Searching for “De Koning der koningen”

5 results found

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.


voren, en biedt zijne troepen aan. Spoedig zijn al de « Zonder-Wetten » vergaderd rond den koning en zweren hem trouw. — In de vesting der Tempeliers heeft een droevig drama plaats. Reginald-Ossenhoofd...voldoen. Het jonge meisje ontsnapt en loopt naar de Vestingwallen. Eensklaps verschijnen de mannen van Robin Hood. Het sein is gegeven. De Tempeliers verzamelen hunne krachten. — Koning Richard. Ivanhoe en Robin Hood besturen den aanval. De koningsgczinden winnen veld en prins Jan-zonder-Land vlucht...7 en Maandag 8 Januari, buitengewoon programma De ziende Vingers, Drama. Het doodende Licht, Drama. De Bruidegom in rokken, Blijspel in 4 deelen. Voor de 1ste maal te Antwerpen. Anna de Boleyn, Historische tilm in 4 deelen, door Max Pemberton. De handeling geschiedt onder de regeering van Hendrik VIII, koning van Engeland en eindigt met de onthoofding van Anna de Boleyn in den toren van Londen. Miss Laura Cowie van His Majestys . . .
de: FLAMAND ou de FRANÇAIS ou d’ANGLAIS ou d’ESPAGNOL ou d’ALLEMAND ou de STENOGRAPHIE ou de DACTYLOGRAPHIE ou de COMPTABILITE. Machines à écrire de toutes marques: SMITH PREMIER, IDEAL, REMINGTON, UNDERWOOD...welke zijne wetenschap tén voordeele van de verdediging der stad benuttigd Toen de avond viel was de machtige Romeinsche vloot, een reusachtige brandstapel...Massinissa, Onder den naam van Elissa is Cabiria de slavin der koningen geworden. Massinissa welke zijne kroon wil heroveren . . .
Zullen uw voorstel eens bestudeeren I BONNE. — 1°) De Sheik werd de rol van Diana Mayo vertolkt door Agnes Ayrt's. 2°) In De Twee Weezen werd de rol van Rid der de Vaudrey vertolkt door Joseph Schild krant. ONAGRA. — 1°) Theda...en die gehouden werd onder den Poolcirkel met de primitieve wapens der vroegere walvischjagers. «TENGEVOLGE der al te groote bedrijvig-11 heid waarmede de mensch die groote j I zeemonsters in de Poolzeeën vervolgde zijn die afstammelingen der voorhistorische zeereuzen in belangrijke verhoudingen...van walvischjagers van Vew-Bedford, stad waarin de puritanische sekte der Quakers sinds meer dan honderd jaren de walvischindustrie heeft gemonopoliseerd, de gedachte opgevat van voor en door de film de voornaamste episodes eener wal-vischjacht terug in beeld . . .
tegelijkertijd te beoefenen: het tooneel en de kinema; zonder dat de eene ooit aan de andere schade. Leprince. die eene der voornaamste regisseurs van de firma Pathé was had Signoret reeds opgemerkt in zijne scheppingen...blonde haren; het golft natuurlijk doch de krullen zijn slechts «postiche ». 2) De hoofdvertolkster van de film « Pe Koningin der Zonde », was Lucie Doraine; zendt gratis de haar gevraagde photo; adres: Foreighn Filmgesellschaft, Friedrichstrasse...en « Een Losprijs » betaald te hebben, werd de bandiet, bijgenaamd « De Vlam der Woestijn », aan ons overgeleverd, waarop wij in de gelegenheid zullen zijn « De Dief van Bagdad » kortelings te Antwerpen te vertoonen. P. D. G . . .
Les dés TRAGIQUES d’après le légende hindoue de N1RANJAN PAL HIrtANSU RAI Le Roi Koning SOHAT SEETA DEVI SUNITA CHARU ROY Le Roi Koning RANJIT REGIE: FRANZ OSTEN De NOODLOTS TEERLINGEN DE VOLGENDE WEEK Voor ons allen, volkeren van het Avondland, is...een film bogen kan. Even zoo vol beweging als de handeling zelf, is de afwisseling van de uitvoering. | Het sprookjesachtige van de'Hindoe-paleizen, het geheimzinnige van de Indische wouden, de ongeëvenaarde pracht van de vorstengebieden, die in het monumentale der gebouwen, het weelderige der kleedsels, het indrukwekkende der wapens tot uiting komt, dit alles geeft aan deze rolprent...deel van zijn merkwaardige dokumentfilm betreffend de drooglegging der Zuiderzee. In Amsterdam verwerft de » avant-garde » bioskoop » De Uitkijk », gelegen op de P rinsengracht, meer en meer belangstelling. Het is dank aan . . .