Programme from 28 May 1916Booklet

Bron: FelixArchief nr. 1968#921

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.

Show the facsimiles of this programme booklet


Koninklijke (ÏÏQQtsçhappij Oon öiepkande

CONCEPT H CINEMA

PR06RH]VIMH der PutolieKe Verfeooningen

RO6RHMM6 des Peprésenfeabions Publiques


TAVERNE HOLSTERS

(ancien local du PAON ROYAL)

25 Place de la Gare 25 — jAnvers

CONSOMMATIONS de Ier CHOIX

Spécialité de Gueuze-Lambic à 35 centimes la 1/2 bouteille

Bock Artoi* le 1/4 20 c., le 1/2 30 c. Café filtre extra (Spécialité) 30 c.

Stout 30 centimes le verre Orge double 30 c-, la 1/2 bouteille

Sandwich divers 40 centimes

vr~vr K

Emailleries * paieneeries

— ANVERSOISES —

OFFERGELD Frères

22 rue des Escrimeurs 2 2

PORCELAINES, FAIENCES CRISTAUX, VERRERIES EMAIL, etc.

FOURNITURES POUR

l’EbBCTRICITÉ

Dépôt de la

Jin&sorvengoîd

jKommuniekleederen

DE PRET-VAN DEN BERGH

52 Diepestraat 54

4 Droguerie J. BRAECKMANS

Drogueries 24, Place de la Gare, 24 Couleurs <3 Produits chimiques Téléphone 7383 Vernis, etc.

Toutes fournitures et Travaux Photographiques

Projection — Cinématographie -

' etc. etc.

Lanternes Magiques

Maison existant depuis 20 ans, Avenue de Keyser, 54.

BfOEKT MET Salle de Ventes

ßadhuis h pooiiion WÄRRIX

204, Dambruggestraat, ANTWERPEN i, Rue Terninck, i (coin rue de l’Esplanade) "

Een der schoonste en modernste bad-inrichtingen met centrale verwarming der plaats, met Pour la vente de Mobiliers, Tableaux, Objets d’art

27 Kabienen etc. etc.

Des zomers open van 7 uren 's morgens tot 8 uren ’s avonds des winters van 8 uren adressez-vous à la Salle Marnlx AVANCES DE FONDS

’s morgens tot 7 uren ’s avonds Zon- en Feestdagen gesloten om 12 uren. Prijs 0.60 fr. — Per abon. 0.50 fr. EXPERTISES

Direction: J.B. LAMBRECHTS

90 TABLEAUX

à vendre à toute offre acceptable

Allocation de 5 0/0 à une œuvre charitable au gré de l’acheteur.

HUBERT BLOM, Longue rue Neuve 74

Institut de Beauté, 3, rueBouria

Manucure

SOINS & PRODUITS pour l’embellissement du Teint, du Buste et des Mains. — Cures, Antirides, Massage, Teinture Henné. Postiches pour la nouvelle Coiffure. ONDULATIONS ABONNEMENT

LAVA FRÈRES


Thérèse Raquin

Theresa, wees van een kapitein, werd in eene kleine provinciestad bij eene tante opgevoed.

Een liet meisje geworden, geeft zij toe aan den aandrang harer tante en huwt Pieter, haar neef, een man zoo arm aan geest als aan gezondheid. Zelden ontmoette men een zoo verschillend paar als dit: Theresa, een vroolijk, verstandig en net meisje, en Pieter, schier een kind nog.

Pieter stelt voor een kleine handel over te nemen in de naburige stad, en weldra zien we Theresa en haar schoonmoeder in hun winkeltje, terwijl Pieter een bediening in een bureel aanneemt. De vergaderingen van den Donderdag avond, wanneer Pieter’s vrienden komen praten en kaart spelen, vormen het eenige verzet in het kleine huishouden, en Theresa verveelt zich dan ook om ter meest.

