Programme from 22 to 26 June 1924Booklet

Bron: FelixArchief nr. 1968#677

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.

Show the facsimiles of this programme booklet


N" 25

Vlaamsche Uitgave

74iss du PONT

EENE WONDERBARE VROUW”

Uitgave Kinema- en TooneelwereM

Korte Gasthuisstraat 16, Antwerpen.


Neal Dodd, The Padre of Hollywood,

& 4* “The Pastor of the Movies” 4i ü

V / OORZEKER, Mijne Heeren, de \/ verguizers van Hollywood heb-41 ben ongelijk. Ons stadje is bet waardigste en kalmste der geheele wereld en zijne inwoners, die allen min of meer rechtstreeks bij de kinema-nijver-heid betrokken zijn, zijn de werkers en vlijtige menschen.

» Men heeft ongelijk over Hollywood kwaad te vertellen, zooals men het zoo-wat overal in de States doet. Ik ken al de steden der Vereenigde-Staten en ik kan u vrij en vrank verklaren dat ik nooit zóóveel kinderen op de straat heb gezien als in deze van ons klein Hollywood. Bekijkt de schooluitgang rond vier uur s namiddags, is het dan geene groote vreugde vast te stellen dat wij te Hollywood nog vele kroostrijke gezinnen tellen? Ongetwijfeld bestaan er schurftige schapen overal, maar te Hollywood zijn er voorzeker minder dan ergens anders.

» De schandige faam welke men ten onrechte aan onze stad en hare inwoners gegeven heeft, doet mij veel pijn. Wat wilt gij er aan doen, de geheele wereld houdt zijne oogen op ons gericht en op al wat er ten onzent voorvalt! De geheele wereld stelt belang in hetgene wij doen, omdat al de bewoners van ons stadje gekend en verafgood worden, niet alleenlijk in Amerika, maar ook in Europa, Afrika, Azië, in een woord overal!

» Indien er in gelijk welk deel van de wereld eene andere stad bestond wier inwoners allen éénzelfde beroep uitoefenden, b.v. dit van kleermaker, apotheker, of wat gij ook wilt, dan zou de wereldpers hoegenaamd geen belang hechten aan de misdaden, diefstallen of schandalen die er zouden plaats grijpen, omdat het groote publiek aan deze zaken geen belang hecht;maar wanneer bij ongeluk een onzer actrices wegens overdreven snelheid door een policieman wordt aangehouden(Bebe Daniels — N. d. R.),

of een filmregisseur door een bandiet wordt vermoord (William Desmond Taylor — N. d. R.), dan babbelt en raast men er weken lang over! Maar indien er nu een apotheker of een kleermaker de droevige held van dit avontuur was, dan zou het niet eens in de dagbladen vermeld worden...

» Te Hollywood is dit niet hetzelfde. Het minste gebaar van de kleinste onzer stars wordt onmiddellijk van overgroot belang. Wanneer een inwoner van Buffalo, Boston of New-York zich voor zaken naar Hollywood moet begeven, bekijken hem al zijne vrienden, t zij met verbazing, ’t zij met afgunst, net alsof hij zich naar Sodoma of naar Gomorrha moest begeven!

» Ik ben sinds jaren te Hollywood, want ik koos hier verblijf, toen onze stad nog een heel klein dorpje was, langen tijd vóór het verschijnen der studios... De kinema-nijverheid heeft aan onze stad verbazend veel goeds berokkend. Vroeger telde het dorpje nauwelijks een honderdtal zielen: nu herbergt de stad meer dan honderdduizend inwoners!!! Ik aanschouw de kinema niet alleenlijk als een vermaak voor het publiek, maai ook als eene oprechte kunst. »

Alzoo sprak onlangs tot eene vergadering van Yankee-konf raters, de Eerwaarde Neal Dodd, de « Pastor of the Movies », die sinds eenige jaren tegelijkertijd dominee van Hollywood en vertolker van bijna al de rollen van gods-dienstbedienaars, welke in de Californi-nische studios gedraaide filmen voorkomen. Hij is geen akteur, maar wanneer er op ’t doek een baby moet gedoopt, of een paartje in de echtelijke banden moet « geklonken » worden, dan is de Pastor van de partij. Reeds meermaals gewerden hem belangrijke aanbiedingen om meer belangrijker rollen te vertolken, maar immer- weigerde hij. Hij stemt

FILM-REVUE

slechts toe om vóór het opname-appa-raat te verschijnen in die tooneelen waarin de tegenwoordigheid van een echt geestelijke onontbeerlijk is.

De Padre (de Spaansche naam van vader: in Californië, oud Spaansche provincie, wordt de taal van Cervantes neg zeer veel gesproken) is nog jong. Even over de dertig. Hij rookt Lucky strikes, eet hesp met eieren en rijdt auto. Dit is nu niet te verwonderen daar er in de Vereenigde-Staten een auto-bezitter is op de drie Staatsburgers, verhouding voornamelijk in de hand gewerkt door het op krediet koopen van een Fordje.

Hij is een der meest befaamde prediers der Unie en tevens de geestelijke raadgever van filmberoemdheden; desondanks is hij een ingetogen man.

Vroeger was hij dominee der Episcal Church van Petaluma, in Californië. Dit is de plaats vanwaar de meeste hennen komen en de Yankees noemen haar terecht de kiekenhoofdstad der wereld. Wat het staal is voor Pittsburg, de inma-kerij voor Chicago, zijn de witte leghorns voor Petaluma.En laat ons nu hier geene gevolgtrekkingen uit maken als zou de Padre zich meer aangetrokken gevoeld hebben door de hennen van... Hollywood, als door die van Petaluma...

Neen, de waarheid is dat de jonge geestelijke die hoenderkweekers van Petaluma verliet om de bediening van kapelaan te gaan waarnemen in de Marinekerk, op het Mare-Eiland, in de! 'aai van San Francisco.

Maar de administratieve sleur schijnt in Amerika al evenzeer de plak te zwaaien als hier en al spoedig kreeg Neal Dodd, die met modernere principes behebt was, het met hem aan den stok. Weldra lag hij met de regeerings-bureelen in konflikt.

Zekeren dag, dat hij bij zijn geestelijke superieur, de Bisschop van Los Angeles, op bezoek was, opperde hij hem zijn wensch om ergens te mogen preken. (Dit was hem in de Marinekerk niet opgelegd en aan een kollega voorbehouden) . De Bisschop toonde zich met den ijver van den jonge dominee zeer ingenomen, maar ongelukkiglijk had hij voor ’t oogenblik geene enkele reguliere kerk te begeven.

Maar dit kon de geestdrift van den aspirant-Padre niet afkoelen.

Met des Bisschop’s toestemming diende hij zijn ontslag in als marine-kapelaan en huurde een ledig winkelhuis, timmerde een altaar met voor twintig dollars hout, nagelde een twintigtal stoelen ineen en kreeg de twaalf voor het stichten eener nieuwe parochie vereischte menschen bijeen, en... op dreef was hij.

Geen enkele zijner parochianen waren film-menschen. En de gedachte om eens de geestelijke vader eener film-kolonie te zijn was zeker bij hem nooit opgekomen, daar er toen over de stille kunst in zijn dorpje nog geen sprake was.

De huurprijs voor de winkel was twee dollar per week, maar in het huurceel stond vermeld dat hij het huis mocht verlaten indien hij iets beters vond.

Kwam de stortvloed der « movies-nroducers ». Los Angeles, de landings-haven, Hollywood, Neal Dodd’s parochie, werd het arbeidsveld. En lang achter « iets beters » moest hij niet meer wachten. Al spoedig vond hij gelegenheid om zijn winkelhuis-kapel, mits eene niet te versmaden financieele vergoeding, aan een filmdirector af te staan die het als laboratorium voor het ontwikkelen zijner banden ging gebruiken. Want in de dominee schuilde ook de « businessman »!

Met geld, en met de hulp der kinema-menschen die hem hierin bereidwillig bijstonden, bouwde hij een nieuwe, ditmaal geene kapel, maar een grootsche tempel. De naam zijner parochie is « St. Marv of the Angels », naar de vroegere Spaansche naam van het gelicht dat nu Hollywood is geworden: » Puebla Nuestra Senora la Reina de Los Angeles » (de stad van O.-L.-Vrouw, de Koringin der Engelen). En al spoedig kwamen de giften.

Een rijke weduwe vermaakte hem zijn vermogen, wat de Padre toeliet zijn tempel rijkelijk te versieren.

Een ongehuwde farmer, wiens geweten denkelijk nogal beladen was, schonk de parochie, als boetedoening, een prachtig orgel.

En de kloostergemeente van Los Angeles zorgde voor de kerkelijke gewaden, terwijl de oud-kerkgangers der Marine-


FILM-REVUE

kerk van San Francisco het als eene eer aanschouwden voor het vaatwerk en de verdere benoodigdheden voor den kerke-lijken dienst te mogen zorgen.

Zijne bediening bracht hem natuurlijk mede zijne parochianen te gaan bezoeken en alzoo kwam hij onvermijdelijk in aanraking met de studios en de filmmenschen. Hij deelde de filmmagm-ten mede dat hij hun vriend wilde zijn, en zij antwoordden hem dat dit zeer lief van hem was, zeer vriendelijk en nog veel meer wonderbaar... maar... daarbij bleef het dan ook.

