Programma van 13 tot 14 mei 1917Brochure

Bron: FelixArchief nr. 1968#59

Deze tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.

Toon alleen de facsimile’s van dit programma


AAA

AAA


sss

- BRASILIANS -

vervangt de Beste KOFFIE

Met allerbeste KOF Fl ES tot GRONDSTOF is hij de beste en voordeeligste aller gelijkaardige Produkten.

Verkrijgbaar bij alle winkeliers.

Voor het groot Carnotplaats, 19, Borgerhout-Antwerpen. SSSttSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSMSSSSSSSSS

Kruideniers, let op I

Alles wordt raar!! Alles slaat op!!

Bij mij nog te bekomen aan de voordeeligste prijzen zoolang de voorraad strekt: Allerbeste Amerikaansche Puddingpoeder (fijne vruchten- en chocolade smaken) Prima vanillesuiker — Kaneel — Kruidnagels — Peper Qistbloem — Soda Stijfsel A. R..A. — Potlood — Blauwsel - Blijkpoeder Gevogelte ritletten (beste smeersel voor het brood)

François ÜERFS, Lange Nieuwstraat 15, Antwerpen

HUISHOUDSTERS, doet uwe voorraden op!

Fchtj'

Ch. Blockhuys & Zoon

GLAZENMAKER en KUNSTGliASRAiyiEN Justiciestraat - 77 - Antwerpen

< Drogerij J. BRAECKMANS t

Drogerijen 24, Statieplein, 24 Kleuren

Alle fotografische benoodigdheden en bewerkingen

Projectie — Kinematoçrafie — Tooverlantaarns

Huis sinds 20 jaar bestaande, De Keyserlei, 54.

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING

De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veertien dagen met

Christiana Balsem

en Siroop

Prijs: Remedie compleet fr. 2.50

GrooleEngelsclie Apotheek

Falconplein 35 en Lange Koepoortstraat 24

ANTWERPEN

SÊfësfö. ifeSnSzs’h'cT

Centraal Wisselkantoor

50, Minderbroedersrui, 50 ANTWERPEN Bljhnis: 24, Brugstraat 24, Rosendaal HOLLAND Koopt;

Coupons, Vreemd geld, Fondsen, tegen de hoogste prijzen.

Alle inlichtingen gratis.

ZURENBORG

Te huren en te koopen schoone

hedendaaj£schegoedgebouwde Huizen

in allen aard en alle prijzen.

Zich wenden: GROOTE HONDSTRAAT 44

TRAMS nrs 8, 9 en II.

Schoonheidsgesticht, 3, Bourlastraat

SCHOON HEIDSVERPLEG1NG kn PRODUKTEN voor de TINT,

BUSTE EN HANDEN.

MASSAGE HAARVERF HENNÉ Modellen voor het nieuw Coiffure

LAVA FRÈRES.

Drukk. Jan Boucherij. — Z. N. 6043, 11/5/17


De Wraak der Aarde

Harry Whitman, ingenieur Johnson, koopman Dolly, zijne dochter Nikkas Jaervi De Pastoor Do Burgemeester

M. Olaf Fonss M. Svend Kormbeck M. Fritz-Petersen M. Kai Lund M. Jacobsen M Osmund

Tijdens eene jachtpartij in de bergen, ontdekt de ingenieur Whitman bij toeval eene zeer rijke ertslaag. Urn te bewijzen dat de berg hem toebehoort, plaatst hij er een groote plakkaat met de nhelding, dat de rots toehoort aan Harry Whitman, ingenieur, die den 18 Augustus 1915 ontdekt heeft, dat zij ertslagen bevat. Dan begeeft hij zich bij den burgemeester, om zich het recht van uitbating der rots te verzekeren, maar bij zijne aankomst wordt hem medegedeeld dat men een kwijtsehrift gevonden heeft aan den koopman Johnson. Ziehier wat' er intusschen gebeurd was: Een zwerver, Nikkas Jaervi genaamd, had den ingenieur bespied en geraden dat deze eene ertslaag ontdekt had, waarna hij zich spoedde naar deh koopman te gaan, om hem zijne ontdekking mede te deelen De koopman Johnson, die geene al te goede faam geniet aanvaardt het voorstel van Nikkas Jaervi en beloofd hem zooveel brandewijn als hij maar wil, indien hij er in gelukt den ingenieur voor te zijn. Na de rots onderzocht te hebben om vast te stellen dat ze werkelijk erts bevat spoedde Johnson zich naar het gemeentehuis, waar de burgemeester hem het kwijtsehrift der rots overhandigd.

