Programme from 9 Sep. 1916Booklet

Bron: FelixArchief nr. 1968#917

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.

Show the facsimiles of this programme bookletTAVERNE HOLSTERS

ij (ancien local du PAON ROYAL) jj

25 Place de la Gare 25 /Envers

CONSOMMATIONS oe Ier CHOIX j

Spécialité de Gueuze-Lambic à 35 centimes la 1/2 bouteille L

~j Bock Artois le 1/4 25 c., le 1/2 35 c. | Stout 30 centimes ie verre n Café filtre extra (Spécialité) 35 c. ] Orge double 35 c., la 1/2 bouteille P ij Sandwich divers 50 centimes

HELPT

ons volk aan werk; werk voor die menschen op dit oogenblik beteekent brood, laat daarom tegen lage prijzen uwe kledingstukken, mantels, pardessus, dekens, tapijten, enz., enz. VERWEN OF WASSCHEN in de Stoomverwerij

À» ¥Â1 W1I11I

OQecEslscEc Sloeiitreg, 93 Kunsflei, 38, 'onälsfranf, 8

Kasfeelpleiristraat, 67. ROUWZWART in 24 uren.

J(indslorvengoed

JCommuniekleederen

DE PRET-VAN DEN BERGH

52 Diepestraat 54

4 Droguerie J.BRAECKMANS

Drogueries 24, Place de!a Gare, 24 Couleurs

Produits chimiques Téléphone 7383 Vernis, etc.

Toutes fournitures et Travaux Photographiques

Projection — Cinématographie — Lanternes Magiques

Maison existant depuis 20 ans, Avenue de Keyser, 54.

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veertien dagen met Christiana Balsem en Siroop Prijs: Remedie compleet fr.2.50 Kinema Zoologie Zondag 17 September te 4 en 8 1/2 torenuur en Maandag 18 September te 8 1/2 torenuur In Aandenken van den Andere, drama in 6 deelen, met de beroemde treurspeelster Lyda Borelly

Groole EngdscheApollieek Falconplein 35 en Lange Koepoortstraat 24 ANTWERPEN

ZURENBORG

A louer ou à vendre belles

Maisons modernes et bien construites

de tous genres et de tous prix.

S’adresser: RUE DU BRAND-CHIEN 44

TRAMS ri ° 8, 9 efc 11.

Institut de Beauté, 3, rueBouria

Manucure

SOINS & PRODUITS pour l’embellissement du Teint, du Buste et des Mains. — Cures, Antirides, Massage, Teinture Henné. Postiches pour la nouvelle Coiffure. ONDULATIONS ABONNEMENT

LAVA FRÈRES


WOESTH El O

In een dorp in Rusland, waar de beschaving nooit doordrong, leeft Ivan Roskow, een brutale kerel. Allen vreezen hem. Zijne grootte en sterkte dwingen den eerbied zijner clorpsgerióótlen af.

Maïa alleen, de dochter van een landbouwer, heeft eten zekeren invloed op hem. De liefde die hij dit schoon meisje toedraagt is rechtzinnig, maar Maïa blijft onverschillig. Hoe kan Ivan haar van zijne liefde overtuigen?

Maïa’s vader kan zijne huur niet betalen en loopt gevaar weggejaagd te worden. Maïa besluit, om haren vader te redden, hare schoone haarlokken aan een rondreizend koopman te verkoopen. Ivan kan het haar beletten. Hij verneemt waarom het meisje dit offer wilde brengen en stelt voor Wet noodige geld te zoeken. Eene

merk Dessert

JD e beste

ï cl. ft*7 Ni

OpedestpQQt, 154, Qepçbem

TJITSTAPPEIT

met LUXE-BREAKEN en LANDEAUX in de omstreken der Stad Antwerpen, Lier. Duffel, Mechelen Vertrekken hebben plaats ZONDAGS en DONDERDAGS, met stilstand op de voornaamste plaatsen.

Bericht. - Op aanvraag worden uitstappen ingericht naar Leuven, Aerschot, enz. aan zeer voordeelige voorwaarden.

