Programme from 9 to 13 March 1924



Booklet

Bron: FelixArchief nr. 1968#622

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.

Show the facsimiles of this programme booklet



« K IN EMA WERELD »_

EVA’S WAPENS

Hoe filmdiva's alles van de mannen

weten te

EEN enkele vrouw kan zoo goed weenen, glimlachen, dreigen, in onmacht vallen, als de sterren van het witte doek.

Wanneer de man die zij besloten hebben onder hunne macht te stellen werkelijk aan hen is overgeleverd geworden, dan weet hij wel dat zijn weerstand niet van langen duur zal zijn, en indien hij deze weerstand doet voortduren, dan is het voor zijn eigen vermaak.

Maar zult ge zeggen: « Indien hij toegeeft, dan is het omdat het scenario het voorschrijft. »

T’ akkoord, maar men dient niet te vergeten dat om haar partner met eeni-gen schijn van waarheid in hare macht te kunnen hebben, de actrice terzelfder-tijd al de mannen in de zaal moet weten te bekoren.

Het moet dat iedere toeschouwer deze indruk hebbe, dat ook hij haar niets zou kunnen weigeren, en zonder dit, vaarwel, waarheid!

Het gebeurt natuurlijk zeer dikwijls dat wij niet in eene dergelijke geestesgesteldheid komen, maar dan is het alléén de schuld aan het scenario en niet aan de vrouw, die over ’t algemeen dergelijke rollen meesterlijk weet te vertolken

De vrouw die haar doel wil bereiken, bezit bovendien andere wapens dan de glimlach, zij kan gemakkelijk hare keuze doen: de verachting, de bedreiging, de geveinsde of ware tranen, de vleierij komen haar beurtelings van pas, maar de ware toepassing verschilt nagelang de inborst.

Zie b.v. de hemelsche en zoo onschuldige glimlach van Andrée Brabant. Het is een van die persoontjes waarvan men gewoonüjk zegt ze « de absolutie te geven zonder biechten ». Haar glimlach is

bekomen

rein en schijnt geene enkele nagedachte te verbergen. Ook bekennen de filmregisseurs dat men haar in het studio niets kan weigeren. ,

Suzanne Talba houdt er veel mindere diplomatische middelen op na. Wanneer zij de jonge held in hare klauwen houdt, behandelt zij hem als een overwonnen stad. Wil hij tegenspartelen, stampt zij met den voet op den grond, fronst de wenkbrauwen over hare zwarte oogen.

Men weerstaat niet aan dergelijke argumenten, want zij weet zeer wel dat zij mooi is, met aldus te handelen.

Claude Mérelle handelt gewoonlijk met de mannen zooals een koningin met den minste harer onderdanen. Zij is hoogmoedig en ontembaar. Men vraagt zichzelf nog af hoe d’Artagnan en zijne makkers er den moed nog toe hadden haar, onder de trekken van Milady de Wonter, terdood te veroordeelen.

« Mevrouw, zegde haar zekeren dag Jacoues Robert, die haar Het Bloemenmeisje der Innocenten deed draaien, ge moet u door deze lieden doen verafgoden. » — « Welnu, wedervoer zij kalm, zij zullen mij verafgoden. » En het was door haar statig en majestätisch voorkomen dat zij de harten der vertolkers stormenderhand veroverde... alsmede die der toeschouwers.

Men herinnert zich ook nog Raquel MelRr in De Verdrukten.

Zij moest aan den beul, aan den Hertog van Alva, aan den Gezant van Spanje, aan den gevangenbewaarder en aan haar vader de genade ontrukken van hem die zij beminde, de mooie Graaf van Hoorn.

Zij had alzoo vele personen te verleiden, en dit in één dag, maar Raquel Meller, of liever Conception, gaf geen moed

KIN EM A WERELD

verloren en deinsde voor geene enkele opoffering terug. Zij liet haar hart spelen.

Te dier gelegenheid bezigde zij de meest uiteenloopende middelen: zij

glimlachte teederlijk tegen de eene, bedreigde bijna de Hertog van Alva, beloofde de Spaansche Gezant hem te huwen, en wist haar vader medelijden in te boezemen.

Dit alles was zeer wel overlegd, maar het middel dat zij met de meeste hoop op goedgelukken bezigt is het medelijden.

Hoe zou men zijn hart niet voelen V ..eek worden bij het aanschouwen dier mooie met tranen gevulde gitzwarte oogen, die bevende mond, die hartverscheurende wanhoop die hare wezen-trekken verandert?

En indien men toegeeft wordt men door een beminnelijke glimlach beloont. Alzoo moet men wel toegeven, niet?

Wij dachten langen tijd dat Gina Païenne dàt was, wat men in de tooneel-techniek noemt « de groote kokette ».

Maar door hare laatste filmen zijn wij op dit oordeel teruggekomen. Gina Païenne verovert door den geest. Zij stelt zich op gelijke hoogte van haar partner en veinst het kind met een zeldzaam geluk.

Pola Negri stort op het doek stroomen / ’ner vernietigende liefde uit. Zij doet .n het hart harer aanbidders de hevigste driften ontbranden, die niet nalaten hen in het verderf te storten.

Het zijn hare zwarte oogen en het droefgeestige uiterlijk der artiste die ze dikwijls in die toestand brengen; meermaals maakt zij zelf gebruik van haar zware en zwarte haartooi.Wanneer men dergelijke zwarte lokken op het voorhoofd eener mooie vrouw ziet, kan men overtuigd zijn dat de liefde die ons tot haar voert, niet van voorbijgaande!» aard is.

Men moet de weg die zij wil. In Passion vertolkte zij met Mme du Barry de rol der « vernietigende vrouw » op zulke bewonderenswaardige wijze, en bekwaam om de man naar de guillotine te leiden.

Men verzekert dat de regisseur welke die film voor haar bestuurde een weinig

ongerust was bij het zien van het vurige en weinig droefgeestige spel van Pola.

« U moogt niet vergeten dat u eene Fransche te vertolken hebt, ’t is te zeggen eene lichtzinnige vrouw, die op de vingers moet weten te tikken, en met de waaier kan omgaan... »

— « Maar zwijg dan toch, wedervoer Pola, ik weet beter dan gij hoe men er toe moet komen de mannen te vangen. »

Nazimova gaat veeleer door zenuwcrisissen te werk. Maar verstaan wij ons wel: zij gaat wel niet zoover in bezwijming te vallen, maar men voelt in haar de vrouw in staat alles te breken.

Zij ketent een hart zooals men een leeuw temt.

Klein, slank, levendig, lijken de ziels-gevechten die zij levert veeleer een vermaak... tot het oogenblik dat haar gelaat een droeve trek neemt en zij weent.

Indien Alla Nazimova in het werkelijke leven die gevaarlijke methodes van het witte doek in praktijk diende te brengen, zou zij eene zeer gevaarlijke vrouw zijn. In Salomé leidde zij Jan Baptist naar den dood. Maar we denken nite dat zij andere geweldadige dooden op haar geweten heeft.

Eene kunstenares in het in zwijm vallen is Costance Talmadge.

Wat wilt ge doen indien Connie Talmadge in zwijm valt? Er blijft dan niets anders over dan naar haar toe te snellen, haar te zeggen hoe vurig ge ze bemint, dat men haar geen verdriet meer zal aandoen, nooit meer, nooit meer en dat men rechtstreeks naar den juwelier snelt om er het paarlsnoer te koopen dat zij begeert.

Connie Talmadge heeft de vrede in menig huishouden verstoord. Zoo kennen wij onder andere mannen die met hunne echtgenoote tooneelen hebben gehad, die alles behalve kinema waren, en dit alleen omdat zij het ongeluk gehad hebben te zeggen dat Constance Talmadge hun eene vrouw toescheen die waardig was bemind te worden.

Want Connie weet de oprechtheid op bewonderenswaardige wijze te vertolken. Hare oogen zijn oprecht, hare lippen zijn oprecht, hare gebaren zijn oprecht en zelfs haar in zwijm vallen lijkt ons een zeer natuurlijk iets toe en niet als een argument, gebezigd door eene vrouw die er geen ander meer vindt.


Kl N EM A WERELD »

Marion Davies houdt er een zeer persoonlijk spel op na om de mannen aan zich te binden. Nooit lijkt zij er aandacht aan te schenken. Zij omringt zich van mannen en laat ze kouten. Zelden heeft zij er den schijn van zich in het gesprek te interesseeren. Zonder moeite heerscht zij over hare kleine hofhouding, die zij plotseling in de steek laat om haar bediende te gaan vinden die zij op dezelfde wijze heeft weten te veroveren.

Viola Dana zou u buiten u zelve brengen door hare handelwijze van slecht-opgevoed meisje, maar al duivelende doet men toch wat zij wil, en wacht men zich wel te preutelen.

