Zilah wil echter eerst de kracht van zijne liefde meten.

Slimah heeft een broer, Saïd, die een zeer bewogen leven heeft geleid. Na overal opspraak te hebben verwekt door zijn los gedrag, is Saïd spoorloos Uit het land verdwenen. Waarschijnlijk, denkt zijne familie, is hij nu ergens kameeldrijver. En om de herinnering van Saïd hangt een geheimzinnig waas van avontuurlijkheid,

Doodvermoeid komt de grijze Bakir ’s avonds te Terba aan. Het kost hem geen moeite te vernemen, dat de goddelijke Zilah dezen avond in een theehuis danst. Zij danst terwille van Sliman, die eenige vrienden heeft uitgenoodigd. En Sliman heeft streng verboden aan zijne dienaars vreemdelingen binnen laten of den dans te storen.

Vader Bakir wordt bijgevolg niet binnen geluten. Maar gelijk al de mannen van zijn ras, kan hij geduldig wachten. Hij zet zich te rusten voor de deur en is weldra in gepeinzen verzonken en in droomen over zijn land...

Niet ver van Terba is een karavaan aangekomen. Drie kameeldrijvers zullen daar overnachten alvorens hun tocht door land en 11 woestijn voort te zetten. Onder hen bevindt zich Saïd, de broeder van Sliman. Ook hij heeft den roem' van de danseres Zilah vernomen en samen met zijn vrienden wil hij het meisje aanschouwen.

De dienuars van Slinam zijn echter niet te vermurwen.

— Er uit! domme kameeldrijvers 1 roepen zij tot Saïd en zijne vrienden.

— Ik zal die pummels eens leeren, hoe men zonder geweld bij Zilah de danseres komt! denkt Saïd.

Snel heeft hij een plan beraamd. Hij zegt zijn makkers hem te wachten voor de deur. Hij klimt trappen op, over terrassen en daken, en komt eindelijk op het dak van de plaats waar Zilah ne andere vrouwen dansen. De planken van het dak zijn vermolmd en wormstekig. Een oogenblik slechts aarzelt Saïd. Dan neemt hij zijn aanloop en springt...

De planken geven toe. Saïd valt en komt terecht te midden van de zaal. Slinam en zijne vrienden werpen zich op Saïd. Doch deze verdedigt zich hardnekkig. Als men zooveel doorleefd heeft, laat men zich niet doodsteken in een danszaal.

De schermutseling wordt een bloedig gevecht. Weldra liggen zeven mannen bewusteloos uitgestrekt op den grond. De strijd zal eindelijk beslist worden: Saïd en Sliman staan lijf tegen lijf. Saïd heft den arm op om Sliman te dooden... Maar eensklaps trekt een nevel over Saïd’s oogen en t is of hij duizelt. Een akelige siddering doet zijn arm machteloos neervallen... Zijn broeder! Hij heeft zijn broeder erkend! Bijna was hij een broedermoordenaar...

Sliman maakt van dit oogenblik gebruik, om zijn leven te redden door de vlucht.

Ook Zilah was met de danseressen reeds verdwenen tijdens het woest gevecht.

DE DANS ROND DE LIJKEN

Saïd laat onmiddelijk zijn makkers en ook de oude Bakir binnenkomen. Hij geeft bevel aan de muziekanten, dat ze weer spelen moeten, en zelfs de Verschrikte danseressen worden verplicht weer in de zuul te verschijnen. ( Wordt voorgezet.)


Àlla Nnzîmovn, de Salomé.

Onze hedendaagsche maatschappij staat in het teeken van den dans: ware belangstelling' toont het groote publiek voor beroepsdansers, die in cabaretzalen hunne gaven ten toon spreiden; ten anderen, voelt heel onze jeugd zich geroepen nunsolider richt te nemen, omdat 't waarlijk niet denkbaar is zich in, gezelschap te bewegen zonder wat aan Terpsychore te offeren,

Hoe zou eene uitvinding, eene uiting van bedrijvigheid en kunst die zich er op beroemt voortbrengsels te geven, die een ware « spiegel des levens » moeten heeten; die om dit doel te bereiken de medewerking zoekt van vaklieden en artisten op alle gebied; die niets wil verzuimen om de nautv-keurigheid der natuurlijke decors, de juiste expressie der karakters, het waarachtige der toestanden, weer te geven; — hoe zou de cinema zijn doel bereiken zonder het inlasschen van danstafereelen, uitgevoerd door de meest begaafde kenners inzake.