Woedend over deze gemeene bedriegerij, begeht de ingenieur zich naar het huis van den koopman om hem uitleggingen te vragen. Hij vindt er slechts de dochter van den koopman, Mej. Dolly, waarvan de schoonheid en bevalligheid hem zoo geweldig verleiden. dat hij besluit van de vervolging van Johnson af te zien. Denzelfden dag verkocht de koopman de ertslaag aan eene groote mijnmaatschappij en verlaat de ingenieur Whitman het land.

Dolly kan den jongen ingenieur niet vergeten, en begint haren vader te verdenken slecht met hem gehandeld te hebben. Haren vader bespiedende, worden hare verdenkingen bevestigd, want zij vindt bij Nikkas Jaervi de plakkaat welke voeger door den ingenieur op de rots geplaatst werd.

Eenige maanden nadien leest de ingenieur Whitman eene aankondiging waarbij de mijnmaatschappij een ingenieur vraagt, zich met het beheer der werken kunnende gelasten der nieuwe mijn der Arendsrots. Gedwongen door het vooruitzicht opnieuw kennis te kunnen maken met de dochter van den koopman, Mej. Dolly, vraagt en bekomt hij de betrekking.

Guillaume CAMPO

Kunsthandel

Oude en hedendaagsche schilderijen Adres en bijzondere Kunstgalerij

Parochiaanstraat, i

ANTWERPEN

Bestendige Tentoonstellingen: van 11 tot 6 ure Zaal Wijnen, Meir, 47.

Galerie Lamorinière, Meir, 75. Zaal Buyle, Meir, 129.

Salon Campo, Leopoldsfrnat, 51.

Schattingen, Waarderingen, Openbare verkoopingen, enz.

De personen weike oude of moderne schilderijen wenschen te verkoopen betalen commissie ingeval van verkoop.

J(inds/(orvengoed

Kommuniekleederen

DE PRET-VAN DEN BERGH

52 Diepestraat 54

ßms

fllgemeene Inrichting van fHeubeleering

23, Gemeentestraat, 23

= HOTEL CAFÉ ALBERT

Statieplaats 6 — Antwerpen

Eigenaar M. BOUTET

BILLARD — KOUD BUFFET — VER-VERSCHINGEN VAN 1' KWALITEIT DRINKT HET DUBBEL GARSTEN BLONDE ALBERT BIJZONDERHEID VAN HET HUIS


Korls nadien, op eon avond, krijgt hij het bezoek van Dolly, die hem komt vragen haar te beschermen. Het geld dat Johnson gewonnen heelt met den verkoop der mijn verspilt hij in slemppartijen met volk van de laagste soort der stad. Dolly, een aanslag vreezendc van haar vader en zijne gezellen, ontvlucht het huis, en komt hulp en bescherming vragen aan ingenieur Whitman, die zijn hest doet om haar tot bedaren te brengen en begeeft zich naar het huis van den koopman waar hij de dronkaards aan de deur smijt. Daarna geeit hij den monsleruchiigen vader van het jonge meisje eene scherpe berisping. Wanneer de ingenieur het huis van den koopman verlaat, sluipt N'Kkas Ja cm er behoedzaam binnen.

Later, wanneer de dronkaards terugkeeren, vinden zij den koopman dood, getroffen door verschillende messteken. Zij gaan onmiddellijk den burgemeester verwittigen van hunne ontdekking. Na een eerste onderzoek, vindt men een zakdoek met de • naamletters van den ingenieur. De ingenieur wordt aangehouden, onder beschuldiging den koopman Johnson vermoord te hebben. Zijn zakdoek is het bewijs zijner misdaad. Tijdens de ondervraging bekent hij dat hij Johnson verachtte, maar hij zweert op de liefde der vrouw die hij bemint, geen schuld te- hebben aan zijnen dood. De burgemeester echter gelooft niet aan zijne onschuld en houdt hom gevangen.

Eindelijk wordt Whitman voorloopig losgelaten. Gekweld door zijn slecht geweten, dwaalt Nikkas Jaervi in de bergen rond als een banneling. .