Eileen Percy slaat de oogen neer en hare kinderlijke onschuld is bijna even ontwapenend als die van Andrée Brabant.

Eindelijk zijn er vrouwen die bijna uitsluitend hunne toevlucht nemen tot uiterlijke middelen.

Maä Murray danst, na zich in de meest

grillige toiletten gehuld te hebben, en zij weet daarna op uiterst lieve wijze te pruilen. Het voorhoofd gansch met paar-len behangen, de schouders met paarl-snoeren beladen, lijkt zij klaar om te weenen, maar weent niet.

Shirley Mason houdt van geen gehuil, maar doet een beroep op hare kleerkast. De eene maal is het een prachtige hoed, dan een ongewoon kleed, een ultra moderne mantel, enz. Dit middel heeft echter eene kleine schaduwzijde: gewooj lijk bekoort het maar alléén diegenen welke die toiletten niet betaald hebben.

Wat er ook van zij, het staat geschreven dat Adam het steeds tegenover Eva zal en moet afleggen. NEMO.

KINEMABRIEVENBUS

V Onze Brievenbus Is gratis.

2* Wekelijks worden er drie vragen beantwoord,

3* Stel uw vragen afzonderlijk en nummer ze.

4* Naam en adres hoeven we niet te kennen: geef een deknaam op.

BELANGRIJK BERICHT

3° In De Verdrukten vertolkte Marcel Vibert de rol van S. Ruy de Plajaz.

G. F. v— 1° Marie Louise Iribe, adres: c/o rue de Rocroy, Paris.

2° Andrée Lionel, adres: 15, rue Chartran, Neuilly-sur-Seine.

3° Edna Purviane, adres: 402 A. Westlake Terrace, Los Angeles (Cal). U.-S. A.

JULIUS. — 1° En Belgique il n'y a pas d’autres firmes cinématographiques dignes de ce nom. (In België zijn er geene andere kinema-firmas die nanm waardig.)

2° Famous Players Lasky Corporation, 485, Fifth Avenue, New-York City Fox Film Company, 1401, Western Avenue, Los Angeles.

Universal Film Manufacturing Compaiy Universal City (Cal.) U.-S. A.

Nog vele personen schijnen niet te weten dat een brief voor het binnenland met 25 centiemen zegel hoeft gefrankeerd te worden. Reeds meermaals hebben wij strafport hoeven te betalen. Wij verzoeken dus beleefd onze briefwisselaars hunne inzendingen met het juiste port te bevrachten. In den rechter hoek links van het omslag hoeft het woord « Cinema Brievenbus » te staan. Onvoldoende gefrankeerde brieven worden geweigerd.

UM. — You can write to all these people at following adres: c/o Unione Cinematografica Italian, 51, Viale Monforte, Roma (Italia). (U kunt al deze artisten schrijven aan volgend adres).

JOANNA FOBSTFB. — Abonnement is in orde.

STALEN ABM. — 1° Re zoogezegde verloo-ving van Charlie Chaplin met Pola Negri was slechts eene reuzenreciame der Paramount voor deze laatste.

2° De hoofdrol in Kean wordt vertolkt door Ivan Mosjoukine.

MIBEILLE. — 1° Sandra Milowanoff, in de

Fransche taal te schrijven; qdres: 10, rue Merlin de Thionville, Suresnes.

2° Andrée Brabant, in de Fransche taal te schrijven adres: 4, rue Marbeuf, Paris.

3° Zenden hunne photo tegen eene vergoeding van 2 frank.

C. A. W. H. — 1° Viola Dana, adres: c/o Metro Studios, 1025, Lilian Way, Los Angeles (Cal.) U.-S. A.

2° Doroty Dalton, adres: Paramount Studios, 6284, Selma Avenue Hollywood (Cal.) U.-S. A.

3° Charles Ray, adres: 1425, Fleming Street, Los Angeles (Cal.) U.-S. A.

WALLY. — In België zult u meilijk dergelijk adres vinden; wendt u eens tot het volgende: Standard House. Huidevetterstraat. Antwerpen.

VLOEITBEBGH, OUDE-GOD. -=- 1» De hoofdvertolkers van De Beiaard van Middernacht waren: Lois Stuart, Erie Barcley en Maggie Therry.

2° Jlarlod Lloyd is in de Engelsche taal te schrijven, adres: 369, South Hoover Street, Los Angeles (Cal.) U.-S. A.

3° Malcolm Mac Gregor is in de Engelsche taal te schrijven voornaamste film: All the

« KINEMAWERELD »

Brothers were ralliant. Adres: c/o Metro Studios, 1025, Lilian Way, Los Angeles (Cal.) U.-S. A.

CAPLKE. — 1° De namen dier twee artisten zijn niet medegedeeld geworden, wel kunnen we u zeggen dat zij van Deensche nationaliteit zijn.

2° Hoot Gibson is in 1892 te Tekamoh (Nebraska) geboren, adres: Universal Studios, Universal City (Cal.) U.-S. A.

3° Onze roman De lotgevallen eene Film-speelster is geene roman, doch eene ware gebeurtenis. Om zekere redenen moet de naam der heldin geheim gehouden worden.

MABGOT. — 1° Gloria Swanson, adres: Paramount Studios, 6284, Selma Avenue, Hollywood (Cal.) U.-S. A; in de Engelsche taal te schrijven

2° Agnès Ayres, zelfde adres als voor Gloria Swanson.

3° Conrad Nagel, in de Engelsche taal te chrijven, adres: 1846, Cheroke Avenue, Los Angeles (Cal.) U.-S. A.

N.-B. — Gelieve te noteeren dat het port voor brieven 25 centiemen is, daar de uwe te weinig gefrankeerd was, hebben wij strafport moeten betalen.

ALICE PAVOU. — De Vervloekte Stad, rolver-deeling: Kleine David (Bunny Graner), Eben (Warren Krech), Betty Gibbs (Jane Thomas), Harry Adams iHarry Benkam), De Rechter (Edward Denison), zijne vrouw (Grace Barton), David Adams (Rayomnd Bloomer), zijne vrouw (Nina Casavant).

N.-B. — Besten dank voor uwe mooie teeke-ning, zij heeft reeds de andere in onze verzameling vervoegd.

TUBMAC. — Lilian Gish is in de Engelsche taal te schrijven, u kunt binnen de maand antwoord hebben; adres: Inspiration Pictures, 5ê5, 5th Avenue, New-York-City (U.-S. A.).

ALTIJD EVEN ZWAK. — 1° De eerste filmen die Douglas Fairbanks draaide waren cowboy-banden en die zijn hier reeds over veel jaren afgerold.

2» Luciano Albertino en Eddie Polo, adres: c/o Universal Studios, Universal Caity (Cal.) U.-S. A.

MODISTJE. — 1° Priscilla Dean, adres: Universal Studios, Universal City (Cal.) U.-S. A.

2» Viola Dana, adres: Metro Studios, 1025, Lilian Way, Los Angeles (Cal.) U.-S. A.

3° Lilian Gisch, zie adres an Turmac.

N.-B. — Naar het schijnt moet u het nichtje zijn van een onïier medewerkers, tevens persoonlijk vriend van ondergeteekende, welnu proficiat!

GOPPIE. — 1° Vroeger bezat William S. Hart een eigen studio, nu draait hij in een vleugel van het Paramount Studio te Hollywood.

2» Douglas Fairbanks is op 23 Mei 1883 geboren.

3» In België is er maar een studio die naam waardig,, n.l. dit der Belgo Film Company, en gelegen te MachcTen bij Vilvoorden.

HABBY SINGELTON. — 1° Charles Ray,*zie adres antwoord aan C. A. W. H.

8° Herbert Rawlinson, adres: Lambs Club, New-York-City (U.-S. A.).

3« Agnès Ayres, zie adres antwoord aan Margot

TEDDY. — Douglas Fairbanks zendt gratis de hem gevraqgd photo; u kunt hem hiervoor b.v. schrijven dat u een groot bewonderaar zijt

van zijn prachtig spel; voornaamste filmen: The Mark of Zoro, Bobin Hood, The Three Musketers. Adres: Hollywood (Cal.) U.-S. A.

EVA. — 1° Rudolph Valentino vraagt doorgaans 25 Amerikaansche centen voor de hem gevraagde photo, dit bedrag is een kwaart dollar wat aan den huidigen wisselkoers ongeveer 5.75 fr. maakt.

2° De meeste Fransche artisten vragen fr. 2 voor de hen gevraagde photo.

3° Asta Nielsen, adres: Hotel Esplanade, Bel-lenestrasse, 16-18, Berlin W. 9. Best doet u haar eenige milliarden marken op te zenden.