De danstooneelen in « El-Dorado », « De drie Ridders der Apocalypse », of « Parisette », drie banden van geheel verschillende strekking, zijn inderdaad een der hoofdaantrekkelijkheden dier films.

Men kan zich evenmin de productie's van Agnès Ayres, of de feeriëen indenken zonder een gedeelte aan dans gewijd. « Samson en Dalila », « Salomé »,

’t zijn evenveel bekende stukken, welke niet op het

doek vertolkt, zoo niet de hoofdfiguur eene uitmuntende danseres is.

Daarom dan ook, flat naast de mimiek, van film-artisten een grondige kennis van de danskunst wordt geëischt. Daarom deden de Fransche, Ita-liaansche en Arnerikaansche film-uitgevers, beroep op eene Sandra Milowanoff, een R. Valentino, een Theodore Kosloff, een Nazimoza, de beste danseressen en dansers dezer tijden.

De dans. Wie er zich aan wijdt met hart en ziel, en uit alle lichamelijke krachten, beseft hoe een groote opvoedingskracht ze is; wie ze slechts als toe-, schouwer of dilitante aan- ’ schouwt, begrijpt reeds wat zuivere schoonheid ze voortbrengt, eene schoonheid voor al wat jong en gezond is, genietbaar.

Zeker, we dansen niet meer als onze ouders. De serie-dansen, alsmede mazurka’s, polka's en kruispolka's, pas de quatre en dergelijke — een eentonige reeks — hebben de baan moeten ruimen voor de overal gewilde oneen two-steps, de trots en hun geheele aanhang.

Of dit een kwaad is — we laten er ieder's mee-ning over oordeelen. — Wel is het een feit dat nu weer expressie en sprekende gebaren te pas komen. Danser en danseres zijn ook vrijer in hun inspiratie, volgen wel

Bebe Daniels, ster ca vlinder.

l)e gewezen dansmeester van het Keizerlijke theater te Sint-Peters-bvtrg, Tbeodoor Kostoff; hier geeft hij onderricht aan jonge meisjes, geholpen in die taak door Miss Betty Compson.

zekere bepaalde figuren, doch zijn niet langer gebonden aan eene bepaalde volgorde; de kunstenaar kan zich laten meeslepen met de muziek; aan de harmonie der klanken' paart hij zijnen harmonischen gong; de muziek is de ziel, de dans de illustratie van het kunstgeheel.

En dit al komt de bioskoop tevens ten goede, dit helpt de vertolking van karakters en gemoedsaandoeningen bij den filmspelen Hebt gij niet, meer dan door de opeenvolgende gebeurtenissen zelf, de smart van Eve Francis gevoeld in El-Dorado, als ze op het cabaret-tooneel optreedt; hebt ge niet al het vrouwelijke gepeild in Agnès Ayres’ karakter, wanneer, in * De Verboden Vrucht », de ster fladdert en zweeft, in een- fantastisch decor van weelde, pracht en geluk. En het wulpsche dansen van Rudi in « De vier Ridders », het gestylèerde huppelen van Milowanoff, de plastische houdingen van Pawlowna of Loië Fuller, zuiver van lijn als relief-beeldhouw-werk: geen mimiek is zoo expressief, en weerkaatst beter het licht- en schaduwspel der zinnen, (

Elke danser of danseres heeft afzonderlijke begrippen, wil met andere methode’s ons zijn kunst doen genieten; de studio gaf elk zijn rol, volgens talent, karakter of omstandigheden. Zoo krijgen we die dans-intermezzos te zien in menige film, en rust, ons oog en onze brein, tusschen twee vermoeiend spannende' toongelen;

Breedvoeriger willen we dun ook, in den loop van een volgend artikel, de verdienste van eeltige bijzondere dansers bespreken.. Voor heden sluit ons overzicht, niet den wensch dat nog dikwijls bij het opvoeren van een film, we een dansende’figuur mogen bewonderen, en ons dankbaar applaus deze gedachte vertolkt: — saltavit et plaçait ze danste en bekoorde.

Mi»« Anna Pavlovna, beroemde Russische danseres, leert tango aan Jackie Coogan.

Rudolph Valentino, een danser die tevens een uitmuntende filmacteur is.


DE CHEIK

OMS G6Ä

nimm

(Vervolg en slot)

Raoul de Saint Hubert heeft met waaar genoegen die verandering gadegeslagen.

