Programma van 16 tot 17 dec. 1917Brochure

Bron: FelixArchief nr. 1968#86

Deze tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.

Toon alleen de facsimile’s van dit programma


DRUKK. JAN BOUCHERIJ.


A CENDRILLOIM

46, Carnotstraat 46, Antwerpen

BIJZONDERHEID VAN SCHOEISELS MET DE HAND GENAAID

Onze schoeisels zijn geheel op nieuw leder vervaardigd (wij geven er de waarborg van op de rekening).

EUMASTIÜE

Schoon heidsprodukt

Verzekert op allen ouderdom de volle ontwikkeling en vastheid der

BORST

3, Bourla straat, 3

FABRIEK Van pelterijen

BIJZONDERHEID VAN PELSEN MANTELS EN KRAGEN

GESLOTEN HUIS

Provinciestraat, 33

ANTWERPEN

Telefoon 2709

HERSTELLINGEN

VERANDERINGEN

BEWARING

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Mechelschesteenweg, 93, 95 en 111. Opgericht in 1883.

Guillaume CAMPO

Kunsthandel

Oude en hedendaagsche schilderijen

Adres en bijzondere Kunstgalerij

Pa roch iaan straat, 4

ANTWERPEN

Bestendige Tentoonstellingen: van 11 tot 6 ure Zaal Wijnen, Meir, 47.

Galerie Lamorinière, Meir, 75. Zaal Buyle, Meir, 129.

Salon Campo, Leopoldstraat, 51. Schattingen, Waardeeringen, Openbare verkoopingen, enz.

De personen welke oude of moderne schilderijen wenschen te verkoopen betalen commissie alleen in geval van verkoop.

sfeftsSzÄ!

Centraal Wisselkantoor

50, Minderbroedersrui, 50 ANTWERPEN Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaal HOLLAND Koopt;

Coupons, Vreemd geld, Fondsen tegen de hoogste prijzen.

Alle inlichtingen grails.

<1 Allerfijnste geraffineerd zout

if In ’t groot en In ’t klein.

Jj SPECERIJEN en andere huishoudelijke waren

HOPLAIMD, 30 (hoek Lange Gang)

Schoonheidsgesticht, 3, Bourlastraat

SCHOONHE1DSVERPLEGING bn PRODUKTEN voor de TINT, EN BUSTE. — MANUCURE.

MASSAGE HAARVERF HENNÉ Modellen voor het nieuw Coiffure

LAVA FRERES

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Gebreveteerd door Z. M. den Koning der Belgen.

Drukk. Jan Boueherÿ. — Z. n. i«ioz


Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eenigste welke bekroond is op versch. tentoonstellingen met gouden en zilv. medaliën.

Voorwoord tot den film

De Koningsdochter van Travankore

Eene legende, gedroomd onder den weelderiger plantengroei eener tropische zon... of een avontuur samengesmolten uit al de levende krachten des bloeds in een land waar sneeuw onbekend is... het is hetzelfde: een betooverend, exotisch stuk poëzie, rijk als de schoonste, stoutste droom, eene Fata Morgana...

De koningsdochter bemint een Noordlander, maar zij zal de vrouw worden van een bevriend koning. Ook de minister haars vaders bemint haar en zou haar graag bezitten. Klachten, martelingen en misdaad gebeuren. De aanstaande echtgenoot, welke haar niet bemint doch slechts begeert, wordt bij de Bajaderen vermoord gevonden. De koningsdochter en haren blanke ver-» liefde worden als de daders aanzien en daarom moet de moordenares den brandstapel betreden, welke het gebeente haars echt-genoots verbergt... Op het laatste oogenblik echter zegepralen waarheid en gerechtigheid, en de verliefden: den blonden Europeaan en de bruine koningsdochter van Travankore...

En die legende, deze gebeurtenis beweegt zich in het leven van een gelukkig Zuiderland. De gunsche rijkdom, de gansche schil-derachtige pracht van het Oosten ontvouwt zich in beelden, droomvol en toch in werkelijkheid.