Toevallig komt hij zekeren dag op de werken der uitbating van het erts, waar men buiten zijn wete eene groote ontploffing gereed gemaakt heeft. Alvorens het hem te kunnen beletten is hij de plaats genaderd waar men het dynamiet geplaatst heeft en door de ontploffing wordt hij doodelijk getroffen.

Tusschen degenen die hem omringen gedurende zijne lealste oogenblikken, bevindt zich ook den pastoor der stad, aan wie Nikkas bekent, dat hij den koopman Johnson gedood heeft. De pastoor deelt onmiddellijk den burgemeester de bekentenis mede van den zwerver en de ingenieur Whitman wordt bijgevolg in vrijheid gesteld.

De pastoor heeft weldra het genoegen, het huwelijk van Dolly met ingenieur Whitman te kunnen inzegenen.

Damenhoeden en Fournituren

alv, or*ens uwe aankoopen te doen gaat zien

I N DE VLI Ü8 OER

33-35, LANGE VLIERSTRAAT (nabij Nationalestr.) Veranderen van OUDE HOEDEN op Nieuw Model van af: 3.50 fr.

Qeroepsehool van DSHD- EN SNIJKUNDE 1 ßst"MmeV. ROCK-CLUYTENS

120, Viaduct-Dam, 120 - ANTWERPEN

J De volledige leergangen worden gegeven aan den prijs van 10 franken per L

T maand. De leerlingen mogen hunne eigene en familie-kleedingstukken ver- r vaardigen. K

Men kan zich dagelijks laten opschrijven.

EUMAST1NE

Schoonheids produkt

Verzekert op allen ouderdom de volle ontwikkeling en vastheid der BORST.

3, Bourla straat, 3

Het Huis van

Ed. Van Reeth

138. Nationalestraat

ANTWERPEN

heeft de eer te berichten aan het publiek, getroffen door de oorlogsgebeurtenissen, dat het beschikt over magazijnen gezegd «Garde-Meubles» en dat het zich aanbeveelt in zijne welwillende aandacht. Al de zaken zullen afgehandeld worden aan de prijzen en voorwaarden van het Syndikaat der Verhuizers.

V er huizingen voor de stad, de provincie en het buitenland. Telegram-adres « Continent » Telefoon 4701,

Ira (Détpopole

Qnöepsoise

N. M. van Verzekeringen gesticht in 1900

VRAAGT GOEDE AGENTEN

voor hare nieuwe afdeeling

ÄPITÄLISÄTIE

GEMAKKELIJK WERK

HOOG COMMISSIELOON

Leysstraat 19

ANTWERPEN


Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzaten: |

Extra Gersten 1/2 0.20 Koffie, Melk 0.40 Blonde » 0.40 Limonade 0.40 §!

1 Enz. I

SPELWIJZER

DER

Publieke Vertooningen met Muziek

van Zondag 1 3 Mei om 4 sn 8 1 2 torenuur, Maandag 1 4 Mei om 8 12 torenuur en Donderdag 1 7 Mei (O. H. Hemelvaart) om 8 1/2 torenuur.

1. Spaansche Marsch L. Deguin

2. Op het Maggiore-Meer, landschappen

3. Naar den duivel, die rat, klucht

4. Cavaleria rusticana, fantazie P. Mascagni

5. De Wraak der Aarde, groot treurspel in 4 deelen

Tweede film onzer Nordisk-reeks Ie en 2e deelen

6. Romanza voor viool J. Svendsen

7. De Wraak der Aarde, 3e en 4e deelen

Poos

Bericht voor de Avondvertooningen. — Om de muziekuitvoeringen

niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heerem ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs d • Marmeren Zaal).

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE

Gebruikt tijdens de Poos in de Orinkzalen:

Extra Gersten 1/2 0.20 Koffie, Melk 0.40 H Blonde » 0.40 Limonade 0.40

f? Enz. I

8. Doodsrilling, groot treurspel in 5 deelen Nieuwe film in 1917 uitgegeven en voor de eerste maal

te Antwerpen vertoond.

1e, 2e en 3ü deelen

9. De Romaneske, openingstuk J. Caffot

io. Doodsrilling, 4e en 5e deelen

Zondag 20 Mei om 4 en 8 1 2 torenuur Maandag 21 Mei om 8 12 torenuur

DE ZINNE LOOZE

Groot treurspel in 5 deelen, met Martha Novelly in de hoofdrol.

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht den spelwijzer te veranderen.

