Rechercher “De Engel der straat”

20 résultats trouvés

Ce texte a été généré automatiquement sur la base des pages numérisées, en utilisant la technologie ROC. En raison des polices de caractères historiques utilisées dans les livrets de programmes, les résultats ne sont pas sans fautes.


Il n’y a pas une quantité de texte équivalente dans toutes les années des livrets. Il n’y a pas de livrets dans les archives de la période entre 1926 et 1929.


Schoonheids produkt Verzekert op allen ouderdom de volle ontwikkeling en vastheid der BORST. 3, Bourla straat, 3 Het Huis van YBrnHWIlIMEM Ed. Van Reeth 138, Nationalestraat...zich aanbeveelt in zijne welwillende aandacht. Al de zaken zullen afgehandeld worden aan de prijzen en voorwaarden van het Syndikaat der Verhuizers. Verhuizingen voor de stad, de provincie en het buitenland. Telegram-adres « Continent » LfQ...en GROENTEN in Bokalen DE BESTE Zorgen wij ervoor, nu dat de algemeene hervatting der zaken aanstaande is. Wachten wij niet, totdat de gelegenheid daar is, om ze te laten ontsnappen, omdat wij geen . . .
In dezë moeilijke omstandigheden en zoolang dat de Oorlog zal duren, zullen wij de recepten der geneesheeren met de meeste zorg uitvoeren aan halven prijs. Zuid-Volksapofheek...Schoonheids produkt Verzekert op allen ouderdom de volle ontwikkeling en vastheid der IB O!R, S T 3, Bourla straat, 3 Het Huis van TSRHtrmiiQfiSi Ed. Van Reeth 138, Nationalestraat...zich aanbeveelt in zijne welwillende aandacht. Al de zaken zullen afgehandeld worden aan de prijzen en voorwaarden van het Syndikaat der Verhuizers. Verhuizingen voor de stad, de provincie en het buitenland. Telegram-adres « Continent » Telefoon . . .
Schoonheids produkt Verzekert op allen ouderdom de volle ontwikkeling en vastheid der 3, BouHa straat, 3 ZURENBORG Te huren en te koopen schoone hedendaaschegoedgebouwde...zich aanbeveelt in zijne welwillende aandacht. Al de zaken zullen afgehandeid worden aan de prijzen en voorwaarden van het Syndlkaat der Verhuizers. Verhuizingen voor de stad, de provincie en het buitenland. Telegram-adres « Continent » Telefoon...is. Op persoonlijk verzoek van Kora volvoert de dokter de bewerking in het paleis Moretti. Osiander wil de jonge gravin den gelukkigen uitslag der operatie aankondigen en treft haar in geheim gesprek niet . . .
het slot te verlaten. Christiane zal nu werkelijk de Engel van het gezin worden, de voorbeeldige echtgenoote en de onberispelijke moeder, want de beide echtelingen die nu in de beste eendracht leven, beschouwen Guy als hun zoon, en stilaan...een doel, een ideaal hadden, en in dewelke de liefde tot de rechtvaardigheid, het goede en recht verheerlijkt werd. De eersten dezer waren «De Mysteriën van Parijs» (1842-43) en «De Wandelende Jood» (1844-45), die hem de sympathie der demokratische partijen verzekerden. In 1848-49 publiceerde...dan 2,800 straatsteenen gebruikt en het decor der Boonen-straat (rue aux Fèves) kostte maar eventjes 50 000 francs. De gansche roman is bijna verwerkt geworden, en in het voorspel . . .
de opbrengst dier taksen doet de bruto-ontvangst stijgen, zonder dat de uitbater iets meer trekt; 2° De «vette jaren» hierboven aangehaald hadden voor gevolg de opening van tal van nieuwe zalen, wat ook de totale cijfers der* ontvangsten deed stijgen, zonder profijt voor ieder in het...dit 3°, valt er op te merken dat ner-gens de prijzen der plaatsen (na aftrok der taksen) het dubbel overschrijden der prijzen van VOOR den oorlog, terwijl de kosten verdrie- of vierdub-belden, zooals in alle andere ondernemingen...3° De hoofdrol in « De Straat der Droomen », Gypsy Fair, werd vertolkt door Carol Dempster. Alice . . .
