Searching for “Met den glimlach”

66 results found • Results 1 to 20 • Next results

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.


Please keep in mind that not all volumes contain an equally large amount of text. There are no booklets in the archive from the period between 1926 and 1929.


en uiten bedreigingen. Asdrubal, die van den Senaat volmacht ontving, gaat met hfen onderhandelen. Er wordt overeengekomen dat eene afvaardiging...Huurlingen binnen Carthago zal gelaten worden en met den Senaat zal onderhandelen. Dit kamp der Huurlingen bood een...Miarka tot het bewustzijn terug, en aanschouwt hem met eene oneindige teederheid in den blik... Verre, zeer verre aan den gezichteinder rooken de puinen van . het eens zoo schoone . . .
russtraat, (nabij St. Jansplaats) der Liefde; en met een akelige glimlach voegt zij er bij, dat, indien hij ook schuppenaas vindt...immer woedend, werpt zich op Cecil en slaat hem met den kolf van zijn geweer op het hoofd. Na den DB DOOD OF HET LEVEN <? Tusschen beiden is er te kiezen, lieve...Henny’s Regenscherm Fijn tooneelspel in 3 deelen met HENNY PORTEN in den hoofdrol. Bericht voor de A vond vertooningen. — Om de muziekuitvoeringen . . .
welke bekroond is op versch. tentoonstellingen met gouden en zilv. medaliën» Weg met de Mannen!! Anna Leblanc is wat men noemt « eene schoone vrouw...10. Nederlandsche dansen W. F. Siep 11. WEG MET DE MANNEN!! Nieuw blijspel in 3 deelen, met Mevr. WANDA TREUMAN en Mr. V1GGO LARSEN in de hoofdrollen. .A...De gedrukte kostelooze tekst der lessen met de aanvullende teekeningen worden den toehoorders vóór de les overhandigd. Leergangen: 2 lessen . . .
in de herberg is gebleven, ontmoet hij eene vrouw met verleidelijke glimlach, welke hij eenigen .tijd achtervolgt. Te huis gekomen...Yveline,.zijn nieuwsgierig om kennis te maken met den Amerikaan. Wederkeerig is de verrassing groot, bij de aankomst...tekst. DE LIST VAN DEN FAKIR Blijspel in 3 deelen, met MARCEL LEVESQUE. GROOT LACHSUCCES. “TIH-MIITH 6e Episode: Nachtvogels . . .
als wraak onterft hij zijne vrouw. Arm, bedelend, met een kind op den arm, het kind van Nelson, zwerft zij door de straten van Londen...lafaard en trok den degen. Had d’Artagnan met hem alleen te doen gehad het spel zou niet lang geduurd hebben...zou toegelaten worden. Richelieu was in gesprek met den Koning en rond zijn mond speelde een glimlach. Hij was zeker dat het uur van triomf voor hem geslagen . . .
Doodgewoon, misschien. Ja, maar het doodgewone van den idealen glimlach, die u de Lente, blcemen en de vreugde voorspiegelt, al...dat Robinson Crusoö, vertolkt door Harry Myers, met zijne dierenvellen omhult in den omtrek zijner grot met eene 40 HP aan ’t toeren is, ofwel een partijtje golf speelt...nieuwe filmen in de wereld: o The Married Flapper », met Marie Prévost; « The loaded Door », met Hoot Gibson; « Don ’t Shoot », met Herbert Rawlinson, en « Paid Back », met Gladys Brock-well, Mahlon Hamilton en Stuart Holmes. Blanche . . .
dat Sarzeau een oproep doet lot het volk en den Koning een verbond met den Vorst van Rrizac wil opdringen, tenzij af te treden, verschijnt...zonder bruidstoilet. Maar bij het aanbreken van den groo-ten dag komt een bode met veel praal en pracht en ditmaal is er geene vergissing mogelijk...in samenwerking met den vermoorde begonnen was. In de afwezigheid van haar oom Georges . . .
de hooge rotsen in zee laat werpen, onder water den zak open snijdt en vandaar naar hot eiland met de verborgen schatten zwemt. Deze tooneelen, lijken de gelaatstrekken...veilig terui te brengen, en zelfs het geld van den losprijs. Hij vertrekt te paard met drie kameraden en te Benitos gekomen vindt hij gansch alleen...kamer van het meisje binnengedrongen. Mc Graw doet den bandiet met een vuistslag tegen den grond vallen en bevrijdt Peggy. De bandieten achtervolgen . . .
Eene hinderende medeplichtige willende uit den weg ruimen, verstaat deze zich met eene familie rivierschuimers, de Martial’s, en op Wie heeft...Gravin de Mac-Gregor, was in het huwelijk getre- den met den erfgenaam van een Koninkrijk. Omtrent een jaar was voorbijgegaan...haar leven aanwijzen. Welk zou haar lot zijn? In den kring der Groot-Hertogin douairière ging de Hofdame met een glimlach voort: « Waarlijk, wij zien Gravin Sarah niet.... Maar dat . . .
der taksen rechtstreeks komt uit de beurs van den schouwburg of de cinemabezoekers. Feiten met de macht zouden wij kunnen aanhalen, doch het zou ons te yer...weet zij er toe te komen Justiniaan, zoon van den Keizer te verleiden en hem met haar te doen huwen Op het toppunt der grootheid gekomen, daar...eigene maatschappij te besturen, « goede filmen met goede vertolkers » vóórt te Universal. Waarlijk, ben ik met den helm geboren ». Virginia Valli is in 1895 te Chicago geboren . . .
