Programma van 24 tot 28 juni 1917Brochure

Bron: FelixArchief nr. 1968#65

Deze tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.

Toon alleen de facsimile’s van dit programma- BRASILIANS -

vervangt de Beste KOFFIE

Met allerbeste KOFFI ES tot GRON DSTOF is hij de beste en voordeeligste aller gelijkaardige produkten.

Verkrijgbaar bij alle winkeliers.

Voor het groot Carnotplaats, 19, Borgerhout-Antwerpen.

«|SsSj «aft «rfr iïA Wistefe

Allerfijnste geraffineerd ZOUT |

SODA van allereerste hoedanigheid

In ’t groot en in 't klein.

SPECERIJEN en andere huishoudelijke waren HOPLAND, 30 (hoek Lange Gang)

Ch.Blockhuys&Zoon

GliBZENf/IflKER ER t{UNSTGliBSRRMEN Justiciestraat -77 - Antwerpen

ZURENBORG

Te huren en te koopen schoone

hedendaascheoedebouWde Huizen

in allen aard en alle prijzen.

Zich wenden: GROOTE HONDSTRAAT 44

TRAMS nrs 8, 9 en 11.

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING

De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veertien dagen met

Christiana Balsem

en Siroop

Prijs: Remedie compleetfr. 2.50

Groote Engelsclie Apotheek

Falconplein 35 • n Lange Koepoortstraat 24

ANTWERPEN

Centraal Wisselkantoor

50, Minderbroedersrui, 50 ANTWERPEN

Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaai HOLLAND Koopt:

Coupons, Vreemd geld, Fondsen, tegen de hoogste prijzen.

Alle inlichtingen gratis.

Scboonheidsgesticht, 3, Bourlastraat

SCHOONHEIDSVERPLEGING en PRODUKTEN voor de TINT, BUSTE EN HANDEN.

MASSAGE HAARVERF HENNÉ Modellen voor het nieuw Coiffure

LAVA FRERES

PAPIERHANDEL BOEK- en STEENDRUKKERIJ, BOEKBINDERIJ

IÉ» BOUCHE Rli

HOFLAKB 23, AKTWEBPKK

Drukk. Jan Boucherl). — Z. N. 6822, 22/6/17


De Lievelingsvroaw van den Maharadjah

INDISCHE LIEFDESROMAN IN 4 DEELEN

Engel van Pylsweert verblijft met hare ouders, hare jongste zuster Lenta en haar neef, den jongen zeeofficier Victor van Leyden, te Scheveningen. Op zekeren dag, bij een wandeling door het bosch, ontmoet zij een zonderlingen ruiter van hoog« gestalte, met aangrijpende trekken en op het voorhoofd eenen tulband van witte zijde. Wie mag hij zijn?

De gedachten van het meisje zijn er ganseh van vervuld en eene geheimzinnige sprookjeswereld uit het verre Oosten komt haar in den geest.

In het hotel verneemt zij dat de vreemdeling de Maharadjah is van den Oost-Indischen Staat Bhagalpoer. die na eene reis in Engeland, een kort verblijf houdt Ie Scheveningen.

Op het strand wordt de schoone Indiër fel bewonderd en Engel verbergt niet hoe zeer hij haai' bevalt; hetgeen de ijverzucht opwekt van Victor, die tot heden haar eenigsle en getrouwste makker was. Zekeren avond vraagt hij haar om zijne vrouw te worden, zij antwoordt ontwijkend en keert naar het hotel terug.

Hier vindt zij hare kamer gevuld met de heerlijkste rozen. Een boek ligt geopend op de tafel en zij leest een gloedvol liefdelied gemaakt door een groot Indisch dichter. Op eene andere bladzijde vindt zij een briefje met volgenden inhoud:

« Meisje, zoeter als bet morgendrood, dat door dauwdroppels bevochtigd op de bloemenweiden der Gange opstijgt,... ik verwacht u in den hof.

» SCHER SARDAR. »

Zij begrijpt dat het door den Maharadjah liier gelegd is en na eenige oogenblikken twijfelen, ijlt zij het park in, ontmoet er

Jacques BOL Electriekwerker

Bijzonder door HH. Oogmeesters aanbevolen Leveraar van het Sterrekundig Genootschap

Jacob.

straat JÈ bt Brillen en

21 I Neusnijpers

bij de in alle

St. Jacobskerk Antwerpen

soorten

> QLAS-INEUSN1JPERS in eleganten vorm en goed passende.