Laurent, een groote schoone man, studeert in de rechten, en daar de studiën hem niet toelachten doet hij aan schilderen. Ongelukkiglijk kan men niet leven met schilderen alleen, en onze schoone jongen is dus verplicht een bediening te aanveerden in een bureel. Zekeren dag ontmoet hij zijn stadgenoot Pieter, die, ten zeerste verheugd, hem ten zijnent noodigt. Laurent, immer vroolijk en geestig, brengt wat leven in het eentonige leven van Theresa. Hij schildert een portret van Pieter, en Theresa maakt de vergelijking tusschen de twee mannen. Die schoone kerel bekoort haar en weldra geeft ze aan zijn aandringen toe. De nieuwe vriend wordt de geliefde van Theresa, en hunne minnesamenkomsten worden talrijker. De bureeluren van Pieter zijn dezelfde als die van Laurent, en deze is dikwijls op het werk afwezig, tot hij zekeren dag van zijn baas een brief ontvangt hem verwittigend dat, zoo hij nog eens achterblijft, hij zal afgedankt worden; de geliefden zien echter in dit feit een werk van Pieter, die aldus hunne samenkomsten wil verhinderen.

Laurent zoekt dan naar een middel om Theresa vrij te maken, en een verschrikkelijk ontwerp ontstaat in zijn brein. Terwijl zij gedrieën wandelen, deelt Laurent zijn ontwerp mede aan Theresa, die eerst weigert, doch eindelijk toegeeft.

« Laat ons een bootje huren! » stelt Laurent voor, en Pieter is gelukkig en dra varen zij uit voor een wandeling op ’t meer.

’s Anderendaags ’s morgens leest men in de bladen het volgende artikel: «... Door een verkeerde beweging viel M. Pieter R. in ’t water en verdronk, ondanks de pogingen van zijn vriend die slechts mevrouw R. kon redden. »

De moeder van Theresa, Theresa zelve en Laurent betreuren de dood van Pieter, maar de vriend is verdronken... en de hindernis is uit den weg geruimd. Doch de misdaad biljft als een kloof tusschen Theresa en Laurent zich vertoonen, en al de liefkozingen gelukken er niet in de verschrikkelijke herinnering uit te wisschen. Zij verhaasten den dag van hun huwelijk, om de drukking hunner misdaad niet langer alleen te dragen... maar de kwellingen houden niet op. Al de schilderijen van Laurent dragen immer de beeltenis van Pieter, ’t Is afgrijselijk! De wroeging, de marteling, zelfs des nachts; en zekeren nacht hoort de oude moeder kreten in de kamer harer kinderen... gaat er binnen en hoort hunne wederzijdsche beschu’ ' Tingen.

geafraal Wisselkantoor 50, Minderbroedersrui, 50 ANTWERPEN Biihuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaal HOLLAND Koopt: CouP°ns> Vreemd geld, Fondsen, tegen de hoogste prijzen. Alle inlichtingen gratis.

Guillaume CAMPO

Tableaux

de premier ordre Rue du Paroissien n° 4 ANVERS

Bsreau de Change Centrât 50, Canal des Récollets, 50 ANVERS Succursale: Brugstraat. 24, Roosendaal HOLLANDE Achète: Coupons, Monnaies Étrangères, Fonds Publics auxplus hauts prix. Tous renseignements gratis.

I Gntreprise Générale d’Æmeublement |

! Guill. êtf AEfiE|ï~(?RETSj!

23, Rue de la Commune, 23

Ch. Blockhuys & Zoon

GliflZEfHHflKER Ep KUNSTGIiflSRAIHEJI

Justiciestraat - 77 - Antwerpen


Vau schrik wordt de arme moeder door lamheid geslagen en kan niet meer spreken. Toch wil de arme'ouderlinge haar geheim aan haar vrienden kenbaar maken; met teekens op de tafel zoekt zij hun haar geheim te verklaren. Maar een nieuwe aanval verlamt haar de ledematen. Haar blikken stralen vol haat op de echtelingen; niemand, buiten dezen, vat de beteekenis dier blikken.

Door wroeging gekweld, en vol schrik te worden verraden, voelen de echtelingen dra geen liefde, doch nog slechts haat voor mekaar, en zoeken ze beiden zich van mekaar te ontmaken. En op een avond grijpt Theresa een groot keukenmes, bergt het op haar hart om ermede in de slaapkamer te treden. Maar, door de eetkamer gaande, bemerkt zij Laurent die vergif in haar drank giet, en het mes wegwerpend grijpt zij het glas, en drinkt.

