Programme de 13 à 17 avr. 1924Livret de programme

Source: FelixArchief no. 1968#640

Ce texte a été généré automatiquement sur la base des pages numérisées, en utilisant la technologie ROC. En raison des polices de caractères historiques utilisées dans les livrets de programmes, les résultats ne sont pas sans fautes.

Consultez les images de ce livret de programme


KinemawerelD

DOUGLAS FAIRBANKS

dc sympathieke vertolker van ”BOBlH HOOD”

Uitgave Kinema- en Tooneelwereld Korte Gasthuisstraat 1G, Antwerpen.

Nr 15


< K IN EMA WERELD »

Wat Grace Darling deed met 100 Pond Sterling

De geschiedenis eener loopbaan door heerschzucht veroverd

RACE DARLING is eene ge-(II Tjfr borene Australische; zij zag het 'levenslicht te Sydney. Haar vader was een zeeofficier der Britsche vloot toen Grace zeventien jaar oud was: Reeds vanaf haar vijftienjarigen ouderdom had zij hare ouders er weten toe overhalen hunne toestemming te geven tot de tooneelloopbaan. Maar toen hare moeder haar eens zag optreden in een stuk dat, volgens haar oordeel niet geschikt was voor jonge meisjes, verbood zij hare dochter nog naar de planken terug te keeren en zond ze naar eene tante die de nog maar half beschaafde Australische binnenlanden bewoonde. Maar dit kon haar drang naar het tooneelspel niet wegnemen en zekeren dag ontvluchtte zij hare tante en landde wederom in de groote stad aan.

Zij begaf zich onmiddellijk naar Dan O’Connor, eën bekend tooneelmanager, welke zij in die plaats wist wonen en kwam er toe zich in zijn gezelschap te laten opnemen. Zonder iemands toelating, reisde zij met den troep van stad tot stad, totdat zij eindelijk Sydney bezochten, Grace’s eigen geboorte- en woonplaats.

We moeten hier nog aan toevoegen, dat, toen Grace hare tante verliet, zij haar een brief had geschreven waarin zij haar mededeelde dat zij terug naar huis ging. Hare tante deed dus achter haar geene verdere opzoekingen, maar zond die brief verder door naar Miss Darling’s moeder.

Deze was over het lot harer dochter ten zeerste ongerust en zij zond Grace’s zuster haar achterna om de vluchtelinge op te sporen en te trachten ze mede terug naar het ouderlijke huis te brengen.

Na lang zoeken, was zij dan toch op haar spoor gekomen, maar Grace bad haar in het gezelschap te laten, nu dat het succes haar juist begon toe te lachen.

Ik heb reeds een bewogen leven achter mij. vertelde zij, het was voor mij een gansch nieuw bestaan en niet zoo gemakkelijk dan men wel zou geneigd zijn het zich voor te stellen, maar ik he er veel door geleerd. Wij waren steel op rondreis, en meestal ’s nachts als iedereen ons dacht te slapen. Om elf ure ’s morgens was het herhaling, die dikwijls voortduurde tot de middagvoorstelling. Tusschen twee bedrijven in zagen wij ons dan verplicht te eten en te rusten. Het was voor mij eene zeer harde '-•ndervinding, maar hard werken doodt niet, bizonderhjk geen jong, gezond meisje dat vast geloofd geroepen te zijn om eene lange en roemvolle loopbaan te hebben.

Wat er ook van zij, Grace stemde er in toe hare zuster naar den ouderlijken haard te volgen en wanneer zij thuis kwamen, vonden zij er hun vader ernstig ziek. Zij besloot dus te blijven en hem te verzorgen, wat zij deed tot aan zijn dood. Toen zij daarna, verscheidene avonden lang met hare moeder ovei hare tooneelsuccessen sprak, en dit met zulke geestdrift, dat zij er toe kwam hare moeder er toe te bewegen hare toestemming te verleenen tot het vervolgen harer loopbaan.

Moeder Darling was nu vast overtuigd van de kunstroeping harer dochter. Al spoedig bekwam zij eene verbintenis in een nieuw rondreizend too-neelspelersgezelschap. Gedurende al dien tijd spaarde zij zooveel zij kon en op zeker oogenblik zag zij zich de gelukkige bezitster der mooie som van £ 100. Met £ 100 verschafte zij zich een over-tochtbewijs naar San Francisco en een ticket naar New-York. Hier aangekomen, ging zij oogenblikkelijk op zoek naar eene nieuwe loopbaan.In de groote wereldstad aangekomen, bevond zij dat

< KINEMAWERELD

haar spoorwegbiljet haar toeliet nog andere onderweg gelegen plaatsen te bezoeken en al spoedig was zij te Salt Lake City, Kansas, Chicago en Baltimore. Dank aan een aanbevelingsschrijven van hare moeder aan een harer kennissen welke in deze laatste stad een

de niet minder succesvolle Bought and paid for, en The Argyle Case, en waarin de haar toevertrouwde rol allengs be-langrijker werd.

Rond dezen tijd was het dat Grace Darling hare blikken' naar de Stille Kunst begon te werpen. Hare eerste

kostgangershuis hield, was zij alras onderdak, nog alvorens zij eene verbintenis Jrad weten te bekomen. Na lang zoeken en menige teleurstelling opgeloopen te hebben, bekwam zij toch een rolletje aan. de, zijde der toenmaals beroemde Amerikaansche tooneelspeelster, Grace George, in een stuk van Bernard Shaw, Major Barbara. Dit werd gevolgd door

kans in de ((levende beeldpn» beproefde zij bij de Triangle Co, met My Leacty’s Easter, gevolgd door de- twee artcraft successen Thé Family Skeleton en We can ’t have eVeything. Daarna kontrak -teerde zij met de J. Stuart Blackton Productions en hiervoor draaide zij: Missing, The Common Cause, A House Divided, The Moonshine Trail, Dawn,


< KINEMAWERELD

Respectable by Proxy, The Blood Barrier en in eene Pathe Exchange voort-brengst The Devil.

Voor de First National bracht zij voort: No Guilty en Unseen Forces, en voor de Goldwyn, Athalia.

Zeer kortelings krijgen wij haar te zien in De Prijs van een Geweten, een zesdeelig treurspel, een harer laatste voortbrengselen dat bizonder uitmunt door haar machtig gelaatspel. Naar men zegt, moet die film het meesterwerk harer loopbaan zijn.

Grace Darling heeft in zich zelf een zeer groot vertrouwen en doet bovendien aan spiritisme; zij deelt volgaarne

mede dat zij hierin reeds zeer merkwaardige resultaten heeft bekomen.

Haar grootste verlangen is rollen te vertolken in tijdkleedij. Maar aangezien de filmregisseurs uit haar talent met moderne stukken beter partij weten te trekken, zoo zal het nog zoo spoedig niet zijn dat aan haar wensch gehoor zal gegeven worden.

Het adres van Grace Darling is:

6015 Hollywood Boulvard. Hollywood (Cal.)

KINEMÂBR1EVENBUS

ALICE PAVOn. — 1°) Denkelijk is dit op de Post gebeurt; kwam die brief terug omdat het adres niet juist was Î

2°) Jack Warren Kerrigan, adres: 1743, Cal-menga Avenue, Hollywood (Cal.) U.S.A.

3°) René Navarre, adres: 17, rue Victor Massé, Paris.

N.-B. — 'n Mooi briefhoofd, hoor.

SCHIETERKE. — 1°) Eva Novak, adres: Uni versai Studios, Universal City (Cal.) U.S.A.

2°) Tom Mix, adres: 5841, Carlton Way, Hollywood (Cal.) U.S.A.

3») Norma Talmadge, adres: United Studios, Melrose Avenue, Hollywood (Cal.) U.S.A.

KITTY EN MOLLY LAVENDER. — 1°) Lilian Gish, adres: Inspiration Pictures, 565, Fifth Avenue, New-York City (U.S.A.).

2°) Dolly Davis, adres: 68, rue Laugier, Paris.

3°) Amerikaansche artisten kunnen met Belgische postzegels niets verrichten.

MARIE. — 1°) Die artist was Harry Liedtke. adres: Apostel Paulusstrasse, 13/14, Berlin-Schöneberg,

CELINO. — 1°) Een kinema-apparaat kan zeker op die verschillende snelheden geregeld worden.

2°) Neen, dit wordt niet gedaan; eenige too-neelen wel, maar geen geheele film.