Steeds voordeeligc prijzen. Vakkundige bediening.

KLECTRISCHK ARTIKELEN

* Het magazijn is open van O ure tot 20 ure (T U.). — Gesloten op Zon- en Feestdagen.

'i-vr-vr-vr w’T v vttï'vï

Guillaume CAMPO

Kunsthandel

Oude en hedendaagscbe schilderijen Adres en bijzondere Kunstgalerij

Parochiaanstraat, 4

ANTWERPEN

Bestendige Tentoonstellingen: van 11 tot 6 ure Zaal Wijnen, Meir, 47.

Galerie Lamorinière, Meir, 75-Zaal Buyle, Meir, 129.

Salon Campo, Leopoldstraat, 51. Schattingen, Waardeeringen, Openbare verkoopingen, enz.

De personen welke oude of moderne schilderijen wenschen te verkoopen betalen commissie in geval van verkoop.

J(indsl(orvengoed JCommunie-k/eederen

DE PRET DEN BERG

Diepestraat 52 54

WÄTERORGANEN BLAAS - NIEREN

De behandeling van Dokler CHARLUS geneest alle inflammaliën en ziekten der waterorganen, uitloopingen, steen, lendenpijn, witte verliezen, troebele, brandende of pijnlijke waters.

Spoedige genezing zelfs in de ergste gevallen.

De waters der zieken zullen in ons laboratorium KOSTELOOS onderzocht worden.

ZMË KEN

In dezë moeilijke omstandigheden en zoolang dat de Oorlog zal duren, zullen wij de recepten der geneesheeren met de meeste zorg uitvoeren aan halven prijs.

Zuid-Volksapofheek 126, BREDEBOBESTRm, 126, ANTWERPEN

ZON- en FEESTDAGEN heel den dag open.

wmmmmimmmm


den Indischen vorst, en alsof beider leven geen ander doel hadde dan elkander te beminnen zoo laat zij zich door hem aan het hart drukken.

’s Anderendaags vaart zij in eenen roeiboot op het meer, wordt verrast door de sterke slrooming van het water, en de roeiriem ontglipt hare handen. De Maharadjah, die het van den oever heeft gezien, zendt een zijner dienstboden ter harer redding uit. Wanneer zij terug aan wal gebracht is, wordt zij door Scher Sardar in de armen ontvangen, in zijn auto gelegd, verder op zijne reizen medegenomen en naar zijn residéntie-plaats gevoerd.

Sedert Engel met licht gemoed hare ouders en vrienden verliet, leeft zij als in eenen droom. Met overheerschende hartelijkheid heeft de Maharadjah elk verlangen, elke herinnering aan het verleden van hare lippen gekust. Zelfs is zij tevreden met den zonderlingen naam van « Gul » die haar den vorst gaf en die in zijnen mond haar als eene liefkozing toeschijnt.

Eindelijk komt men in zijn paleis dat met overheerlijke pracht is ingericht. Op het oogenblik dat Gul het betreedt, naderen haar eerbiedige slavinnen om haar behulpzaam te zijn bij liet kleeden, en die haar verfrisschingen aanbieden. Op bevel van den Maharadjah moet de jonge vrouw hare Europeesche kleederen afleggen én de Indische kleederdracht aannemen. Dan brengt men eene draagbaar voor de deur en zwarte slaven dragen haar door den keizerlijken tuin naar het woonpaleis van den Maharadjah. Deze heeft zich ook met zijden gewaad en edelgesteenten gesmukt en wacht zoo op zijne Europeesche vrouw, midden al de verleidelijkheden der Oostersche pracht.

