Programme from 7 Oct. 1916Booklet

Bron: FelixArchief nr. 1968#915

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.

Show the facsimiles of this programme bookletTAVERNE HOLSTERS

(ancien local du PAON ROYAL) jï

25 Place de la Gare 25 /Envers

CONSOMMATIONS de Ier CHOIX

Spécialité de Gueuze- Lambic jj

Bock Artois — Pale-Ale — Scotch-Ale — Stout — Orge double Café filtre extra (Spécialité) — Sandwich divers

HELPT

ons volk aan werk; werk voor die menschen op dit oogenblik beteekent brood, laat daarom tegen lage prijzen uwe kledingstukken, mantels, pardessus, dekens, tapijten, enz., enz. VERWEN OF WASSCHEN in de Stoomverwerij

Lm ¥41 WlISii

fSschelsch« Sfaenweg, <53 Kunsflei, 38, "onEelstraat, 8 Kasteelpleinsfraat, 67. ROUWZWART in 24 uren.

J(indsorvenffoed

JCommuniekleederen

DE PRET-VAN DEN BERGH

52 Diepestraat 54

Droguerie J.BRAECK1VIANS Î

Drogueries 24, Place de la Gare, 24 Couleurs r

Produits chimiques Téléphone 7383 Vernis, etc. p5

Toutes fournitures et Travaux Photographiques j

Projection — Cinématographie — Lanternes Magiques (

KINKHOEST

VERKOUDHEID, VALLING

De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veertien dagen met

Christiana Balsem

cn Siroop

Prijs: Remedie compleet fr.2.50

GrooteEngelsche Apotheek

Falconplein 35 en Lange Koepoortstraat 24

ANTWERPEN

Kinema Zoologie

Zondag 15 October

te 4 en 8 torenuur,

Maandag 16 en Donderdag 19 October

te 8 1/2 torenuur

HET DAL DER

DROOMEN

Groot wereldsch drama in één voorspel en 4 bedrijven

ZURENBORG

A louer ou à vendre belles

Maisons modernes et bien construites

de tous genres et de tous prix.

S’adresser: RUE DU 6RAND-CHIEN 44

TffAJ/TS fl" 8, 9 eh 11.

Institut de Beauté, 3, ruesouria

Manucure

SOINS & PRODUITS pour l’embellissement du Teint, du Buste et des Mains. — Cures, Antirides, Massage, Teinture Henné. Postiches pour la nouvelle Coiffure. ONDULATIONS ABONNEMENT

LAVA FRÈRES


Poppenspel

’t Was een ellendig huishouden, datgene van Maurice Brosny, een arm en onbeteekenend tooneelspeler, die heel zijn leven in kleine schouwburgen was opgetreden, doch de vaste hoop in zich droeg toch cens uit zijn armoedigen toestand te geraken en het geluk te verzekeren van zijne vrouw Lucienne, zijn dochtertje Juliette en zijn geliefde zoon Pierrot.

Lang had Lucienne, die aan zijne beloften geloofd had,' op de verwezenlijking ervan gewacht. Doch, ziende dat er geen verandering kwam in den ellendigen toestand, werd zij dit levten moede. Alleen de liefde barer kinderen verschafte haar nog wat genoegen. Stilaan begon zij haar man te misachten, verweet hem de schuld te zijn van haar ellendig leven, daar hij haar steeds verboden had gebruik te maken van hare prachtige stem om wat meer welstand in het huishouden te brengen.

Eindelijk besloot zij in ’t geheim voetstappen aan te wenden om eene verbintenis te bekomen om aan dte armoede te ontsnapten, en gelukte erin een kontrakt te krijgen van den impresario Ivan Nogovoski, aan 2,000 frank per maand. Maar dit kontrakt moest door haar man onderteekend worden. En wanneer zij aan Maurice vroeg het stuk te onderteekenen, wordt deze woedend en scheurt het in stukken.