3°) Dit geld alléén voor fllmtooneelen welke wij in een zeer versnelde tempo op het doek zien voorbijsnellen.

SHIRLEY. — 1») Gladys Walton, adres: 456, South-Western Avenue, Los' Angeles (Cal.' U.S.A.

2°) Hoot Gibson, adres: Universal Studios, Universal City (Cal.) U.S.A.

3°) Harry Carey, adres: c/o. 6015, Hollywood Boulvard, Hollywood (Cal.) U.S.A.

N.-B. -r- Zenden alle drie gratis de hen gevraagde photo.

TEDDY. — 1») House Peters, adres: 431. Geirgia Avenue, Los Angeles (Cal.) U.S.A..

2°) Shirley Mason, juist adres is nochtans: 1770, Grand Concourse, New-York City.

ALTIJD EVEN ZWAK. — 1») De levensbeschrijving van Oscar de Raeve, deelden wij mede over een paar maanden.

2°) William Farnum, Eddie Polo en William S. Hart draaien zeker nog.

3°) ’t Spijt ons zeer, de gansche week belet. het opgegeven adres is dit van het bureel zelve, alwaar men U volgaarne te woord zal staan.

HAD-JE-ME-MAAR. — 1°) Van alles nota ge nomen en zal niet vergeten worden; voor wat de Vrije Tribuun betreft, de inzenders zelve zijn verantwoordelijk voor hunne artikels, en niet de redakte; zoodus... Mogen we U beleefd verzoeken in 't vervolg de Vrije Tribuun op een apart vel te schrijven 7 In ’t belang onzer drukkerij, ziet U.

JEANNE. — Om vroeger verschenen nummers te bekomen, is het best dat U langs ons kantoor komt: 16, korte Gasthuisstraat.

J1M. — 1°) Suzanne Révonne, adres: 17, rue de Miromesnil, Paris.

2°) Gaby Morlay, adres: avenue Octave Gréard, Paris. I

3«) Suzanne Bianchetti, adres: 9, rue d'An nale, Paris.

T.OMEKE. — 1°) Mario Ausonia, adres: Cav Mario Guait.a. Via Donizetti. 16. Torin (Ttaliaj.

2°) Milton Sills, adres: 1320,Crescent Heights Hollywood (Cal.) U.S.A.

3») Ginette Maddie' adres: 7, rue Montcalm, Paris.

Cl RMENC1TA. — Monte Blue, voornaamste filmen: Orphans of the Storm, Squavi Man ‘ meet 1 m. 85; gehuwd.

N° R. 5. — l°/2°) Beide banden zijn van Oos tenrijksch fabrikaat,

3°) Luci Doraine is eene Oostenrijksche kine mn-artiste.

ALEC REERSCHOT. — 1°) Jaque Catelain, adres: 45, avenue de la Motte-Picquet, Paris, voornaamste film: Le Marchand de Plaisirs.

2°) Clara Kimball Young, adres: Garson, Studios, 1845, Glendale Boulvard, Los Angeles (Cal.) U.S.A.; voornaamste film: Enter Madame.

3°) Frank Mayo, adres: 7018, Franklin Avenues, Los Angeles (Cal.) U.S.A.; voornaamste film: The Magnificent Brute.

N.-B. — Eén in de Fransche taal en de twee volgende in de Engelsche taal te schrijven.

SIMONE. — 1°) Constant Rémy, adres: c/o.

3, rue de Rocroy. Paris.

< KINEMAWERELD

2°) France Dhélia, adres: 97, rue Jean-Jaurès, Levallois-Perret (France).

3°) Zendén beiden hunne photo tegen vergoeding van 2 frank.

'HARRY SINGLETON. — 1») Gloria Hope, adres: c/o. Hollywood Boulvard, 6015, Hollywood (Cal.) U.S.A.

2°) Lilian Rich, zelfde adres als voorgaande.

3°) Vola Vale, zelfde adres als voor nr 1.

BOULEK'E. — lo) De rol van Eglea in Messaline werd vertolkt door: Lucia Zanosi en die van Trigrianus door A. Trouche. U kunt al die artisten schrijven aan volgend adres: c/o. U. C.T., 51, Viale Monforte, Rome.

NEMO.

N.-B. — Vragen ons na Zondag toegekomen worden in hei volgend nummer beantwoord.

ONS PHOTOHOEKJE

TEDDY ontving gratis de photo van:

Prachtphoto (buiteng. form.) Norma Talmadge, na 1 maand; praclltphoto (in cow-boy) William S. Hart, na 1 maand 8 dagen; pracht-. photo (als Dief v. Bagdad) Douglas Fairbank, na 1 maand 8 dagen; puike photos van Charlie Chaplin, na 1 maand; Priscilla Dean, na 1 maand; Dorothy Phillips, na 1 maand 8 dag.

SCARAMOUCHE ontving gratis de photos van: Ginette Maddie, postkaart, 2 dagen; Gina Païenne, postkaart, 8 dag.; Norma Talmadge. 24x19, 130‘dagen; Lila Lee, 18x12 1/2, 94 dag.; N’ita Naldi, 2 1/2x16 1/2, 65 dag.; Alice Terry, 18x12 1/2, 102 dagen; Gabriel de Gravonne, postkaart, 6 dagen; William Farnum, 24x19, 38 dagen; Sessue Hayakawa, 18x12 1/2, 38 dag.; Dustin Farnum, 24 x 19, 38 dagen; Rudolphe Valentino, 18x12 1/2, 59 dagen, met brief; Douglas Fairbanks, 21 1/2x16 1/2, 76 dagen; Charley Chaplin, 18x12 1/2, 42 dagen; Thomas Mei-ghan, 18x12 1/2, 40 dagen; Félix Ford na 4 dagen met persoonlijken en zeer vriendelijker! brief

KITTY EN MOLLY ontvingen gratis de photos van: Mae Murray, Viola Dana, Rudolph Valentino met schriiven. Betty Balfour, Harold Lloyd, Lila Leei Gloria Swanson, William Farnum, Douglas Fairbanks, Thomas Meighan en Leatrice Joy met een lief “schrijven; allen tus-sehen 2 en 4 maanden.

VRIJE TRIBUUN

1.4Y DE VRIJE TRIBUNISTEN

merkwaardigheden van heer Havelaar indachtig wezen. (Ik vind het toch lief van U om er nog een achtste bij te voegen. Ik kan “t heuseb niet helpen, meisjes zijn over het algemeen maar zwakkelingen (op dat punt) en zoo ga ik nu opnieuw beginnen met een goed besluit, voortaan niets meer te bewonderen dan echte kunstenaars. En ik zal trachten uw helden ook voor mij te winnen. Ik bedoel, natuurlijk, niet dat ik Ruddy voor goed vaarwel zeg, doch een tot weerziens (op de film natuurlijk) -en nu zal ik voor een heel langen tijd niets anders meer bewonderen dan echte kunstenaars..

Hadjememaar.

DE VERTELSELS VAN

RARE MARÜS

OE LUIMIGE REVUE VAN

” DE SNUIVER ”

OVER4L TE VERKRIJGEN

50 CENTIEM

KINEM ANIEU W S JES

PAULINE CARON is officieel verloofd met Gene Sarazen, de golfkampioen,

VOLGENS de eigen bewering van Tom Moore zou hij liever aan het tooneel zijn dan aan de film.

FRANCIS X. BUSHMAN, welke aangewezen is om in Ben Hur de rol te vertolken van Messala, heeft in 504 filmen gedraaid. Beii Hur zal de eerste film zijn waarin hij niet de hoofdrol speelt maar het zal ook de eerste maal zijn dat hij een «marqué» rol op zijn geweten zal hebben.

FRANK MAYO is ziek, lijdende aan de keel klieren; bijna was hij aangetast door pneu monia.

DE GELIEFKOOSDE AUTEUR van Reginald Denny is Jack London en het boek van dezen schrijver, hetwelk hij het liefst leest, is A Piece of Raw Meat.

Ik bied U mijne verontschuldiging aan. Ik was het die R. V. zoo har

WILLIAM RUSSELL is liefhebber van paar-denkoersen maar ook een groot speler daarop; hij waagt hooge sommen.

GLADYS JENNINGS, alvorens aan de film te komen, was een operettenzangeres, zij behaalde' veel succes in The Maid of the Mountains. Op het witte doek heeft zij naam gemaakt met The Young Lochinvar en Becket.

