Programma van 15 tot 16 juli 1917Brochure

Bron: FelixArchief nr. 1968#68

Deze tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.

Toon alleen de facsimile’s van dit programma- BRASILIANS -

vervangt de Beste KOFFIE

Met allerbeste KO F Fl ES tot GRONDSTOF is hij de beste en voordeeligste aller gelijkaardige Produkten.

Verkrijgbaar bij alle winkeliers.

Voor het groot Carnotplaats, 1 9, Borgerhout-Antwerpen.

Allerfijnste geraffineerd ZOUT

SODA van allereerste hoedanigheid |

In 't groot en In 't klein.

SPECERIJEN en andere huishoudelijke waren HOPLAND, 30 (hoek Lange Gang)

EUMASTINE

Schoonheids produkt

Verzekert op allen ouderdom de volle ontwikkeling en vastheid der

3, Bourla straat, 3

ZURENBORG

Te huren en te koopen schoone

hedendaa£sche£oedebou\A/de Huizen

in allen aard en alle prijzen.

Zich wenden: GROOTE HONDSTRAAT 44

TRAMS r>rs 8, 9 en II.

WINKELIERS, BLEEKERS, HUISVROUWEN

Koopt in veiticuwsn

Waschpoeder

van

uitmuntende hoedanigheid

Opgelost in warm water verkrijgt men eene vettige, waschkrachtige en waardevolle

Zeeploog

Firma Georges LGUWERS

58, Waalsche Kaai, 58, Antwerpen

Verkoop Vrij In 't Groot

ZOUT

Handelaars! Altijd beschikbaar in de mekanieke Zoutmaalderij van

Willem van DrielH

Vlaamsche Kaai, II, te Antwerpen

tegen billijken prijs, groote en kleine partijen zeer fijn KEUKENZOUT.

Tevens beschikbaar GROF ZOUT voor opleg van eetwaren, enz. — Kan alle soorten zout leveren.

VRAAGT STALEN EN PRIJZEN!

Drukk. Jan Boucherij. — Z. N. 7202, 13/7/17


Het Levende Pak

Gedurende eene reis naar Cincinnati wordt John Curzon, secretaris van den millioenrijke Castoria, eene brieventasch ontstolen, inhoudende de som van 500.000 dollars. Daar men geen de minste spoor heeft ontdekt, vallen de vermoedens op Talarso, die bij Castoria was op den dag des vertreks van John Curzon en getuige geweest was van het overhandigen der waarden.

Nauwelijks aangehouden, wordt Talarso op geheimzinnige wijze in vrijheid gesteld, door de tusschenkomst eener edelmoedige vrouw uit de hooge wereld, die 100,000 dollars stortte als waarborg zijner vrijheid. Hij verneemt weldra dat zijne bevrijdster niemand anders is dan de vrouw van den sportman Wilson. Uit nieuwsgierigheid gaat Talarso haar bezoeken. Gedurende het gesprek laat zij den dedektief hooren dat de geheimzinnigheid dezer zaak voldoende is om zijn vernuft op proef te stellen.

Talarso zet zich aan het werk. Op zekeren nacht neemt hij de stoutheid in het slaapvertrek van mevrouw Wilson binnen te dringen. Hij neemt de hand der schoone slaapster in de zijne en door zijne kunst van gedachtenlezer gelukt hij er in hare gedachten te kennen. Hij ontdekt alzoo dat mevrouw Wilson een medeplichtige heeft, Elvino genaamd, die eiken avond in den cirk het publiek in bewondering brengt met zijn sensatie nummer « Het levende pak ». Hij verbergt zich in de kleerkamer van den kunstenaar en betrapt hem juist op het oogenblik dat hij van zijne voorstelling terug komt. Als Elvino zich voor den detektief bevindt neemt hij de vlucht. Talarso volgt zijn spoor, en wanneer hij de uitgangen der villa bespiedt bemerkt hij dat mevrouw Wilson en haar medeplichtige in een auto plaats nemen, dewelke hij achterhaalt en waarop hij zich langs achter nederzet. Door het venstertje van het rijtuig ziet hij dat mevrouw Wilson het pakje van groote waarde aan Elvino geeft. Talarso die goed verborgen is, neemt het kostbaar pakje weg en vervangt het door een ander, van zelfde vorm, maar dat slechts eenige dagbladen inhoudt.