Rookt de tabakprodukten der

huizen “PATRIA,,

Hoofdbureel te Antwerpen:

94, Van Stralen straat, 94

[ Brieclepoelesfcraafc, 46 \ CaPnobsbPaafc, 146 r>... • , „ , 1 Boogsbraab, 13

Dljfiuizen te Antwerpen: \ Groo&e Sbeenuueg, 25, Bercftem

/ HoogsbPaab, 8, Boom V A n s p a c 1) I a éi n, 161, Brüssel

Fabriek: Antwerpsche Steenweg te Schelle-q Bureel te Amsterdam: Pieter Jacobstraat-

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN heeft vier uitvindingsbrevetten.

QQOGGOGOOGQG

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eerste op vakkundig gebied.

SSSSSSSWSSSSSSSSSSSSOTSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Laat uwe GEVERFDE WOLLEN DEKENS veranderen in SGHOONE GEKLEEDE MANTELS in ’t huis

P. Van de Velde-Huygens

8, ST. JACOBSMARKT, 8

Bloeden, Moden, Nieuuuigheden, JReuken

Het Huis gelast 2ich met het maken en veranderen van

en DAMENKLEEDIKQ

en neemt Stoffen en Benoodiqdheden der klanten aan.

Billijke Voorwaarden.

SSSSSSSSSKSSSS

STOOMVERWERU EN BLEEKERIJ

SHlOOFDNWIS PELIKAANSTRAAT. 106 FABRIEKEN FABRIEKSTRAAT. 34 ANTWERPEN

ÇBUHUIZEN IN STAD EN PROVINCIE

A1EKAN/EKE TA P/J TKL O PPZRU —

Vertrekuren der treinen ANTWERPEN-BRÜSSEL 5.40 — 2.13 — 5.51 — 9.00 torenuur.

Vertrekuren der treinen BRÜSSEL-ANTWERPEN 5.58 — 9.55 — 2.30 — 5.58 torenuur.

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is door iedereen gekend als de beste.


De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN maakt geen bluf, maar l5te klas werk,

Koude Liefde

Guy de Dresse, een volmaakt edelman, is verloofd met de jonge edele juffer Blanche de Laroche-Latour. In eene druk bezochte badstad, waar Blanche vertoeft met een barer vriendinnen, Liliane Jolinet, maakt zij kennis met Olivier, een jonge losbol, aan wien diens vader alle geldmiddelen heeft onttrokken om hetn van zijne losbandigheid te genezen.

Blanche is, door een ongeluk met een slede, verplicht voor eenige dagen in hare kamer te blijven. Haar verloofde gaat middelerwijl voort zich te vermaken en met hare vriendin, Liliane Jolinet, al de feesten en bals bij te wonen. Zekeren dag ontdekt zelfs Blanche liefdesbetrekkingen tusschen Guy en Liliane. Zij zweert zich te zullen wreken.

Zij stelt aan Olivier, wiens toestand zij kent, voor haar te huwen, doch onder de voorwaarde dat hij slechts in naaffi haar echtgenoot zal wezen. Het huwelijk heeft plaats.

Een jaar later heeft de vader van Blanche voor zijnen schoonzoon eene metaalfabriek gekocht, die zeer bloeiend is, beide echlgenooten leven nochtans volgens hun overeenkomst, hetgeen Olivier veel doet leiden, daar hij Blanche werkelijk bemint.

Eenige jaren later, tracht Guy zijne oude verloofde over te halen met hem te vluchten. Olivier kan zijne jaloerschhejd niet langer bedwingen en besluit zich te clooden. Blanche, de groote liefde van haar echtgenoot-beseffende, werpt zich in zijne armen'.

Leest dit met aandacht in uw voordeel!

Opslag alle dagen op melk, boter, eieren, vleesch, enz. Wie kan zich behoorlijk voeden op zulke voorwaarden. Iedereen aarzelt die waren nog dagelijks te verbruiken. Wat is er geraadzaams! te doen in zulke omstandigheid?

