Programme from 1 to 31 March 1916Booklet

Bron: FelixArchief nr. 1968#918

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.

Show the facsimiles of this programme booklet


TAVERNE HOLSTERS

(ancien local du PAON ROYAL) jj

25 Place de la Gare 25 — jAnvers

CONSOMMATIONS de Ier CHOIX

Spécialité de Gueuze-Lambic à 35 centimes la 1/2 bouteille

1 Bock Artois le 1/4 20 c., le 1/2 30c. I Stout 30 centimes le verre n Café filtre extra (Spécialité) 30 c. 1 Orge double 30 c., la 1/2 bouteille c{ Sandwich divers 40 centimes

fT“W4l

Emailleries = paieneeries

— ANVERSOISES —

OFFERGELD Frères

22 rue des Escrimeurs 22

PORCELAINES, FAIENCES CRISTAUX, VERRERIES EMAIL, etc.

FOURNITURES POUR

l’ELECTSICITÉ

Dépôt de la

iLâlIFE SEâH

)(indsorvengoed

TCommuniek/eederen

DE PRET-VAN DEN BERGH

52 Diepestraaf 54

1 Droguerie J. BRAECKMANS

<1 Drogueries 24, Place de îa Gare, 24 Couleurs r <3 Produits chimiques Téléphone 7383 Vernis, etc. P

Toutes fournitures et Travaux Photographiques

Projection — Cinématographie — Lanternes Magiques

(jj Maison existant depuis 20 ans, Avenue de Keyser, 54.

(pafé (pentral 12, Statieplaats, 12 Charbons Alph. MOERMAN 1 29, Rue du Palais ANVERS (Sud)

EIGENAAR HORS DE TOUT SYNDICAT

H-GALijVIART Firme fondée en 1896

SPECIALITEIT Grande Spécialité de Charbons domestiques Grosse composition et qualité supérieure

van Extra Garsten CHARBONS DE BOIS JJntf]racites, poulets Ovoïdes

COKES divers

ZEEP IN POEDER

- IRIS

H. DESCHAMPS - /XnMerpen.

fieeren Rookers van Gigaretten

I vraagt aan uwen V\/inkelier de

SCiciauet SUBLIME


Roem na den dood

Drama in 2 deelen

Schilder Lérine voelt zijn einde naderen. Het laatste door hem geleverde werk aanziet hij als zijn meesterstuk en geeft aan zijn 15 jarigen zoon uitleggingen over al de schoonheid die hij in de samenstelling van de schilderij heeft trachten te verkrijgen. De nood zweeft rond zijn haard Nochtans jaagt Lérine verontwaardigd den oudheidskundige weg die hem 100 frank voor zijne schilderij biedt. Na zijnen dood wil men de weduwe en haar zoon uit het huis zetten; de wanhopige moeder verkoopt ten slotte de schilderij voor 100 frank.

Lérine’s begaafdheden waren herkend geworden, en zijne schilderij zal opgang maken in eene verkooping waarmede gansch Parijs zich bezig houdt De schilderij wordt voor 1 miljoen frank verkocht aan M de Corneilles. In hetzelfde werkhuis, waakt de zoon Lérine, die werkman vergulder is geworden, bij zijne door overtollig werken ziek gevallen _ moeder, en denkt dat, om haar te redden, zij zou moeten kunnen uitrusten, in een land van bloemen e'n zonneschijn. Des anderdaags, verneemt hij dat het werk zijns vaders verkocht is geworden voor een miljoen.

Een miljoen! En de zoon voelt zijne rede hem ontgaan, ’s Avonds is hij besloten de schilderij te gaan stelen; dringt het vertrek van M. de Corneilles binnen om zijne misdaad uit te voeren, maar eensklaps denkt hij.... aan zijn vader; neen, hij kan dit werk niet bemachtigen door eene oneerlijke daad, en wil het huis ontvluchten.

Maar men komt toegesneld om hem aan te houden, als de jonge mevrouw de Corneilles, die deze pijnlijke geschiedenis doorgrondt, tusschenbeide treedt en smeekt hem de vrijheid te laten.

Lérine keert terug bij zijne moeder, waar mevrouw de Corneilles hem komt opzoeken en de onrechtvaardigheid van het noodlot herstelt, door aan den jongen man een chek van 20.000 frank te overhandigen.

Het Witte Kleed

Drama in 3 deelen

Een jongeling uit de groote wereld en Lucette hebben liefdesbetrekkingen aangeknoopt. De jongeling liet zich bij zijne vriendin doorgaan voor een eenvoudige bediende.

