Programma van 1 tot 2 juli 1917Brochure

Bron: FelixArchief nr. 1968#66

Deze tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.

Toon alleen de facsimile’s van dit programma. BRASILIANA -

vervangt de Beste KOFFIE

Met allerbeste KOFFIES tot GRONDSTOF is hij de beste en voordeeligste aller gelijkaardige produkten.

Verkrijgbaar bij alle winkeliers.

Voor het groot Carnotplaats, 1 9, Borgarhout-Antwerpen.

»I ftrfî 9iSt Srfï ',W AA ftsftr îrfî .«*!* îzft ÿâi Ä& ftsft iSzïi

Allerfijnste geraffineerd ZOUT

SODA van allereerste hoedanigheid |

In ’t groot en in ’t klein.

SPECERIJEN en andere huishoudelijke waren HOPLAND, 30 (hoek Lange Gang)

Ch.Blockhuys &Zoon

Glazenmaker en KunstglasrajvieN

Justiciestraat - 77 - Antwerpen

ZURENBORG

Te huren en te koopen schoone

hedendaaschegoedgebouwde Huizen

in allen aard en alle prijzen.

Zich wenden: QROOTE HONDSTRAAT 44

TRAMS rus 8, 9 en 11.

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING

De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veertien dagen met

Christiana Balsem

en Siroop

Prijs: Remediecompleetfr. 2.50

Groote Eogelsclie Apotheek

Falconplein 35 en Lange Koepoortstraat 2A

ANTWERPEN

Centraal Wisselkantoor

50, Minderbroedersrui, 50 ANTWERPEN Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaal HOLLAND Koopt;

Coupons, Vreemd geld, Fondsen, tegen de hoogste prijzen.

Alle inlichtingen gralis.

Schoonlieidsgesliclit, 3, Bourlastraat

SCH00NHE1DSVERPLEG1NQ! ' MASSAGE

en PRODUKTEN voor de TINT, HAARVERF HENNÉ

BUSTE EN HANDEN. j Modellen voor het nieuw Coiffure

LAVA FRÈRES

PAPIERHANDEL BOEK- en STEENDRUKKERIJ, BOEKBINDERIJ

JftN 809'CNfiKII

HOPLA38P 22, MflflEFII

Driikk. jan Boucherlj. — Z. N. 6951, 29/6/17


Reeks der

NORDISK FILMEN

welke kortelings voor de eerste maai in België zullen vertoond worden

Het geld (naar den roman van E. Zola) in i> deelen

De giftpijl » 4 ))

De kleine held » 4 »

De wraak der aarde » 5 »

De liefde van eenen zoon » 4 ))

De opoffering van Zusldr Cecilia » 5 ))

Zijne Koninklijke Hoogheid » 4 ))

De schoune Evelina » 5 ))

De terugkeerende h 5 »

Het halssnoer der mummie » 5 ))

Op dc klippen van het leven » 4 >1

De misdaad zijns vaders » 4 »

Hef meisje van den film h 4 »

De irren van beproeving » 3 ))

De kamer nr 17 » 4 ))

De vrouw van den rechter ». 4 )

De dolk ». 4

De kluizenaar h 4 »

Wat Leon overkwam door zijne lichtzinnigheid ». 3 »

De gravin Maryanka » 3 »

De weddingschap » 4 »

De schepen die mekaar ontmoeten » 4 »

De valsche tante M 3 ))

Guillaume CA, HIM)

Kunsthandel

Oude en hedendaagsche schilderijen

Adres en bijzondere Kunstgalerij

Parodiiaanstraat, 4

ANTWERPEN

Bestendige Tentoonstellingen: van 11 tot 6 ure Zaal Wijnen, Meir, 47.

Galerie Lamorinière, Meir, 75. Zaal Buyle, Meir, 129.

Salon Campo, Leopoldstraat, 51. Schattingen, Waardeeringen, Openbare verkoopingen, enz.

De personen welke oude of moderne schilderijen wenschen te verkoopen betalen commissie alleen in geval van verkoop.

J(indsj(orvengoed jKommunie kleederen

DE PRET

VAN DEN BERG

Diepestraat

52-54

WATERORGANEN - BLAAS - NIEREN |

De behandeling van Dokter CHARLUS geneest alle inflammatiën en ziekten der waterorganen, uitloopingen, steen, lendenpijn, witte verliezen, troebele, brandende of pijnlijke waters. «m»

Spoedige genezing zelfs in de ergste gevallen.