Maar Neal Dodd gaf geen moed verloren en bleef de filmers en de studios bezoeken.

Een zekeren dag kwam er hem eene kleine figurante haar nood klagen dat haar hart gebroken was. Hij vroeg haar naar de reden en zij vertelde hem dat hare verloving zoo juist werd verbroken. Neal Dodd hield eene zalvende toespraak en onze figurante ging getroost henen. Natuurlijk liep dit nieuwsje als een vuurtje rond.’s Anderendaags kwam er eene andere figurante hem insgelijks om geestelijke raad verzoeken. Een anderen dag was het een filmregisseur die zijne vrouw kwam te verliezen en zich gedwongen gevoelde hem zijn hart uit te storten. En wat later, toen men een film aan t draaien was, stierf er eene der vertolkers én men kwam den Padre verzoeken de begrafenisplechtigheden te . regelen en deze op zich te nemen. En hij deed het.

Kort daarop kwam eene der figurantes hem terug opzoéken. Zij had heur traantjes af gedroogd, want zij ging henen, en kwam den Padre verzoeken zelf de echtverbintenis te willen komen inzegenen, wat hij dan ook weer deed.

Neal Dodd werd populair!

Zekeren dag had men voor de domi-nee-rol van een aandoénlijk treurspel, een soort half-broeder van Bull-Montana aangeduid. Maar het proef af rollen deed op ’t doek een soort boef in dominees-pak verschijnen en al de aanwezigen waren hierover verontwaardigd. Het geval kwam den Padre ter oore, en deze, in 't belang van den eerbied voor den godsdienst, stelde den regisseur voor de noodige aanduidingen te geven in het

kiezen van het vereischte type. De film sloeg in en werd een groot succes.

Een ander regisseur ging nog verder. Hij stelde den Padre voor in zijn film zelf de rol van dominee te vertolken. Neal Dodd vroeg eerst om inlichtingen bij zijn Bisschop en daar deze er geen bezwaar in vond, sloeg hij toe.

Neal Dodd was dus filmakteur gekroond!

In zijne vrije oogenblikken bestudeert Neal Dodd scenarios. Zoo o.a.: The

Little Church around the corner (Het Kerkje van achter den hoek), de bekende geschiedenis in de Warner Bros Studios, is bijna geheel van zijne hand. De Padre is de technische insceneerder v( den film; het is onder zijn persoonlijk beleid dat al de tooneefen, waarin de kerk en rol speelt, gedraaid worden; zelfs vertolkt hij er een technische rol in.

Rev. Neal Dodd verdeelt zijn tijd tus-schen zijn kerkelijke arbeid en de studios. Wanneer hij in zijn tempel is, is het om de artisten te ontvangen. Hij gaat dan op tegen-beleefdheidsbezoek met te samen met hen in hunne studios te gaan arbeiden. Onlangs nog draaide hij twee weken lang bij de Goldwynn in een film van Marshall Neilan: The Stranger’s

Banquet.

Over vier jaar leidde de Padre een groote « Memorial »-Dienst in de Robert Brunton Studios, ter gelegenheid van Olive Thomas’ dood. Sid Grauman s, de koning der Amerikaansche kinema-uitbaters, had te dier gelegenheid ( medewerking verleend van al de muziekanten zijner schouwburgen, en het koor der Sint-Antonius-kerk, vijfhonderd uitvoerders sterk, werd bestuurd door William Desmond Taylor, die niet aleenlijk een uitmuntend filmregisseur was, maar ook een opmerkenswaardig orkestmeester.

Desmond Taylor en Neal Dodd waren onafscheidbare vrienden, en de eerwaarde had meermaals in Taylor's filmen gearbeid als kunst-director. Ondanks de smart welke de moord op Taylor hem berokkende, hield Neal Dodd er toch aan de Doodenmis voor zijn ouden vriend op te dragen, en hem tevens naar zijne laatste rustplaats te vergezellen.

En het was ook Neal Dodd die Wal-

FILM-REVUE

lace Reid’s begrafenisplechtigheden regelde.

Maar te Hollywood zijn de gelukkige plechtigheden talrijker dan de droevige, en niets is hartversterkender dan de gullen glimlach die om des Pastor's lippen speelt bij het inzegenen van een « star »-huwelijk.

Bijna al de stars van Hollywood werden door hem in den echt verbonden.Hij huwde zoo o.a. Jack Pickford en Marilyn Minter, William S. Hart en WinF-fred Westover. Hij was het ook die Enid Bennett, Agnes Ayres, Wanda Hawley, enz. in den echt verbond. Over een twin-

Ctigtal jaar was hij het die Buck Jones, de ow-boy-star der Fox Filmen het doopsel toediende.

De Padre is van meening dat het huwelijk der meeste stars, door hem gesloten. gelukkig is, alléén dit van William S. Hart met Winifred Westover, maakt hierop eene schreeuwende uitzondering en dit is Neal Dodd’s grootste verdriet.

KINEMABRÏEYENBUS

StKRAY. — 1°) Norma Talmadge’s m*eder leeft zeker nog.

Enid Bennett is gehuwd met Fred Niblo, welkt de filmregisseur was van Robin Hood.

Billie Bennett is Knid's zuster.

N. B. — Springlevend, hoor! Zoo u liet ge-wensthte niet vindt, dan moogt u voor de volgend* maal zes vragen stellen, ’t akkoord?

GERCES IVO. Nemen de standregelen van uvf Toorstel voor de « Studio C.Jiib » in de V.T. op: w» behouden onze eindbeslissing nog voor welke we zulten nemen nagelang de ingeko-men antwoorden,

77/7.VE. i°) Harrison Ford en Felix Ford

zijn twee verschillende personen, zijn. zelfs aan elkaar niet verwant,

2») Het studio der Belga Film te Machelen-liij-Vi Ivoorden.

3«) Ken graote klucht, poging tot afzetterij zelfs met dubbelzinnige bedoelingen.

JAS ft' KINGS. —1°) Yiora Daniel,, adres c/o. Christie Comedies Films C°, c/o. Sunset Boul-vard. Kps Angeles (Cal.) li.S.A.

?• Marjorie Daw, adres: 6609, St. Frances Court. K os Angeles (Cal. l'.S.A.

RANT. — Monroe Salisbury is nog springlevend. dort) doet niet meer aan kinema: htj houdt zich voor 7 «ogenblik uitsluitend bezig met den kweek van oranje-oppelboomen op zijne hoeve in Californie.

I UCK /M VOH.— 1*) Artcraft, 485 Fith Avenue, Nevv-York-City, is de. zetel der filmmaatschappij « Artcraft » en al de artiesten aan die maatschappij verbonden mogen er hunne briefwisseling pan lateirrichten; zoodus is dit niet het adres van éénè enkele bepaalde artiste.

2»)’Geraldine Farrar is-op 28 Februari 1882 geboren: die liefdesgeschiedenis met den Duit-sclien ex-kroonprins schijnt de strikte waarheid .te zijn.

' Neal Dodd is de officieele verdeeler der gelden van het <( Steunfonds voor filmartisten. Maar hij verklaart dat het zelden gebeurt dat een filmspeler of film-speelster om onderstand komt verzoeken, wat echter dan weer niet wegneemt dat hij er verscheidene op bescheiden en kiesche wijze van het noodige voorziet.

Tijdens de periode van drukke opnamen is Neal Dodd’s pastorie een soort plaatsingskantoor. Ieder filmmensch, zonder werk, komt bij hem aankloppen en de regisseurs willen nooit nalaten den Padre te gaan raadplegen over de vertolkers en figuratie die hij .noodig heeft.

Padre Neal Dodd is eene der meest sympathieke figuren uit «Filmland)) en onze Amerikaansche konfraters laten geene week voorbij gaan, zonder hem in hunne kolonnen het een of ander artikeltje te wijden, en wij hebben gedacht goed te doen met U Neal Dodd voor te stellen. «The Pastor of the Movies».

NEMO.

3*) Besten dank voor de mooie goedgelukt* teekening van James Kirkwood; zij heeft reeds hare plaats in ons werkkabinet ingenomen.

HARRT SINGLETON. — 1”) Toth Carrigan, adres: e/o. 6015, Hollywood Boulvard, Hollywood (Cal.) L'.S.A.

2°) Kou Tellegnn. zelfde adres als voorgaande.

3»)' Gladys Leslie, zelfde adres als voor n° 1.

)’ON A. — 1°) Rudolph Valentino’s eerste huwelijk was, en zijn tweede is nog kinderloos.

2°) Nito Nalda, adres: c/o. Paramount Studios, 6284 Selma Avenue, Hollywood (Cal.)

3°) .Nu en dan zendt Dorothy Davonport, Wallace Reid’s weduwe, nog eene photo van haar overleden echtgenoot; u kunt het er ook cens op wagen.