Lucette aanbidt haren vriend en de onschuldige betrekkingen tusschen de twee verliefden zouden zonder twijfel langdurig geweest zijn, indien de vader van den jongeling, verwonderd over het uitgaan van zijn zoon, hem niet had laten

Guillaume CAIHPO Centraal Wisselkantoor 50, Minderbroedersrui, 50 ANTWERPEN Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaal HOLLAND Koopt: Coupons. Vreemd geld, Fondsen, tegen de hoogste prijzen. Alle inlichtingen gratis.

Tableaux

de prem ier ord re Rue du Paroissien n” 4 ANVERS

Bureau de Change Central 50, Canal d*;s Récollets, 50 ANVERS Succursale: Brugstraat. 24, Roosendaal HOLLANDE Achète: Coupons, Monnaies Étrangères, Fonds Publics aux plus hauts prix. Tous renseignements gratis.

Gntreprise Générale d’flmeublement |

Guill. öWfiEfi EN-ÇRETSÊ

23, Fue de la Commune, 23

Ch.Blockhuys & Zoon

Glazenmaker en Hunstglasramen

Justiciestraat - 77 - Antwerpen

ifcjKP— --—eiöïs —


achtervolgen door eene der bijzondere agencies, welke zoö overvloedig in groote centrums bestaan.

De graaf doet zijn zoon begrijpen, hoe berispelijk zijn gedrag is. Daar hij nooit de toestemming zal krijgen om het jonge meisje te huwen, kan hij slechts, door zijnen omgang met haar, haren goeden naam bevlekken. Hij eischt dat zijn zoon alle betrekkingen met Lucette zal afbreken en haar op de hoogte brengen zijner afkomst. De jongeling buigt voor het vaderlijk gezag en schrijft aan zijne vriendin.

Het lezen van dit schrijven verwekt bij Lucette een aanval van wanhoop, wat eene zware kwijnende ziekte voor gevolg had. In haren angst heeft Lucette alles aan hare moeder bekend en deze, begrijpende dat alléén het wederkeeren van den vriend het eenige geneesmiddel is voor de kwaal welke dreigt hare dochter ten grave te sleepen, richt eene dringende vraag tot den graaf om zijn zoon toe te laten Lucette weder te zien en zoo misschien de redding der zieke te bewerken. Getroffen door de grievende smart der moeder, stemt de graaf er in toe dat de verliefden zich wederzien.

Het jonge meisje, herlevende door de hoop en de aanmoedigende woorden van haren verliefde, dat er misschien nog hoop bestaat zijne verloofde te worden, schijnt tot het leven terug te keeren en kon weldra het oogenblik te gemoet zien, dat zij hare werkzaamheden op het werkhuis zou kunnen hervatten.

Middelerwijl was de jonge burggraaf verloofd met een meisje van zijnen stand, en bij zijn naderend huwelijk, schrijft hij aan de moeder van Lucette, dat, daar hij eene lange reis moet ondernemen, hij in de onmogelijkhed zal zijn zijne bezoeken voort te zetten. De moeder begrijpt zeer wel dat dit het einde is der liefdebetrekkingen, en, denkende dat Lucette genoegzaam hersteld is, laat zij haar de brief lezen.

Na een oogenblik zwakte, schijnt het jonge meisje hare smart te zullen overwinnen en maakt zich gereed naar haar werkhuis terug te keeren.

Het noodlot wil dat hare werkgezellinnen haar in een dagblad de huwelijksaankondiging van den burggraaf laten lezen en dat het bruidskleed in het werkhuis waar Lucette is, zal gemaakt worden.

Het arme meisje is ditmaal doodelijk getroffen. Zij vraagt aan hare meesteres de toelating het bruidskleed te mogen mede-nemen ten einde het denzelfden nacht nog te kunnen afwerken. Op hare kamer teruggekeerd en na het vertrek harer moeder, richt zij in haar hart een laatste vaarwel tot dengene, die zij nooit opgehouden heeft te beminnen en tooit zich met het witte bruidskleed, ’s Morgens, vindt hare moeder haar ingeslapen, zacht en schoon, in den eeuwigen slaap.

KUNSTBEENEN, KUNSTARMEN

- KRUKKEN -

Breuh= en Buikbanden

van alle soorten met en zonder veer, gemaakt of op maat.