Toen kende Lucienne’s wanhoop geene grenzen meer: zij verweet hem haar armoedig leven, betichtte hem de schuld te zijn

PVDDIRfi

merk Dessert

DE BESTE

F ÄBRIKKNT ï a. frank Öpedestpoot, 154, Qepçhem

Guillaume CÂMP0

Tableaux

de premier ordre

Rue du Paroissien

ANVERS

Centraal Wisselkantoor

50, Minderbroedersrui, 50 ANTWERPEN

Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaai HOLLAND Koopt:

Coupons, Vreemd geld, Fondsen, tegen de hoogste prijzen.

Alle inlichtingen gratis.

Bureau Central de Change

50, Canal des Récollets, 50 ANVERS Succursale: Brugstraat, 24, Roosendaal HOLLANDE

Achète:

Coupons, Monnaies Étrangères, Fonds Publics auxplus hautsprix.

Tous renseignements gratis.

Bntreprise Générale d’Æmeqblement

23, Rue de la Commune, 23

Ch.Blockhuys &Zoon

<3liHZEN|HAKER es HüNSTGIiBSRBHES Justiciestraat - 77 - Antwerpen


dal zij zooveel jaren bekrompenheid kende wanneer zij hadde-kunnen weelderig leven, en de echtelingen sturen mekaar woorden tote die onherroepelijk zijn en die men nooit meer vergeet...

Des anderendaags vindt Maurice, bij zijn thuiskomst, een brief van Lucienne waarin zij hem meldt dat zij hem verlaat met haar dochtertje om haar leven te schikken zooals het haar goeddunkt.

Maurice valt op een stoel neder, als verpletterd, en vindt slechts wat kalmte terug bij de streelingen van zijn zoontje. Getweeën leven zij nog een tijd armoedig voort, tot eindelijk Maurice, door nood gedwongen, een plaats moet aanvaarden in den Pofesjenel-len-Schouwburg. .

Ondertusschen kent Lucienne een leven van bijval en triomf. Na een zegevolle rondreis komt zij naar Parijs terug met haar dochtertje, dat nog steeds haar broerken Pierrot betreurt. Deze, die zijn vader helpt om het brood te verdienen, ziet op zekeren dag zijn zustertje in ’t poppenspel en omhelst haar, want ook zij

Heropening der Klassen

Alle Schoolgerief, Schrijfboeken, enz., koopt men best in den Papierhandel

Jan Boucherij

Hopland, 22, Antwerpen

ECOLE SPECIALE

19, HOPLAND, 19 19, Rue Houblonnière, 19

ÄNTWEfiPEN — ALVERS

LEVENDE TALEN BOEKHOUDEN SNELSCHRÏFT MACHIENSCHRIFT

5PI« per maand

2 lessen per week

Vraag kosteloos inliditim gen.

PATISSERIE - CONFISERIE

<* p J'is-j tJPUk Wi

Avenue de Keyser, 52, Anvers

Fournisseur des principaux Cinémas et Restaurants Maison de lr ordre. — On porte à domicile.


heeft haar broerken herkend. Met de medeplichtigheid der gouvernante komen de kinderen dagelijks bijeen, doch zekeren ziet Pierrot zijn lieve Juliette niet komen, en hij begeeft zich ten harent met een pak poppen. Maar zijn vader heeft hem bespied en als hij in het huis zijner zuster, zijner moeder binnengaat wordt hij gevolgd door zijn vader, die echter plotseling voor Lucienne staat. De echtelingen staren mekaar een oogenblik twijfelend aan, doch hij eischt zijn zoon terug. Zij leidt hem zonder te antwoorden tot in de slaapkamer van hun dochtertje, en wijst er hem Pierrot die voor het bed de poppen laat dansen voor zijn lief zusje. Dit schouwspel loutert de harten der echtelingen. De liefde hunner kinderen brengt hen terug bijeen, en zij zijn voortaan gelukkig te zamen te kunnen leven.