EENIGE DAGEN GELEDEN had Constance Talmadge ernstig last aan haar oogen van dé studio Kleiglichten, waaraan veel filmspe-lers lijden. Nooit tevoren heeft zij er van ge-weten'en zij werkt zeven jaar in de studios.

TULLY MARSHALL is gehuwd met Marion Fairfax, de bekende seennrio-schrijfster.


< KINEMAWERELD

BRAVE MENSCHEN

(DES GENS TRÈS BIEN - NICE PEOPLE)

TAFEREEL UIT HET MODERNE LEVEN

ROLVERDEELING:

Theodora'*Gloucester .... Bebe Daniels

Scotty Wilbur .... Conrad Nagel

James Wartin .... Wallace Reid

THEODORA is het echte type van het na-oorlogsche jonge meisje en is eene vurige bewonderaarster dier soort jeugd welke de ouderlijke haard in een dancing of club herschapen.

Als flirt heeft zij een lieve en nietige jongen, Scotty Wilbur, die in 1 heodora slechts haar bruidschat begeert, en als hartsvriendin de fijngeslepen Hallie.

Om hare ouders, die een grens willen stellen aan hare lichtzinnigheden en haar klein te krijgen, onderneemt zij zekeren dag, in Scotty's gezelschap, een lange autorit naar den buiten, doch hét ongeluk wil dat zij onderweg door een hevig onweder verrast worden, wat hen ver- ( plicht in een buitpngoed, dat de Gloucester’s te Dower bezitten, te overnachten

Maar dienzelfden nacht komt een soldaat, James Wartin, in verlof, en verdwaald op den weg naar huis, insgelijks om onderdak verzoeken.

Theodora biedt hem de gastvrijheid en zal dien nacht de toI van kindermeid vervullen: alzoo is hare eer gered.

Kort daarop komen Theodora’s ouders, door Hallie op de hoogte gebracht, op het buitenverblijf aan, en hunne dochter in opspraak gebracht ziende, willen zij de beide jonge ieden dwingen elkaar te huwen.

Scotty wenscht niets liever, maar Theodora; op wie jaihes een diepe in druk heeft gemaakt, weigert.

Nochtans heeft Hallie al het noodige

Scenario van

Clara Beranger

« KINEMAWERELD »

gedaan om Miss Gloucester in de stad te bezwadderen. De praatjes gaan hun gang en Theodora besluit van zoolang op het buitengoed te verblijven tot alles vergeten is.

James, die haar meermaals is komen bezoeken, weet haar te overtuigen de hoeve te laten opbrengen. En het is eene

nedeien. En hierin lukt zij volkomen.

Walgend over de wisselvalligheden der menschen, trekt Theodora zich op buitenverblijf terug, alwaar zij zal leven in gezelschap der dieren, die beter zijn dan de menschen.

En zij zal de kroon op het werk laten zettén met de krachtige en oprechte

gansché gebeurtenis onder de leiding van den ondervindingrijken en strengen oud-soldaat.

Hallie doet in de stad haar best om Scotty in te palmen en ten einde Theodora voor goed uit haar kring te verbannen noodigt zij heyar op een groot feest ( uit waarop zij ze in t openbaar zal verjames Wartin te huwen, die van haar eene geheel andere vrouw heeft weten te maken.

Deze band is eene der laatste successen van den betreurden

— WALLACE REID --

P Ait AM O U a T il Lai - rue JNeuve, 48 - BRUSSEL


DE JACHT OP DE LIEFDE

ROLVERDEELING:

Mary Gleane .... Gina Relly

Jenny Gleane.... Gina Relly

Betty .... Jane Rollette

De wereldsche athleet .. Mario Ausonia

Carabancès .... Ed. Mathé

Markies de Morte Saison.... Lorin

âUSONIA, Carabancès en de Markies de Morte Saison, bevinden zich in eene badplaats, wanneer hunne aandacht getrokken wordt door een zeer mooi jong meisje dat juist aan t baden is. Zij zoeken alle middelen uit om toch maar met haar in aanraking te kunnen komen. Dank aan een list van Ausonia, neemt zij hun voorstel, om dien avond samen te dineeren, aan.

Al pratende, vertelt zij dat zij eene

gelicht, en Ausonia, welke de chauffeur der twee Gleane’s heeft opgelicht, doet de reis aan de zijde van Miss Jenny, overtuigd zijnde dat zij het rechte persoontje is.

En de Markies de Morte Saison, reist insgelijks per auto naar Evian af in ge-elschap der kamenierster der Gleane’s, en ook hij denkt, daar zijne gezellin gesluierd is, dat hij in gezelschap van Miss Mary is.

En begrijpelijkerwijze, doen er zich onderweg een overgroote menigte avonturen voor, door de film op bewonderenswaardige wijze weergegeven.

De ontknooping brengt de twee gezusters wederom te samen, de eene te Chamonix, de andere te Saint-Servais, alzoo hunne navolgers alleen Evian latende bereiken, en Betty, de kamenierster, verplicht de markies hetzelfde te doen, maar deze laatste, in een reiskoffer opgesloten, bemerkt door eene opening dat er twee gezusters Gleane’s zijn

Op den vastgestelden dag, stormen Ausonia en Carabancès op het portieT van den auto toe welke zoo juist voor het Casino komt te stoppen, en zij zijn ten hoogste verwonderd van beider eene Miss Gleane te zien, die elkaar zoo wonderwel gelijken, dat zij zich af-vragen of geen van beiden geen kentee ken draagt om ze van de andere te on derscheiden.

Op dit oogenblik komt de Markies op het tooneel welke het gezelschap mededeelt dat zijne oprechte bedoeling is. van Betty eene markiezin te maken, en de geheele geschiedenis eindigt aan de oevers van het blauwe Leman meer.

Film Ch. Hendrickx

67, rue des Planles, 67 — BRUSSEL

Film Ch. Hendrickx

67. rue des Plantes, 67 — BRUSSEL

rijke Amerikaansche is en dat zij naar Frankrijk gekomen is om er te huwen, maar daar zij zeer veel van sport houdt zal zij alleen maar hare hand schenken aan diegene welke haar op dit gebied het meest bevalt.

En bij het einde van het maal is het viertal reeds zoover gevorderd ds Miss Gleane beloofd heeft diegene te ullen huwen welke het zoo zal weten te schikken dat hij het meest in haar gezelschap is en haar tevens de hand zal drukken voor het Casino van Evian, het doel der

reis.

Maar wat de drie vrienden niet weten, is dat Miss Mary Gleane er eene tweelingzuster, Jenny, op nahoudt die haar in alles wonderwel gelijkt.

Carabancès, die een vlieger is, heeft Miss Mairy Gleane in zijn vliegtuig op-


* KIM EMA WERELD »_

De Voorrang der Amerikaansche Studios op de Fransche

P 20 DECEMBER 1920, op het

banket gegeven ter gelegenheid der 1000e vertooning der Drie Musketiers en dat plaats vondt in de Zaal Hoche, te Parijs, drukte M. Denis Ricaud zich uit als volgt: « Wij ook hebben onze Studios. Zonder te willen beweren dat wij de volmaaktheden der Nieuwe Wereld bezitten, bevinden wij ons toch in staat onze tooneelen van zichtopname op denzelfden voet te zetten als de vermaardsten onder hen_»

Wij meenen dat het misschien waar zou kunnen wezen wat M. Ricaud destijds zegde, w'ant het is onwederlegbaar dat het Pathé Studio onder oogpunt van voortbrengst en van kunst gerust wedijveren kan met de vermaardste der Amerikaansche studios.

Nochtans is het niet te betwijfelen dat de Amerikaansche studios een zekeren voorrang bezitten op de Fransche.

En welk is die voorrang?

Laten wij vooreerst de kleine bijhoo-righeden terzijde laten om iedere vergelijking gemakkelijker te maken.

De belangrijke Amerikaansche Compagnies bezitten niet één studio maar hebben er zes, tien, allen op dezelfde wijze gebouwd, het eene naast het andere. Daar zij zich nooit van het natuurlijk daglicht bedienen, beschikken zij over een elektrisch materiaal dat zeer aanzienlijk is.

Is het elektrisch materiaal van het Pathé Studio voldoende?

Is het zóó ontzaggelijk als dit waarvan de Amerikanen zich bedienen?

Neen.

En voor de rest?

Zijn de Fransche insceneerders zoo volkomen bijgestaan als hunne Amerikaansche confraters?

Ik denk dat gansch de voorrang hier juist op berust.