Elastieke Kousen voor aderspatten Elastieke Windels, enz. Heelkundige Werktuigen

Artikels voor Ziekenverpleging

Cinema Zoologie

Zondag 12 en Maandag 13 Maart

Salammbô

â8 IBlYilïS

4, Lindenstraat,4

tusschen Vleminckveld en Qerardstraat HUIS VAN VERTROUWEN Leverancier van Gasthuizen. Ijzerenwegen enz. • Specialiteit van Gewone DAMESKORSETS

op maat en volgens de regels der hygiene gemaakt

Dirrjanche 12 et Lundi 13 Mars

Salammbô

ÉCOLE SPÉCIALE

19, RUE HOUBLONNIERE, /\nVers

5 francs par mois.

(2 leçons par semaine).

FRANÇAIS, FRANSCH

OU ANGLAIS, Of ENGELSCH

OU ESPAGNOL, of SPAANSCH

OU ALLEMAND, of DUITSCH [ r frnnUc nPr maand

OU DACTYLOGRAPHIE, of MACHIENSCHRIFT \ J HdlIKS ,

ou comptabilité, of boekhouden 1 (2 lessen per week).

Anglais et Sténo dactylographie: 15 francs par mois. (10 leçons par semaine)

Q Comptabilité, Anglais et Dactylographie: 15 frs. par mois.!10 leçons par semaine)

PATISSERIE - CONFISERIE

P. BEOECItitE'B'E

Avenue de Keyser, 82, Anvers

Fournisseur des principaux Cinémas et Restaurants Maison de lr ordre. — On porte à domicile.


I Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen! |

I Extra Gersten 1/2 0.20 J Koffie, Melk 0.30 1

Blonde » 0.30 I Limonade 0.30

Enz. 1

►foIo)P

PROGRAMMA

DER

Publieke Vertooningen met Muziek

van Zondag 27 Februari om 4 en 8 torenuur en Maandag 28 Februari om 8 12 torenuur

1. Voorspel voor Orgel Jos. Tilborghs

2. Voorhistorische spelonk

3. Roem na den dood, drama in 2 deelen

4. Extase voor snaarkwintet en klavier L Garnie

5. Een wolkje, tooneelspel

6. Manon, bloemlezing uit het zangspel J. Massenet

7. Het witte kleed, drama in 3 deelen

Bericht voor cie Avon ivertooningen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

’s Avonds: 10 minuten poos tusschen nummers 7 en 8.

Sira OIMflâM

H. Van den Kerekhove-Van Eynde

22, 2)ambruggestraaf, 22 (nabij de Carnotstraat) Altijd nog FIJNE NIEUWE ENGELSCHE MODELLEN

f? Ij

Pendant l’Entraete déqustez au Buffet du Gafé: |

I Orge Extra L'2 0.20 Café, Lait 0.30 1

GZJ ° ’ ÇX3

Blonde » 0.30 Limonade 0.30

1 Etc. g

PROGRAMME

DES

Représentations publiques avec auditions musicales

du Dimanche 27 février à 4 et à 8 h. (de la Tour) et Lundi 28 février à 8 1/2 h. (de la Tour)

1. Prélude pour grand Orgue

2. Grotte préhistorique

3. Gloire posthume, drame en 2 parties

4. Extase, pour quintette à cordes et piano

5. Un nuage, comédie

6. Manon, sélection sur l’opéra

7. Robe blanche, drame en 3 parties

Jos. Tilborghs

L. Ganne

J. Massenet

Avis pour les Représentations du Soir.—Afin de ne pas déranger les auditions musicales, le public occupant les places du Rez-de-chaussée aura exclusivement accès aux Lavatories et W. C. (pour Dames et Messieurs) installés au Jardin d’hiver et au Café (accès par la Salle des Marbres).

Le soir: Pause de 10 minutes entre les nos 7 et 8.

Jaeques BOli

OPTICIEN ElecbPicien

Fournisseur de la Société d’Astronomie ‘

Rue St, Jacques ai» Anvers

Pas de hausse pendant la Guerre.


Biscuits en (Chocolade

zijn alom bekend. Personen van smaak willen en moeten ze hebben. Zij zijn | 't behoud der gezelligheid, de vreugde in ’t gezin en kost voor eiken mond. 3 Zij zijn eene uitkomst voor de huisvrouw en munten uit door voedzaamheid | en fijnen smaak. |

AI ’t volk stemt voor |

DE BEU KE LA ER’S

J Biscuits & Chocolade

I De Fabrieken in Kievit- en Ploegstraten behooren tot de nuttigste aantrekke- I lijkheden van Antwerpen. Zegt het voort.