AU LOUVRE

87, PLiRGE de jweir, 87

. . FOV11Ü1IS

Verkrijgbaar in alle Dagbladwinkels en Kiosken

Zak-Almanak voor 1917 Prijs: 12 centiemen - 128 bladzijden

Talrijke Verhalen en Kluchten. — Voor onze Huismoeders. Zaaitijden. — Raadgevingen aan lijdenden. — Wekelijksche ( Jaarmarkten, enz.

Hoogwatergetijden te Antwerpen.

WERK DER AARDAPPELSCHIL

*‘ Groene Ster,,

7, Van Craësbeeckstraat, 7, Antwerpen

KIEKENVOEDER

aan O.Ô5 fr. per kiio

alsook

LINBEIBLOEBEN

voor Lindenthee, aan 3 f r. per kilo N. B. Men kan dit laatste met kleine hoeveelheden aldaar verkrijgen.

Medeburgers en Medeleden!

GEDENKT VOORAL DE OORLOGSWEEZEN 1 Geeft uw nutteloos papier, kurkenstoppen, enz., aan onze ophalers.

Pour l’insertion d’ANNONCES

dans ce Programme

s’adresser au BUREAU D’ANNONCES

30 - Rue Houblonnière - 30

ENGELSCHE SCHOOL gesticht in Januari 1915

Fransch

Engelsch

Italiaansch

Spaansch

Duitsch

Boekhouden

Snelschrift

Machienschrijt

58, Welvaartstraat (Justicie-Paleis)

Volledige Leergangen

1° Engelsch, Snel- en Ma-chienschrift.

2° Boekhouden, Engelsch en Machienschrift.

3° Rekenen, Duitsch en Machienschrift.

15 fr. per maand (10 lessen per week)

5 frank per maand 2 lessen per week


Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

Extra Gersten 1/2 0.20 I Koffie, Melk 0.30 B Blonde » 0.30 | Limonade 0.30

PROGRAMMA

DER

Publieke Vertooningen met Muziek

van Zondag 8 October1 om 4 en 8 1/2 torenuur, Maandag 9 en Donderdag 12 October om 8 12 t, u.

J. S. Bach

G. Meyerbeer Delisbes

6. POPPENSPEL, dramatisch tooneelspel;

kunstfilm (Gaumont)

Bericht voor de Avondvertooningen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

’s Avonds: 10 minuten poos tusschen nummers 6 en 7.

PA PI ER HA ND EL

BOEK- EN STEENDRUKKERIJ — BOEKBINDERIJ

HOP LAN D - 22 - ANTWERPEN

1. Voorspel (in B) voor Orgel

2. De Roem, drama

3. L’Africaine, fantazie op het zangspel

4. Marion’s geheim, tooneelspel

5. Sylvia, dansspel

School of Ùâù

El R, 41 - Antwerpen

Tel. 5599

_pRiJs Der lessen

VOOR EENE BIJZONDERE LESSEN

VERBIN- PROS PER LEERUNG EN PER UUR Overeenkomst

TENIS VAN 1 leerling 2 leerlingen 3 leerlingen 4 leerlingen £en leerlingkan

alleen te samen te samen te samen eene ONBEPERKTE

*200 lessen Franks 2.75 Franks 1.75 Franks 1.50 Franks 1 25 reeks bijzondere /essen van EENE ENKELE taai

100 » 3.— 2.— 1.75 1 50 volgen, aan 3 lessen per week.,

60 » 30 » 3.25 2.25 2.00 1 75 mits vastgestelde som van 300

3.50 2.50 2.25 2.00 franks.

13 » 3.75 jjezesommoet

3.00 2.50 2 25 altijd geheel op voorhand be-

9 » 4.— 3.25 3.00 2.50 taa/d worden.

LESSEN TEN HUIZE VAN DEN LEERLING

De lessen kunnen genomen worden op de uren tusschen 8 uur ’s morgens en 10 uur ’s avonds uitgekozen, en indien de vastgestelde uren en dagen door eenige omstandigheid niet meer geschikt zijn, kan de leerling ze bij mondelinge overeenkomst met den Bestuurder veranderen.