Building, Los Angeles (Cal.) U.S.A. Haydée. — 1° De rol der moeder van « Le Fils de Mme Sans-Gêne » werd vertolkt door Hesperia. 2° De roi van den zoon in « Le Fils de Mme Sans-Gêne » werd vertolkt door Mario Carlos Droisl. 3° Begrijpen...en is reeds ter studie geweest; besten dank voor de inlichting. Veritas Vincit. — 1° Regisseur is de leider van een film; hij bestuurt de filmopname. 2° « Mise-en-scène » is de schikking der dekors, meubelstukken, gebezigde voorwerpen, personen, dieren...voor de Maître d’école, maakte van de gelegenheid door ’t binnentreden der twee nieuwe personen gebruik, om uit de kroeg weg te sluipen. TWEEDE TIJDVAK DE HOEVE VAN BOUQUEVAL III Thomas Seyton en Gravin Sarah De twee personen welke het «Tapis-Frans» bin nen traden, behoorden . . .
de projectie een lens gebruikt, voorzien van hetizellfdie diaphragma als bij de opname, men juist hetzelfde beeld bekomt door de inverse terugkeer van elk der lichtstralen welke bij de opnamen de film hebben getroffen. Maar zoo kon elke opname slechts één...Amerika en wel met den film van Vit »graph « De Kracht der Zwakken ». Later speelde hij nog in « De Leeuw en de .Muis », «Miss Ambition » en « De Tanden van den Tijger », voor Paramount. Peggy O’Neal, het mooiste...Mevrouw ) geboren te .... den , woonende straat, n' , te -.... wenscht deel te nemen aan den prijskamp voor de meest pbotogenieke vrouw van België. Aan bet bestuur van De Cinema, met de meeste Hoogachting, (Handteekening) N. B. — Duidelijk en leesbaar . . .
zich nooit bedriegen, want wanneer bij op den hoek der vijfde straat en de zestiende avenue zijn moet vindt hij gemakkelijk de weg. Indien hij van de stad hoegenaamd niets weet hoeft hij zich tot een policeman...in de Fifth Avenue, te Londen op de Piccadilly, te Genève op de Corraterie, te Antwerpen op de Keyserlei en Meir, te Los Angeles vindt men de elegante bevolking in Broadway tusschen de Derde en de Negende straat, de gelijkloopende straten van Broadway, zijnde de Hillstraat, Springstraat tusschen de Vijfde en de Zevende Mainstraat. De schoone magazijnen bevinden zich op...tot 10,000 huizen en ziehier waarom: Gelijk welke straat, in haar begin, neemt het vervolg over der nummers der andere straat die zij doorsnijdt. Dit is het geval met al de kleine straten die hun begin, hun ontstaan vinden op de groote andere straten. Los Angeles is eene zeer handeldrijvende . . .
dat de stoomketels springen. Laffite’’komt ér toe al zwe* mende de oever der rivier te bereiken juist op de plaats waar de auto van Reed staat. Reed de sehija aannemende van iemand die spijt over zijn dade* heeft...en koerssandalen. Het was 5 uur ’s namiddags en de avond begon < CINEMAWERELD stilaan te vallen. Na twee maal de toer rond de studios gemaakt te hebben, hield Douglas stil voor de deur der turnzaal begon onmiddelijk eenige turntoeren aan de ringen en de vaste barre. Onmidde-Jijk daarna begon hij eene bokspartij...ranchers noocüg heeft? » «Natuurlijk niet!... Op de cinema, ja!» lachtte hij. Men moet weten dat ten dien tijde de cinema populair begon te worden. De oude Vitagraph Company had een studio in Brooklyn en de zonderlinge handelwijze der spelers trok zeer de aandacht van de inwoners van het distrikt « Wel, ik denk toch ergens een plaats . . .
die o.a. in Kinema- en Tooneel-wereld ook vinden; de prijs verstrekken zij u op de eerste aanvraag. 3° Tn « De Vlam van het Leven » maakte Wal lace Reid geen deel uit der rolverdeeling; topn die film voor de Universal gedraaid werd, was Wallace Reid, die toen nog in leven...van vreugde en angst. Goed verzorgd is de tooneelschikking; in het bijzonder de . scenes van het Hof van Compiègne ondgr Napoleon III. De costumen waren puik en juist. Alleen vindt ik dat volgens de photos dje ik zoo al van Napoleon III gezien heb de luitenant der guides in deze film veel meer op Napoleon trekt als "Napoleon...rustte met mijn hoofd tegen het venster en zag in de straat naar de verlichte winkels. Het gaf mij inderdaad rust en doodde de tijd. In de vlucht kon ik hier en daar vrouwen zien, voor verlichte vensters . . .