FBXJS: 3.00 FB J.N K

De waters der zieden zullen in ons laboratorium KOSTELOOS jjte onderzocht worden.

ZIEKEN

ln deze moeilijke omstandigheden en zoolang dat de Oorlog zal duren, zullen wij de recepten der geneesheeren met de meeste zorg uitvoeren aan halvan prijs.

Zuid-Volksapotheek

126, BREDERODESTRAAT, 126, ANTWERPEN g

ZON- en FEESTDAGEN heel den dag open.


Groote Voopraad

STERKE INPAKPAPIEREN

van allereerste Hoedanigheid

op ROLLEN en in BLADEN

Verkrijgbaar in den

GROOTHANDEL

Gekleurde en andere Papieren

ANTVERPIA

OTTO VENiUSSTRAAT, 5, ANTWERPEN

0eroepschool van nSAD-EN SNIJKUNDE

120, Viaduct-Dam, 120 - ANTWERPEN

J De volledige leergangen worden gegeven aan den prijs van 10 franken per L h maand. De leerlingen mogen hunne eigene en familie-kleedingstukken ver- r 4 vaardigen. ÿ

Men kan zich dagelijks laten opschrijven.

EUMASTIÜE

Schoonheids produkt

Verzekert op allen ouderdom de volle ontwikkeling cn vastheid der

BORST

3, Bourla straat, 3

Het Huis van

▼ÄÄEtHnZISKSiM

Ed. Van Reeth

138, Nationalestraat

ANTWERPEN

heeft de eer te berichten aan het publiek, getroffen door de oorlogsgebeurtenissen, dat het beschikt over magazijnen gezegd «Garde-Meubles» en dat het zich aanbeveelt in zijne welwillende aandacht. Al de zaken zuilen afgehandeld worden am de prijzen en voorwaarden van het Syndikaat der Verhuizers.

Verhuizingen voor de stad, de provincie en het buitenland. Telegram-adres « Continent » Telefoon 4701.

Ixq (Hétpopole

0nöepsoise

N. M. van Verzekeringen gesticht in 1900

VRAAGT GOEDE AGENTEN

voor hare nieuwe afdeeling

tfÄPITÄLISÄTIE

GEMAKKELIJK WERK

HOOG COMMISSIELOON

Leysstraat 19

ANTWERPEN


I Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

OC5

Koffie, Melk 0.50

& Blonde » 0.45 Limonade 0.50 S

K Groseille, Grenadine . . 0.60 — Enz.

Extra Gersten 1/2 0.20 » 0.45

Publieke Vertooningen met Muziek

van Zondag 1 Juli om 4 en 8 12 torenuur en Maandag 2 Juli om 8 1/2 torenuur

1. Voorspel (orgel) A. Guilmant

2. Eene ophefmakende uitvinding, klucht

3. Paljas, fantazij R. Léoncavello

4. Een radicale uitslag, klucht

5. Wiegelied, (Jocelyn) B. Godard

6. De voogd van Gaby, tooneelspel in 3 bedrijven

Bericht voor de Avondvertooningen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heerent ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis itoegang langs de Marmeren Zaal).

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE

Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen: |

E Extra Gersten 12 0.20 I Koffie, Melk 0.50 Blonde » 0.45 Limonade 0.50

Ë Groseille, Grenadine . . 0.60,— Enz, !|

7. Tusschen 10 1|2 en 11 uren

Nieuw film-spel in 4 deelen in 1917 uitgegeven.

Ie en 2° deelen

8. ' Benvenuto Cellini H. Berlioz

9. Tusschen 101|2 en 11 uren

3e en 4? deelen

L. W. Hetbestuur voorbehoudt zich het recht den spelwijzer te veranderen.

Jacques BOL Elect riek werker

Bijzonder door HH. Oogmeesters aanbevolen l.everaar van het Sterreknndig Genootschap

St. Jacob.

Bri, len

21 Neusnijpers

bij de at in alle

St. Jacobskerk soorten

Antwerpen

GL AS-NEUSN1JPERS in eleganten vorm en goed passende. Steeds voordeelige prijzen. Vakkundige bediening.