Menige personen hebben het middel beproefd en zijn verrukt over den goeden uitslag; ja, op weinigen tijd hebben zij hunne krachten herwonnen! Dat prachtig middel is « de Levenskracht » der apotheek « de Waivisch ».

Dit nemen is met zekerheid nieuwe krachten putten. Het is eene dwaasheid en onvoorzichtigheid het niet te beproeven, wanneer men in een vervallen toestand verkeert! « Levenskracht » is bloedversterkend, bloedzuiverend, geeft bloed en bezit alle eigenschappen van een versterkend middel. « Levenskracht » wekt den eetlust op, bedaart de zenuwen, herstelt de zieken, in een woord zijn uitwerking is verbazend. Prijs de flesch 2.50 fr. — Halve flesch 1 50fr.

Apotheek-Drogerij DE WALVISCH, Diepestraat, 8-10, Antwerpen.

De gebreveteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit 2.000 vierkante meters fabriekgebouwen.

De gebreveteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit eigen Elektrieke Tapijtklopperij.

Ervaren Leeraar

geeft bijzondere lessen aan Damen en Heeren in VLAAMSCH — DUITSCH - FRANSCH — ENGELSCH REKENKUNDE en BOEKHOUDEN.

Spoedige vooruitgang. Voordeelige voorwaarden.

KLIPSTEEG, 4, (nabij de Dambruggestraat) ANTWERPEN

Brandhout

Gezaagd op alle lengten aan Frs. 10 per honderd kilos.

Aan huis besteld met minstens IOO kilos

Voor bestelling en inlichtingen wende men zich

18, Vingerlingstraat, 18

DE BEST GEKENDE HUIZEN VOOR

alle soorten Z E E P E N

(met Bandjes)

zooals Maische Zeepen, Witte Zeepen, Toilette Zeepen en al wat den wasch aangaat, zijn en blijven nog altijd

LANGE NIEUWSTRAAT, 1 40, ANTWERPEN

en bijhuizen: Klapdorp, 51, Antwerpen

Kathelijnevest, 12, Antwerpen Turnhoutschebaan, 85, Borgerhout

in ’T groot F. VAN DER STUYF in 't klein

Laat uwe Toiletten, Damencostumen, Heeren- ën Kinderkleedingstukken wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.


Versleten en bedorven peluchen mantels worden met Caracul te maken geheel nieuw, Verwerij A. VAN WEEREN.

Extra witte ZEEP

uitstekend voor den wasch CONTROOLBA.NDEN EN FREIGABE

Vleeschconserven — Vleeschextract

Buckovine

de waardige vervanger van LIEBIG

Bouillon Cubes Lil BKRWXOR

de beste en voedzaamste

Concessionnaris: Mathieu Scheyvaerts 6, PRO VINCI EST RAAT, 6,

Antwerpen

nabij de Carnolstr., tramlijnen 3, 10, 11)

PAPIERHANDEL

JAHBOUGHERIJ

Hopland, 22

ANTWERPEN

Registers, Opschrijfboeken Kopijboeken, Repertoires Klasseerders, Inktpotten enz. enz.

Mijnheeren!

Laat uwe kostumen, pardessus, jaquetten, broeken, vestons, handschoenen, hoeden en kravatten wasschen of verwen in de stoom-verwerij

A. VAN WEEREN

93, Mechelsche Steenweg, 93 Telefoon 3093 TAPIJTKLOPPERIJ en WASSCKRIJ ROUW IN 12 UREN

ZEEE LAGE PRIJZEN

Caracul van oude beplekte peluche mantels wordt in geheel België alleen vervaardigd door de Verwerij A. VAN WEEREN.

Laat uwe Dekens, Tapijten, Gordijnen verwen of wasschen in de Stoomverwerij A. VAN WEEREN.

IMKOOP VA. HST Goad, Zilver, Platine, Jameelen en Diamanten.

Hoogsfce pr»ijzen.