Voor alle inlichtingen Witvrouwen - GoOSSens, wende men zich tot het huis opvolger HENRI 000SSENS

1 1, Hemelstraat 1 1, nabij den Mechelschen steenweg Bijzonder ingericht voor Huwelijksrijtuigen en voor andere feesten

ßuikmeCMPß ßentras! Wisselkantoor 50, Minderbroedersrui, 50 ANTWERPEN Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaal HOLLAND Koopt: Coupons, Vreemd geld, Fondsen, tegen de Hoogste prijzen. Alle inlichtingen gratis.

Tableaux

de premier ordre Rue du Paroissien n" n ANVERS Bnrean Central de Change 50, Canal des Récollets, 50 ANVERS Succursale: Brugstraat, 24, Roosendaal HOLLANDE Achète: Coupons, Monnaies Étrangères, Fonds Publics auxplus hauts prix. Tous renseignements gratis.

Entreprise Générale d’flmeublement

I Gaill.StfAEHEH-PRETsE

ij 23, Rue de la Commune, 23

Ch.Blockhuys &Zoon

GliflZENlVIAKER EN ÜNSTGIiASRAJVIEN Justiciestraat - 77 - Antwerpen


mijnmaatschappij zoekt werklieden in het clorp pii. geeft eene premie van 100 roebels aan wie 'een kontrakt van drie jaar tee-kent. Ivan teefcent zulke overeenkomst en is gelukkig het geld aan Maïa te kunnen overhandigen. Zal zij nu de liefde begrijpen die de woestaard haar toedraagt?

Ivan is met verscheidene andere boeren uit zijn dorp vertrokken. In de mijn blijft hij steleds dezelfde: een woeste kerel. Maar Ivan beschermt toch altijd ouderlingen en zwakken.

Zekeren dag moet men eene steengroef doen spring'en. De mijn ontploft niet en Ivan, trots de Vermaningen zijner makkers, gaat zien wat er scheelt. Wat geeft hij nog om het leven, nu hij dezen morgend van Maïa een brief ontving waarbij zij hem verklaarde dat zij hem nooit zou kunnen beminnen? Eene schrikkelijke ontploffing weerklinkt, de mijn barst los en de toegeloopen mijnwerkers vinden het lichaam van Ivan, gansch bebloed.

De gierigheid en de gedurige opmerkingen van haar vader maken Maïa het leven onverdragelijk. Zij verlaat het ouderlijk huis en ontmoet graaf Karilow, wiens vrouw ziekelijk is. De graaf neemt Maïa als gouvernante zijner kinderen in dienst. De gravin sterft en Maïa heeft Meel te lijden onder de liefdesverklaringen van den graaf, die haar tot vrouw begeert.

Weerkeerend van de jacht, rijdt de graaf op zekeren dag eten

Sartvfo.forto itdfbff&fb irmfrt

I PAPIERHANDEL

I boer!- EN STEENDRUKKERIJ

I BOEKBINDERIJ

I Jfop/and 22, jfîntwerpen

ECOLE SPECIALE

19, HOPLAND, 19 19, Rue Houblonnière, 19

ANTWEBPEN — ANVERS

LEVENDE TALEN BOEKHOUDEN SNELSCHRIFT MACHIENSCHRIFT

5PM per maand

2 lessen per week

Vraag kosteloos in.licliting'erv.

PATISSERIE

Avenue de Keyser, 52, Anvers

Fournisseur des principaux Cinémas et Restaurants Maison de lr ordre. — On porte à domicile.

CONFISERIE i?


arme blinde omver, ’t Is Ivan die, blind en tot werken onbekwaam, naar zijn geboortedorp werd teruggestuurd. De graaf leidt hem naar zijn kasteel wraar hij verblijft tot zijn volledige herstelling. Maïa heeft Ivan herkend, maar op de vraag van den graaf of zij den man kende, antwoordde zij ontkennend.

De graaf wil eene laatste poging wagen om Maïa te bezitten, en roept haar bij zich. Daar al zijne pogingen nutteloos blijven is hij woedend en springt op Maïa toe. Verschrikt, roept zij Ivan ter hulp, en deze die de stem zijner beminde herkent, gaat tastend op het paviljoen af- De graaf grijpt zijn jachtgeweer en legt op Maïa aan, maar de kinderen, insgelijks toegeloopen op het hulpgeroep hunner geliefde gouvernante, houden zijn arm tegen.

