Searching for “De Tempel van Venus”

6 results found

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.


Please keep in mind that not all volumes contain an equally large amount of text. There are no booklets in the archive from the period between 1926 and 1929.


slaapt plechtig en rustig m den stillen nacht. In de verte, op zee, komen de Roomscbe galjoenen aan en werpen het anker uit in de baai, in het donkere. Met moeite duidt de schittering der wapens en der harnassen de tegenwoordigheid van krijgslieden aan. Neerliggend op de zwarte en zware roeispanen, rusten de doodelijk vermoeide en bebloede slaven, terwijl de soldaten, het wapen in de vuist, het oogenblik afwachten dat...begint. Een leger is vaardig tot den strijd, en de opkomende zon zal ’s anderdaags getuige zijn van de verschrikkelijke gevechten, en bloed zal den grond en de golven roodverwen. ...De dag breekt aan en de stad herneemt hare gewone bedrijvigheid. Miarka, met de blauwe oogen, gaat naar den Tempel van Tanit. De generaal Asdrubal, haar vader, gaf haar de toelating ondanks Zarnah, slechte stiefmoeder voor Miarka...uitgevoerd wordt, is ook uit de opera - Salammbô » getrokken. Namelijk: Tafereel in den Tempel (viool, cello en klavier). Bede aan de Godin (fluit en klavier). Tafereel in de Krijgs-tent (viool, cello en klavier). De personen welke de namiddag-vertooningen van 13, 14, 15 en 20 Oogst bijwonen, hebben na de voorstellingen, vrijen toegang tot den Dierentuin. PA PI ER . . .
vertooningen EERSTE OPVOERINGEN TE ANTWERPEN VAN DE SUPERPRODUCTIE VAN W. FOX De Tempel van Venus vertolkt door = MARY PHILBIN s en 1000 der schoonste amerikaansche...beminden een beslissende rol zouden spelen, in de geschiedenis van dit tijdvak: Jeanne Fouquet, dochter van Meester Fouquet, petekind van den Dauphin en Robert Cottereau, vaandeldrager van Bur-gondië, zoogbroeder van Karel-de-Stoute. In de oogstmaand van het jaar 1461 ging Robert dan ook aan Meester Fouquet, de goudsmid, om de hand zijner dochter verzoeken, maar kreeg voor antwoord dat...de Burgondiër zijn leven hechtte aan dat van Jeanne, de Fransche.... Hef Alirakel der Wolven (Kronijk ten tijde van Lodewijk XI) , naar de roman van M. H. DUPUY-MAZUEL Filmaanpassing van M. A. P. ANTOINE Kunstleiding en insceneering van M. RAYMOND BERNARD Muziek van M. HENRI RABAUD Dramatis Personae: M. VANNI-MARCOUX Karel-de-Stoute M. CHARLES DULL1N Lodewijk XI M. ARMAND BERNARD Bische . . .
Vclencië eenige tooneelen zou komen draaien voor de film « Mare Nostrum », naar den roman van Blasco Ilbanez, maar de groote verwezenlijker zal er van af zien. MISS JE A NIE MACPHERSON, de schrijfster van het scenario var. de film « De Tien Geboden », is geboren in het hartje van Parijs, Boulevard St. Michel. Zij bracht een groot deel van haar jeugd in deze hoofdstad door. HLM-REVUE De Avonturierster Dramatische comedie met NITA...België van de Films PHOCÉA en ALBATROS van Parijs GABRIEL SIGNORET in de roi van « De Slak GINA RELLY in de roi van « Carmen » FILM-REVUÉ Hun grootste Ontroering ET leven van kinema-artisten, zooals dit van alle artisien, is bijna immer gewaagd, -verrassend, en rijk...moet de emoti</ standvastig genoeg zijn opdat de beelE den levendig en krachtig genoeg wezen: om er de toeschouwers der gansche wereld de schok van te laten gevoelen... » Voor wat Anna Q. Nilsson betreft, de grootste emotie van haar leven was ook de vroolijkste, en werd haar bezorgd na eené afwezigheid van zes jaar. In het kleine dorpje, er de eenigste tooneel-speelster zijnde, die . . .