Wanneer men een Amerikaansch gezelschap ziet werken is de eerste indruk die u aangrijpt de volgende:

Wat doen toch al die menschen rondom den insceneerder???

Weet dan, geachte lezer en geachte lezeres, dat dààr ieder zich op zijne plaats bevindt. Zij zijn wel twintig of dertig cm te helpen, en... zij zijn er allen, geen enkel uitgezonderd. Zij zijn dààr om den insceneerder te helpen, almachtig personnage, waarvan de minste wensch stipt .volbracht wordt en met een vlugheid die recht buitengewoon is: deze wordt nooit in zijn voorrang weerhouden door eene domme of belachelijke bijhoorigheid, zooals het maar al te dikwijls plaats grijpt in Frankrijk.Vroeger hebben wij dikwijls uiteengezet wat en wie de helpers zijn van den insceneerder. Uiterlijk zijn er verschillige bij die overbodig schijnen, maar vergeten wij niet dat het juist deze zijn die de 'voortreffelijkheid, den gewissen voorrang dààrstellen der Amerikaansche studios. De bijgevoegden aan den insceneerder zijn hem trouwens gansch toegedaan, zij begrijpen dat zij betaald worden om te werken, en zelfs als men verplicht is van laat tot in den nacht te werken, dan nog is er geen enkele die protesteert of zich beklaagt. Zij houden te veel aan hun chef en aan hun werk.

Geen enkel woord wordt er nutteloos uitgesproken. Het werk volbrengt zich in de volkomenste stilte en regelmatigheid, zonder gerucht, zonder schittering. Om meer harmonie, meer samenwerking te geven aan het spel, • laten muziekanten zich onophoudelijk hosren.

De insceneerder behoeft zich niet te verplaatsen. In een ruststoel gezeten spreekt of roept hij door zijn roephoorn, omringd van zijne tooneelschikkers en hunne helpers, zijne operateurs en hunne helpers, zijn collega de kunst-be-stuurder, de chef elektricien, de schrijvers, afgevaardigden der muziekanten en een groot aantal andere personen ongekend in de Fransche studios...

Het is alleen langs dezen kant dat wij

« KINEM A WERELD

het bestaande systeem in Frankrijk moeten vergelijken met dit der Amerikanen. Wanneer de Fransche bestuurders zullen terzijde gestaan zijn zooals hunne Amerikaansche collegas, dan eerst zal M. Denis Ricaud kunnen zeggen dat de Fransche studios op denzelfden leest geschoeid zijn als de Amerikaansche.

Om de waarheid te zeggen, alle studios zijn bijna hetzelfde. Er zijn er na tiiurlijk die beter ingericht zijn als andere, de eene zijn kleiner, de andere ziin grooter, maar in het algemeen gelijken:ij zich.

Wat u het meeste treft in de Califor-nische studios is dat het natuurlijk daglicht er niet binnenkomt, waar de vensters met zwart beschilderd of wel afgesloten zijn met planken of met eene ijzeren plaat. Er bestaan zelfs studios waarvan de muren van geene enkele venster voorzien zijn. De groote compagnies hebben allen vier, vijf of zes studios, verscheidene scenes in open lucht op dewelke men met gemak dekors kan stellen in verhouding met het daglicht. Buiten deze scenes heeft ieder studio nog een « location » (men noemt « location » een terrein op hetwelk men buitenscènes kan draaien). Al de Amerikaansche studios, zonder uitzondering, hebben op hun « location » ten minste eene nagemaakte straat van New-York of eene kleine stad van Arizona met hare « saloons ». Het is ook dààr dat we, in een hoek dier « location » al de trukken kunnen vinden die aan de toeschouwers den indruk geven van zich hier of daar te bevinden.

Bijvoorbeeld bij Fox, bemerkt men op den achtergrond een hemel, een der tigtal meters hoog op een twintigtal meters breed waarvóór de gevechten plaats grijpen geleverd door vliegmachienes ofwel het vliegen dezer luchtvogels in volle vlucht. Verder is er een achtergrond van een landschap, een twintigtal meters lang en hetwelk bij middel van een motor in beweging kan gesteld worden en het aldus kan doen ronddraaien zoo traag en zoo vlug als men verkiest... om aldus de toeschouwer den indruk te geven dat men het bewegend binnenste van een trein ziet die in volle vlucht is. Links bevindt zich een tramway op zijne riggels en zoodanig geplaatst dat zijne wielen voortdurend draaien zonder dat de tram zich beweegt. Terwijl het panorama ronddraait evenals de wielen van het rijtuig, heeft men den vollen indruk dat de tramway zich voortbeweegt. Een aldus bestaand systeem verbeeldt het binnenste van een put of van eene schouw. Dit alles is zeer vernuftig aangebracht.

Benevens de « locaties » die de studios rondom hunne inrichting bezitten hebben zij eveneens « private gronden » verderop gelegen. Aldus, tegen Santa Monica bemerkt men de prächtige terreinen van Lasky met honderdtallen kleine dekors geplant in het midden der bosschen of pleinen tot aelfs tegen de zee aan. Deze dekors verbeelden villas, huizen van goudzoekers, kasteel en en « saloons ».

Maar komen wij tot ons onderwerp terug. De overdekte studios zijn zeer groot en verschillige gezelschappen kunnen er terzelfdertijd in draaien. De elektrische Inrichting is doodeenvoudig prachtig. Er zijn onnoemlijke eenheden van booglampen, zonlichten, hemellichten, groote middelmatige en kleine straallichten, kwikdamplampen, verplaatsbare elektrische lampen.Wanneer al deze lampen hun licht uitstralen is het studio op eene goddelijke wijze verlicht, vooral van bovenaf gezien, wamt, waneer er acht of tien gezelschappen terzelfdertijd draaien is er overtolligheid aan klaarte. Nochtans, laat ons er bijvoegen dat het licht onschaadbaar is en dat de spelers niets voor hunne oogen te vreezen hebben. Zeker, er gebeurt nu en dan wel eens een ongeval doch in het algemeen is het niet erg. De hoeveelheid van het licht is zeer kostelijk en daarom gebruikt men dit maar juist op het oogenblik wanneer het noodzakelijk is. Wanneer de operateur zijn toestel op de hoogte gesteld heeft roept hij a light » en cnmiddellijk gaan al de lampen aan. De insceneerder roept dan «muziek», vervolgens d camera ». De muziekanten heffen een muziekstuk aan volkomen in overeenstemming van den te spelen rol van de hoofdvertolkers, terwijl de « cameranen » zonder ophouden draaien. Eensklaps roept de insceneerder (( stop » en alles houdt ineens stil. De lichten, de spelers, de opera-


( KINEMAWERELD »

beurs en de muziekanten... En men gaat over tot eene andere scene...

Wanneer men zich bevindt in het bovenste gedeelte der studios, dat is te zeggen, tusschen de ijzeren gebinten, en rpen ziet al die bewegingen, al die spelers van verscheidene gezelschappen, dikwijls wel 5,000 man sterk, dan is men waarlijk aangedaan: dan eerst begrijpt, dan beseft men het schoone, het machtige van de kinemakunst... Beneden ziet men Tom Mix en zijne cow-boys, verder William Russell, in het midden Ellen Percy en wat opzij Buck jones, de gebroeders Famum, allen omringd van eene menigte elektriciens, machinisten, operateurs, bijhoo-rigen, muziekanten tooneelschikkers, enz.Gansch die wereld roept, schreeuwt tot er opeens een grafstilte intreedt: men hoort niets anders dan korte orders van den bestuurder, onderlijnt door het muziekaal gedeelte der verschillige scenes.

Zooals wij hooger zegden zijn de studios meest allen gelijk. Het is natuurlijk zooals dat, in de onafhankelijke studios gelijk bij Charles Ray, Douglas Fairbanks of William Hart, er maar ééne compagnie draait, terwijl er bij Fox. de Metro, enz. er verschillige ter-zelfdertijd draaien, daar die studios be-aet zijn door gezelschappen die een ze-

Zij die heengaan...

LOUIS DELLUC

If N tegenoverstelling met hetgene men 1 wel zou genegen zijn te gelooven, S. hebben weinige kinematografisten een oprecht betrouwen en geloof in de kunst van het levende beeld en beschouwen deze doorgaans als een doodgewoon beroep. Louis Delluc behoorde tot eene der zeldzame uitzonderingen.

Zooals alle oprechte kinemaliefheb-bers van heden, heeft Louis Delluc langen tijd de kinema. het onverdraagzame kine-tooneel van 1913, verracht.