8. Martha, openingstuk van de opera Fr. Flotow

9. DOOR DE LIEFDE

drama in 6 deelen

10. Liefdesavontuur, tooneelspel in 2 deelen

Verwacht: de volgende indrukwekkende kunstfilms: Zondag 5 en Maandag 6 Maart

Severn Torelli en Het mode Zegel

Zondag 12 en Maandag 13 Maart

Salammbô

Van 19 Maart tot 17 April

Fantomas. in 4 reeksen.

Egmontstraat, 39-41, Antwerpen

Extra Belgische Kolen

De beste Wijnen en Champagnen

zijn te bekomen in het Huis |

€>E@» T3BÊBC5H1EM f

Hoofd huis; Vondalstraat 9 I

St-Jacobsmarkt, 45 | Mechelsche Steenweg, 77 Dambruggestraat, 17

I Oude Koornmarkt,60 | Zuiderlei, 159 | Carnotstraat, 170 | I Äntnjüepper

8. Martha, ouverture de l’opéra Fr. Flotow

9. PAR L’AMOUR

Drame en 6 parties

10. Amoureuse aventure, comédie

Attend u: les fims d’art et sensationnels suivants: Dimanche 5 et Lundi 6 mars

Severn Torelli et Le Cachet rouge.

Dimanche 12 et Lundi 13 mars

Salammbô

Du 19 mars au 17 avril

Fantomas, en 4 séries.

EsHOOMTISSOSIS

Rue d’Egmont, S9-41, Anvers

(Charbons beiges extra


La Gloire Posthume

Drame en 2 parties

Le peintre Lérine va mourir. 11 vient d’achever une œuvre qu’il considère comme son chef-d’œuvre et il explique à son fils qui a 15 ans toute la beauté qu’il essaye de synthétiser dans le tableau. La misère rôde autour du foyer. Mais Lérine indigné chasse cependant l’antiquaire qui lui offre 100 francs de son tableau. Après sa mort on va chasser sa veuve et son fils de leur logement; la mère affolée finit par céder le tableau à 100 francs.

On a reconnu que Lérine avait du talent et son tableau va faire sensation dans une venle dont tout Paris s’occupe. Le tableau est vendu un million à M. de Corneilles. Dans le même atelier, le fils de Lérine qui est devenu ouvrier doreur veille auprès de sa mère malade d’avoir trop travaillé et il songe que pour la sauver, il lui faudrait le repos dans un pays de fleurs et de soleil. Le lendemain, il apprend que l’œuvre de son père a été vendue un million.

Un million! Et le fils sent sa raison s’égarer. Le soir venu, il a résolu de voler le tableau; il pénètre dans l’appartement de M. de Corneilles et il va commettre son forfait, mais

tout à coup il songe.il songe à son père; non, il ne pourra

pas voler l’œuvre par une action malhonnête, il va s’enfuir.

Mais on arrive, on va l’arrêter, quand la jeune Mme de Corneilles, qui a compris toute la douloureuse histoire, supplie de le laisser.

Lérine rentre chez sa mère où Mme de Corneilles vient le voir et répare l’injustice du sort en donnant au jeune homme un chèque de 20,000 francs.

La Robe Blanche

Drame en 3 parties

Un jeune-homme du grand monde et la Midinette Lucette ont noué une amourette. Le jeune homme s’est fait passer auprès de son amie pour un modeste petit employé.

Lucette adore son ami et les innocentes relations entre les amoureux continueraient sans doute longtemps encore, si le père du jeune-homme, intrigué par les sorties de son fils, ne l’avait fait surveiller par une de ces agences spéciales qui foisonnent dans les grands centres.

Le comte, fait comprendre à son fils combien sa conduite est repréhensible. Puisqu’il ne sera jamais autorisé à épeler la

LANGUAGES

Ecole spéciale des Langues Vivantes

41. PLACE DE MEIR41, coin Longue rue des Claires

C’est dans votre intérêt de vous préparer pour les besoins futurs, en vous mettant rapidement au courant

de l’Anglais, de l’Allemand, du Français, de l’Espagnol, de l’Italien, du Portugais, ainsi que etc" etc.

de la Comptabilité, de l’Arithmétique Commerciale, et de la Sténo-Dactylographie.

Leçons'privées, classes et cours collectifs, pendant toute la journée, pour Dames et Messieurs.

