Rechercher “Als ge Nichtje ziet”

17 résultats trouvés

Ce texte a été généré automatiquement sur la base des pages numérisées, en utilisant la technologie ROC. En raison des polices de caractères historiques utilisées dans les livrets de programmes, les résultats ne sont pas sans fautes.


Il n’y a pas une quantité de texte équivalente dans toutes les années des livrets. Il n’y a pas de livrets dans les archives de la période entre 1926 et 1929.


Londen. Eenigen tijd later stent Lord Hamilton en als wraak onterft hij zijne vrouw. Arm, bedelend, met een kind op...zijn degen op afstand houden. Hij zag er meer uit als een geest dan als een menseh. Plots met een forschen korten kreet viel hij de...binnen. «Mijn dappere d’Artagnan, neem deze ring als erkentelijkheid, als blijk van dankbaarheid, der eerste vrouw, en Koningin van . . .
geeft u eene schoone gestalte... Maar, wat hebt ge toch kameraad, neen, ik wil zeggen: meester Rodolphe? Gij ziet er zoo aangedaan uit, is het omdat deze jonkheid zulke miserie...weer zeggende: « Maak dat ge tien sous ophaalt, dan kunt ge sou-peeren! » Ge kunt wel denken dat op zulke avon -den mijn verdriet grenzeloos...van koude. » « Maar duivels! » riep Chourineur, « als ge dan toch suiker bij u had, dan had ge toch kunnen eten. » « Ik geloof u, Chourineur, dit heb ik eens gedaan . . .
drukte zij de kleine schelm aan hare borst. « En als ge braaf zijt » vervolgde de heks, « moogt gij voor goed bij ons blijven...een van onze lieden, ge reed om op te staan als er iets bizonders is. Op het eerste verdiep slaapt onze bestuurster...60.000 75.000 50.000 50.000 20.000 255.000 Als ge het woord aan de deur van een Kinema ziet staan9 treedt dan binnen en ge zijt zeker een aangenaam oogenblik door te brengen j 5* CIU . . .
zoo iets te lezen. Volgens mij niets. Ofwel geeft ge de schrijver volkomen geli jk ofwel denkt ge: «Zeg Sander, wat kunt ge zagen» of «Ge kent er geen hotten van». Daarom, beste schrijyers, denkt u ook...te zijn. Of de Denen bij de oude selenium-cel ge bleven zijn of ook naar nieuwere methoden ge grepen hebben, is ons niet bekend. Ook de prioriteitsvraag...geheime weg dringt Lowrie de mijn binnen «$<« en als-hij Derrick ziet aankomen ontsteekt hij zijn pijp. Derrick snelt toe, maar . . .
weenen, glimlachen, dreigen, in onmacht vallen, als de sterren van het witte doek. Wanneer de man die zij besloten...dan is het voor zijn eigen vermaak. Maar zult ge zeggen: « Indien hij toegeeft, dan is het omdat het scenario het...vrij. Dit, Annette, moet gij lezen. Ik hoop dat ge sterk genoeg zult zijn om dit te dragen. Ge ziet nu wat het koet om in filmland naar omhoog te geraken. Doch . . .
ge zijt jong, die tijd zal spoedig verloo-pen zijn. » « Maar, ik zeg u dat ik onschuldig ben! » riep Ruben wanhopig uit. « Als ge denkt, mijn arme vriend, dat dit u veel helpen zal, dan zijt ge er wel mede. Luister naar iemand die van ondervinding spreekt...te lucht in te ademen, om te gaan « vliegen », zoo-als wij dat zeggen. De wegen zijn vrij, gezond es. als ik u een goeden raad geven mag, neem de gele-genheid waar... Hebt...te zetten, ik zal dan van alle vervolging afzien. Ge zult niet kunnen zeggen dat ik u niet als vriend behandel. Maar, als ik u een goeden raad mag geven, zoek zelf die Rosine op en geef . . .
hoedanigheden hecht. Ge gaat zien hoe? Indien zij iemand voor de eerste maal ziet, bekijkt zij aandachtig haar paard, en indien hij haar wat...er bij die het te bont maken, be schouw ze dan als kunstenaars en niet als ge wöne burgers. Noël. OVER FRANSCIIE FILMEN EN KUNSTENAARS Ik...Welnu? » lachte Jack, « ik zou durven wedden dat ge nu wel spoedig naar uw nichtje zult terug gaan? » « Zeker, maar hoe? Ik heb geen geld om terug . . .
deze kwestie. Opgepast, waarde heer, daar ge hetzelfde lot kunt ondergaan als onzen vriend Hooghuys, welke ook de Fransche filmen boven...de « Brievenbus » evenveel genoegen zult scheppen als in uw nichtje. JOSEPHINE OTTELOHE. — 1. Ether Glayton is in de Fransche...ver-à rdering het wapen, hetwelk hij haar terug ge-" en had, als om te zeggen dat zij zich ten alle tijden verdedigen kon. Zij . . .