N.-B. — Uw joliig en geparfumeerd schrijven bracht ons een paar oogenblikken zonneschijn; we houden van zulke opgewekte schepseltjes en zijn zeer gevleid door het vertrouwen dat, u in ons heeft; nemen uwe opmerkingen, die gedeeltelijk gegrond zijn, hoegenaamd niet k wil ijk. doch Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd. — .V.

.1. SOMERS. — 1°) Katherine 'Moe Donald, adres: 904, Girard Street, Los Angeles (Cal.) F. S. A.

2°) Madge Kennedy, adres: c/o.,Goldwyti Studios. Culver City (Cal.) F. S. A.

30) Nathalie Lissenko, adres: Studios Albatros. 56, rue du Sergent Bobillot, Montreuil-sous-Bois France).

KVA. — 1°) Blanche Montel, adres: 92, avenue des Ternes. Paris.

. 2°' Duquel Meller, adres: 12, rue Armengault, St-Cloud (Franco).

3«) ’t /Spijt ons zeer: doch de rolverdeeling van dien film is niet gegeven geworden.

N.-B. — Te kort. is ook het, ideaal niet; we lezen graag uw opgewekten stijl.


FILM-REVUE

7. 77. — Jack Mulhall, adres: 5858, Harold » Way, Hollywood (Cal.) U. S. A.

ANGE PATQS. — De « ingénue » roi in Kcan, Anna Damby, werd vertolkt door Mary Odette; adres: 11a, South Hill Park, London N.W. 3 (England).

ZAZA. — 1°) Eysiane Bernhardt, adres: c/o.

3, rue de Rocroy, Paris.

2°) Jaque Christianyadres: 94, Boulevard Barbes, Paris.

3°) De rol van « Camille » in On ne badine pas avec Varnóur werd vertolkt door Marguerite Bosky; zelfde adres als voor n° 1.

4°) (Fatty) Roscoë Arbuckle, adres: c/q. Buster Keaton, Metro Studios,1025, Lilian Way, Los Angeles (Cal.) L. S. A. (Per uitzondering antwoord op 4 vragen.)

JEIINY. — 1) De roi van Bartholomeus in P aardenmolen werd .vertolkt door George Hackatorne; deze film is een Amerikaansche en Le Marchand de Plaisir een Flansche; deze artist vertolkte hoegenaamd geen rol in eerst-geuoemden band.

2°) De misvormde uit Paardenm.olèn was slechts voor die rol alzóó «gegroeid»; in het werkelijke leven is hij een normaal gebouwd inensch.

N.-B. — Wie heeft de weddingschap nu gewonnen?

.7. MA MP PAY. — Uw blief nog cens herinneren; niet vergeten dat dergelijke firmes het immer zeer druk hebben.

PACING GHENT. — 1«) Divorce Royal, rol-vordeeling: Napoleon (Gwilym Evans); Josephine (Gertrude Mc Coy); Marie-Louise (Mary Dibly); Stephanie‘de Beauharnàis (Lilian Hall Davis); Markies de Beaumont (Gerald Ames); Talleyrand (Jerrold Robertshaw); Grimand (Tom Reynolds); Maarschalk Angereau (Robert Laiog); Koning van Rome (Mercy Pete es.

2°) Bij gelegenheid voldoen we aan uw wonsch, alhoewel we reeds vroeger levensbeschrijvingen of biographische notas over die artiesten hebben doen verschijnen.

3°) Is glad onmogelijk om zeggen; alles hangt af van de omstandigheden waarin de regissseur, op 't oogenblik der opname dier tooneelen, zich bevindt; die Amerikaansche soldaten waren in eenige tooneelen echte «sam-niies »; in andere- waren het slechts figuranten.

N.-B. — Postzegels in dank ontvangen en worden aan bedoeld werk overgemaakt. Een welgemeenden Pinksterwensch terug!

CONSTANT. — 1°) Walter Hiers, adres: c/o. Paramount Pictures, 6284, Selma Avenue, Hollywood (Cal.) U. S. A.

2») Zendt gratis de hem gevraagde photo; in de Engelsche of Fransche taal te schrijven.

P AI AART ERKEN. — 1°) Richard Talmadge is rond de 30 jaar oud; ongehuwd.

2°) Denkelijk houdt hij er wel een sekretaris op na die de Fransche taal machtig is.

3°) Misschien wel, u kunt hen gens schrijven.

TOM KING. — lu) Mario Ausonia, adres: Cav. Mario Guaita, Via Donizetti, 16, Torino.

IZI. — 1“) Gloria Swanson’s huwelijk met Wallace Beery was kinderloos; uit dit met Herbert Samborn • werd een dochtertje geboren, Gloria, op 7 Oktober 1920.

2°) Gladys Walton, gescheiden van Frank L. Lidell, om reden van luiheid van dezen laatste en hertrouwd met H. M. Herbei.

3°) Wanda Hawley en.Miss du Pont zijn twee verschillende personen.

ST-NLKLAAS. — 1°) Gelieve de juiste namen dier artiesten te doen kennen, daar de rolver-deeling van dien film nooit is gegeven geworden.

2°) Norma Talmadge, adres: United Studios, Melrose Avenue, 5341, Los Angeles (Cal.) U.S.A.

3°) Met genoegen willen we inzage nemen van dit schrijven; doe terzelfdertijd uw naam en adres kennen, opdat we hem u zouden kunnen terugzenden.

WALLY. — 1°) De Amerikaansche titel van dien film is: The Reiter Wife.

2°) Mack Sennott is nu een zeer interressant millionnair; zooals menige zijner landgenoo-ten is hij een self-made-man.

3°) Bij de eerste gelegenheid dat we aan de uitgeversfirma te New-York schrijven, zullen we er om vragen; wees gerust, het is genoteerd.

.GESTA VOS RA CA LOS. — 1°) Mary Miles Minter en Mary Miles is één en dezelfde artiste.

2°) Berthe Ja labert, adres: 39, boulevard des Batignoll.es, Paris.

3°) Régine" Dumicn, adres; 197, avenue du Maine, Paris.

ALI-BEN-DARAK. .... 1") Mary Odette, adres:

11a South Hill Park, London N.W. 3 (England)y

2«) Nathalie Lissenko, adres: Studio Albaf tros, 56, rue du Sergent Bobillot- Montreuil-sous-Bois (France).

3°) Mary Odette zendt gratis de haar gevraagde photo; Nathalie Lissenko, tegen vergoeding van 2 frank.

TARS A. — 1°) Wallace Reid is op Donderdag is Januari op 1.10 des namiddags overleden en den 20n begraven.

2°) . De eenige filmmaatschappij, dien naam iets of wat waardig, is de Helga Film, 34, Bar-thelemylaan, te Brussel; har Studio bevindt zich te MaHielen-bij-Vilvoorden.

3°) René Navarre en Elmire Vautier zouden reeds van in April in I geheim getrouwd zijn.

DERRY. — William Farnum kan in de En-geische en Fransche taal geschreven worden; adreS: c/o. Paramount Pictures, 6284, Selma Avenue, Hollywood (Cal.) U.S.A.; voornaamste filmen: If höhere King, Les Misérables, A 'Taie of Two Cities .

.17 ARINO. — Die rol van Dalila in Samson en Dal.ila werd vertolkt door de Oostenrijksche filmaetrice Alexandra Corda; ongehuwd: adres: Parkhotel, Hauptstrasse XIII, Weenen (Oostenrijk).

7M 7>-7E-MF.-MAAR. — Zooals immer was uw sappig schrijven ons welkom; voor wat de R. Valentino’s kwestie betreft, is eene redaktiorw neele aangelegenheid (geheim van ’t vak, zier u!) Hebben uw brief den Bestuurder geloond: en hij moest er om lachen; ondergeteekende nog meer. NEMO.

VRIJE TRIBUUN

De inzending van onzen gelegenheids Korrespondent « Hooghuis » heeft tusschen onze lezers een storm van verontwaardiging ver-irekt. Wij ontvingen eene macht van kant-teekeningen en protesten, ivaaruil we hier eene bloemlezing laten, volgen. RED.

Aan Heer Hooghuis,

Uw inzending over Fransche filmen heb ik gelezen. O, zeker levert Frankrijk schoone filmen cn heeft bewonderenswaardige vertolkers, zooals Ivan Mosjoukine, Jean Toulout, enz. Doch dat. ze. ver boven . de Amerikaansche staan...

Hoeveel uitgebreider is de Paramount en hoe talrijk zijn artiesten, die nog steeds vermeerderen en wat beroemde filmhelden telt hij niet. o.a. Doug, Richard Talmadge (Doug’s leerling), Thomas' Meigham, Tommie Charly en leuke « Lui », een lieve Babby Peggy en

FILM-REVUE

Young, Pauline Frederick, Norma Talmadge, Geraldine Farrar, Dorothy- Dalton, enz.

Als Mijnheer Hooghuis daar kan op antwoorden, dat het dan doet.

GREEN 11 LACK FOOTBALL CLUB.

Aan Hooghuis.

Op uw schrijven van 6 juni 1.1, in Vrije Tribuun over «Fransche films en kunstenaars» en u sluit met de vraag wat er anderen over denken, zoo. hoop ik dat u mij niet kwalijk zult nemen, wanneer ik mijne gedachten hier neerpén.