Op aanvaaag begeeft men zich ten huize

ENGELEN

19, YKIJHEÏDSTEAAT, 19» Antwerp»

Volgrt sred.u.T'exxcie den oorlog

de leergangen der

Praktische Handelsschool INSTITUT RACHOR

1 1, Wapper»»traat 1 1, (Meir 50)

het best ingericht voor de spoedige voorbereiding tot de volgende ambten:

Snel en Machienschrijven, Boekhouden, Handelsbriefwisseling

Volledige leergangen in ZES MAANDEN.

Bijzondere afdeeling voor Jonge Heeren en JONGE JUI-'VROUWEN.

(Diploma toegekend door de Stad Antwerpen aan het « Institut Raehor » tijdens de Tentoonstellin* . DE HEDENDAAGSCHE VROUW » Bureelafdeeling, Mei-Juni 1914).

Voor alle nadere inlichtingen, programmas en voorwaarden, wende men zich in het lokaal

ST1TUT RACHOR, Lange Niet

Benuttig uwen tijd en jeer: DUITSCH, FRÄNSCH

van het INS

: Nieuwstraat, 10 (Beurs).

. . . ENGELSCH en RUSSISCH

(onderwezen door den Bestuurder van Russische nationaliteit)

De lessen nemen aanvang op elk tijdstip, onmiddellijk na het ontvangen der inschrijving

Zeepziederij We Pierre RASSE-Brussel

Toiletzeepen-Glyccrol, Topaze, Violette du Congo, Eau de Cologne, Cryses, S P. R., S. R., Scheerzeep (Shavingstick).

Zachts zeepan in bussen van 12 1/2 en 25 kilos.

Wacht u van Namaaksels Al deze zeepen zijn voorzien van den veiligheidsband der Oei Centrale en mogen dus vrij verkocht worden.

Prijzen en Stalen te bekomen bij den Depothouder

VELDSTRAAT, 54, BORGERHOUT

Bijhuizen der Verwerij A. VAN WEEREN: Kunstlei, 38, Vondelstraat, 8, Kasteelpleinstraat, 67 en Kerkstraat, 36.


Laat uwe Pelsen, Renards, Mongolie’s, enz., enz., wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.

Publieke Vertooningen met Muziek

van Zondag 1 6 December om 4 en 8 1/4 torenuur Maandag 17 December om 8 1/4 torenuur

1. Voorspel in Si voor Orgel J. S. Bach

2. Het maken van een wassen Borstbeeld

3. Marsch

4. KOUDE LIEFDE, Nieuw treurspel in 4 deelen

met ERNA MORENA in de hoofdrol.

Ie en 2e deelen

5. Les Huguenots, Fantazie G. Meyerbeer

6. KOUDE LÎEFDE, 3e en 4e deelen

Bericht voor de Avondvertooningen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heeten) ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht den spelwijzer te veranderen.

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Mechelschesteenweg, 93, 95 en 111. Opgericht in 1883. bPRiba (»Kino

Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

Extra Gersten 1/2 0.25 Koffie, 0.75 2 *2? [o E Extra Gersten 1/2 0.25 Koffie, 0.75

Blonde » 0.45 Melk 0.60 n i Blonde » 0.45! Melk 0.60

Groseille, Grenadine 0.75 — Limonade 0.50 i 1 Groseille, Grenadine 0.75 — - Limonade 0.50

7. ZIELEBANDEN,

Nieuw dramatisch filmspel in 5 deelen.

Voor de eerste maal in België.—Eerste film der reeks HENNY PORTEN 1917-1918

Ie en 2e deelen

8. Othello, Openingsstuk G. Rossini

9. ZIELEBANDEN, 3e 4e en 5e deelen

Aanstaande Week;

Ter gelegenheid van Kerstmis, buitengewone vertooningen met bijzonder programma Zondag 23 en Dinsdag 25 December om 4 en 8 1/4 T. U. Maandag 24, Woensdag 26 en Donderdag 27 December om 8 1/4 torenuur.