Ivan heeft eindelijk het hart veroverd van deze die hij beminde en voor wie hij zich zoo opbfferde.

Voor allen begint een nieuw en gelukkig leven.

Ëjggggjl! fo

ZOUT

Beste Kwaliteiten: Fijn-fijn, Half-fijn, firof,

OOK GERAFFINEERD

in goede witte katoenzakken en of jutezakken van 50, 75 en 100 kilos

PRIJZEN EN STALEN OP AANVRAAG.

Te bekomen bij de Firma:

Comptoir JVIaritime Hpversois (S. fl.)

25, JORDAENSKAAI, 25

fo3Èpa|cJ

iPXoaroJEc,

P5%FKoMcJ€°3

DIERENTUI N

Van Zondag

Publieke TOEGANG

ÄLGEAEENE TOEGANGSPRIJS

25 CENTIEMEN

ENOELSCHE SCHOOL gesticht in Januari 1915

58, Welvaartstraat (Justicie-Paleis)

Volledige Leergangen Engelsch, Snel- en Ma-

Fransch

Engelsch

Italiaansch

Spaansch

Duitsch

Boekhouden

Snelschrift

Machienschrift

5 frank per maand 2 lessen per week

chienschrift.

2° Boekhouden, Engelsch en Machienschrift.

3° Rekenen, Duitsch en Machienschrift.

15 fr. per maand (10 lessen per week)


MW

Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

Extra Gersten 1/2 0.20 Blonde » 0.30

Koffie, Melk 0.30 Limonade 0.30

Enz.

PROGRAMMA

DER

Publieke Vertooningen met Muziek

van Zondag 1 O September, om 4 en 8 1/2 torenuur en Maandag 11 September, om 8 1/2 torenuur

1. Slot van de 2e Sonaatvoor Orgel J. Van Eycken

2. Uitstap in het Land van Wales.

3. Bébé en de Hazenwindhond.

4. De Dragonders van Villars, openingstuk A. Maillart

5. De Dood van den Milliardrijken, drama

6. Giroflee-Girofla, fantazie op het blij-zangspel Ch. Lecocq

7. Groote Stierengevechten te Valencia

Bericht voor de Avondvertooningen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal hel publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

’s Avonds: 10 minuten poos tusschen nummers 7 en 8.

PA PI ER HA ND EL

BOEK- EN STEENDRUKKERIJ — BOEKBINDERIJ

HOPLAND - 22 - ANTWERPEN

school of 4„

41, MEIR, 41 - Ontwerp

Tel. 5599

PRIJS Der lessen

VOOR EENE VERBIN- BIJZONDERE LESSEN PRIJS PER LEERLING EN PER UUR ' Overeenkomst

TENIS VAN 1 teerling alleen 2 teerlingen te samen 3 leerlingen te samen 4 leerlingen te samen gen leerling kan eene ONBEPERKTE

*200 lessen 100 » 60 » 30 » 13 » 9 » Franks 2.75 3. — 3.25 3.50 3.75 4. — Franks 1.75 2.— 2.25 2.50 3.00 3.25 Franks 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 3.00 Franks 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 reeks bijzondere lessen van EENE ENKELE taal volgen, aan 3 lessen per week,, mits vastgestelde som van 300 franks, jjezesommoet altijd geheel op voorhand betaald worden.

LESSEN TEN HUIZE VAN DEN LEERLING

De lessen kunnen genomen worden op de uren tusschen 8 uur ’s morgens en 10 uur ’s avonds uitgekozen, en indien de vastgestelde uren en dagen door eenige omstandigheid niet meer geschikt zijn, kan de leerling ze bij mondelinge overeenkomst met den Bestuurder veranderen.

Elke reeks van lessen kan, naar believen der leerlingen onderbroken en voortgezet worden, uit oorzaak van reis of elke andere reden.