Niet meer wetend wat hij verricht, grijpt Laurent ook den drank en ledigt het glas ineens.

Het vergift werkt dadelijk, en de schuldigen sterven aan de voeten der stomme', wier oogen glinsteren van genoegen.

Haar Verleden

De oude hertog de Craon leefde eenzaam en afgetrokken in het slot zijner voorouders, ten prooi aan een diepe wroeging. Alleen sjijri vertrouweling, M. Derigny, kende zijn verleden. Zekeren dag verneemt de hertog dat zijne vrouw na hun echtscheiding met haar kind naar Amerika vertrok, onderweg stierf en dat het kind doör de openbare liefdadigheid werd opgenomen, onbekend. Het meisje is te New-York danseres geworden onder don naam van Yvette Ricordi.

Hij zendt Derigny op zoek naar Amerika. Deze deelt Yvette haar hooge geboorte mede. en zegt haar dat haar vader haar verwacht. Hij gelukt erin Yvette te overtuigen en nadat zij Otto Kemovitch, een rijk man die haar met zijn liefdeverklaringen lastig' valt, weggezonden heeft, scheept zij in naar Frankrijk, na aan Otto haar vertrek te hebben geschreven.

Otto, die radeloos is en Yvette ten zeerste bemint, zoekt haar overal op.Intusschen kwam zij bij haar vader aan, die haar met open armen ontvangt. Zij wordt toevertrouwd aan de goede zorgen eener vriendin des huizes, die een zoon heeft, Jean d’Armoy, die weldra verliefd is op Yvette, en door haar wederbemind wordt. Na hun verloving sterft de vader.

Drie dagen voor het huwelijk verschijnt Otto. Hij bedreigt Yvette haar verleden aan haar omgeving kenbaar te maken zoo zij zijn liefde niet beantwoordt. Vol angst, wordt Yvette door die bedreiging zoozeer getroffen dat ze zinneloos wordt. Jean heeft echter alles vernomen, en daagt Otto tot een tweegevecht uit, dat echter door Mevr. d’Arnoy verhinderd wordt.

En zekeren dag wordt Yvette, op bevel van een dokter, als ’t ware in haar vroeger midden verplaatst. Danseressen zwev.en rondom haar, en de muziek waarop zij vroeger danste weerklinkt en wekt de herinnering bij haar terug op. Zij komt tot het bewustzijn terug, en Yvette is gered; korten tijd nadien mogen de beide verliefden, zich in hun geluk verheugen.

BELGO-AMERICAN STORES "BELGICA,,

MELKERIJ van het ROOD KRUIS

79, KLAPDORP, 79 CRÈME BOTER fr. 1.15 het pak van 1/4 kilo.

NUTRICIA, melk in poeder, gewaarborgd niet afgeroomd. Aanbevolen voor Komiteiten, Café- & Hotelhouders, enz.

Vraagt overal: PRESIDENT ZEEPPOEDER

de beste der Zeeppoeders. — Gewaarborgd onschadelijk.

Alle soorten Eetwaren en Zeepen

verkrijgbaar aan de goedkoopste prijzen.

3?r ij s vernein ci. eirixiçj 'voor "W”inis;els

ÉCOLE SPÉCIALE

19, RUE HOUBLONNIERE, /\nVers

FRANÇAIS, FRANSCH

OU ANGLAIS, Of ENGELSCH

OU ESPAGNOL, Of SPAANSCH

OU ALLEMAND, of DUITSCH

OU DACTYLOGRAPHIE, Of MACHIENSCHRIFT

OU COMPTABILITÉ, of BOEKHOUDEN

5 francs par mois.

(2 leçons par semaine).

5 franks per maand (2 lessen per week).

ANGLAIS et Steno-Dactylographie: 15 francs par mois. (10 leçons par semaine) Comptabilité, Anglais et Dactylographie: 15 frs. par mois (10 leçons par semaine)

PATISSERIE - CONFISERIE

Avenue de Keyser, 82, Anvers Fournisseur des principaux Cinémas et Restaurants Maison dp lr ordre. — On porte à domicile.


Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen!

Extra Gersten 1/2 0.20 Blonde » 0.30

Koffie, Melk 0.30 Limonade 0.30

Enz.

PROGRAMMA

DER

Publieke Vertooningen met Muziek

van Zondag 28 Mei, om 4 en 8 1/2 torenuur1 Maandag 29 Mei en Donderdag 1 Juni, om 8 12 torenuur

1. Bruiloftsklokken, voor Orgel A. Reuchsel

Rome

Een drama in de lucht

Mignon, bloemlezing A. Thomas

Léonce en de Goudvischjes, tooneelspel

Bretonsehe Kusten

Harlekijnenspel, pizzicati L- Garnie

Haar Verleden, =»

8. Thérèse Raquin, drama in 3 deelen

Naar het gelijknamig boek van Emile ZOLA.

Bericht voor de Avondvertooningen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

’s Avonds: 10 minuten poos tusschen nummers 8 en 9.

AANKOMST VAN

STROOIEN HOEDEN

Laatste Nieuwigheden van af 3.60fr-CHAPELLERIE CENTRALE

H. Van den KerckhoveTaa Eynde, Dambrnggestraat 22.

I Pendant l’Entraete dégustez au Buffet du Gafé: |

j| Orge Extra 1/2 0.20 | Café, Lait 0.30

Blonde » 0.30 ! Limonade 0.30

I Etc.

Lujt

PROGRAMME

DES

Représentations publiques avec auditions musicales

du Dimanche 28 mai à 4 et à 8 1 /2 h. (de la tour) Lundi 29 mai et Jeudi 1 juin à S 1/2 h. (delà tour)

1. Carillon nuptial, pour Orgue A. Reuchsel

Rome

2. Un drame de l’air

3. Mignon, sélection A. Thomas

4. Léonce et les Poissons routes, comédie

5. Les côtes de Bretagnè

6. Arlequinade, pizzicati L. Ganne

„ Qr.n p„ccx comédie dramatique

7. oon ra.se, en j prologue ef 2 actes

8. Thérèse faquin, drame en 3 parties

d’après le livre d’EMii.E ZOLA.

Avis pour les Représentations du Soir. —Afin (le ne pas déranger let auditions musicales, le public occupant les places du Rez-de-chaussée aur» exclusivement accès aux Lavatories et IV. C. (pour Dames et Messieurs) installés au Jardin d'hiver et au Café (accès par la Salle des Marbres).

Le soir: Pause de 10 minutes entre les nos 8 et 9.

CHAUSSURES MODERNES

Italien

Espagnol

Allemand

Comptabilité

Sténographie

v* Venue Plantin (Ouest)

1 par semaine Dactylographie. 15 frs. par mois

/ (10 leçons par semaine)


I DE BEUKEliflER’s Fabrieken j

Biscuits en Chocolade

I 3ST_ "V. n t w- erpen

I slaan het rekord over heel het Vasteland. Geen enkele firma kan I met haar wedieveren, noch in de uitgebreidheid, noch inde « veelvuldigheid, noch in de volmaaktheid harer inrichtingen.

< De De Beukelaer’s Fabrieken komen ook vooraan wat betreft:

I de ontzaggelijke vnortbrengst van Biscuits, Chocolade, Cacao- 1 S poeder, Karamellen, Hopjes en andere allerfijnste genotsmid- 1 I delen en lekkernijen.

€ Al de Produkten der De Beukelaer’s Fabrieken worden wijd | æ en zijd geprezen. »

9. Arietta-Wals, uit « Romeo en Julia » Ch. Gounod

10. De Witte Muis, tooneelspel

ZONDAG en MAANDAG, 4 en 5 JUNI: voor de lste maal te Antwerpen: POOLJACHTEN of Avonturen der Pooltochten ingericht door het Carnegie-Museum van Pittsburg (Amerika).

> Indrukwekkende film in 4 deelen.