Lange dagen zweefde de Cheik tusschen leven en

In Diana had zich in dien tijd een onwillekeurige ommekeer voorgedaan. Zij stelde zich voor dat het alleen uit liefde voor hoar was dat de prins zijn leven had gewaagd, en niemand anders dan aan haarzelve gunde zij het den kranke op te passen.

De jonge rheik zei de woestijn vaarwel.

En wanneer de koorts geweken was, en de Cheik voor het eerst haar weer aanschouwde toen voelde zij als een zalige aandoening in haar. De minste zijner wenken werden nu voorkomen, en alleen bij hem kan zij nog genoegen vinden.

Diana, niet wetend dat de liefde zich stilaan van haar diepbeproefd hartje heeft meester gemaakt tracht zich nog wijs »te maken dat zij enkel uit dankbaarheid handelt. Maar spoedig merkt zij dat er iets heel anders in 't spel is, ja zij betrapt zichzelf terwijl zij den geliefden nàam Ahmed in 't zand der woestijn schrijft.

Raoul de St Hubert heeft met waar genoegen die verandering gadegeslagen. Hij ook heeft reeds gezien dat de liefde die twee harten vereenigd heeft. Hij denkt thans het oogenblik gekomen om het geheim dat de geboorte van den Cheik omringd niet lang voor zich te houden.

Zekeren dag doet hij dan ook zijn verhaal:

Over ongeveer vijf en twintig jaren vond de oude Cheik. Ben Hassan, de vader en moeder van Ahmed in de woestijn verlaten. Beiden stierven kort nadien.

Diana gaf vrijen loop aan de gevoelens die haar hart bestormden.

en de oude Cheik die geen kinderen had, nam het kind der Europeanen als het zijne aan. Hij gaf hem de opvoeding die aan een volbloed Araab toekomt en zond hem later naar Europa om zich daar te volmaken. Toen de oude Cheik stierf werd Ahmed als zijn opvolger tot opperhoofd verkozen.

Diana die thans geen hinderpalen meer ont-waardde gaf vrijen loop aan de nieuwe gevoelens die haar hart bestormden en haar als onwillekeurig tot den jongen Cheik aantrokken.

Ahmed ook was gelukkig. Dank aan de goede zorgen van Diana hervond hij spoedig zijn gezondheid en korten tijd nadien vierde men het verlovingsfeest van Diana met den Cheik Ahmed Ben Hassan.

De jongelieden echter hadden besloten de beschaafde wereld op te zoeken en zekeren dag verlieten zij, omringd van een machtige karavaan, de oasis der Palmen.

De jonge Cheik had zijn stam en de woestijn vaarwel gezegd en voerde zijne jonge vrouw naar heerlijker streken. V. D.

IDEAAL.

PRACHTIG

PRAKTISCH

ZIJN ONZE

CARILLON

WESMINSTER

PENDULES

1 FABRICANTS SUISSES RÉUNIS

BRUSSEL Rut» des Fripiers, 12

ANTWERPEN Sohoenmurkt, 12

Cinematographisch nieuws

ERANKRIJK

- > - M. Jean Legrand, een der jongste enseèneer-ders, is in het huwelijk getreden met mejttffer Leone de Castellan.

- » J«an Legrand is de broeder van den bekenden dichter en cinegraphist André Legrand.

André Peramus, en mej. Lucette Cairon zijn de hoofdvertolkers van den nieuwen film van M. Jean Lejeune, Antar.

-•t - Henri Diamant Berger draait üomagès voor de Agence Générale Cinématographique

Henry Roussel, aan wien wij De Verdrukten danken, is een nieuwe »band begonnen en wel in Palestina. De hoofdgedachte betreft het Sionisme doch de naam is nog niet vastgesteld.

. Corsika van Mevr. Vanina-Casalongo is geëindigd. In het voorspel is vooral de oorsprong der vendetta behandeld.

De “Société des Films Albatros,, kondigt als nieuwste band "Kenn,, aan. Mosjoukine werd de hoofdrol toevertrouwd.

. Sandra Milowanoff is door M. J. de Baroncelli geëngageerd. Zij gaat dus de Etablissementen Gaumont verlaten.

cDon tot deelname aan den cPrijskamp

VOOR

de meest Photogenieke Vrouw van België

Mejuffrouw (rttiatn), (voornaam).

Mevrouw

geboren Ie .... den , wenst ht

dee/ te nemen aan den prijskamp voor de meest photogenieke vrouw van België.