BIJZONDERE AFDEELING VOOR DAMES

* Het Bestuur raadt reeksen van 200 lessen aan voor de personen, welke ç verschillende talen wenschen te leeren. j


DE METHODE “ TEN

Daar de Moderne Methode “ TEN,, eene practische methode is

Moet gij naar de Modern Schoo! gaan, indien gij nooit eene vreemde taal aangeleerd hebt en gij ze in weinig tijds wenscht te kennen.

Daar de Moderne Methode “ TEN,, eene redemachtige methode is Moet gij naar de Modern School gaan, indien gij beproefd hebt lessen op een ander te nemen zonder noemenswaardige uitslagen te hebben bekomen.

Daar de Moderne Methode “ TEN,, eene methode is waarvan de samenspraak de grondslag is

Moet gij naar de Modern School gaan, indien uwe uitspraak onzuiver is. In de Modern School leert elke leeraar enkel zijne moedertaal aan en hij bezit eene groote ondervinding van het onderwijs aan de vreemdelingen.

Daar de Moderne Methode “TEN,, eene vooruitstrevende Methode is. Moet gij naar de Modern School gaan, indien gij op eene practische, concrete en afdoende wijze in uwe studiën wilt geleid worden en indien gij wenscht dat de bekomen kennissen op eenen stevigen grondslag rusten.

PROEFLiES

Alwie zich van onze wijze van onder richt wil rekenschap geven kan eene KOSTELOOZE PROEFLES aanvragen, zonder daarom eenige verbintenis aan te gaan.

Voor nadere inlichtingen wordt men verzocht zich mondelings of schriftelijk te wenden tot het Bestuur der Modern School: 41. MEIR, Antwerpen.

41, Place de Meir 41, invers

Téléphone 5599

PRIX DES LEÇONS

POUR UN ENGAGE- LEÇONS PARTICULIÈRES PRIX PAR ÉLÈVE ET PAR HEURE FORFAIT Un élève peut prendre une série ililmitée de leçons particulières d’UNE SEULE

MENT DE 1 élève seul 2 élèves ensemble 3 élèves ensemble 4 élèves ensemble

Francs Francs Francs Francs

*200 leçons 2.75 1.75 1.50 1.25 langue, à raison

100 » 3.— 2.— 1.75 1.50 de trois leçons par semaine,

60 » 3.25 2.25 2.— 1.75 moyennant un forfait de 300

30 » 3.50 2.50 2.25 2.00 francs. Se forfait est

13 » 3.75 3.— 2.50 2.25 payable tou-

9 » 4.— 3.25 3.— 2.50 jours complètement d'avance.

LEÇONS AU DOMICILE DE L’ÉLÈVE

Les leçons peuvent être prises aux heures choisies entre 8 h. du matin et 10 h. du soir, et si par suite d’une circonstance quelconque les heures et les jours fixés ne conviennent plus, l’élève peut les changer moyennant un arrangement verbal avec le Directeur.

Une série quelconque de leçons peut être interrompue et recommencée au gré des élèves soit pour cause de voyage, soit pour tout autre motif.

SECTION SPÉCIALE POUR DAMES

* La Direction conseille des séries de 200 leçons aux persônnes qui désirent étudier

plusieurs langues.


IiA MÉTHODE “TEN,,

La Méthode Moderne “ TEN ” étant une méthode pratique

Vous devez aller à l’Ecole Moderne si vous n’avez jamais étudié une langue étrangère et si vous voulez l’apprendre en peu de temps.

La Méthode Moderne “ TEN” étant une méthode rationnelle

Vous devez aller à l’Ecole Moderne si vous avez essayé de prendre des leçons ailleurs sans obtenir des résultats appréciables.

La Méthode Moderne “ TEN” étant une méthode dont la base fondamentale est la conversation

Vous devez aller à l’Ecole Moderne si votre, prononciation est défectueuse. A la Modem School chaque

professeur n’enseigne que sa langue maternelle et a

1 une grande expérience de renseignement aux étrangers.

La Méthode Moderne “ TEN ” étant une méthode progressive.

Vous devez aller à l’Ecole Moderne si vous voulez que votre étude soit dirigée d’une manière pratique, concrète et concluante et si vous voulez que les connaissances que vous aurez acquises reposent sur une base solide.