ZONDAG en MAANDAG, 11 en 1 2 JUNI (Sinksen): 2 namiddag- en 2 avondvertooningen, telkens om 4 en 8 1/2 torenuur: EVA: groote kunstfilm in 4 deelen, der « Gouden Reeks » met de beroemde Henny Porten in de hoofdrol.

De personen welke tijdens de Sinksendagen de namiddagvertooningen bijwonen, zullen na afloop ervan vrijen toegang tot den Dierentuin hebben.

L. W. Gezien de huidige omstandigheden voorbehoud u,

mIN

bestuur zich het recht het programma iiAs.bpm

I täUfcOcN

1 Laatste Nieuwigheden van af 3.60fr CHAPELLERIE CENTRALE

B. Van den Kerckhove-Vaa Eynde, Dambrnggestraat 22.

Extra Zeeppoeder lie meilleur des Savons

overtreft alle andere merken

In ’t Groot bij:

en poudre surpasse toutes les autres marques

En gros chez:

I CONSTANT FLOREN

Fabrieken LANGE WINKELSTRAAT, 11-15 en STIJFS ELSTRA AT 8-10, Antw.

Bnreelen:

Antwerpen: STIJFSELSTRAAT, 12 Brussel: de Brouckère-Plaats, 46.

Fabriques: S

Longue Rue de la BOUTIQUE 11-15 | et RUE DE L’AMIDON 8-10, Anvers I Bureaux: a

Anvers: RUE DE L'AMIDON, 12 »

Bruxelles: Place de Brouckère, 46 |

9. Ariette-Valse, de « Roméo et Juliette » Ch. Gounod

io. La Souris blanche, comédie

DIMANCHE 4 et LUNDI 5 JUIN: pour la 1" fois à Anvers:

CHASSES POLAIRES ou Aventures de l’Expédition organisée par le Musée Carnégie de Pittsburg (Amérique).

Film sensatione! en 4 parties.

Pentecôte: Dimanche 1 1 et Lundi 12 Juin, deux matinées à 4 hs de la tour et deux soirées à 8 12 lu de la tour. EVE: grand film d’art en 4 parties, de la « Série d’Or » avec la célèbre actrice Henny Porten dans le rôle principal.

•Le personnes assistant aux matinées des jours de Pentecôte, seront admises gratuitement au Jardin Zooiogique après le spectacle.

M -P vu les circonstances actuelles, la direction se réserve Italien

Espagnol

-goer le programme.

Allemand

Comptabilité

Sténographie

Dactylographie

I par semaine Dactylographie.

! 15 frs. par mois

1 (10 leçons par semaine)


Thérèse Raquin

Thérèse, orpheline d’un capitaine, est élevée chez sa tante, habitant une petite ville de province.

Devenue une charmante jeune fille, elle cède aux instances de sa tante et épouse Pierre, son cousin, un homme aussi faible d’esprit que de santé. Rarement on rencontra un couple 'plus différent que celui-ci. Thérèse, une jeune fille gaie, intelligente et jolie, et Pierre, presqu’un enfant encore.

Pierre propose de reprendre un petit commerce dans la ville voisine, et bientôt nous voyons Thérèse et sa belle-mère installées dans leur petit commerce, tandis que Pierré accepte un emploi dans un bureau. Les réunions des jeudis soirs, où les amis de Pierre viennent tailler une petite causette et jouer aux cartes, fox -ment la seule distraction dans le petit ménage, et Thérèse s’ennuie à qui mieux-mieux.

Laurent, un beau grand gas, étudie les droits, et comme les études ne lui avaient été souriantes, il s’adonna à la peinture. Malheureusement on ne peut guère se nourrir rien qu’en faisant de la peinture, et notre beau garçon est obligé d’accepter un poste dans un bureau. Il rencontre un jour son compatriote Pierre, qui tout heureux l’introduit dans la famille. Laurent, toujours gai et jovial, apporte un peu de vie dans l’uniformité de la vie de Thérèse. Il peint un portrait de Pierre, et Thérèse a l’occa-

Moeders! Moeders!!