FBOU-FBOU. — 1° Wallace Reid is reeds meer dan een jaar dood.

2° In welke film hebt v die artist zien spelen?

3° Door gebrek aan ondernemingsgeest.

NOBMAN KEBBY. — Aan uwe vriendelijke inzendingen beleven we telkens een paar aangename oogenblikken. Dergelijke stijl wordt in Lokeren zeel veel gebezigd. Maar gelieve te noteeren dat een brief voor België 25 centiemen zegel behoeft, voor uw laatste schrijven hebben we strafport moeten betalen.

HAGJI. — 1° Vera Steadman, der Christie Comedies, is rond de 25 jaar oud.

2° Die artiste is Claire Adams, rond de 25 jaar oud; adres: 485, Rugby Road, Brooklyn, N.-*. (U.-S. A.).

3° Zullen het aan den leider der bevoegde rubriek voorstellen.

HALEWYN. — U kunt u eens wenden tot de Belga Film, 34, Barthelemylaan, te Brussel; overigens kunt u ons die photo opzenden en zullen ze noteeren.

AT.BEBT. — 1° Herbert Rawlinson, zie adres antwoord aan Harry Singelton.

2° Margaretha Fisher, adres: c/o 6015, Hollywood Boulvard, Hollywood (Cal.) U.-S. A.

3° Wallace Beery, adres: 1346, Harper Avenu e, Los Angeles (Cal.)

SOLLESTEB MASCBOE. — 1« De naam van die artist is niet medegedeeld geworden.

2° Richard Talmadge, adres: c/o 6015, Hollywood Boulvard, Hollywood (Cal.) U.-S. A.; denkelijk worden deze filmen door de firma Gaumont verhuurd.

3° Is reeds sinds een paar jaar aan de film.

COG.UE. — 1° Forrest Stanley is rond de 35 jaar oud, meet lm. 75, heeft bruine oogen en bruin haar; adres: c/o Paramount Studios, 6284, Salma Avenue, Hollywood (Cal.) U.-S. A.

2° Conway Tearle is gehuwd met Adele uow-land; adres: Friars Club, New-York-City (U.-S. A.).

TVBAEBT. — 1° Ann Lyttle, adres: c/o tjlo, Hollywod Boulvard, Hollywood (Cal.) U.-S. A.

2° Doris May, adres: Ince Studio, Culver

3° Dolly Davis, adres: 6S, rue Laugier, Paris. City (Cal.) U.-S. A.

JOHN WAUDEN. — 1° De hoofdvertolkers van De Liefd.ebeker waren Madge Bellamy en Hobart Hoswarth.

2» Bebe Daniels is in 1901 geboren, is nog niet gehuwd geweest; adres: Realart Studios, Occidental Boulvard, Los Angeles (Cal.) U.-S. A.

3° Rolverdeeling niet gegeven.

AMEBICA. — 1° Lilian Gish: u kunt haar zelf hare photo vragen, die zij u volgaarne zal opzenden; zie adres antwoord aan Turmac.

2° Selznick Pictures Corporation, Fort Lee, New-Jersey (U.-S. A.).

NEMO.

N.-B. — Vragen om na Zondag toegekomen worden in het volgend nummer beantwoord.


PARAMOUNT siji Nieuwstraat, 48 BRUSSEL

Realart Film Filmregie van .... George Fawcett

ROLVERDEEL1NG:

Anna Victoria .... Constance Binney

Stefano IV ..v.... Vincent Coleman

Robert Trenoll .... Ruy Fernandez

E kleine koningin Victoria Anna gaat in het huwelijk treden met koning Stefano IV. Tengevolge van een Staatsaanslag moet zij echter vluchten in gezelschap van haar trouwen dienaar, baron Cosaka, en beiden landen in Amerika aan. De huwelijksplechtigheid is dus natuurlijk voor onbepaal-den tijd uitgesteld.

Te New-York maakt zij kennis met Robert Trenoll, bestuurder eener kon-servenfabriek. Deze is echter verloofd met de dochter van zijn patroon die echter van niets anders droomt dan eens een

Europeesch edelman te kunnen huwen.

Een maand later zet Stefano IV te New-York voet aan wal.

De gebeurtenissen volgen elkaar bliksemsnel op. De koning zal huwen met de romantisch aangelegde dochter van Robert’s patroon en de bestuurder der konservenfabriek wordt in den echt ver-eenigd met de lieve koningin Victoria Anna. (

€ KINEIWAWERELD » _ _

De Kleine Koningin

(PETITE REINE)

KINEMAWERELD »

KINEMANIEUWSJES

ENKEL HUN VOETEN. — Twaalf figuranten waren ontmoedigd wanneer zij dachten zich op een genomen film te zien. Het eenige wat zij in die film te doen hadden was voor een venster op en neer te wandelen, een venster van een restaurant dat lager gelegen was; men wilde alleenlijk hun voeten hebben. Men kan goed begrijpen dat zij mistroostig waren.

EEN ANDER TOONEELSUCCES OP HET DOEK. — Conway Tearle en Corinne Griffith zijn aangewezen om in « Lilies of the Field », voor de First National, de hoofdrollen te vertolken. Andere welbekende filmspelers welke er in optreden zijn Lew Cody, Phyllis Haver, Myrtle Stedman, Charlie Murray en Sylvia Breamer.

FILM-GEESTEN. — Om geesten op de film te brengen heeft men allerlei moeilijkheden te overwinnen. Daartoe moet men een bekwaam vakman zijn, dat wil zeggen: de operateur moet zijn werk tot in de puntjes kennen. In « The Knchanted Cottage » zal men zulke too-neelen kunnen bewonderen.

EEN NIEUWE FILM-ZIEKE. — Ditmaal is het Eileen Sedgwick welke het bed moet houden, tengevolge van een ongeval in een brand-tooneel. Zij vertolkt met William Desmond een episodenfilm voor Universal. Hadde de bestuurder, uit voorzorg, geen natte dekens bij de hand gehad en ware er geen cow-boy geweest die met gevaar van zijn leven Eileen Sedgwick wegdroeg, de lieve filmstar zou het tijdige met het eeuwige verwisseld hebben. Nu komt zij er van af met eenige brandwonden en het verlies van een gedeelte harer blonde krullen.

DE DIEF VAN BAGDAD... Met ongeduld wordt er uitgezien naar dezen band van Douglas Fairbanks. Wanneer men hem zien zal dan wordt men zeker en vast in zijn verbeelding heengevoerd in de sprookjes van Duizend en één Nacht. De tafereelen brengen u geheel en al onder den indruk van tooverachtige droombeelden.

NIEUWS VAN BABY PEGGY. — De kleine artiste werkt aan een band waarin zij drie honden en een pelikaan noodig heeft. Men is volop bezig het laatste dier te temmen.

EDNA PURVIANCE. — Deze lieve filmartiste is nogmaals door Charlie Chaplin uitgekozen om voor een nieuwe klucht mede te werken, dewelke, naar het schijnt, alle andere kluchten van hem overtreffen zal. De tooneelen spelen in het Groote Noord-Westen.

NA HET ONGEVAL... Renée Adoree is terug op dreef van haar automobielaccident. Op het oogenblik is zij weer in haar studio aan het werk. Gelukkig draagt zij geen lidteekens van haar diepe wonden.

DE PLANNEN VAN JACKIE... Het is nu besloten dat de kleine artiste enkel maar twee filmen per jaar zal voltooien. De rede daarvan is dat geschikte onderwerpen voor Jackie Coo-gan moeilijk te vinden zijn en daarom deze met veel zorg moeten gekozen worden. Ook nog, volgens vader Coogan, moet de jongen al zijn vermaken hebben als de andere kinderen

van zijn ouderdom, alsook zijn opvoeding die niet mag verwaarloosd worden, want die gaat voor alles.

EEN OPKOMENDE STAR... Eleanor Daniel, welke een veropenbaring is in de Fox Film « If Winter Comes », is afkomstig van Wales (Groot Brittanje). Langen tijd geleden verliet zij Llanelly, haar geboorteplaats, om in Amerika fortuin te zoeken. Eerst een figuranten-rolletje vervullende werd zij spoedig opgemerkt en nu verklaart Harry Millarde, welke de bovengenoemde film bestuurde, dat er in het jonge meisje een toekomende star schuilt. Haar volgende belangrijke rol zal zijn in « The Goveror’s Lady », een scenario bewerkt naar het stuk van David Belasco.

ALS CHINEESCH MEISJE... Het zal de eerste maal zijn dat de Japansche filmspeelster Tsuru Aoki, eehtgenoote van de welbekende acteur Sessue Hayakawa, op het witte scherm zal te zien zijn als een Chineesche. Dit is in de film « The Great Prince Shan », met Sessue in de titelrol. De vrouwelijke hoofdrol heeft Ivy Duke. Tsuru heeft de tweede rol.