Gedurende een feestavond, maakt mevrouw Wilson aan hare genoodigden bekend dat de verdwijning der kostbare papieren slechts eene weddenschap was om de kunst van Talarso op proef te stellen. Zeker zijnde van hare overwinning, neemt zij de papieren om ze aan Castoria terug te geven, maar hoe groot is hare verbazing als ze bemerkt dat het pakje slechts eenige dagbladen inhoudt. Juist op dit oogenblik treedt Talarso vooruit en geeft de 500,000 dollars weder.

jfc-jSL.j9t.jSi. jfc. jfc_jfc_ j5l jft_ jfc. jfc- jfc_i

Jacques BOL Elect riek werker

Bijzonder door HH. Oogmeesters aanbevolen Leveraar van het Sierreknndig Genootschap

St. Jacob.

Brillen en

straat

bij de St. Jacobskerk Antwerpen

Neusnijpers in alle soorten

ül. AS-NEUSiNlJPERS in eleganten vorm en goed passende. Steeds voordeeligeprijzen. Vakkundige bediening.

KLBtOTRISCHE ARTIKKLKN Het magazijn is open van 9 ure tot 20 ure (T U.). — Gesloten op Zon- en Feestdagen.

DB DOOD OP HEET LEVEN

Tusschen beiden is er te kiezen, lieve jonge dochters! schoone vrouwen!

Op U moet de maatschappij kunnen rekenen want door uwe verdwijning sterft alles weg.

Om deze zoo ernstige oorzaak te voorkomen moei men ook weer. met vuist en pink, pillen en poeders, enz. enz. probeeren maar het juiste middel Levenskracht is het middel dat duizenden menschen van den dood geied heeft en nog alle dagen wil redden die er gebruik van maken.

Levenskracht is in het bijzonder aanbevolen aan jonge dochters in de ontwikkeling der jaren, om later vrouw te worden, in den toestand zooals het behoort.

Levenskracht is voor de vrouwen het beste middel om alle strijd te keer te gaan, om hunne krachten te behouden of om deze weder te krijgen, als ze verslapt zijn door verliezen eigen aan hun levenswijze

Levenskracht is nog meer aan te raden in deze tijden van algenteene verslapping en voor iedereen groot en klein.

Levenskracht is een bloedversterkend middel. - Prijs de flesch 2.50 fr. kleine fl. 1.50fr.

Apotheek-Drogerij DE WALVISCH, Diepestraat, 8-10, Antwerpen.

O TT ID PAPIER

Rechtslreeksche opkooper voor Belgische papierfabrieken, kan ik de hoogste prijzen betalen voor alle afval van Papier.

Gewaarborgde vernietiging van Archieven. Kleine en groote hoeveelheden worden vrij af gehaald.

Jaak Freysere,

Gummarusstraat, 8

(nabij St. Jansplaats)


Guillaume CAMPO

Kunsthandel

Oude en hedendaagsche schilderijen

Adres en bijzondere Kunstgalerij

Parochiaansfraat, 4

ANTWERPEN

Bestendige. Tentoonstellingen: van 11 tot 6 ure Zaal Wijnen, Meir, 47.

Galerie Lamorinière, Meir, 75. Zaal Buyle, Meir, 129.

Salon Campo, Leopoldsiraat, 51. Schattingen, Waardeeringen, Openbare verkoopingen, enz.

De personen welke oude of moderne schilderijen wenschen te verkoopen beta-en commissie alleen in geval van verkoop.

J(indsJorvengoed JKommunie-kleederen

DE PRET-VAN DEN BERG

Diepesfraat 52 54

$ WATERORGANEN BLAAS - NIEREN f

De behandeling van Dokler CHARLUS geneest alle inflammatiën en ziekten der waterorganen, uitloopingen, steen, lendenpijn, witte verliezen, troebele, brandende of pijnlijke waters.