IDEAL

Fabriek en Bureelen: Kronenburgstraat, 42-44, DEURNE

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE


Doodsrilling

Tn tweestrijd mei haar gevoel, zwenkt Nora in hare beslissing: zal zij den imbijstaanden dokter Jiandolf of den vorst Aleria hare hand toereiken? Door de verleidingskunsten van dezen laatste verblind, beslui! zij zijne vrouw te worden. De vorsl, een gewetenlooze zwierbol, denkt bet verstandig Nora te overtuigen dat. het huwelijk welke zij met hem intreed!, en w aarin zijn vader nooit zóu toestemmen, geheim blijven moei. Zonder achterdocht wordt alzoo dat eenvoudig' burgersmeisje het offer van den verleider, die alles in ’t werk stelt om aan dit huw elijk den schijn van een werkelijk huwelijk te geven.

Als hij zijn doel bereikt heeft en Nora moeder geworden is en het inzicht heeft haar kind met den naam van den vorst Aleria te doen doopen, verklaart hij haar op ruwe wijze dat haar kind onwettig en haar huwelijk ongeldig is. Nora, door deze ontdekking lot in het diepste geschokt, vervalt in eene koorts, welke voor eene jonge moeder in de eerste dagen na de geboorte van een kind, uiterst levensgevaar beteekent. Zij staat des nachts van hare legerstede op en verlaat, door niemand opgemerkt pn in licht nachtgewaad, het huis. Hel schittert, door het donker harer ijlhoofdigheid, den weg tot haren eenigen.vriend dokter Randolf, dewelke, na hare verbinding met den vorst, van haar afscheid had genomen met de woorden: « Wat het noodlot u ook brengen moge, vergeet nooit, dat ge aan mij eenen trouwen vriend hebt, die steeds bereid zal zijn alles voor u te doen wat in zijne macht ligt. » In hare nachtelijke wandeling, in storm en regen en door het gebergte, verliest zij den rechten weg en verdwaalt.

De vorst had haar geschreven dat hij denzelfden dag aankwam om al het noodige met haar te bespreken. Als hij tot haar op weg is, houdt den jongen graaf Valtero, welke zich door het spel gerailleerd heeft en door den dood van zijnen vader verarmd is, hem tot staan en smeekt hem om hulp, maar hij wordt op verachtelijk!' wijze afgewezen. De beide mannen geraken in een hevig gevecht, en den vorst valt, getroffen door eenen kogel uit den revolver van den graaf, van eene rotshelling tot aan den oever van een bergmeer. De graaf ontzet over zijne daad ijlt naar de plaa's waar de geschotene vorst ligt. Hij hoort een geruisch en verbergt zich: op haren dwaalweg door het gebergte verschijnt Nora. Door de koorts geschokt, aanschouwt zij den dooden vorst. Zij grijpt de nevens den doode liggende revolver en in triomf van haar bevredigend Wraakgevoel, zet zij in haar ziek gestel de overtuiging vast dat zij den vorst tot straf zijner begane verbreking, gedood heeft.

Na lang ronddwalen vindt zij den weg tot haren vriend Randolf, aan wien zi j vertelt dat de aan den oever van het bergmeer

Zeeppoeder

is overal te verkrijgen

Zeep!) au del

Stijfselrui, 35

ANTWERPEN

Geslicht in 1913

Belgische Brevettea

257733

260011


liegenden vorst door haar gedood is geworden. Als zij, door Kandoli verpleegd, na lange weken uit eene zware zenuwziekte weder tot het leven ontwaakt, is de herinnering aan het gebeurde zoover in hare gedachtenis uitgedoold, dat zij liet beleefde voor eenen kwaden droom houdt. Het vragen van Hart dolf en de stem van haar hart volgende wordt zij zijne vrouw. Op hare huwelijksreis hoort zij op een stoomschip hoe twee heeren in hun gesprek den naam van den vorst Aleria wikkelen. Op dat oogen-blik keert de herinnering aan het verleden half bij haar terug, en als zij verneemt dat de vorst doodgeschoten is gevonden en de graaf Valtero voor den moord is aangeklaagd, wil zij zich, met het vaste geloof dat zij de daderes is, over boord van het schip werpen. Door Randolf daarin verhinderd, verklaart zij naar bet gerecht te gaan en de veroordeeling van den naar hare overtuiging onschuldig aangeklaagden onder alle voorwendsel te verhinderen. Als graaf Valtero zich voor de jury schuldig bekent, stort zij met den uitroep: «Dat is niet waar» daartusschen en klaagt zichzelve de daad aan.