IN INDIE... Carlyle Blackwell is op reis geweest in Indië, op zoek naar geschikte plaatsen voor zijn film « The Idol of Jallunga ». Alleen de buitenzichten zullen daar genomen worden en de andere in Engeland.

SCHRIJVER EN SPELER... Het is weinig geweten dat Claude Gillingwater welke men nu zien zal in een nieuwe film « Three Wise Fools », 25 eenakters op zijn actief heeft. Verschillende daarvan zijn opgevoerd in de music-hulls.

DE BALZAAL VAN DE LOUVRE... In de komende film van Norma Talmadge « Ashes of Vengeance » heeft er een galabal plaats in de Louvre. Om de dansers volgens de tradities de noodige passen te laten volbrengen heeft men Theodore Kosloff de leiding van het bal gegeven. De zaal van de Louvre in dezen band moet als bouw een meesterwerk zijn. Het geheel van de film zelf is op cinematografisch gebied een wonder.

AVONTUURLIJKE TOONEELEN... Een vulkaan in werking, een schipbreuk, een wervelwind en een gevecht tusschen een man en een haai zijn verschillende angstwekkende tooneelen welke men zal te zien krijgen in « Is Divorce a Failure? » Dit is een film met Leah Baird in de leidingrol.

MEER EN MEER gaan filmregisseurs hun productie’s maken in de streek waar de geschiedenis plaats heeft doch een uitzondering hierop is nu nog voor de Dorothy Dalton film « The Woman who Walked Alone ». Op een zeer groote uitgestrektheid land in Californie heeft men de straat gebouwd van een Afrikaan-sche' stad. Er is maar één enkele straat zoo lang dat het perspectief verbazend is. Men zal niet kunnen zeggen dat de Californische bergen in de verte deze niet zijn uit de Kaapkolonie.

INSEKTEN OP DE FILM. — De hüisvlieg, of beter huisplaag, zal nu ook eens haar « dag » hebben evenals de honden. Louis H. Tolhurst, de welbekende uitvinder en wijsgeer, maakt een serie insekten-filmen en zal alzoo op het witte doek brengen het leven n de gewoonte der hüisvlieg. Dit is de zevende serie; hij heeft, reeds voortgebraoht: de bie, de sninnekop, de vlinder, de mug, de rups en de mier.


CYRANO DE BERGERAC

naar Edm. Rostand, het meesterwerk der hedendaagsche Fransche kinematografie. Een buitengewoone film, rijk aan tooneelschikking en meesterlijk vertolkt. In één woord een der schoonste films van het seizoen.

Filmregie van .... Augusto Genina

Voortbrengst der Directori Associati Gedraaid in 1923 ROLVERDEELING:

Cyrano de Bergerac .. Pierre Magnier

Roxane .... Mlle Moglia

Christian .... Angelo Ferrari

Le Bret .... Schütz

Ragueneau .... Alex. Bernard

~p\ ENE der heerlijkste bladzijden uit pV het werk van Edmond Rostand is op het doek gebracht en verwezenlijkt naar al de eischen der hedendaagsche kinema-techniek.

Wie herinnert zich de naam Cyrano de Bergerac niet. In onze kinderjaren was die naam vereenzelvigd met tweegevechten, de man met de lange neus en om eene spottende opmerking aangaande zijn buitengewoon ontwikkeld lichaamsdeel, maar oogenblikkelijk zijn degen trok om de onderstane hoon in het bloed uit te -Cvisschen.

Dit is Cyrano oppervlakkig. Maar Cyrano had een gouden hart, een hart dat voor liefde vatbaar was en dat zijn leven voor het beminde voorwerp zou willen geven zonder eenig nadenken.

En het zijn die tooneelen welke in deze film zoo bizonderlijk aangrijpend zijn wèergegeven. Twee der voornaamste rollen zijn in handen van Italiaansche filmkunstenaars. En in hunne vertolking kan men goed aanzien dat hun zuidelijk temperament toch steeds de bovenhanc houdt.

Cyrano is een band die in Frankrijk als een der besten van 1923 staat aangeschreven en overal waar hij vertoond is geworden werd het een ware stormloop. Een dergelijk succes pleit voor zichzelf en zegt reeds meer dan gansche boek-deelen. Ook de vertooningen ervan te Brussel waren een waar succes.

Film van het huis C. PETIT, Brussel


< K IN EMA WERELD

VRUEIIÜBUUN

Onder deze rubriek mag eenieder, ender deknaam, zijn opinie, de klne-ma aanbelangend, uitdrukken. De Inzenders moeten nochtans hun naarr en adres doen kennen op ons bureel en blijven verantwoordelijk voor hel Ingezondene. De hoofdredaktle behoudt zloh eohter het reoht van opname of weigering voor.

CHANGEMENT DE DECOR.

Het tooneel op het witte doek verbeeldt een tuin, met groenende boomen en keurige bloemen.

Te midden van dit tafereeltje staat een man, cuit tijdverdrijf, geloof ik, want hij heeft een deerlijke villa), boomen snoeiend.

Eensklaps, als door de hand van een machtigen toovenaar aangeraakt, verdwijnt het décor.

Over dit eerste tooneeltje rolt (letterlijk) een ander hoftooneeltje, de dochter van den man, äie uit tijdverdrijf boomen snoeit, voorstel-tende.

Het lijkt wel of het één doek, steeds ontrollende, over het andere wordt heengetrokken.

En daarmee is de figuurlijke uitdrukking in onze letterkunde: Voor onze oogen ontrolt zich... het schouwspel... of het panorama..., verordeeld om te verdwijnen.

In den beginne is het wel leuk het een décor «ver liet andere te zien schuiven. Stilaan bij voortdurende herhalingen, wordt die tooneel-antrolling wel wat hinderlijk en vervelend.

Het werkt storend op de verbeelding en soms lijdt de verwezenlijking van de rolprent er wel wat onder.

Een- of tweemaal herhaald in een film, vind ik het ten zeerste voordeelig en opmerkenswaardig als handige truk van fotografie.

Evenwel, bij voortdurend gebruik van dit rollend décor krijgt de film een expressionistisch karakter en houdt natuurlijk geen evenwicht met de aktie in het stuk.

Om de stemming van een film niet te storen is de stilaan verkleinende en dan weer terug vsrgrootende Iris-opening bij het afwisselen van de tafereelen te verkiezen.

Doch nog vóór de Iris-opening wil ik de in-eenvloeiïng van twee verschillende opnamen, waarin langzaam het een verzwind om voor het laatste plaat te maken, aanstippen.

Het doelwit, een tooneelwisseling, die -zoo weinig mogelijk de atmosfeer van het stuk fcreekt, is naar mijn meening het dichtst benaderd door het laatste middel van tooneelschik-kiag: de overdruk van twee opnamen.

HA VELAAR.

S. B. — Ik hoop dat Vlaamschgezinde taalminnaars in mijn weinig Nederlandschen titel geen aanstoot zullen vinden. Tk beloof ernstig beterschap voor een volgende maal!...

HET GENIETEN VAN FILMEN.

Hebt gij nog niet opgemerkt, dat sommige personen een film als leeliik bestempelen, terwijl het meerendeel der kinemabezoekers het eens Is over de uitmuntendheid van dien band Î

Is het dan niet spijtig voor die eersten, niet te kunnen deelen in het genot waarover anderen zoo opgestegen zijn? Zijn ze niet te beklagen?

En het zijn nog wel kunstfilmen die gewoonlijk niet in hun smaak vallen; want cow-boy-filmen of andere opvoeringen, overladen met gevaarvolle toeren vallen als van zelf in hun smaak. En wil ik u eens zeggen waarom? Wel, omdat zij er de kunst, het schoone, niet uit kunnen halen, omdat ze niet weten waar het te vinden en hoe het te vinden.

Het eerste waarop gelet dient om degelijk te genieten: is een goede plaats in de zaal, d.w.z. dat men gemakkelijk moet neerzitten en gemakkelijk en duidelijk zien (niet weggedoken achter een dikke persoon, een pilaar of iets dergelijks). Hebt gij een slechte plaats, dan verliest de film in uw oogen, minstens de helft van zijn waarde. Aldus rustig in den leunstoel gezeten, oog en oor gespitst, kan u letterlijk niets ontsnappen.