Aan het bestuur van De Cinema, met de meest Hoogachting,

(1 landteekeningj

Duidelijk en leesbaar deze bon invullen, en het zenden «on t volgende adres: /Je Cinema, 10-12, Charles De Costersfraat, Brussel.


cBlödzijde voor de cVroum

cVremiên aan onze Qezeressen

£jï> Steeds de belangen zijner lezers en lezeressen in acht nemend, wil 75e Cineinü ook nu en dan een bladzijde mode-***- i n-. —-— r'- *--»Welke men hier afgebeeld ziet, werd uit het tijdschrift De Nieuwste Modes ontleend.

modellen geven. De teekening, a overal verkrijgbaar aan 1.50 frank.

Als premie voor onze lezeressen, stellen we knippatroons op maat, van deze modellen beschikbaar; om deze te be-* jû komen, tegen matigen prijs, behoeft men ons slechts het hieraan gehecht bonnetje te doen geworden, alsmede 7 frank in postzegels of postmandaat, en de volgende inlichtingen: naam en voornaam, adres, taille-maat, 'rif nummer van het model. Wie een degelijk op maat geknipt patroon verlangt, tegen spotgoed koopen prijs,

X'V 'A Van deze éénige gelegentcid gebruik.

Alle orders doen geworden aan .1. FELIX, 20. Albert de Latourstraat, Brussel, of aan den uitgever van d Cin ma. DE DIRECTIE.


ROYAL

WAY DOWN EAST

Une jeune fille, Annie, vit simplement avec sa mère. Comme leur, situation pécuniaire est fragile,

Annie part pour Boston, retrouver des cousines fortunées.

Annie y est reçue froidement, mais on l’accepte cependant et elle rencontre, au cours d’une soirée, un invité, Lennox Sanderson. Celui-ci, viveur sans scrupule, la séduit et pour l’obtenir simule un mariage, avec un faux pasteur.

Annie va être mère, quand elle apprend que le mariage est nul. Sanderson l’a abandonnée; un petit bébé vient au monde. Annie reste seule avec son enfant.

Le bébé meurt et Annie part à l’aventure à la recherche d’un travail qui lui permettra de vivre.

On l’accueille dans la ferme de Uertlett et après quelques mois de labeur, elle est considérée comme étant de la famille. Sa vie est quiète et heureuse, et le jeune David Bertlelt, le fils du fermier, n'est pas insensible à ses charmes. 11 l'aime et lui déclare son amour et ire çomprend pas le refus de la pauvre fille que son passé enchaîne et contraint au silence.

Les jours passent. Sanderson qui villégiature dans la région, est invité chez les Bartlett où il retrouve Annie. Il se fâche et exige qu’Annie quitte la maison. Kilo refuse et supplie celui qui la déshonora de la laisser en paix, quand un événement imprévu vient troubler la sérénité de sa vie.

Une amie des Bartlett qui a appris l’inconduite d’Annie, s’empresse de la révéler.au fermier, homme de mœurs sévères, qui n’hésite pas à renvoyer la jeune fille. Seul, David Bartlett s’oppose à ce renvoi et ne veut par croire que celle qu’il chérit ail fauté. Effrayée, Annie dénonce l’imposture et la lâcheté de Sanderson, et s’enfuit.

Au dehors, c’est la neige. LTn orage épouvantable tord les arbres de la forêt; la tourmente aveugle Annie qui s’égare. Seule dans la nuit, elle va, ivre de désespoir, s’enfonçant dans l’inconnu, se heurtant aux pierres, s’accrochant aux ronces, tombant sur la neige. Elle semble gravir un calvaire dans un tourbillon de flocons blancs qui la meurtrit et l’affole...

Mais David Bartlett a couru à sa recherche. Il va à la maison forestière, se débarrasse à coups de poing de Sanderson et s’enfonce dans la forêt.

L’orage s’apaise et au petit jour, alors que sur la rivière proche les glaces se désagrègent et partent à la dérive, il aperçoit un corps étendu sur un bloc de glace. C’est Annie épuisée qui a chu sur le bord du fleuve. Evanouie, elle va à une mort certaine. David saute de glaçon en glaçon, risquant de s’enfoncer dans le fleuve. Il court... 11 court sur les radeaux chancelants. La rejoindra-t-il avant les chutes i1 Oui, il la prend dans ses bras et. l'emporte. Et c’est une. délivrance pour le spectateur qu’une scène d’une telle puissance émotive étreint.

Voici enfin le soleil, le bonheur et le mariage des deux jeunes gens.

Tel est le scénario de Way down East.