Tot in 1917, moet men Louis Delluc

ker getal filmen te leveren hebben bepaald door een jaarlijksch kontrakt.

De studios worden streng gesloten gehouden tegenover vreemde bezoekers daar de kinemagraphisten gaarne bij zich, in hun gezelschap werken in alle stilte en buiten ieder ongewenscht bezoek.

Nochtans, wanneer het u toegelaten wordt een kijkje te nemen, dan is men verbaasd, dan wordt men getroffen door de orde, door de tucht die er alom heerscht.leder medewerker, t zij hoofdrol, medespeler, machinist of elektricien enz., is bewust van zijne persoon lijke verantwoordelijkheid, leder hunner weet zeer goed dat hij werkt onder het oog van den insceneerder en dat deze zijn gezelschap bestuurt met eene onverbiddelijke wilskracht, zoodanig dat de minste fout met wegzending kan gestraft worden. Niet één hunner bekommert zich met wat er in het gezeL schap naast, voor of achter hem gebeurt: ieder hunner is maar bekommerd met zijn eigen troep.

Die tucht, die orde, dit schoone samenspel maakt eene onloochenbare kracht rit der Amerikaansche studios, kracht die wij tot nu toe nog niet op een ander gevonden hebben. N.

aanschouwen als een letterkundige die onder al hare uitingen, de schoonheid liefheeft: 't zij plastische, muziekale of woordelijke. Van Bordeaux, waar hij in 1890 geboren werd, kwam hij naar Parijs om er zijne studies et voleindigen, en zendt er verscheiden romans en dichtwerken in de wereld; hoofdopsteller geworden aan Comœdia Illustré, bestuurd hij het tooneel van dichtbij en na een boek, gewiid aan de Max. te hebben laten verschijnen, doet hij Francesca, daarna Lazare en Ressuscité opvoeren Voor de galavertooningen, gegeven in 1916 ten voordeelen der oorlogsliefdadig-heidswerken, voert hij op Edith Cavell met Lvda Borelli, en La Princesse ne sourit plus, met Eve Francis.

De Stille Kunst moest hem weldra aantrekken. Eenige avonden in de vroegere Max Linder-zaal en in de vroegere Select doorgebracht, deden zijne oogen

« KINEMAWERELD

voor de kunst der Moving Pictures opengaan.

Met hart en ziel bestudeerde hij de filmen van Chaplin, der Triangle, der Blue Bird, der Svenska, enz.

Al spoedig werd hij hoofdopsteller van de Film en mengde zich meer en meer in de Fransche kinebeweging. Hij vat zijne kinematografische indrukken samen in Cinema & de, Photogénie, La Jungle du Cinéma en Chariot, alsmede in eene reeks kronijken in Paris-Midi. Ciné-Cluh, Cinéa, Le Monde Nouveau. Excelsior, enz.

Hem blijft er nu nog over te verwezenlijken wat hij komt te belijden. In 1919 stelt Louis Nalpas hem voor in zijn studio te Nice een eerste scenario te draaien. Het is La Fête Espagnole, een vreeselijk ironisch gewrocht, op de wijze der Ince-Triangle, en waarvan Eve Francis, Jean Toulout en Gaston Modot de hoofd vertolkers waren.

Het volgende jaar vroeg de Film d’Art hem een ander scenario in beeld te brengen: Le Silence, eene «film-monoloog», in den trant der Cecil B. de Mille-ban-den, en waarvan Gabriel Signoret de voornaamste vertolker was.

In het land der Basken, dat Louis Delluc bizonder goed kent, onderneemt hij de verwezenlijking van een meer voorname film, in den aard der dramatische oDenlucht-banden der Svenska. Sur le Chemin d’Ernoa. Fumée Noire, een eenvoudig dramatisch voorval, komt nadien.

In 1921 verwezenlijkt hij met Fièvre, een soort van wetenschappelijke dramatische film, af gekeken van zekere Griffith's methodes.

In 1922 vertoonde hij Eve Francis, die bijna op zichzelf de gansche film is, in La Femme de Nulle Part, waarin zijne persoonlijke opvatting over het filmverhaal meer en meer op den voorgrond komt.

Onlangs nog bracht hij L’Inondation voort, een film die eenigzins aan kritiek onderhevig was, maar die toch vol be-teekenis is.

Louis Delluc was eene diergenen die oprecht in de Stille Kunst gelooven, hij trachtte op alle manieren ze uit het spoor

der «handels-voortbrengst» te rukken Ook moest hij een harde strijd leveren tegen vele behoudsgezinde geesten van vakmannen, en het publiek kwam zelfs meermaals in opstand tegen zijne op rechte nieuwe scheppingsgeest.

Louis Delluc is verleden week, tengevolge eener langdurige en pijnlijke ziekte voor goed heengegaan en in hem doet de Fransche kinematographie een bijna onherstelbaar verlies. NEMO.

KINEMANIEUWSJES

VERLEDEN JAAR loofde Goldwyn 5000 dol lar uit aan diegene welke een middel vinden zou tegen de Kleiglicliten. Naar wij vernemen zou Sylvia Breamer deze som verdiend hebben en wel met een eenvoudig middeltje. Dokter Larsen heeft- dit dadelijk in praktijk gesteld.

NAAR WIJ VERNEMEN zou de webekendê Duitsche regisseur Max Reinhardt geëngageerd zijn om een film te besturen met Marion Davies in de hoofdrol; de naam van de film is nog niet gekend doch zoodra Marion « Jane Meredith » voltooid heeft zou men er aan beginnen. Men zou voor deze regie Reinhardt een fabelachtige som geboden hebben.

TWEE AMERIKAANSCHE filmspeelsters zijn uitgekozen om in een Britsche film te draaien Het zijn Alice Joyce en Marjorie Daw. De titel van die film is The Passionate Adventure Medespelers zijn Clive Brook en Victor McLaglen. Als regisseur wordt genoemd Gra ham Cutts. Een der groote tooneelen wordt ge nomen in de Waterloostatie te Londen.

THE LOVE STORY OF ALIETTE BRUNTOS wordt gefilmd. Het is een bewerking naar de novelle van Gilbert Frankau.

BLANCHE SWEET zou gaarne twee weken rust nemen op een melkhoeve nabij Los An geles, doch zij vindt de tijd niet om haar plan uitgevoerd te zien. Haar echtgenoot verlangt zijn vrouw nu weer te zien beginnen aan eën nieuwe productie, Tess óf the d'Uhervilles Men weet dat zij gehuwd is met Marshall Neilan.

MEN WEET dat Will Rogers een der grootste humoristen is van Amerika.Hij maakte menige parodiefilmen. Nu weer heeft hij op The Covered Wagon zoo iets gevonden, hetwelk hij noemt Two Wagons — Both Uncovered. Het schijnt dat deze film een buitengewoon lach succes is van het begin tot het einde.

WANNEER NORMAN KERRY zijn rol vol tooid heeft, een Sheik in The Shadow of the Past, dan zal tiij zijn werk beginnen in een Shakespeare-drama, the Taming of the Shrew. Wanneer Bebe Daniels haar werk in Monsieur Beaucaire met Rodolphe Valehtino geëindigd heeft, dan zal zij naast Kerry in het Shakes peare-werk de rol vervullen van «Katharine».

VOLGENS CONWAY TE ARLE, is de stem op de film van groot belang; men hoort ze we) niet, doch men ziet ze; het publiek volgt tel kens met spanning op het doek de mondbewe ginn de- --nesten, waaraan zij begrijpen wat men bedoelt.


« KINEMflWERELD »_

Onze Ciné-Romans

De Zilveren Auto

(The Silver Car)

Bewerkt volgens de Vitagraph film door Ed. Neorg.

Alfred Anthony Earle Williams

Onder een reusachtigen eikenboom, in het park van de Graaf van Rosecarrel, stond een jongman en een meisje. De man was omtrent 26 jaar oud, welgebouwd en met een 'open gelaat. Het meisje was van een bijzondere schoonheid, waarvoor sinds eeuwen de Rosecarrel’s vrouwen bekend waren.

« Waarom moet ge gaan? » vroeg zij hem.

De jonge man aarzelde een oogenblik.

« Ik heb toch het recht dit te vragen? » voegde zij er bij.