Renseignements gratuits, 41, PLACE DE ME1R

N.-B. — De Moderne School, voorheen Kopland 19, is overgeplaatst van af I .November 1915: MEIR, 4L

Voor alle inlichtingen zich te wenden tot den Bestuurder M. UMBERTO TEN, leeraar inde Italiaansclie taal en beëedigd vertaler aan de rechtbank van Antwerpen


jeune fille; il ne peut, en continuant à la voir, que ternir la réputation de celle-ci. Il exige que son fils cesse toute relation avec Lucette et la mette au courant de sa véritable identité. Le jeune homme cède devant la volonté paternelle et écrit à son amie

La lecture de la lettre de rupture détermine chez Lucette une violente crise de désespoir, à la suite de laquelle se déclare une grave maladie de langueur. Dans sa détresse Lucette a tout avoué à sa mère et celle-ci comprenant que le retour de l’ami sera le seul remède au mal qui menace d’emporter son enfant, fait auprès du comte une demande désespérée. Que le jeune homme soit autorisé à revoir Lucette, qu’il la berce d’un pieux mensonge et peut être la malade sera t-elle sauvée. Remué par l’atroce douleur de la mère, le corne consent à laisser se réaliser cette prière, et les amoureux se revoient.

La jeune fille, ranimée par l’espoir et par les paroles encourageantes de celui qu’elle peuseêtre encore son fiancé, sembla revenir à la vie et elle put bientôt envisager le moment où elle reprendrait la besogne à son atelier de couture.

Sur ces entrefaites, le jeune vicomte s’est fiancée à une jeune fille de son monde et, aux approches de son mariage, il écrit à la mère de Lucette que devant partir pour un long voyage il se soit empêché de continuer ses visites. La mère comprend fort bien que c’est la fin de la pieuse comédie — et croyant Lucette suffisamment rétablie elle lui laisse lire la lettre.

Après un moment de défaillance, la jeune-fille semble surmonter sa douleur et s’apprête à retourner à son atelier.

La fatalité veut que ses amies de travail lui font lire dans un journal l’annonce du mariage du vicomte et que la robe de la fiancée se confectionne dans l’atelier même où s’occupe Lucette.

La pauvre fille est, cette fois, frappée à mort. •— Elle demande à sa patronne de pouvoir emporter chez elle la robe afin d’y travailler et de la finir la nuit même. Rentré dans sa chambrette et après le départ de sa mère, elle dit en son cœur un dernier adieu à celui qu'elle n’a cessé d’aimer et se revêt de la blanche robe de l’épousée. Au matin, sa mère la trouve endormie, sereine et belle, du sommeil de l’éternité.

Het Huis van

Ed. Van Reeth

138, Naticnalestraat

ANTWERPEN

heeft de eer te berichten aan het publiek, getroffen doorde oorlogsgebeurtenissen, dat het beschikt over magazijnen gezegd « Garde-Meubles» en dat het zich aanbeveelt in zijne welwillende aandacht. Ai de zaken zullen afgehandeld worden aan de prijzen en voorwaarden van het Syndikaat der Verhuizers.

Verhuizingen voor de stad, de provincie en het buitenland. Telegram-adres « Continent » Telefoon 4701.

CINEMA

ZOOLOGIE

Dimanche 5 et Lundi 6 Mars

SEVERO

TORELLI

d’après le chef d’œuvre de François Coppée

maison Verstappen

Rue du Prince, 21h23, Anvet»s 4

— Grand choix d’après les dernières Nouveautés — J

Installation spéciale pour Deuil.

J ßeroepsehool van DfiflD- EN 5NUKÜNDE 1 Bster Mme V. ROCK-CLUYTENS

4 120, Viaduct-Dam, 120 - ANTWERPEN f

4 Nieuwe leerlingen worden dagelijks aangenomen. f

Magazijn van Corsets - Corsets op maat.


PAPIERHANDEL

BOEL?- EN STEENDRUKKERIJ

BOEKBINDERIJ

j{opland 22, j/lntwerpen

Lees en verspreid de

GEÏLLUSTREERDE ZONDAGSGflZET

Familieblad

Van af 5 Meert, 8 bladzijden, groot formaat aan 0.10 fr.

Verkrijgbaar in alle dagbladwinkels en kiosken.

Pendant le temps de guerre

faites un apprentissage à

l'Ecole Pratique de Commerce

INSTITUT RACHOR

10, longue rue Neuve 10,Bourse

le mieux organisé pour la préparation rapide aux emplois de:

S té no-Dactylographe s, Compta blés. Cor res pondants

Cours complets en SIX MOIS. Section spéciale pour |eunes Hommes et JEUNES FILLES.