LEÇON D’ESSAI

Toute personne désireuse de se rendre compte du procédé de notre enseignement peut demander UNE LEÇON D’ESSAI GRA TUITE sans, pour cela, prendre aucun engagement.

Pour plus amples renseignements on est prié de s’adresser verbalement ou par écrit à la Direction de l’Ecole Moderne 41, MEIR, 41 — Anvers.

I Pendant l’Entracte dégustez au Buffet du Café: |

1 Orge Extra 1/2 0.20 Café, Lait 0.30

Blonde » 0.30 Limonade 0.30

I Etc- I

PROGRAMME

DES

Représentations publiques avec auditions musicales

du Dimanche 1 O septembre à 4 et à 8 1 /2 h. (de la tour) et du Lundi 1 1 septembre à 8 1 2 h. (de la tour)

1. Finale de la 2e sonate pour Orgue J. Van Eycken

2. Excursion au Pays de Galles.

3. Bébé èt la Levrette.

4. Les Dragons de Villars, ouverture A. Maillart

5. La Mort du Milliardaire, drame

6. Giroflé-Girofla, fantaisie sur l’opérette Ch. Lecocq

7. Grandes courses de Taureaux

à Valence, (1913)

Avis pour les Représentations du Soir.—Afin Je ne pas déranger les auditions musicales, le public occupant les places du Rez-de-chaussée aura exclusivement accès aux Lavatories et W C. (pour Dames et Messieurs) installés au Jardin d'hiver et au Café (accès par la Salle des Marbres).

Le soir: Pause de 10 minutes entre les nÜS 7 et 8.

CHAUSSURES MODERNES

77, Avenue Plantin (Ouest)

SPÉCIALITÉ DE CHAUSSURES COUSUES A LA MAIN

Nos chaussures sont fabriquées entièrement sur cuir neuf (nous en donnons la garantie sur facture).


Extra Zeeppoeder j lie meilleur des Savons

*r en pouelne

overtreft alle andere merken In ’I Groot bij:

pout

surpasse toutes les autres marques

En gros chez:

CONSTANT FLOREN

Fabrieken:

LANGE WINKELSTRAAT, 11-15 en STIJFSELSTRAAT 8-10, Antw.

Bureelen:

Antwerpen: STIJFSELSTRAAT, 12 Brussel: de Brouckère-Rlaats, 46.

Fabriques: à

Longue Rue de la BOUTIQUE 11-15 f et RUE DE L’AMIDON 8-10, Anvers g Bureaux: 3

Anvers: RUE DE L’AMIDON, 12 i Bruxelles: Place de Brouckère, 46 J

8. Dank voor het Blauw-Oog, klucht.

9. Kleine landelijke tooneelen, fantazie voor 2 violen L. Burnel 10. WOESTHEID, drama uit het leven der Moesjieks

Zondag 17 en Maandag 18 September:

IN AANDENKEN VAN DEN ANDERE,

drama in 6 deelen, met de beroemde treurspeelster Lyda Borelly; DE MAN DIE STAL, kunstfilm « Gaumont; »

DE LIEFDE-OLIFANT, uitheemsch tooneelspel, enz.

Zondag 24, Maandag 25 en Donderdag 28 September:

IO N E, of de BLINDE van POMPEJI, groot drama uit het leven der oudheid in een voorspel, 6 bedrijven en 180 tafereelen. — Deze film zet de reeks voort van de groote wedersamenstellingen uit de geschiedkundige tijdperken, zooals zij reeds door « QuoVadis? », « Salammbô », « Judith van Bethulië », « De Vernieling van Carthago » gegeven werden.

BERICHT

Van 28 September af zullen ook alle DONDERDAGEN, om 8 1/2 torenuur, openbare Kinema-Vertooningen gegeven worden.

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht he programma te veranderen.