« Omdat ik u liefheb, Daphne, en omdat uw ge-, luk voor mij, in de wereld alles is. a

« Maar, door te vertrekken neemt ge mijn geluk met u. Gij hebt een zondeiTnge manier om uw liefde te toonen, Alfred. »

« Maar, Daphne, het is omdat ik u tè lief heb, dat ik niet kan gedogen, dat ge u opoffert door mij te huwen » antwoordde hij zacht. « Er is iets in mijn verleden, dat mij verbied, de dochter van de Graaf van Rosecarrel tot vrouw te nemen. »

« Wat er ook in uw verleden moge gebeurd zijn, ik ben verzekerd dat ge, gedurende den oorlog, alles goed gemaakt hebt. Het zal in elk geval toch geen oneerlijke daad geweest zijn! » riep het meisje vurig uit. « Ik bemin u, Alfred, gij zijt de eerste man welke ik lief heb!... Ik kan u niet dwingen mij te huwen! Doch, ik zweer u, dat ik nooit een ander beminnen of huwen zal! »

« Dat is het juist wat mij zoo’n pijn veroorzaakt, Daphne. Van het eerste oogenblik dat-ik u beminde, had ik moeten weg loopen! »

« Dan zou het nog te laat geweest zijn, Alfred. » zegde zij ernstig. « Op het zelfde oogenblik, wanneer ik u zag, had ik u lief... Oh, ik ben geen dwaas romantisch schoolmeisje; had ik dit geweest dan zou ik menige flirt gehad hebben. Ware liefde is geheel ons leven. De dood alleen kan haar weg stuiten. Die eenige weken, dat wij elkaar kennen, hebben mij zoo gelukkig gemaakt. Niets of niemand kan onze liefde ontnemen! »

« Lieve Daphne, u zoo te hooren spreken maakt mij verdrietig... Gij zijt jong, schoon, rijk, edel op alle manieren. Wat al ander geluk zoudt gij niet gekend hebben, ware ik niet op uw weg gekomen... Ik heb uw liefde gestolen en laat u niets dan de herinnering... »

« Het is geen stelen, Alfred, wat u vrijwillig gegeven is. Wanhoop niet, lieveling. Ik weiisch u niet ongelukkig te zien. Het eenige >vat ik verlang is uw geheim te deelen, zoo niet, iaat ons er dan niet meer over spreken. Herinner u dit slechts: wat er moge geschieden, ik zal op u wachten. »

« Een zaak zal ik doen, Daphne » zegde Alfred, wanneer zij langzaam naar het huis wandelden, « ik zal dit gewicht van uw vaders ’s gedachten wegnemen. Ik beu verzekerd de rede te kennen, waarom uw vader niet in het publieke leven wil terug keeren... He zal hem zien voor ik vertrek. » .

... « Oh, Alfred, indien ge vader kondet helpen, dan zoudt ge niet alleen hem en mij een grooten dienst

bewijzen maar ook Engeland » antwoordde Daphne « Ik weet niet waarom hij zich uit het politieke leven heeft terug getrokken, maar ik weet heel goed dat hij verlangt er in terug te keeren. Alle bladen zijn het eens, om vast te stellen, dat hij de eenige man is welke die oostersche zaak kan oplossen. »

De jonge man bleef plots staan en keek haar strak in het gelaat.

« Daphne, gij hebt daar iets gezegd wat mij hoop geeft. Indien ik dit geheim kan ontsluieren, hetwelk over uw vader’s hoofd hangt, en indien ik, zooals gij zegt, Engeland daarmede een grooten dienst bewijs, welnu, dan zal mijn verleden daarmede in de schaduw gesteld worden. In elk geval, wanneer ik geluk, zal ik u mijn geheim toevertroi/ wen, en zoo ge wilt, uw vader ook, hij kan dar. oordeelen. »

Het meisje zag iiem aan, glimlachend door haar tranen.

« Oh, lieveling » zegde zij, « ik ben zeker dat gij uw slag zult thuis halen en dat vrij ten laatste zullen gelukkig zijn. »

Alfred Anthony ontmoette de Graaf, wanneer deze juist naar zijn bibliotheek ging.

« Ik hoor dat ge vertrekt. Anthony » zegde deze vriendelijk. « Ik dacht dat wij nog eenige weken in clkaar’s gezelschap zouden vertoeven. »

« Grooter oer kon mij niet overkomen » antwoord de Anthony, « doch onvoorziene omstandigheden noodzaken mij te gaan. Ik verlang nu met u, heer Graaf, eenige minuten onderhoud. »

« G0*4! Anthony. Kom binnen. »

- Zoodra zijn gastheer gezeten was, kwam Alfred dadelijk tot de zaak.

« Denk niet dat ik vrijpostig ben. Lord Rosecai ' rel. doch uw herhaalde weigering, om terug in het politieke leven te gaan, op een tijd dat het land u zoo noodig heeft, heeft mij tot nadenken gestemd.

Gij zijt in de macht van iemand of zekere bende Ben ik mis of niet? »

« Veronderstel een oogenblik dat ge klaar gezien / hebt, mag ik dan vragen, Mr Anthony, of gij daar V belang in stelt? » vroeg de Graaf koel.

« Ja, omdat ik u kan helpen... Laat ons vrij nit spreken, heer Graaf. Deze personen hebben er alle voordeel bij om u uit het politieke leven te houden.»

« En indien het zoo was, hoe zoudt ge mij helpen? » ging de Graaf verder... « Inderdaad, is er iemand, welke mij wil beletten diensten aan mijn land te bewijzen. Doch, zij hebben een macht welke niet kan gebroken worden. »

« Daaruit besluit ik, dat gij getracht hebt er u van te ontslaan, maar mislukte. Waarschijnlijk hebt gij u bediend van liefhebbers... Ik zal u dan maar zeggen dat ik een beroeps-avonturier ben. »

In dit geval vraag ik u, wat ge in mijn huis doet? » vroeg de Lord ontstemd.

« Doch, in mijn beroep is niets oneerlijks » antwoordde Alfred haastig. « Maar laat mij antwoorden op uw vraag... Ik ben in uw huis omdat ik uw dochter, Lady Daphne bemin. 11 verlaat uw 1 m is nu om dezelfde rede, daar er in mijn verleden iets is wat mij belet haar tot mijn vrouw te vragen. Doch, iets kan mijn verleden uitwisschen, dit is: laat mij u en Engeland een onschatbaren dienst bewijzen. »

Lord Rosecarrel zag Alfred Anthony scherp äan.

« Er is veel in u, Anthony, waarvan ik houd., an

( KINEMAWERELD »

ders zou ik u al lang verzocht hebben mijn huis te •verlaten, want ik ben niet blind geweest, voor het feit, dat gij met mijn dochter op vertrouwlijken voet staat. Doch, ik geloofde u een gentleman. Mijn vertrouwen in u wordt nu gesterkt omdat gij zoo ridderlijk zijt mijn kind niet te vragen. Ik neem uw aanbod aan... Antwoord mij nu. Indien gij deze zending op u neemt is uw leven in gevaar. Diç lieden zullen alles wagen. Het gaat om leven of dood... Zijt gij bereid uw leven daaraan te wagen? »

« Ik ben bereid » antwoordde Alfred ferm. « Ik weet zeer goed dat die bende voor geen moord zal terug deinzen, doch, ik yrees hen niet! »

« Zeer goed » sprak de Graaf...» Ziehier de geschiedenis: Graaf Michael Temevar, één der gevaarlijkste personen van Europa, houd mij in zijn macht. Om die macht te kunnen behouden, heeft hij maanden en maanden gekomplotteerd met een duivelsche vastberadenheid. Hij viel mij aan door mijn zoon Grenvil, toen nog maar, om zoo te zeggen, een knaap en welke zijn eerste opleiding onving in een kavalerieregiment. Hij verlokte den jongen tot het kaartspel en truggelde hem, met valsch spel, zoo veel af dat hij niet meer betalen kon. De Graaf wilde van hem geen schuldbewijs aanvaarden dan op voorwaarde, dat hij hem zeker dokument liet zien, hetwelk in mijn bezit was; het diende alleen maar, maakte hij mijn zoon wijs, dat het was om te weten te komen hoe zij gedragen moest als Ambassadeur in ons land. Het pijnigt mij u te moeten zeggen dat Grenvil zich liet overhalen. Hij stool het papier en bracht het naar Temesvar. Deze, niet alleen nam er inzage van, maar behield dit dokument. Weldra ontdekte;k den diefstal en mijn zoon 'bekende alles, maar voegde er bij, dat hij het vernietigd had, denkende, zooals hij later mij mededeelde, het eenmaal terug te kunnen krijgen om het dan werkelijk te verscheuren.