en Charles Spen-/ m eer Chaplin in het geheim ge-'-olJ1 huwd. Dit is de vraag die nu wederom door iedereen te Hollywood...in Vilten Hoeden VONDELSTR., 19 ünrje keus Ziet Ztalae ROYAL - ZOOLOGIE CINEMA BROADWAY New-York. — La grande...V de wereld van het factice goud -— te komen als 0 9 zangeres. Zij stemt toe, en na drie maanden is zij ** in dien . . .
kluchtige en dramatische successen van hc destijdi-ge Parijzer repertorium. In 1903 kwam hij. over naar Parijs en...dezelfde uitdrukkingsmiddelen welke de kinema als. hoofdvereischten stelt, als het personnage van hupsche, verliefde kunstenaar in « Bouclette...hem op haar borst richtende, riep zij: « Wanneer ge een stap naar mij doet, dood ik mij! » « Als ge denkt mij op zulke manier te vangen dan hebt gij het mis, lieve . . .
fabrieksschouw nevens u als buurman hebt, zult ge om te beginnen een hevige hoestbui’ krijgen (en zeker met dee8...wij zullen elkaar terugzien Ik reken er op dat ge mijn portret schildert— Wanneer kunt ge naar mij komen? » « Morgen vroeg, zoo ge wilt. » « Ja, morgen vroeg. » Zij gaf haar kaartje, na er eenige woorden...uit te zoeken hetwe'k uitgespreid lag op haar bed. « Ge ziet » lachtte zij, « ik denk aan het portret en ik zoek naar het kleed . . .
barsch antwoord: « Ik heb geen tijd en geen eens, als ge wilt doet dat zelf! » « Dat kan ik! » was *t antwoord. Madammeke was kwaad...den uitgang, precies of de. zaal gaat instorten als ge er nog langer in vertoeft! Is dat nou een manier van doen? Zijn...In de rolverdeeling komen voor: Sydney Chaplin als « Babbs »; Ethel Shannon als « Ella »; James E. Page als « Spetti-gue »; Lucien Littlefield als « Brasset »; Philip Smally als « Sir Francis Chesney »; Eulalie Jensen als « Donna Lucia d’Alva-dorez »; David James als « Jack Chesney »; James Harrisson als « Charlie Wv-keham »; Priscilla Bonner als « Kitty » en Mary Aiken als « Amy ». WIJ VERNEMEN dat dc twee filmen, gedraaid op het eiland . . .
na lang smee-ken zijner geliefde Ciglia, het nichtje van den pastoor, dat hij zich van zijn wapen scheidt. De...pastoor, die het geluk van het meisje wil, ziet niet met een goed oog de liefde van den onstuimigen jongen...Olga Tchechowa heeft een zoo verleidelijke stem als zij verleidelijke oogen heeft. Henri Garat, René Lefebvre . . .
zijn en waar Kurtner s moeder in dienst is als bewaarster der kleedkamer. Rechtschapen en eenvoudig als zij is, raadt zij haar zoon al z’n blufferij af en zet hem aan...ontwikkeld: Denise, het arme nog naïeve meisje, nichtje van Baudu en dat als model wordt aangeworven in « Au Bonheur des Dames » en op wie...het gevolg: Nooit is zij zóó aantrekkelijk geweest als nu. Zooals men ziet, is de schminkdoos van een filmstar herleid tot haar eenvoudigste . . .
wij dag aan dag hebben doorgemaakt. Wanneer ge naar Afrika tiegt, kunt ge er leven zooals wij gedaan hebben, natuurlijk afrekenend...ontwikkeld: Denise, het arme nog naïeve meisje, nichtje van Baudu en dat als model wordt aangeworven in « Au Bonheur des Dames » en op wie...gebied I is in de filmindustrie alles «af» als nergens ƒ anders; hoe is het dan mogelijk, dat een j land als Amerika, rijk, ondernemend, j jong en intelligent, er nog niet . . .
in den «mess» met geestdrift gevierd. Niet enkel als loods is Polaski de hoop van zijn wapen. De militaire luchtvaart...Jean heeft sedert zijn prille jaren het nichtje niet meer terug gezien. Nu is Maryla groot geworden. Haar...hoe vertraagder men het beeld op het witte doek ziet, deze schijnbare tegenstrijdigheid is als volgt te verklaren: het menschelijke oog kan in iedere seconde . . .
veranderd, is gereed gekomen. Onder gejubel is het ge-denkteeken aan den Vheter, dat de herinnering aan deze geschiedkundige...s knecht, Jaap de lV;eeuw, tegen Maartje Brak, het nichtje van Willem, dat hij stilletjes ontmoet, zegt: « Ik heb genoeg...om te probeeren een beter bestaan te vinden. Als ik dat eenmaal heb, kan ik met je vader spieken. » De Volendammer . . .