Tegen alle ziekten voortspruitende uit laat of slecht uitkomen der Tanden bij kleine Kinderen, zooals: slapeloosheid, brand, zenuwachtigheid, buikpijn, zuur, hoest, afgang, stuipen, enz., bestaat nu een onfeilbaar geneesmiddel die U vele slapelooze nachten sparen zal en dit is TANDSIROOP ANTIDOLOR

van den Tandmeester apotheker V1NCART. Prijs: fr. 1.60 de flesch. Opgepast voor cle N amaaksels

Cèï,0te j&ptïïk-Brogerîj VIEÏC&.RT

Huis gesticht in 1889 Mon tignyst raat, 113-115, Antwerpen (Recht over het Zwemdok). Zon- en feestdagen den ganschen dag open.

\ M 7*1 SON y E kstjuit hoeden

4 Laatste Nieuwigheden van af 3.60fr

fl. Van den Kerckhove-Yaa Eynda, Dambrnggestraat 22.

LANGUAGES

ECOliE SPÉCIALE DES LANGUES VIVANTES

MEIR 41. coin Loiigue rue des Claires

1° Français 2° Anglais 3° Espagnol 4° Italien

5° Allemand etc.etc.

6° Commerce 7° Comptabilité 8° Sténo 9° Dactylo

Renseignements et leçon d’essai gratuits, 41, MEIR

ÉCOLE ANGLAISE fondée en Janvier 1915

58, rue du Bien-Etre (Palais de Justice.)

Français Cours Accumulatifs.

Anglais 5 fr. par mois 1° Anglais et Sténo Dactylo

Italien I 2° Comptabilité, Anglais et

Espagnol 2 leçons Dactylographie.

Allemand 3° Calculs, Allemand et

Comptabilité | par semaine Dactylographie.

Sténographie | 15 frs. par mois

Dactylographie 1 (10 leçons par semaine)

1° Leçons Privées g x

! pour Dames ou Messieurs w

2° Classes Spéciales £ P

à UN fr. par leçon £ z


sion de comparer les deux hommes. Ce beau gaillard lui plaît, et bientôt elle cède aux instances de Laurent. Le nouvel ami devient l’amant de Thérèse, et les rencontres amoureuses deviennent fréquentes. Les heures de bureau de Pierre étant les mêmes que celles de Laurent, celui-ci est souvent absent à la besogne, jusqu’à ce qu’un jour il reçoit une lettre de son patron lui disant que s’il manquait encore une fois", il serait renvoyé du bureau, et après lecture ils comprennent que c’est un obstacle que Pierre leur a tendu.

Laurent cherche* un moyen de rendre la liberté à Thérèse, et une idée horrible lui passe par la tête. Au cours d’une promenade à eux trois, Laurent fait part de ses projets à Thérèse, qui refuse d’abord et puis accepte.

» Nous louerons une barquette! » propose Laurent, et Pierre est heureux comme un enfant. Et voilà les trois amis qui parlent pour une promenade sur le lac...

...Le lendemain matin, les journaux publient l’article suivant: » Par un mouvement maladroit, Monsieur Pierre R... fit chavirer la barquette, et se noya, malgré tous les efforts de son ami qui ne parvint qu’à sauver madame R... »

La mère de Thérèse, Thérèse elle-même et Laurent pleurent la mort de Pierre, mais l’ami est noyé... et l’obstacle supprimé. Le crime est là comme un gouffre entre Thérèse et Laurent, et toutes les tendresses ne parviennent pas à éloigner les visions horribles. Ils avancent la date de leur mariage, pour ne* plus devoir supporter seuls le poids de leur crime... mais les visions né'disparaissent pas. Tous les tableaux de Pierre portent toujours ses traits.-C’est terrible! Les remords, les tortures, même la nuit; et une

ÈÂàMâ&ààÈ

Het Huis van

YSRHUXBIEGBK Ed. Van Reeth

138, Natienalestraat

ANTWERPEN

heeft de eer te berichten aan het publiek, getroffen door de oorlogsgebeurtenissen, dat het beschikt over magazijnen gezegd «Garde-Meubles» en dat het zich aanbeveelt in zijne welwillende aandacht. Al de zaken zullen afgehandeld worden aan de prijzen en voorwaarden van het Syndikaat der Verhuizers.