In zulke omgeving en in de armen eens mans die al de kracht, glans en betoovering van het Oosten in zich bevat, vervliegen voor Gul de uren als vluchtige minuten en wanneer de vorst eindelijk van zijne staatsplichten spreekt en hare handen van zijnen hals verwijdert, dan begrijpt zij niet hoe hij zich zoo vroeg van haar kan scheiden. De vorst heft haar lachend op en zegt dat zijne liefde haar overal beschermend zal volgen. Door een belgeklingel bijgeroepen komen de slavinnen haar halen en brengen haar in de vrouwenvertrekken. Hier is zij getuige van een zonderling tooneel. Nabij springfonteinen rusten schoone vrouwen op zijden kussens, en rookend, schertsend en dansend brengen zij den tijd door. Bij Gul’s binnentreden houden de gesprekken op en allen zien nijdig naar de schoone nieuwelinge. Deze, die reeds vroeger avonturen uit het haremleven heeft hoo-ron vertellen, blijft kalm.

Doch wanneer men haar gewaad en hare juweelen begint te betasten, en haar bespot, verliest zij alle geduld en een twist ontstaat.

Gul wordt naar hare vertrekken gebracht en zij kan daar haren toestand overdenken: Verre van hare familie, geketend aan eenen man, wiens liefde zij moet deelen met vele andere meisjes uit het vreemde land, zoo komt er een gevoel van diep heimwee in haar op; en wanneer zij daarna in tegenwoordigheid van den vorst gebracht wordt en deze haar roemt als de konin-

ßeroepsehool van DftflD- EH óNUKUflDE jj

ßsterMmeV ROCK-CLU YTEN S ï

120, Viaduct-Dam, 120 - ANTWERPEN

De volledige leergangen worden gegeven aan den prijs van 10 franken per maand. De leerlingen mogen hunne eigene en familie-kleedingstukken ver- fr £ vaardigen. s

Men kan zich dagelijks laten opschrijven.

EUMASTINE

Schoonheids produkt

Verzekert op allen ouderdom de volle ontwikkeling en vastheid der

IB O!R, S T

3, Bourla straat, 3

Het Huis van

TSRHtrmiiQfiSi Ed. Van Reeth

138, Nationalestraat

ANTWERPEN

heeft de eer te berichten aan het publiek, getroffen door de oorlogsgebeurtenissen, dat het beschikt over magazijnen gezegd « Garde-Meubles “ en dat het zich aanbeveelt in zijne welwillende aandacht. Al de zaken zullen afgehandeld worden aan de prijzen en voorwaarden van het Syndikaat der Verhuizers.

Verhuizingen voor de stad, de provincie en het buitenland. Telegram-adres « Continent » Telefoon 4-701.

lea (Hétpopole

Qnöepsoise

N. M. van Verzekeringen gesticht in 1900

VRAAGT GOEDE AGENTEN

voor hare nieuwe afdeeling

ÄPITÄLISÄTIE

GEMAKKELIJK WERK

HOOG COMMISSIELOON

Ley sst raat 19

ANTWERPEN


Gebruikt tijdens de Poos in de Örinkzalen:

Extra Gersten 1/2 0.20 J Koffie, Melk 0.50

Blonde » 0.45 i Limonade 0.50

Groseille, Grenadine . . 0.60 — Enz.

X 8W -MWMeimCeMmteXsSRW

BUITENGEWONE VERTOON 1NGEN

van Zondag 24- Juni om 4 en 8 12 torenuur M aan dag 25, Dinsdag 26, Woensdag 27 en Donderdag 28 Juni om 8 1 2 torenuur

1. Groot Koor (orgel) A. Bossi

2. Albrecht als Spook, klucht

3. De Minnezanger, openingsstuk G. Verdi

4. De strijd voor eene vrouw, drama in 2 deelen

5. Vertelsel voor Fluit , A. Timmermans

6. De Lievelingsvrouw van den Maharadjah

Een Liefdesroman in Indië.

Nieuwe NORDISK-RECORD film in 5 deelen.

AT Gunnar Tolnäs in de hoofdrol.

Ie en 2e deelen

Bericht, voor de Avondvertooningen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE

Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

Extra Gersten 1/2 0.20 ' Koffie, Melk 0.50

Blonde » 0.45 Limonade 0.50 (f

Groseille, Grenadine . . 0.60 — Enz.

mtelsJWfefeJ WCsIïlWtefeimtelïH Mïiw

7. De Lievelingsvrouw van den Maharadjah

3e, 4e en 5e deelen

8. Openingsstuk Planquette

9. Ik verzeker U, klucht in 2 deelen

BUITENGEWONE VESTOON1NGEN

Zondag 24 Juni, ton 4 en 8 1/2 t. u.

