Searching for “De Twee verstootelingen”

11 results found

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.


Please keep in mind that not all volumes contain an equally large amount of text. There are no booklets in the archive from the period between 1926 and 1929.


Beery en Lloyd Hughes. Op zijn actief komen weer twee bijzondere productie’s. De eerste, Ruggles of Red Gap (Ruggles van de Roode Gaping) door Harry Leon Wilson, welke met de Ruggles Serie de gansche wereld. LOIS WILSON aan het lachen brengt. De rolverdeeling~ is in handen van Ernest Torrence, Lois Wilson...zij is. P. D. G. De Twee Verstootelingen en Jealous Husbands De Fransche filmmaatschappij Phocéa Tieeft een proces ingespannen...film niet meer of minder is, dan Les Deux Gosses (De Twee Verstootelingen), het meesterwerk van Pierre Decourcelle, en . . .
Beery dans Marché Infâme Vanaf 16 JANUARI de OPHEFMAKENDE FILM De Twee Verstootelingen naar de beroemde roman van P. DECOURCELLE met YVETTE GILBERT GABRIEL...lied van den betreurden Albert Chevalier, zal voor de film.v bewerkt worden, door de Universal Co. Men spe-kuleert op den artist, welke de hoofdrol vervullen zal. CECIL B. DE MILLE, de geniale regisseur van « De tien Geboden», werd bericht uit Nieuw-Zeeland, dat deze film...niet hier ». Pierre, een weinig geërgerd, legde de hand op den arm van Jean en zegde: cc Mijnheer, ge zult mij de eer toch aandoen mij te antwoorden? » Doch, bij den druk van de hana' van. Pierre, voelde Jean zich plots de woede hem overmeesteren. ?c Ah! Pas op, gij! Pas op! » De twee mannen waren recht gestaan. Er ging iets gebeuren. De gansche zaal stond overeind. De bedienden kwamen toegeloopen, en eensklaps, zonder dat men . . .
DE BRUXELLES 25, rue de Malines THÉS D’APRÈS-MIDI DE 4 A 7 H. ENTRÉE LIBRE FÊTES DE NUIT. DE 8 H. A 3 H. DU MATIN RESTAURANT AU 1er ETAGE (Genre Abbaye de Tbélème de Paris) AVEC LES PLUS JOLIES FEMMES DE BRUXELLES ATTRACTIONS DEUX GRANDS DE 1*> ORDRE ORCHESTRES 4' ANNEE N* 39 Ürcciruß ufHcuil Ldcje de (eut cHridxtxcto 1 - — Cditeur' J MEUWISSEN, 10-19 rut Charles de Cosier, ‘Bruxelles Téléphone...hond neervelt aan haar voeten. Vanaf 16 JANUARI de OPHEFMAKENDE FILM De Twee Verstootelingen naar de beroemde roman van P. DECOURCELLE X YVETTE GILBERT S GABRIEL...dès à présent obtenir un patron soit . *\ J* de blouse, de jupe, de robe, de manteau ou de tailleur, au prix modique de Un franc (tous frais compris). II leu. suffit de mettre sous enveloppe à l'adresse du Comptoir de Patrons de Mode, 16, rue Albert de 4$», Latour, Bruxelles : TJ le bon triangulaire figurant au bas . . .
LE MOULIN ROUGE DE BRUXELLES , 2S, rue de Malines THÉS D’APRÈS-MIDI DE 4 A 7 H. ENTRÉE * 1BKL :: FÊTES DE NUIT. DE 8 H. A 3 H. DU MA LIN RESTAURANT AU 1er ETAGE (Genre Abbaye de Thélème de Paris) AVEC LES PLUS JOLIES FEMMES DE BRUXELLES ATTRACTIONS DEUX GRANDS DE t- ORDRE ORCHESTRES OUVRAGES DE DAMES OU VIS AGES DESSINÉS LAINES, SOIES, COTONS. COUVRE-LITS...Openingstuk) 2 PATHÉ - REVUE Lortzing De Twee Verstootelingen naar den Roman van P. DECOURCELLE met Yvette...apprend I épouvantable méprise dont elle est cause. Twee Verstootelingen Op de foor van Neuilly lokt het waarzegsters-kraam van de «Prinses Zephirnarna» de meeste belangstelling uit. Toch is die prinses slechts een . . .
dans le film sensationnel CHAÎNES BRISEES De Twee Verstootelingen Samenvatting van hel eerste deel Twee avonturiers « de Slak » en zijn minnares Zephyrine stelen brieven, -toebehoorende...de Slak» en Zepherine terug te vinden. Aloe van het brutale, harde leven bij de twee bandieten die de twee kinderen aanzetten te stelen, vlucht Fanfan uil de armzalige krocht, juist op het oogenblik dat Kerlor zijn zoon...Athletic Club, 3) Rolla Norman, adres: c/o rue de Rocroy, Paris. N.' B. — De twee eersten in de engelsche taal te schrijven: de laatste in de fransche. CARUSO. —,1) Rolverdeeling niet gegeven. 2) Een doodgewone . . .