Verhuizingen voor de stad, de provincie en het buitenland. Telegram-adres «Continent» Telefoon 4701.

Lra (Détpopole

0nüepsoise

Slé A™ d’Assurances fondée en 1900 DEMANDE de BONS AGENTS

pour sa nouvelle branche

CAPITALISATION

TRAVAIL FACILE COMMISSION IMPORTANTE

Rue Leys 19

ANVERS

SPECIALITEITEN der Vermaarde Volks-Apotheek

J. DE PRAETER

LgeBEELDEKENSSTRAAT

ANTWERPEN

SPEEN

50 o/o der menschen sukkelen tegenwoordig niet liet Speen, onuitstaanbare jeukingen.steekten, pijnlijke ontlasting, onrustwekkend bloedverlies maken het leven der pijnlijders ondragelijk en beletten allen arbeid, nachtrust en levensblijheid.

Wij bereiden een onfeilbaar en afdoend middel:

Speenzetstopppen J. De Praeter

proefondervindinglijk het doelmatigste. Stilt onmiddellijk alle pijnen, ontsmet en geneest de gebersten aders die het speen verwekken in den endeldarm eu zelfs tot buiten en rond den aars; doet het bloedverlies ophouden.

Prijs: 1,50 fr. de doos.

Kinema Zoologie

Zondag 4 Juni

om 4 en 8 1/2 torenuur

en Maandag 5 Juni

om 8 1/2 torenuur

Pooljachten

in 4 deelen

Vischhandel DAGELIJKS verseil

‘NOORDZEE alle soorten V1S C H

t)r 12

Korte Gasthuisstraat

Oesters - Garnaal

Groote keus fijnste

HARINGEN


nuit, la vieille mère entendant des cris, se précipite dans la chambre de ses enfants... et entend leurs accusations mutuelles.

De saisissement, la pauvre mère est frappée d’apoplexie et perd l’usage de la parole. Par suite de sa paralysie, la pauvre vieille ne peut faire part de ses secrets à ses amis. Elle essaie de leur faire comprendre par des signes qu’elle trace sur la table. Mais une nouvelle attaque lui paralyse les membres. De temps en temps, ses yeux lancent des regards de haine sur les deux époux... mais personne, sauf eux, ne comprend ce regard.

Torturés par le resrords et la crainte de se voir trahis, l’amour des deux jeunes gens s’est transformé en haine, et l’un cherche de se débarrasser de l’autre. Et un soir, Thérèse saisit un grand coutelas de cuisine, le cache dans son corsage pour le porter dans la chambre à coucher. Mais en passant par la salle à manger, elle aperçoit son futur époux qui verse un poison dans son breuvage; elle laisse tomber le couteau, saisit le verre et boit.

Laurent lui aussi prend le verre et le vide d’un, traint.

Le poison fait son effet, et les deux coupables expirent aux pieds de la muette, dont les yeux expriment plaisir et satisfaction.

Son Passé

Le vieux duc de Craon vit seul et solitaire dans le château de ses ancêtres, en proie à un profond remords. Seul son homme de confiance,- M. Derigny, connaît son passé. Certain jour, le duc apprend que sa femme, après leur divorce, a gagné l'Amérique avec sa fille, qu’elle mourut en route et que sa fille fut recueillie par la bienfaisance publique comme enfant trouvée. La jeune fille est actuellement danseuse à New-York et porte le nom d’Yvette Ricordi.

Le duc envoie M. Derigny en Amérique. Celui-ci communique à Yvette le secret de sa naissance, et lui dit que son père l’attend. Il réussit à convaincre la jeune fille de le suivre en France, et ils s’embarquent après qu’Yvette a écrit, son départ à Otto Ker-novitch, homme riche qui la poursuit de ses déclarations d’amour et qu’elle n’aime pas.

Otto, déçu profondément par cette nouvelle, la recherche partout. Entretemps Yvette est arrivée, chez son père, heureux de la revoir. Il invite une ancienne amie de 1a. maison, Mme d’Ar-moy, à l’introduire dans le monde; cette dame a un fils, Jean, qui s’éprend d’Yvette, et en est aimé; les jeunes gens sont fiancés lorsqu’un beau jour le duc meurt.