Nemen we aan dat we een vertooning bijwonen. ,

Langzaam sterven de gesprekken der toeschouwers uit onder den invloed van de muziek. Een voor één ontrollen zich de tooneelen voor ons. Zachtjes aan geraakt de werkelijke filmminnaar onder den invloed van het beeld, want hem ontsnapt niets. Hii leeft nm zoo te zeggen mee: want de sierlijke gebaren der akteurs, hunne fijne gelaatsuitdrukkingen, hun lenige gang. vervolgens de plaats, de keurige omgeving en den kunstig weergegeven tijd trekken zijn aandacht. Dit alles te samen versmelt zich dan in ziin binnenste tot één geheel, waarin hij meeleeft en meevoelt. Voor hem is de inhoud van het stuk maar bijzaak: het zijn de gracie, de sierlijkheid, het gevoel, de pracht, het kontrast, het spel die hij in 't oog houdt, die hem hoeien en die hem aldus doen genieten. Krijgt hii dan nog een mélodieuse, aangepaste muziek te hooren, dan wordt de kroon op het werk gezet. AMICITIA.

HET PARADIJS DER C1NEMALIEFHERRERS.

LUXEMBURG,

Geen enkele Luxemburgsohe cinema die zich zelf een beetje eerbiedigt begint in theorie voor half negen en in nraktijk voor negen uur. De vertooning is regelmatig te half twaalf gedaan, waarom juist te half twaalf en niet te elf uur zooals' dat in de scheldestad en elders het geval is, zal waarschijnlijk nooit aan het licht komen. Een vriend van me edhter, die uitstekend on de hoogte is van de gfeest die onze buren bezielt verzekerde me dat het sluitingsuur speciaal zoo was geregeld omdat, de laatste tram te elf uur twintig aan de statie vertrekt. On die wijze is al de hoop die ge nog zoudt hebben om den tram te kunnën krügen en niet te voet naar huis t,p moeten slobberen voor goed den kon ingedrukt! 't, Ts dan ook een heel gewoon verso, hiinsel rond twaalf uur 's avonds heele karavanen slachtoffers der wreede cinema bestuurders eenige kilometer ver te voet te zien afleggen. De beste plaatsen kosten in een gewonen huis-, tuin- of keukencinema 5 fr., maar ge ziit dan ook heel gemakkeliik genlaatst op stoelen die zoodanig zijn geschikt dat u veel meer gelegenheid heht de hoedanigheid van een hoogvormige hoed te onderzoeken, een fraai naradis te bewonderen of dergeliike din-gens in denzeifden aard dan wel u met den film bezig te houden, idem voor de plaatsen van 4 fr. Van 2,75 fr. ofte 55 sous gaat het nog tamelijk goed, alhoewel ge natuurlijk niet al de

< KINEMAWERELD ï

gemakken kunt genieten van de 5 fr. plaatsen. Toch zorgt de alles voorziende directie er voor u zóó dicht bij het scherm te zetten dat g’uw moeder niet meer uit uw vader zoudt kennen als die u op dat oogenblik moesten worden voorgesteld. Over de plaatsen van 2 fr. wil ik geen details geven omdat ik niet van plan ben « Tooneelwereld » met een gruwelroman te voorzien. Verder kan men het « gros » der bestuurders niet genoeg dank wijten het rooken niet te hebben verboden, een feit waardoor ze blijk hebben gegeven van een groote quantiteit menschenkennis. Niet alleen wordt er nu niet gerookt maar ’t komt zelfs niet bij de grootste schoorsteenpijp op een sigaar aan te steken. De programma’s zijn opgesteld met een nauwkeurigheid die eerder twijfelachtig is en waartoe de opsteller het beste van zijn kennis schijnt te hebben gegeven, getuige het volgende voorbeeld.

Twee der grootste Amerikaansche successen van het seizoen:

I. Die Kleine von Whitechapel.

IL La Glorieuse aventure.

Zelfs 'n Laplander die nog in de bussel zit weet dat beide Engelsche filmen zijn, een Luxemburger echter schijnt daar echter niet het minst van te weten en bekommert er zich ook bijzonder weinig om. Alle banden zijn daar Amerikaansche banden. WALLY.

ANTWERPEN'S STUDIO.

ik wil ook nog even mijn nederig gedacht voegen bij al dat er in Vrije Tribuun reeds gezegd is. over Antwerpen’s Studio.

Ik ben er in ’t geheel niet tegen dat Antwerpen in roem en voorspoed zou toenemen, en ben ook van gedacht dat een studio, als dit tenminste uitgebreid en belangrijk genoeg was, er veel zou toe bijdragen om van genoemde stad meer te maken dan wat ze tot hiertoe is geweest. Toch meen ik dat over deze kwestie niet zoo heel licht mag heengegaan worden.

Geldgebrek schijnt wel de meesten te weerhouden hun ideaal tot werkelijkheid te brengen. Ik geef toe, dat men met geld er wel zou toe komen filmen te maken, maar die filmen moeten op de markt gebracht worden, moeten verkocht, verhuurd en vertoond worden. Dit alles zou in ’t begin misschien wel gaan, indien elke film voorafgegaan werd door de noodige reklame. Maar u moet weten beste Tribunisten (om Havelanrs woord te gebruiken) dat het pu-blieg gewoon is aan stukken als « De Sheik, Het Paradijs van een Gek, De Vier Ruiters van den Apocalypsus, Maman, Fen Martelares », en nog veel andere « buitereeksfilmen en snper-producties ». zoodat het niet zou tevreden zijn met het, geknoei van een studio dat, pas ontstaat,. fik. tenminste, heb niet genoeg vaderlandsliefde in me, om een Belgische film te bewonderen als hij slechts is!)

U zult zeggen, geknoei? Maar wij kunnen toch wat Frankrijk, Amerika, Engeland en anderen kunnen! Ja. Maar al die landen zijn reeds vroeger begonnen, en al de tijd. die wij noodig hadden om wakker te worden, hebben zij weten te gebruiken, en zou dus door ons moeten ingehaald worden.

Daarbij « on n’est jamais prophète en son pays » en dat is waar ook. Denkt gij. beste lezers, dat al die vurige, jonge rinemabezoe-kers hun Cow-boys zouden afsfaan voor stille tooneelties uit, het, oude Rrugee? Ook zou Brugge’s schilderachtige boekies-voorraad ran uitgeput zijn, en zouden wij ons genoodzaakt zien twee maal hetzelfde te moeten vertoonen!

Er is nog een middel: onze filmen uitleveren

aan het buitenland. Maar... als men in het Buitenland een Brugge noodig heeft, dan bouwt men dat Brugge, en nog wel naar zijn zin en volgens de vereischten van het scenario.

Ik zeg niet, dat een studio in Antwerpen niet zou kunnen bestaan. Jawel. Maar er zou met vele moeilijkheden te kampen vallen.

Ook geloof ik dat de meesten onder ons het « Antwerpens studio-vraagstuk » wat al te licht hebben opgevat, en velen er meer een gelegenheid hebben in gezien om zelf ook eens aan filmen te doen. JOHANNA FORSTER.

OVER IETS EN NOG WAT ANDERS.

’t Gesprek ging over filipartisten of eigenlijk over Mary Philbin. Ik had het over haar soms zoo droevige oogen, er ging iets pijnlijks, iets weemoedigs van uit en in haar geluk straalde ze van heerlijkheid. Och, zegde men toen, dat is geen kunst meer voor hem (b.v. de rol van Mary P. in M. G. R.) zoo iets kan iedereen draaien. Dat het voor verschillende geen kunst meer is geloof ik wel, doch of ieder geschikt is voor dergelijke filmen dat geloof ik niet; neem b.v. Lucy Doraine; is zij de persoon voor M. G. R.? « Neen. » Voor haar is de listige en verleidelijke rol beter geschikt. Bedenk maar eens haar minachtende glimlach alsook haar verwaande blik. Voor Lila Lee is het ook de echte rol niet. Voor Mary Pickford zijn de lieve bahoisel-rol-len weggelegd. De eenige persoon die ik er geschikt voor vind is de lieve Lilian Gish; denk eens aan de droefheid in haar spel, alsook aan haar geluk; die lieve Lilian, ook zij is in haar dramatische rollen schitterend en ik beschouw haar als een der beste in zulke rollen ( of ben ik mis). Ik vraag ook het oordeel van andere misschien zou Heer Havelaar me wel eens zijn oordeel kunnen zeggen. Ik richt de vraag tot l) als bewijs dat ik niet meer boos ben. En ben ik diegene die U pijnigde fnog erger dan die stomp). « Arme Heer Havelaar », ik vraag U werkelijk vergeving zóó had ik het niet bedoeld hoor! Ik heb waarlijk medelijden met U. Enkel uit medelijden neem ik Uw vredesaanbod aan. ' HAD JE ME MAAR

PHOTOHOEKJS

De Lezeressen en Lezers welke een photo van een fllmartist (e) ontvingen, gelieven ons mede te deelen:

1* na hoeveel tijd zij deze ontvingen;

2” gratis of niet;

3* het formaat der photo.