(.Diplôme décerné à • l'Institut Rachor » parla vitte d’Anvers lors de l’Exposition: « LA FEMME TEMPORAIRE » section Bureau, Mai-Juin 1914). Four tous renseignements complémentaires, programmes et conditions, s'adresser au local de J’Institut Rachor, 10, l.r. Neuve (Bourse).

Profitez de votre temps et apprenez: Français, Anglais, Allemand et Russe (enseigné par le Directeur de nationalité russe).

Les leçons commencent aussitôt l’inscription, reçue à toute date.

CINEMA

ZOOLOGIE

Zondag 5 en Maandag 6 Maart

SEVERO

TORELLI

naar ’t meesterlijk gewrocht van François Coppée

ssssssm«

vfr Vischhandel

Il de

DAGELIJKS versch

NOORDZEE alle soorten V1S C H

Ig0£- Oesters - Garnaal

Korte Gasthuisstraat

Groote keus fijnste

HARINGEN


I #3 Aux Forges de Yulcain

I ÄfiisQN L. Verstrepen-eliäeTs I

FL. VERSTREPEN, Succ.

Foyers E- M. JAARSMA

, Agence exclusive

•J Se méfier- des imitations

Calorifères MUSGRAVE.

Cuisinières Emaillées et Pôeles Godin

Installations complètes de cuisinières

FABRIQUE DE FOURRURES SPÉCIALITÉ DE PALETOTS ET ÉTOLES

*£EON HillI ROBE

RÉPARATIONS MAISON FERMÉE

transformations Rue de la Province, 33

CONSERVATION ANVERS

Téléphone 2709

Nous ne sommes pas Agents mais

fabricants anversois i

Faites donc installer votre Bureau par la

"INDIANA Iflfg.”

Hubert BLOM 74, Longue Rue Neuve,74

(en face de l’église St-Jacques) ANVERS

Bureaux et Armoires à volets et autres

Spécialité:

Meubles pour le système à fiches, et le classement vertical de la correspondance

ültSHI v@f 13aken

PLATFORMENenGOTEN

wordt zeer voordeelig vervangen door de

9ewrÆ3de”PLÂSTiquE”

Waterdichtmaken onder waarborg van alle GL0SDAKEN, KOEPELS, BROEIKASSEN.

MONOLITHE-

Plattedaken, gewaarb. onverslijtbaar. Carton bitumé, Asphaltpapier Dakvilt, enz. enz. Roestwerende Metaalverwen, Waterverwen voorBuiten-en Binnenwerk

Kelders worden poederdroog gemaakt. Muren en Gevels tegen regendoorslag beveiligd doorliet geheel IMDCßUEA kleurloos produkt: tniïit»

BRUN O van H A ARE N

Waterloostraat 3, Antwerpen

Vertegenwoordigers gevraagd buiten Antwerpen.

Kinkhoest Vallingen- Bronchiet

Het eenig en afdoende middel:

Borstsiroop & Borstbalsem

Julius DE PRETER

Vermaarde Volks-Apotheek

LANüE BEELDEKENSSTRAAT

ANTW ERPEN

Prijs: Borstsiroop, 1.50 fr. Borstbalsem, 1.50 en 1.00 fr. per pot.

sssssssssss

HELPT

ons volk aan werk; werk voor die menschen op dit oogenblik beteekent brood, laat daarom tegen lage prijzen uwe kledingstukken, mantels, pardessus, dekens, tapijten, enz., enz. VERWEN OF WASSCHEN in de Stoomverwerij

JL ¥41 WII111

flQechelscHe Sfrtwsg, 03 Künstlet, 38, "0onEelstraat, 8 Kctsfeelpleinstraat, 67. ROUWZWART in 24 uren.

SSSSSS

TRANSPORTS

Marchandises

dans toute la Belgique

par service accéléré et à

— PRIX REDUITS —

V. ERPICUM

65, Rue Sandérus, 65

ANVERS

La Maison s’occupe des formalités de sortie.

ssss&ssssss

Chirurgiens-Dentistes

75, Rempart St-Georges, 75

près la Place Léopold et la Banque Consultations journellement.

Maladies des Dents et de la Bouche

Pièces dentaires de tout système. Prix très modérés

Gediplom. Tandmeesters

75, Sint J or is vest, 75

nabij de Leopoldplaats en de Nationale Bank Dagelijks te raadplegen.

Cand- en jVLondziehten

Kunsttanden in alle systemen met of zonder platen.

MATIGE PRIJZEN MS