Van het begin dat ik inzage nam van uw artikeltje, voelde ik dat u een groote voorstander waart van Fransche filmen, dit laat mij koud daar ik aan ieder vrij van denken laat, maar dat u zoo een Godslastering durft uiten met te vragen of er in Amerika artiesten zijn als Mosjoukine, Van Daele, Séverin Mars, enz., dat... ziet u, dat vind ik straf, denkt u dat er over de groote « Plas » ook geen stars zijn die spelmimiek enz. kunnen laten zien? Staan namen als Thomas Meighan, Lon Chaney, House Peters, Bert Lytell, enz. niet borg voor filmen van hooge klas?

Tot daar nu, maar luistert wel naar deze woorden: « Zoo u niet wilt dat er een pennen-strijd ontstaat, als over eenige maanden in zake van Norma Talmadge, dat men deze artiste beter vond dan Gloria Swanson en omgekeerd, zoo er liier een strijd ontstaat over de Fransche filmen en zijne artiesten tegen liefhebbers van Amerikaansche filmen en zijne stars. Daarom laten wij het er bij blijven en iaat aan ieder zijn gedacht, want... zijt zeker als de strijd moet verder gaan, dan zal het lang duren vooraleer men tot akkoord geraakt.

ZWART BEER.

zoo’n ondeugend Joggie (Jac €.), Mary Pick-ford, Betty Balfour, Alice Terry, Gloria Swanson, Pearl White en nog veel meer. Ik geloof wel dat de Paramount tot heden nog de kroon spant, hoor!

En hoeveel prachtfilmen heeft Duitschland al niet op de markt gebracht.en bezit het geen reuzenvertolkers?

Men heeft ze van verschillende nationaliteiten, zooals Messaline, Kean, Robin Hood en ik heb ze allen even lief, hoewel ik de A’meri--kaansche de voorkeur geef.

U hebt het gedacht der lezeressen gevraagd, dus... HAD-JE-ME-MAAR.

Mi jn heer Hoog hu is,

In het vorig nummer vernomen hebbende uwe gedachten en vergelijking tusschen Fransche en Amerikaansche artiesten.

Welnu, geachte heer, de schrijver dezes’ durft beweren, kenner te zijn onder oogpunt van artiesten, ik heb ontelbare artiesten gehoord en gezien, vele van hun die we nu op iet witte doek te zien krijgen.

Welnu, ik moet bekennen dat de Fransche artiesten nog veel te leeren hebben van de Amerikaansche. Zij ten minste zijn natuurlijk, zoowel in drama's als in komedie's, een punt dat voor het publiek van veel waarde is.

Wat Fransche artiesten betreft, geen enkel gebaar; geen beweging, in hun spel of het is net als voor een spiegel gedaan, elke vrouwelijke artiste berekent haar voetstap, bemerkt vóór haar spel of haa rkleed ingoede orde is, in een woord, te veel gemaakt, onecht, langzaam en vervelend. En zoo u het oordeel wilt van honderden toeschouwers, allen zullen u zeggen te veel gepozeerd, het is ook dat wat de Ame-kaansehe artiesten zoover boven de Fransche verheft. VAN ZWIMMELE.

Aan Hooghuis,

Ik heb in de Kinemawereld n° 23 uw gedacht gelezen over Fransche artiesten en daar U zoo vriendelijk waart de handschoen te werpen, raap ik ze graafe op.

UEd. vindt het spel van de Flanschen zoo natuurlijk. Zegt u daar waarlijk uw gedacht voluit? Dan moet ge, ofwel nog weinig gezien hebben, ofwel een zeer aardige goesting hebben voor zoo iets te zeggen.De Fransche akteur is alom bekend voor een poseur, zoowel op theater als op kinema; hij geeft geen illusie van het werkelijke leven, zooals de Amerikanen het trachten te doen, neen, het is al van « Ziet ge me goed » dat de klok slaat. De Amerikanen zijn daarentegen veel schooner van spel, daar ze de nuttelooze streken van den Franschman er aflaten.

Wat betreft uwen Romuald /.Toubé en al die andere kunstenaars, wel ik verkies een William Farnum’s Vnimiek aan dit van uwen hee-len boel en hij niet alleen mar ook Thomas Meighan, Milton Sillo, Wallace Beery, Georges Arliss, enz.

U zet dan nogal Mosjoukine langs Fransche zijde. Sedert wanneer is dat een Franschman; dat is dan tocli nog niet lang? Welnu, als het zoo is, dun zet ik Theodore KÖssloff langs de Amerikaansche zijde. Indien u Kean hebt gezien met Mosjoukine en Le Favori d'un Roi met Th. Kosloff, dan zult ge moeten bekennen dat ze ruim zoo goed zijn. Daarbij noem ik artiest, degenen die zoowel dramatisch als komisch kunnen spelen; dat is kunstenaar zijn, en zooals u zelf bekent is er geen enkele Franschman in staat van komisch te spelen. Welnu...

Nu op mijne beurt werp ik de handschoen en vraag of gij in heel Frankrijk artiesten van het gelijke kunt vinden âls: Clara Kimball

FRANSCHE FILMEN EN KUNSTENAARS

M. Hoohuis schrijft in zijn artikel, dat de Fransche kunstenaars ver boven de Amerikaansche verheven zijn. Dit is mijne meening niet. De Fransche kunstenaars hebben zoo een levendig spel niet als de Amerikaansche, ze zijn droog en dramatischachtig. Spelen ze een fiim, het is altijd een roman die over 25 en 30 jaar in boekvorm verschenen is en wordt dan ook in Fransche kleederen gespeeld van vroeger jaren, en het zijn dan filmen die in ’t werkelijk leven niet meer voorkomen.

- De Amerikanen komen met filmen af die nu werkelijk kunnen gebeuren.

Hooghuis schrijft of de Amerikaansche kunstenaarsfilmen kunnen draaien als Kean, Mandrin, J'accuse, enz. Waarom niet? Dat zijn nochtans Fransche uitgaven; en die filmen zullen zij beter spelen, omdat op dramatische wijze levendiger en doordrijvender zijn dan de Frapsche kunstenaars.

In ’t algemeen, heer Hooghuis, de Amerikaansche kunstenaars kunnen gemakkelijk filmen draaien als Grand'mire, La Roue, Jo-celin, enz. Maar, dat de Fransche kunstenaars zooals Leon Mathot, Jean Dax, Henri Baudin, enz., eens Amerikaansche filmen draaien als: Paardenmolen, De Karavaan naar het Westen, De Spaansche Dansefes, Robijn der . Bosschen en het Tceken van Zoro, dan zal men eens zipn hoe, ver de Amerikaansche kunstenaars boven Fransehe verheven zijn.

Van al de Fransche filmen heb ik nog maar een film gezien die in deze tijden kan gaan en met de laatste kleedermociellen en dit van De Brnnddraagster.

Dat de lezers er eens over nadenken wat ze er van denken wat verschil er tusschen Amerikaansche en Fransche kunstenaars is.

GASTON BAKIOS.

, . (Zie vervolg blz. 13.)Onze Biographie’s

Van “Bathing Girl” tot “Star”

Marie Prévost

Met hare jeugd en bevalligheid brengt Marie Prévost ons op het doek de gaven van eene half-latijnsche, half-angelsak-sische afkomst.

Te Sarnia (Canada) in 1998 van een Fransche vader en Engelsche moeder

geboren, oefende de jonge mooie vroegere ster der Mack-Sennett Comedies, zich van hare prilste jeugd in allerlei sporten in open lucht en groeide in kracht en schoonheid op, zoodat zij nu tusschen de handigste vrouwelijke athle-ten van Europa en Amerika wordt geteld.

Bij het verlaten van het klooster, alwaar zij hare studiën volleindigd had, begaf zij, die later in Prinses Virtue en Moonlight Folies zou schitteren, zich zekeren dag naar Los Angeles, alwaar zij, in gezelschap van eenige vrienden, het Mack Sennett Studio bezocht; een

der filmregisseurs werd getroffen door hare gratievolle houdingen en photoge-nische trekken, en op staanden voet, durfde hij haar voorstellen een film te draaien, waarvan hij het scenario had klaar liggen.

Na het advies harer vrienden ingewonnen te hebben, werd Marie Prévost al-zoo spoedig filmactrice, zóó spoedig zelfs dat zij vergat de kwestie der finanties te bespreken. Onnoodig te zeggen dat deze alles behalve hoog waren, maar sindsdien had zij honderden gelegenheden om deze te verhoogen.

Tijdens het eerste tijdperk van haar verblijf in het Studio, draaide onze toekomstige ster, slechts tweede-rangrollen. Maar na zes maanden, werd zij waardig geoordeeld de voornaamste personnages te vertolken in de grootste voortbreng-sten. En met haar talent, groeide haar roem, die dan tot ons kwam door de welsprekende stem vm het Witte Doek die gedweeë taalman der stille kunst.

Haar roem van mooie artiste, dankt zij grootendeels aan hare medewerking met de Mack-Sennett, de ongeëvenaarde insceneerder der kluchtfilmen, waarin zij met hare mooie plastiek de rol van bathing beauty vertolkte. Tailener pour Dames; Tournée Mirabelle; Kidi-Bouf-jetout; Salomé, zijn zoovele vermakelijke freska’s van tragische kluchtigheid.