dans le film sensationnel CHAÎNES BRISÉES I De Twee Verstootelingen *| Samenvatting van het eerste deel Twee avonturiers « de Slak » en zijn minnares Zephyrine stelen brieven, Loebehoorende...de Slak » en Zepherine terug te vinden. Moe van het brutale, harde leven bij de twee bandieten die de twee kinderen aanzetten te stelen, vlucht Fanfan uil de armzalige krocht, juist op het oogenblik dat Kerlor zijn zoon...terug komt opeischen bij « de Slak ». Tn plaats van Fanfan zal men de Kerlor, mits de « goede som » Claudinet geven .Doch de twee knapen zien mekaar, door het toeval geleid, in bet hôtel de Kerlor terug. Langzamerhand komen de jeugdherinneringen in Fanfan op en hij begrijpt. Toch wil . . .
ALICE TERRY TlfA ENIGE jaren geleden traden twee jonge meisjes een studio te Los * Angeles binnen. De oudste, die « extra » was, t. t. z. figurante, had de toelating bekomen dien dag een vriendin mede te brengen die...door net kind op hen uitgeoefend. Is het om de zuivere onschuldigheid, welke uit al de handelingen van dit wezen straalt? Of doet de gedachte aan hun eigen kinderen de tranen in hun oogen opwellen? Ik denk dat in deze twee vragen de oorzaak wel te vinden zal zijn! Nu, welke artisten men zooal...een schaar kinderfilmver-tolkers. Men heeft o. m. de bekende René Poyen en de lieve Bouboule, welke beiden in « La Gosseline » de hoofdrollen vertolkten; de kleine André Rolane en Jean Mercanton, en de oudere Leslie Shaw en Jean Forrest, welke allen in « De twee Verstootelingen » optraden, de eersten in het voorspel en de tweeden in het eigenlijke stuk. Verder heeft men nog Régine . . .
Ik kom film « De Twee Verstootelingen » te zien. n Fransche productie die de gewettigde belangstelling van het publiek ten volle verdiende...de schoten, het werd een vreeselijk gevecht. De politieman, evenals de twee burgers, zonken ten gronde, doodelijk getroffen door een...voor den man, welke eens de glorie was van de New-Yorksche balie. De twee echtgenooten hoorden dien morgend de kreten der dagbladverkoopers, een doodge- FILM-REVUE woon . . .
Colleen Moore en Claire Windsor vertolkten beiden de hoofdrollén in die film. 3) De naam van die artist was Wyndham Sta/nd- LIEVELINGSKLEUR. — 1) De rol van »Mme de Kerl or in « De Twee Verstootel ingen » werd vertolkt door Marjorie Hume; te schrijven...lalmen min of meer van hun waarde verliezen door de opschriften, want in de « Twee Verstootelingen » is de teks1’... (censuur), zoodat de pak-kendste deelen er dikwijls door bedorven worden. Om maar...een kletskop zonder haar. » Van zulken onzin zijn de opschrften . doorspekt, daar gelaten de men/gvuldige taalfouten. Dat is de eenige smet op de anders prachtige film. Inltusschen raad ik iedereen aan de « Twee Verstootelingen » te gaan bewonderen, men zal het zich niet beklagen . . .
aankleeding!) aan de'grens (een houten barak en twee paaltjes!) nèergeschoten. Laatste tafereel: de autovoerder krabt zich in de haren; «met een lijk op den rug» denkt hij... Mejuffer Helbing en...genre van roman-aanpassing. Doch, gelukkig voor de Europeesche productie, komt een prachtige film « De Twee Verstootelingen » een machtigen stoot te geven in den vooruitgang...Daarna ko* ren de kieederproeven. in korten tijd neeft de kostümier kleederen voorbereid voor de ster, ten minste voor wat de eerste tafereelen betreft. Het is de gewoonte de(n) hoofdvertolker te photografieeren alvorens het filmen . . .
is nu weergekeerd met tallooze dokumenten en twee films, de eene gedraaid in Java, de andere in Japan. WELDRA gaat « De Bultenaar », film van de firma Jacques Haïk en verwezenlijkt door Jean Kemm, op de markt komen. MARCEL L’HERBIER gaat op het witte doek brengen...men speelt « De twee Verstootelingen ». Pas zijn we dan ook . binnen of de violenzang zweeft door de lucht, zoet en lief, en k voel me onder den indruk; op het doek verschijnt...onze plannen. Het was den 2n Augustus dat wij van de buitenwereld afscheid namen, met vaarwel te zeggen aan de « Esmeralda ». Wij hadden twee groote kano’s kunnen aanschaffen van de Indianen; deze waren gemaakt van licht materiaal zoodat wij . . .