KINEMAWERELD » De Komieken van het Doek Tjp\ ENIGE dagen geleden had de I Mack Sennett C° gansch de tramlijn ilLJ der Western Avenue afgehuurd. Het betrof het draaien van een...zij een paar oogenblikken verkeerden. Zoo o.a. in De Slet van Jean Richepin, met Mistinguett in de rol der fatale vrouw, werd zij door haar partner, de jonge matroos, in het laatste bedrijf, bijna met een hamerslag...op mijn vraag, kwam het geluid: driemaal een sein der stoomfluit waarvan de echo in de verte weerkaatst werd. « Gereed .... Vooruit! » Het was de stem van H... Ik keek toe. Ik zag Ben in de verte aankomen over den ijzerenweg. En plots was ik in « de film ». Daar wachtte ik nu dagen en dagen op.... De trein was later dan gewoonte, enkel maar een » oogenblik, maar . . .
het een ware vuurstorm en granaten ontploffen rond de kommandotoren, vanwaar de markies het richten der stukken leidt. Eensklaps ontploft er een granaat in de kommandotoren en Yorisaka stort doodelijk gekwetst neder...stem, zoo dramatisch als mogelijk is, vertelt dan de knielende man den aard der beleediging. De knielende man maakt zijn bovenkleed — de kamishimo — het deftige kleed — los en de wakasaki in de linkerhand nemende, opent hj zich het onderlijf van rechts...ar \ leven, haalt een kind uit een brandend hu s De operateur der filmmaatschappij neir.t de minste bijzonderheden pp. Dit waren de, oofd’i j mn. Di; was de v-iramaak vai mijn beginn mae roem. Ik ha l nnjz« .f nu gemaakt Wanneer . . .
photo is getrokken uit Escapade, een film der « Films Artistiques », die kortelings aan de markt komt. KÜNEMÂNIEUWSJES CHARLES DE BOCHEFORT, komt in de Universal Studios een film te draaien, waarvaa hij de ster is, en getiteld: « Nous sommes Français ». Na afloop vertrekt...geeft,, maar zeer veel om sport. Zijn vader, in de film, is een beschermheer van de school en daardoor wordt de jongen altijd tusschen de eersten geklasseerd, maar wanneer hij bij den professor der Turk-sche taal komt, wil deze hem niet rangschikken bij de goede leerlingen zoodat zijn vader hem naar Turkije zendt...kluebt-filmen. 3° Charles Bryant is alleen de regisseur der filmen zijner echtgenoote, Alla Nazimova. RATS. — 1° De titelrol in de film De Man zonder Naam wordt vertolkt door Harry Liédt-ke, adres: Apostel . . .
in den vorm van omgedraaide bekers, verlichten de plaats. Twee groote luchtververschers helpen de immer zware en door de stralen der booglampen steeds oververhitte temperatuur der projektiekabien verkoelen. Telefoons verbinden de kabien met de Directie, het orkest, de schermen en de verschillende inwendige diensten. Verscheidene operateurs...Monsieur Beaucaire ging raar'het venster en zag in de duisternis van de straat. Hij zag niet eens de lichten van de stad. Wanneer hij zich terug omkeerde, was hij zijn gevangene...het -olk zelfs de dragers der koetsen verdrong;:eder wilde de rijk gekieede dames en heeren zien. Ht was reeds laat en de gas en vertrokken. Zij kwamen in paren of alleen de groote trappen van het kasteel af en zochten hun draagstce . . .
trillenden toon. Er was een belofte van Lente in de goud-bleeke zonnestralen, welke op de schitterende pauwen schenen van de cretonnen. Een laag vuur brandde in den haard en de geur van het vlammend hout mengelde met dien der donkere rozen, over de vazen hangende. « Vooraleer naar hier te komen », spraken we, « vroegen...huis terug. Een oneenigheid ontstaat tusschen de Kozakken en de Polen. Onder bevel van Boulba belegeren de Kozakken Dubno, hoofdstad van Polen, aan wier hoofd staat de vader van Pannotcha. Andry, welke zich in het kamp der Kozakken bevindt, krijgt ’s nachts het bezoek van Pannotcha...Lilian Way, Los Angeles (Cal.) U. S. A. N. B. — De eerste en de laatste in de Engel-sche en de tweede in de Vlaamsche taal te schrijven; zenden allen gratis hun photo . . .