TWEE groote nieuwigheden, voor de eerste maal in België.

HF Rl MKFNIf ANIHR Nieuw blijspel in 4 deelen, met Mr E. LUB1TSCH, OtWUwtllRUnillU weike zooveel bijval had als SALLY PINKUS in de film « HET SCHOENPALE1S », in de hoofdrol. — Overgroot lachsucces.

I All I fill Nieuw hedendaagsch treurspel in 4 deelen, LUU’LUU met ERNA MORENA in de hoofdrol.

Zondag 30 Dec. 1917 tot en met Donderdag 3 Jan. 1918.

De Koningsdochter van Travankore Indisicnh6lienoman

Deze film werd in verschillende groote steden van 4 tot 5 weken achtereenvolgens n dezelfde schouwburgen vertoond. — Overgroot succes.

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE

Fabriek en Bureelen: Kronenburgstraat, 42.44, DEURNE

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE

De gebreveteerde Verwerij A. VAN WEEREN is ontegensprekelijk de grootste, de goedkoopste en de beste.

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Gebreveteerd door Z. M. den Koning der Belgen.


Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eenigste welke bekroond is op versch. tentoonstellingen met gouden en zilv. medaliën.

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING

De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veertien dagen met

Christiana Balsem

en Siroop

Prijs:Remediecompleetfr. 2.50

GrooteEngelsche Apotheek

Falconplein 35 en Lange Koepoortstraat 24

ANTWERPEN

Ixq (Pétpopole

@n0epsoise

N. M. van Verzekeringen gesticht in 1900

VRAAGT GOEDE AGENTEN

voor hare nieuwe afdeeting

Kapitalisatie

GEMAKKELIJK WERK

HOOG COMMISSIELOON

Leysstraat 19

ANTWERPEN

Jacques BOL Electriekwerker

Bijzonder door HH. Oogmeesters aanbevolen Leveraar van het Sierrekundig Genooischap

St. Jacob.

straat

bij de St. Jacobskerk Antwerpen

Brillen en Neusnijpers in alle soorten

GLAS-NEIJSN1JPERS in eleganten vorm en goed passende. Steeds voordeelige prijzen. Vakkundige bediening.

KLECTRISCHE ARTIKKLKN Het magazijn is open van 9 ure tot 20 ure (T.U.). — Gesloten op Zon- en Feestdagen.

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN heeft rier nitvindingshreyetten.

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eerste op vakkundig gebied.

LEDERPAPIEREN

Chagrijn-, Moiré - en alle Fantaziepapieren

NOODIG VOOR HET VERVAARDIGEN VAN

BRIEVENTASSCHEN, OMSLAGEN voor PASPOORTEN en COM1TEITSKAARTEN, GEWONE-en PRACHTDOOSJES, BOEKJES, BINNENWERK van SCHOENEN, ELEKTRISCHE PILES, enz., enz.

BLINKEND, MARMER-en MOZ AIE KP API ER

Inpakpapieren - Karton

te 'vex'lcx'ii ereil:

Groothandel in Gekleurde en andere Papieren

OTTO VENIOSSTRAAT, 5, ANTWERPEN

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is door iedereen gekend als de beste.


De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN maakt geen bluf, maar late klas werk.

Zielebanden

PERSONEN:

Sief aan Rainer, geneesheer.

Baron Nikolaas van Groot.

Violetta.

Henny Porten in de rol van Violetta.

Het was zeker wel het zeldzaamste voorval uit het leven van den jongen'geneesheer Dr Slel'aan Rainer, als hij zekeren nacht dooi' een vreemdeling in eene villa gebracht werd in ecne hem volledig onbekende streek. In een prachtig boudoir bevond hij zich hier tegenover eene vrouw welke aan tétanos leed. Na herhaalde pogingen ontwaakte zij als uit eenen diepen slaap, opende de oogen en bezag den geneesheer voor een kort oogenblik. Dooide bekoorlijkheid en de schoonheid barer regelmatige trekken verrast, houdt Rainer de jonge vrouw in zijnen arm. Daar komt de vreemdeling binnen; op korten, bevelende toon — welke geene tegenspraak duldt — verzoekt hij den doctor heen te gaan daar hij nu zijne hulp niet meer noodig hoeft.