Vaucours grand drame interprété par Margueritte de la Motte — Jack Mulhall — Franck Elliott .—— DE L’ACTION - DU MOUVEMENT - DE LA MISE EN SCÈNE <? De Tempel van Venus Venus, de Godin der Liefde, zullen Amor, de kleine liefdegod, naar de aaide sturen om onderzoek te doen of Liefde, Jeugd en Fantazie...geen kennis wilde maken met de cinema. Zij nam aan een debuteerde in de stille kunst, onder bestuur van G. Monca. Een weinig daarna, onder leiding van een anderen regisseur, voor de S. C. A. G. L,, draaide zij een, bijzondere rol, deze van « Benjamine », in de film « Joséphine vendue par ses Sœurs »; daarna « Cœur de Gavroche » onder leiding van M. de Morlhon. Toen kwam de oorlog. De studios welke gesloten werden, heropenden...aldaar lang verblijven zal, gezien haar kontrakt van längen duur met de Fox-Film. FILM-REVUE DE LAATSTE RIT (LA DERNIÈRE CHEVAUCHÉE) met WILLIAM S. HART in de hoofdrol Scenario van WILLIAM S. HART, naar de novelle van J. W. HAWKS tooneelschikking van CLIFFORT SMITH Na een der schitterendste helden van den Burgeroorlog van 1861 te 1865 te zijn geweest, werd Bill Hickok gelast een verhindingspost . . .
St. Georges, 27 - Tél. 12218 ANVERS MA ISO.Y DE . COYEIAYCE Ateliers de „Plissage et Points-clairs ROYAL - ZOOLOGIE Le Temple de Venus I Sur terre, au hasard, le fils de Vénus plante une Ilèche dans la porte de Denys Dean, un modeste q travailleur-. Ses deux filles aînées...Pendant la Pause Récital pour Orgue PROGRAMMA van 10 tot 16 APRIL CINEMA De Tempel van Venus 1. KRONINGSMARSCH Meyerbeer 2 PATHÉ - REVUE Mack-Sennei...17, Longue rue d’Argile Maison BERTHY 106, rue de l’Eglise, 106 Grand choix en toutes sortes de FOZJFtFlUFiES Manteaux et casaquins à partir de îr. 375 La fourniture Générale Auiumulille 12, rue Van Ertborn Tél. 292/ ANVERS Tél. 292 Agence pour la Province d'Anvers . . .
onmiddellijk nà « Pot-Bouille » en vóór « La joie de Vivre ». Het gegeven van « Au Bonheur des Dames » is niet zoozeer te zoeken in de liefdesintrige van Denise, de wees, en Mou-ret, de rijke bezitter, doch veeleer in de wanhcpige, haast tragische strijd van den middenstand tegen den alles opslorpen-den groothandel...zoo kan het andere haast gansch ongeschminkt vóór de lens verschijnen. Daarbij komt het vooral aan op de fyziek van den vertolker (of vertolkster) of het karakter van de uit te beelden rol. Zeer gewichtig is voor het oogenblik de vormgeving van den mond, bizonder bij de vrouwen. De « hartvormige » mond, die in de dagen van den stommen film zulke hoogtij vierde, zoowel bij de na'eve « ingenues» als bij de geraffineerde «vamps», behoort...Place de la Gare (à côté du Ciné-Zoologie) Statieplein (naast de ingang van Ciné-Zoologie) Ses pralines les p!us fines De fijnste pralines SS SS Son chocolat le meilleur De smakelijkste chocolade SS SS Ses bonbons exquis De lekkerste snoeperijen Tout pour les gourmets Alles voor . . .