in verbinding zijnde met het hoofdkwartier der U. S. A., te vormen. Nu doe ik een oproep aan de honderden liefhebbers ten einde ons te vervoegen en zoo de grootste club der wereld in dien aard te vormen. Dus de handen uit de mouwen en laat ons onze Amerikaansche en Engel-sche kozijns zien -wat wij doen kunnen. Welnu? Iedereen is...tusschen de twee professors. Van het begin af had Challenger de leiding der groep genomen, zeer tegen den zin van Summerlee. Nu, dat de eerste de tweede aanwees op zijn plicht tegenover de expeditie, door hem een barometer te doen dragen, barstte de bom. cc Mag ik vragen, mijnheer » vroeg Summerlee met kalmte, cc...zijn onderwerp drong. Hij be greep de waarde van dit kunstproduk, dat enkel de toorts der inbeelding noodig had om het te doen ontbranden in de vlam der ingeving. Larry Semon heeft de bewijzen geleverd van zijn hoogste kunst. Geef hem een zwaren . . .
sloegen wij onze tent in een familie-pensioen der drie en negentigste straat, tusschen Broadway en de Golombüs-Avenue, op. Stilaan gewende ik mij aan het leven in...tegen dit van Louisiana. Ik begaf mij toen naar de verschillende studios der metropool, in de hoop er maar een rolletje, hoe klein.ook, als figurante machtig...was mijn grootste succes « Saturday Night » (De Omweg), film waarin ik voor de eerste maal onder de leiding van Cecil B. de Mille arbeidde. Sindsdien heb ik voor de rekening der Paramount een groot aantal banden gedraaid: « Het Rekwisitorium . . .
AU BON COIN A. VAN OSTA & C 39 - 41 nie Carnot straat — rue Dambrug'g'e straat, 1 Grande spécialité Best de VÊTEMENTS sur MESURE gekend et ’de huis la belle CONFECTION der stad à des PRIX voor GEMAAKTE défiant en op MAAT TE MAKEN toute...4. Notre-Dame te Parijs Dokumentarische film van de kultuurafdeeling der U.F A. • POOS Tijdens de poos • Uitvoering van grammofoonpi. PHONE 5* Onze Meesters, de Dienstboden Hekel-blijspel Geinseneerd door Grantham HAYES...gemaakt hebben. Anderzijds bracht Lilian Harvey de Ufa in beroering met de mededee-ling dat zij de Ufa zou verlaten en een kontrakt had aangegaan met de Fox, dat haar voor twee jaar naar Hollywood riep. De « Filmkurier », het toonaangevende filmdagblad, gaf de mededeeling door met de veelzeggende toevoeging: «Wij hopen, dat Lilian van dezen stap . . .
AU BON COIN A. VAN OSTA & C 39 - 41 rue Carnot straat — rue Dambrugge straat, 1 Grande spécialité Best de VETEMENTS sur MESURE gekend et de huis la belle CONFECTION der stad des PRIX voor GEMAAKTE défiant en op MAAT TE MAKEN toute...waar zij werkt, maar enkel tot aan den hoek der straat, waar een prachtrijtuig de manicure wacht. Het is de auto van een ouden klant, wiens nagels dien morgen door Juliette...J voorarbeid van een groote historische film voor de Sojuskino: « De Zwarte Konsul ». De scenario is ontleend aan de Fransche geschiedenis van het eind der 18e eeuw, het overgangstijdperk van de Republiek naar de alleen-heerschappij van Napoleon. De film wil den strijd schilderen door Napoleon tegen de Negerrepubliek van Haïti gevoerd, en zal in 't bijzonder het . . .
waar zij werkt, maar enkel tot aan den hoek der straat, waar een prachtrijtuig de manicure wacht. Het is de auto van een ouden klant, wiens nagels dien morgen door Juliette...van « Russische Anna », uit de film « Heerscher der Duisternis ». Holländer -— een der weinigen, die van de moderne muziek iets geleerd hebben — heeft geen « schlager » geschreven...voorarbeid van een groote historische film voor de Sojuskino: « De Zwarte Konsul ». De scenario is ontleend aan de Fransche geschiedenis van het eind der I8e eeuw, het overgangstijdperk van de Republiek naar de alleen-heerschappij van Napoleon. De film wil den strijd schilderen door Napoleon tegen de Negerrepubliek van E'aïti gevoerd, en zal in t bijzonder het . . .