PAPETERIE

IMPRIMERIE - LITHOGRAPHIE - RELIURE

RUE HOUBLONNIÈRE 22, ANVERS

8. Merci pour le Poche-Œil, comique.

9. Pelites scènes champêtres, fantaisie pour 2 violons L. Burnel 10. BRUTALITE, drame de la vie des Moujicks

Dimanche 17 et Lundi 18 Septembre:

EN SOUVENIR DE L’AUTRE,

drame en 6 parties, avec la célèbre tragédienne Lyda Borelly; L'HOMME QUI VOLA, film d’art « Gaumont »; L’ÉLÉPHANT D’AMOUR, comédie exotique, etc.

Dimanche 24, Lundi 25 et Jeudi 28 Septembre: lONEou L’AVEUGLE de POMPÉI,grand drame de la vie antique en 1 prologue, 6 actes et 180 tableaux. — Ce film continue la série des grandes reconstitutions des époques historiques, telles que nous l’ont données déjà « Quo Vadis?»,« Salammbô », « Judith de Béthulie », « La Destruction de Carthage ».

AVIS

A partir du 28 Septembre, des Représentations Cinématographiques publiques auront également lieu tous les JEUDIS à 8 1/2 hs de la tour.

iq. B. La direction se réserve le droit de changer le programme.


BRUTALITE

Ivan Roskow passe dans son village natal, situé au fond de la Russie, là où jamais la civilisation n’a pénétré, pour un homme brutal. Sa grandeur et sa força imposent le respect à ses compatriotes.

Seule Maïa, la fille du fermier, exerce une certaine influence sur lui. 11 aime sincèrement cette jolie jeune fille. Mais elle reste indifférente. Comment Ivan pourra-t-il lui prouver son grand amour?

Le père de Maïa ne sait pas payer son loyer et risque d’être chassé. Maïa, pour sauver son père, décide dé- vendre sa jolie chevelure à un marchand ambulant de passage dans le village. Ivan arrive à temps pour l’en empêcher. Il apprend la raison qui a poussé la jeune fille à ce sacrifice et s’offre à trouver l’argent nécessaire. Une compagnie de mines engage des ouvriers dans le village, en offrant une prime de 100 roubles à ceux qui signent

La (Détpopole

Het Huis van

Ed. Yan Reeth

138, Nationalestraat

ANTWERPEN

heeft de eer te berichten aan het publiek, getroffen door de oorlogsgebeurtenissen, dat het beschikt over magazijnen gezegd «Garde-Meubles» en dat het zich aanbeveelt in zijne welwillende aandacht. Al de zaken zullen afgehandeld worden aan de prijzen en voorwaarden van het Syndikaat der Verhuizers.

Verhuizingen voor de stad, de provincie en het buitenland. Telegram-adres « Continent » Telefoon 4701.

Qnöepsoise

Sté Ame d'Assurances

fondée en 1900 DEMANDE de BONSAGENTS

pour sa nouvelle branche

CAPITALISATION

TRAVAIL FACILE

COMMISSION IMPORTANTE

Rue Leys 19

ANVERS

SflPAIi

Zeeppoeder

is overal te verkrijgen

Zeephandel

Stijîselrui, 35

ANTWERPEN

Gestichtinl913

Belgische Brevetten

257733


un contrat de trois années. Ivan sign« un pareil contrat et lout

heureux porte la prime à Maïa. Comprendra-t-elle par ce sacrifice l'amour qu’éprouve cette brute pour elle?,

Ivan est parti avec plusieurs autres paysans du village. Dans la mine il reste pour tous ce qu'il était au village: un homme brutal. Mais toujours Ivan protège la vieillesse et le plus faible.

Un jour, une carrière doit être sautée, la mine n’explose pas et Ivan, malgré les appels de ses camarades, va voir ce qu’il en est. Que lui importe en somme encore la vie? N'a-t-il pas reçu ce matin même une lettre de Maïa lui disant que jamais elle ne pourrait l’aimer? Tout à coup une terrible détonation1 retentit, la mine saute, les mineurs accourus trouvent le corps tout ensanglanté d’Ivan.