Dergelijke banden waren voor onze filmdiva eene goede school, en dank hieraan, zal zij zich mogen laten kennen in voo.rtbrengsten van grooteren omvang.

Sinds eenigen tijd heeft Marie Prévost hare specialiteit van bathing girl vaarwel gezegd en sloot zij met de Universal eene verbintenis als «Star» af.

Eenigen harer laatste banden zijn:The Butterfly; Nobody’s Fool;A small Town Idol.

Our very pretty girl, zooals men Marie Prévost in de Vereenigde Staten noemt, heeft nog eene zuster Marjorie, die eveneens filmactrice, doch van veel mindere gekendheid is.

Marie meet: 1 meter 60 en heeft donker haar en oogen welke men de eene maal blauw, dan grijs en dan weer lichtelijk groen denkt te zijn.

Zij was gescheiden van H. C. Gorke, en in het vorige jaar gehuwd met de filmacteur Kenneth Harlan. NEMO.

FILM-REVUE

KINEMAMJWSJES

BELANGRIJK BERICHT

Kortelings beginnen wij met het uitschrijven van een wedstrijd, met het doel een aantal voor het seizoen 1924-25, aan de prijswinners uit te reiken. Het is een prachtaibum, gekend als « Livre d’Or », en zeer rijk geïllustreerd.

Opgepast voor de liefhebbers!

MA lil PICKFOIW en DOWLAS FAIRBANKS op bezoek in Spanje, zouden, vanwege het Directorium aanzegging hebben gekregen het land binnen de 24 uren te verlaten. De reden hiervan schijnt te liggen in het feit dat generaal Primo de Rivera en de Koning in Cata-lonië op bezoek waren en aldaar met de grootst mogelijke onverschilligheid zijn ontvangen geworden, terwijl ’s anderendaags de twee filmsterren het voorwerp zijn geworden van het gulhartigste en geestdriftigste onthaal. Slachtoffers dus van nijd. en afgunst!

KEN INVAL BIJ CHARLIE CHAPLIN zou een dezer dagen gebeurd zijn door de politie van l.os-Angeles. Men weet dat Chariot in tal van filmen de drankwet bespottelijk heeft gemaakt en daarin dan een lichtdronken persoon voorstelde. Echter werd er geen druppel sterke drank bij hem gevonden en moest de politie bij hun vertrek behoorlijk hun verontschuldigingen aanbieden.

MILDRED DA VIS (de echtgenoote van Harold Lloyd (Lui) is sinds de 21e Mei de gelukkige moeder van een dochtertje, dat bij de geboorte ong. 4 kgr. woog.

DR. WOODWARD 11 MAVO van Hollywood heeft de echtscheiding tegen zijne vrouw aangevraagd uit rede van veronderstelde echtbreuk met Lew Cody. Zooals men weet is Lew Cody de eerste echtgenoot geweest van Dorothy Dalton, waarvan hij gescheiden is.

WIJ VERNEMEN dat Wallace Beery, Bessie Love en Virginia Brown Faire aangeworven zijn om Charles Ray terzijde te staan in zijn nieuwe filmenserie Smith. Daardoor keert Ray terug tot die filmen, waarmede hij naam begon te maken.

WARNER RANTER heeft tijdens zijn laatste geboortefeest zoo maar even 7 saxophones ten geschenke gekregen. Maar er was geen enkel van de gebaren bij.

ANTONIO MORE NO vertelt dat zijn eerste « job » aan- den film was, de oorzake zijner diepe stem, lijkende óp een roephoorn. Men had iemand noodig om de figuratie, voor de opstootjes in zekeren film, te doen verstaan en Moreno liet, zich hporen, waardoor hij onmiddellijk aangeduid werd.

DE TOOVER ACHTIGE geschiedenis van Sir Arthur Conan Doyle The Lost World, Waarin een Kngelsch gezelschap een verloben wereld vindt, met nog allerlei vóórhistorische diersoorten, wordt op het doek gebracht. First

National zou zich daarmede gelasten, doch men vraagt zich af hoe zij aan die dieren gaat geraken.

DE 7.1'STER van Theda Rara is zinnens de voetstappen te volgen van de filmspeelsters, dit wil zeggen dat zij lust heeft insgelijks aan de cinema te gaan. Loro Bara heeft evenals Theda groote zwarte donkere kijkers en zwart haar.

CARMEL MYERS is zoo knap met de pen als met het filmspel. Terwijl zij in Italië haar rol draait, korrespondeert zij terzelfdertijd met een Amerikaansch nieuwsblad.

MAE MURRAY koopt de meeste kostumen in het filmland en eiken avond verandert zij viermaal van kleeding.

CHARLES OGLE is aan zijn 500e film begonnen; deze is getiteld The Bedroom Window. Ogle draait reeds onafgebroken 15 jaar en is begonnen in de oude Edison Co.

RODOLPH VALENTINO is gekend als een goed danser, maar weinige weten dat Charlie Chaplin in dezen evenaart.

PEARL. WHITE heeft voor goed van Amerika afscheid genomen en tijdens een afscheiddiner verklaard er niet meer te zullen terugkeeren; zij zal zich voor goed in Frankrijk vestigen.

ALLA N AZIMOV A gaat terug draaien. Sinds drie jaar was zij niet meer 'voor 't opname apparaat verschenen.

SESSUE HAYAKAWA en TSIJRU AOKl komen insgelijks tot « Officier de l’Instruction Publique » verheven te worden. In Frankrijk natuurlijk.

MONTE BLUE is bijgeloovig en wanneer hij een speld vindt zal hij die oprapen, omdat, volgens hem, dit geluk bij brengt. Lang geleden raapte hij zoo’n ding op hetwelk Lilian Gish laten vallen had, toen zij uit het studio kwam. Dienzelfden dag gaf D. W. Griffith hem zijn eerste groote rol.

WIJ VERNEMEN dat Douglas Fairbanks en Mary Pickford nog steeds op bezoek zijn in Spanje. Daar heeft de groote filmspeler een stierengevecht willen aanleeren, omdat hij een of anderen dag een film zal voortbrengen met een stierengevecht in.

EEN, WAAR TREURSPEL heeft er in het leven van den acteur Frank Keenan plaats gehad. Dit gebeurde met den dood van zijn vrouw. Ten dien tijde speelde dezen grooten karakterspeler een sketch Fame. Hij verbeeldde een schrijver welke zijn vrouw verloren had en zich aan den drank overgaf om te vergoten. Hij speelde met een bijzonder dramatisch gevoel, toen plots zijn ware vrouw, welke tusschen de eerste toeschouwers zat, in elkaar zakte, getroffen door een beroerte. Zij werd buiten gedragen, terwijl Keenan, welke niets gemerkt had, voortging met zijn rol. Hij kwam ana dit deel waar hij met zijn stuk succes behaalt en naar het portret, zijn vrouw (in het spel) blikkende, sprak hij: « Voor u behaal ik dezen' triomf! Waarvoor echter nog noodig?» Het aanhoudend applaus bracht hem naar het voetlicht om ie danken en toen zag hij dat zijn vrouw er niet meer was. Een half uur later stierf mervrouw Keenan aan de zijde van haar man.


De Harde Proef

LA DURE ÉCOLE

Scenario van Albert Shelby Le Vino. Naar het werk van Peter B. Kyne. Insceneerder: Joseph Henabery.

ROLVERDEEL1NG:

Horace Winsby....Jack Holt

Marguerite Owens.... Eva Novak

MORACE WINSBY, een rijk en ongenaakbaar eigenaar van suiker-beetplanterijen, bezit al de gronkleine pachters, aan wie hij geen uitstel tot betalen toestaat. Mej. Marguerite

Owens, dochter van een gebuur van Winsby, is zich na volbrachte studiën,bij haar vader komen vestigen; zij weet Winsby klein te krijgen en hem de 6chade aan haar vader te doen betalen, door Winsby toegebracht.

Zekeren dag komen de. pachters in opstand. Winsby, die er het leven zon bij kunnen inschieten, vlucht en laat zijn zaken door zijn ouden intendant behartigen. Hij zal weerkomen wanneer de kalmte is teruggekeerd.

Te New-York, in een hotel, wordt te zijnen nadeele een brieventesch gestolen. Zonder eenig geld in zijn bezit, is

den van de vallei van San Geronimo in Californië.

Hij wordt echter gehaat door al de

Winsby verplicht onder den blooten hemel te vernachten. Dat wordt voor den ( rijkaard, die aan zijn geld niet kan. een

FILM-REVUE

harde proef. Hij wordt hiertoe verplicht dienst te nemen als koffiehuisbediende. In dit koffiehuis vinden Marguerite Owens en haar vader hem terug.

Gelouterd door die proef verklaart Winsby: « Ik ben van plan ware vrienden te zoeken, want ik heb de ondervinding opgedaan, dat men ze soms kan gebruiken».

Winsby keert terug, nu de opstootjes gestild zijn en wenscht maar één ding meer, den onderdanigen slaaf van Marguerite en dg vriend der pachters te worden.