Weken zijn vervlogen. Stefaan Rainer kan de vrouw niet vergeten welke als eene schim in zijn leven getreden en er even-

St. MARTIN

Bloedzuiverend Middel

Wonderlijke heilkracht om Netel koorts Jeuksel, Hoofdpijn, Velziekten en

alle ziekten van het bloed te genezen.

Opgepast voor het namaaksel.

De Flesch 3 Fr. De halve Flesch 1.75 Fr.

Onoofce flpotheek-DpogebiJ

Huis gesticht VINCART in 1889

Laat ze niet meer trekken

Verlichting in 10 minuten, genezing in eenige uren van Tandpijn, Koppijn, Schele hoofdpijn, Zenuwkoortsen en in ’t algemeen ai de pijnen, voortkomende van de Zenuwen, door het gebruik van de beroemde

CACHETS ANTIDOLOR

Cl5 jaar voortdurende bijval)

Van den Gediplomeerden Ged. Merk Tnndmeester-Apotheker VINCART

Opgepast voor liet Namaaksel. Alg. Depot.

113=115, hoek Montigny-en Brusselstraten, Antwerpen

Rechtover het Zwemdok. Zon- en Feestdagen den uanschen dag open.

De gebreveteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit 2.000 vierkante meters fabriekgebouwen.

De gebreveteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit eigen Elektrieke Tapijtklopperij.

RIBBY

88-96, Lozanastraat 15, Huidevetterstraat en 20 Bijhuizen

De Grootste en Bestgekende

VERVERIJ en WASSCHERIJ

Reinigen en in 't nieuwwasschen van kleederen en kostumen. Verzorgde bediening, hét fatsoen wordt behouden. — De grootste specialiteit ter plaatse voor het verven van gemaakte kleederen en kostumen en nieuwe stoffen voor den verkoop. Ook wollen sargiën voor mantels.

DE BESTE PRODUKTEN!

DE MEEST BEKWAME WERKLIEDEN!

SPECIALE INRICHTINGEN en ORGANISATIE!

Radicale Verbetering

in den dienst der

COLS en MANCHETTEN

minder sleet en stijver dan vroeger.

Laat uwe Toiletten, Damencostumen, Heeren- en Kinderkleedingstukken wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.


Versleten en bedorven peluchen mantels worden met Caracul te maken geheel nieuw, Verwerij A. VAN WEEREN.

eens als eene schim, zonder spoor na te laten, uit verzwonden is. Al zijne opzoekingen om het huis weder te vinden, waar hij dien nacht vervoerd werd, zijn vruchteloos gebleven. Zekeren dag «loet het toeval hem de jonge vrouw weder ontmoeten. Een lach van erkentenis glijdt over haar bleek aangezicht en haastig, met afgebroken zinnen, vertelt zij van haar leven en den raadselach-tigen vreemdeling... hoe ik tot hem kwam, heb ik vergeten... ik heb reeds zooveel uit mijn leven vergeten... maar iets weet ik zeker: met zijne oogen en zijnen wil beheerscht hij mij en ik kan mij niet van hem scheiden.

Als een kind dat steun zoekt, leunt zij zich legen den nieuwen vriend aan — zijne herhaalde verzoeken met hem te vluchten, kan zij niet langer wederstaan — na korten tijd gelukt, het haar zich los te maken van de geheime macht welke haar jaren lang aan den vreemdeling bond.

De langgewenschte vrijheid is verkregen en stralend van geluk — ais Slefaan Rainer's vrouw — volgt zij den geliefden man in diens huis.