Deze Inlichtingen worden onder deze rubriek Ingelascht en zijn alzoo van groot nut voor eenieder die Insgelijks aan die artist (e) zouden gesohreven hebben.

ALTTJD EVEN ZWAK ontving gratis de phot* van William Farnum, formaat 16x22, na ( weken.

LOULOU ontving gratis de photo van: Blanche Montel, na 6 dagen; Sandra Milo-wanoff, na 6 dagen; Georges Biscot, na 12 dagen: Ginette Maddie, na 8 dagen; Betty Balfour in (in Squibs) na 25 dagen; Andrée Brabant, na 10 dagen (allen postkaartformaat). Mario Ausonia, formaat 11x16.1/2 na 20 dagen; Mae Murray, formaat 20 x 2o, na 27 dagen.


12

< KINEMAWERELD »

Het Eiland der Verloren Schepen

L’ILE DES NAVIRES PERDUS

Frank Howard .... Milton Sills

Detectief Jackson .. Frank Campeau

Dorothy Fairfax .... Anna Q. Nillson

Peter Forbes .... Walter Long

âLVORENS Mexico te verlaten, ter bestemming New-York, geeft Kapitein Clarke, gezagvoerder van het schip « Tibure, een diner aan eenige zijner vrienden. Tijdens het dessert spreekt men natuurlijk over allerlei zaken maar het meest over de zee waarscheepvaart. Een geheimzinnige macht leidt een wrak naar het zonderlinge kerkhof waarvan nooit iemand terugkeert om de juiste ligging te kunnen mede-deelen. Wat zeker is: duizenden van die schepen rusten daar in den eeuwigen slaap... »

Des anderendaags licht de « Tibure » het anker, aan boord hebbende, buiten de gewone bemanning, de lieve Dorothy Fairfax, dochter van den beroemden milliardair, alsook de bekende detectief Jackson welke, aan boeien geklonken, bij zich heeft Frank Howard, oud zeeop de kapitein de legende vertelt van het « Eiland der Verloren Schepen »... « Niemand zal de zeelieden van het gedacht kunnen afbrengen als zou dit eiland niet bestaan. Het is een vlottend eiland bestaande uit de wrakken van v'erloren schepen sinds het begin der

officier, ter dood veroordeeld onder beschuldiging zijn vrouw vermoord te hebben.

De reis zette zich goed in doch een storm brak los waarop zich in het schip een opening vertoonde waardoor het water binnenkwam. Na alle mogelijke

( KINEMAWERELD

moeite om de « Tibure » te redden en er geen kans toe ziende geeft Clarke bevel de boot te verlaten. Men redt zich in de sloepen doch... men vergeet drie wezens... ook zinkt het schip niet gansch maar blijft op de golven drijven. Na vijftien dagen zoo rond gedreven te hebben landt het wrak aan op het « Eiland der Verloren Schepen » alwaar het gedoemd is om eeuwig te blijven liggen. Naar deze sombere gevangenis zijn alzoo Dorothy Fairfax, Jackson en Frank Howard heengevoerd.

ste gedeelte der kolonisten roepen Frank als hoofd uit. Doch, steeds Forbes vree-zende besluit men naar een middel te zien om te kunnen ontvluchten.

Het wrak van een onderzeeër wordt nagezien dewelke Frank Howard kan zeevaardig maken. Na heldhaftige pogingen en avonturen worden zij eindelijk door een oorlogschip opgenomen.

Frank verneemt nu dat de ware moordenaar van ziin vrouw ontdekt is en hij openlijk in eere is hersteld. Hij kan nu zonder blozen voor Dorothy zijn armen

Op dit vlottende eiland treft men een gansche kolonie schipbreukelingen welke er onder de tirannie staan van den brutalen kapitein Forbes. Het reglement hier zegt dat elke nieuw aangekomen vrouw binnen de vier-en-twintig uren een echtgenoot moet nemen, waarop Forbes zich Dorothy toeëigent. Niemand durft hem weerstaan doch Frank, een energiek man, neemt de verdediging van het meisje en na een bloedig gevecht heeft hij Forbes overwonnen. Het grootopenen welker liefde hij reeds gewonnen

had door zijn moed en rechtschapenheid.

Het is een film van onschatbare waarde door de gevaren Welige de vertolkers geloopen hebben bij het opnemen der avontuurlijke tafereelen. Op geen posten heeft de filmmaatschappij gezien om alles zoo natuurlijk mogelijk weer te geven. Daarbij de hoofdrol, in handen Van Milton Sills, de lievelmgs-acleur, wil meer zeggen dan alle reklaam.

Film van het Huis G. DUMARTEAU

Ad If v' axlaan, 68 - PRUSSEL


< KINEMAWERELD »

Onze Ciné-Romans

De Lotgevallen eener Filmspeelster

Door ED. NEORG .

(15e vervolg en slot.)

Het verleden, welke ik nu eindelijk dood. waande, stond terug voor mij op.

Maar hoe kon ik nu toch zoo handelen, Annette? Jaloersch op u zijn, gij die in mij uw ideaal zaagt En toen was het dat ik besloot u dit alles te schrijven. Gij ziet, kleine lieve onschuldige Annette, hoe gij, door oip mijn weg te komen, een nieuw treurspel van mijn leven maakt.

Doch, ik wil u redden, redden van dien man die ik tegen wil en dank nog altoos bemin.

Het was meer dan een week later, te New-York, dat H... opnieuw over u sprak. Hij zag er bekommerd uit.

Nella » begon hij, gij herinnert u Annette Wilkins, welke wij in Washington gezien hebben?::: Welnu dit meisje wil filmspeelster worden. Ik dacht zoo, dat wij haar hier bij ons konden plaatsen. Ik ben zeker dat er iets in zit. »

« Ik geloof het ook » antwoorde ik. « Waarom *oudt gij haar niet bij ons brengen? »

Hij aarzelde.

« Ziehier de moeilijkheid: Die man... in dit studio... waar gij werktet vóór gij hier kwaamt... » Ik voelde het bloed naar het hoofd stijgen. Ik keek hem scherp aan.

« De man in het studio waar ik werkte voor ik hier kwam? » herhaalde ik langzaam. « Het is toch niet... »

« Wat bedoelt ge?... Zeg me spoedig alles! »

« Zij zijn met elkaar verloofd... Hij heeft haar beloofd te huwen. Maar ieder kent hem. Daarom wilde ik haar liier hebben. Haar weghebben van hem voor het te laat is. »

Ik stond als aan den grond genageld. Ik tracht mij kalm te houden.

« Haar hier brengen, opdat die man haar hier alle dagen zou komen bezoeken?... Neen, dit wil ik niet... of liever... laat mij er over nadenken... »

« Zeer goed, Nella. Wij hebben al de tijd, Annette gaat nu voor eenige maanden op reis. Doch, herinner u dat haar vader een vriend van me is. Ik vraag u enkel ook daarover na te denken. » H... ging he>en.

De vrede, welke over mij gekomen was, was een valsche vrede. Het was evenals het groen, groeiende op den rand van een krater.

Een briefje aan H... latende liet ik mij naar huis rijden; ik liet hem weten dat ik hoofdpijn had en dien dag niet werken zou.

Ecus tehuis gaf ik mijn werkmeisje verlof voor een paar dagen; ik wilde alleen zijn. Ik wilde mij overleveren aan een razende jaloezie; ja Annette ik was jaloersch op u!

Wanneer ik de deur hoorde sluiten -wierp ik mijn hoed af.Met dit te doen raakte ik een kostbare bloe-menvaas, vaas, welke H... mij ten geschenke gegeven had. Met groot geluid kwam zij op den vloer terecht en viel in duizend stukken. Dit vuurde mijn woede aan en weldra was er in de kamer geen enkel voorwerp meer dat nog eenige waarde had.

Dan kwam de reactie. Ik schaamde mij over mijn daad. Ik weende heete tranen en wierp mij in een zetel.

Langen tijd daarna was de nacht gevallen. Ik wankelde naar mijn slaapkamer. Slapen kon ik niet.

16 SEPTEMBER

Vandaag zag ik Roland en ik zegde tot mijzelf: Nu is het gedaan.

Het was een schoone Septemberdag. Ik ging zeer vroeg naar het studio. Het was 9 uur. Ik ging de ijzeren trap op, naar H’s bureel. Hij was natuurlijk reeds aan het werk.

« Oh, monsieur Ie Directeur! » lachtte ik, schijnbaar vroolijk. « Mag de eerbiedigste uwer dienaressen binnen treden? »

Hij glimlaehtte en antwoordde:

« Zooals mijn Koningin belieft. »

Ik kwam binnen en nam plaats.

« Gij ziet er zoo vergenoegd uit, Nella? > begon

hij-

Wij bezagen elkaar in diep nadenKen. Ik was hem zoo dankbaar.