De rollen van Horace Winsby en Marguerite Owens jonden niet beter toevertrouwd worden dan aan de bekende jilm-spelers Jack Holt en Eva Novak Beiden hebben er een prachtige creatie van gemaakt, waardoor De Harde Proef een film is welke veel succes enL

BRUSSEL

FILM PARAMOUNT - rue Neuve, 48 -

VRIJE TRIBUUN

(Vervolg

ANTWBRPSCHE STUDIO CU!II Programma:

]• Het hoofddoel der Club is Antwerpen van zijn eigen studio te voorzien.

Daarom:,

2* Al de Antwerpsche filmliefhebbers moeten eveaveel voorstanders zijn van den Belgischen-film.

3») Daar het de kïno-bestuurders zijn die ons programma’s volgens eigen keus opdisschen, zijn zij het ook die belang moeten stellen in eene eigen voortbrengstmaatschappij.

4») De financiers trachten te vinden die bereid zouden zijn eene maatschappij te kom-manditeeren.

5») De pers, ook een machtig wapen onzer eeuw, stelt hoe langer hoe meer belang in de kinema. Onze taak zal zij'n haar te winnen voor den Belgischen film.

6») De noodige elementen bijeenbrengen die eene. dergelijke maatschappij moeten vormen, zoodat ééns het noodige kapitaal vergaard, men aanstonds aan den arbeid kan gaan.

7*) Een behoorlijke verzameling deugdelijke scenario’s, oorspronkelijke, of uit romans getrokken. bijeen te brengen. GEORGES tv O.

« DE VERDRUKTE* .» EN ROBIN DOOD »

Welke van de twee filmen een diepere'n indruk op me maakte, valt moeilijk te zeggen. Alle twee zijn ze van geschiedkundigen aard: de eene zich van het leenroerig tijdperk afspelend, de andere gedurende de Spaansche overheersching. De eene grijpt plaats in Engeland, de andere in ons land. Veel moeite en geld werd er voor de verwezenlijking der filmen geëischt. Zooals men reeds dikwijls zal vernomen hebben worden de onkosten van « R. H. » op 2,000,000 frank geschat, omdat er het feudale kasteel opzettelijk voor werd gebouwd. De band De Verdrukten zal waarschijnlijk niet veel minder gekost hebben, vermits ook de Groote Markt van Brussel met Stadhuis gansch voor de opname werd weergegeven. De lengte van elk der filmen is ongeveer 6000 meters.

Het spel der artiesten in « B. H. » is goed; allen vertolken gewetensvol hun rol. Toch moet ik bekennen dat ik me gedurende de poos afvroeg of dit wel het vermaarde werk van Doug was. Ik vind dat de eerste helft koel is. Later pas, als Doug uit zijn schelp komt, wordt het stuk eerst levendig. Dus is ’t-feitelijk alleen maar Douglas F, die er het zoo noodige leven in brengt. Natuurlijk mag ik nu weer niet beweren, dat de andere vertolkers geen aandeel hebben in het welslagen van dien film.

Wat de film « . V. » betreft, meen ik te mogen vaststellen dat het gansche spel zelf met al zijn vertolkers ons boeit «n bekoort. De in-houd alleen brengt ons reeds in beroering, terwijl ik bij « B. H. » opmerk dat het stuk zelf om zoo te-zeggen geen eigenlijke waarde bezit.

Om samen te vatten:

In « D. V. » zijn beide, de inhoud en de vertolking, zeer goed; in « R. H. » echter is de inhoud minder wel.

Of zou ’t misscien zijn, omdat de film «D.V.» zich in ons landeke afspeelt, té midden van onze aardige Vlaamsche huisjes, van onze eigen zeden en gewoonten dat ik haar de voorkeur geef boven de « B. H. »?...

Misschien!... * AMICITIA.

KINEMANIEUWSJES

SAMUEL GOLDWYN heeft ééns de kans gehad met Norma Talmadge een kontrakt te teekenen van langen duur; hij heeft het toen niet gedaan, maar luidde hij het wel gedaan, hij zou door haar millioenen verdiend hebben.

BARBARA LA MARR heeft in haar badkamer, bij haar bad, een telefoon geplaatst; zij wordt zooveel opgebeld dat zij dit noodzakelijk gevonden heeft om, in bad zijnde, te kunnen antwoorden.

DE FRANSCHE TOONEELEN voor de film « Monsieur Beaucajre » zijn geëindigd, de nieuwe film van Valentino. Het tweede gedeelte speelt in Engeland, met Doris Kenyon in de rol van « Lady Mary » en Ian Mac Laren in de rol van den « Hertog de Winterset ». Valentino heeft daarin twee tweegevechten en verschillende bewogen tooneelen.

UIT JAPAN komt het bericht dat alle filmen moeten ingepakt zijn, welke uit Amerika komen, niet alleen in tinnen doozen, maar dan nog bedekt met stroo. Dit is een officieel bericht van het Keizerlijk Gouvernement.


FILM-REVUE

Onze Ciné-Romans

Hel Treurspel vas ees Konisp

(The Prisoner of Zenda)

Bewerkt naar het scenario van MAK Y O’HARA door Ed. NEORG.

Film Loew-Metro-Insceneerder REX INGRAM.

ROLVERDEELING:

Lewis Stone

. . Alice Terry

. Stuart Holmes Robert Edeson Barbara La Marr Loïs Lee Malcolm McGregor . Ramon Novarro Edward Connelly

(Ie VERVOLG)

En Rassendyll zag de Körung, ganseb uitgestrekt, op den vloer liggen, roerloos als was hij dood. Sapt, zonder eerbied, schopte hem heen en weer. De Koning was ggmsch doorweekt van het water, hetgeen de oude soldaat nutteloos gebruikt had om hem wakker te krijgen. i

« Men moest een dokter halen » merkte Rassendyll op.

« De dichtstbijzijnde is tien mijlen van hier » antwoordde Sapt.

« En de kroning? » riep Rassendyll verschrikt.

« Men moet bekend maken dat de Koning ziek is» zegde Trepol.

Maar de oude Sapt wilde van dit alles niets weten.

« Indien vandaag de Koning niet gekroond wordt, zal hij het nooit! * wedervoer hij ernstig. « Vergeet niet dat alles voor de kroning gereed is maar dat ook de Zwarte Hertog zich gereed houdt... Vuile dronkaard!... Maarhij is een ELphberg en ik zou me liever laten braden in de hel dan de Zwarte Herfog de plaats te zien innemen van Rodolph V. »

En Sapt bezag Rassendyll met een zonderlingen blik zijn oogen latende gaan van het aangezicht van den Engelschman naar dit van den Koning.

Lasserdvll begreep dadelijk en liet een ver.vm-sching hoor en.

« Dit is onmogelijk! Men zal mij herkennen! » riep hij.

« Zijt ge bevreesd? » vroeg Sapt sarcastisch.

Mijnheer! »

« Indien ge weigert zal de Zwarte Hertog dezen avond op den troon zitten en Rodolph V, uw neef, vermoord zijn. »

Rassendyll wijfelde.

« Gij neemt aan? » vroeg Sapt verheugd.

« Ik neem aan » antwoordde hij.

Sapt ontvouwde zijn plan, hetgeen hij meer en meer ontwikkelde naarmate hij sprak. Na de kroning moest de Koning in zijn Valeis slapen, hetgeen Rassendyll en Kolonel Sapt in de gelegenheid zou stellen deze te Ibar te gaan halen; Trepol zou de wacht opstellen nabij het ledige bed van Zijne Majesteit.

De Kolonel ging naar buiten en kwam terug met Joseph, dewelke scheermessen en scheergerief in de

handen had. Spoedig was het kleine baardje vai Rassendyll verdwenen. Wanneer Trepol hem zoo zag liet deze een zucht van verlichting.

« Nu begin ik te gelooven dat wij zullen slagen!» riep hij.

En weldra stond Rassendyll gelaarsd, met den helm .op het hoofd, in het koninklijk uniform, als kolonel der Garde.

Sapt, met behulp van Joseph, bracht Rodolph V, steeds beweegloos, naar den wijnkelder. De drie mannen verlieten haastig het jachthuis en begaven zich naar de statie van Ibar, waar het personeel verrast werd door die onverwachte aankomst. Als eenvoudige officieren vertrokken zij met den eersten trein naai* Pravna.

Joseph had bevel gekregen van aan de lieden van den Zwarten Hertog te zeggen dat zijn meester / vertrokken was en zich te verzetten, zelfs ten kos- ( te van zijn leven, aan elk onderzoek.

« God verhoede dat zij hem vinden » zegde Trepol ongerust.

« Uwe hoofdstad, Sire » glimlachte Sapt, aan Rassendyll de torens toonende eener groote stad, dewelke in het zicht kwam. cc Wij zullen een uur

LEWIS STONE

te vroeg zijn waardoor wij zullen begeleid worden door een wacht van dm Zwarten Hertog. »

De trein kwam in Pravna aar.. Onze drie personen stapten uit, niet zonder eenige ongerustheid.