Dagen van volmaakt geluk gaan voorbij. Plotselings ontvangt Violetta een brief van den vreemdeling waarin deze haar met korte bevelende woorden gebiedt, naar haar vroeger huis terug te keeren. Violetta heeft den brief gelezen. Geen schrik. Geene vertwijfeling — alleen de uitdrukking van een vast besluit staat op haar aangezicht te lezen. Zij weet dat nu de tijd gekomen is om den vampier, den verrader harer jeugd — welke hare liefde en haar, geluk vernietigen wil — voor goed uit haren weg te ruimen; en met. eenen revolver gewapend verlaat zij het huis.

Het is geschied.

In een staat van bijna volledige zinsverbijstering verkeereride, heeft Violetta niet bemerkt dat de vreemdeling niet door haar

— maar door de hand van eenen verhongerden landlooper — doodelijk getroffen nederviel. Het kort daarop volgende proces

— dat ook Rainer en zijne vrouw bijwonen — en tijdens hetwelk de betichte volledige bekentenissen doet, bewijzen hare onschuld.

Stefaan drukt Violetta’s hand teederlijk in de zijne en samen* gaan zij een nieuw gelukkig leven tegemoet.

Caracul van oude beplekte peluche mantels wordt in geheel België alleen vervaardigd door de Verwerij A. VAN WEEREN.

Laat uwe Dekens, Tapijten, Gordijnen verwen of wassche* in de Stoomverwerij A. VAN WEEREN.

Banque CRÉDIT POPULAIRE

(Bank Volkskrediet)

(Samenwerkende Maatschappij)

Leysstraat, 9=11-13, Antwerpen

Bureelen open: Alle dagen van 10 tot 1 en van 3 tot 8 ure.

Verhandelingen der Bank.

Leent gelden op handteeken, eigendommen, verzekeringspolissen, stadsloten en alle waarborgen, aan vasten intrest en met wekelijksche of maandelijksche terugstortingen.

Verkoop en aankoop van publieke fondsen en beurswaarden. — Uitvoering der orders (Comptant en termijn) op de beurzen van Antwerpen en Brussel.

Kredietopeningen. — Aan- en verkoop van vreemd geld. — Aankoop van Belgische en vreemde koepons. — Inkasseering van uitkeerbare titels. — Inschrijvingen zonder onkosten op alle uitgiften. — Bewaring van titels en kostbare voorwerpen. — Financieële dienst voor rekening van maatschappijen. — Financieële inlichtingen.

Plaatsingen van geld.

Spaarkas aan 4 %.

Loopende rekeningen. 4 %, over deze gestorte gelden kan de storter dagelijksch beschikken zonder voorafgaande waarschuwing.

Geldneerleggingen op Termijn

Verhuring van koffers van af 2.50 Fr. per jaar, verzekerd tegen diefstal en inbraak.

Bijhuizen der Verwerij A. VAN WEEREN: Kunstlei, 38, Vondelstraat, 8, Kasteelpleinstraat, 67 en Kerkstraat, 36.

Veertiendaagsche rekeningen: 4,25 °/n. Lange termijn, minstens 6 maanden: 5 °/„


Laat uwe Pelsen, Renards, Mongolie’s, enz., enz., wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.

rthflrwflwïn fltwn oryfluflyrr* rrw. rfvth mm mm mm mm mm mm Pff

Vraagt aan uwen Lev er aar

I de Kernzeep met bandjes

I beste hoedanigheid.

I De produkten BLANCO zijn ontegensprekelijk de beste en voordeeligste

I te Antwerpen te Brussel te Luik

12, STIJFSELSTRAAT 46, DE BROUCKÈREPLAATS 8, DOMINIKANENSTRAAT I

VICTOR SEGERS

Kloosterstraat 126 — Vischmarkt: Kraam 78 — Antwerpen

Alle dagen te verkrijgen om 10 en 2 uur (T. U.) alle soorten Riviervisch. Specialiteit van Zeelandsche Oesters (Imperiales, IIe soort en IIIe soort) alsook van Gerookte paling in alle soorten ep versehe Mosselen aan voordeelige prijzen.