- ZOOLOGIE CINEMA

l'iîHimiine Un 25 nu 2!) mm

Che Princess

(Fox-trot)

LES ENVIRONS D’AJACCIO

Voyage

La Fille du tambour major Offen! h

Ouverture

WAY DOWN EAST

Program van 25 lol 25 Maart

The Princess

(Fox-trot)

De Bozi

DE OMSTREKEN van AJACCIO

Reis

ANNIE

MOORE

Grand drame en 12 parties de D. \V. GRIFFITH interprété par Lillian GISH et Richard BARTHELMESS

4a Fille du tambour major

Openingstuk

Offen bach

WAY DOWN EAST

ANNIE MOORE

Groot drama in 12 deelen door D. W. GRIFFITH vertolkt door Lillian GISH en Richard BARTHELMESS

5. Cavatine

J. Raff

WAY DOWN EAST

Cavatine

J. Raff

WAY DOWN EAST

SEMAINE PR< CHAINE

Dimanche i avril (Pâques) et lundi LE Fil

avfil à 3 et 8 FI — Jeudi 5 avril à 8 H. SEksAl /NNEL

LES HOMMES NOUVEAUX

Adaptation cinégraphique du célèbre roman de Claude FARRERE avec comme principaux interprètes:

DONATIEN, Georges MELCHIOR,! (lieut. de St. Avit de l'Atlantide) Melle FERRARE de l'Opéra Comique et Lucienne LEGRAND Grandiose mise en scène

WAY DOWN EAST

Een klein eenzaam dorp waar, iu stillen eenvoud, Annie Moore en haar moeder leven. Wij noemen ze Annie, wij zouden 2ie « de vrouw » kunnen noemen, want haar geschiedenis is de geschiedenis van zoovelen onder hen. Erge geldverlegenheid doet Mev. Moore er toe besluiten haar toevlucht te nemen tot do Tremonts, rijke familieleden te Boston. Bij een avondfeest ontmoet Annie een zekere Sanderson, een nietsdoener en wiens eenige doel in het leven is de vrouwen, de vrouwen van hoog tot laag van de maatschappelijke ladder. Gewetenlooze viveur, hcelcmaal opgaande in zijn nieuwe begeerte, verleidt hij ze, en om haar te bezitten veinst hij een valsch huwelijk. Voor haar is het de verwezenlijking van al haar jonge-meisjesdroomen; voor hem is het slechts een avontuur meer. Annie gaat moeder worden; dan verneemt zij de vreeselijke waarheid... Sanderson heeft haar verlaten, haar moeder is gestorven, alleen op de wereld gaat zij hare schande verbergen in het dorp Belden. Daar wordt het kind zonder naarn geboren. Geluk van een dag, want het wichtje sterft, en Annie verjaagd door de menschen gaat als een wrak langs den groolen en langen weg, het hart zoo zwaar van heel haar lijden, zoekend naar werk om te kunnen leven. Eindelijk wordt zij opgenomen in de hoeve der BarlIetFs in het dorp Vermont, waar zich ook het buitengoed bevindt van Sanderson. Na eenigen tijd wordt Annie aanzien als een lid der familie. Haar leven blijft onbekend, zij heeft een weinig rust weergevonden, en de jonge David Bartlett, die van Annie slechts het onberispelijk gedrag hij hen kent, gaat op van vreugde wanneer hij denkt dat zij de maagdelijke bloem zijner droomen is. Annie voelde welke onweerstaanbare liefde hem overweldigde, maar het sombere verleden wierp daarop zijn zwaren schaduw, zij moet weigeren. De dagen gaan voorbij, Sanderson, uitgenoodigd hij de Bartlett’s, ziet Annie weer, en eischt dat zij het stille huis verlaat. Zij weigert, smeekt dengene die haar bedroog, haar met vrede te laten, wanneer een onvoorzien voorval de sereniteit van haar leven sloren kwam. Een kennis der Bartlett’s, Martha Perkins, het dagblad van het dorp, vernam het verleden van Annie en haast zich het groote nieuws te vertellen aan den pachter, een strenge puritein, die leeft naar zijn eigen opvatting van de Heilige schrift. Onbarmhartig jaagt hij z.c weg. En voor de liefde van David, die niet gelooven kan aan hare schuld, in bijzijn van Sanderson, verkondigd zij het bedrog en de lafheid van den laatste en vlucht alleen in den nacht.