KLECTRI8CHK ARTIKELEN

3 Het magazijn is open van 9 ure tot 20 ure (T U.). — Gesloten op Zon- en Feestdagen.

IDEAL

Fabriek en Bdreelen: Kronenburgstraat. 42.44. DEURNE

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE


SiüiüiüllliUPHI

Ververij en Wasscherij

Constant INSTALLÉ

Magazijn:

108, Pelikaanstraat, 108

Fabriek:

43, Fabriekstraat, 43

ANTWERPEN

ROUW IN 24 URKN

nVEelcanielsre

| iiiiifiïïFi lyil lüügiiü iiinn Biinïï1 iïïiiiili iHüDil m

kmii

VERSCHENEN bij:

JAN BOUCHER IJ, Hopland 22,

en alom verkrijgbaar1:

Vertelselboekje

EERSTE REEKS

Inhoud: Klein Duiinken — Roodkapje Asschepoetster • • Rijkaart met de Kuif — De schoone Slaapsterin het Bosch » 5 — Koning Welbemind — Ezelsvel — Blauwbaard — De • J Gelaarsde Kat — De schoone Koopmansdochter en de

J Prins-Monster.

96 bladzijden

Prijs: 25 centiemen

'üiijfiüi niö! iinyi imi iümn mümr


PAPIERHANDEL

BOEK. en STEENDRUKKERIJ. BOEKBINDERIJ f

HOPLANü 22, ANTWERPEN

REGISTERS, DAGBOEKEN, KOPIJBOEKEN, KLASSEERDERS, enz.

ßeste zegellak in verschillende kwaliteiten. I

B jittrfr.rft\rfr- ffryjt.atbjr jr-jfnrforn gn&r. jsg':{injfr< v%attn rJtóttffrtfP',

I HUISVROUWEN, vraagt aan uwen Leverancier de

kernzeep

1De loesbe en de voordeelloste den huishcudzeepen

DEZE ZEEP IS VOORZIEN VAN DEN VEILIGHEIDS-BAND EN MAG VRIJ VERKOCHT WORDEN.:: ::

Ie Antwerpen te Brussel te Luik

12, “Stijfsei straat 46, de Brouckère-Plaats 8, Rue des Dominicains |

ïiPAfi MP5«# WW 5«P \fi QjyQp *«««2 >%pj£ a ïyAip g|

A CENDRILLON

46, Carnotstraat 46, Antwerpen

BIJZONDERHEID VAN SCHOEISELS MET DE HAND GENAAID

Onze schoeisels zijn geheel op nieuw leder vervaardigd (wij geven er de waarborg van op de rekening).

F. NOPPE-BEUSSELAIRS

PracbbbpoodbakKepl j MECHELSCHE STEENWEG 169. ANTWERPEN

D.llorna van Graaien Prijs, Wederlandschc Tentoonstelling iqij.


WINKELIERS, BLEEKERS, HUISVROUWEN

Ko»pt in vertrouwen

...Waschpoeder

van

uitmuntende hoedanigheid

Opgelost in warm water verkrijgt men eene vettige,, waschkrachtige en waardevolle

Zeeploog

Firma Georges LOUWERS

58, Waalsche Kaai, 58, Antwerpen

Verkoop Vrij In ’t Groot

ZOUT

Handelaars! Altijd beschikbaar in de mekanieke §§J Zontmaalderij van

Willem van Driel

Vlaamsche laai, SI, fe Antwerpen

tegen billijken prijs, groote en kleine partijen zeer fijn KEUKENZOUT.

Tevens beschikbaar GROF ZOUT voor opleg van eetwaren, enz. —- Kan alle soorten zout leveren.

VRAAGT STALEN EN PRIJZEN!

BIJZONDERE SCHOOL

19, HOPLAN D, 19

ANTWERPEN

Vlaamsch of Duitsch » Fransch » Engelsch » Machienschrift » Snelschrift » Boekhouden

5 Fr. per maand

(2 lessen per week)

Bijzondere Lessen 2 Fr. per les.

Prospectus N° 7 Op aanvraag.

* Brouwerijen ARTOIS NaamlLE“aVEfappii jj

Magazijn: - Depots van Antwerpen - Bijreei. :

62, Vlaamsche Kaai, 62 j 25, Qijzelaarsstraat, 25

BOCK . PILSEN „ FONCÉE (Munich)

BOCK . PILSEN . FONCEE (Munich)

DUBBEL GERSTEN (Bavière) en B S T bijzonder tafelbier in vaten en in flesschen

BOCKsPILSEN in verbruik ALHIER J


I IBM

KINEAA ZOOLOGIE

JVIonopool der eerste vertooningen in België

van alle NORDISK-FIhMEN.