« Mijn goede H..., gij zijt altoos zoo goed voor mij geweest. »

« Is het waar? » lachtte hij.

« Ja; maar nu vraag ik u mij een gunst toe te staan. »

« En dit is? »

« Laat ons het afgesproken tooneel nemen aan de oevers van de Hudson in plaats van aan de zee. »

« Oh, en waarom? »

« Omdat ik het verlang. »

Hij bezag mij nieuwsgierig.

« Toegestaan, natuurlijk... Maar, ge zijt zoo geheimzinnig, Nella. »

Ik stond op, ging naar de deur en keerde mij om:

« Ik wil kwaad vuur stoken, meester! »

En weg was ik.

Al mijn vroolijkheid verdween naarmate de morgen vorderde. De barometer mijner gedacht* daalde op: overtrokken.

Wij gingen per auto naar de aangeduide plaats. Ik zag dezelfde plaats weer waar ik met Roland zulke heerlijke oogenblikken had doorleefd. Ik staarde op het water en had nog eenmaal gelukkige droombeelden. Maar dan keerde alles terug in het donker.

Doch, wat er nu gebeurd was weet ik niet, maar niemand van ons gezelschap daagde op. Zonderling. Wij waren op het punt naar het studio terug te keeren toen plots een automobiel kwam aanrijden, en er iemand uitstapte. Het was Roland. Was dit een toeval? Hij kwam naar ons toe met uitgestrekte hand en riep lachende:

« Hella! Nella! »

H... staarde nem verbaasd aan. Maar ik? Ik stak hem mijn hand toe.

« Het verheugd mij u te zien » antwoordde ik, zonder eenige ontroering .in mijn stem. « Komt gij hier ook tooneelen opnemen? »

Meer antwoord gaf ik niet, mijn gedachten stonden elders. Die oogen welke ik vroeger zoo lief vond, stonden nu hard en gevoelloos. De mond stond in een wreede plooi. Ik zag hem nu zooals hij was.

« Zonderling dat wij deizelfde pla ts gekozen hebben, nietwaar, Mr H...? »

« Gij herinnert u toch Mr Welles? vroeg ik aan mijn geleider.

« Ik herinner hem maar al te wel » was dezes antwoord.

En wij vertrokken zonder nog verder naar hem

« Oh, Nella » zegde hij, « eindelijk mijn- geliefde Nella. »

« Ja, uwe geliefde Nella, herhaalde ik als In echo.

Dichter kwamen wij, tot onze lippen zich Op elkander drukten.

Geen duisternis meer. Licht! Overal licht! Eindelijk dan toch heb ik het zoo zeer verdiende geluk gevonden.

EINDE.

om te zien.

« Welnu, Nella » zegde H... in de auto, « ge zijt een wonderbaar meisje! »

« Was ik onvriendelijk? »

« Niet genoeg, sapperloot!... Ik denk nu wel dat hij er genoeg zal van hebben! »

Ik veranderde van gesprek, n Is Annette Wilkins reedä terug? »

« Neem haar op in het studio. »

H... bezag mij met onderzoekenden blik. Aan liet 6tudio gekomen zegde hij:

« Nella, beginnen wij nu klaarder te zien? »

Ik kan altoos nog maar niet begrijpen hoe gek ik van die Roland geweest was. Ik was feitelijk niet verliefd op den man maar op mijn ideaal van filmheld.

Dezen avond voel ik mij vrij. Dit, Annette, moet gij lezen. Ik hoop dat ge sterk genoeg zult zijn om dit te dragen. Ge ziet nu wat het koet om in filmland naar omhoog te geraken. Doch, kom naar het studio van H..., hij wil u met plezier op den weg helpen; hij is zoo goed... Vaarwel....

21 SEPTEMBER, (Naschrift).

Weer zat ik gebogen over mijn schrijftafel. Oh, ware ik een dichteres, wat zou ik een dicht maken, een dicht op bewondering en goedheid. Ik wist niet dat er op de aarde zooveel geluk bestond.

Ben ik liet waard?... Dit geschenk van liefde? Het was 8 uur dezen avond wanneer hij binnen kwam. Ik had zijn stap hoeren naderen. De bekende stap van II... Wanneer hij klopte riep ik:

« Binnen! »

Ik legde alles ter zijde .Ik zag hem aan. Diep blikten wij in eikaars oogen, zoo diep dat wij elkander verstonden.

« Nella » fluisterde hij, « laat ons niet langer wachten. »

Hij nam mijn hand welke hij vurig drukte. Ik bukte mij en zat daar plots op den grond nevens hem. Zijd arm omstrengelde mij en spoedig voelden wij elkaârs wangen.

In het volgend nummer

met CHARLES RAY

KINEMANIEUWSJES

MAY ALLISON, de kleine blonde filmdiva, komt zich met haar echtgenoot, Robert Ellis, te verzoenen op ’t oogenblik dat de rechter de echtscheiding ging uitspreken.

C ABLY LE BLACKWELL komt te scheiden van zijne vrouw Ruth Hartmann.

MBS BETH SULLY EVANS, de eerste echt-genoote van Douglas Fairbanks, komt te scheiden van haar tweeden man, de in Amerika goedgekende millionnair Jame Evans. Mrs Beth Sully verklaarde ter rechtszitting, dat zij sinds langen tijd van haar man gescheiden leefde en dat zij voor goed van hem wilde verlost zijn. Zij zal zich nu geheel en al wijden aan de opvoeding van haar zoon Douglas Fairbanks jr, waarvan zij eene even beroemde star wil maken als zijn vader. Douglas Jr heeft reeds een film gedraaid, voor Paramount, « Stephen Steps Out », maar deze laat nogal te wenschen over.

BEGINALD DENNY, die nauwelijks van het verschrikkelijke ongeluk hersteld is, komt het slachtoffer van een tweede te worden. Tijdens de opname van een filmtooneel kapsijsde de auto en de inzittenden, Reginald en zijne partenaire, Betty Dwyer, werden ernstig gewond,

OWEN MOOBE komt met zijn auto in een diep ravijn te vallen en is zwaar gekwetst naar het ziekenhuis van Los Angeles gevoerd.

NOG EEN FILMSTEB in ZIEKVERLOF. — Richard Barthelmess heeft een operatie ondergaan waardoor hij eenige dagen rust moet nemen.

Wilt gij het portret UWER GELIEFDE FILMSTERREN bezitten?

DE BESTE DER EGYPTISCHE SIGARETTEN


WANNEER GIJ HET WOORD

aan de deur van een Kinema ziet staan, treedt dan binnen en gij zijt zeker een aangenaam = oogenblik door te brengen.

Abonneert u op «Kinema- en Tooneel-wereid». Fr, 15 per half Jarr. Fr. 7.50 per drie maanden.

AAN DE HH. ADVERTEERDERS VAN WEEKBLADEN

Wensoht U een goede publiciteit, plaatat dan uw aankondigingen In « Kinema- en Tooneel-wereld ».

« Kinema- en Tooneelwereld » la het beate an meeat gelezen weekblad van België.

Kinema- en Tooneelwereld » is het officieel orgaan van het Nationaal Verbond der Vlaam-aohe Tooneelmaatschappijen, waarbij bijna al de tooneelkringen van het Vlaamache land zijn aangealoten. Het la alleen daardoor reeda het voornaamste famllleweekbtad van België.

Met oen aankondiging van slechts enkele lijnen In » Kinema- en Tooneelwereld », bereikt men meer dan met heele pages In andere weekbladen.

«KINEMA- EN TOONEELWERELD» WORDT DOOR HAAR AAN OEN AMEN INHOUD, van artikels van de beste en meest gekende schrijvers en letterkundigen van België, OVERAL GELEZEN.

Onze bureelen zijn open alle werkdagen van 9 tot 1 en van 3 tot 7 uur.

Korte Gasthuisstraat, 16, Antwerpen.

H ACKIN

Karthuizersstraat, 9A. — BRUSSEL

Biedt aan:

Vijt buitengewoone avontuurl jka film - drama’s met

Harry Cary

Drakk. « Noptaao », Stootiovwenrvcfti, 28, Antw


POUR AVOIR UNE BIERE BONNE ET SAINE

Adressez-vous à la Drasserie

HQMBEECK

BER CHEM - Tel. 5210

HABILLEZ

VOS

ENFANTS

BRITANNIA

17, Longue rue d’Argile

Maison BERTH

106, rue de l’Eglise, 106

WWW

FO U FUR U FLES

Arrangements — Réparations Conservation de fourrures

Prix avantageux

Travail soigné

La Faiii'IiHiht eénérale Aulomuliile

12, rue Van Ertborn

Tel. 2921 ANVERS Tel. 2921

Agence pour la Province d’Anvers du Vrai "FERODO"

Agence pour Anvers des Roulements à billes S. K. F.