De storm bedaart, en bij de dageraad is het de groote ijsgang: de sterke jjsdam breekt, de drijvende massa’s werpen zich naar de watervallen. Dan ziel David in de verte Annie bewusteloos op een dier ijsblokken, glijdend naar den dood. Met razenden moed springt hij van blok tot blok, zijn leven wagend bij eiken stond. Hij loopt op de drijvende ijsschalen, en in het opperste oogenblik, als Annie in de diepte ging verpletterd worden, redt hij ze en voert ze mee.

Imprimerie du Centre. 26. Rempart. Kipdorp. Anyers


IL ,tjÀ

A. ce~Roos-Jy 3&ÇUXÛ>t

çg£2r oooe»t .cmfcuogji

CgHCCfUTgSTRAATO

BRODERIES

DESSINS MODERNES

PERL AG ES, BOUTONS, POINTSCLA 1RS, PLISSAGE

MS, A RYCKAERT

RUE RUBENS, 17, ANVERS

TRAVAIL SOIGNE ET RAPIDE

Hollandsche vuren — Praclitvuren

in alle stijlen en in allen aard

CUISINIÈRES:: KACHELS

LOUIS TOTTE

Antw.-L Kievilstr, 9 L. r. du Vanneau-Anvers

Foyers Hollandais - Foyers de Luxe

en tous styles et en tous genres

Cuisinières - Poêles - Poêles à feu continu

H GOOSSENS

Chaussée de Malines

Téléphone 1462

vO t|

7, Rue de l'Harmonie

siiéeialilé île voilures île notes f

Automobiles de grand luxe

l'eionnpl <*lioi*i (‘I «tvlé

U Fourniture minerale Aiiloinoliile

Tel. 292

12, rue Van Ertborn ANVERS

Tel. 292

Agence pour la Province d’Anvers du Vrai "FERODO"

Agence pour Anvers des Roulements à billes S. K F.

Agence générale pour la Belgique du Diamond et Noble’s Polish

La seule maison de la place fournissant aux garages aux prix de gros

ài Muguet d!Or

Maison Verstrakte Vieux Marché au Blé, 55-57, Oude Koornmarkt ANVERS ANT WERPEN

Modèles-Robes- Blouses-Manteaux Combinaisons-Lingeries Spécialité de Robes

Confectionné — Sur Mesure

&au d’envers

Het aangenaamste reukwerk voor het toilet

Groot: St-Nlichielsstraat, 19, ANTWERPEN

Depothouders:

Grande Parfumerie, Huidevettersstraat, 1-3 Maison Guillaume. De Keyserlei, 43 Maison Jeannine, Schoenmarkt, 3

en in alle goede reukwerkwinkels

,gi

.. ENGELSCHHOED EMMA f.1 ZIJN..

VONDELSTR., 19

CAUS

(nabij St. Janspiaats

De laatste nieuwigheden in Vilten Hoeden j

üirrje k;eus =—: Ziet Etalage v A

üi/h

Aux Fabricants suisses réunis

Nicolas TENSEN

Marché aux Souliers, 12 ANVERS

rue des Fripiers, 12 BRUXELLES

Montres-Pendules-Réveils

REPARATIONS

...Grand choix de Montres-bracelets...

fgarnitures

Fumoirs, Salons, Boudoirs Chambres à coucher Verandah Fauteuils - Club

11, Longue rue du Vanneau

(près du parc)

CoronA

La meilleure machine à écrire portative

AGENT

F. M AES

59, Rempart S,e Cathérine

(Coin rue Israelites)

Tel. 1622 AAVEItS

omur;

COUTELLERIE MERCKX

1, F UE DE MENUISIERS, 1

(Marché aux Souliers)

Couteaux -Canifs - Rasoirs- Ciseaux

COUVERTS EN TOUS GENRES

OliFEVUEHIK lié UIUSTOFLE (lé PAULS

rTTTTTir / t rrr:r CTitfiriTrrrfrrnT

ItlIlllllllIllllllllMlllllllilllijI

I MEUBLES

I Les plus grands Magasins en Belgique

9 Longue rue des Claires 9

I Grand choix de garnitures. 200 salles à manger, I g chambres à coucher, salons, cuisines, verandah’s,! bureaux, literies, chaises-longues, etc. etc.

Alaison Américaine

Meilleur marché qu'ailleurs I Ouvert tous les jours jusqu'à 8 h. » . |

Magasin fermé g

Entreprises Gén. d’Electricité

R.RUYSSERS

6. rue Van Maerlant, 6

Tél. 5374

Appareils d’Eclairage Force motrice