Elke reeks van lessen kan, naar believen der leerlingen onderbroken en voortgezet worden, uit oorzaak van reis of elke andere reden.

BIJZONDERE AFDEELING VOOR DAMES

* Het ”Bestuur raadt reeksen van 200 lessen aan voor de personen, welke «verschillende tale(\ jnschen te leeren. .


DE METHODE “ TEN

Daar de Moderne Methode “ TEN,, eene practische methode is Moet gij naar de Modern School gaan, indien gij nooit eene vreemde taal aangeleerd hebt en gij ze in weinig tijds wenscht te kennen.

Daar de Moderne Methode “ TEN,, eene redemachtige methode is

Moet gij naar de Modern School gaan, indien gij beproefd hebt lessen op een ander te nemen zonder noemenswaardige uitslagen te hebben bekomen.

Daar de Moderne Methode “ TEN,, eene methode is waarvan de samenspraak de grondslag is

Moet gij naar de Modern School gaan, indien uwe uitspraak onzuiver is. In de Modern School leert elke leeraar enkel zijne moedertaal aan en hij bezit eene groote ondervinding van het onderwijs aan de vreemdelingen.

Daar de Moderne Methode “TEN,, eene vooruitstrevende Methode is.

Moet gij naar de Modern School gaan, indien gij op eene practische, concrete en afdoende wijze in uwe studiën wilt geleid worden en indien gij wenscht dat de bekomen kennissen op eenen stevigen grondslag rusten.

PROEFLES

A l wie zich van onze wijze van onder richt wil rekenschap geven kan eene KOSTELOOZE PROEFLES aanvragen, zonder daarom eenige verbintenis aan te gaan.

Voor nadere inlichtingen wordt men verzocht zich mondelings of schriftelijk te wenden tot het Bestuur der Modern School: 41, ME1R, Antwerpen.

41, Place de Meir 41, /\nvers

Téléphone 5599

PRIX DES IiEÇOî'fS

POUR UN ENGAGE- LEÇONS PARTICULIÈRES PRIX PAR ÉLÈVE ET PAR HEURE FORFAIT Un élève peut prendre une série inimitée de leçons particulières d’UNESEULE

MENT DE 1 élève seul 2 élèves ensemble 3 élèves ensemble 4 élèves ensemble

*200 leçons Francs Francs Francs Francs

2.75 1.75 1.50 1.25 tangue, à raison

100 » 3.— 2.— 1.75 1.50 de trois leçons par semaine,

60 » 3.25 2.25 2.— 1.75 moyennant un forfait de 300

30 » 3.50 2.50 2.25 2.00 francs. J2e forfait est

13 » 3.75 3.— 2.5U 2.25 payable tou-

9 » 4.— 3.25 3.— 2.50 fours complètement d'avance.

LEÇONS AU DOMICILE DE L'ÉLÈVE

Les leçons peuvent être prises aux heures choisies entre 8 h. du matin et 10 h. du soir, et si par suite d’une circonstance quelconque les heures et les jours fixés ne conviennent plus, l’élève peut les changer moyennant un arrangement verbal avec le Directeur.

Une sérief quelconque de leçons peut être interrompue et recommencée au gré des élèves soit pour cause de voyage, soit pour tout autre motif.

SECTION SPÉCIALE POUR DAMES

* La Direction conseille des séries de 200 leçons aux personnes qui désirent étudier plusieurs langues.


üA MÉTHODE “TEN,,

La Méthode Moderne “ TEN ” étant une méthode pratique

Vous devez aller à l’Ecole Moderne si vous n’avez jamais étudié une langue étrangère et si vous voulez l’apprendre en peu de temps.

La Méthode Moderne “ TEN” étant une méthode rationnelle

Vous devez aller à l’Ecole Moderne si vous avez essayé de prendre des leçons ailleurs sans obtenir des résultats appréciables.