Spoedige genezing zelfs in de ergste gevallen.

PAUS: 3.QQ FBÄME.

De waters der zieken zullen in ons laboratorium KOSTELOOS Ä JJ onderzocht worden.

I ZIEKEN I

In deze moeilijke omstandigheden en zoolang dat de Oorlog zal duren, zullen wij de recepten der geneesheeren met de meeste zorg dg» «8» nitvoeren aan halven prijs.

9 Zuid-Uolksapafheek

126, mmomimi, m, Antwerpen f

|g| ZON- en FEESTDAGEN heel den dag open.

Stoomververij en Bleekerij

Constant INSTALLÉ

Magazijn:

108, Pelikaanstraat, 108

Fabriek:

34, Fabriekstraat, 34

ANTWERPEN

ROUW IN 24 UREN

HVTeicaniekre Te.pijtklo:p;perij

liüpn ilifiili lüüüiTi Ililüiil liüüülii iStilTi lüiijiïïl lîiîiîlii tlùïjïffiîrnTj»

Het. Huis van

fiMiraisii Ed. Van Reeth

138, Nationalestraat

ANTWERPEN

heeft de eer te berichten aan het publiek, getroffen door de oorlogsgebeurtenissen, dat het beschikt over magazijnen gezegd «Garde-Meubles» en dat het zich aanbeveelt in zijne welwillende aandacht. Al de zaken zullen afgehandeld worden aan de prijzen en voorwaarden van het Syndikaat der Verhuizers.

Verhuizingen voor de stad, de provincie en het buitenland. Teiegram-adres « Continent » Telefoon 4701.

ffPffffWf

Lcq Qpétpopole

0m)epsoise

N. M. van Verzekeringen gesticht in 1900

VRAAGT GOEDE AGENTEN

voor hare nieuwe afdeeling

Kapitalisatie

GEMAKKELIJK WERK

HOOG COMMISSIELOON

Leysstraat 19

ANTWERPEN


héf «mm wmcïKm™ m ftc

I Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

S Extra Qersten 1/2 0.20 Koffie, 0.60

Blonde » 0.45 j Melk 0.50

Ë Groseille, Grenadine 0.60 — Limonade 0.50 g

Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

Extra.Gersten 1/2 0.20 Koffie, 0.60

Blonde » 0.45 Melk 0.50

(S Groseille, Grenadine 0.60 — Limonade 0.50

Publieke Vertooningen met Muziek

van Zondag 15 Juli om 4 «n 8 12 torenuur en Maandag 16 Juli am 8 12 torenuur

1. S/ot uit de 4e Symphonie voor Orgel C. M. Widor

2. Verona, reis

3. Liefdetooncel {Milenka) J. Blockx

4. Talarso en het levende pak

Nieuw politie film-spel in 4 deelen Ie en 2' deelen

5. La Tosco, fantazij G. Puccini

6. Talarso en het levende pak

3* en 4* deelen

Bericht voor de Avondvertoonlngen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal liet publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloer» bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. ivoor dames en heereni ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

7. De Sphinx van St. Croix treurspel in 2 deelen

8. Zampa, openingsstuk Fr. Hérold

o. DORRiT’S SPEELREIS

Nieuw blijspel in 3 deelen.

Voor de eerste maal in België vertoond.

Dorrit Weixler in den hoofdrol.

Aanstaande u)eek: ßuitengeujone vertooningen

HET GERAAMTE

Nieuw film-spel in 6 deelen N. B. — Deze film heeft voor grondslag eerie bespiegeling over de schedelleer, die wegens hare onwaarschijnlijkheid vinnig aangerand werd.

De Gravin-Winkeljuffer, tooneelspel in 3 deelen.

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht den spelwijzer te veranderen.