Door de vragen van den gerechlspresident en het verhaal van den jongen graaf die vertelt hoe hij na de daad zich achter eenen struik verscholen hebbende, gezien had, hoe Nora daar aankwam, den revolver gegrepen en op den reeds doodliggenden vorst gericht had, keert stilaan het ware beeld van het voorgaande in Nora’s herinnering terug, die eindelijk de woorden: « Neen, neen, ik ben geene moordenares! » uitgalmt.

Terwijl de jonge graaf Valtero zijne daad, met de mildigste omstandigheden toegepast, uitboet, verlaat Nora aan de zijde van haren gade verhaast de plaats van het gerecht en gaat, bevrijdt van het vrecselijke bewustzijn eene moord begaan te hebben, eene gelukkige toekomst te gemoet.

Vraagt aan uwen leverancier f

heb beste der

Zeeppoeders

van onovertrefbare hoedanigheid

Fabrieken te Antwerpen: STIJFSEL STRAAT, 8-10. Bureelen:

Antwerpen: STIJFSELSTRAAT, 12 Brussel: de Brouckère-Rlaats, 46. Luik: Rue des Dominicains, 8.

F. NOPPE-BRUSSELAIRS

Prachbbrood baKKerij MECHELSCHE STEENWEG 169, ANTWERPEN

Diploma van Gr ooien Prijs, Weder landsche Tentoonstelling IQII.


Zorgen wij ervoor, nu dat de algemeene hervatting der zaken aanstaande is,

ons niet te laten verrassen, wanneer zij er zijn zal.

Wachten wij niet, totdat de gelegenheid daar is, om ze te laten ontsnappen, omdat wij geen bekwaamheid hebben om er vrucht uit te trekken Gedurende deze enkele maanden, weken of, dagen die ons nog van dit lang verbeidde oogenblik scheiden, maken wij ze ons ten nutte, om ons op de hoogte te stellen van eene vreemde taal.van den Handel en het Boekhouden. Deze kennissen zullen ons dadelijk van nut zijn, en de kleine uitgave zal door de eerste maand arbeid vergoed worden.

Iedereen, Damen en Juffrouwen, heeren en Jonge lieden kunnen de Gezamentlijke of Private Leergangen volgen, welke de MODERN SCHOOL 41, Meirplaats, inricht.

Inlichtingen en Proefles kosteloos. Zich wenden tot het Bestuur

41, Meirplaats, 41

BELGISCHE SCHOOL gesticht in Januari 19151

58, Wel vaart, straat (Gerechtshof) j1

Duilsch Spaansch Italiaansch Bransch Engelsch Boekhouden

5 frank per maand 2 lessen per week

7 Snelschrift 7 Machienschrift

Volledige Leergangen jg

1° Rekenen, Duitsch en Ma- k chienschrift. L

2° Boekhouden, Engelsch en p Machienschrift. fï

3° Engelsch, Snel- en Ma- k chienschrift.

15 fr. per maand l (10 lessen per week) F

BIJZONDERE SCHOOL

19, HOPLAN D, 19

ANTWERPEN

Snelschrift of Viaamsch » Duitsch » Fransch » Engelsch » Machienschrift » Boekhouden

5 Pr. per maand

(2 lessen per week)

Bijzondere Lessen 2 Fr. per les.

Prospectus N° 7 Op aanvraag.

WERK DER AARDAPPELSCHIL

“ Groene Ster,,

7, Van Craesbeeckstraat, 7, Antwerpen

LBNDEIÏBLOEMEN

voor Lindenthee, aan 4 fr. per kilo

N. B. Men kan dit laatste met kleine hoeveelheden aldaar verkrijgen.

Medeburgers en Medeleden I

Geeft uw nutteloos papier, kurkenstoppen, enz., aan onze ophalers.


Il II

GINEAÄ ZOOLOGIE

Zondag 20 Mei om 4 en 8 1/2 torenuur

Maandag 21 Mei om o 1/2 torenuu

DE ZINNELOOZE

Groot treurspel in 5 deelen met Martha Novelly in de hoofdrol.

Verwacht:

DE L1EVEL1NGSVROUW

van den Maharadjah

Nieuwe ” NORDISK FILM ”, in 6 deelen.

jfl

rrv