Maandag 25, Dinsdag 26, Woensdag 27 en Donderdag 28 Juni,

ten 8 1/2 t. u.

Voor de eerste maal in België

DE LIEVELINGSVROUW

van den Maharadjah

Liefdesroman in Indië Groot indrukwekkende film in 5 deelen.

Het grootste succes der Nordisk Film C°.

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht den spelwijzer te veranderen.

IDEAL

Fabriek en Bureelen: Kronenburgstraat. 42*44, DEURNE

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE


gin zijner bloemen, roept zij met bliksemde oogen uit: « Ik haat uwe bloemen, ik wil slechts uwe eenige koningin zijn! Wat nut heeft het dat gij mij met uwe liefkozingen omringt, wanneer ik weet dat gij die ook aan anderen verspilt. Geef mij uwe uitsluitende liefde ofwel de vrijheid. »

De Maharadjah 'die om harentwille zijne andere vrouwen niet ontzien kan en den wensch naar vrijheid slechts aanziet als eene kinderlijke gril, tracht haar met geschenken te overhalen. Zij werpt deze voor zijne voeten terug en balt de kleine vuist. In toorn zendt Scher Sardar haar naar hare vertrekken. Doch deze toorn is slechts geveinsd, want juist haren onwil verheft haar in zijne oogen boven de kruiperigheid der andere vrouwen van zijnen harem.

In die dagen komt een Hoilandsch oorlogsschip in de have van Bhagalpoer en de officieren van de Neptune worden door den Maharadjah ontvangen. Deze, om zijne jonge vrouw genoegen te doen, laat haar de ontvangst harer landgenooten bijwonen.

Onder de officieren van het oorlogsschip bevindt zich Victor van Leyden, die op het zicht zijner nicht in toorn tegen den vorst uitvalt en hem beschuldigt haar opgelicht te hebben en liet geluk van Enge! verstoord Ie hébben, vermits eene Ëuropeesche vrouw zich niet gelukkig kan bevinden in zulke omgeving. Bij deze woorden glimlacht den Indiër. Hij weet wel, dat Gul liem niet zal verlaten wanneer 'hij haar met zijne liefde weet te beheerschen. Hij verklaart den officier dat hij zijne vrouw zelf de keuze zal laten. Hij doet de kas met hare oude Ëuropeesche kleederen in hare kamer dragen terwijl hij daarnevens eene kas juweelen doet leggen.

Wanneer Gul korIen lijd daarna uit haren onrustige» slaap ontwaakt, vallen hare blikken op de prachtvolle juweelen en ook op de kleederen die zij vroeger droeg. Zonder zich te verzinnen legt zij nochtans de kostbare zijde af en hult zich in hare slechte Ëuropeesche dracht. Dan ontdekt zij dat de deur die vroeger immer gegrendeld was, nu open staat. Zij verlaat hare vertrekken en komt in eenen gang die tusschen zuilen voortloopt. Een geheimzinnige witte gestalte, volgt langzaam hare vluchtende schreden. Zij ijlt door de vrouwenvertrekken, die ledig zijn, doorloopt de heerlijke zalen met hunne sieraden en kleurrijke weefsels, De wachters slapen, en slechts de maneschijn waakt. De Maharadjah had, buiten hare weet, bevolen dat degenen die haar den weg zou versperren, ter dood zou gebracht worden.

Eindelijk komt zij aan de buitenpoort en wanneer de vermomde gestalte die haar overal gevolgd heeft, ook deze wil overschrijden, komen eenige slaven met ontblootte messen hem den weg versperren. Zij willen den onbekende doorsteken, maar op hetzelfde oogenblik werpt hij zijn masker af en de Maharadjah m gansch zijne gebiedende schoonheid staat voor ce verschrikte dienaren. Hij ontrukt hun de vonkelende klingen en slingert de wederspannigen op den grond.