met de banknoot etende den appel en lezende den bijbel tegelijkertijd, dan is dit een bewijs dat hij politieker...er uitgewerkt, zoo onder andere het tooneeltje met den ezel, het voeden der neerhof dieren, Cleopatra, het bezichtigen...den cinema « Moderne Palace » te Mechelen, met Mej. Margaretha De Vos, van Ronse. « Tooneelwereld » biedt het . . .
dat het den kop achterover wierp met zulk een kracht dat Bill’s hand getroffen werd. Het zal wel...erg geval, daar de Ameri-kaansche wet niet lacht met afwijkingen van dezen aard, in verband met de huwelijkstrouw. Ons dunkens geven wij aan Viola Dana den stillen raad, wanneer zij irj het vervolg nijging zou gevoelen...welke aan de schouwburg verbonden was, te beginnen met den bestuurder en te eindigen met den portier. Maar wat mij het gelukkigste maakte was de omhelzing . . .
aan het besteede geld, inderdaad met iets grootsch vóór den dag zal komen. Mary Pickford treedt op als Faust. « The World...zal eerloos worden! iMiaar Maud zal tenminste van den ondergang gered worden. Met een duivelschen glimlach grijpt Murphy de papieren aan. En tezelfdertijd gaan...moest dus een dispositief vinden waardoor aan den film den noodzakelijken belichtingstijd moest gelarten maar met een oneindig-kleine stilstand van elk beeld voor het objektief . . .
et zij voelt dat hare liefde voor Culbertson met den dag grootei; wordt. Desondanks beeft zij de dood v»n den jonggen ontdekkingsreiziger gezworen. Culbertson zelf...bloem, die de meeste stemmen behaalt (vraag A van den stembrief) zal bekroond worden met den titel van « EERSTE BELGISCHE FILMSTER ». b; Aan de deelnemers...MAË MURRAY Zekeren dag komt zij in aanraking met den beroemdsten aller toreadors, met Carrita, de afgod van de Afficionados der stierengevechten . . .
er opstand in haar, maar bij het aandringen van den hartcloo-zen grijsaard, met den dood in de ziel herkoop! zij haar verleden door hei droevigste...Postbus n° 47, Antwerpen I. CINEMAWERELD» ••• ••• Met den Glimlach! Hannibal Pillsbury David Buttler eens in de hooge...worden, die er hunne klanten zullen ontvangen... met den glimlach I Deze film zal zeer kortelings te Antwerpen vertoond . . .
Groot drama met Herbert in den hoofdrol RAWLINSON 7. De Verzonkene kerk . Cl. Debussy 8. ONDER...vernam Flora dat de officiee-le verloving van den zoon van den graaf zou plaats hebben met Ketty Carnegie, op het kasteel. Ontgoocheld schreef Flora...een ongewoon gerucht. Een kommiïsa-ris van Politie met twee agenten stonden in den gang met de Pipelets te, twisten. Plots gingen zij naar hoven gevolgd . . .
Ertagnan, — Max in eigen persoon. Herzien we nu, met den lezer, het scenario, d. i. den beknopten inhoud van den film. Op een muildier gezeten, verlaat Max Lind’ Ertagnan het...aan met den ouden gids en liet zich de gebruiken en overleveringen der...hunne aandacht getrokken door een stofwolk die aan den gezichteinder opdaagde en met bliksemsnelheid naderde. Nog voor men den tijd had te onderzoeken wat dit beduidde was de kleine karavaan . . .
bevolking', niet langer onbeantwoord laten. En met dit doel zetten we vanaf heden op touw, den meest boeienden prijskamp dien men denken kan: De Wedstrijd...gastheer en hij maakte een diepen indruk op den filmopnemer en den * ongenoodigden gast ». Terwijl M. Kosioff met mijn vriend beraadslaagde over de te nemen kiekjes, vertelde...Een blik... Een blik, die •niet Ie vatten is. Een glimlach... De man die sterft «iet, hij alleen ziet den lach, den blik en het /gebaar. Er komt iets woeligs onder de deken. En de . . .
bevolking, niet langer onbeantwoord laten. En met dit doel zetten we vanaf heden op touw, den meest boeienden prijskamp dien men denken kan: De Wedstrijd...G a r o n is een nieuwe meteoor, die morgen met bijzonder helderen glans aan den cinema-tographischen hemel, zal schitteren, ’t Is waar dat...Yorksche stadsgewoel? Te meer daar hij kennis had met den .loutnakker burr Wington en de beide jonge, avontuurlijke . . .
bevolking, niet langer onbeantwoord laten. En met dit doel zetten we vanaf heden op touw, den meest.boeienden prijskamp dien men denken kan: De Wedstrijd...Een tweegevecht met den vertrouwelings-officier van den Groot-Hertog is hier het gevolg van. De kogel van den officier heeft de brief dien de Colonel in zijn hand hield...lijk van haar vader en verwittigt de politie die den Colonel komt aanhouden met al den eerbied aan zijnen rang verschuldigd. Oorlogsgerecht... De . . .