Entretemps l’avarice et les fréquents reproches du père rendent la vie insupportable à Maïa, qui quitte la maison paternelle. En cours de route’ elle rencontre le comte Karilow. La comtesse est très souffrante, et le comte engage Maïa comme gouvernante

rr> I

tsü «

AU LOUVRE

87, PlifiGE DE MEIR, 87 TJ

FOURRURES

F. NOPPE-BRUSSELAIRS

Boulangerie de Luxe Chaussée de TVEa.lin.es 10 9, Anvers

Diplôme de grand prix. Exposition Internationale Anvers içji.


pour ses enfants. Peu apiôs, la comtesse étant morte, Maïa a beaucoup à souffrir des assiduités du comte, qui voudrait en faire sa femme.

En revenant de la chasse, le comte renverse un jour un pauvre aveugle longeant la route. C’est Ivan qui, aveugle et incapable de travailler, a été renvoyé au village natal. Le comte l'emmène au château, où il reste jusqu’à sa guérison complète. Maïa a reconnu Ivan, mais à la demande du comte si elle le connaissait, elle a nié.

Le comte veut essayer une dernière tentative pour convaincre Maïa à devenir sa femme, et la mande dans le pavillon. Voyant tous ses efforts vains, et fou de colère, il se précipite sur elle. Dans son effroi, Maïa appelle Ivan a son secours, et ctelui-ci, reconnaissant la voix de celle qu’il aime, se dirige à tâtons vers le pavillon. Le comte saisit son fusil de chasse et vise Maïa, mais les enfants, également accourus aux cris de leur chère gouvernante, arrêtent son bras. Ivan a enfin conquis le cœur de celle qu’il aimait, pour laquelle il s'est si grandement sacrifié, et pour tous commence une vie nouvelle et pleine de bonheur.

2 #5 Âux Forges de Vulcain jj

ääis0n L. Verstrepen-eliäeTs I

PL. VERSTREPEN, Suce. i

Foyers £. M< JAARSMA

Agence exclusive Se méfier des imitations

Calorifères MUSGRAVE.

Cuisinières Emaillées et Pôeies Qodin

Installations complètes de cuisinières

FABRIQUE DE F0URRURES

SPÉCIALITÉ DE PALETOTS ET ÉTOLES

RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS CONSERVATION

MAISON FERMÉE

Rue de la Province, 33

ANVERS f

Téléphone 2709 p

Pour toutes réclames

SUR GLACES, VITRINES, BOIS, TÔLE, TOILE, ETC.

adressezsvous à la maison connue

Voor alle Reklamen

OP SPIEGELGLAS,

VITR1ENEN, HOUT,

PLAATIJZER, DOEK, ENZ.

wend U tot het gekend Huis

Van Ganse & Bogaerts

RUE S" ELISABETH

ST. ELISABETHSTRAAT

Anvers

Antwerpen

LETTRES BRILLANTES LETTRES ÉMAILLÉES ENSEIGNES LUMINEUSES

Croquis sur demande

BRILLANT LETTERS GEËMAILLEERDE LETTERS LICHTTOESTELLEN

Schetsen op. Jjanvraag

Drukk. Jan Boucherij, Z. N. 1088 - 9/9/16.


Groote Nlekanieke Brood- en Pasteibakkerij

ÏI&S MOT-IMSS, 163485 Stidtrlei

Gouden en Zilveren Medalie. — Vakwedstrijd 1913.

WERK DER AARDAPPELSCHIL

Zetelen Bureelen: Van Craesbeeckstraat 7, Antwerpen

VEE- en HONDENBROOD

Brood voor hetVee.de kilo tr. 0.50,voor Honden.de kilo fr. 0.70 KIEKENVOEDER H Beste Kiekenvoeder aan 0.65 fr. per kilo. Krachtig, voedzaam, bevordert ten zeerste het eierleggen.

Daar wij de eersten zijn die met aardappelschillenmeel da' voedsel bereiden, zoo zal ons niemand de bevoegdheid betwisten, dat wij zulks van eerste kwaliteit kunnen vervaardigen. Medeburgers en Medeleden!

GEDENKT VOORAL DE OORLOGSWEEZEN 1 Geeït uw nutteloos papier, kurkenstoppen, enz., aan onze ophalers.

N, B. — Versehe gedroogde Lindebloemen om Lindenthee te vervaardigen aan 3 00 fr. per kilo.


wam rwawszwlügi

AN W iLl

IMPR. CL. THIBmv. r.