La Méthode Moderne “ TEN” étant une méthode dont la base fondamentale est la conversation

Vous devez aller à l’Ecole Moderne si votre prononciation est défectueuse. A la Modem School chaque professeur n’enseigne que sa langue maternelle et a une grande expérience de l’enseignement aux étrangers-

La Méthode Moderne “ TEN ” étant une méthode progressive.

Vous devez aller à l’Ecole Moderne si vous voulez que votre étude soit dirigée d’une manière pratique, concrète et concluante et si vous voulez que les connaissances que vous aurez acquises reposent; sur une base solide.

LEÇON D’ESSAI

Toute personne désireuse de se rendre compte dit procédé de notre enseignement peut demander UNE LEÇON D’ESSAI GRA TUITE sans, pour cela, prendre aucun engagement.

Pour plus amples renseignements on est prié de s’adresser verbalement ou par écrit à la Direction de l’Ecole Moderne 41, MEIR, 41 — Anvers. i

î Pendant l’Entraete dégustez au Buffet du Gafé: J

1 Orge Extra 1/2 0.20 ! Café, Lait 0.30 È

gj Blonde » 0.30 i Limonade 0.30 g

I Elc- 1

«3Wfefe) K

PROGRAMME

DES

Représentations publiques avec auditions musicales

du Dimanche 8 octobre à 4 et à 8 1 /2 h. (de la tour), du Lundi 9 et du Jeudi 1 2 octobre à 8 1/2 h. (de la tour)

1. Prélude en Si pour Orgue

2. La Gloire, drame

3. L’Africaine, fantaisie sur l’opéra

4. Le Secret de Marion, comédie

5. Sylvia, ballet

o. GUIGNOL, comédie dramatique;

film d’art Gaumont.

J. S. Bach G. Meyerbeer L. Delisbes

Avis pour les Représentations du Soir. — Afin de ne pas déranger les auditions musicales, le public occupant les places du Rez-de-chaussée aura exclusivement accès aux Lavatories et IV. C. (pour Dames et Messieurs) installés au Jardin d'hiver et au Café (accès par la Salle des Marbres).

Le soir: Pause de 10 minutes entre les n08 6 et 7.

CHAUSSURES MODERNES

77, Avenue Plantin (Ouest)

SPÉCIALITÉ DE CHAUSSURES COUSUES A LA MAIN

Nos chaussures sont fabriquées entièrement sur cuir neuf (nous en donnons la garantie sur facture).


S fftfctta dWWkfPiftoöb tf&ftt irxfn ttottedVuflyawfedh sfr tfcctfa tftufo fftyflj (fatrtuflwftifi?

Extra Zeeppoeder

overtreft alle andere merkea

In ’t Groot bij:

lie meilleur des Savons

en poudre surpasse toutesles autres marques

En gros chez:

CONSTANT FLOREN

Fabrieken:

LANGE WINKELSTRAAT, 11-15 en STIJFS ELSTRA AT 8-10, Antw.

Bureelen:

Antwerpen: STIJFSELSTRAAT, 12 Brussel: de Brouckère-Plaats, 46.

Fabriques:

Longue Rue de la BOUTIQUE 11-15 et RUE DE L’AMIDON 8-10, Anvers Bureaux:

Anvers: RUE DE L'AMIDON, 12 Bruxelles: Place de Brouckère, 46

7. Kraanmans tegen Kraan, klucht

8. Spaansche marsch Fr. Popy

g. TWEE LEVENS IN GEVAAR,

Amerikaansch drama

Zondag 15 October te 4 en 8 torenuur,

M aandag 16 October te 8 1/2 torenuur, Donderdag 19 October te 8 1/2 torenuur

Voor de eerste maal te Antwerpen met HENNY PORTEN in de hoofdrol,

HET DAL DER DROOMEN,

Groot wereldsch drama in één voorspel en 4 bedrijven.