Rassendvll drukte zijn helm vaster op het hoofd. Tusschen Sapt en Trepol in, ging hij zijn eerste onderdanen voorbij, dewelken spoedig aangroeiden en hem uit aller borst welkom heetten. Fanfaren schetterden en klokken begonnen te luiden. Guirlandes hingen aan alle huizen met de nationale vlaggen aan het hoofd. v'

Koning Rodolph was in de goede stad Pravna.

Rodolph Rassendyll Rodolphe van Slovanië Prinses Marcia Hertog Michel . Kolonel Sapt . .

Antoinette de Mauban . Gravin Helga . . . .

Kapitein Trepol .

Arsène Zakonik . Maarschalk StVakenz .

film-revue

Alen hoorde overal de-kreten: « Leve de Koning 1 Leve Rodolph V! »

Sapt fluisterde tot Rodolph:

« Hopen wij dat we dezen avond nog in leven zijn. »

Een groep van jonge officieren en de hoogste, waardigheids bekleeders van het Hof wachtten den Koning. Aan hun hoofd stond een statig grijsaard, bedekt met ordeteekens, dragende de rosette van Slovanië, rosette welke insgelijks de borst van Rassendyll versierde.

« De Maarschalk Strackenz » lispelde Sapt.

Achter de Maarschalk stond een niet minder hoog personnage,

« De Rijkskanselier » murmelde Sapt.

Deze laatste heette de Koning welkom en deed Hertog Michel verontschuldigen, daar deze ziek was, en later de cffieieele stoet wel zou vervoegen. Doch, de Rijkskanselier vroeg de toelating om Zijne Majesteit naar de Hoofdkerk te mogen vergezellen hetgeen Rodolph tc-estond.

Daarop begon een groote zegevierende wandeling.

Rassendyll, ziende dat niemand de minste verdenking ten zijnen opzichte koesterde, begon zijn rol van Koning ernstig op te nemen. Hij doorliep het oude gedeelte van de stad Pravna, waar de toejuichingen zeldzaam waren, daar men alhier den Zwarten Hertog genegen was.

Rassendyll was gansch onder den indruk van zijn triomfantelijken tocht in de nieuwe stad.Plots richtte hij zijn oogen naar een balcon, hetwelk gansch versierd wa-s met bloemen... lij schrikte... Antoinette de Mauban, zijn reisgezellin, boog zich over het balcon era Rodolph beter te aanschouwen. Zij kon een beweging van verrassing niet onderdrukken; zij had hem herkend.

De stoet ging verder. Een vrouw blikte naar Rassendyll en riep uit: « Hij heeft goudblonde haren, het is een goede! n

Rassendyll glimlachte en lichte zijn helm op, Men juichte hem toe.

En de stoet bereikte de hoofdkerk. Rodolph, de stoutmoedigheid zijner daad inziende, dacht dat alles om zich heen draaide. Als en automaat richtte hij zich naar het altaar terwijl het orgel een militaire marche speelde. Twee personen stelden in werkelijkheid belang in hem: "en jong, blond meisje, de Princes Jilarda, en een man met zwarte haren. de Hertog van Strelsau... zijn broeder.

De Hertog werd bleek als een doode wanneer hi j den Koning zag naderen. Hij liet van verbazing zijn helm vallen, hetgeen een heele stoornis verwekte. Dit gaf Rassendyll de gelegenheid zijn kalmte te hernemen. Hij boog zich voor den Kardinaal, welke hem de Heilige Olie op het voorhoofd plaatste, en nam vervolgens uit dezes handen .de kroon, dewelke hij zich op het voorhoofd plaatste. Daarna zwoer hij trouw aan zijn volk. De machtige orgelstemmen deden zich opnieuw hooren; de Maarschalk doed teeken aan de herauten dewelke de blijde boodschap in de stad rondbrachten van de kroning van Koning Rodolph V.

De lieve Prinses richtte zich naar Rassendyll en wilde een knie ter aarde buigen, doch zij had er den tijd niet toe want hij nam haar in de armen en gaf haar een zoen op liet voorhoofd.

Sapt, verontwaardigd, trok aan zijn snor.

Het werd nu de beurt aan den Zwarten Hertog. Hij deed een onzekeren stap maar had meer lust op de vlucht te gaan Hij kuste de hand des Rollings met razernij maar deze, zijn rel tot het einde willende spelen, omhelsde hem insgelijks.

De wapenschouw begon. De n Koning » en de Prinses stegen in een rijtuig om zich naar het Paleis te begeven. Op hun doortocht verdubbelden de toejuichingen. Een oud man kon niet weerstaan uit te roepen:

« Voor wanneer de bruiloft? » .

Prinses Marcia werd rood en Rodolph vond haar lief. Hij was eèn weinig in verlegenheid, daar hij aan Sapt vergeten te vragen had, hoe de gevoelens van Rodolph V en de Prinses tegenover elkaar waren.

Het was zij welke het gesprek aan gang bracht. « Het schijnt me toe; Rodolph, dat ge een weinig veranderd zijt. »

Rasendyll vond het beter daar geen uitleg over te geven.

' « Ge schijnt me veel kalmer, statiger, meer ernstig. Ik vind u ook een weinig bleeker. Zou het mogelijk zijn dat ge eindelijk het leven van de goede zijde gaat beschouwen? »

Rassendyll vatte moed.

« Zou n dat bevallen? » vroeg hij haar zacht.

Zij glimlachte.

Rcdolph verloor een weinig het hoofd.

« Om zekeren dag een overwinning te kunnen doen. is dit wel noodig, nietwaar? »

Het rijtuig hield voor het Paleis stil; trompetten Schalden, kanonnen daverden; lakeiën vormden de haag. Rassendyll bood zijn arm aan de Prinses om de zware*trappen op to gaan en kwam met haar in de anti chambre. Het Hof verwijderde zich. Rassendyll geleidde Marcia naar haar vertrekken, waarop hij zelf zich begaf naar het kabinet van Rodolph V. om zich voor de eerste maal over te geven aan de Staatszaken.

Achter hem bleef S.~' -taan; aan zijn rechterzijde den Kardinaal en L.vLs van hem den Rijkskanselier. De dringendste zaKen werden eerst afgedaan. -> v »

Dezen eersten dag .. pijnlijk geweest voor Rassendvll, Sapt en Trepol. Wanneer niemand meer hen kon opmerken wierpen zij zich in een zetel en slaakten een zucht van verlichting. Hun eerste gedachte nu was voor Rodolphe V dewelke zij in het jachtpaviljoen, te Ibar, in den wijnkelder gelaten hadden.

Rassendyll deed aan zijn gezellen opmerken dat men nu zoo spoedig mogelijk den waren Koning op zijn troon moest plaatsen. Niet zonder een weinig weemoed murmelde hij:

« Wat is Alarcia lief. »

Alen besoot onmiddellijk Rodolph Y te gaan vervoegen.

« Zijt ge gereed? » vroeg Sapt. « Kunnen wij vertrekken?... Gij, Trepol, moet hier blijven. Indien er iemand den Koning verlangt te spreken, dan is hij te vermoeid. Niemand mag hem zien vóór morgen 9 uur. Gioed begrepen? Niemand! »

Zij omhelsden elkaar.

Sapt en Rassendyll vertrokken in stilte langs een klein poortje van het Paleis. Een man wachtte hen met twee prachtige paarden. Zonder een woord te spreken vertrokken zij.

Het werd een dolle rit van meer dan 25 mijlen toen opeens Sapt plots zegde: o

« Duister. »

Rassendyll spitste de ooren. Men hoorde zeer duidelijk de galop van paarden. Hij zegde tot de kolonel:

« Vooruit! »

En opnieuw ging het in duizelingwekkende vaart.

Zij waren nu volop in het woud van Ibar. Een half uur later veranderde Sapt van gedacht. Zij hielden halt, stegen af en verborgen zich tusschen de hoogé struiken om hun achtervolgers te laten voorbij rijden. Het gerucht kwam nader. De maan scheen nu helder, hetgeen hun tccliet alles goed te onderscheiden.

(Wordt voortgezet).


WANNEER GÎJ HET WOORD

aan de deur van een Kinema

ziet staan; treedt dan binnen en < gij zijt zeker een aangenaam = oogsnblik door te brengen.

BELANGRIJK BERICHT

Hiermede maken wij onze geachte lezers en lezeressen bekend dat onze uitgave “KINEMAWERELD

voortaan zal verschijnen onder den titel “FILM-REVUE”

(Vlaamsche Uitgave) l '$ '$? 'i H't 'i 'i? « 'S 'S 'S 'S S ‘i S"8 'S 'S ‘S 'S S

9.9?. 999999

HACK I N

86, rue des Plantes, 86 — BRUSSEL

Kortelings! Kortelings (.

Groot succes!

Douglas Fairbanks

Een Huwelijk op zijn Amerikaansch

(Mariage à l'américaine)

Drukk. Neptune, Steenhouwersvest, 28, Antw.