VRUCHTEK en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE

IDEAL

Fabriek en B»rft]#n Kronenbar|»lraat. 42-44. DEURNE

VRUCHTEN en

GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE


voor

den Waseh

Stijfselrui. 35

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING

De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genesen binnen de veertien dagen met

Christiana Balsem

en Siroop

Prijs: Remedie compleet fr. 2.50

GrooteEogelsclie Apotheek

Falconplein 35 en Lange Koepoortstraat 24

ANTWERPEN

Centraal Wisselkantoor

50, Minderbroedersrui, 50 ANTWERPEN

Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaal HOLLAND Koopt;

Coupons, Vreemd geld, Fondsen, tegen de hoogste prijzen.

Alle inlichtingen gratis.

Schoonheidsgesficht, 3, Bourlastraat

SCHOONHEIDSVERPLEQING en PRODUKTEN voor de TINT, BUSTE EN HANDEN.

MASSAGE HAARVERF HENNÉ Modellen voor het nieuw Coiffure

LAVA FRÈRES

PAPIERHANDEL BOEK- en STEENDRUKKERIJ, BOEKBINDERIJ

HOTLAMB 22, AEIWEEFEM


F. NOPPE-BRUSSELAIES

Pracii b brood bakkerij MECHELSCHE STEENWEG 169. ANTWERPEN

Diploma vav Groeten Prijs, Wederlandsche Tentoonstelling 1911.

PAPIERHANDEL BOEK. en STEENDRUKKERIJ, BOEKBINDERIJ

HOPLAND 22, ANTWERPEN

REGISTERS, DAGBOEKEN. KOPIJBOEKEN, KLASSEERDERS, enz.

Beste zegellak in verschillende kwaliteiten.

óbtfbaryrr£ «fo c tv<>ï tftufe jfeefe r rui*-, 9 vn\ ö*vfn /\j*a

HUISVROUWEN, vraagt aan uwen Leverancier de

kern-zeep

Oe beste en de f

voordeeligsfce der huisboudzeepen

DEZE ZEEP IS VOORZIEN VAN DEN VEILIGHEIDS- j BAND EN MAG VRIJ VERKOCHT WORDEN.

te Antwerpen te Brussel te Luik

12, StIJFSELSTRAAT 46, DE BROUCKÈRE-PlAATS 8, Hufi DES DOMINICAINS

£ WRiff W VQ? ’ty/VfliifA// HffiifiKyKifi spaß vy/up vyytyj ïtfJ'Ua ü>«i>; tywyï vjjwyï 'ifPW fi xiffiifj

A CENDRILLON

46, Carnotstraat 46, Antwerpen

BIJZONDERHEID VAN SCHOEISELS MET DE HAND GENAAID

Onze schoeisels zijn geheel op nieuw leder vervaardigd (wij geven er de waarborg van op de rekening).


STERKE INPAKPAPIEREN

van allereerste Hoedanigheid op ROLLEN en in BLADEN

Verkrijgbaar in den

GROOTHANDEL

Gekleurde en andere Papieren

ANTVERPIA

OTTO VENIUSSTRAAT, 6, ANTWERPEN

BIJZONDERE SCHOOL

19, HOPLAN D, 19

ÄTWBfiPBH

Vlaamsch of Duitsch » Fransch » Engeisch * Spaansch » Machienschrift » Snelschrift » Boekhouden

5 Fr. per maand

(2 lessen per week)

Bijzondere Lessen 2 Fr. per les.

Prospectus N° 7 Op aanvraag.

'IMiliil lliMüïil liïüS

] Brouwerijen ARTOIS Naam, LE“appi|

*j 62, Vtaamsche Kaai, 62 | 25, Qijzelaarsstraat, 25 f

*j BOCK » PILSEN « FONCÉE (Munich)

DUBBEL GERSTEN (Bavière) en B S T bijzonder tafelbier jj ij in vaten en in flesschen


UML i 1 111 !! Ill IT !!-- IT" IMÜ

RINEttA ZOOLOGIE

Zondag 22 en Maandag 23 Juli Buitengewone vertooningen

Het Geraamte

Nieuw filmspel in 6 deelen.

N. B. — Deze film heeft voor grondslag eene bespiegeling over de schedelleer, die wegens hare onwaarschijnlijkheid vinnig aangerand werd.

De Gravin-Winkeljuffer

Tooneelspel in 3 deelen.