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht het programma te veranderen.

Mnncq Maison VERSTAPPEN

l¥I SsssT B»» %JS> Rue du Prince, 21-23, Anvers

Grand choix d'après les dernières Nouveautés Installation spéciale pour I3erj.il.

La Maison se charge de tout Arrangement.

7. Robinet contre robinet, comique

8. Marche espagnole Fr. Popy

s. DEUX VIES EN DANGER,

drame américain

Dimanche 15 octobre à 4 et 8 hs de la tour Lundi 16 octobre à 8 1/2 h* de la tour, Jeudi 19 octobre à 8 1/2 h5 de la tour, Pour la première fois à Anvers avec HENNY PORTEN dans le rôle principal,

LA VALLÉE DES REVES,

Grand drame mondain en 1 prologue et 4 actes.

N. B. La direction se réserve le droit de changer le programme.


Guignol

C’était un ménage triste que celui de Maurice Brosny. Pauvre artiste dramatique, sans grand talent et sans chance, il végétait dans les petits théâtres, mais il conservait au cœur l’espérance tenace de sortir un jour de cette médiocrité et de faire à sa femme Lucienne, à sa fillette Juliette, à son petit garçon Pierrot, qu’il adorait, une existence plus heureuse.

En attendant ces beaux jours, auxquels Lucienne avait cru, 1a. patience de la jeune femme s’émoussait.

Longtemps déjà telle connaissait la médiocrité, et sa seule consolation était l’amour de ses deux enfants. Mais cette misèrei la lassait, et elle en voulait à son mari qui lui empêchait d’en sortir en lui défendant de se livrer à son art qui aurait pu les tirer dis la triste situation où ils se trouvaient. Car Lucienne avait une fort jolie voix, qui lui avait jadis fait connaître de beaux succès.

Fatiguée de supporter plus longtemps un vie de misère, elle faisait secrètement des démarches t parvint à se faire engager-par l’imprésario Ivan Nogovoski, aux appointements de 2,000 fr.

Het Huis van

Ed. Van Reeth

138, Natîonalestraat

ANTWERPEN

IfQ (Détpopole

0nöepsois

Sté Ame d’Assurances

fondée en 1900

heeft de eer te berichten aan het publiek, getroffen door de oorlogsgebeurtenissen, dat het beschikt over magazijnen gezegd «Garde-Meubles» en dat het zich aanbeveelt in zijne welwillende aandacht. Al de zaken zullen afgehandeld worden aan de prijzen en voorwaarden van het Syndikaat der Verhuizers.

V er huizingen voor de stad, de provincie en het buitenland.

Telegram-adres « Continent » Telefoon 4701.

DEMANDE de BONSAGENTS

pour sa nouvelle branche

CAPITALISATION

TRAVAIL FACILE

COMMISSION IMPORTANTE

Rue Leys 19

ANVERS

SAPflli

Zeeppoeder

is overal te verkrijgen

Zeephandel

Stijfselrui, 35

ANTWERPEN

Gesticht in 1913

Belgische Brevetten

257733

260011


par mois. Mais il lui fallut l’autorisation maritale. Et quand elle soumit son contrat à la signature de Maurice, celui-ci pris do colère, le déchira! Alors Lucienne perd toute mesure. Elle reproche à son mari la médiocrité de son existence, et les deux époux en arrivent aux propos irrémédiables, aux paroles qui blessent et qu’on n'oublie pas...

Le lendemain, Maurice rentrant à la maison, trouve une lettre de Lucienne qui lui dit qu’elle part avec sa fillette pour refaire sa vi, e toute seule...

Maurice tombe prostré sur une chaise, écrasé par la douleur, et n.e retrouve un peu de calme que sous les caresses de son petit Pierre. A eux deux ils continuent à vivoter jusqu’au jour où, à bout de ressources, Maurice se voit obligé d’accepter une place au Théâtre Guignol...