KLOOSTERSTRAAT 126 — Vischmarkt: Kraam 78

IIsTG-EKBEG-ElT

4000 platen en 100 fonografen van de laatste verkooping derCie Française «Odéon ».Ook schooneen groote keus van Palhé- en Gramophoneplaten ingekregen. - Opéras compleet op platen.Te koop per plaat, per opéra (26-27 platen) of te hurenaan 5 fr. Alle muziekinstrumenten en toebehoorten als violen, mandolines, cithers en muziek ervóór, mond- en handharmonikas. Alle snaren Edison fonografen en rollen, 2 en 4 minuten ook blauwe). — Verandering van Edison rol-machienen, oud model in nieuw model, (2 en 4 minuten) Odéon en Gramophone spreekmachienen, platen en naalden.Alle onderdeelen. Reparatie. Verwisseling en Inkoop aan den hoogsten prijs van oude fonografen en muziekinstrumenten. Inkoop van oude platen en rollen. — Verkoop van allerbeste Zaklampen en Pillen. 67, Lge Koepoortstr., 67, bij de Wolstr.« In de ftmerikaansohe Vlag».

Occasie: Gramophone « Amphion », luxe-meubel in notelaar, waarde 1800 fr., te koop aan kleine prijs.

De gebreveteerde Verwerij A. VAN WEEREN is ontegensprekelijk de grootste, de goedkoopste en de beste.

BIJZONDERE SCHOOL

ig, HOPLAN D, 19

ANTWERPEN

Vlaamsch of Duitsch * Fransch

of Engelsch » Spaansch » Machienschrift

of Snelschrift » Boekhouden

5 Fr. per maand

(2 lessen per week)

Bijzondere Lessen 2,50 Fr. per les. Prospectus N° 7 Op aanvraag.

NIEUWE lTeERGH-NGEN Men meldt dat er nieuwe leergangen gevormd worden van Vlaamsch, Duitsch, Fransch, Spaansch en Engelsch alsook van Boekhouden, Handel, Sténographie en Machienschrift. — De prijzen dezer leergangen zijn vastgesteld op 5 fr. per maand, aanvang 15 December 1917 en 1 Januari 1918. — Inschrijvingen worden aangenomen in de ECOLE SPECIALE, HOPLAND 19.

Voorbereiding tot het exaam van Boekhouder en Expert-Boekhouder te Brussel. De Bestuurder,

J. VAN SCHAEREN.

Jj Brouwerijen ARTOIS Naa™'LE“appii?

fj Magazijn: - Depots van Antwerpen - Bureel: }t

62, Vlaamsche Kaai, 62 | 25, Oijzelaarsstraat, 25 j3

, BOCK * PILSEN * FONCÉE (Munich)

DUBBEL GERSTEN (Bavière) en B S T bijzonder tafelbier [j.

in vaten en in flesschen b-

BOCK*PILSEN in verbruik ALHIER r


RINEAÄ ZOOLOGIE

Aanstaande Week:

Ter gelegenheid van KERSTMIS, buitengewone vertooningen met bijzonder programma. Zondag 23 en Dinsdag 25 Dec. om 4 en 8 1/4 t. u. Maandag 24, Woensdag 26 en Donderdag 27 Dec. om 8 1,4 torenuur.

2 groote nieuwigheden, voor de 1ste maal in België.

De Blousenkoning

Nieuw blijspel in 4 deelen, met Mr E. LUBITSCH, welke zooveel bijval had als SALLY PINKUS in de film «HET SCHOENPALEIS », in de hoofdrol. Overgroot lachsucces.

Nieuw hedendaagsch treurspel in 4 deelen, met ERNA MORENA in de hoofdrol.

Zondag 30 Dec. 1917 tot Donderdag 3 Jan. 1918.

DE KONINGSDOCHTER ŸBN TRflMNKORE

Indisch liefdesroman in 6 deelen.

Deze film werd in verschillende groote steden van 4 tot 5 weken achtereenvolgens in dezelfde schouwburgen vertoond. — Overgroot succes.