Om liet dokument terug te hebben, beging Grenvil een andere misdaad. Hij teekende een wissel met de valsche handteekening van zijn oom. Temesvar gaf aan mijn zoon het schuldbewijs terug maar niet het dokument. Grenvil heeft zijn best gedaan om zijn schuld te boeten, door als vrijwilliger te gaan dienen in den grooten oorlog. Gij hebt hem gezien, nietwaar, lijdende in het hoofd, tengevolge het ontploffen eener bom. Doch, ik bei; trotsch op hem, hij heeft voor zijn moedig gedräg een eereteeken gekregen. »

« En indien hij zijn rechten liet gelden, dan zou hij er nog het Victoria-kruis bij hebben, voor een andere heldhaftige daad! » riep Anthony vurig. «Hij redde een man het leven, door hem, onder het vuur der Duitsehers, in veiligheid te dragen! »

« Vreemd antwoordde de Graaf, « daar heb ik nooit iets van gehoord. »

« Er zijn maar twee personen in de wereld welke dit kunnen zeggen » sprak Anthony. « Uw zoon is de eene, maar de andere ben ik!... Mij redde hij het leven. Wij vonden een schuilplaats in een loopgraaf; er ontplofte een bom in onze nabijheid, en denkende, hier den dood te zullen vinden, vertrouwden wij elkaar onze geheimen toe. Hij deelde mij alles mede omtrent die schriftvervalsching, en ik vertelde hem mijn geheim. Een andere bom begroef ons onder de aarde... Wanneer ik tot bezinning kwam lag ik in het hospitaal. Van de ziekendienster vernam ik dat den man, welke mij het leven gered had, gedood was. Later zag ik echter Grenvil terug in Amerika. Ik liep hem na maar verloor hem uit het oog. Dan kwam ik naar Engeland om hem te zien en hem te doen zweren mijn geheim niet te verraden. Doch, zijn herinneringen zijn verdwenen, uit oorzaak dier bomontploffingen; zelfs mij herkent hij niet meer. »

« Wat een vreemde wereld » mompelde de Graaf.

« Het schijnt dat het toeval mij aangewezen heeft om u te helpen, Lord Rosecarrel » zegde Alfred zacht. Uw zoon redde mij het leven. Indien ik ijn dit avontuur den dood vind, zal ik mijn schuld terug betaald hebben. »

« En indien gij die moeilijke taak door komt. wat zult gij mij vragen? »

« Daar zullen wij later over spreken... Zeg mij nu waar dit dokument zich bevind. »

« Op het kasteel van Temesvar in Malmatia. Twee mijner agenten hebben het kasteel kunnen binr>e,T) dringen maar werden gedood, »

« Mag ik gelukkiger zijn » antwoordde Anthony.

« Maar waarom is Temesvar voor u bevreesd? »

« Doodeenvoudig omdat ik te veel van hem weet» zegde Rosecarrel. « Indien ik mijn plaats in hét Ministerie van Buitehlandsche zaken kon hernemen, dan kon ik hem, verwijderen, maar juist door dit te doen, zou hij alles kunnen openharen... Tremesvai-is nu in Londen. Een mijner zag hem gisteren in de stad. Hij ging een automobiel-magazijn binnen $n bestelde daar een bijzonder rijtuig. »

Anthony’s gelaat klaarde op. « Indien' gij genoeg invloed bij die firma bezat, om mij door Tenesvar te doen aannemen o-mdien auto te sturep, dan kon ik zeer gemakkelijk in Croatië komen, zon der argwaan te wekken. »

« Een uitstekend gedacht » antwoordde de Lord.

« Uw hersens werken vlug, jongman. »

« Een leven vol avonturen heeft ze gescherpt. Hebt ge de noodige invloed dan is reeds veel gedaan. Het is niets ongewoons dat een firma een drijver aanbeveelt om een auto voor de eerste maanden te voeren. Ik ben een expert-autodrijver, en ik geef u de ver zekering dat ik Graaf Temesvar zooveel voldoening. zal geven, dat hij niet meer van mij zal willen sehe: den. » j

« Goed, gij knnt er op aan dat ge in dienst zult komen van den Graaf. »

Rosecarrel stond op en drukte Anthony de hand « Voor de eerste maal, sinds Tenesvar mij in zijn macht heeft, krijg ik nieuwe hoop » glimlacbtte de Lord.

Zes weken later was Anth'ony in Malmatia, de hoofdstad van Croatië. Hij had niet overdreven met te zeggen dat de Graaf over hem voldaan zou zijn als chauffeur.

Temesvar was gek op dolle ritten en aan de krom mingen der wegen, naar zijn kasteel, gelegen op een steile berg, kon alleen een man met sterke zenuwen, veilig heen komen. Geluk begunstigde Anthony.

De eigen chauffeur van Temesvar, een croatiër. was jaloersoh op den Engelschman. Deze Vaspar genaamd, had van Anthony reeds een lesje gekre gen, bij het drijven van den zilveren auto,'het nieuwe rijtuig van den Graaf. Varpar vroeg aan Temesvar om toch maar eens een tochtje te mogen maken. Doch, Anthony had de geheimen van den nieuwen auto niet verteld en wanneer nu Vaspar, de eerste maal het voertuig bestuurde, reed hij er mede in een ondiep ravijn waardoor de Graaf ernstig gekwetst en de auto beschadigd werd.

« Gij idioot! » riep Temesvar. « Ik had kunnen gedood worden! Ik was op het punt de Engelschman terug naar zijn firma te sturen, maar nu zal hij blijven en wel als hoofd-chauffeur! »

Anthony kon bijna zijn vreugde niet verbergen, wanneer een bediende hem dit mededeelde. Doch, wanneer nu de Graaf hem dit aanbod deed, weigerde hij, onder voorwendsel dat Hentzi de partikuliere secretaris van Temesvar, hem wantrouwde.

« Mijn firma ook zal niet willen dat ik langer hier blijf dan het kontrakt luidt, Excellentie » zeg de hij.

(Wordt voortgezet);


WANNEER GIJ HET WOORD

aan de deur van een Kinema ziet staan, treedt dan binnen en gij zijt zeker een aangenaam = oogenblik door te brengen.

Abonneert u op «Kinema- en Tooneel-wereJd». Fr. 16 por half Jarr. Fr. 7.60 per drie maanden.

AAM DE KH. ADVERTEERDERS VAM WEEKBLADEN

Wsr.aoht U een goede publiciteit, pineut dan uw aankondigingen In i Kinema- en Tooneel-wereld ».

Kinema- en Tooneelwereid » I« het beste en meest gelezen weekblad van België.

< Kinema- en Tooneelwereid » Ie het offloleel orgaan van het Nationaal Verbond der Vlaam-sche Tooneelmaatachappijen, waarbij bijna ai da tooneelkrlngen van het Vlaameoho land zijn aangesloten. Het Is alleen daardoor reeds het voornaamste famllleweekblad van België.

Met een aankondiging van sleohts enkele lijnen In < Kinema- en Tooneelwereid », bereikt men meer dan met heele pages In andere weekbladen.

KINEMA- EN TOONEELWERELD» WORDT DOOR HAAR AANOENAMEN INHOUD, van artikels van de beste en meest gekende schrijvers en letterkundigen van België, OVERAL GELEZEN.

Onze bureel en zijn open Alle werkdagen van 9 tot 1 en van 3 tot 7 uur.

Korte Gasthuisstraat, 16, Antwerpen.

HACK IN

86, rue d.s Plan es, 83 — BRUSSEL 1 Biedt aan;

Vijl buitengewoone avontuurlijke film - drama’s met

IIarry Carky

Drukk. Neptune, Steenhouwersvest, 28, Antw.


OVAL - ZOOLOGIE CINEMA

'-Réhabilitée

« SIX HEURES .»

Jacqueline Chambry a été élevée très librement par son père Victor Chambry, auteur célèbre, qui pose que chacun a droit de disposer librement de sa vie. La jeune fille s’occupe librement de peinture, sous la direction du peintre Pierre Niorot, qui également voit très largement. Victor Chambry travaille avec acharnement à un grand roman, étude sur la jeune fille moderne. Les éditeurs hésitent malgré le nom de l’auteur; mais leur représentant Jacques Mazion, amoureux de Jacqueline, y pousse beaucoup au contraire. Ce jour-là Mazion a profité d’une réception chez Chambry pour faire la. pour à Jacqueline, et celle-ci, en le raccompagnant à la gare, le voit disparaître avec une inconnue.