Trois jours avant le mariage, paraît à l’improviste Otto Ker-novitch, qui menace Yvette de faire connaître son passé à son entourage si elle ne veut pas l’aimer. La jeune fille, affolée et vivement impressionnée par cette menace, devient folle. Mais Jean a tout appris. Il provoque Otto en un duel qui est empêché par Mme d’Armoy, et Otto part.

Et certain jour, sur l’ordre d’un docteur, Yvette est soudainement replacée dans son ancien milieu. De jeunes danseuses évoluent autour ri’ell° en de gracieux mouvements, la musique favorite d’Yvette-résonne, et la jeune fille, réveillée par cette vision du nasse, renaît à la. vie. Quelque temps après, les jeunes gens sont unis et heureux.

F. N OPPE-BHÏÏSSELAIR S

Boulangerie de Luxe Chaussée cLe MaDnes 16, Anvers

JJiplôir- de grand prix, Exposition Internationale Anvers içn.


#3 Äux Forges de Yulcain €f* |

ÄflisQN L. VersTre'pen-eliaeiTs i

FL. VERSTREPEN, Suce. I

Foyers E. M. JAARSMA

Agence exclusive Se méfier des imitations

Calorifères MUSGRAVE.

Cuisinières Emaillées y

et Pôeles Qodin ï

Installations complètes de cuisinières

FABRIQUE DE FOURRURES SPÉCIALITÉ DE PALETOTS ET ÉTOLES

1Ü1!M WÛM RBÎU

MAISON FERMÉE

RÉPARATIONS

J transformations xue de la Province, 33

\ CONSERVATION ANVERS

fj Téléphone 2709

Cinéma Zoologie

Dimanche 4 juin

et Lundi 5 juin

Chasses Polaires

en 4 parties

ZIKS voor Dakee

PLATFORMENenGOTEN

wordt zeervoordeelig vervangen door de

9BWdaeakk'!ng9de ” PLASTIQUE”

Walerdichtmaken onder waarborg van alle GLASDAKEN, KOEPELS, BROEIKASSEN.

- M ON OLITHE - T±r„,

Plsttedaken, gewaarb. onverslijtbaar. Carton bitumé, Asphaltpapier Dakvilt, enz. enz. Roestwerende Metaalverwen, Waterverwen voor Buiten-en Binnenwerk

Kelders worden poederdroog gemaakt. Muren en Gevels tegen regendoorslag beveiligddoorhetgeheel IHpEDBflpA kleurloos produkt: UNitllNItli

BRUNO van HAAREN

Waterloostraat 3, Antwerpen

Vertegenwoordigers gevraagd buiten Antwerpen.

smsssssss

HELPT

ons volk aan werk; werk voor die menschen op dit oogenblik beteekent brood, laat daarom tegen lage prijzen uwe kledingstukken, mantels, pardessus, dekens, tapijten, enz., enz. VERWEN OF WASSCHEN in de Stoomverwerij

4. Y Al WIIS11

(SJechelsche Steenweg, 93

Kunsflei, 38, IDonEelsfraat, 8 Kasfeelpleinstraat, 67. ROUWZWART in 24 uren.

ssssssmss

TRANSPORTS

Marchandises

dans toute Ia Belgique

par service accéléré et à

— PRIX REDUITS —

V. ERPICUM

65, Rue Sandérus, 65

ANVERS

La Maison s’occupe des formalités de sortie.

Voor alle AANKONDIGINGEN

in dit Programma wende men zich toi het

Bureel voor /Aankondigingeq,

30 Copland - 30

Pour l’insertion d’ANNONCES

dans ce Programme

s’adresser au BUREAU D’ANNONCES

30 - Rue Houblonnière - 30

Tin in ti rr iwiii mm mimi mi nmi


Papierhandel Boek- en Steendrukkerij Boekbinderij

HOPLAND 22

JAN BOUCHERIJ

Rue Houblonnière 22

Papeterie mprimerie Lithographie

Reliure