POUR AVOIR UNE BIÈRE BONNE ET SAINE

Adressez-vous à la Brasserie

VAN HOM BEECK

BEKCHEM - Tél. 5210

lilhTIiKS en BOUTEILLES - en FUTS . „„

HABILLEZ

FOS

ENFANTS

BRITANNIA

17, Longue rue d’Argile

Maison BERTHY

106, rue de l’Eglise, 106

Tff

FO U RR U FIES

Arrangements — Réparations Conservation de fourrures Prix avantageux — Travail soigné

La Fourniture Générale Automobile

12, rue Van Ertborn

Tél. 2921 ANVERS Tél. 2921

Agence pour la Province d’Anvers du Vrai "FERODO”

Agence pour Anvers des Roulements à billes S. K. F.

Agence générale pour la Belgique du Diamond et Noble's Polish

La seule maison de la place fournissant aux garages aux prix de gros

PHOTOGRAVEURS

DESSINATEURS

EXECUTION RAPIDE ET SOIGNÉE

Champ Vleminekx.ô ANVERS

OUVRAGES DE DAMES

OUVRAGES DESSINÉS

LAINES, SOIES, COTONS, COUVRE-LITS, NAPPES, STORES, BONNETTERIE A LA MAIN, DENTELLES, JUMPERS

MAISON EMMA

HA.VIIWERKEX

WOL, ZIJDE, KATOEN, BEDSPREIEN, TAFEL-KLEEDEREN, STORES, KANTEN, HANDBREIGOED, JUMPERS

Anvers, Rue Vondelstraat, 15, Antwerpen

P GARNITURES

POUR

Fumoirs, Salons, Boudoirs Chambres à coucher Verandah Fauteuils - Club

Il, Longue rue du Vanneau

(près du parc)

MEUBLES

= Les plus grands Magasins en Belgique

9 Longue rue des Claires 9

I Grand choix de garnitures. 200 salles à manger, | I chambres à coucher, salons, cuisines, verandah's,| I bureaux, literies, chaises-longues, etc. etc. j

.liaison Américaine

Meilleur marché qu’ailleurs I Ouvert tous les jours jusqu’à 8 h. s. | Magasin fermé

Autos poui Cérémonies. Mariages, Baptêmes

et FCtes

Garage J- & H. DEHU

Téléphone 3107 42, Canal des Brasseurs - ANVERS

VOYAGES A L’ÉTRANGER - EXCURSIONS PRIX A FORFAIT

Il y,

BRODERIES

DESSINS MODERNES

PERLAGES, BOUTONS, POINTSCLAIRS. PLISSAGE

M= RYCKAERT

RUE RUBENS, 17, ANVERS

TRAVAIL SOIGNÉ ET RAPIDE

.. ENGELSCH HOEDE

V0NDELSTR., 19

CAUS

(nabij St. Jansplaatsi

De laatste uieuwisfheden in Vilten Hoeden

Rüinrçe leus

Ziet îTtalae


ROYAL - ZOOLOGIE CINEMA

Résumé de!a Conférence du Commandant FRANK WILD sur la

Mort de Shackleton

la dernière expédition du vaillant explorateur

A l'issue de la grande guerre, Sir Ernest Shackleton sentit à nouveau l'irrésistible appel de la glace, et conçut, des plans pour une nouvelle expédition. Il eut pour collaborateur M. Jean Quiller Rowett. 11 rassembla autour de lui un nombre de vieux camarades, qui avaient déjà travaillé avec lui en môme temps qu’un nombre de techniciens. L’un des postes du navire lut confié à un boy-scout. La période qui suivit la fin de la guerre fut, grâce à la torpeur industrielle, l’une des difficultés pour l’obtention d’un équipement spécial et une grève des constructeurs de navires amena un grand retard dans les préparatifs du (( Quest ».

Enfin le départ de Londres s’effectua le 27 septembre 1921. Une foule compacte se rassembla sur le quai et longea London-Bridge tandis que le « Quest » s’éloignait, au milieu des milliers d'acclamations ainsi que des sifflements d'innombrables sirènes. Nos vicissitudes commencèrent de bonne heure, car au bout de peu de jours, nous essuyâmes de rudes tempêtes et nous obligèrent avec Sir Ernest Shackleton à relâcher à Lisbonne pour des réparations. La direction de Lisbonne nous mena à Madère St-Vincent, et de là à .St-Paul’s Rocks sur l’Equateur. Une grosse houle se brisait contre ces points, et seul un accostage s’effectua avec beaucoup de peine. Les eaux étaient peuplées de requins qui environnèrent en grande quantité le navire. Les rochers étaient garnis par des centaines d’oiseaux marins. D’énormes crabes se pressaient partout dévorant les amorces et se disputant furieusement leur possession. Notre itinéraire nous mena ensuite à Rio de Janeiro. Le travail qu'on nous fit en Angleterre fut si mauvais qu’il nous fallut apporter de grandes modifications au navire. Les photographes et les naturalistes pendant ce temps se dirigèrent sur les, baleinières vers la Géorgie Méridionale. Les retards forcèrent Sir. L. Shackleton à remanier ses plans et d décida de filer droit sur la Géorgie au lieu du Cap-Town. Après avoir quitté Rio de Janeiro, nous essuyâmes de terribles tempêtes qui menacèrent de couler notre petit navire, et arrivâmes à la Géorgie Méridionale le à janvier 1922. Nous atteignîmes Gritviken par un splendide temps ensoleillé et jetâmes l’ancre dans la vieille baie de l’Endurance.

Sir Ernest était très gai et après avoir décidé avec moi de célébrer le lendemain le jour de la Noël, ce

PROGRAMME du 22 au 26 JUIN

2. petits métiers jVîarocairçs

3. Les Chaussures

de Mme Leîîingw11

comédie interprétée par

Constance Talmadge

4. Feuilles Volantes.... J. Strauss

valse

LA MORT DE SHACKLETON

dernière expédition de i’explorateur à bord du "QUEST,,

PROGRAMMA van 22 tot 26 JUNI

1. Marsch.... j. Massenet.

2. pleine jMarolaai\sche ambachten

U. De Schoenen

( van Mme Leîfingwell

tooneelspel vertolkt door

Constance Talma dge

4. Vliegende Bladeren.... J. Strauss

DE DOOD VAN SHACKLETON

laatsteexpeditievan den ontdekkingsreiziger aan boord van de ’’QUEST,,

Semaine prochaine ..

OWEtv MuORE

dans

UN MARIAGE DIFFICILE

grand vaudeville

A partir du 4 juillet CLOTURE ANNUELLE

(fui avait été impossible de faire dans notre voyage à cause du mauvais temps, retourna dans sa cabine.

11 mourut cette nuit là avec une soudaineté drainai ique.

Je décidai de renvoyer le corps pour les funérailles et détachai le Capitaine Hussey pour l’accompagner et remplir les formalités, le résolus d poursuivre la tâche qu’il s’étail proposée et partir aussitôt que possible vers le Sud. Nous touchâmes à 1 île Zavodooski enveloppée de glaces rocheuses et repoussante, mais le foyer d’innombrables pingouins. Nous entrâmes dans Eile de Pack et fûmes presque immédiatement la proie d’une tempête qui, bouleversant tout ce vaste champ de glace et qui ne présageait rien de bon pour notre navire. Pendant trois mois nous luttâmes avec le banquise, et eûmes toutes les peines du monde à éviter d’être gelés et de nous voir forcés d’hiverner dans la glace, ce à quoi le bateau n’était pas approprié. Ayant réussi à percer loin de Pack, nous nous dirigeâmes vers l’île Eléphant où nous fîmes pro\ision de graisse de baleine. On tenta de visiter à nouveau le cap Wild, où après le coup de l’«Enduran-ce», accablée par la glace, la petite troupe avait dû se réfugier et s’était vue forcée d’hiverner, mais ce fut en vain, une violente lempête se déchaîna et nous obligea à chercher abri près des perfides Seal Rocks.

Mais la lempête ne fit que croître et se transforma en ouragan, et nous fûmes poussés devant lui à la dérive:

Comme il nous était impossible de lutter contre la fureur du vent, nous nous dirigeâmes en hâte vers la Géorgie Méridionale. Le Capitaine Hussey à son arrivée à Monte Vives avait immédiatement câblé pour aviser les parents de la triste nouvelle, et reçu en réponse un câblogramme de Lady Shackleton lui exprimant le désir que Sir Ernest fut enterré dans la Géorgie Méridionale. Ce dernier fut alors inhumé après une courte cérémonie et ii nous fallut, alors accomplir une triste mission; l’édification d’un ouvrage destiné à perpétuer la mémoire de notre regretté chef. Ce fut un tumulus surmonté d’une croix et portant cette simple inscription:

SIR ERNEST SHACKLETON Explorateur Mourut ici le 5 janvier 1922 Edifié par ses Camarades

Ce triste devoir accompli, nous poursuivîmes notre voyage vers Tristan da Cunha et fîmes l’exploration des îles Inaccessibles et Nightingale. Nous visitâmes Diego Alvarez où une section fit l’ascension du mont Rowett. Ceci fait, nous nous dirigeâmes vers Cap Town. Nous visitâmes St-Hélènc, célèbre prison de Napoléon. Des vents opposés nous forcèrent à prendre la direction des Açores et retournâmes à Plymouth, heureux une fois de plus de revoir les rives de la « Vieille Angleterre ».

Imprimerie dn Centre. 26. Rempart Kipdorp, Anvers,