Jacqueline a quitté la maison paternelle et se réfugie ehe - un ami. riche banquier sans scrupules, nommé Chahraham. Celui-ci profite du désarroi et accompagne Jacqueline dans le monde de la Noce.

La jeune fille y fait une étude du monde galant et y rencontre son ex-fiancé avec sa maîtresse. Ecœurée par le spectacle, elle quitte à l’aube le temple de la débauche, et en rentrant chez elle fait une étude comparative entre le monde qu’elle quitle et la foule des ouvriers qui se rendent au travail. Elle songe: d’un côté le plaisir... avec ses orgies, de l’autre le travail avec son repas moral.

Chahraham relance Jacqueline; mais elle désire se frayer un chemin uniquement par son labeur. 11 lui reprendra une maison de couture et elle payera des traites échelonnées. Toute l’affaire est faite sous les conseils d’un agent d’affaires véreux: Sarlat, oui s’arrangera pour que l’affaire tombe et nue Jacnueline, acculée, fasse la chute. Chnbra-llam sera là nour la recevoir. Tout se passe ainsi que l’ont prévu les deux complices, lorsque l’intervention de No’rot déjoue leurs plans.

Jacqueline a réagi; elle a pris comme associée Loulou, la maîtresse de Mazion, son ancien fiancé. Une fête a lieu pour fêter l’heureux retour à la fortune et son père assiste incognito au triomphe de sa fille. Mazion fait la paix fraternellement avec Jacqueline et Noirot, très amoureux, assiste de loin à cette scène, cornprend mal le sentiment qui anime les anciens fiancés, s’enfuit. Victor Chambry a sorti son livre, mais ce n’est plus la jeune fijle qu’il avait conçue qu’il dépeint, c’est l’âme de son enfant, de la jeune fille moderne, énergique. fière, vraiment femme. Cependant, lacqueline apprend le motif de la disparition de Noirot; elle le cherche, et, à la même gare où mourut son amour, elle retrouve Noirot. Tandis que la vieille horloge égrène ses notes légères, gaies... Carillon de bonheur, de l’amour, de la vie qui renaît...

PROGRAMME du 13 AVRIL au 17 AVRIL 1 PROGRAMMA i 3 van APRIL tot 17 APRIL

1. La Chasse du jeune Henri

Méhul

2. R Bourg’ la IBresse

(voyage)

3. Dédé mari modèle

(Comique)

4. Chanson joyeuse....P. Wachs

Rio Jim tient parole

diame avec W. S. Hart

1. Jacht van den jongen Hendrik

2. IBoiirg la Bresse

Méhul

Dédé model-echtgenoot

(Klucht)

4. Vroolijk lied....P. Wachs

Rio J m houdt woord

drama met W. S Hart

Zaza R. de Buxeuil Cê\va\>\Y\\êe grande comédie dramatique interprétée par Melle Andrée Brabant .? 6. Zaza R. de Buxeuil 7, 5 ere\va\n\\\eerà groot dramatisch tooneelspel vertolk door Mçj Andrée Brabant

Semaine proehaine den x fiims à grand succès

«M WALLACE KEJD f dans j 100 à l’heure | comédie sportive NEAL HART dans La loi Indienne ». grand drame d’aventures

à partir du 27 avril

G-XUSTAA PALEEME

dans une œuvre remplie d'émotion et de sentiment

Frou--Frou

tirée de la célèbre pièce de MEILHAC et HALÉVY

Gerehabiliteerd

Victor Chambry, een beroemde letterkundige, die zijn talent sleeds ten dienst stelde van vooruitstrevende idééën, woont met zijn dochter Marguerite, die van het leven een heel moderne opvatting heeft, gediend door haar uitbundige jeugd.

Voor het oogenblik werkt de meester aan een groot roman, van gewaagde tendenz, waarmede Jacques Mazion dweept, maar terzelfdertijd aan Marguerite niet onverschillig is. Een toeval brengt haar een bittere ontgoocheling: zij ziet Jacques een andere vervoegen die hem afwachtte. Na een hevige woordenwisseling met haar vader verklaart Marguerite dat zij zich aan alle gezag wil onttrekken. Zij brengt een bezoek aan den bankier Gha-brnham, wien zij een aanzienlijke geldbelegging vraagt om een groot modehuis over te nemen. Chahraham, verliefd, stemt toe. Intusschen voert hij haar mee naar de nachthars en leert haar het schilterend-factice, klatergouden groot-leven kennen. Marguerite walgt ervan en verklaart den bankier dat zij niet zijn maîtresse wil zijn, maar dat zij wil werken. De bankier buigt voor haar wil, met de geheime gedachte dat haar handelsza ik een tegenvaller zijn zal, dat zij niet zal kunnen betalen en alzoo wel verplicht te zijn, zijn wen-schen te voldoen. Zij wordt uil deze lage doeningen gered door een jong schilder die haar sinds lang bemint en dien zij huwen zal.

Van zijn kant heeft Margerite’s vader het ten-denzieuse hoek vernietigd en, denkend aan zijn dochter, een ander geschreven waarin hij verheerlijkt het moderne jonge meisje dat zich, door den arbeid, vrij maakt.

»feil


as

jSSI

POUR AVOIR UNE BIÈRE BONNE ET SAINE

Adressez-vous à la Brasserie

VAN H OM BEECK

BERCHEM - Tél. 5210

ItIKItKS en BOUTEILLES - en FUTS

HABILLEZ

VOS

ENFANTS

BRITANNIA

77, Longue rue d’Argile

Maison BERTH Y

106, rue de l’Eglise, 106

La Founiiinie liénéralt miiiiiiolille

12, rue Van Ertborn

Tél. 2921 ANVERS Tel. 2921

Agence pour la Province d'Anvers du Vrai “FERODO"

Agence pour Anvers des Roulements à billes S. K F.

Agence générale pour la Belgique du Diamond et Noble’s Polish

La seule maison de la place fournissant aux garages aux prix de gros

fo uFin unies

Arrangements — Réparations Conservation de fourrures Prix avantageux — Travail soigné

PHOTOGRAVEURS

DESSINATEURS

EXECUTION RAPIDE ET SOIGNÉE

Champ Vleminekx..ô ANVERS Ten* PM • 9209

OUVRAGES DE DAMES

OUVKAGKS IftESSIXES

LAINES, SOIES, COTONS, COUVRE-LITS. NAPPES, STORES, BONNETTERIE A LA MAIN. DENTELLES, JUMPERS

MAISON EMMA

HANDWERKEN

WOL, ZIJDE, KATOEN. BEDSPREIEN, TAFEL-KLEEDEREN, STORES, KANTEN, HANDBRE1GOED, JUMPERS

Anvers, Rue Vondiistraat, 15, Antwerpen ßj

Autos pooi Cérémonies. Mariages. Baptêmes et Fêtes

Garage J & H. DEHU

Téléphone 3107

42, Canal des Briseurs - ANVERS VOYAGES A L’ÉTRANGER - EXCURSIONS PRD

GARNITURES

A FORFAIT

POUR

Fumoirs, Salons, Boudoirs Chambres à coucher Verandah Fauteuils - Club

11, Longue rue du Vanneau

- (près du parc) -

A. à e"T?oo s » Çtoi

vrw* «MM

g££Ùr .pmtéwôi

iff EM ÊEÂTe STRAAT«?.

...."••iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

I MEUBLES

I Les plus grands Magasins en Belgique | 9 Longue rue des Claires 9

j§ (près Meir)

BRODERIES

DESSINS MODERNES

PERLA.GE3, BOUTONS, POINTSCLAIRS. PLISSAGE

Grand choix de garnitures, 200 salles à manger, |

Ichambre, à coucher, salons, cuisines, verandah's, |

I bureaux, literies, chaises-longues, etc. etc. j s

I Maison Américaine I

I Meilleui marché qu'ailleu, s |

Ouvert tous les jours jusqu’à 8 h. ». |

I M tgasin fermé 1

ffHiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiuiinî C rWj GHlviO

M RYCKAER

RUE RUBENS, 17, ANVERS

TRAVAIL SOIGNÉ ET RAPIDE

.. EUGELSCH HOED EN MA GA ZI JIX..

VONDELSTR., 19

CAUS

(nabij SL Jansplaatsi

De laatste nieuwigheden in Vilten Hoeden

W- Rüinre leus Ziet