Entretemps Lucienne mène une vie' de succès et de triomphe. Après une tournée triomphale, elle revient à Paris avec sa fille. Galle-ci regrette son frère Pierrot, qui, lui, aide son père à gagner leur vie. Un jour la petite Juliette est menée au Théâtre-Guignol par sa gouvernante, y fait la rencontre de Pierrot, et dorénavant les deux enfants se rencontrent journellement, avec la complicité de la gouvernante. Un jour, Pierrot ne voit pas arriver sa sœur, se rend chez elle et lui apporte ses polichinelles qu’il fait jouer devant elle. Mais son père Ta suivi, et lorsqu’il entre dans la maison, Maurice y pénètre aussi. Il s’y trouve brusquement devant sa femme, exige son fils et elle, pour toute réponse, le mène dans la chambre à coucher de sa fille où ils trouvent Pierrot faisant agir les marionnettes pour sa petite sœur.

Les, deux époux sont émus, et, devant l’amour de leurs enfants leur cœur s’ouvrit et dorénavant ils connurent la joie de vivre ensemble et heureux.

BOBSTLÏJDERS p

Wilt gij U oogenblikkelijk verlicht en spoedig genezen gevoelen van Ver- Sjt

* koudheden, Valling, Hoest, Fluimen, Bronchite, Asthma, neemt dan den

Borstbaïsem omMerk f

* 25 jaren voortdurende bijval. — 3.00 fr. deflesch. — 1.75 fr. de halve flesch. |’r

Opgepast voor het namaaksel. i,

J Groote Coöperatieve » l/IIU DT ” HUIS GESTICHT T j Apotheek-Drogerij V I it vÄn I IN 1889 $8-

* 113-115 Hoek Montigny- en Brusseistraten, (Rechtover hetZwemdok)

« ANTWERPEN

Zondag en Feestdagen den GÄNSCHEN DAG OPEN.

»«» ttSBl %Faaa Bossa mss&qça L' faal

Bouianejetiie de Luxe Chaussée de Malines 169, Anvers

Diplôme de grand prix. Exposition Intemutionale Anvevs içi j.


Aux Forges de Yukairs -ef? I

•jj Aäison L. VeRSTREPEN-ELIäETS

FL. VERSTREPEN, Succ. |

Cuisinières émaillées

et Pôeles Godin

Foyers E. M, JAÂRSMA

Agence exclusive Se méfier des imitations

Calorifères MUSGRAVE.

Installations complètes de cuisinières

FABRIQUE De F0URRURES SPÉCIALITÉ DE PALETOTS ET ÉTOLES

J REPARATIONS

TRANSFORMATIONS

CONSERVATION

MAISON FERMEE

Rue de la Province, 33 u ANVERS

Téléphone 2709 p

\ RENTRÉE DES CLASSES!

1 Pour toutes fournitures d’école, f

1 Cahiers, etc. adressez-vous à la f

ils fue Houblonnière 22, Anvers

Pour toutes réclames

SUR GLACES, VITRINES, BOIS, TÔLE, TOILE, ETC.

adressez-vous à la maison connue

LETTRES BRILLANTES LETTRES ÉMAILLÉES ENSEIGNES LUMINEUSES

Croquis sur demande

Voor alle Reklamen

OP SPIEGELGLAS,

VITRIENEN, HOUT,

PLAATIJZER, DOEK, ENZ.

wend U tot het gekend Huis

Van Ganse & Bogaerts

RUE Ste ELISABETH

ST. ELISABETHSTRAAT

Anvers — Antwerpen

BRILLANT LETTERS GEËMAILLEERDE LETTERS LICHTTOESTELLEN

Schetsen op Janvraag

Drukk. Jan Boucherij, Z. N. 1599 —7/10/16.


Papierhandel Boek- en Steendrukkerij Boekbinderij HOPLAND 22

JAN BOUCHERIJ

Rue Houblonnière 22

Papeterie Imprimerie Lithographie Reliure