Agence générale pour la Belgique du Diamond et Noble’s Polish

La seule maison de la place fournissant aux garages aux prix de gros

Champ

EXECUTION

RAPIDE ET

SOIGNEE

6 ANVERS

OUVRAGES DE DAMES

OUVRAGES DESSINÉS

LAINES, SOIES, COTONS. COUVRE-LITS, NAPPES, STORES, BONNETTERIE A LA MAIN, DENTELLES, JUMPERS

MAISON EMMA

H V\I)WKUKE

51 WOL, ZIJDE, KATOEN, BEDSPREIEN, TAFEL-jjj KLEEDEREN, STORES, KANTEN, HANDBREIOOED,

S JUMPERS

Anvers, Rue Vondelstraat, 15, Antwerpen ci

GARNITURES

POUR

Fumoirs, Salons, Boudoirs Chambres à coucher Verandah Fauteuils - Club

11, Longue rue du Vanneau

(près du parc)

ülmillir.•>lil|(||(llllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIII!il

MEUBLES

I Les plus grands Magasins en Belgique s

9 Longue rue des Claires 9

(près Meir)

jrand choix de garnitures. 200 salles à manger, I

I chambres à coucher, salons! cuisines, verandah's, | I bureaux, literies, chaises-longues, etc. etc. |

.liaison Américaine

Meilleur marché qu'ailleurs 1 Ouvert tous les jours jusqu’à 8 h. f. g Magasin fermé |

iTiiiiifiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiuiiMiiiiiiiiiiiiiiiAiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

§| Autos pour Cérémonies, Mariages, Baptêmes

et Fêtes

Garage J, & H. DEHU

Téléphone 3107

42, Canal des Brasseurs - ANVERS VOYAGES A L’ÉTRANGER - EXCURSIONS PRIX A FORFAIT

11 QisvyesywoL* VL vevvvuQeiet

C EH ÊÊSrc STR A ATeO

BRODERIES

DESSINS MODERNES

PERLAGES, BOUTONS, POINTSCLAIRS. PLISSAGE

MM" RYCKAERT

RUE RUBENS, 17, ANVERS

TRAVAIL SOIGNÉ ET RAPIDE

.. EAGELSCH HOEDENMAGAZ1JN..

VONDELSTR., S9

CAUS

'nabij St. Jansplaats)

De laatste nieuwigheden in Vilten Hoeden

PUine leus

Ziet Ztalae


ROYAL -

CINEMA

i Z<2 Revanche de Garrison

l,p grand |irix de Melville se |(Oursuil au Relmonl Park à New-York. Le jockey Garrison, montant le cheval favori, est victime dos agissements de l’en-Iraîneur (irimmins. Il perd ainsi la course annuelle qu'il aurait dù gagner sans effort. Il esl disqualifie.

Suzy Sestia, fille d’un grand éleveur de Kentucky, a assisté à la course. Son instinct féminin l’avertit que Billy est innocent. Mlle lui exprime toute sa sympathie, lui passe sa carte de visite en lui disant quelle pourrait lui procurer un emploi. En rehtrant chez lui il est attaqué par des automobilistes qui avaient misé de fortes sommes sur son cheval, el l’insultent. Il se hat avec eux; ils le mellenl si mal en point qu'ils l'abandonnent sur la route. Lorsqu’il reprend connaissance il a complètement perdu la mémoire. Nous le retrouvons plus tard dans le paie n’ayant plus rien que la carte de visite de Suzy. Se rendant chez elle, elle le recommande à leur entraîneur qui l’engage sous le nom de Billy Gordon. Ses qualitéés d’excellent cavalier le font vite monter en grade et il devra conduire Bogue, cheval que le colonel Desha va faire courir au Derby de Kentucky, à la victoire. Les agissements malhonnêtes de Grimmins ne se terminent pas avec la disgrâce de Billy au Belmonl-Park. Sous prétexte de chercher son fils, il soutire â.ooo dollars à la mère de Billy. Avec cet argent il achète un cheval qu'il fait inscrire pour le Derby. Mais il sait que si Bogue court, son cheval à lui perd toute chance de succès. Aussi se rend-il .à Kentucky dans le but d’estropier Bogue, el quelle n'est pas sa surprise de retrouver Billy Garrison dans cet endroit. Il lui fait des propositions, mais Billy refuse et raconte le tout au colonel. Celui-ci, furieux, le chasse.

Petit à petit la mémoire de Billy revient. Il retrouve la maison familiale vide. Une voisine lui raconte l’affaire des 5ooo dollars. Sa mère gagne sa vie on ne sait où! Après une dispute, Mme Grimmins, folle de jalousie, court chez les Desha et raconte tout ce qu’elle sait. N’ayant pu retrouver sa mère, Billy retourne en Kentucky et arrive juste à temps pour sauver le colonel. Il fait réhabiliter Billy et lui demande de monter Bogue au Derby. Les acolytes de Grimmins enlèvent Billy et mettent le feu à l’écurie. Mais Billy parvient à s’échapper, sauve Bogue el arrive à temps à la course pour gagner le Derby.

PROGRAMME du 9 au 13 MARS

PROGRAMMA van 9 tot 13 MAART

Le Pré aux Clercs .

(ouverture)

Chantilly

(Voyage)

Charley, l’Orphelin

Comédie en 2 parties

Samson et Dalila....

' (Bacchanale)

Hérold

C. S. Snëns

La Revanche de Garrison

Emouvant diame du tut f interprété par Jack P1CKFORD

Les Huguenots....Meyerbeer

(Fantaisie

La Revanche de Garrison

De Pré aux Clercs....

(Openingstuk)

I hantilly

Charley, de Wees

(Klucht in 2 deelen)

Samson et Dalila....

(Bacchanaal)

Hero Ul

. C. S. Sciëns

De Weerwraak van Garrison

Aangrijpend drama der paardenkoersen vertolkt door Jack PICKFORD

De Huguenoten....Meyereber

(Fantasie)

De Weerwraak van Garrison

Semaine Prochaine

Deux films à grand succès belle De schoone

Almirante manzini

dans

L’OMBRE

(DE SCHADUW)

Film d'art Kunstfim

Aanstaande Week

Twee groote succes-filmen

Harold Lockwood & Pauline Curley

dans in

Le Chauffeur demandé

(De gevraagde Autorenner)

Nouveau Vaudeville — Nieuw blijspel

Le Weerwraak van Garrison

De jockey Billy Garrison wordt, tijdens een paardenwedren, slachtoffer der kuiperijen van zijn gewetenloozen trainer Grimmins, en na een hevig gevecht met een groep koersspelers, die hem zijn z. g. oneerlijkheid naar het hoofd werpen, blijft hij voor dood liggen. Wanneer hij ontwaakt uit zijn bewusteloosheid, heeft- hij het verstand verloren. Eeoige weken later vindt men hem als een ellendige terug in een park Van New-Aork. Slechts iets heeft hij bewaard: het naamkaartje van Suzy Desha: degene die met haar vrouwelijk instinkt Begreep dat Billy onschuldig was en hem zelfs een betrekking aanbood. Niet hel oog op een belooning voeren eenige doolaars den ongelukkigen Billy naar de woonst der Desha’s. Billy wordt door Suzy opgenomenNmder een anderen naam, en na heel wat tribulaties wordt Billy de aangewezen jockey bij de befaamde Derby van Kentucky, voor het paard van Suzy’s vader: Itogge. j

Grimmins, van zijn kant, weet 5ooo dollars af te truggelen van Billy’s moeder, koopt er een paard mede dat hij laat inschrijven voor lxrven-genoemden Derby, vertrekt naar Kentucky om Bogge te verminken, dat anders zeker de eerste prijs zou wegkapen. Niet klein is zijn verrassing Billy daar te vinden. Grimmins wil Billy om-koopen,? 'aar deze weigert beslist en langzaam keert hij hem het geheugen terug. Door een arglistig spel van Suzy (met Grimmins’ vrouw in jaloerschheid op te drijven) bekent Mevrouw Grimmins de schurken-doening van haar man.

Billy weet anderzijds Snzy’s vader te redden van een moorddadigen aanslag van Grimmins, die voor niets achteruit deinst. Billy wordt in eer herstelt en zal nu, onder zijn eigen naam, op de Derby Rogge mennen. Grimmins en zijn vrouw, weer verzoend, steken het vuur aan den stal van Bogge en hun handlangers maken zich van Billy meester. Deze weet te ontsnappen, Rogge te redden, het den eersten prijs te doen behalen en... met Suzv het eeuwig liefdelied te zingen.

Imprimerie du Centre, 26, Rempart Kipdorp, Anvers,