Toen veropenbaart zich aan Gul weder de gansche kracht en overheersching van haren echtgenoot en wederom geraakt zij onder zijne betoovering. Zij valt voor hem op de knieën. Lachend


prangt hij haar in zijne armen en zegt: « Sedert gij u aan mij geschonken hebt, Gal, vervult gij alleen mijn hart en mijne zinnen! En wat de toekomst ook medebrengt, in mijn paleis zal; niemand heerseheres en vorstin zijn als gij, mijne eenrge geliefde! »

Dan legt zij vertrouwvol haren kop aan zijne borst en keert met hem in het. slot terug dat zij met zooveel trots en bitterheid verlaten had.

Van achter een bosch heeft Victor dit tooneel bespiedt. Met verwrongen wezen keert hij zich om. Hij weet nu dat alles verloren is, dat de aantrekkingskracht van het Oosten haar aangegrepen heeft. Dat zij niet alleen den Maharadjah bemint doch dat zij door de pracht betooverd is; en hij keert lot zijn schip terug.

HUISVROUWEN, vraagt aan uwen Leverancier de

kern-zeep

IDs beste en ele voorde el iejsbe der huishoudzeepen

I DEZE ZEEP IS VOORZIEN VAN DEN VEILIGHEIDS-BAND EN MAG VRIJ VERKOCHT WORDEN.:: ::

te Antwerpen te Brussel te Luik

12, Stijfsci straat 46, de Brouckère-Flaats 8, Rue des Dominicains |

A CENDRILLON

46, Carnotstraat 46, Antwerpen

BIJZONDERHEID VAN SCHOEISELS MET DE HAND GENAAID

Onze schoeisels zijn geheel op nieuw leder vervaardigd (wij geven tr de waarborg van op de rekening).

F. NOPPE-BRUSSELAEtS

Prachtbrood ba kkeri j MECHELSCHE STEENWEG 169, ANTWERPEN

Diploma van Grooten Prijs, Wederlandscke Tentoonstelling iqu.


WINKELIERS, BLEEKERS, HUISVROUWEN

Koopt in vertrouwen

cdfo Waschpoeder van

uitmuntende hoedanigheid

Opgelost in warm water verkrijgt men eene vettige, waschkrachtige en waardevolle

Zeeploog

Firma Georges LOUWERS

58, Waalsche Kaai' 58, Antwerpen

Verkoop Vrij ~ “ ’ In ’t Groot

WERK DER AARDAPPELSCHIL

“ Groene Ster,,

7, Van Craèsbeeckstraat, 7, Antwerpen

L5ÜOENBLOEMEN

voor Undenthee, aan 4 fr- per kilo

N. B. Men kan dit laatste met kleine hoeveelheden aldaar verkrijgen.

Medeburgers en Medeleden 1

Geeft uw nutteloos papier, kurkenstoppen, enz., aan onre ophalers.

BIJZONDERE SCHOOL

19, HOPLAN D, 19

ANTWERPEN

Vlaatnsch of Duitsch » Fransch » Engelsch » Machienschrift » Snelschrift » Boekhouden

5 Fr. per maand

(2 lessen per week)

Bijzondere Lessen 2 Fr. per les.

Prospectus N° 7 Op aanvraag.

iiiitifi 'HiTiüTiiïiün iiiiiii iiiüniü lïnnofiii

Brouwerijen ARTOIS

Naaml. Maatschappij jj «j vu TT VI1JWII timvw LEUVEN |

ij Magazijn r - Depots van Antwerpen - Bureel: jj-

62, Vlaamsche Kaai, 62 I 25, Qijzelaarsstraat, 25 r

BOCK * PILSEN =» FONCÉE (Munich)

DUBBEL GERSTEN (Bavière) en B S T bijzonder tafelbier fj in vaten en in flesschen

fj ROCKsPILSEN in verbruik ALHIER


N miamial!

RINEAÄ ZOOLOGIE

Buitengewone vertooningen

Zondag 24Juni, ten 4 en 8 1/2 torenuur Maandag 25, Dinsdag 26, Woensdag 27 Donderdag 28 Juni, ten 8 1/2 torenuur

Voor de eerste maal in België

De Lievelingsvrouw

van den Maharadjah

Een liefdesroman in tndië

Groot indrukwekkende film in 5deelen.

Het grootste succes der NORDISK-FILM C°.